Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Maarten Luther en Rene Suss: beiden van God los

Een themadag boven verwachting, georganiseerd door Appel Kerk en Israel op 28 jan. 2008 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Rene Suss presenteerde zijn boek “Luthers theologisch testament “over de Joden en hun leugens” met daarin de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke Lutherteksten.

Conclusie: Luther was een antisemiet pur sang, afgrijselijk, vreselijk. De PKN en m.n. de Lutherse kerk, naast een excuus in 1983, probeert het toch te vergoelijken geeft het keiharde antisemitisme zo eufemistisch mogelijk weer; het verontschuldigings-circuit draait op meerdere plaatsen, ook in de RK-kerk!
De Lutheranen ontbraken ook op deze dag en de PKN, waar de Lutherse kerk tenslotte onderdeel van is, heeft de dissertatie van Suss (Brussel 2005) toegestuurd gekregen, maar er nooit op gereageerd, aldus Suss.

M.n. maakt hij ook bezwaar tegen de argumenten: Luther als kind van zijn tijd!
Een open deur, kind van zijn tijd, maar erger dan dat: tijdgenoten maakten bezwaar tegen de scherpte van zijn antisemitisme!, Luther was “roomser dan de paus” in dit opzicht!

Ook Calvijn had antisemitische verhalen, maar beduidend minder dan Luther,natuurlijk, maar Calvijn hield het op de vervangingstheologie en Joden moesten hun Jood-zijn achter zich laten en christen worden.
Dat is al erg genoeg natuurlijk (immers, een Jood moet uiteraard Yeshua als Mashiach aanvaarden gelijk tienduizenden –myriads, Hand. 21;20, van de Joden ook deden toen en gewoon de Tora in ere hielden, Yeshua-belijdende-Joden dus), maar Luther riep daadwerkelijk en structureel op om synagoges te verbranden, Joden dwangarbeiders te maken en alle Joods onderwijs te verbieden!!

De workshops over Marquardt en van Buren waren interessant ivm. een juiste beeld van Wie de God van Abraham, Isaak en Jakob is; er werden m.i. terecht duidelijke kanttekeningen geplaatst bij het te ver doorvoeren van de Drie-eenheidsleer.
Immers, JHWH is echad, een eenheid, die Zich manifesteert in mensengedaante op aarde
bij Abraham (Gen.18) en bovenal in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus in het Grieks).

Hij manifesteert Zich als Geest al in Gen 1:2 en op vele plaatsen, in het bijzonder op Shawoeoth (Pinksteren) na de opstanding van Yeshua.
Spreek dus niet over 3 Goddelijke Personen, maar veel juister over 1 God, JHWH genaamd, God van Abraham, Isaak en Jacob,die Zich manifesteert op genoemde wijzen en alomtegenwoordig is te allen tijde.

In zijn slotwoord gaf Rene Suss aan, tot mijn verdriet, dat Yeshua voor hem als verlosser en God in mensengestalte geen betekenis heeft; houdt als goyim (niet-Joden) gewoon de Noachidische geboden, inclusief de 4 genoemde in Hand. 15 en dat is dan genoeg, daar heb je Yeshua niet verder bij nodig in de zin van Verlosser van zonde en Gods Zoon.

Een harde klap, na zijn verder uitstekende ontmaskering van Luthers antisemisme.
Want daarmee blijf je m.i. van God los, immers Yeshua is de enige weg tot de Vader (Joh. 14:6) en Hij is het ware Pesachlam, die in dat opzicht de Tora vervuld.

Echter, ook Luther bleef van God los in het vervloeken van de Joden, want wie hen vervloekt, is ook zelf vervloekt. (Gen.12:3).
Het heil is uit de Joden, echter niet in absolute zin als letterlijk elke Jood, want iedere Jood zal persoonlijk geoordeeld zal worden naar het licht hem gegeven en er zijn helaas vele Joden, die niets of wat traditie als geloof over hebben, zonder Yeshua als hun Verlosser.

De beoordeling is uiteraard aan God, maar het is zeer duidelijk, dat met “gans Israel” een representatieve vertegenwoordiging van alle Joden bedoeld wordt, het overblijfsel wat door God oprecht gelovig bevonden wordt.

Derhalve heb ik hen allen lief, met dank voor het doorgeven van de Bijbel en het in de wereld hebben mogen brengen van Yeshua ha Mashiach als het ware Pesachlam, de doodstraf dragend voor elk mens, die zijn zonden erkent.

Wie de Joden haat, haat ook de God van Abraham, Isaak en Jakob en daarmee is Maarten Luther een anti-semiet geweest, van God los.
Maar wel als zegen gebruikt om de reformatie op gang te brengen, wat het inzicht “niet door werken, maar door genade” terug bracht voor hen, die het in oprecht geloof in God zochten.

De waarheid op tafel is vaak pijnlijk, maar zeer genezend en in die zin was het een vruchtbare themadag; anderzijds kwam er een gevaarlijke trend aan het licht.

Bij de derde workshop van Kalsky over Radford Ruether bleek de hoofdlijn, dat God laat zien wie Hij is in de relatie met de ander en wij dienen in voortdurende acceptatie van de ander ons Godsbeeld bij te stellen!
Na de Bijbel als “het verhaal gaat” hebben we nu ook “God gaat” ipv. JHWH, Ik ben, die Ik ben, die Ik zijn zal”, de betrouwbare altijd Dezelfde God van genade , waarheid en rechtvaardigheid.

En de andere trend: de God van Abraham, Isaak en Jakob zonder Yeshua of daartegenover Jezus Christus (Yeshua) los van zijn Jood zijn en ook los van JHWH !!!

Geleidelijk aan wordt de acceptatie van een wereldreligie een feit, waarin de RK kerk (evenals de PKN) een dag van het Jodendom houdt en ook een dag de islam in Polen sinds kort.

Men accepteert elkaar in het jodendom, christendom en islam als parallelle religies, waarin de beelden van de God/Schepper ogenschijnlijk veel op elkaar lijken (Allah in de koran is natuurlijk compleet anders!!) en waarin Jezus Christus als rabbijn, profeet of goed voorbeeld overblijft, maar zeker niet als God in mensengestalte als het ware Pesachlam, de doodstraf dragend voor de zonden van hen, die dat erkennen.

Yeshua waarschuwde Zijn discipelen, bij hun vraag naar Zijn wederkomst in Matth. 24, uitdrukkelijk voor misleiding en dat dienen we meer dan ooit ter harte te nemen.

Shalom,
Ben Kok
(joods-christelijk pastor)
www.tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

12 Responses to Maarten Luther en Rene Suss: beiden van God los

 1. Ben

  Wat mij enorm verontrust is ; dat er zovelen die Yeshuä als verlosser gekend hebben, nu Yeshuä zijn gaan ontkennen, en zich helemaal naar het Jodendom bekeren

  Dit komt omdat men Yeshuä niet herkent in het OT

  Het antisemishme krijgt nu de prijs voorgelegt,

  Het Christendom heeft een vertekend beeld doorgegeven, daar worden meer en meer mensen zich van bewust
  Wat men als waarheid aannam, in de Kerkgemeenschappen wordt onder hun voeten onderuit gehaald
  Zoals Kerst, Pasen, Zondag, wordt nu weerlegt waardoor er twijfels zijn ontstaan, want wat blijft er dan nog als waarheid over in het NT

  Ik heb zelf ook deze crisis doorgemaakt, ik weet dus zeer goed, hoe alles aan het wankelen gaat, eens men de misleidingen heeft ontdekt.

  Wat betreft René Suss

  dit vond ik ; René Süss (1939) studeerde theologie in Amsterdam en Brussel en was van 1984-1999 werkzaam als
  predikant in de hervormde gemeenten Koog/ Zaandijk en Amsterdam. Op 7 maart 1999 legde hij zijn
  ambt in de Gasthuisgemeente in Amsterdam-West neer en bedankte voor het lidmaatschap van de
  hervormde kerk.
  Süss, geboren uit Joodse ouders, ontdekte zijn wortels en achtte het moment gekomen om die ‘water
  te geven’. Hij bezoekt tegenwoordig regelmatig de sjoel in Amsterdam-West.

  Laten we daarom temeer elkaar aanmoedigen in de liefde van Yeshuä

  Yeshuä verloochenen is DE ZONDE TEGEN DE RUACH HAQODESH

  Shalom Mia

  • Mia,dat klinkt bekend,ook ik heb zulke mensen meegemaakt-en nog-maar dan vanuit hun christen zijn,sinds zij zich van hun christenzijn gedistantiëerd hebben,zijn ze door bepaade invloeden,naar het Jodendom bekeerd,Yeshua kwam-en komt-dan nauwelijks aan bod,zo is het dus altijd gevaarlijk om waaruit je ook vandaan komt Yeshua te verloochenen,ik ken een aantal mensen die juist omdat ze de kerkelijke leer achter zich gelaten hebben,nu jacht maken op christenen en het woord christen zelfs een vies woord vinden,niets nieuws onder de zon dus!

   • Parel

    In het Jodendom wordt Yeshuä niet herkendt
    Als je je bekeert tot het Jodendom is het een vereiste om Yeshuä te ontkennen, het wordt zelfs schriftelijk van de bekeerlingen verwacht

    terug keren naar de Bron die Joods is, is nog niet zich bekeren naar het jodendom

    Yeshuä noch Sha’ul hebben een nieuw geloof gesticht, het was JODENDOM + YESHUÄ de verlosser

    Het christendom achter zich laten en terug naar de ware bron

    Wat zijn de hedendaagse kenmerken van het christendom?
    Puur heidense afgoderij, hiervan heb ik me ten volle van afgescheiden

    Christenen moeten terug naar de bron gaan, en niet andersom

    Persoonlijk ken ik NIEMAND die YESHUÄ volgt en van HEM niet zou getuigen.

    Mia

    • Hi Mia, je hebt zeker een punt, maar het is wel hoe je het zegt.
     Wij zijn als wilde takken geent op de edele olijf door Yeshua. Dus vanuit Hem leren we Tora. Orhodoxe Joden, die Yeshua weigeren te aanvaarden als de Zoon van God, die als Mashiach ben Joseph voor ons allen de doodstraf droeg en die komt als Mashiach ben David, moeten Hem leren zien zoals Hij is.
     Matth. 13:52, “als een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt”
     Wij moeten vanuit Yeshua de Tora leren praktiseren en Joden moeten vanuit de Tora Yeshua aanvaarden , zoals gezegd.
     Shalom,
     Ben

     • Op 12 juli 2011 @ 19:11 schreef Parel

      Ben, ik heb zo vaak gezien en zelfs ervaren dat mensen hun christenzijn afgelegd hebben,zich bekeerd hebben tot”half fabrikaat”Joden(sorry,het is niet kwestend bedoel,ik heb even geen andere woorden,dan dat ik deze mensen zo ervaren heb…)dat deze mensen die zich messiasbelijdend noemen,alleen de torah,de wetten van Mozes doorgaven,over bijna niets anders spraken,men had het over niets anders dan het oude verbond,alsof Yeshua nooit gekomen was! en dat nu ,vind ik zeer verontrustend! overgens,diezelfde mensen die ik op andere forums een aantal jaren gevolgd heb,krabbelen nu wel terug,maar niet voordat die mensen eerst iedereen die op hun pad kwam dood te gooien met de torah en Mozes,met woorden dan he…
      het is zoals je zegt Ben; vanuit Yeshua de torah leren en praktiseren,dan leer je veel meer,want Yeshua heeft de wet en de profeten vervuld,Yeshua heeft de normen(wet/leefregels)zelfs verhoogd en heeft de lat nog hoger gelegd voor de mensen,dat kunnen we lezen in de bergrede,daar verwijst Yeshua wel naar wat de ouden destijds zeiden,maar Yeshua zegt steeds; maar Ik zeg! Yeshua predikte het Koninkrijk der hemelen,de mensen die ik meegemaakt heb,predikten het oude verbond en dat is misleidend! zelfs in de kerk heb ik altijd geleerd;Yeshua centraal in de preek,Yeshua het middelpunt,als Middelaar,dus vanuit het nieuwe verbond naar het oude verbond leren

      shalom,
      Parel

      Mia,persoonlijk heb ik dus mensen gekend die het over niets anders hadden dan over het oude verbond
      *je zegt; christenen moeten terug gaan naar de bron,dé Bron;Yeshua bedoel je,dat gaat niet dmv drang en dwang,door met de torah te meppen,door christenen als tweederangs\ in het Lichaam van Yeshua te behandelen!

      tot zover,

      Parel

     • Op 12 juli 2011 @ 19:31 schreef Ben

      Hi Parel en Mia, het is duidelijk, de balans moet er zijn en bovenal gaat het om onze Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob, die we kennen door Zijn schepping, de Bijbel (met als basis de Tora) en bovenal Yeshua.
      We moeten daarin de hierarchie ook in de gaten houden, allereerst onze Vader, de enige weg tot Hem, Yeshua en dan de leefstijl, de Tora.
      Wie dat uit het oog verliest , wordt judaistisch, wettisch. Of gaat denken dat het alleen om Jezus gaat en vergeet de Vader en de Tora.
      Bij dit alles moeten we elke naaste liefhebben, dat blijft een uitdaging. Zelfs verkeerde leiders , die we best de waarheid mogen zeggen, maar dan om hen te winnen.
      Shalom,
      Ben

  • Mia geen enkele oprechte christen verloochent Yeshua! iedere oprecht christen beleid dat Yeshua hun Redder en Verlosser is! wat jij christenen zeer kwalijk neemt is dat -een aantal -christenen nog niet zover zijn,om de vervangingsleer achter zich te laten,hoelang was jou zoektocht naar de Joodse wortels van het christelijk geloof? of ging dat bij jou van de ene dag op de andere dag?!
   het is de Ruach haKodesh,Die mensen in alle waarheid leidt,wij volgelingen van Yeshua mogen getuigen,van de rijkdom van het Koninkrijk van YHWH en de Ruach/Heilige Geest kan alleen mensen overtuigen,dat is géén mensenwerk,anders zouden mensen nog met de’eer’gaan strijken;zo van; kijk eens wie ík gered heb,overtuigd heb?

   Parel

   • Het probleem is: wat is een oprechte christen? of jood? of zoekende niet-gelovige? of moslim? etc Dat valt vaak tegen en soms vallen we ons zelf tegen. Dus voortgaan in de liefde en groeien in profetren, dwz. “stichten, vermanen en bemoedigen” , zie 1 Cor.14:1-3
    Iemand, die oprecht de waarheid en de liefde zoekt, komt bij onze Vader uit en is bereid foute denkpatronen achter zich te laten.
    Shalom,
    Ben

    • Hi Ben,reken maar dat ik-ondanks dat ik nog in de kerk vertoefde-oprecht Yeshua /YHWH liefhad hoor en steeds meer van Hem wilde leren! Hij kende toen al mijn hart en mijn verlangen Hem te dienen en nu nog,niets is voor Hem verborgen en ómdat ik steeds oprecht naar waarheid en gerechtigheid zocht-dwars temidden van leugens en bedrog -heeft Hij,YHWH mij verder geleid,wat ik hiermee wil zeggen is dit; ook al zit je nog in de kerk,YHWH’s wegen zijn óndoorgrondelijk,dat heb ik zelf ervaren,want ik heb de kerk achter me gelaten,je kunt het niet bedenken of YHWH weet raad,waar wij geen raad mee weten,daar weet YHWH wel raad mee!
     toen ik YHWH smeekte in gebed en Hem vroeg waarom er voor mij geen plaats was in de herberg(kerk) ik worstelde met wat de apostel Paulus zei; laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen,me schuldig voelde tenegover mijn Schepper zei Hij; je hoort bij Mij,kom maar bij Mij en Ben,het was niet de eerste keer in mijn leven dat Hij zo duidelijk sprak!

     oprecht zijn is zoeken naar waarheid en gerechtigheid en Yeshua zegt; wie Mij zoekt zal Mij vinden,want Yeshua ís Waarheid en Gerechtigheid

     shalom,
     Parel

     • Op 12 juli 2011 @ 20:41 schreef Ben

      Amen, shalom,Ben

     • Op 12 juli 2011 @ 21:34 schreef Parel

      nog iets over oprecht zoeken,in Deutronomium 4:29 staat het als volgt beschreven;dan zult gij vandaar uit Adonai(Heere)uw God=YHWH zoeken en vinden;als gij Hem zoeken zult met geheel uw hart en geheel uw ziel.(uit de statenvertaling) en laat het nu zo zijn dat dit een vermaning van Mozes aan het volk Israël om YHWH’s geboden te onderhouden,terwijl ik dit nu zo schrijf wordt ik bepaald bij het feit dat als je je aan YHWH’s geboden houdt,je op de weg van waarheid en gerechtigheid leidt,Yeshua spreekt in het nieuwe verbond ook over waarheid en gerechtigheid,dat zijn de principes van YHWH’s Koninkrijk

      *iemand die onoprecht is heeft geen oren naar waarheid en gerechtigheid,zo iemand-indien deze blijft volharden in de leugen-heeft de leugen lief en dient de vader der leugens…

      Vaders liefdesbrief
      Psalm 139; ook daar wordt Deutronomium 4: 29 aangehaald
      http://www.rejoicenow.nl/page/diversen-vaders-liefdesbrief

      shalom,
      Parel

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*