Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Purim, een Joods feest met een indringende boodschap

NB: dit artikel is van 2010, maar Purim blijft hetzelfde en is nu acuteler dan ooit met de dreiging uit hetzelfde Perzie/Iran, Amalek is helaas nog niet opgeruimd en dat moest wel gebeuren; het kan zijn, dat dit dan nu gebeurt en zo niet, dan krijgt de wereld een enorme uitbreiding van islam over zich heen, dankzij Mohbama, die daar blijkbaar heel erg zijn best voor doet.
We zijn in de hand van onze Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob; het loopt Hem nooit uit de hand en Zijn belofte in Yeshua gedaan is:”Zie , Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”
JHWH komt spoedig, in de verschijning van Yeshua ha Mashiach ben David, als Koning te Yerusahalyim, let op de teken des tijds.

Shalom,
chag Purim sameach,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Voor zowel Joden als christenen  heeft  Purim een diepe betekenis, zeker in tijden van toenemend antisemitisme.Lees het Bijbelboek Esther voor de hele geschiedenis en merk op, dat de Naam van God er niet in voorkomt, maar dat Hij als de altijd en overal Aanwezige Zijn volk redt!

Net zoals Hij bevrijdt  uit de slavernij, afgoden en genocide van Farao, koning van Egypte, wat met Pesach gevierd wordt en Israel in het beloofde land brengt.

Ook hier is sprake van een poging  tot genocide op de Joodse inwoners, dit maal  van het rijk van Meden en Perzen, dat zeer groot was, het liep van India tot Ethiopië, centrum  was Susan (Schuschan, Schusch), zie video Purimfeest  http://maoz.convio.net/site/PageServer?pagename=maoz_purim_2010_video
ligt  ruim 300 km. ten noorden van  El Koeweit aan de Perzische golf.

In 669-625 onder Assurbanipal zijn er inwoners van Susan naar Samaria gedeporteerd, Ezra 4:9
En andersom waren er  Joden naar dit rijk gebracht tijdens de ballingschap, zoals  Esther en haar oom Mordechai.

Ook Nehemia diende er als schenker bij koning Artachsasta (Artaxerxes),  in 465-424, zie Nehemia 1 e.v.

Esther was er tijdens Ahasveros, oftewel Xerxes, 485-465.

Haman stamde af van Amalek (Esther 3:1), Agagiet, , een stam die Israel zeer vijandig bleef en waarvan God heeft gezegd, dat Amalek als volk niet zal blijven bestaan.
Haman kan ook gewoon een Iranier zijn geweest en dan is de benaming Agagiet figuurlijk bedoeld,  in de zin van antisemiet.
In Ex. 17:8-16 en Dt. 25:17-19 lezen we de achtergrond van dit Amalek, wat symbool staat voor het antismetisme.

Na het Neurenbergproces werden er , net als aan Haman, doodstraffen voltrokken mbt. de Nazileiders.

“We lezen in de Hebreeuwse tekst van het boek Esther, hoe Hamans tien zonen heten. Zo heet de oudste Parsjandata, de zevende Parmasjta en de jongste Wazaita. In hun namen vallen drie letters op. Deze zijn namelijk kleiner afgedrukt dan de rest. Het is de letter taw en vervolgens de letter sjin en tenslotte de letter zajin. Letters hebben in het Hebreeuws een cijferwaarde. Deze drie hebben samen de waarde 707. In jaartallen schrijft men de letter he ervoor, cijferwaarde 5.

Het jaar 5707 volgens de Joodse jaartelling is in de christelijke jaartelling 1947.Dit was het jaar waarin twaalf nazibeulen de doodstraf kregen. Eén pleegde zelfmoord. Er bleven er elf over. Net zo veel als Haman met zijn tien zonen. Is dat toeval of is het Poeriem! Poerim komt van een woord dat lot betekent. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!”

Bovenstaande tekst is een citaat uit een lezing van Bloeme Evers-Emden, Joodse psychologe en synagoge-leidster, overlevende van Auschwitz, schreef een studie van de situatie van Joodse kinderen die ondergedoken waren.
Overigens moet er wel bij deze opmerkelijke vondst in de Hebreeuwse tekst gezegd worden, dat het opgaat voor de uitgave van N.H. Snaith, maar dat in de Biblia Hebraica Stutgart (Leningrad codex) uitgave de letters dezelfde grootte hebben en in de Soccino reeks heeft de naam Parmasjta  2 letters klein geschreven, taw en shin, dus dan gaat het verhaal ook niet op.

Met dank aan mijn leraren Hebreeuws voor deze kanttekening!

-de dreiging van A-mahdi-ne-jihad om Israel van de kaart te vegen, wordt steeds concreter en het zou ons  niet moeten verbazen, als  hij met Purim, als verlate wraakactie  voor de afgang van Haman & zn. en de forse strafexpeditie   van de Joden er na (Esther (9:6-10),
zijn plan zal proberen uit te voeren rond 28 febr. , de datum van Purimfeest in 2010.

Wat kan dit  Purimfeest  (Pur is lot, het lot werd geworpen om een  moorddatum op de Joden  ast te stellen! Esther 3:7) voor ons als joods-christelijke gelovigen  betekenen?

Moeten we er wel aandacht aan besteden als  zijnde een  feest, wat niet in de Tora wordt  voor geschreven?
Het werd ingesteld door Mordechai en Esther voor alle Joden in het  rijk van Meden en Perzen.
Het feest wordt door alle Joden wereldwijd gevierd, als herinnering op de overwinning van de vijanden van Israel en heeft de vorm van een carnaval-achtig feest, waarin men zich onherkenbaar verkleedt.

Uitleg, zoals op www.nik.nl staat (zie ook www.chabad.nl)

“Welk verband is er tussen Poeriem en verkleden? Is er een aanknopingspunt voor in de megilla?  (= boek of rol)

In de megilla wordt verteld hoe de koning eer bewijst aan Mordechai, n.l. door hem op het paard van de koning, en gehuld in de koninklijke kleding, rond te laten rijden. Deze beschrijving vormt de bron om op Poeriem jom tov-(feest)kledij te dragen.

Maar ook is het een duidelijke presentatie van het feit dat Mordechai niet in zijn gebruikelijke kleding geëerd werd, maar verkleed als koning werd gepresenteerd.

Wanneer Esther koningin wordt, draagt Mordechai haar op van haar Joodse afstamming geen uiterlijke blijk te geven. Het dragen van andere kleren en maskers, heeft min of meer het zelfde effect. Van buiten toon je je anders dan je van binnen, verscholen achter verkleedkleren en masker, werkelijk bent.

Tenslotte, kan het verkleden en maskeren wordt verklaard als een verwijzing naar de G’ddelijke redding. G’d trad op, maar Zijn aanwezigheid was verborgen. De Gemara vraagt zich af waar in de Tora een verwijzing is te vinden naar Esther. Wa-anochie haster astier fanai – En Ik zal zeker Mijn gezicht verbergen (Dewariem 31:18), waarbij de bewoording ‘hasteer astier’ als een verwijzing naar de naam van Esther wordt uitgelegd.” Verder is het gebruik elkaar  cadeautjes te geven , het is immers overwinningsfeest en  zgn.  Hamansoren te bakken.

Als we beseffen, dat er  heel wat pogingen zijn geweest om Israel uit te roeien, om  Gods plan te blokkeren, dan lijkt het me heel goed om Purim mee te vieren.

Niet  zoals het door sommige seculiere Joden wordt gevierd,  vrnl. met gebak,carnaval en toneelstukjes, hoewel dat er bij kan; als het maar niet de diepere gedachte overheerst.
De hoofdzaak is:

-gebed voor Israel ter bescherming en voor de vijanden van Israel, opdat
ze tot inkeer komen en vergeving vragen.
-Israel verdedigen in bijv de media tegen antisemitisme en valse berichten
-acties voeren ter ondersteuning van Israel en de dwaze boycottacties tegen Israelproducten ontmaskeren en tegen gaan.-beseffen dat het allereerst gaat om het ware Israel, het overblijfsel (Rom. 11:6 en Rom  2:28,29), maar ook om “gans Israel” in Zach. 12:10 als Yeshua komt als Mashiach ben David.
Gans Israel in Rom. 11:26,27 zal behouden worden, maar met deze term wordt bijv. volgens  Shulam een “representatieve vertegenwoordiging” bedoeld, zoals op de Karmel, zie 1 Kon. 18:19,21    “heel Israel” en “het gehele volk”
Dat is uiteraard niet op te vatten als letterlijk elke Israeliet ( babies. zieken, vrouwen, bejaarden, kinderen, die waren er niet bij en lang niet iderereen zal zich hebben kunnen vrij maken voor die samenkomst).

Dan blijft de individuele verantwoordelijkheid naar God bestaan, maar door het overblijfsel heen ook het volk.

Praktische tips voor de Purimviering:

-een samenkomst als gebruikelijk,  maar dan met  uitleg over Purim

-geef een gezamenlijk kado aan Israel, goede doelen genoeg en denk daarbij aan de Messiaanse gemeentes

-leg contact met de ruim 100 Messiaanse gemeentes in Israel, zodat je als zustergemeente kan gaan functioneren in voor elkaar kunt bidden, projecten steunen,  sprekers te gast over en weer etc.
Natuurlijk is het dan wel zaak, eerst de betrouwbaarheid na te gaan via referenties en eigen onderzoek.
Net als in elk land is er ook in Israel kaf onder het koren, in elke denominatie; wees anderzijds ook zelf een betrouwbare en Bijbelse partner, als je zo’n  relatie zoekt en aangaat.
Stel dus een paar mensen aan, die hier mee aan de gang gaan; iedereen kan altijd via mijn website om  advies vragen, hoe  zoiets aan te pakken.
Wat ik kan aanbevelen, zal ik op mijn website gaan zetten, met specifieke doelen, controleerbaarheid en referenties.

-een feestelijke maaltijd is altijd goed en je kunt na de samenkomst zoiets organiseren, met uiteraard  het bakken van Hamansoren;

-bespreek dit artikel met je voorganger/kerkeraard/oudsten en overleg hoe je zo’n dienst vorm kunt geven; wil men dat niet, vier dan Purim in kleine kring.

Laatste tip: probeer bij deze viering Joden uit uw omgeving te betrekken, vraag hen advies over het Purimfeest en vraag of hij/zij   de eigen beleving er van wil uitleggen.
Dat kan een orthodoxe visie zijn of een  Yeshua-belijdende visie; het is altijd goed om zo het contact met Joden te herstellen, na alle ellende die de christenheid heeft aangericht.
Met respect en liefde voor elkaar kun je mogelijke verschillen vast stellen en elkaar als mens in aanvaarden en daar boven uit als mensen , die in de zelfde God van Abraham,Isaak en Jakob geloven,  zelfde Mashiach ben David verwachtend.

Als je over het grote verschil, Yeshua ha Mashiach als lijdende Mashiach ben Joseph, kunt praten, kan dat alleen met wederzijds goedvinden, geleid door de Heilige Geest en begin dan met een diep excuus voor ons vreselijke antsemitische verleden!
Respecteer een Jood en ieder ander, als hij/zij niet over Yeshua wil horen en bid voor hem/haar; op Gods tijd komt het in orde.

Maar anderzijds: verloochen nooit je Redder, getuig dat je door Hem de Ene ware God hebt leren kennen en graag de Tora wil leren leven, in navolging van Hem, zie Matth. 5:17

Shalom,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

tora-yeshua.nl

PS: als iemand correcties en/of vragen heeft op dit artikel, dan ben ik daar altijd blij mee, mits onderbouwd natuurlijk, stuur ze aub naar mijn website, dit artikel staat er op en onderaan kunt u reageren.

Navigeer naar andere artikelen

19 Responses to Purim, een Joods feest met een indringende boodschap

 1. Op 23 februari 2010 @ 16:41 schreef chris & els Bongers

  Beantwoorden

  Ben en Trudy,

  Alle lezers, Hag Sameach en een tov Puriem.
  De God van Abraham, Isaak en Israel is een God van Redding, Liefde en Genade.
  Hij wil zijn volk en allen die zich daarbij aansluiten beschermen en zegenen.

  Shalom, Shalom,

  Els en Chris

 2. The liturgy and observances of the Jewish religious calendar have been set in place for many centuries. But in recent decades a trend toward the reinterpretation of many holidays has been gaining ground. Passover’s celebration of freedom has served to turn it into a clearinghouse of trendy concepts, with Seders dedicated to civil rights, the labor movement, ecology, and a host of other topics. Chanukah’s festival of lights has become for some a reminder to conserve energy or save the planet from global warming. But it is the holiday of Purim that has undergone the most thorough makeover by a new generation of liberal and feminist thinkers.

  For three decades, an effort has been underway to change not so much the observance of the holiday but the meaning of Purim itself. This celebration of a great reversal of fortune—the deliverance of the Jews of Persia from a massacre—has been transmogrified into a feminist holiday that also calls into question the entire concept of Jewish self-defense, which is at the heart of the story’s conclusion. Unfortunately, this effort to modernize the Purim story lionizes the wrong woman, promotes a false political message of nonviolence and tolerance, and worst of all embraces failure instead of promoting perhaps the greatest of Jewish heroines.

  Lees hier de rest:

  http://www.commentarymagazine.com/viewarticle.cfm/the-problem-with-purim-15348

  • Op 26 februari 2010 @ 02:09 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Thanks Poezie, interesting article and indeed: back to the original meaning of Purim.
   Shalom,
   Chaq Purim sameach,
   Ben

 3. Op 25 februari 2010 @ 14:46 schreef Willem de Boer

  Beantwoorden

  Hoi Ben,

  Wij zijn als gezin gestopt met het vieren van Sinterklaas (vreselijk rooms feest). Maar voor onze kids wilden we toch een “vervanging” hebben voor het kado’s geven, maar dan wel graag een feest wat bijbels verantwoord is, dus niet een “commercieel” feest. Toen wij een week na sinterklaas Esther lazen werden we geraakt door hoofdstuk 9, een feest om de bevrijding te gedenken van onze geliefde broeders en zusters, onze oudste broeder Israel. Een geweldige vervanging van Sinterklaas dus. Wij gaan niet al de joodse gewoontes doen, maar wij gaan Poerim wel vieren, maar dan op onze manier.

  Wij gaan voor elkaar kado’s kopen , en gezamelijk kopen we een kado voor een totaal onbekend gezin wat het niet al te breed heeft. Op Poeriem avond gaan we eerst gezamelijk eten en lezen dan geheel Esther. Na de maaltijd gaan we de kado’s in het midden zetten en 1 voor 1 kado’s uitpakken. Aan het eind van de avond danken we nog en bidden we voor Israel.

  Lijkt mij een heerlijke vervanging voor sinterklaas.

  Groetjes,
  Willem

  • Op 26 februari 2010 @ 02:10 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   HI Willem, wat een origineel idee! ik voeg het toe aan mijn artikel als suggestie,
   chaq Purim sameach,
   Ben
   PS met de Feesten des Heren is niet mis mee en zullen je nog meer zegen brengen!

 4. hoi Ben , as vrijdag is Wim jarig , we gaan er een purim feest van maken , met bergen HAMA(N)SOREN , maskers , slingers en ratels .
  ik vroeg me af , ben jij de spreker as zaterdag in Den Dungen en wordt daar daadwerkelijk Purim gevierd/behandeld ? we overwegen nameijk om evt te komen
  groeten monica .

  • Hi Monica, welkom, Purim krijgt zeker de uitleg en aandacht die het verdient in het kader van de huidige Hamamdine-jihad uit Perzie/Iran.
   Wim vast gefeliciteerd en van harte de zegen van onze Vader toegewenst.
   In Amersfoort, Den Dungen en Purmerend ben ik steeds eindverantwoordelijk en spreker, maar we werken heel bewust aan steeds grotere betrokkenheid van iedereen , zeker ook van uit ieders gave van de Geest, dus de tijd wordt verdeeld in een eerste en tweede deel, waarbij ik dan dat tweede deel doe en het geheel leid.
   Erg verheugend, dat mensen zich zodoende goed ontwikkelen en dat elk lid zijn deel leert doen gaandeweg.
   Tot zaterdag, van 15 – 17.30, zaal open 14.30,
   shalom,
   Ben

   PS: goede actie in Rilland, wellicht komen we er nog op terug zaterdag

 5. Shalom Ben;
  Nog eens de “verlossingsgeschiedenis” in het boek Hadassa/Mordechai gelezen.
  Morgen gaan we dat in Emmeloord nog eens vieren.
  Jou advies: neem anderen mee en vooral Yahuda; lukt in dit dorp niet zo.
  Maar andere belangstellenden zullen al in “grote” getale, misschien wel 20, aanwezig zijn. Afgezien v/d gebruikelijke aanwezigen/bezoekers.
  Overigens staat op boinnk een artikel van Franklin ter Horst over de Boeken van Henoch. Bij de reageerders levert dit veel “bijna agitatie”.

  • Hi Pieter, ik zou graag komen, maar moet even “pas op de plaats” maken, wil ik zaterdag in onze Tora-Yeshuagemeente in Den Dungen kunnen zijn.
   Chag Purim sameach, voor alle bezoekers in Emmeloord,
   Shalom,
   Ben

 6. PS. Dank voor je historische datering. Hoefde ik niet meer te zoeken.
  Shalom.
  Am Yis’ra-El Chai.

 7. Shalom chaverim;
  De vorige shabbat, begon voor mij in Amersfoort, op zeer bijzondere wijze.
  Op precies het goede moment kwam ik de samenkomst-zaal binnen.
  De song van/door Paul Wilbur: Shalom Yerushalem werd te gehore gebracht.
  Een lied wat mij zeer,zeer zeer, ontroerd en in vlam zet.
  Waarom? Het is de Stad van mijn Grote Koning. Melech Yis’ra-El. En dat…..
  Hallel u YaH.

 8. Een andere gedachte over Purim…

  Devarim (Deuteronomy) 12:32
  32 “Whatever I command you, be careful to observe it; you shall not add to it nor take away from it.”

  In de Torah staan zeven feesten genoemd die we dienen te volgen..
  Zie verder dit artikel..
  http://archive.aweber.com/nazareneenglish/51Lmw/h/Purim_Reconsidered.htm

  Shalom

  • Bedankt Natsari, ik heb net contact gelegd met de zover mij bekend enige betrokkene bij nazareneisrael.org, ik laat er meer van horen, als jij nog mensen kent, die met dit werk van nazarene israel bezig zijn, hoor ik het graag.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • Op 9 maart 2012 @ 17:50 schreef natsari

    Beantwoorden

    Blij te horen.. Ben je ook gelijk lid geworden van de site?
    Ik zie die site als een hele goeie resource op het woord..
    Hij gaat op het woord heel diep in detail.. Ik zie hem hierdoor toch wel als een soort specialist in het uitdiepen van de ware betekenis van het woord..

    Shalom

  • Op 10 maart 2012 @ 16:50 schreef Abranna

   Beantwoorden

   Zover was ik ook al in mijn bevindingen Natsari.

 9. Shalom Ben;
  Chaq Puriem sameach.

 10. Hoi Ben,

  Even off-topic: ik heb jullie een e-mail gestuurd via “contact” betreft jullie dvd,maar ik heb nog geen bericht terug gehad.

  Kan dit kloppen,of is er dan iets mis gegaan met de verzending van het bericht?

  Groetjes,

  Adam

  • Hi Adam, we zijn blij met iedereen, die onze DVD “islam en waarheid” aanvraagt en die sturen we doorgaans binnen een week, een gewaardeerde vrijwilliger doet dat, zodra hij de adressen doorkrijgt.
   Maar: het gebeurt nog al eens, dat men op het bankafschrift geen volledig adres heeft staan en dan houdt het al gauw op, hoewel we ook nog even in het telefoonboek zoeken, waar mogelijk.
   Dus stuur nog even via “contact” je volledige adres, dan komt het helemaal goed.
   Shabbath shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*