Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Lucis, Leiden, Lucifer, alle krachten gebundeld rond Mohbama.

Een themadag 14-10-09 over islam, wetenschap en beleid, door Lucis (Leiden University Centre for the Study of Islam and Society) georganiseerd als start van haar bestaan; zie www.lucis.leidenuniv.nl

What ’s in a name?
De nevenorganisatie is ISIS, een verband van 8 Nederlandse universiteiten voor islamonderzoek en tevens de naam van een Egyptische afgod, zgn. moedergodin en symbool voor de vruchtbaarheid. Lucis doet toch al gauw aan Lucifer (lichtdrager, bedoeld wordt de gevallen engel, de duivel) denken en dan komt daar vanwege het hoofdonderwerp “islam” nog de islam-afgod Allah volgens de koran beschreven bij; helemaal kosher kon ik het allemaal niet vinden….


Overigens kwam de islam als systeem, afgod Allah en Mohammed als rolmodel de hele dag niet aan de orde; er werd voortdurend naar de praktijksituatie van vandaag gekeken en men ging totaal voorbij aan de islambronnen koran/hadith , waarin m.i. de hoofdoorzaak van alle islamterrorisme, jihad, ligt.

Erger nog: Via Lucis is ook de naam van de Vrijmetselaarsloge te Den Haag. En Lucid is een project mbt. NWO (Nieuwe Wereld Orde) en de plannen voor een biochip als universele biometrische kaart, het 666 controle systeem.
Dan is er nog de Lucis Trust, een New Age organisatie met veel politieke invloed, opgericht in New York 1922, die via occulte groeperingen mensen rijp maakt voor het ontvangen van de wereldleider.
Een misdienaar, die een kandelaar draagt, heet ook een “luciferar” in de RK kerk; dezelfde kerk, waarvan de paus op 17-01-04 zei, dat “joden, christenen en moslims zich moeten verenigen in een grote alliantie van vrede” (Catholic World News Brief)
Het woord “lucis” betekent “van het licht” of “open, lichte plek in het bos”, maar of men bij dit Lucis nog door de bomen het bos ziet, is de vraag nog maar.
Maar dat zijn slechts mijn overpeinzingen; wat gebeurde er nu eigenlijk op deze dag?
Dalia Mogabed , moslima, was er als islampromotor namens Barak Hoessein Mohbama; ze is voorzitter van het Gallup Center voor Muslim Studies en sinds april dit jaar adviseur van de interreligieuze adviesraad van de president van “Allah’s own country” – http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8367 Haar boodschap noem ik aan het eind van dit artikel, ze was ook de laatste spreker.

Job Cohen kent u wel, die aardige man van “de boel bij elkaar houden, veel thee drinken en toch kwam tot de opmerking “rottige Marokkaanse jochies” of woorden van die strekking, toen het hem ook teveel werd.
Echter, die criminaliteit heeft niets met islam te maken, dat u dat wel even in de gaten houdt! Dat islamjongetjes opgevoed worden als zijnde beter dan meisjes en alle moslims beter dan de niet-moslims, heeft er niets mee te maken. Niet altijd focussen op terrorisme als het om islam gaat, want de islam is veel meer dan alleen dat. Nog iemand thee?
Job pleit voor een groter aandeel van de wetenschap in de discussie, zoek nu uit of al die agressie en terrorisme werkelijk, volgens wetenschappelijk onderzoek, uit de islam als religie komt; zet daar dan beleid op.
Koran en hadith’s wel es gelezen Job? Dan is het toch echt heel duidelijk, honderden teksten roepen op tot wereldoverheersing door de islam met dwang en geweld en immigratie in zoveel mogelijk landen; juist als je ze in de context en in de juiste vertaling leest.

Zie het boek van Sam Solomon “Al Hijra, immigratie als paard van Troje van de islam”, de Nederlandse vertaling van Trojan Horse en The Mosque exposed” met een goed voorwoord van Filip de Winter, isbn 9 789078 898169
Job beveelt het boek van John Esposito en Dalia Mogahed aan:” wie spreekt er namens de islam?” Ik dacht dat het antwoord voor de hand ligt: Mohammed als rolmodel, voorbeeldig geleefd toch? Moordenaar, terrrorist, pedofiel, polygamist en vrouwendiscriminator, manipulator.

Maar dat schijn ik verkeerd te zien volgens de moslims, die ik sprak, dus ik heb het boek gekocht en kom er op terug.
Volgens Job zouden we naar ontwikkelingen in de voor ons belangrijkste thuislanden als Marokko , Turkije en Suriname moeten kijken voor beter begrip en aanpak. Hij hield het er vandaag op, dat iedereen hier een goede Nederlandse staatsburger moet zijn of worden en door aanpak volgens de wet op het goede spoor moet worden gehouden.
En Jaap de Hoop-Scheffer, sinds kort benoemd als praktijkprofessor, die aangaf, dat hij in de NAVO ook die bundelende taak had; een land als Turkije aan boord houden lijkt ook best lastig, want als Israel mee doet aan een oefening heb je zo de antisemitische kat in de gordijnen. Terug ziende op zijn ervaringen in de NAVO met islamlanden, was zijn conclusie, dat we in het westen een fout beeld van de moslimwereld hebben en andersom ook. Zijn klacht was dan ook, dat er in het Nederlandse onderwijs veel te weinig word gedaan aan onderwijs over alle religies, zodat kinderen met die verschillen opgroeien en daar heeft hij zeker een terecht punt.
Hij kreeg vroeger bij de Jezuiten beter les, een prima opleiding, aldus Jaap.
Verder was het wel een probleem, dat we in Afghanistan onze westerse waarden dwingend opleggen aan een moslimland en dat doen we met 100.000 soldaten , wat echter tegelijk onze waarden en normen van vrijheid van religie en meningsuiting lijkt te ondergraven.

Wat is nog rechtstatelijk aanvaardbaar, hoe ver mogen we gaan als NAVO? Karzai had hem duidelijk gemaakt, dat men zeer goed rekening diende te houden met ’s lands cultuur en religie, de islam derhalve.,
Immers, waar blijft toch de vrijheid om Talibanmoslim te zijn en dat te praktiseren in vrijheid? Ik vroeg me af, of hij er echt mee inzat, of dat het meer een academische vraag was, toch op de Leidse universiteit aanwezig zijnde.
En toen kwam de Wetenschappelijke Raad voor de Regering, u weet nog wel, de WRR met dat wetenschappelijke rapport over de islamisering d.d. april 2006, waar openhaarden nog lang van genoten hebben. Als er iets bol stond van naiviteit en onkunde over de islam, was het dat rapport wel.

Wendy Asbeek-Brusse van deze WRR liet in niets blijken iets met de kritiek van toen te hebben gedaan en legde uit, dat ze destijds uitgingen van een aantal positieve ontwikkelen in diverse moslimlanden en dat zien ze nog steeds zo!
Zo was Turkije een echte seculiere staat met scheiding van religie en staat en het land moderniseert vol op en er was een gematigde islam; Balkenende kon op basis van de lijn van de WRR eind 2004 als EU voorzitter al propageren dat Turkije de kans moest gaan krijgen als EU-lid.
Het WRR rapport “dynamiek in islamitisch activisme; aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten” , april 2006, waarin wordt aanbevolen te zoeken naar contact met islamterroristen op gunstige momenten; met Hamas, Hezbollah en de Moslim Broederschap, jawel.

We horen Mohbama toch ook al praten over “overleg met de Taliban voor een eigen regio” ?!
Dan was er nog prof. Petra Sijpesteijn, historica, die vast heeft gesteld, dat er geen verslagen zijn van de islam uit die eerste 2 eeuwen; pas in de 9 e eeuw zijn er papieren gegevens beschikbaar.
Uit archeologische gegevens heeft ze e.e.a. gereconstrueerd en stelt, dat er geen pure islam heeft bestaan, maar uit een veelheid van meningen is er een islam gegroeid en de puriteinse opvatting van de islam is slechts 1 van de vele.
De koran als ultieme waarheid op goddelijke wijze geopenbaard wordt dan wel een moeilijk houdbaar verhaal lijkte me; maar puur op inhoud wisten we dat ook al lang.

Maurits Berger, arabist, jurist, islamdeskundige, ook altijd weer fijn:
– het gedrag van moslims moet men niet uitsluitend theologisch verklaren, dat geeft een verkeerd beeld.
Mijn commentaar: uiteraard, psychologisch is ook een prima aanvulling, evenals sociologisch en politicologisch; maar de koran/hadith als ultieme waarheid en Mohammed als rolmodel verklaart wel erg veel!
– je kunt als gelovige moslim je islamgeloof best incorporeren in de westerse samenleving en dat hoeft niet strijdig te zijn met integratie.
Tuurlijk; vind niemand gek als je 4 vrouwen hebt, ze zonodig slaat om ze in het gareel te houden, hun hele leven bepaalt als man en als je een meisje trouwt, moet je niet zeuren over de leeftijd, rond de 10 jaar moet ook kunnen.
Om dat te regelen, mag je best een geschillencommissie hebben, dat dan wel shariarechtbank heet, maar dat moet je niet als rechtbank zien, aldus Maurits.

Toen werd het Eildert Mulder, schrijver (samen met Milo) van het boek “de omstreden bronnen van de islam”, waarin Mohammed tot een bijv.naamwoord wordt gereduceerd en dus niet zou hebben bestaan (!), te veel.
Hij vroeg om te mogen reageren voor zijn microfoon, was ook uitgenodigd in de groep die vragen mocht stellen en behoorlijk geemotioneerd verweet hij Berger “bezwerend te spreken over de islam”” Er zijn nl. “rammers en bezweerders” aldus Eildert, oftewel islambashers en politiek correcten.
Mulder had nl net meegemaakt, dat een moslima , die op 13 jarige leeftijd was gedwongen tot een huwelijk, nu 18 en in grote problemen, mogelijk dood, onvoldoende door de politie werd geholpen in haar problematiek en dat hij zelf werd geintimideerd door politie Haaglanden , omdat hij er bekendheid aan wilde geven.
Zie zijn artikel in Trouw 14 oktober 2009 over Suat en zo zijn er nog 3000 gedwongen huwelijken per jaar!
Ik begon met te applaudisseren voor het enige echt kritische geluid over de islam op deze dag, ongeveer 10% van de aanwezigen begreep dat en deed mee, 90% niet dus!

Commentaar: dat zou dan geen islam zijn, geen sharia, maar een cultuurprobleem. Echter, het gaat wel voortdurend om moslims bij die eerwraak verhalen en gedwongen huwelijken!
Op deze dag werd die truc vaker toegepast, ook door Dala Mogahed, lid van de interreligieuze adviesraad van Mohbama en vz. Van het Gallup Center for Muslim Studies.
Ze haalt uit haar enquetes het beeld, dat moslims net als Amerikanen het meeste prijs stellen op techniek/kennis en vrijheid/democratie. Gewoon comfortabel en vrij leven, maar dan willen moslims dat wel in eigen context zelf realiseren.
De zwijgende meerderheid komt in de enquete’s aan het woord en nu eens niet de terroristen die in woord en daad altijd de “vreedzame islam” overschreeuwen.
Geloven in gelijkheid van mensen en gelijkwaardigheid van religies; problemen liggen vooral in de cultuur, niet in de religie en zeker niet in de islam.

Nog een kop thee? Beetje sterk zeker, om wat bij te komen?

John Esposito sprak ook, als schrijver van eerder genoemd boek en verstoorde het feestje niet: “islam is van harte aan te bevelen”, best wel met kanttekeningen, maar absoluut acceptabel naast de andere religies.
Hij schrijft wat af, febr. 2010 het volgende boek “the future of islam” met voorwoord van Karin Armstrong, dan weten we het wel, zover we haar kennen: gezellig alles syncretisch op 1 hoop, joods/christelijk/islamitisch.
Net zo dom of misleidend als een autohandelaar, die zowel een Trabantje als een Mercedes aanbeveelt als zijnde toch hetzelfde, het rijdt allebei en heeft 4 wielen; een Merci-bantje of zo, een wangedrocht wat niet werkt.
Lees dan liever het boek, dat te bestellen is op www.dezelfdegod.nl , van Mark Durie, vertaald door Andre van Mulligen, met wie ik deze dag meemaakte.

Daarin wordt het Alternatief voor al die misleiding en afgoderij niet weggepoetst in syncretisme en cultuur, maar gaat het over de Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, zoals in de Bijbel beschreven en die elk mens mag leren kennen door Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus in het Grieks), de enige weg tot de Vader.
The future of islam is gewoon de NWO met de antichrist, mogelijk Mohbama; https://tora-yeshua.nl/2009/08/mohbama-islam-de-antichrist/

Lucis pretendeert wetenschappelijk bezig te zijn, maar de keuze van de sprekers was zeer eenzijdig; waarom was Hans Jansen er bijv. niet? Of Daniel Pipes, die nog even zwart werd gemaakt overigens door Esposito.
Of Bath Ye’or, Wafa Sultan, Afshin Ellian, Brigit Gabriels, zeer deskundig in islamtheorie en praktijk.
We gaan Lucis met belangstelling volgen, kijken of er nog es echt wetenschappelijk met de islam wordt omgegaan en alle geluiden gehoord mogen worden.

En of we dan ook de islambronnen meenemen in de beoordeling, want tijdens al mijn studie en praktijkbetrokkenheid bij de islam heb ik nog nooit een antwoord gekregen van de “deskundigen”, hoe ik al die geweldsteksten in koran/hadith moet begrijpen als vreedzaam. Vandaag werden die bronnen dood gezwegen en als het islamterrorisme al even langs kwam in een vraagstelling, dan had het niets met de islam als religie te maken (Cohen) en was vooral een cultureel probleem (Dalia Mogahed, namens Mohbama).

Shalom,
Ben Kok (joods-christelijk pastor)
tora-yeshua.nl voor verder gesprek of commentaar

Navigeer naar andere artikelen

5 Responses to Lucis, Leiden, Lucifer, alle krachten gebundeld rond Mohbama.

 1. Wat ik niet snap. Hoe kunnen de echte wetenschappers, natuurkunde, wiskunde, geneeskunde, scheikunde en andere, dit accepteren? Wat zeggen die tegen elkaar in de kantine? Die moeten toch iets hebben van ‘dit kan niet’. Geloof naar wetenschappelijke instellingen gebracht……. Waar is Nederland mee bezig???

 2. Op 16 oktober 2009 @ 15:39 schreef Peter en Roy

  Beantwoorden

  Beste meneer Kok,

  “Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus in het Grieks)”

  Dit is geen Grieks, wel slecht getranscribeerd Hebreeuws.

  Ook waren wij benieuwd of u nu Joods of Christelijk bent? Het moet als Jood problematisch zijn om Jezus als God te zien, of als Christen Jezus als niet-god te zien, of zien wij dit nu verkeerd?

  Ook vroegen wij ons af hoe u ‘de bronnen’ van een geloof als maatgevend voor een geloof kunt zien, en dan geen problemen hebt met de wetten uit Leviticus en andere delen uit het oude testement, waar o.a. de doodstraf door steniging voor overspel en godslastering wordt voorgeschreven?

  Veel plezier verder met uw mooie werk,

  Hartelijk groet,

  Peter Groen &
  Roy Bernabela

 3. Op 17 oktober 2009 @ 00:18 schreef torayeshadmin

  Beantwoorden

  @Alex: geloof en wetenschap zijn helemaal niet strijdig, maar bevestigen elkaar, als men het goed doet tenminste. Veel christenwetenschappers getuigen daarvan, in verleden maar ook in heden.
  Iets anders is, dat LUCIS knap onwetenschappelijk bezig is in haar eenzijdigheid van de sprekers; andersdenkenden werden blijkbaar geweerd.
  En dan ben ik het met je eens, dat de geleerden met het schaamrood op de kaken in de kantine staan, bij de koffie krampachtig het heikele punt van politiek correcte eenzijdigheid vermijdend.

  @ Peter en Roy: goede opmerkingen en vraag, ik ga die alle 3 in een apart artikel op deze website beantwoorden, omdat de vraag steeds terug komt.
  Even geduld weliswaar, maar komt helemaal goed; dank voor jullie hartelijke wens,
  shabbath shalom,
  Ben

 4. Jeetje dat er nog mensen bestáán zoals u! wonderbaarlijk. Altijd bijzonder om te zien wat mensen, om maar hoop te hebben dat dit leven niet “alles” is, voor gekheid en regeltjes bedenken niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Op het moment dat u zal sterven komt u erachter dat er helemaal niet “meer” is. Geen god geen Yeshua. Alleen u zelf en al uw haat en achterdocht voor uw medemens.
  Sterkte hiermee.

 5. Op 27 oktober 2009 @ 05:50 schreef torayeshadmin

  Beantwoorden

  Hi Lonneke,
  Goed punt; ik wilde rond mijn 20 ste dan ook niet met geloof te maken hebben, omdat ik net als jij dacht, dat dit “”opium voor het volk”‘ was; een zoethoudertje voor na de dood, voor domme, bange mensen.
  Totdat ik terecht kwam in een bijeenkomst van 400 studenten aan de TH te Delft, allemaal enthousiaste christenen.
  Een studentenbeweging, genaamd de Navigators, bestaan nog steeds in de meeste zo niet alle universiteitssteden in ons land.
  Yeshua’s woorden in de Bijbel blijken al 40 jaar te kloppen als ik er naar leef, dus voor mij is het bewijs van Gods bestaan ruimschoots geleverd.
  Zie mijn artikel “” hoe leer ik de Ene ware God kennen” op de homepage.
  Shalom,
  Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*