Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De PKN faciliteert de islamisering in haar ‘theologie’!

En daarmee zit de PKN op de lijn van de motie, die werd aangenomen door alle partijen, behalve PVV en SGP.
De CU en CDA steunden dus ook deze motie, waarin gesteld wordt, dat dit kabinet het tegengaan van islamisering niet als doelstelling in haar beleid heeft; de islam is volgens hen een “gelijkwaardige” religie.
Zo werken RK en Protestantse kerk (ook de bisschoppenconferentie van RK en div. Oosters orthodoxe kerken zitten op dezelfde lijn) samen in de legitimatie van het lafhartige onzinstandpunt van het kabinet; laat de islamisering maar voortwoekeren.
Dezelfde kerken hebben  sinds de 4e eeuw de vervangingstheologie geleerd,  met alle antisemitisme van dien en aldus gefaciliteerd kon Hitler met  indirecte steun van deze kerken de Joden vervolgen tot in de holocaust.

Nu steunen deze kerken dus weer een zeer  fout totalitair systeem ( de islam) als “gelijkwaardig aan het joods-christelijk geloof “en daarmee steunen ze de islamisering, die volgens genoemde motie niet moet worden tegengegaan.
Moge onze Vader in de hemel PVV en SGP zegen voor hun duidelijke tegengas hierin en moge Hij deze politiek correcte kerken en politieke partijen, m.n. CDA en CU als christelijke partijen, doen ervaren wat ze aanrichten, met hun landverraad.
Want waar zijn deze laffe misleiders, als de  islamisering door blijft gaan en Europa, incl. Nederland steeds meer door sharia en islamdenken beinvloed wordt?

Met dik betaald pensioen? In een land richting kalifaat, waarin niet-moslims geen leven hebben?

Open brief aan de PKN ivm. PKN nota islam nov. 2010

http://www.pkn.nl/news.aspx?page=6322

Zie pg. 18, punt 4 B ii hieronder als citaat uit deze nota:

ii. God of Allah?

“Een telkens terugkerende vraag in de gemeente is of God en Allah dezelfden zijn.

Omdat Arabische christenen God ook Allah noemen, gaat het er uiteindelijk om of het woord God in de islam en in het christendom naar hetzelfde wezen verwijst. Op die vraag worden verschillende antwoorden gegeven, ook door moslims die Christus zijn gaan volgen. Sommigen van hen benadrukken sterk het grote verschil in godsbeeld en beleving in christendom en islam en ervaren hun eigen weg als een breuk met het verleden. Zij hebben het gevoel een andere God te zijn gaan dienen. Anderen benadrukken veel meer de continuïteit en ervaren dat ze God in Christus uiteindelijk in al zijn diepte hebben leren kennen als Vader. De vraag zelf speelt in de ontmoeting met moslims meestal geen belangrijke rol. Dat deze in de gemeente toch telkens weer opkomt, toont dat er wel een zorg ligt. Het lijkt hier vooral te gaan om de angst voor syncretisme, dat islam en christendom zo worden vermengd dat er een reductie optreedt van de bijzondere plaats en identiteit van Jezus Christus in het werk van God in deze wereld.13 De al genoemde zorg over de islamisering van de maatschappij versterkt deze angst alleen nog maar.

Het is hier niet de plaats om in te gaan op alle theologische facetten van de kwestie. Wel is het belangrijke deze zorg als belangrijk signaal serieus te nemen en hier te onderstrepen dat – hoe de vraag ook beantwoord wordt – de gemeente van Christus geenszins wil zeggen dat islam en christendom uiteindelijk op hetzelfde neerkomen.14

13 Vgl. op dit punt ook ‘De PKN en het gesprek met de islam’. 14 Een vergelijkbare benadering vinden we in de Doornse Catechsimus, p. 46-47.Integriteit en Respect – 12 oktober 2010            Pagina 19 van 26

Als dat uitgangspunt helder is, wordt de vraag als abstracte kwestie minder relevant. Het gaat er in de ontmoeting met de islam sterker dan in de relatie tot de seculiere cultuur en de nieuwe religiositeit vooral om wie God is en hoe wij Hem kunnen kennen. Tegelijkertijd blijkt dan ook telkens weer dat het beeld van God in de Koran en de islamitische traditie op wezenlijke punten sterk verschilt van het beeld van God in de Bijbel en de christelijke traditie.

Dat laatste is overigens niet alleen een appèl aan de islam, maar evenzeer aan het christendom. Ook de kerk zal zich telkens weer rekenschap moeten geven van het beeld dat zij van God laat zien. Is daarin daadwerkelijk de God kenbaar, die zich ten volle in Christus heeft laten zien?”

Mijn commentaar:

PKN erkent blijkbaar:

-verschillend Godsbeeld, vergelijking van 4 blinden die elk apart een olifant beschrijven: zelfde olifant, verschillend beeld.

Daarmee geeft de PKN aan, dat het om dezelfde God gaat in Bijbel en koran, alleen de beschrijving is verschillend. Om een totaal plaatje te hebben, wat de werkelijkheid van Wie God is het best te benaderen, moet je de  4 beschrijvingen samenvoegen.
Zo komt de PKN tot de conclusie blijkbaar, dat de Bijbel en de koran beiden over God spreken en elkaar aanvullen. Het  “solo scriptura” van de reformatie, alleen de Bijbel als de schriftelijke openbaring over God, is helemaal zoek en waarom staat er eigenlijk in andere “heilige”, beter heidense boeken ook niet nog wat interessants over de Persoon van God?

-islam en Christendom zijn niet hetzelfde. (dat is kennelijk al een hele ontdekking!)

En vervolgens stelt de PKN, dat de vraag of God en Allah dezelfde zijn, binnen de aanvaarding van genoemde 2 punten, “minder relevant” is.

Men komt  dus niet tot een helder antwoord en blijft vanuit de “olifant/blinden vergelijking” de indruk wekken, dat het om dezelfde God gaat in islam en joods-christelijk geloof.

De PKN gaat steeds verder in de fout, omdat men de Joodse basis nauwelijks betrekt in het geloofsleven en omdat men toch de islam zo plezierig mogelijk voorstelt.

Wie is God, de Schepper?

Dat zien we in de Tenach, aangevuld in NT en nergens anders! En God doet Zich als volgt kennen:

-Schepper, die Zich openbaart als  Geest en als verschijning op aarde als
Engel des Heren bij o.a. Jozua en Jacob en in mensengestalte bij Abraham.
Joz.5:13-15,Gen. 32, Gen. 18, om slechts enkele voorbeelden te noemen.

In het NT verschijnt Hij ons in Yeshua ha Mashiach, het evenbeeld, de Zoon, van de Vader (Hebr. 1)

In Yeshua leren we de Vader pas echt kennen, in Joh. 14:9  zegt Yeshua Zelf “Wie Mijn gezien heeft, heeft de Vader gezien”, zo onderkent ook de PKN in bovengenoemd stuk, laatste zin.
Het is absoluut ondenkbaar, dat we in Yeshua iets van Allah zien, want de koranAllah is geen Vader, het is de grootste zonde aan Allah een metgezel, genoot, laat staan zoon toe te schrijven, dat is de grootste zonde, die een mens kan begaan, volgens de islam. Het idee, dat Allah als mens op aarde verschijnt, is ondenkbaar in de islam.
Moslims kunnen totaal niet accepteren, dat  hun Allah menselijke emoties heeft, zoals van de Ene ware God in de Tenach toch vaak beschreven wordt en zoals dat heel zichtbaar in Yeshua is.
Het feit, dat de God van Abraham, Isaak en Jacob zo beschreven wordt in de Bijbel, is voor moslims n.b. een “bewijs” dat de Bijbel vervalst is door Joden en christenen, want hun koranAllah is ver verheven boven de mensen, hij toont geen emoties, geen liefde, is ongenaakbaar en doet wat hij wil in willekeur.

Er  zijn allerlei andere verhalen over zgn. goden en afgoden, de islam  geeft daarin een bijdrage met de Allah uit de Koran, die zich niet op de meervoudige wijze presenteert als  de Ene ware God in de Bijbel. De koranAllah is 1, de God van de Bijbel is echad, eenheid en openbaart Zich als Vader, als Zoon en als Geest, vanuit Eenheid.

De koranAllah doet feitelijk geen enkele moeite de van hem afgedwaalde mens te bereiken, laat staan voor hem de doodstraf te dragen. Met deze koranafgod kun je ook geen relatie hebben, zoals  Vader en Zoon en vervolgens wij met Hem.

Totaal verschillende persoonlijkheden dus als het gaat om de God van Abraham, Isaac en Jacob, die Zich met de Naam JHWH openbaart en ons in Yeshua verschijnt enerzijds en de koranafgod Allah anderzijds.
Wie Yeshua ziet, ziet de Vader, Joh14:9 en  Yeshua wordt niet gezien in de Koran, de vaak als zodanig genoemde Isa is een totaal andere figuur en Isa komt taalkundig overeen met Esau.

Deze vraag, dezelfde God of niet, stelde ik aan Sam Solomon op een seminar van St. Gave , zodat het voor de aanwezigen ook duidelijk zou zijn.
Sam is adviseur voor de Britse overheid inzake de islam, zelf ex-moslim en zeer goed op de hoogte van de islam vanuit eigen ervaring.
“Aan de vruchten kent men de boom”, aldus Sam en we zien enerzijds Jodenhaat en haat tegen alle niet-moslims in de Koran en anderzijds Israel als Gods uitverkoren volk wat we dienen te zegenen en dat we onze vijanden zelfs lief dienen te hebben in de Bijbel.
Wie zegt dat het om dezelfde God gaat, weet niets van de islam of kent de Vader niet.

In deze PKN nota zijn de  standpunten van prof. Bernard Reitsma (PKN), ds. Marten de Vries (Geref. Kerken Vrijgemaakt), ds. Cees Rentier PKN), Jos Strengholt (Anglicaans priester in Egypte) en ds. Jaap Hansum (PKN/GZB) helemaal terug te vinden.

Zie het gesprek op EO radio tussen Reitsma en mij olv Andries Knevel en ook de verklaring over de islam op deze links:

https://tora-yeshua.nl/2009/12/radiointerview-met-prof-reitsma-theoloog-aan-de-vu-pkn-en-ben-kok-joods-chr-pastor-olv-andries-knevel-radio-5-11-12-uur-zaterdag-5-dec-2009-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/

https://tora-yeshua.nl/2010/08/voorgangerspredikanten-e-a-steunen-vvdcdapvv-coalitie/

Luister PKN c.s:

“de koranAllah is een afgod, een duivels beeld, wat mensen op een doodlopende weg leidt met als voorbeeld Mohammed, een polygamist, pedofiel, moordenaar, terrorist en manipulator.
Als  jullie als kerk hiervoor de mensen niet waarschuwen, zal hun ellende en verderf jullie verantwoording zijn.
De PKN is al jaren aan het teruglopen in ledental, kerken wordt gesloopt, verkocht als moskee of appartementengebouwen.
Neem deze islamnota aan en het zal nog veel  erger worden.
Al  jullie kerkgebouwen zullen verdwijnen en moskee worden, want waar het licht wordt gedoofd door misleiders, vult de duisternis dat gat.

Moge de God van Abraham, Isaak en Jacob jullie tot ommekeer brengen en jullie ontmaskeren als valse leiders, opdat  jullie tot inkeer komen.”

Ben Kok (joods-christelijk pastor)
tora-yeshua.nl

PS: mensen, die hierover in gesprek willen, zijn van harte welkom op deze website.

Navigeer naar andere artikelen

17 Responses to De PKN faciliteert de islamisering in haar ‘theologie’!

 1. Op 30 oktober 2010 @ 15:48 schreef Henk Lammertink

  Beantwoorden

  Beste Ben, lees net in de laatste Israelkrant op de voorpagina;het ging over het vredesproces onlangs gehouden onder 120 joodse leiders wereldwijd,een van de sprekers was de premier van Israel,maar tegelijkertijd vond er een katholieke synode plaats in het vaticaan.Hier werd door ene bisshop Cyril Salim Bustros verklaard het volgende;Dat alle narigheid momenteel in het m.o.Israel de schuldige is, en nu komt het, “álle belofte van God aan Israel zijn door Christus teniet gedaan”.Er bestaat geen uitverkoren volk meer!! Hoe durft hij, SCHANDALIG!!!! Het maakt mij verdrietig.En zo denkt het hele vaticaan erover,incl. hun BAAS!!Shalom H.L.te E.

 2. Op 30 oktober 2010 @ 16:23 schreef Henk Lammertink

  Beantwoorden

  Excuus Ben voor deze reactie op dit artikel, ik had n.l. jouw art. van 25 oct. nog niet gelezen waar deze reactie eigenlijk het best op aansluit.Maar op het artikel van 25 oct. nog even te reageren, daar schrijf je, “dit zijn notabene Bijbelkenners en theologen”, naar mijn mening zijn het allemaal Bijbelontkenners en heten ze allemaal Theo met hun voornaam. Shalom H.L.

 3. Pastor Kok
  Inderdaad een slechte zaak voor Nederland de ingediende motie van Imama Halsema .
  Heb de PVV en de SGP dank betuigt voor hun tegenstem .
  Hoop net als u dat onze God deze partijen geweldig gaat zegenen .Net als de uitspraak van Wilders afgeloprn week dat Israel de west-bank maar vol moest bouwen omdat het hun eigen land is .Denk dan ook dat de PVV de opgelopen 24 zetels bij de laatste verkiezing te danken heeft aan opkomen voor Israel
  God zegent diegene die het opneemt voor Israel

  mvg Rhino

 4. Beste Ben, Dank voor je toelichting. Ik heb volgens mij moeite met het feit dat jij soms, als ik het begrijp, omgekeerd redeneert. Je zegt feitelijk, omdat moslims God niet kennen als Vader, ze DUS de duivel (of: een afgod) aanbidden. En dan trek je de vergelijking van mijn eigen vader en Hitler. Maar die vergelijking gaat alleen op als ik mijn echte vader niet ken, maar iemand vertelt mij dat het Hitler is. Dat zou dan kunnen, ik ken hem immers niet. Dus is mijn beeld een verkeerd beeld: Ik denk dat een vader een bloeddorstige moordenaar is. Maar als ik mijn vader WEL ken, blijkt hij juist heel aardig en liefdevol te zijn. Mijn vader is hetzelfde, mijn beeld van hem is veranderd en bijgesteld. Maar als ik mijn vader al die tijd al gewoon kende, is het volslagen onzin om de vergelijking te trekken met Hitler. Zo is het ook met moslims. Zij kennen God niet als Vader (want zij kennen Jezus niet). Maar zij geloven wel degelijk dat God bestaat, die alles geschapen heeft en oordeelt. Dat is hun beeld.Maar die God blijft ver weg, afstandelijk en onbewogen. Maar dienen ze daarom een andere god? Zijn alle moslims daarom per definitie Satanisten? Jij suggereert dat. Ik vraag me dat af. Als een tot Jezus bekeerde moslim dat wel zo ervaart, is hij degene die dat kan zeggen. Als een andere tot Jezus bekeerde moslim dat niet zo ervaart, kun jij niet tegen hem zeggen dat hij al die tijd een afgodendienaar was en een duivelaanbidder.

  Wanneer je mijn argument over arabische (en indonesische) christenen afdoet als non-argument, moet ik konstateren dat praktisch niemand God noemt zoals hij is. Immers wie noemt God nu werkelijk konsekwent JHWH? Zelfs de joden doen dat niet. Arabische christenen noemen God (soortnaam) Allah (soortnaam), maar kennen hem tegelijk als de God van Abraham, Isaak en Jakob, die zich heeft laten kennen als Onze Vader door Jezus, zijn Zoon. En ze noemen hem nog steeds Allah. Dienen zij een afgod? Het woord alleen (Allah) zegt dus niet zoveel. Je moet verder kijken, naar de gedachte die erachter zit. Naar het beeld dus. Een vertroebeld beeld, omdat Jezus ontbreekt.

  • Op 3 november 2010 @ 01:28 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Martijn, houd het simpel en maak een Persoonsbeschrijving van de Ene ware God , d.i. de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Yeshua geopenbaard.
   Maak dan een persoonsbeschrijving van de koranallah en zie de enorme verschillen.
   Overduidelijk niet dezelfde God.
   En nadat we dat hebben geconstateerd, zeg ik, dat moslims dus de duivel aanbidden en Yeshua zegt dat in Joh. 8:44 zelfs van dat groepje Joden, die de Tora hebben verwrongen tot een regeltjessysteem in combinatie met de Talmoed later en hun wetticisme (d.i. het volgen van regels om daardoor voor God gerechtvaardigd te zijn uiteindelijk) als Godheid zijn gaan zien.
   Het gaat er immers om, in JHWH te geloven met je hart en Hem lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf, op basis van Zijn vergeving, eerst gesymboliseerd in de tempelofferdienst, maar veel dieper in Yeshua als het ware Pesachlam.
   Een moslim kent zijn godheid wel degelijk, net als jij je vader kent. Houd de vergelijking even goed in stand, net als ik zeg. En jij en ik kennen in Yeshua en vanuit de Bijbel onze hemelse Vader.
   Dus als een dwaas ons vertelt, dat onze hemelse Vader de zelfde is als die totaal andere koranallah, dan wijzen we dat af als onzin.
   En als een moslim ontdekt, Wie in Yeshua de Ene ware God, onze Vader is, dan ziet hij het verschil met die koranallah.
   Hoe een moslim dat zelf ervaart, is een ander verhaal, we vormen onze mening uit de Bijbel (JHWH) en de koran (de koranallah). Dat is de basis en daarmee duidelijk. Ik heb het niet over subjectieve gevoelsmatige ideeen.
   Het kan, dat een moslim , die de koran vaak ook niet zelf leest, de idee van de Schepper heeft, los van de koran en in zijn zoektocht naar de Schepper, die hij in zijn taal dan Allah noemt, God dus taalkundig, dat hij al zoekend Yeshua begrijpt als God in mensengedaante en dat hij dan tot bekering komt.
   Hij zal dan zeggen, dat hij God veel beter heeft leren kennen in Christus, natuurlijk.
   Maar als hij eerst echt uit de koran het geestelijk, demonisch contact met de koranallah heeft ingevuld, zoals het in de koran staat en hij komt dan tot bekering, dat is er een totale breuk met het verleden.

   Dat velen de Ene ware God verkeerd aanspreken, daarin heb je gelijk en dat is erg genoeg. Onze Vader, JHWH, de God van Abraham Isaak en Jacob is er duidelijk genoeg in in Ex. 3:15 “dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht”
   Hoe dus? Met “JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob”. Of met “Onze Vader”.
   En al dat God, Allah (voor Arabische christenen die met dat woord de God van de Bijbel bedoelen!), Adonai, Heer, is allemaal wel goed bedoeld, maar versluiert de Godsnaam en dat is niet de bedoeling, want dan had onze Vader het wel anders tegen Mozes gezegd.
   Ik hoop , dat het nu duidelijk is.
   Shalom,
   Ben

 5. Shalom Ben.
  Het is mijn overtuiging ,dat ook over Nederland,zo de christenen(?)zich niet bekeren van hun dwaalwegen ook ten opzichte van Israel .JHWH (geprezen ZXIJN NAAM) oordelen zendt over nederland.
  Waar blijven al die predikanten en voorgangers vanuit de kerken,die de gelovigen oproepen tot tesjouva en schuldbelijden aan hun oudste broeder Israel.?
  Ben ik ben blij ,dat jij op de bres staat voor dit volk(Israel) waar ook mijn hart is.
  JHWH ZAL JE ZEGENEN hiervoor.
  Mijn gebeden zijn ook voor jou en je dierbaren en medestrijders voor YESHUA HA MASCHIACH ,dat HIJ spoedig moge komen.

  Shalom en nbaruch.

  Je Br.L:ou Sandifort.

 6. Geachte Ben Kok,

  Door middel van de brief van Franklin ter Horst t.a.v.: “De P.K.N.faciliteert de Islamisering”, heb ik Uw website ontdekt. Daar ben ik heel blij mee, ik zal met interesse uw zienswijze en kennis van de Bijbel graag volgen.

  Hartelijke groeten.
  Annet Leijten

 7. Onderstaande verzonden aan PKN.
  Het voorstel van de PKN (dat het in koran en Bijbel om dezelfde God gaat, zei het wat afwijkend beschreven. ) geeft – naar mijn mening- hun antisemitisme weer.

  Volgens Uriel Tal is de andere kant van de medaille, dat het Nazisme zijn historische wortels heeft binnen een traditie, die op geen enkele wijze buiten de christelijke erfenis kan worden verstaan. Daarom spreekt hij van een indirecte relatie tussen het theologisch anti-judaïsme en het politieke antisemitisme van Hitler en de zijnen. Veel verantwoordelijke Nazileiders, zoals Hitler, Himmler, Heydrich en Eichmann groeiden op in een christelijke traditie. In kringen van de SS was een groot aantal gelovigen, dat tot het einde verknocht is gebleven aan hun christelijke oorsprong.. Het christelijke antisemitisme vindt zijn oorsprong in de theologie, in de christelijke leer, dat het Joods volk sinds het gebeuren van de Goede Vrijdag buiten de geschiedenis is komen te staan. Dat is de hoeksteen van de Jodenhaat. Toen de theologische hoeksteen in de oude kerk was gelegd, werd daarop het sociale en culturele antisemitisme, het economisch en kerkelijke antisemitisme gelegd, en tenslotte het politieke antisemitisme van de 20ste eeuw, dat een wapen werd in hand van totalitaire bewegingen. De zeer onpartijdige historicus Marcel Simon schrijft: “In tegenstelling met het heidens antisemitisme, dat meestal een spontane reactie is en zelden geleid en georganiseerd werd, jaagt het christelijke een weloverwogen doel na: de Joden gehaat te maken.” Bovendien vertoont het ‘een officieel, systematisch en samenhangend karakter, dat aan het heidense antisemitisme nooit eigen is geweest. Het staat ten dienste van de theologie en wordt door de theologie gevoed; het bouwt zijn argumenten…. door een bepaalde exegese van Bijbelse geschriften…. op als één lang requisitoir tegen het uitverkoren volk. De godsdienstige zeggen: de religieuze legitimatie van alle vormen van antisemitisme is nergens ter wereld uit het stadhuis of de straten van Alexandrië en ook niet uit de kazernes van Rome gekomen, maar uit de basilieken en de christelijke kerken, waar christenen samendromden rondom de gekruisigde Christus. In naam van deze gekruisigde Christus werden Joden in het ‘christelijke’ Europa aan verschrikkingen blootgesteld, die elke beschrijving tarten. Ze werden gesard, getreiterd, beroofd en onderdrukt, opgejaagd en vervolgd en telkens weer voor de keus gesteld tussen doop of dood. In naam van deze gekruisigde Christus gingen duizenden synagogen en leerhuizen in vlammen op, werden hun heilige geschriften, Torah en Talmoed, ontwijd, vielen getto’s in puin en werden hun inwoners vermoord. “Israël is de Jezus onder de naties,” schreef de bekende schrijver Jacques Maritain, ‘en de joodse diaspora binnen het christelijke Europa is één lange via dolorosa.” Maritains uitsprak is geen vlucht in een poëtische hyperbool: betrouwbare historici schatten dat het aantal Joden dat tot 1925 door christenen werd gedood de zeven miljoen te boven gaat, meer dan Hitlers slachting in de Tweede Wereldoorlog oogstte. De belangrijkste aanwijzing voor de volstrekte onjuistheid van het duivelse beeld, dat de christelijke theologie sinds de 2de eeuw van de Jood had geschilderd, was het feit dat het achthonderd jaar duurde voordat gewone christenen er algemeen geloof aan hechtten. Pas tegen de 11de eeuw gingen de gewone christenen eindelijk geloven dat de Joden kinderen van de duivel waren en gedoemd tot de ondergang … en pas toen ( uitzonderingen bevestigen de regel) begonnen zij naar dat geloof te handelen: het eerste grote bloedbad vond plaats in Noord-Frankrijk en het Rijnland”. Redactie. Het bovenstaande zijn enige passages uit: “Christelijke theologie na Auschwitz”, van de theoloog H. Jansen. Dat het antisemitisme zijn oorsprong heeft in Europa behoefd al geen bevestiging meer, dat is een vaststaand feit. Dat het antisemitisme, in alle hevigheid, door de islam is overgenomen, is ook voor velen al geen geheim meer. Bijna dagelijks worden we met deze discriminatie geconfronteerd, zonder dat de Nederlandse overheid ingrijpt. Dat de CDA leden, die als achtergrond de AR hebben ( Klink en consorten, Hanny van Leeuwen e.d.) hopelijk niet, maar wellicht toch ook beïnvloed zijn geraakt door het – ook in die kringen voorkomende – antisemitisme, moge duidelijk zijn uit een passage uit de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog, waarin Hitler wordt aanbeden door een lezeres van de gereformeerde Standaard, het lijfblad van Colijn: “Wonderlijk in het leven van deze man is Gods leiding met hem. Als we lezen hoe van stap tot stap hij klaargemaakt is voor de plaats, die hij nu inneemt – hoe hij juist in dezen tijd de man is, dien het Duitsche volk vraagt, hoe hij heel dat machtige rijk tot nu toe kon bezielen, tot het als één man achter hem staat, dan mogen we toch in zeer bijzondere zin wel spreken van de leiding Gods. Die leiding blijft toch niet beperkt tot de geloovigen, maar ook van de ongeloovigen geldt het woord, dat zij zonder Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen….. En dan lijkt mij, dat de groote meeslepende kracht van den Duitschen Führer voor een aanzienlijk deel ligt in diens onwrikbaar vasthouden aan één ideaal – een door dik en dun schrijden naar één doel – een niet op- of ómzien om daar te komen. Wat hij daarbij vertrapt, of daarbij tegen God of Satan vecht, daarnaar vraagt hij niet- hij heeft dat doel gesteld en wat hem betreft verliest hij dat – tanden op elkaar – geen moment uit het oog. Dat doel is in een enkel woord gezegd: het is Duitschland, Duitschland, Duitschland.” Vanwege het nog altijd aanwezige antisemitisme bij een deel der CDA-ers zal een samenwerking met de PVV voor hen een obstakel blijven. Zij, de AR- achterban van het CDA, zal wellicht Abraham Kuyper met zijn antisemitisme, evenals hun huidige Islamitische vrienden…. óók al met antisemitisme behept…. in bescherming blijven nemen. Als de verbindende factor Jodenhaat, of tenminste de afkeer van het Joodse volk is ( die ook na de Tweede Oorlog, met al zijn verschrikkingen, nog steeds niet met wortel en tak uitgeroeid is, maar nog steeds veel te levend blijkt) is er reële aanleiding tot bezorgdheid. Bronnen: Opstand der gezagsgetrouwen,. Christelijke theologie na Auschwitz. Dag.
  … en ik ben wat islamieten noemen: een ongelovige hond.

  • Op 6 november 2010 @ 09:28 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Geweta,
   Het is inderdaad vreselijk en onvergefelijk, dat er theologen zijn geweest, die het antisemitisme als gif in de kerk hebben verspreid en dat het veel te weinig weerlegd is.
   Elke Jood, die ik spreek, bied ik mijn diep gemeende excuses aan voor deze afschuwelijke achtergrond en dat wordt altijd ruimhartig aanvaard. Joden kijken dan ook liever naar het heden en de toekomst en gaan op weg met mensen, die de fouten van het verleden erkennen.
   Juist omdat de kerken op dit punt zo fout zitten en dat blijven doen, ook na Auschwitz, ben ik van geen enkele kerk lid en heb de Tora-Yeshua gemeente mogen stichten.
   We nemen de geloofsgemeenschap uit de eerste eeuw als voorbeeld; die bestond grotendeels uit Joden, die de Tora hielden en Yeshua (Jezus) hadden meegemaakt en getuigen waren van Zijn opstanding uit de dood.
   Het boek Handelingen in de Bijbel geeft daar een goed beeld van en wij, niet-Joden, ongelovigen dus, mogen er allemaal bij horen, door Yeshua te aanvaarden en vervolgens van de Joden leren om de Tora te praktiseren, ook weer in navolging van Yeshua.
   We gaan terug naar de basis dus en we zien de geloofsgemeenschap met ieder mens, die oprecht de Ene ware God zoekt.
   Dat is de Schepper, Die Zich openbaart vanaf Adam/Eva, Henoch, Noach, Abraham, Mozes, Yeshua bovenal en Hij noemt Zich de God van Abraham, Isaak en Jacob, meer Persoonlijk JHWH, zie Exodus 3, “Ik ben, die Ik ben en die Ik zijn zal”
   Als deze God, onze Vader in de hemel, ons verschijnt in Yeshua en uit liefde voor ons de doodstraf draagt voor ons overtreden van Zijn Tora, dan zien we dat veel Joden Hem aanvaarden en herkennen als de levende Tora, als God in mensengestalte.
   Yeshua begint dus helemaal niets nieuws , maar is de kroon op het bestaande Joodse geloofsleven, althans van de oprecht gelovige Joden en die aanvaarden Hem dan ook, zie Handelingen 21:20 bijvoorbeeld, tienduizenden, myriads in de grondtekst.
   Er waren toen ook Joden, die net als nu van het geloof een eigen egotripperij maakten en opschepten over hun religieuze gewoontes en daden en kleding als eigen prestaties en zelfrechtvaardiging.
   Dat zie je in alle tijden bij alle mensen, opgeblazenheid, zelfverheffing, eigen eer, zonder dat het hart uit gaat naar wat waar en goed is of in geloofstermen, zonder dat men oprecht God zoekt.
   Yeshua prikt daar natuurlijk dwars door heen, lees Joh. 8:44, waar Hij die categorie Joden “kinderen van de duivel” noemt. Vele Joden volgenden Hem oprecht, maar er was ook die categorie wettische Joden en juist een tekst als deze heeft de kerk er zeer vals uit gepikt om alle Joden antisemitisch te vervolgen.
   Het verschil tussen Joden die Yeshua afwijzen en die Hem aanvaarden, loopt nog steeds door het Jodendom, vaak bespreekbaar, maar door een meerderheid van de Joden, zeker in ultra-orthodoxe kringen, worden Joden, die Yeshua hebben aanvaard, als afvallig beschouwd en als niet meer als Jood aanvaard.
   Het is net als in de hele wereld: je aanvaard jezelf als mens met fouten en gebreken en accepteert Gods vergeving in Yeshua of je leeft zonder God in je eigen ideologie.
   Het concilie van Nicea 325 na Christus was in combinatie met de politiek van keizer Constantijn een verdere aanscherping en “legitimatie” , sindsdien is de RK kerk de basis van dit antisemitisme en vervolgens heeft Luther het antisemitisme meegenomen in de Protestantse kerk en zelfs aangemoedigd, zie zijn geschriften.
   Ik heb er al eens over geschreven, zie http://torayeshua.nl/files/pdf/maarten-luther-en-rene-suss.pdf “Maarten Luther en Rene Suss, beiden van God los”
   Zie ook het artikel van Mark Klijn, een Yeshua belijdende Jood, die weet waar hij het over heeft: http://torayeshua.nl/files/pdf/Artikel%20Rene%20Suss.pdf

   Antisemitisme is haat tegen God en uit zich tegenover het uitverkoren volk van God, het volk Israel en het is ook zo oud als Israel bestaat.
   Het volk raakte slaaf in Egypte, Farao liet alle Joodse jongetjes vermoorden door ze in de Nijl te laten verdrinken, God verloste hen via Mozes en de 10 plagen, wat we vieren met Pesach, zie het boek Exodus.
   Israel ging eigen wegen, nadat God ze had verlost en had gewezen op de zegen van het leven in Zijn aanwezigheid en de duisternis, die van zelf ontstaat als je het Licht de rug toekeert. Dus raakten ze in oorlogen verwikkeld, waarin ze verloren en in ballingschap geraakten, kwamen terug door Gods genade, gingen weer fout en werden uiteindelijk door de Romeinen weggevoerd en verstrooid over de wereld.
   De Romeinen hebben honderdduizenden Joden uitgemoord in 70 en 135 en dat was ook antisemitisme en wel van uit heidendom.
   Net als de Farao en in de Babylonische ballingschappen, ook antisemitisme uit heidendom. Het Purim feest ziet terug op de voorgenomen moord door Haman tijdens de Babylonische ballingschap onder koning Ahasveros, die met de Joodse Eshter was getrouwd, zie het boek Esther.
   Na het heidens antisemitisme van de Romeinen kwam het kerkelijk antisemitisme vanuit Rome ook overigens, de RK kerk vanaf Nicea officieel maar het was er al eind eerste eeuw!
   En vanaf de 7e eeuw is er de islam, een samenraapsel van heidendom, jodendom en christendom en vorm gegeven via verkeerd uitgelegde teksten, historische fouten en veel haat tegen alle niet-moslims en antisemitisme.
   Er zitten veel overeenkomsten tussen islam en de RK kerk, zie wat prof. Walter Veigh er over zegt (even googlen) en dat geeft te denken.
   Het antisemitisme uit de islam is ook weer heidens antisemitisme dus, zoals je inmiddels ziet, is het veel breder dan alleen vanuit de kerken en ook veel ouder, vanaf Farao, ca. 1300 voor Christus.
   Sinds 325, Nicea, hebben we de vervangingstheologie, de kerk is het uitverkoren volk en Israel heeft afgedaan, antisemitisme pur sang.
   Ook onder niet-religieuze mensen vind je helaas antisemitisme via de bekende vooroordelen naar Joden.
   Na Auschwitz zag men in,dat dit onjuist is geweest, maar de kerk heeft tot op vandaag geweigerd terug te keren naar haar Joodse wortels en dat is opnieuw zeer kwalijk.
   Er wordt wel over gepraat , maar weinigen voegen de daad bij het woord en gaan daadwerkelijk shabbath vieren en de Moadim (Feesten zoals door de God van Abraham , Isaak en Jacob ingesteld en zoals de Joden dat nog steeds vieren) en kosher eten volgens Bijbelse richtlijnen.
   Dat doen we dus wel in de Tora-Yeshua gemeente, althans dat is wat we aan het leren zijn uit Joodse bronnen en van Joden zelf.
   We zegenen Israel als volk van God en worden door hen gezegend en nemen daarmee afstand van al dat vreselijke antisemitisme.
   Maar dit “haat tegen God” denken zal pas worden overwonnen met de komst van Yeshua als Mashiach ben David, nadat alle volken tegen Yerushalayim ten strijde zijn getrokken, zie Zacharia 14 en ten val zijn gekomen.

   Shabbath shalom, voor jullie beiden, hoop je te zien in Amsterdam bij de Kristallnachtherdenking, met vlag,
   Ben

 8. jezus christus is de enige en de rechtvaardige god waar wij door de genade van onze here en zalig maker een pland zijn door zijn bloed onze here komt spoedig en waneer? alleen de here weet het ook is het onze levende hoop en wij bij het woord blijven er staat geschreven IK BEN en er is niemand buiten mij ook niet voor mij ook niet achter mij IK BEN zij de here der heer scharen HIJ is onzer hope
  ik bid voor jullie
  gr anita

 9. Ja erg verdrietig hoor, wat de heer Lammertink schrijft
  over bisshop Cyril salim, en ook over de islamisering
  dat alleen de SGP en PVV er tegen stemden!
  en de CU en CDA voor was! treurig hoe ver zakken wij nog af, hoe lang kan dit nog doorgaan?
  Shalom van M.S. te E

 10. Ja, ja de tijd is ver gevrderd. Dat we onze hoofden mogen opheffen naar boven.
  Onze toekomst ligt in Vaders handen, wat er ook gebeurd. Mensenhaten zullen bezwijken vanwege het bulderen van de mensenzee. Opstand tegen God en Zijn Gezalfde dat is het. Moge de oprechten het Licht opgaan!
  Als de liefde tot de WAARHEID verworpen wordt, komt er een geest van dwaling, zodat de leugen voor waarheid aangenomen wordt. Laten wij die Jezus liefebben, Hem verwachten tot ons heil, en wat zal je dan kunnen gebeuren?
  Vriendelijke groet,
  obbe.

 11. Op 6 november 2010 @ 21:11 schreef G Dijkstra

  Beantwoorden

  Ik kan alleen maar zeggen, Bid en dankt de Here in Geest en Waarheid. En dat de PKN de rug recht houd. Gods Woord erkend geen compromis!

  Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs 6: 10-18
  De geestelijke wapenrusting

  10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
  11 Doet
  aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
  12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen
  de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
  13 Daarom neemt aan de
  gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
  14 Staat
  dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en
  aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
  15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
  16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
  17 En
  neemt den helm der zaligheid, en
  het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
  18 Met alle bidding en smeking, biddende te
  allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

 12. Lakeland; Florida; November 2010

  Dear precious Friends,

  Islam…?
  You maybe have been wondering what all this has to doin the religious turmoil. This all has to do with the rise of an IslamicEmpire! As you can see more and more we have entered the End times,you able and already seen that I believe that the Scriptures presents evidence that this final empire is an Islamic rising out of the Middle East. Many Moslims believe that their “Messiah” thhe rider on a white horse is their coming world leader “Al Mahdi”! (see Rev 6) It is also understood that, when he comes he will kill Jews and and Christians who do not convert to Islam! (beheaded). I believe according our Scriptures but also the Islamic writings if the coming of the Mahdi is the Antichrist then he will set out to make peace treaties and in particular with Israel. But it will be a fales ‘peace’ or false ‘security”!
  He and ‘Jesus’ (???) (Isa) will rule together for ’40’ years!???
  He will restore faith (Muslim) to its original form and eradicate moral corruption.
  Muslims have great respect for Jesus (known by the Arabic form of his given name as “Eesa” or” Isa”) and for his mother Maryam. They do not, however, regard ‘Jesus as the son of God’ or as God!
  In Islam, the ‘Prophet Jesus’ is considered to be a Messenger of God who was sent to guide the People of Israel with a new scripture, the Gospel. In sharp contrast to Christianity, Islam emphatically denies that Jesus was the Son of God, or that he was Divine in any way. While accepting his Virgin Birth, Islam denies that Jesus was ever crucified or resurrected, or that he ever atoned for the sins of mankind; it especially scorns any notions that Jesus is to be worshipped or prayed to. (Muslim religion claims that Christians had lied and that Jesus will ride back with the Mahdi.

  The events of tribulation will not just suddenly begin to happening the day after the rapture of the righteous saints; they will be building momentum during the days before it. Events occurring right now TODAY, show that our nowadays world is being prepared for the reign of the Antichrist and the mark of the beast! Today’s grim headline allow us to understand ancient prophecy as never before!
  http://www.godsoutreachministryint.org/REVELATION_ENDTIMEHARVESTREVIVAL.htm se at Chapter 13 of Revelation
  Preparing the soon-coming of the Messiah, Remember!!! HE IS COMING SOONER THAN WE CAN EXPECT!

  Shalom

  Paul van Beek
  God’s Outreach Ministry Int. Inc.
  End-Time-Harvest-Revival
  Prophet Office
  River of Jordan
  P. O. Box 93404
  Lakeland Florida; USA 33804-3404
  Phone: (863)660-2444
  http://www.Godsoutreachministryint.org
  http://www.Endtimeharvestrevival.org
  http://www.Prophetoffice.org
  http://www.Riverofjordan.org

  Approved IRS #501 C 3/ Non Profit Non Denominational Christian Ministry / EIN: 30-0120879

  BE READY FOR A NEW MOVE OF GOD FOR A VERY SPECIFIC OUTPOURING END-TIME-ANOINTING! AGAIN IT WILL EFFECT THE WORLD BY THE MILLIONS! IT IS GOD’S MOVE ONLY! IF YOU EVEN PEOPLE TRY TO CONTROL IT, GOD WILL TAKE IT AWAY FROM THEM THERE IS ONLY A SHORT TIME OF PREPARATION IT IS NOT ABOUT THE ‘BIG MEN’ SHOWS BUT FOR THOSE WHO GOD PUT IN CHARGE: THEY ARE CARRYING THE MANTLE OF HUMILITY AND BELONGING TO THE DIVINE END TIME ARMY OF GOD!

 13. Op 11 november 2010 @ 14:01 schreef A verhagen

  Beantwoorden

  Heb deze link van u doorgestuurd naar 3 wijkpredikanten in mijn woonplaats, en kreeg van een van hen, deze vraag terug.
  Dank voor uw e-mail. ik heb gezocht naar de bron van de onderwerpregel van uw email “De pkn faciliteert de islamisering in haar teologie”!
  Maar ook op de website torayeshua.nl vind ik niet waar deze regel vandaan komt.
  Dit naar aanleiding van zijn vraag aan mij, kunt u deze vraag beantwoorden voor deze voorganger?

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*