Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Geref.Bond (PKN) lastert JHWH met “dezelfde God” in Bijbel en koran/ updates !

Allah is niet te verenigen met God van het christendom

15-01-2016 09:43 | gewijzigd 15-01-2016 09:45 | Ben Kok
(met dank overgenomen uit  http://www.refdag.nl/opinie/allah_is_niet_te_verenigen_met_god_van_het_christendom_1_965803  )

1282147528

Bezoekers van het predikantencontio. Beeld RD, Anton Dommerholt

Het is zorgelijk dat prof. Jongeneel doet voorkomen alsof Allah gelijk is aan de God van het christendom, betoogt Ben Kok.

Vorige week hield de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland zijn predikantencontio. Het thema van de bijeenkomst was ”Moslims liefhebben! – De islam haten?”. Volgens het verslag in deze krant (RD 8-1) zou prof. Jongeneel gezegd hebben dat de islamitische belijdenis „Allahoe akbar” betekent: „Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.” Die vertaling is zonder meer fout. Letterlijk betekenen de woorden dat „Allah de steeds grotere is.”

De vertaling van Jongeneel werd volgens het RD-verslag niet weersproken door de aanwezige predikanten. De discussie bleef steken in de vraag of moslims en christenen dezelfde God dienen.

Jongeneel laat weten dat dat eigenlijk geen vraag is. Christenen in een moslimland spreken over God als Allah. Jongeneel plaatst bij deze gewoonte geen enkele kanttekening. Hij wekt hierdoor op z’n minst de indruk dat christenen en moslims dezelfde God dienen. Dat geloven velen in ons land. De Rooms-Katholieke Kerk belijdt dat officieel. Ook de synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft zich bevestigend uitgelaten over deze vraag.

Als prof. Jongeneel op het symposium expliciet de vraag krijgt voorgelegd, geeft hij een vaag antwoord. In een eerder artikel in deze krant (RD 02-11-01) is hij echter heel duidelijk: „Joden, christenen en moslims geloven in een en dezelfde God, alleen geven ze een totaal andere invulling aan de inhoud. Dat vindt de Utrechtse missioloog prof. dr. J. A. B. Jongeneel. Hij ziet weliswaar grote verschillen in het godsbeeld van islam en christendom, maar gelooft toch dat zij –uiteindelijk– dezelfde God vereren.”

Deze gedachte wordt vaak verdedigd door te stellen dat moslims de Schepper als door een bewolkte hemel zien. Christenen zouden Hem zien bij heldere hemel. De Bijbel leert ons echter iets anders. Zelfs de Joden, die de Naam van de Schepper kennen als JHWH, dienen volgens vele Bijbelteksten Yeshua (Jezus, red.) als „de enige weg tot de Vader” aan te nemen. Hij werd voor ons mens en droeg onze doodstraf.

Dit leerstuk wijst de Koran expliciet af. Yeshua is volgens de Koran een profeet. Hij werd niet gekruisigd. De grootste zonde (shirk) is volgens de Koran het toewijzen van een metgezel aan Allah.

Ik vind het schokkend dat Jongeneel zijn gedachten kon uiten op een bijeenkomst van predikanten die zich laten voorstaan op hun Bijbelgetrouwheid. Jammer ook dat het bestuur van de Gereformeerde Bond niet bereid was om er met mij telefonisch nader op in te gaan. Dergelijke gevaarlijke gedachten mogen niet onweersproken blijven. Wie de islam niet ontmaskert maar stilzwijgend accepteert of zelfs goedkeurt, speelt met vuur.

De auteur is joods-christelijk pastor.


Mijn commentaar:

Zie ook mijn eerdere artikel op
http://tora-yeshua.nl/2016/01/predikanten-geref-bond-accepteren-allah-hu-akbar-totaal-de-weg-kwijt/

Mijn ingezonden artikel in het RD is geplaatst  nalv. een verslag van een vergadering van ca. 100 predikanten uit de meest Bijbelgetrouwe hoek van de PKN, de Gereformeerde Bond.
Schokkend, dat er niemand van deze Bond heeft geprotesteerd tegen de lezing van prof. Jonkman, waarin dus gesteld wordt dat de koranafgod Allah “dezelfde” is als JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Yeshua verschenen.
Ik zag ook daarna nergens een protestbrief in het RD van geen enkele gelovige; het lijkt me toch dat de RD-lezers beter zouden moeten weten, maar men laat dan blijkbaar niets van zich horen en het RD lezerspubliek met  de nodige ouderlingen en predikanten zwijgen als onze Vader in de hemel zo zwaar beledigd wordt.

Zie mijn protestartikel direct na de publicatie van het verslag op 8 jan.:
http://tora-yeshua.nl/2016/01/predikanten-geref-bond-accepteren-allah-hu-akbar-totaal-de-weg-kwijt/

De RD redactie heeft prof . Jongeneel om een reactie gevraagd op mijn protest, die staat inmiddels sinds vrijdag 15 jan., zie
http://www.refdag.nl/opinie/inhoud_van_geloofsleer_onderscheidt_christendom_van_islam_1_965970

Jongeneel heeft ook  lezing op papier gezet, zie deze lap tekst op
http://www.refdag.nl/polopoly_fs/lezing_islam_1_965969!menu/standard/file/islam.pdf

In beide teksten werkt hij verder zijn standpunt uit, nl. dat het om “dezelfde God” gaat in islam, jodendom en christendom, dezelfde Godslastering welke de PKN synode nalv het voorstel van prof. Bernard Reitsma:
http://tora-yeshua.nl/2013/04/tora-yeshua-protesteert-als-enige-tegen-godlasterende-pkn-islamnota-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/

Op de reactie van Jongeneel d.d. 15 jan. heb ik inmiddels gereageerd , met de toezegging, dat die begin volgende week in het RD geplaatst wordt.
Die reactie staat er per 21 jan., als volgt:

Godsnaam

Prof. Jongeneel is van mening dat Allah dezelfde is als de God van de Bijbel. Dat bljkt ook overduidelijk uit de tekst van zijn toespraak die hij hield op de predikanten- contio van de Gereformeerde Bond (RD 8-1).

In zijn reactie (RD 15-1) op mjn bezwaren (RD 14-1) gaat de hoogleraar helaas niet in op mijn argumenten. Zo is er het feit dat
de Koran niet spreekt over Jezus, maar over ene Isa die slechts een profeet zou zijn geweest. Hij zou zeker niet zijn gekruisigd en al helemaal niet God in mensengestalte zijn geweest. De grootste zonde is volgens de Koran zelfs het toewijzen van een metgezel, genoot of zoon aan Allah. In de Koran gaat het daarom helemaal niet over de God van de Bijbel, maar over een totaal andere god.

Uiteraard weet ik dat het woord ”allah” als betekenis heeft: ”god”. Ik acht het echter veel beter om de ln van Jezus te volgen en daarom de naam Allah te vermjden. Hj sprak over „onze Vader in de hemel”, en niet over „Allah in de hemel.” De Allah van de Koran is niet de ”Vader” van de Bjbel. De ene ware God, zoals Hij Zich in de Bijbel voorstelt, heeft bovendien een duidelijke Naam, namelijk JHWH, God van Abraham, Izak en Jakob (Ex. 3).

Ik vind het bedenkelijk dat het geluid van prof. Jongeneel zonder tegenspraak is verspreid op een bjeenkomst van de Gereformeerde Bond. Graag ga ik over dit onderwerp nog eens met de Bond in gesprek. Als zij werkelijk vasthouden aan de gelijkheid van Allah en de God van de Bijbel, dan beschouw ik dat als het faillissement van de Bond.

Ben Kok Amersfoort

In mijn reactie toon ik aan, dat Jongeneel met zijn eigen woorden, artikel en reactie bevestigt, dat hij van mening is , dat het om “dezelfde God” gaat in Bijbel en koran en daarmee bewijst hij zijn Godslastering,overgenomen door de niet-protesterende predikanten van de Geref.Bond en het bestuur , wat zelfs geen telefoongesprek met mij wenste.
Uiteraard niet, ze moeten zich dood schamen om zo’n spreker in huis te halen en nog meer , om dat dan niet te corrigeren.
NB: er zijn er meer , die deze Godslastering onderschrijven, zie
http://tora-yeshua.nl/2010/08/misleiders-tekenen-ook-een-verklaring-onze-hemelse-vader-in-de-bijbel-is-dezelfde-als-de-koranafgod-allah-2/
Jongeneel verwijst in zijn lezing dan ook naar “common ground” en kan die verklaring zo mee ondertekenen, wat hij inhoudelijk ook doet.
Wie zwijgt, stemt  in met dit uiterst domme, beschamende standpunt.
Een prachtige regel over “ground” geeft beter weer waar het om draait:

“On Christ the solid Rock I stand, all other ground is sinking sand”

Zie ook  http://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/

Mag ik al onze lezers vragen om dit artikel naar hun kerkenraad door te sturen en hen dan te vragen om een antwoord op de kernvraag:
Is de “godheid ” zoals in de koran beschreven en in de islam vereerd wel of niet dezelfde als JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Yeshua verschenen, zoals in de Bijbel beschreven ?”
Graag een kort en bondig antwoord, de omhaal van woorden kan men in de reacties van Jongeneel vinden, die hebben we wel gehad.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Update: http://dewaarheidsvriend.digibron.nl/detail/uid/35afb52da927a07a79b12811731806dd/2

De redactie van De Waarheidsvriend bestaat uit drs. P.J. Vergunst (hoofdredacteur), J.E. van Maanen-Witteveen MA (eindredacteur), drs. B.C.Ph. van der Waal-Goudriaan, ds. C.H. Hogendoorn en prof.dr. W. Verboom.
Deze krant is de krant van de Geref. Bond en we zien dat het bestuur van deze Bond ook dominant aanwezig is in de reactie met Piet Vergunst als hoofdredacteur,  tevens secr. van de Bond.
Bizar, dat er in 2001 een artikel  in dezelfde krant stond, wat ik zelf zou hebben kunnen geschreven, Hanna Kohlbrugge  en de schrijver H.Veldhuizen, zijn duidelijk in hun uitspraak: beslist niet “dezelfde God” in Bijbel en koran.
Inmiddels zijn we 15 jaar verder en wordt het Godslasterende standpunt van Jongeneel op de vergadering van 100 Geref.Bonds predikanten niet weersproken en was het bestuur (Mensink vz, Piet Vergunst secr.) niet bereid tot gesprek hierover.
Zie voor het hele bestuur  http://gereformeerdebond.nl/gereformeerde-bond/bestuur

Ook de vorige secretaris, ir. Jan van der Graaf uit Huizen, was niet bereid om in te gaan op mijn verzoek tot gesprek, omdat ik volgens hem “prof. Jongeneel zwaar beledigd had met mijn kritiek”.
Heel vreemd, omdat Van der Graaf altijd wel het goede standpunt had mbt. “dezelfde God”, hij verwierp dat stellig, zie zijn artikelen in De Waarheidsvriend van destijds.
Blijkbaar bang voor onenigheid met het huidige bestuur van de Bond.

Updatehttp://www.refdag.nl/opinie/allah_is_de_god_van_de_antichrist_1_968399   prima  ondersteunende bijdrage van een voorganger in Zwijndrecht, F.Maaijen

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Geref.Bond (PKN) lastert JHWH met “dezelfde God” in Bijbel en koran/ updates !

 1. De God van het Christendom is niemand anders dan de God van de tora van de joden we geloven in de God van Abraham-Isaak en Jacob , dit is de Vader die Yehua kwam openbaren. De hoer is het wezen dat een samengaan wil van alle religies en God is dan voor iedereen dezelfde een grove leugen natuurlijk en de islam heeft niets de maken met de God die de bijbel openbaart! Er is maar één God één geloof en één waarheid en die vinden we in Yeshua ( Joh 14-6) Shalom

 2. Ik wil nog even aanstippen in de islam als religie kent men geen genade of mensenliefde of Vader als God dat zou die zogenaamde geleerde toch moeten weten! De islam kent ook geen God waar men een relatie kan met hebben laat staan dat hij in jou zou willen wonen(Apco 3-20 -Rom 5-1-5 -Joh 14-23)!

 3. Jongeneel is helemaal Verkuitert.
  Dat zaaltje op die foto ruikt naar een aula. Ja echt, ik neem een doodslucht waar!

 4. hoi
  sluit mij aan bij willy zijn reactie

  shalom ludwig

 5. Het ergste is eigenlijk wel dat de moslims niet beseffen dat zij God aanroepen met hun Allah akbar! Want Allah is God in het Arabisch!
  Echter; zij hebben er een geheel eigen “God” van gemaakt door de Bijbel te verkrachten en er een geheel eigen boek van te maken, namelijk de koran! Dat boek staat vol leugens en halve waarheden en is een grote misleiding! Zie maar in hun boek wie Isa is bv.!!!!! En ook veel oproepen tot geweld tegen alles wat niet gelovig of andersgelovig is! Dan heb je nog de Hadith die zogenaamd alles beter en anders uitlegt dan de koran zelf. Op deze wijze wordt de enige en echte en waarachtige God van Abraham, Isaak en Jakob, al meer dan 1400 jaar zwaar getergd! Hoe zal dat voor hen aflopen?

  Shalom,
  Paul

  • Hi Paul,
   Als moslims tot Allah bidden, dan bedoelen ze de koranAllah en dan richten ze zich tot een afgod en zeker niet tot de Enige ware God !
   Als sommigen oprecht zoeken naar de Schepper,omdat ze beseffen dat de islam toch echt niet klopt, dan richten ze zich tot JHWH zonder Hem te kennen, spreken over God en zeggen dan vanuit hun taal Allah en dan blijkt dat ze geen contact met Hem kunnen hebben omdat ze de enige weg tot Hem , dat is Yeshua, niet kennen en de zonde, zoals elk mens die heeft ,staat tussen de mens en JHWH in, zie Jes. 59:1 en verder.
   Maar volgens 2 Kron. 16:9 ziet JHWH de oprecht zoekende mens en gaat die mens helpen om Hem te vinden in en door Yeshua, bijv. door een Bijbel te gaan lezen of in gesprek te komen met een Bijbelse gelovige, zoals jij en ik.
   Als sommigen dan tot bekering komen , blijven ze helaas door gebrek aan kennis over “Allah” spreken, ook in Arabische Bijbelvertalingen en in kerken, maar dan bedoelen ze wel de God van de Bijbel.
   Daaruit zie je ook, hoe belangrijk het is om de Schepper bij Zijn Naam te noemen: JHWH, God van Abraham, Isaak en Jacob, onze Vader in de hemel.
   En niet over “God” te praten, want dan is het totaal onduidelijk , of je Wodan, Zeus, de koranAllah, Vishnu etc. bedoelt of wellicht “God zoals in de Bijbel”.
   Joden spreken over Adonai, Hashem en dat is ook niet meer dan Heer of Naam, te vaag en dat terwijl JHWH zich zo duidelijk bij Name voorstelt in Ex.3
   Maar de moslim, die vast wil houden aan de koranAllah blijft los van JHWH en aanbidt dan in de koranAllah een afgod, komt tot IS praktijken in het ergste geval.
   Shalom
   Ben

 6. Je hebt gelijk Ben. Het is niet anders!

  Shalom,

  Paul

 7. Citaat:
  Volgens het verslag in deze krant (RD 8-1) zou prof. Jongeneel gezegd hebben dat de islamitische belijdenis „Allahoe akbar” betekent: „Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.”

  De Magna Charta van het Joodse volk:

  Deut 28: 28 De Here zal u slaan met waanzin, verblinding en
  verstandsverbijstering,

 8. Pingback: Krankzinnige “christenen” | E.J. Bron

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

20 − 11 =