Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Charter of Compassion, een nieuwe stap naar de Pax Mohbama.

Charter of Compassion, een nieuwe stap naar de Pax Mohbama.

Donderdag 12 nov. 2009 werd dit Charter wereldkundig gemaakt, in Nederland in de Mozes en Aaronkerk (van synagoge naar kerk in de verhuur, een gotspe) te Amsterdam door Abraham Soetendorp (rabbijn van een onJoods geluid ) ,
Job Cohen (coryfee van de Partij v.d. Allahclub),
Karin Armstrong (specialiste in syncretisme) en
Tariq Ramadan (verkoper van de religie v.d. vrede) en Herman Wijffels (econoom)

De boodschap, wereldwijd in 32 landen, ca 20 talen, in 175 bijeenkomsten op dezelfde dag, 12 nov. 2009 uitgedragen, kennelijk een machtige organsiatie, die veel belang hecht aan haar verhaal, zie http://charterforcompassion.org als de nieuwe wereldreligie, hier de tekst:
Handvest voor Compassie

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om ~ compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie ~ terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft ~ garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren ~ positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren ~ bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten. Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

Mijn commentaar:

Smerige leugens, de eerste zin gelijk al:

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities.

Dat is dus niet waar voor de islam, die al 1400 jaar in jihad  honderden miljoenen doden heeft gemaakt, bijna 60 landen heeft onderworpen met al dat moorden en daar gewoon nog steeds mee doorgaat, waarbij dit “onderwerpen”  gelegitimeerd wordt in tal van Koranteksten en hadith’s en voorgeleeft is door Mohammed, rolmodel en beste moslim.

Het Hindoeisme kan ook heel vijandig zijn naar andersgelovigen en moorden op  christenen zijn bekend en ook op moslims; nadere studie moet aantonen uit welke teksten dit gelegitimeerd word bij Hindoefundamentalisten.

Hun gedrag naar lagere kasten en kastenlozen wordt in elk geval gelegitimeerd en dat is al zeer in tegenspraak met naastenliefde en compassie.

Ook communisme en nationaal-socialisme hebben  tientallen miljoenen doden veroorzaakt, gerechtvaardigd door het systeem!.

Christendom heeft zeker ook veel fouten gemaakt en doden veroorzaakt, maar dat wordt op geen enkele wijze gelegitimeerd door de Bijbel, integendeel, als grove zonde beschouwd en door veruit de meeste christenen erkend als zonde.

Ook het Jodendom verwerpt het vermoorden van mensen om het eigen systeem op te leggen en waar dat wel gebeurde , is dat bestraft en als tegen de Tora in erkend.

De enige situatie was het verdrijven van de Goddeloze Kanaanitische stammen, t.t.v. Mozes, die met kinderoffers en tempelprostitutie de slechtheid van de mensen in Gen. 6 bij de zondvloed evenaarden.

Hier was het God Zelf, die deze volken zou verdrijven, voor het volk uit, maar door ongeduld namen ze het zelf ter hand, wat in een aantal gevallen door God werd gebruikt.

Los daarvan legitimeert de Tenach dus nergens geweld naar andersdenkenden buiten de Joodse gemeenschap.

Dit  charter is de nieuwe religie, waarbij de mens in principiële vastbeslotenheid uitstijgt boven zichzelf, zijn egoisme.

Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten. Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

Hoe moet een mens boven zichzelf uitstijgen? Er wordt geen enkele oplossing geboden, je moet maar zien hoe je dat voor elkaar krijgt en men gaat er van uit , dat dit zou kunnen.

Vanuit de Bijbel wordt daarvoor inderdaad een weg gewezen, maar die wordt niet genoemd, God bestaat niet in het charter.

Bijbels: erken je onvermogen, belijd je schuld  in het overtreden van de Tora, Gods gebruiksaanwijzing en aanvaard de doodstraf; echter ook de genade, die in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) gegeven wordt, want Gods woorden werden mens in Hem en Hij stierf als onschuldige voor iedere schuldige.

Rechtvaardigheid en genade, waardoor een mens met Gods Geest vervuld in Zijn kracht zichzelf te boven komt en tot Gods eer ontwikkelt.

In Spreuken 12 :10 staat: “de barmhartigheid der Goddelozen is wreed” en dat blijkt hier: van mensen eisen dat ze  zichzelf overwinnen en hun egoisme in eigen kracht, zonder vergeving en verlossing van de menselijke egoïstische natuur.

Het is hetzelfde als van een zwaar gehandicapte persoon eisen, dat hij de Olympische spelen wint voor gezonde mensen.

Dat doe je niet, dat is wreed, onmenselijk en dat is dit Handvest ook !

Het  charter, de nieuwe religie in de Pax Mohbama, doet aan de islam denken, aan het Bismillah: “”Allah, the compassionate, oftewel Allah de barmhartige, de genadevolle””

Een spreuk die moslims bij veel gelegenheden uitspreken en waarmee de meeste soera’s in de koran beginnen, behalve dan soera 9, één van de meest geweldadige naar niet-moslims toe.

Een leugen opnieuw, want afgod Allah is zeer wreed: alle niet-moslims zullen voor eeuwig in een afschuwelijke martelhel gepijnigd worden, omdat ze niet in Allah wilden geloven en Mohammed als profeet wilden aanvaarden.

Met het Bismillah begon Rick Warren het inauguratiegebed voor  Barak Hoessein Mohbama !

Dit leugencharter past in de NWO, de Pax  Mohbama, want het lijkt iedereen te verenigen in een ogenschijnlijk mooie tekst, die echter op leugens en onhaalbaarheid is gebaseerd.

Het zal de wereld opgedrongen worden met nog meer power, dan nu al blijkt met een wereldwijde presentatie.

Zie de namenlijst op de website, die uitgebreider is dan de 4 , die in Nederland voor de start zorgden.

Daar staan geen mensen bij, die we kennen als oprechte joods-christelijke gelovigen, als mensen, die door Yeshua de genade van de Ene ware God van Abraham,Isaak en Jakob hebben leren kennen.

Wel veel moslims, zie ook bij organisaties, die de zaak steunen.

Linkse politici en moslims en andere afgodsdiensten vinden elkaar in het feit, dat ze de Ene ware God niet kennen in Yeshua ha Maschiach.

Daardoor blijven ze vervreemd van de kracht om een mens tot Gods eer te worden en door dit charter zullen ze zich verenigen tegen alle joods-christelijke gelovigen.

De eindtijd is begonnen en we dienen te weten, dat er  spoedig een tijd van de antichrist komt, die tegenover de Christus en staat, een anti-mashiach tegenover dé Mashiach.

Maar dan komt ook Yeshua ha Mashiach snel terug als Mashiach ben David en Hij heeft het beloofd:”Zie, Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld””. Matth. 28

Iedereen is bij Hem welkom, praat verder op tora-yeshua.nl

Shalom, Ben Kok (joods-christelijk pastor

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Charter of Compassion, een nieuwe stap naar de Pax Mohbama.

 1. Beste Ben,

  Mag ik jou aanraden om eens onderzoek te doen naar o.a. Tantrisch, Tibetaans en Zen (Ch’an) Boeddhisme. Je zal verstelt staan van het aantal heilige oorlogen, kastensysteem en krijgerskultes die in het Boeddhisme te vinden zijn. Ook mensenoffers, seksuele rites en demonerij en magie komen veel voor in het Boeddhisme.

  Door ‘holy wars buddhism’ in google te typen krijg je al een aantal voorbeelden, verder kan er natuurlijk gezocht worden naar de invloed van het Boeddhisme op de Japanse samoerai en tijdens de TWO en de religieuze oorlogen die nu in Sri Lanka door de Boeddhisten worden uitgevochten.

 2. Op 14 november 2009 @ 02:49 schreef torayeshadmin

  Beantwoorden

  Hi Michael,
  Dank voor je suggestie, zou ik graag opvolgen, maar druk met het nodige, dus als jij me zou kunnen helpen?
  Ik zal graag een artikel van je plaatsen hierover, als het goed in elkaar zit en daar heb ik bij voorbaat vertrouwen in, dus stuur gerust op.
  Shabbath shalom,
  Ben

 3. Op 20 november 2009 @ 21:58 schreef Deep End of the Ocean

  Beantwoorden

  Ik heb ook nooit begrepen dat een feodaal heerser als de dalai lama altijd met zoveel egards binnengehaald wordt. Chinezen beweren Tibet te hebben bevrijd. En dat is eigenlijk ook wel zo, alleen jammer dat ze het daarna al zo lang bezet houden.

  De seksuele riten binnen het Tibetaans boeddhisme gaan tot in het zeer extreme, inclusief necrofilie.

  Het boeddhisme is zeker niet de onschuldige, vreedzame religie die het pretendeert te zijn.

 4. Het Jodendom verwerpt vermoorden..etc?
  Hoe noemen jullie de joden die Palestina bezet hebben en al 65 jaar genocide plegen op het Palestijnse volk? Het staat misschien niet met zoveel woorden ergens ( hypocriet als jullie zijn) geschreven zoals jullie maar wat graag zeggen dat het in het manifest van Hamas of zo’n soort org. staat,alleen jullie joden voeren het uit en niet de moslims.
  De joodse propagandamachine draait weer op volle toeren maar de rechtvaardigen onder ons laten zich geen zand in de ogen strooien en zijn bovendien voor geen enkele religie bang sterker nog ALLE religie’s zijn oorlogsmachine’s OOK de joodse.

 5. Op 30 juli 2011 @ 10:00 schreef Caesar Lion Cachet

  Beantwoorden

  LS…

  Religie en de Satans van de nieuwe wereldorde hebben meer verwoest en zullen nog oneindig meer verwoesten dan een mens ooit tegenover God zal kunnen verantwoorden… Amen !

  • Hi Caesar, zo is dat, maar het goede nieuws blijft: Yeshua ha Mashiach ben David komt spoedig als Koning te Yerushalayim, het loopt onze hemelse Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob nooit uit de hand, Hij volvoert Zijn plan ondanks alle menselijke en duivelse valsheid en tegenwerking.
   Shabbath shalom,
   Ben

 6. “…want afgod Allah is zeer wreed: alle niet-moslims zullen voor eeuwig in een afschuwelijke martelhel gepijnigd worden, omdat ze niet in Allah wilden geloven en Mohammed als profeet wilden aanvaarden”.

  Misschien heb ik de bijbel niet goed begrepen, maar wordt bovenstaande ook niet in de Bijbel verkondigd. Diegenen die Jezus niet als verlosser aannemen branden toch ook in de hel later?

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*