Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Pinksterconferentie St.Opwekking blijkbaar bang voor DVD “islam en waarheid”!

Het was allemaal  prima afgesproken met Egbert Bramer, de  coordidinator van de tent met ca. 100 marktkramen op de Pinksterconferentie in Biddinghuizen, 10-13  juni 2011.
Ik mocht desgevraagd een aantal bevriende organisaties vragen of ik onze DVD “islam en waarheid” met een collectebus op hun kraam een plekje kon geven, zodat deze onder de  ca. 50.000 bezoekers meegegeven kon worden, tegen een vrijwillige gift in de bus dan wel per giro.
En  Egbert stuurde me zelfs een mail ter bevestiging met de lijst van de deelnemende organisaties.

Net als op de EO jongerendag was ik overigens te gast bij St.Zout, die een plek had in de kraam van Saron en dus was dat ons  eerste verdeelpunt.  Ik belde wat rond en  vond nog  3 organisaties vooraf bereid, te weten Israel en de Bijbel /Gain /Stationsevangeliatie “De open deur”.
Enkele andere deden niet mee, men wilde zich  uitsluitend op de eigen doelstelling richten, geen plaats voor “iets als dit er bij”; anderen  hielden het in beraad.
Dat laatste gold voor CIP, die ter plekke echter als nog toezegde en verder vond ik CGI ook ter plekke bereid.  Uiteindelijk had ik dus in goed overleg 5 verdeelpunten gevonden, Gain als 6e, maar dat hebben we niet praktisch kunnen maken, omdat we voortijdig door Egbert en zijn chef Willem Altena en uiteindelijk Joop  Gankema (dir. St.Opw.)  moesten stoppen met  het  verspreiden van de DVD !
Opruimen en wegwezen, vrijdagavond ca. 20 uur. Waarom ?
Reden? Egbert zag ergens een paar Israelvlaggen staan, spontaan neergezet door de zeer gewaardeerde mensen van St. Zout en  de WEC had geklaagd, dat ik  bij het vooraf toestemming vragen hen had benaderd, ze kenden me niet eens. (dat klopt en dat komt, omdat ik ze  had verward met  Wycliff).
Bovendien had ik in discussie met  Chris Hunt aangegeven, dat ik het treurig vond, dat de WEC (waar Anne van de Bijl nog op  bijbelschool had gezeten), gewoon de mening laat bestaan in hun zendingswerk, dat de koranAllah dezelfde is  als de Ene ware God van Abraham, Isaak en Jacob.
En dat vonden ze niet te waarderen, politiek correct is veel prettiger werken, immers.
Hoe dan ook,  ze werkten niet mee, dus geen probleem toch? Maar Egbert greep het dankbaar als reden aan en samen met de “foute” Israelvlaggen , die Egbert “in beslag had genomen”, sommeerde hij ons alles op te ruimen en weg te wezen en zo niet,dan zou hij met een betonschaar zelf wel de boel los knippen.
Chef Willem van Altena wilde er verder niets over horen, viel  Egbert bij voorbaat bij. Dus we ruimden op, omdat we geen conflict wilden  maken en gingen daarna bidden met de mensen van St. Zout, op hun voorstel!
Vervolgens vond ik dat we de zaak aan  de eindverantwoordelijke, Joop  Gankema moesten voorleggen, want dit ongeestelijk gedrag was voor ons allemaal onacceptabel.
We gingen dus met  ca. 8 mensen naar de grote tent, moesten wachten tot na de samenkomst, begrijpelijk en rond 22 uur hoorde Joop ons aan, stelde zich bij voorbaat achter het besluit van Egbert en Willem, maar zegde toe nader te informeren en we konden zaterdag 12.30 een vervolggesprek met hem  afspreken.
De aangeboden DVD werd geweigerd door  Joop, wat typerend was; hij had overigens, zo deelde hij mee, ook  gelezen over ons voornemen de DVD te verspreiden en was dus al op de hoogte.

Dat gesprek op de volgende dag leverde niets op, behalve dan een schokkende uitspraak van Joop aan mijn adres: “ik zat op de stoel van God en daar moest ik afkomen”.
Hoe Joop daar nu toch bij kwam? Mij verwarren met de paus, die dat inderdaad van zichzelf zegt, plaatsvervanger van  God op aarde ?
Joop kwam tot die merkwaardige gedachtekronkel, omdat ik een  punt van kritiek over de conferentie naar voren bracht, nadat  het gesprek over het DVD-verbod alleen maar opleverde, dat Joop zich achter het verbod stelde en toevoegde, dat we geen enkele vorm van actie voeren of DVD uitdelen mochten praktiseren.

Mijn kritische opmerking kwam voort uit bewogenheid met het publiek, na de  toespraak van Wim Grandia op de vrijdagavond, die we  moesten aanhoren toen we tot  22 uur op Joop Gankema wachtten.
Wim legde het evangelie in de basis goed uit in  3 kwartier,  van A naar Beter,  dus Jezus aanvaarden als de enige weg tot God en dan ook in de praktijk daar uit leven.
Hoewel dat goed en waar is,  werd nergens praktisch gemaakt hoe dat dan moet en dat gebeurt ook nauwelijks in de  pinkster en evangelische gemeentes. En al helemaal niet in de overige, langer bestaande kerken.
Kees Goedhart (vz.bestuur St.Opw.) bevestigde me in die  mening, toen ik hem zondag voor de radio  hoorde met zijn toespraak op de conferentie Opwekking in het kader van Pinksterfeest. Het ging o.m. over Mozes, wiens gelaat straalde toen hij van de berg kwam na zijn ontmoeting met God en dat was op Pinksteren,  de 50e dag na de exodus uit Egypte, na  Pesach dus.
Volgens Kees liet dat zien, hoezeer Mozes met de Geest van God was vervuld en dat vierden de  12 discipelen op  Pinksterfeest (shawoeoth), de eerste tarweoogst, het ontvangen van de Tora t.t.v Mozes en de Geest werd uitgestort op de gelovigen en ze begonnen in hun onbekende talen het evangelie te verkondigen , zodat  iedereen het verstond in de eigen moedertaal.
Dus vanuit je bekering met de Geest vervuld worden, die je dan leert hoe je leven moet, van A naar B, om Wim nog maar es aan te halen.

Prima toch? Wat is dan mijn zorg? Wat mis ik in dit verhaal ?

Ik hoor al mijn leven lang hetzelfde, tot bekering komen en dan leven  door de Geest, die je van binnen wel verteld wat je moet doen en laten en dat is dan nog al persoonlijk, subjectief en daarmee wordt goed en kwaad  per persoon verschillend en leeft men vaak meer  vanuit eigen goeddunken, God voor het eigen karretje spannend , manipulerend zelfs, onder het mom van “door de Geest geleid te zijn”.

Wim werd niet concreet,  Kees niet,  het fundament is wel duidelijk,  door Jezus de Vader kennen, maar hoe je op dat fundament voort bouwt, met goud, zilver en kostbaar gesteente, dat wordt nergens helder.
Dus wordt er op dat fundament  (1 Cor. 3:10-16) gebouwd met  hout , hooi en stro, omdat men niet beter weet, vaak wel met goede bedoelingen overigens en een eerlijk verlangen tot Gods eer te leven, maar de know how ontbreekt, omdat die niet geleerd wordt.

In mijn eigen praktijk met gemeentes, preekbeurten e.d. sprak ik veel over heiliging en leven in en door de Geest, probeerde het praktisch te maken met gedeeltes daarover uit Col. 3:5-17 en Ef. 4:17-32 en de bergrede, Matth. 5,6 en 7
Maar ik kwam er toch niet ver genoeg mee, hoewel deze gedeeltes heel praktisch zijn.

Totdat ik vanaf mijn 50 ste  ging begrijpen hoe belangrijk de Tora is en hoe die voor Yeshua  (Jezus) de basis is, met de hele  Tenach. Als Hij zegt in Joh. 14:21 “wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het , die Mij liefheeft”, dan bedoeld Hij  met  “Mijn geboden ” de Tora !!!
En dat werkt  Hij uit met  Zijn evangelie van het Koninkrijk ( Matth  4:23), wat  Hij uitlegt in de bergrede er na, precies zoals  onze Vader het altijd  bedoelde, zonder wetticisme, maar met onze verlossing in Yeshua als basisevangelie , de Tora/bergrede als leefstijl.
Tora-Yeshua , inderdaad. Heiliging, vervuld zijn met de Geest van onze Vader, het is de Tora leven in de kracht en leiding van de Geest, dankzij Yeshua.  Woord en Geest,  altijd samen en niet alleen  , wat men dan voor de Geest houdt, een subjectief, gevoelsmatig leven  in eigen willekeur zonder Tora.

Het greep me zeer aan, dat ik  daar in Biddinghuizen zo’n 50.000  jonge mensen zag, die alleen een bord (het basisevangelie) kregen, maar geen eten er op. Wel  het  goede fundament, maar geen  kostbaar geestelijk bouwwerk.
Net als een Ferrari dealer, die jaar in jaar uit alleen maar tegen de klanten verteld, dat  er wielen onder de auto zitten , waarvan je de banden af en toe moet oppompen;  elk jaar hetzelfde basis verhaal, maar hoe je er in de praktijk van alle dag mee moet rijden en dat er een uitstekend instructieboek bij zit, dat verteld zo’n dealer dan nooit.
Ga er maar intuitief mee aan de gang, dan lukt het wel, het zal je wel ingegeven worden.

Want wat vergat Kees Goedhart te vermelden in zijn preek op zondag? Mozes straalde  vanwege het Geest vervuld zijn na de ontmoeting met de God van Abraham, Isaak en Jacob, klopt, inderdaad, Ex. 34:29, “doordat  hij met Hem gesproken had”
Maar wat had Mozes in zijn handen? De praktische leefstijl,  de manier hoe je met deze geweldige heilige en liefdevolle God  behoorde te leven!
De 10 woorden dus, de  2 stenen tafelen, de 10 geboden, die we doorgaans wel kennen, lees ze in Ex. 20

Haast nergens wordt in de kerken en evangelische/pinkster gemeentes geleerd, dat  deze Tora de leefpraktijk is,  de  5 boeken van  Mozes, Genesis t/m Deuteronomium met als kern de “10  woorden”
In  nagenoeg alle kerken, juist ook in de  pinkstergemeentes, St. Opwekking dus en ook evangeliegemeentes laat men deze Tora achterwege, viert eigen feesten op heidendom gebaseerd (zon-dag, zonnewende -kerst- en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest-pasen) ipv. de moadiem, dus shabbath, pesach, shawoeoth, sukkoth e.d.
Men heeft de  Tora  weggedaan als “vervuld” en gaat de eigen gang.
Willem Ouweneel e.a. beweren zelfs ,dat  je kunt vieren wat je wilt, Tora of  kerkelijk of nog anders, maakt niet echt wat uit! En allemaal halen ze de Tora weg, vullen het geloof antisemitisch in daarmee en zeggen met dit eigenwijze geloofspatroon, dat de Joden het allemaal mis hadden, achterhaald zijn en dat ze als de christenen moeten worden en doen.

Ik legde dit uit aan Joop Gankema en  hij reageerde met de bizarre woorden, dat ik van de “stoel van  God moest af komen”. Immers, aldus Joop, de sprekers van  (zijn) conferentie hadden zich biddend voorbereid en werden door de Geest geleid en derhalve mocht en kon ik daar geen kritiek op hebben!
Kritiek op de boodschap van deze conferentie was, wat Joop betrof, kennelijk dwars tegen God in gaan en op Diens stoel gaan zitten. Joop zei het 2 keer, met  een bestuurslid van  St.Opw. er bij  plus  2 vrienden van mij.
Ik ben verbijsterd over  zoveel arrogantie:” men mag geen aanvullende suggestie en/of kritiek op de sprekers van de conferentie van Joop hebben, want dan zit je op de stoel van God”  . Dat is dan kennelijk de stoel van Joop, als directeur van de conferentie van St.Opwekking en als degene, die de sprekers uitzoekt en aanstuurt in het thema.

Joop Gankema is  dus verantwoordelijk voor het  op zich goede, maar lege bord.  Joop is ook verantwoordelijk voor het tegen gemaakte afspraken in wegsturen  van onze Tora-Yeshuagroep, die samen met St.Zout de DVD “islam en waarheid” kwam verspreiden.
Daarmee  hebben Egbert, Willem en Joop een  groot stuk zegen van de conferentie verhinderd en ook dat mocht ik niet zeggen, Egbert maakte van die woorden later “dat ik hem vervloekt had”, wat uiteraard weer een leugen is, Yeshua leert ons te zegenen ipv. te vervloeken,
En Joop is ook verantwoordelijk voor de negatieve, demoniserende praatjes, die na ons vertrek de ronde deden. Want ik was met mijn vrienden weggestuurd, omdat ik de standhouders had gemanipuleerd!
Een keiharde leugen, zie de ontwikkeling zoals hierboven beschreven: vooraf afgesproken met Egbert Bramer, toestemming en medewerking van de standhouders, zowel vooraf als tijdens het plaatsen van de  DVD’s met collecte bus en poster.
Volwassen , vriendelijke mensen, die zich dan  zo zouden hebben laten manipuleren? Wat een belediging voor deze  standhouders! Toch is dat het verhaal, wat na overleg met de standhouders de ronde is gaan doen.
En de  betalende standhouders rondom zouden zich benadeeld hebben gevoeld, omdat wij gratis te gast waren bij de 5 genoemde organisaties, dus dat speelde bij Egbert Bramer c.s.  ook nog een rol, waarbij wel bedacht moet worden, dat Egbert me dit per mail vooraf heeft toegezegd!

Joop is als leider niet in staat gebleken,  dit simpele probleem adequaat aan te pakken, door gewoon te zeggen: “luister mensen, dit plan om de DVD “islam en waarheid” te verspreiden, is afgesproken en toegezegd. Er is niets mis mee,  deze groep van Tora-Yeshua heeft volkomen gelijk met de boodschap van de DVD en geweldig dat we hen daarin kunnen helpen.”

Integendeel, Joop ging nog een stapje verder.  Blijkbaar koos hij voor de vele organisaties, bijbelscholen en kerken, die politiek correct graag de Godslastering in stand houden, dat de koranafgod Allah dezelfde is als de ene ware God in de Bijbel !
Daar schrijf ik nog apart over, maar we hebben dit belachelijke idee vast gesteld bij de WEC, bij Frontiers, bij Rien van der  Toorn die een  seminar hield over islam ( http://www.interculturalimpact.nl/pageID_8617383.html0 ) , bij  Ev. en moslims, Arab Vision e.d.

En als er dan een  DVD met de waarheid over de islam  verspreid wordt, dan pak je het eerste het beste argument, om die  Tora-Yeshua club met St.Zout te verwijderen, niet waar?

Joop beweegt zich in de  lijn van de door bijna alle kerken getekende leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden”, een politiek correct islamiseringsdocument, waar vooral ook de VPE  in de basis aan heeft gewerkt, Peter  Sleebos/Sjoerd Pasterkamp weten er alles van.
Zie alle info daarover: https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/

Ondanks Joop Gankema c.s. kwam er toch nog een geweldige bemoediging. Eerst  de ontmoeting met 3 ex-moslims uit Iran, die hun enorme enthousiasme over de DVD , die ze al op de EO jongerendag hadden gehad, kwamen vertellen
Op mijn vraag naar “dezelfde God of juist niet” antwoorden ze met grote stelligheid: “natuurlijk is de korangod Allah, die we achter ons lieten toen we in Yeshua  onze hemelse Vader leerden kennen, een afgod, dat is toch volkomen duidelijk!”

En verder hebben we op de openbare weg  op de 2e Pinksterdag, toen de conferentiegangers naar huis gingen, met  een paar groepjes van Tora-Yeshua de DVD uitgedeeld, toen de files aangroeiden.
Mensen namen de DVD met enthousiasme aan en kunnen via de giro of bank een gift geven voor deze DVD, die eigenlijk  10 euro kost, maar waarvoor men een vrije gift kan geven, zodat we weer nieuwe kunnen laten drukken.

De politie liet ons begaan, in de gedachte, dat het wellicht bij  Opwekking hoorde, maar toen een agent ging informeren bij  St.Opwekking, werd er meegedeeld ,dat  de directeur niet achter deze DVD en het uitdelen er van stond.
Men kon het bij  St.Opwekking niet nalaten, nog even de DVD af te kraken, ongezien ook nog en zo de politie reden te geven haar coulante houding op te geven, dus werden we weer verzocht te vertrekken.

Eindresultaat? Op de EO jongerendag konden we 1600 DVD’s verspreiden,  bij de conferentie Opwekking op vrijdag binnen en maandag buiten 1700 ! Dat is 3300,  ruim 3000 dus, chaq Shawoeoth sameach, gezegend Pinksterfeest, waarop er 3000 tot geloof in Yeshua kwamen.
Als u zich inmiddels afvraagt, wat er dan wel niet op die DVD moet staan, gezien de commotie, kijk dan voor alle info en wijze van aanvragen op
https://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/ of klik op de voorpagina van  tora-yeshua.nl  op de DVD.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: graag ga ik met iedereen hierover in verder gesprek, want St.Opwekking kan er alleen maar beter van worden, als ze wel de moed hebben om de islam te ontmaskeren uit liefde voor moslims, zoals in onze DVD.
En nog meer verrijkend is het ontdekken van de Tora-Yeshua geloofslijn, zie onze website en  de gemeentes, waar u terecht kunt, nog 2 samenkomsten voor de zomer  en vanaf sept. weer elk weekend, zie https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/

PS2 hier wat  video’s voor een impressie:
http://youtu.be/YqsMxAsRf80

http://youtu.be/HBfOSCly2tA

( 17 israelvlaggen in totaal op 50.000 bezoekers, volgend jaar wellicht 117 ?,veel vragen werden gesteld vooral door jonge mensen …”waarom draag je een israel vlag ? “
Veel leuke en mooie kansen gehad om te praten over Gods oogappel  het joods volk en Gods plan met hen ) Groeten van monica

http://youtu.be/blEvmh_i9No

 

Navigeer naar andere artikelen

117 Responses to Pinksterconferentie St.Opwekking blijkbaar bang voor DVD “islam en waarheid”!

 1. Dank Ben voor deze duidelijke uiteenzetting, waardoor ik erg ontmoedigd ben.
  Wat een bange hazen die zg leiders!!!
  Natuurlijk weten ze dat jij namens heel veel mede gelovigen de zg “”eenheidsverklaring” aan de kaak hebt durven stellen. En dan de geestelijke hoogmoed om die DVD af te kraken!
  Het brengt mij steeds verder weg van dit soort bijeenkomsten.

  Shalom Israel en hartelijke groet .

 2. Op 13 juni 2011 @ 23:39 schreef Vincent

  Beantwoorden

  Jammer van de overgebleven DVD’s, maar die komen nog wel!
  Groet Vincent

  • Zo is dat Vincent en zeker als jij ze verspreidt met je doopdienst en aan te vangen studie en elders. Bedankt, shalom,
   Ben

 3. Ik bevestig hierbij broeder Kok zijn getuigenis. Ik heb respect voor zijn aanpak in houding in dezen.

  De situatie op Opwekking deed me helaas een beetje denken aan Handelingen: ‘Wat moeten wij met deze mensen beginnen?’ … ‘laat ons hun dreigend gebieden…’
  De directeur van Opwekking verbood de de verspreiding van de dvd ‘islam en waarheid” n.b. !

  Dit kwam volgens mij door enerzijds een bekrompen vriendjespolitiek naar de coördinator van de tent toe, en anderzijds door standhouders die kleinzielig terug zouden hebben gedeinsd voor kritiek op deze gratis exposure van dvd’s. Terug naar de schoolklas met zijn allen? De actie had gesteund kunnen en moeten worden door de directie!
  Dat de getrouwen Jah aanhangen door zich te verlustigen in Hem en zijn Leer, in navolging van onze Messias.

  Messias hield de Torah volmaakt, zodat wij in hem rechtvaardig (‘Torah-getrouw’) gerekend worden. Laten we daarom de Torah houden in het licht van Yeshua. En laten we elkaar volgens het gebod in liefde blijven leren en vermanen.

  Enkele versen:
  – Stellen wij dan door het geloof de Torah buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de Torah.
  – Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods (Torah) en het geloof in Jezus bewaren.
  – Spreekt zó en handelt zó als (mensen past), die door de wet der vrijheid (Torah) zullen geoordeeld worden.

  (Rom. 3:31 / Op. 14:12 / Jac. 2:12)

 4. Shalom Ben ( mag hoop ik wel uw voornaam gebruiken?)
  Wat was ik afgelopen vrijdag boos toen ik dat alles vernam van jou over de mensen achter de organisatie van st. Opwekking. Maar niet alleen boos maar ook heel erg verdrietig. En ja ik zou er ook bij geweest zijn op zondag om uit te delen, maar helaas , alles liep nu zo anders hé? Kon het ook niet laten om een pittige brief per mail te sturen naar st. Opwekking. Of hij werkelijk gelezen wordt weet ik niet, bid alleen dat de Eeuwige Zijn weg zal gaan met deze mensen.
  Zal je persoonlijk nog mailen waarom ik maandag niet kon komen.
  Maar van de overgebleven DVD’s mag je me een stapel opsturen, verspreid ze graag in mijn Israëljudaica winkel. Heb bewondering voor jullie rust die er bewaard is gebleven, weet niet of ik dat gedaan zou hebben….. Maar goed, eens te meer is toch weer duidelijk geworden welk een armoede er onder de gelovigen is en hoe jammer dat een organisatie als st . Opwekking de kans niet aanneemt om de Eeuwge de grote EER te geven en te laten zien dat Hij de Enige en Ware God is en dat niemand , ook een afgod van de Islam daar aan gelijk mag worden gesteld. Want ze kunnen zoveel ( jonge-) mensen bereiken en dan zouden álle DVD’s op geweest zijn . Maar ons gebed aan de Eeuwige is nooit voor niets. Hij hoort Zijn kinderen en ziet dit alles. Wees gezegend in Hem Ben , de andere DVD’s zullen spoedig op zijn, daar vertrouw ik op. Baroech HaSjem Adonai. Shalom , Malka Yisraela.

 5. Mazzel Tov Ben met je team: 3300 dvd’s in 3 dagen , wat gaat dit wel niet GENEREREN !! Jammer dat ik er geen getuige van kon zijn op maandag
  het beste is gewoon : blijven bidden dat de schellen van de ogen gaan vallen , laten we ze met zijn allen gaan zegenen allen die ons vervloeken , want dat is de opdracht… want het is geen strijd tussen vlees en bloed maar het vind plaats boven je hoofd en in je hoofd , en vooral bidden dat G’d bekeerde ex-moslims op een wonderbaarlijke manier in gaat zetten om de waarheid te brengen en de leugen te ontmaskeren !
  Here Jezus heb genade met ons land …
  monica

 6. goedemiddag/ yom tov!

  ik heb via http://www.grootnieuwsradio.nl de pinksterconferentie van opwekking in Biddinghuizen kunnen volgen…alles mooi en wel,aanbidding,gezelligheid en onderwijs e.d. maar vrijwel niets of weinig over het volk Israël,niets over YHWH/s verbondsvolk,geen of nauwelijks aandacht voor de Jeruzalem,de toekomende Stad en daar werd ik heel verdrietig van! ik ben maar een eenvoudige volgelinge van Yeshua/Jezus,maar weet da ons heil uit de Joden komt,uit Sion!

  gedurende de uitzending heb ik heel veel opwekkingsliederen gehoord,bijna alles werd”ondersteunt”met muziek; begeleid door muziek….werd er gebeden? dan gebeurde dat door begeleiding van “aanbiddingsmuziek”…werden brood en wijn gedeeld,het zgn helig avondmaal..dan werd dat “ondersteunt”door muziek! en zo ging dat maar door…ik probeerde me voor te stellen,wat het met mij zou doen als ik deze conferentie had live had meegemaakt,dat ik daar zou zijn…tussen die duizenden mensen,waar had ik rust kunnen vinden? zouden orthodox Joodse gelovigen en messiasbelijdende Joden zich daar thuis gevoeld hebben? bij mij kwam dit hele feest over als zijnde;”het is ons(christelijk) feestje! waar geen ruimte is voor onze Joodse broers en zussen in Yeshua! is dat geen kwalijke zaak?

  tenslotte moest ik- na alles meegeluisterd en gevolgd te hebben- denken aan de tekst uit Matthëus 7; Heere,Heer,hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan? we weten wat Yeshua vervolgens zei…..

  shalom,in Yeshua verbonden,
  Parel

  • Beste Parel, zeer goed getypeerd, een “christelijk feestje”, waarop slechts enkelingen begrijpen , dat Yeshua de wortel is van de edele olijfboom Israel, waar op de goyim als wilde takken geent mogen en kunnen worden.
   Er waren wel ca. 20 mensen met een Israelvlag, die tijdens een sing in daarmee van hun liefde voor Israel getuigden op basis van een persoonlijk initiatief.
   Maar wij werden verzocht te vertrekken met onze DVD, waarbij een paar Israelvlaggen o.m. de aanleiding werden, die nam de leiding (Egbert Bramer) in beslag.
   Wees hartelijk welkom in onze Tora-Yeshua gemeentes, zaterdag in Amersfoort en volgende week vrijdag in Purmerend. zie https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
   Shalom,
   Ben

  • Hoi Parel , wat niet is ….kan nog komen , ik was daar in de sing in als mess-.christen met mijn vrienden terwijl ik hier ook allang uitgegroeid ben . voor het eerst weer naar Opwekking in 33 jaar vanwege de moedige oproep van een zekere Willem de Boer uit Urk die een oproep deed via de stichting Pillar of Fire : neem allemaal een Israel Vlag mee. dat heb ik dus gedaan , was jij daar ook maar geweest met een israel vlag dan had je van alles meegemaakt . Ik was daar met vrienden en we hadden een set Israel vlaggen in alle soorten 5 bijelkaar en dat viel erg op en wie stelden de vragen? allemaal jonge mensen die nieuwsgierig geinteresserd waren , we waren heel verrast maar hadden ook van te voren gebeden dat we ontmoetingen zouden hebben met personen
   “waar kan je die vlag kopen ??Ik zoek overal naar zo’n vlag , ik wil je fotograferen … ik zie overal die vlaggen , mag ik die vlag vasthouden, neem een foto van me , ja ik ben ook voor Ajax ( haha) ? ben je van een organisatie ? waarom doe je dit? Ow nou ik leer weer wat …, hee shalom!! hee israel …en dan de duimen omhoog , ja ook hier en daar wat rot opmerkingen in de trant van “ik word doodziek van die Israelvlaggen “, naja , daar hebben ze een geweldige nazorgtent voor , bidden maar voor de zieke mensen !!!.
   echt het was top , wat een kansen hadden we om te praten over Gods oogappel
   kijk we kunnen kritisch gaan zitten wezen op het “christelijke feestje “en dus alleen maar daar gaan waar we gelijk gestemden vinden , dan blijven de Opwekkings christenen op hun fijne eiland en wij ook op ons “wij hebben gelijk eiland ”
   Dus eigenlijk Parel… de vraag is of je vermoedens op basis van een radio uitzending kloppen
   want je schrijft :
   bij mij kwam dit hele feest over als zijnde;”het is ons(christelijk) feestje! waar geen ruimte is voor onze Joodse broers en zussen in Yeshua! is dat geen kwalijke zaak?
   als je gewoon nix weet net zoals ik 15 jaar geleden over het paln van God met israel , je zit in “de verkeerde club “op zondag , chronisch gebrek aan goeie info hebt , ja dan is het lastig , maar God had met mij ook genade en , je moet ineens mensen tegen komen onder leiding van Gods geest die je een “opkontje geven “en dan gaat de bal soms ineens heel hard rollen
   het is waar , het is erg dat Ben met zijn vrienden werd weggestuurd van wege oa die vlaggen , tis schokking gewoon , maar ze zijn dus echt niet allemaal zo … die 50.000 man
   want Jaweh trekt zijn plan
   Nu parel .. kom ook volgend jaar .. met je vlag !
   shalom
   monica

   • Hi Monica, ik hoop , dat je gelijk krijgt met je enthousiasme, maar 17 vlaggen na een oproep is best bescheiden op 50.000 mensen. En besef, dat de Tora, het vieren van de moadiem, overal ontbreekt op Opwekking en daarmee houden de kerken het antisemitisme in stand, vanuit deze bekende vervangingstheologie.
    St. Opwekking gaat daar volledig in mee, zie mijn artikel en daar ligt de weerstand tegen Israel !
    Een zwaluw (17 vlaggen) maakt nog geen zomer, maar ik ben met je eens, dat we best heel blij mogen zijn met die ene zwaluw!
    Shalom,
    Ben

    • hoi Ben
     wat je zegt , 1 zwaluw maakt nog geen zomer , maar het is belangrijk dat we nieuwsgierigheidsopwekkend zijn
     Het probleem is dat we met 2 kampen te maken hebben , de oproep werd gedaan op een “messianic site” om vlaggen mee te nemen , wordt die gelezen door mainstraem evangelicals? niet dus , dus de “opwekkingsklanten” lezen die sites niet , dus hoe kun je dan aan een oproep gehoorgeven? maar aan de andere kant is het zo dat veel messianics niet op opwekking komen, want die hebben ook hun eigen “feestjes” , dus de bal is rond ,1 plus 1 is 2 daarom heb ik gesproken met de initiariefnemer uit Urk , ( zie de fotos , daar staat hij op ) om te kijken of zo’n boodschap via Opwekking zelf geplaatst kan worden , daar gaat hij mee aan de slag ,of dat allemaal gaat lukken is een tweede maar hier zit wel een onderdeel probleem
     shalom monica
     ,

     • Op 15 juni 2011 @ 10:56 schreef Ben

      Prima test net als onze DVD , we zien wel wat Opwekking goed vindt of niet.
      Shalom, Ben

 7. Laat u niet ontmoedigen s.v.p. !

  Ik weet niet welke lampenkap er verzocht heeft om de vlag van Israel te verwijderen maar ik ben daar niet blij mee.

  Fijn te lezen dat de mensen van stichting Zout zo achter Israel staan en – nog erger ;) – enthousiast zijn voor Israel.

  • Hi Micha,
   Die “lampekap” was Egbert Bramer, leidinggevende namens St.Opwekking en gesteund daarin door de directeur Joop Gankema.
   We gaan door met de goede strijd, dank je wel voor je meeleven!
   Shalom,
   Ben

 8. Ik had begrepen van Pillar of fire dat ze zondag met de sing-in met Israel vlaggen mochten zwaaien en aan een reactie op Xandernieuws te lezen waren er zondag veel meer Israelvlaggen.

  • Hi Angela,
   Er waren wel ca. 20 mensen met een Israelvlag, die tijdens een sing in daarmee van hun liefde voor Israel getuigden op basis van een persoonlijk initiatief.
   Maar wij werden verzocht te vertrekken met onze DVD, waarbij een paar Israelvlaggen o.m. de aanleiding werden, die nam de leiding (Egbert Bramer) in beslag.
   Dus het wisselt per persoon daar, de waardering voor Israel, maar breed is het niet en zeker niet als het gaat om de Tora en het invullen er van.
   shalom,
   Ben

 9. Er wordt weer een halve waarheid verteld, het hele terrein hing vol met Israel vlaggen (van bezoekers en organisatie, zelf hadden wij, zoals we al jaren doen er natuurlijk ook één bij!!!)…

  Opwekking zal een goede reden hebben om vlaggen (en dan gaat het niet specifiek over de Israelische vlag) op bepaalde plaatsen niet toe te staan (brand)veiligheid ofzo???. Naast de Belgische en Nederlandse hing ook gewoon de Israelische vlag midden op het terrein…

  Juist vanaf het podium werd uitgesproken dat het loslaten van Israel door Nederland als natie en christenen in het land de reden is van de opkomst van zaken die niet van God zijn…

  Dit is een duidelijk ander geluid als op de site over Opwekking wordt gesproken

  Vrede en Zegen van HEM

  • Beste M.Vos,
   Wat ik schrijf is exact wat we ervaren en gezien hebben. Zie ook de antwoorden aan Angela en Micha. Er waren zeker wat Israelvlaggen, zonder problemen. Die van ons waren wel een probleem, waarom weet ik echt niet en als Egbert had gevraagd, of we die weg wilden halen om welke reden dan ook, hadden we dat direct gedaan.
   En dat er “vanaf het podium iets richting verbondenheid met Israel werd gezegd (door wie, wat precies?) zal best; de PKN beleidt ook een “onopgeefbare verbondenheid met Israel” maar laat Sabeel alle ruimte en verder laten nagenoeg alle kerken de Tora als niet relevant achter zich, houden 1 keer per jaar een Israeldag en dat is het dan wel.
   Het hoofdprobleem bleek echter dat men ons verbood, de DVD “islam en waarheid” uit te delen, terwijl dat vooraf goed besproken was en goed gevonden.
   Shalom,
   Ben

 10. Op 14 juni 2011 @ 16:31 schreef Jan Pieter V

  Beantwoorden

  Dit jaar een heel goed weekend gehad op opwekking. Er juist wel aandacht geweest voor het volk Israël, Gods oogappel waarmee Hij nog steeds een plan heeft.
  Als ik me goed herinner was dit juist ook onderdeel van boodschap die Joop Gankema door gaf als één van de kernpunten die in ons land verkwanselt worden! Ook met Henk Dik heb ik een goed gesprek over Israël gehad dit weekend. Dat het bestuur van st Opwekking niet bezig zou zijn met Israël en wat we vandaag kunnen kan ik niet onderschrijven, in tegendeel zelfs.
  Wat de inhoud van de verkondigen betreft: goede aanvulling lijkt mij zeker mogelijk. Gods Geest werkt! Maar het kwalificeren als een leeg bord doet geen recht aan de prediking. Maar bovenal doet dit geen recht aan onze God, Zijn Woord is verkondigd!

  Tenslotte: de organisatie is vele maanden bezig geweest voor de conferentie. Mijn advies is om op tijd afspraken te maken en inhoudelijk goede afspraken te maken. Dit lijkt hier niet goed gegaan. Op vrijdag of zaterdag inhoudelijk het nog gaan beoordelen en regelen is niet realistisch. Daar is een evenement als dit gewoon te groot voor. En overigens niemand hier is perfect ook de mensen bij opwekking niet!

  • Beste JPV, dank voor je reactie.
   Om te beginnen met je laatste alinea: ik heb dagen vooraf goede afspraken gemaakt, maar die zijn eerst door Egbert Bramer met voeten getreden en later is dat gedrag door zijn chefs Willem Altena en directeur Joop Gankema bevestigd, dus moesten we alles weghalen , geen DVD meer op het terrein, nog enige andere actie.
   Dat heeft dus niets met “niet perfect zijn ” te maken, maar met een weloverwogen keuze om onze DVD niet te laten verspreiden tijdens de conferentie, terwijl er wel divers organisaties mochten blijven staan met het duidelijke standpunt, dat de koranafgod Allah en de Ene ware God van Abraham, Isaak en Jacob , zoals in de Bijbel beschreven, dezelfde is volgens deze clubs.
   Denk daarbij aan Frontiers, Ev. en moslims, Arab Vision, Open Doors en zelfs een paar Bijbelscholen.

   Mbt. leeg bord zonder voeding: lees goed wat ik schrijf in mijn artikel, het lege bord staat voor het goed uitgelegde evangelie als fundament en dat is op zich waardevol! Maar er wordt niet met de Tora/bergrede op voortgebouwd, er staat iets op van hout, hooi en stro, subjectief, gevoelsmatig jezelf inbeelden, dat de Geest van alles tot je zegt en dat je dan daarbij dus de Tora niet meer nodig hebt, die is vervuld/vervallen volgens deze Pinkstergedachte.
   Overigens zie je dat in de kerken en evangeliegemeentes ook en daarmee is het Joodse volk dus ook minder belangrijk , zie mijn artikel!
   Shalom, vraag gerust verder,
   Ben

   • Beste JPV

    Ik hoorde J. Gankema i.d.d. zeggen dat Israël weer naar voren moet en ook moest er duidelijkheid over afgoden (Allah noemde hij niet in dit stukje, wel Boeddha enzo). Dit is hartverwarmend, maar hoe er om is gegaan met die vlag en de dvd lijkt hij er zelf niet echt naar te leven..

 11. even dit nog….ik heb heel objectief geluisterd naar wat grootnieuwsradio live kon uitzenden,daarbij houdt ik er rekening mee dat ik op afstand heb meegeluisterd,niet alles is opgenomen,ik was niet op het “feest”alleen,ik heb voldoende indrukken opgedaan om te constateren dat er wél veel aandacht was voor vanalles en nog wat,behalve voor Israël,YHWH’s verbondsvolk…
  een hart onder de riem voor Japan? prima! die mensen hebben ook onze steun en gebeden nodig,maar waarom niet Israël centraal en Jeruzalem als centrum in deze wereld waar álles om Jeruzalem draait?! doet de organisatie het dan niet of nooit goed? nee,dat zeg ik niet,ik zeg alleen wat ik heel erg gemist heb; hart voor Israël,gebed om de vrede voor Jeruzalem,aandacht voor de ontwikkelingen in en om het beloofde land;Israël!

  ik heb een vraag; zou het Joodse volk jaloers op een conferentie zoals die plaatsgevonden heeft met Pinksteren? wie het weet mag het zeggen! naar mijn mening en gevoel heb ik het HART gemist….. ik moet volgend jaar bij leven en welzijn ook maar eens naar de pinksterconferentie van opwekking gaan

  @Ben,ik heb het als niets anders -weliswaar op afstand-ervaren dan een”christelijk feestje”waar geen of nauwelijks ruimte was voor de (messias belijdende)Joodse broers en zussen binnen het Lichaam van Yeshua,laat staan Bijbelsgefundeerd onderwijs

  groet en shalom,
  Parel

 12. Hoi Ben,

  Wat een kippenvel-verhaal, het laatste gedeelte dan hèh?
  Over het eerste gedeelte zullen we maar zwijgen. Wat een verbolgenheid maakt zich (weer) van mij meester.
  Geweldig dat je nog zoveel DVD’s hebt kunnen uitdelen.
  Deze zullen hun uitwerking niet missen.

  Als ik volgend jaar weer naar opwekking ga, wat ik overigens NIET zie gebeuren, dan omhul ik mezelf ook met de Israël-vlag.
  Als ik ga dan is het om te ‘provoceren’.

  Voor mij zit er helemaal geen sjeu meer aan die hele opwekkings-beweging als het zo moet gaan zoals het nu gaat!
  Eén grote show , wat een oppervlakkigheid.

  Ik heb overigens gehoopt èn gebeden dat het pijpenstelen zou gaan regenen tijdens deze conferentie.

  • Hi Cornelia, ik neem aan, dat je “prvoceren” in liefde bedoeld; verder begrijp ik je verontwaardiging heel goed, shalom Ben

  • Hallo Cornelia , ik ben blij dat God je gebed niet verhoord heeft , we zijn gezegend met zoveel kansen en gelegenheden om over israel te praten voor en na de sing-in met onze Israelvlaggen , juist door het geweldige weer !
   en wat betreft je opmerking om volgend jaar te komen “gehuld in een Israelvlag” : zeker doen , je zult zien wat een kansen je krijgt om te praten over Gods oogappel maar dan moet je houding wel goed zijn , want ons is het alemaal gepenbaard door Gods genade ..
   Ik kijk naar je uit volgend jaar
   shalom monica

  • Op 3 juli 2011 @ 01:59 schreef Marten

   Beantwoorden

   Hallo Cornelia,

   Ik snap je ergernis over oppervlakkigheid zeker. Ik was op deze conferentie aanwezig en ervoer deze oppervlakkigheid zelf ook. Tegelijkertijd realiseer ik me twee belangrijke dingen:

   1. er komen veel mensen voor wie de boopdschap wellicht timmert aan de basis voor een dieper geloofsleven, het lege bord, zeg maar;

   2. ook zelf mocht ik gezegend worden door contacten met anderen, de samenkomsten in de andere tenten, onafhankelijke bevestigingen van dingen die de Geest me langs andere weg al had aangegeven, de sterke aanwezigheid van de Ruach haKodesh tijdens de zaterdagavonddienst vooraan in de tent (werkt zuiverend, dank U Adonai!), etc.

   Dus ook als de verdieping mist, sla dan niet door in bidden voor regen. (Je weet toch wat een zwart modderlandje het dan wordt…. Bij een flinke bui loopt de Kidron dan ineens in Biddinguizen ;) )

   Shaloom, Marten

 13. Op 14 juni 2011 @ 20:32 schreef cornelis

  Beantwoorden

  Ik ga al jaren niet meer naar de pinksteropwekking in Biddinghuizen en de reden is dat ik het allemaal zo vreselijk lauw vind.
  Zo vreselijk zoetjes, laten ze maar eens goede sprekers uitnodigen die de waarheid durven zeggen van bekering van zonde en dode werken en een heilig aan God toegewijd leven te leiden en je vlees af te leggen.
  ik ben er 3 jaar geleden 1 dag geweest en ben er heel verdrietig van weggegaan, wat een vrijbijvendheid.
  Waar zijn de echte opwekkings predikers over de heiligheid van God en een leven geleid door de Geest, men heeft daar volgens mij weinig ervaring mee.
  Ik persoonlijk doe niets wat enige impact op mijn leven heeft, zonder eerst God de Vader er over te raadplegen, en ja ik krijg ook altijd antwoord. Efeze 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, in christus Jezus geschapen om goede werken te doen,die God van te voren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Daarom is het zo belangrijk om Gods stem te kunnen verstaan om niet zelf dingen te doen maar die dingen te doen die God van te voren voorbereid heeft, Amen.

  • Bedankt Cornelis , jij begrijpt wat ik ook voelde aan verdriet bij het zien van die massa, die wel een leeg bord kreeg (een goed bord, dat wel), maar geen verder voedsel.
   Heb je ook door, dat heiliging en leven door de Geest gewoon het Tora leven is, waardoor Mozes een stralen gelaat had, toen hij van de berg af kwam, met de Tora in zijn hand?
   Mozes begreep, dat ontmoeting met onze Vader het Toraleven is.
   Shalom,
   kom es in onze samenkomsten ! zie https://tora-yeshua.nl/samenkomsten/ , zaterdag a.s. in Amersfoort en volgende week vrijdag in Purmerend.
   Ben

 14. Geplaatst namens Chris en Els:

  Een geweldig rustig, evenwichtig antwoord op wat ‘Tora Yeshua’ is aangedaan, Haschem is aangedaan.
  Het was een voorrecht om met je langs de weg te staan, in Zijn wijngaard te mogen werken en deze prachtige CD aan de voorbijgangers uit te reiken.
  Dat de heer ons gewezen heeft op Zijn Tora is werkelijk een daad van genade en Liefde.
  Het is inderdaad een openbaring om aan Zijn hand door de lering van de Tora te gaan.
  De behandeling die je mocht ontvangen bij ‘opwekking’ komt echt op hun eigen hoofd neer.
  Ik kan alleen maar bidden dat de ogen opengaan voor dit geweldige voorrecht om Zijn Tora, Zijn lering, te mogen ontvangen.
  Deze mensen zijn verblind in hun eigen hoogmoed en staan niet open voor Zijn woord.
  Ze zijn verstrikt in hun eigen denken en dit is precies wat satan wil bereiken.
  Moet je voorstellen als het oordeel komt en we alleen maarzouden kunnen verwijzen naar ‘dat lege bord’ wat we (zij) de mensen hebben kunnen aan bieden.
  De vreugde, de bevrijding die Yeshua Ha Messiach ze wil schenken, hebben ze niet mogen genieten anders dat de vreugde in het eigen gelijk.
  Jammer, jammer. Maar we blijven bidden!
  Het ontnemen van de vlaggen moet ook een pijnlijke zaak zijn geweest.
  Psalm 122.

  Maar ga door Ben, de Heer zal je zegenen.
  Tora Yeshua zal een zegen worden en dat velen nog de ogen mogen open gaan voor Zijn woord en de vreugde van Gods feesten (Moadiem) mogen beleven..
  Shalom,

  Els en Chris

 15. Figuurlijk proef ‘k weer een fikse vorm van hypocrisie. Dit was destijds ook de grote reden/oorzaak dat ‘we’ de kerk ontvlucht zijn. Beiden waren we nog pubers.
  De tegenstrijdigheden waren en zijn nog steeds te groot.

  Shalom Ben,
  Deze belevenis is zeker niet fijn voor je.
  Zo zie je maar weer dat de weerstand tegen Israël en het Joodse volk groter en nog groter wordt en zal worden. Jij bent zeker niet op Gods troon/stoel gaan zitten. Je deed wat je moest doen! Weet je nog:
  -Waarheid mag niet gezegd/verteld worden, in deze wereld-

  Antisemitisme zie het als een ziekelijke vorm van jaloezie. De Joden zijn uitverkoren en de anderen niet. Althans dit ‘denkt’ men; dit wordt ‘ons’ zo geleerd. Ook ‘heidenen’ kunnen ge-ent worden op de wortels van de uitverkorenen!! Dus ook moslims die zijn gaan inzien dat hun Allah niet dezelfde god is , als Yhwh.
  Waar wordt deze boodschap nog eerlijk verteld?? Denk vrijwel nergens meer; ja de messiaanse gemeenten.
  Probeer nu al een tijdje de noodzaak van de Torah bij een paar vrienden aan het licht te brengen. Lukt me maar niet!! Men gaat tegen de schenen schoppen; gelukkig niet letterlijk. Men raakt ge-irriteerd en draait zich om. Hoop oprecht dat er toch meer mensen gaan inzien dat we al eeuwenlang bedrogen zijn door de reguliere kerken. Zij hebben de oorspronkelijke boodschap ONTkracht.
  “Ze lopen niet voor niets leeg!! Ze hebben overduidelijk de macht verloren; hùn straf”!!

  • Hi Anneke, geen fijne belevenis, die kennismaking met de leiding van Opwekking, maar het goede nieuws is wel, dat onze Vader dit alles ten goede zal keren voor hen, die Hem liefhebben!
   Dus dan leren mensen van Opwekking de Tora waarderen, zoals bedoeld, als ze eerlijk door willen praten.
   En daarmee zal ook de liefde voor Israel toenemen, die overigens bij een aantal bezoekers zeker aanwezig is en ook bij een aantal stands.
   Shalom,
   Ben

 16. Vraag: Komt Moshe Abraham Cohen ook a.s. zaterdag naar Amersfoort?
  Nou vriend; tot zaterdag.

 17. @Jan Pieter V, fijn dat u een heel goed pinksterweekend achter de rug hebt,ik moet zeggen…het klonk ook over het algemeen fantastisch,een en al opwekking én…oververzadiging,voor wie van Bijbelse “fastfood”houdt,is zo’n festival gewéldig!zo’n conferentie werkt ongetwijfeld aanstekkelijk,vooral op mensen die nog maar weinig van het evangelie van Yeshua weten,de vraag is;door wat en wie wordt mn aangestoken?

  1) het gaat niet om perfecte mensen,het gaat erom dat de Waarheid wordt gebracht,YHWH’s Woord is waarheid en gerechtigheid!
  2) fastfood,inderdaad een mooi gepresenteerd bordje met voor elk wat wils,een goede god,een lieve vader een heilige geest die wel even je leven op orde komt brengen én inderdaad er worden wel wat ” Bijbelse beginselen”bijgebracht…als het goede zaad gezaaid wordt en in vruchtbare aarde valt,gaat YHWH daarmee verder! ik weet dat YHWH met een ieder Zijn weg gaat,Hij kent de Zijnen al van voor de grondlegging der wereld
  we hebben niets aan vrome christenen/messiasbelijdenden/volgelingen van Yeshua,we hebben ook niets aan “lauwe christenen”/volgelingen van Yeshua

  als het bestuur van stichting opwekking wérkelijk bezig zou zijn met Israël,YHWH’s verbondsvolk en Zijn heilsplan,dan zou dat duidelijk zichtbaar moeten zijn en naast hart hebben voor Japan ook heel duidelijk zichtbaar,hart hebben voor het Joodse volk,voor Israël en Jeruzalem,de stad waar alle volkeren zich aan zullen stoten

  ik ben geen Joodse,ik kom uit de traditionele kerk,ben opgegroeid met het oude en het nieuwe verbond,de Psalmen en de tien geboden,dat zijn de leefregels van YHWH,de Schepper van hemel en aarde en ik heb nauwelijks íets geproefd over en voor de liefde voor het Joodse volk,voor Israël,ook niet wat betreft onderwijs,

  van de melk naar de vaste spijze staat geschreven,je kunt niet aan de pap blijven slurpen
  ik hoop en bid dat er voortaan steeds meer plaats komt voor de Joodse Messias Yeshua,Zijn evangelie,niet met de 613 wetten uit het oude verbond maar met de 1050 geboden uit het nieuwe verbond,Yeshua volgen,je kruis op nemen en álles=de wereld achter je laten….als je je kruis opneemt zul je ervaren dat Yeshua’s Juk zacht is en ZIjn last licht,zodat het kruisdragen,dragelijk wordt,ik ben me ervan bewust,dat als je voor Yeshua kiest,Hem te volgen,dat je met een vijandige wereld te maken krijgt,met weerstand te maken hebt en dus dwars tegen de wereldgeesten ingaat!
  nee,het leven van een volgeling(e) van Yeshua/Jezus is géén festival….

  Jerusalem of gold/Yerushalayïm shel Zahav

  http://www.youtube.com/watch?v=JH8gtdDA5x0

  shalom,
  Parel

 18. O ja…even dit nog; de leugenaar vanaf het begin schrikt niet van een paar Israëlische vlaggen meer of minder tijdens de pinksterconferentie zoals afgelopen weekend….waar schrikt hij dan wel van?dat de waarheid gebracht wordt,YHWH’s Woord van Waarheid en Gerechtigheid,hij schrikt helemaal niet van een zoetsappig en mierzoet evangelie,integendeel!

  shalom,
  Parel

 19. Op 14 juni 2011 @ 23:15 schreef Vincent

  Beantwoorden

  Heb de conferentie als prettig ervaren vooral door de gezelligheid met vrienden. Vond het bijzonder hoeveel jonge mensen er waren. De nadruk lag vooral op je leven geven en toewijden aan Yeshua, maar hoe dit dan in praktijk gebracht moest worden werd dan niet echt verteld naar mijn idee, maar dat ben ik trouwens onderhand ook wel van Christenen gewend. Ze zijn jammer genoeg totaal vervreemd van de Tora. Kijken bijvoorbeeld raar op als ik zeg dat ik geen varkensvlees eet en op zaterdag naar de ‘kerk’ ga. Over Israel heb ik persoonlijk niets gehoord, maar er waren wel bijvoorbeeld wel veel stands over Israel en dat lijkt me zeer positief! Zelf heb ik ook een Israel-vlag bij mijn tent gehangen, kwam er op het kampeerterrein nog veel meer tegen! Toen ik met mijn Israel-vlag opgeheven door de menigte tijdens de sing in liep voelde ik me wel een beetje raar aangekeken, met name door jongeren die vaak niets met Israel hebben. gelukkig zag ik veel andere vlaggen tijdens de sing in: het waren er minstens 20!

 20. @ iedereen: toch mis ik weer de onderbouwing. Ik lees hier tussen de regels door telkens de opmerking “zo zal het wel gegaan zijn…”

  Wat ik heb gehoord: het ging over zonde en schuld en de noodzaak van levens heiliging over dat we geen christen (of christus) moeten spelen en dat Jezus niet ons “vriendje” is dat we weg moeten uit het praise cultuurtje we moeten ons kruis dragen, erkennen dat we het zelf niet kunnen en alles van Hem moeten verwachten…

  Zoetsappig, mierzoet?

  Waarheid stond centraal en er is maar één Waarheid JEZUS!!!

  Ik merk dat in veel stukken (en reacties) steeds een sfeer ontstaan van iedereen is tegen ons en daarom zijn ze ook tegen Israël (rare opmerking). Er wordt hier gesmeten woorden als lauwheid… Dat oordeel laat ik graag over aan God.

  Maar 2 woorden komen bij mij op… splinter en balk…

  @Benkok ik had het stuk over de vlaggen in eerste instantie niet gezien (heb het stuk geheel gelezen), klopt het dat het pas later toegevoegd is?

  Laten we elkaar zegenen als broers en zussen

  Vrede en zegen

  • Beste M.Vos, dank voor je reactie, het is heel goed, dat er gezegd is:
   “Wat ik heb gehoord: het ging over zonde en schuld en de noodzaak van levens heiliging over dat we geen christen (of christus) moeten spelen en dat Jezus niet ons “vriendje” is dat we weg moeten uit het praise cultuurtje we moeten ons kruis dragen, erkennen dat we het zelf niet kunnen en alles van Hem moeten verwachten…”

   overigens, welke spreker zei dat en wanneer?
   Echter, zo’ n algemene kreet geeft wel de goede bedoeling weer, maar dan stopt het ook. Wat er achter aan moet komen op dat nog steeds lege bord is:
   “we belijden als christenheid schuld, omdat we al eeuwen de Tora vertrappen, die zou niet meer nodig zijn, we leven uit de Geest,die verteld het ons in ons hart. Maar we begrijpen, dat onze Vader ons niet voor niets 70% van de Bijbel, de Tenach, gaf als onderwijs en m.n. de Tora als leefstijl.
   Yeshua wijst ons er zeer duidelijk op in Matth. 5:17 e.v. en we vragen vergeving voor de zonde, die we hebben begaan in het negeren van de Tora en het antisemitisch handelen naar het Joodse volk, wat de Tora ontving en aan de wereld doorgaf.
   Yeshua leefde de Tora voor en droeg de veroordeling, die de Tora ons geeft mbt. onze overtredingen van de Tora.
   We gaan leren van de Yeshua belijdende Joden, zoals de 12 discipelen, de Handelingen gemeente en de in deze tijd levende ca. 400.000 Yeshua belijdende Joden, hoe we dienen te leven.
   En we omarmen de Tora, die de Geest in onze harten schrijft, Jer. 31:31 en die we dienen te onderwijzen van uit de tekst, zoals die door dezelfde Geest tot ons kwam in de hele Bijbel, te beginnen in de 5 boeken van Mozes.”

   Kijk, als je dat door krijgt, dan gebeurt er wat nieuws in de kerken. Dan wordt je bord gevuld met dat verlangen uit de zin, die ik uit jouw mond aanhaal: oprecht tot Gods eer leven.
   En dat heeft allereerst met jezelf te maken, dus ca. 10 jaar geleden, rond mijn 50ste, ontdekte ik deze schuld en mogelijkheid tot herstel.
   Dat noem ik “christen zijn als in de Handelingen gemeente, Tora-Yeshua geloofslijn.”
   Dus dat dragen de miljoenen Yeshua-gelovigen (een aantal Joden en christenen samen) uit naar anderen, niet als verwijt, maar als zegen.

   Mbt. je andere opmerkingen: mijn artikel is zeer zorgvuldig geschreven , alles wat er in staat is precies zo gegaan, dus hoe zo “mis ik onderbouwing” ?
   Verder is alleen een PS met de videolinks toegevoegd, de rest heb ik in een geheel geschreven.
   Tot slot: we doen niets liever als zegenen, bij deze, maar ook profeteren, wat de gave is , die je volgens 1Cor.14:1 het meest moet najagen. Dan spreek je volgens 14:3 “stichtend, vermanend en bemoedigend , zie ook 14:24 en daardoor komen volgens dat vers “mensen tot geloof”, omdat ze ervaren dat de waarheid gezien wordt.
   Shalom, kom gerust met aanvullende vragen of reacties,
   Ben

 21. Op 15 juni 2011 @ 02:31 schreef Hadassa

  Beantwoorden

  Ben niet op Opwekking geweest, maar heb wel de ervaring dat jarenlang evangelisch christendom mij niet gebracht hebben, waar ik nu ben. Met deze ervaring wil ik niemand beschuldigen van onzorgvuldigheid of zo, maar ik heb de ervaring opgedaan dat als je de feesten van de bijbel gaat vieren en je de (heidens gebaseerde) christelijke feesten niet meer als doorslaggevend ziet (waar ze nog gelijk vallen.. Keizer Constantijn heeft er wel voor gezorgd dat dat nog maar weinig voorkomt met zijn eigen vaststelling van de tijden… ) je leven automatisch veel meer in het gareel komt. Heiligheid is geen worsteling meer. Het volgen van de leefregels die Jezus aanhaalde uit het oude testament en vervuld heeft in Zijn eigen leven, maken het leven met Hem eenvoudiger. Het wordt er veel gemakkelijker op en je leven wordt volwaardiger. Ik vind het zo jammer dat dat verkeerd verstaan wordt door veel mensen. Het is ook zo moeilijk uit te leggen wat het met je doet, tot je de shabbat en de feesten gaat leren houden en er van leert houden. Dan wil je nooit meer zonder!

  Lieve mensen, als u dit leest en niet begrijpt waar dit over gaat, het volgen van de Thora is geen wet uit het oude testament, het is een (dagelijks) leven waar je jezelf geheel in kwijt kan en wat veel meer voldoening geeft als wat dan ook.

  • Dank je Hadassa, je geeft precies de essentie weer, van dat lege bord (goed op zich en een voorwaarde, immers, ik bedoel het feit, dat Yeshua voor ons de doodstraf droeg voor onze overtredingen van de Tora) zonder voedsel (het heiligingsleven door de Geest, wat praktisch Tora leven is).
   Shalom,
   Ben

 22. Hai Ben, je hebt wel gelijk, maar ik wou je voorstellen het woord Moadim niet te noemen, maar de vertaling. Ik weet dat men dat woord “Joodje spelen” noemt en er is toch ook een Nederands woord voor? En dat geldt voor meer Hebreeuwse woorden. Je moet er vanuit gaan dat zij die Hebreeuse woorden niet kennen en dus voelen ze zich dan dom (of ze vinden jou hoogmoedig op de troon van God zitten of zoiets geks) en daardoor ergeren ze zich er aan en dat kun je soms wel een beetje voorkomen. Shalom, Tiny

 23. M.Vos u zegt; waarheid stond centraal,ja dat klopt,dat werd ook letterlijk gezegd,maar hoe je die waarheid vervolgens invult in je leven,daar in de praktijk van het leven handen en voeten aan geeft werd verder niet uitgediept,zoals meer dingen die verder wel benoemd werden,maar vrijblijvend bleven….Otto de Bruijne sprak en hij zij soms treffende dingen,dingen die tot nadenken stemmen,ook zei dat hij ooit niets moest hebben van dat soort evenementen,het gaf hem vaak zo’n “onderbuikgevoel” en ja,daar moet ik hem gelijk in geven,er wordt veel op emoties en gevoel gespeeld; als het maar goed voelt,als het maar emoties oproept en de mantra’s van opwekkingsliederen ondersteunen dat gevoel;steeds maar herhalen,herhalen,waar zijn de ouderwetse Psalmen gebleven? waar je tenminste nog de hele lijn van YHWH’s/Gods reddingsplan in proeft en bezingt?

  @M,Vos ik heb wel degelijk mijn ervaringen onderbouwt,heb precies uitgelegd hoe ik de conferentie al meeluisterend heb ervaren,zie mijn eerste reactie,want het wás geweldig,fantastisch,overweldigend,het moet bijzonder zijn,het massagevoel,de eenheid wás er,alleen ik proefde een grote geestelijke armoede/leegte,er moest wel het verlangen geweest zijn naar geestelijk voedsel,degelijk en Bijbelgetrouw onderwijs,maar goed er was nazorg….

  tot slot; ik ben er van overtuigd dat een ieder oprecht op zoek was en samenkwam om God”groot”te maken,k zou-bedenk ik net- de gehele conferentie opnieuw willen beluisteren,want ik heb helaas nogal wat dingen gehoord waar YHWH niet blij mee is….. http://www.grootnieuwsradio.nl zal vele diensten van sprekers de komende maanden herhalen.Ik luister elke Shabbatavond(vrijdagavond) naar het Israëluurtje van Jack van der Tang’,’s zaterdagavonds is er weer een nieuwe uitzending die op zondag herhaalt wordt,ik ben zo blij dat op een christelijke commerciële zender,aandacht besteeds wordt aan Israël,de Bijbelse Feesten en allerlei nieuws en actualiteiten op een ongedwongen,rustige manier

  shalom,
  Parel

 24. Stel eens voor om Israel als thema op te zetten of een seminar te geven daar. Zo te horen genoeg interesse van (jonge) bezoekers daar om de waarheid te horen…

 25. De mensen die zo spastisch op deze DVD reageren hebben hem eigenlijk niet nodig. Hun angst voor de islam is zo groot dat ze al bang zijn dat ze zich misschien ooit voor deze DVD zouden moeten verantwoorden. Tegenover moslims. Door het zo te doen worden hun namen niet geregistreerd in de jihad kaartenbakken. Of misschien toch wel, bij de goodguys.

 26. Beetje flauw Frank, net of er nooit over Israel gesproken wordt. De jongeren van CvI zijn actief(vorig jaar nog te zien bij de demonstratie in Den Haag)
  Pillar of Fire timmert veel aan de weg
  Bart Repko komt elke drie maanden uit Israel over voor spreekbeurten
  Operatie Exodus is actief geworden in Nederland
  Jan van Barneveld is altijd uit te nodigen
  Jan Willem vd Hoeven komt regelmatig op toer door Nederland
  Shlomo Hizak van Jeruzalem Bijbelcentrum komt geregeld langs
  Er is genoeg , maar je moet wel gaan

 27. @Monica

  Mijn gebed is zeker wèl verhoord wat de regen betreft.
  Het heeft pijpenstelen geregend op de eerste dag en de tweede dag was het aardig weer.
  De derde dag was het weer ook niet om naar huis te schrijven.

  Verder vind ik dat je selectief leest.
  Dat je over Israël hebt kunnen praten is natuurlijk geweldig.
  Maar waarom laat je de islam weg?
  Daar rep je met geen woord over.
  En dat is waar dit item nou juist over gaat.

  Dus graag wel volledig reageren hèh.

  shalom, cornelia

  • Op 15 juni 2011 @ 20:42 schreef Vincent

   Beantwoorden

   Nou bedankt voor het bidden Cornelia, ik zat daar van het weekend! Ik vind het eigenlijk een beetje kinderachtig van je om daar voor te gaan bidden. Daarnaast zijn het gewoon je broeders en zusters in Christus, al vieren ze waarschijnlijk geen Sabbat en eten ze wel eens varkensvlees. Hoop dat je me begrijpt. Groet

 28. Vrijdagnacht heeft het inderdaad heerlijk geregend, toen we heerlijk in ons tentje lagen… Zaterdag was het prima weer, zondag nog veel beter (heerlijke blauwe lucht en zonnetje) en maandag was het wat grijzig met beetje regen in de vroege ochtend en even een buitje nadat iedereen zijn tent had ingepakt en in de auto zat…

  Wanneer het dus je gebed was is het niet bepaald verhoord, daarnaast ben ik van mening dat je zo druk bezig bent met het afgeven op anderen dat het misschien goed is om even in de spiegel te kijken want een gebed omdat je een conferentie als Opwekking zo naar vindt en deze het liefst in het water ziet vallen is wel heel naar…

  Zegen

  • Beste Cornelia, volgens mij zegt Yeshua, dat we moeten zegenen, ipv. vervloeken of narigheid toewensen. Zelfs je vijanden lief hebben!
   Maar uiteraard mag je daarbij wel degelijk “stichten, vermanen en bemoedigen”, wat dus profeteren is in de ware betekenis van het woord. Ontmaskeren in liefde met bemoediging.
   Zie 1 Cor. 14:3 , waar deze definitie van profeteren staat. Een gave, waar we ons in het bijzonder naar moeten uitstrekken volgens 1 Cor. 14:1-3
   Shalom,
   Ben

 29. nu even een inhoudelijke reactie; waarom bang voor de Islam? waarom werden de DVD’s geweigerd?waarom angst?of was het “politieke correctheid”?ik weet het niet,ik was er niet bij…ik heb nu verschillende reacties gelezen
  angst is zoals we weten een slechte raadgever en…wie Yeshua als Heiland te heeft,de God van Abraham,Izaäk en Jacob als Vader heeft,die kent geen angst!
  wat ik dus wel weet,dat wie de God van Jacob ter hulpe heeft,gelukkig is en geen enkele angst hoeft te ervaren(Psalm/Tehilim 146,die gaat over YHWH/God,Die eeuwig trouw is!)

  shalom,
  Parel

 30. M.de Vos, ik heb alles gevolgd en inderdaad het is niet de regen die kommer en kwel bracht,ik zal niet gaan bidden dat het gaat regenen,het komt niet eens in mijn hart en gedachten op,wat wel in mijn hart en gedachten kwam,is hopen en bidden,dat de mensen de God van Israël beter gaan leren kennen,zeker voor mensen die pas de weg gaan en voor wie alles nieuw is en voor wie de geloofsweg al een aantal jaren ervaart,verdieping mag gaan ervaren,van wat het werkelijk betekent om Yeshua/Jezus te volgen,een krachtige getuigenis kunnen geven,daar zijn geen toeters en bellen voor nodig,geen omhaal van woorden!
  want laten we eerlijk zijn….net zoals bij alle volgelingen van Yeshua/Jezus,is mijn weg in het geloof ook wonderlijk gegaan,een ieder die bewust en met volle overtuiging kiest voor Yeshua,die staat aan het begin van de meest bijzondere weg die je in je leven kunt gaan(ik spreek uit jarenlange ervaring) de weg van Yeshua/Jezus volgen,in ZIjn voetstappen gaan. en hoe Yeshua Zijn discipelen/leerlingen voorleefde en onderwees,ik denk alleen al aan de beroemde bergrede,de toespraak die Yeshua gaf aan Zijn leerlingen en toehoorders,we kunnen daar veel van leren en we staan er niet alleen voor….

  zegen en groet,

  Parel

 31. Ik vind het erg jammer dat jullie niet naar afspraak hebben mogen doen wat jullie wilden. Wat ik erg vind is dat daardoor de hele conferentie wordt verguist, de sprekers en preken worden afgekraakt en de inhoud en reden van de conferentie wordt afgedaan als een fout christelijk feestje.

  Helaas moet ik u gelijk geven in de stelling dat een aantal organisaties een verkeerd beeld hebben over wie de Allah in de koran is. Al kan ik wel een heel eind mee gaan in de redenering. Het verwarrende is dat Allah niet meer is dan de letterlijke vertaling van God, vandaar dat ook Christenen uit die taal hoek Allah zeggen als ze het hebben over God en dan bedoelen ze toch echt de God van Abraham Izaak en Jacob.
  Ik had dan ook van jullie kant iets meer begrip verwacht en niet de vijandige houding die ik nu in het verslag proef.

  Wat mij zeer tegen de borst stuit is de uitspraak dat ik als pinkster christen DUS ook zeer opppervlakkig ben geen inhoud aan mijn geloof geef dan mij eigen, mij niet bewust ben van de oorsprong en basis van de Bijbel en de boodschap van Jezus, alleen heidense feestjes vier die niets met de heilige feesten van God te maken hebben en meer van dat soort aantijgingen.
  Helaas zijn die groeperingen er wel die het oude testament als afgedaan beschouwen maar dat zijn gelukkig uitzonderingen.

  Voor het over grote deel van de Christenen in Pinkster en Evangelische kringen geldt dat de Joden het volk van God zijn, dat was, dat is en dat zal altijd zo zijn.

  Dat er in de jaren van kerkelijke traditie, verkeerde invloeden en menselijk falen, fouten zijn gemaakt is niemand hopelijk vreemd.
  Nu verkondigen dat de waarheid alleen bij u en uw groep ligt vind ik ronduit sectarisch.
  In dat licht kan ik een (misschien ongelukkig gekozen) uitspraak van Joop Gankema wel begrijpen.

  De geboorte van Jezus is niet in de winter geweest, in de tijd dat kerst ontstond was men minder goed in het bepalen van de daadwerkelijke geboorte maand van Jezus. en heeft men een datum gekozen die een nieuw begin aangaf. een nieuw begin van het jaar en een nieuw begin voor de mensheid. en daarmee een heidens feest geprobeerd een nieuwe en goede betekenis te geven.

  Ik weet niet in welke kerken u ooit geweest bent maar ik heb werkelijk nog nooit een kerk gezien gehoord of gevonden die met pasen een voor voorjaarsvruchtbaarheidsfeest heeft ingeruild.
  En wat is er mis met het vieren van Pinksteren????

  Ik zou nog wel even door kunnen gaan met op en aanmerkingen maar ik wil het hier even bij laten om niet te veel tekst neer te zetten.

  Al met al vind ik na het lezen van dit verslag en enkele andere verslagen dat u een zeer beperkt blikveld hebt, vooral overtuigd bent van eigen gelijk en niet in staat bent om u in te leven in anderen.

  In plaats van op zoek gaan naar de tegenstellingen zou u meer op zoek moeten zijn naar wat Jezus zou willen en dat is dat iedereen Zijn boodschap van Heil en redding zal horen.
  Om de verbroken relatie tot de Vader te herstellen.
  Ook Jezus ging niet in discussie om Zijn gelijk te halen Hij bewees Zijn gelijk en Macht en Majesteit aan het kruis op Golgotha. En of dat nu op z’n hebreeuws of in het nederlands geschreven staat doet weinig ter zake.

  Het gelijk is niet aan ons maar aan Hem die van oorsprong de Waarheid is en daarmee Zijn gelijk bewijzen zal op Zijn tijd, als alle knie zich zal buigen en Hem eren.

  In Hem verbonden,
  Winter

  • Bedankt Winter, ik zie dat je best wel een beetje aanvoelt,dat er wat fout zit in de kerkelijke traditie.

   Hieronder een artikel, wat inzicht geeft in “joods-christelijk” geloofsleven.

   Joods-christelijk geloof, altijd al de bedoeling!

   Een vriend vroeg me, om op zo objectief mogelijke wijze uit te leggen, wat de verbinding is tussen Jodendom en Christendom, zonder in het geloofsmatige aspect te vervallen.
   Dat is voor mij als iemand, die via Yeshua de weg tot de Vader heb leren kennen, wel even een stapje terug, maar prima om te doen, want dat maakt het gedachtegoed meer toegankelijk voor iedereen.
   Voor verdere vragen kunt u onder elk artikel terecht, m.n. ook onder http://torayeshua.nl/cms/?page_id=178

   Jodendom komt voort uit het geloofsleven van Abraham, Isaak en Jacob en vervolgens heeft Mozes dit verwoord in de Tora, ca. 1300 voor Christus. De leer bestaat uit het aannemen van God als de Schepper van alles en als de Bestuurder en Onderhouder van het leven met de gebruiksaanwijzing voor het leven van de mens in de Tora, kern de 10 geboden.
   Overigens bestaat de gedachte, dat vanaf de eerste mensen,Adam en Eva, de Tora principes bekend waren en door Mozes zijn samengevat.
   Via het nageslacht van de 12 stammen van Israel ontwikkelde zich het volk en uit de stam van Juda bleef de naam Joden over, wat in bredere zin voor alle 12 stammen wordt gebruikt.
   Het is echter juister om te spreken van Israel, wat alle 12 stammen omvat.

   Jezus Christus (in het Hebreeuws Yeshua ha Mashiach) werd rond het begin van onze jaartelling geboren uit de stam Juda als nakomeling van David en leefde de Tora perfect voor.
   Omdat Hij alle politieke correctheid en wetticisme en huichelarij in Zijn tijd ontmaskerde, ontstond er een samenzwering van een groep leidinggevende Joden in het Sanhedrin , die er bij Pontius Pilatus, stadhouder namens de Romeinse bezetter, op aandrongen Hem de doodstraf te geven.
   Het was een schijnproces met valse getuigen en omdat Hij Zichzelf als Gods Zoon voorstelde, was Hij in de ogen van de samenzweerders een ketter en diende de doodstraf te krijgen.
   Dat gebeurde, na de kruisiging werd Yeshua in een graf gelegd, verzegeld en bovendien met een paar Romeinse soldaten ervoor, om te voorkomen, dat men het gerucht van Zijn opstanding zou verspreiden.
   Immers, Yeshua had gezegd na 3 dagen uit de dood te zullen opstaan en inderdaad is dat gebeurd volgens vele getuigen, zie 1 Cor.15 en de laatste hoofdstukken van elk van de 4 evangeliën, Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes.
   Er waren door Yeshua al 3 mensen uit de dood tot leven gewekt, het dochtertje van Jairus, Lazarus en de jongeman te Nain, zie Lucas 7:11-17, Lucas 8:40-56 en Joh. 11 en bovendien had Hij tal van zieken genezen. Zijn opstanding uit de doden bewees in ultieme zin, dat Hij de Zoon van God was, de beloofde Mashiach.

   Daarop kwamen velen tot geloof in Yeshua en werden naar Hem vernoemd, Mashiach-volgers, gezalfden dus oftewel Christenen.
   Maar, let wel, dat waren in het begin vooral Joden, volgens Handelingen 21:20 tienduizenden, myriads en later kwamen daar niet-Joden bij, die eerst Yeshua aanvaarden als de opgestane Heer, het ware Pesachlam en dan vervolgens helemaal vanaf het begin de Tora-leefstijl moesten leren doen, in navolging van Yeshua en zoals het volk Israel ook diende te leven.
   Binnen de Joden waren al meerdere geloofsrichtingen van uit de Tora en nu kwam er eentje bij, de Tora-Yeshua lijn.
   De meeste Joden verwierpen Yeshua en geloofden niet in Zijn opstanding uit de dood, degenen die wel in Hem geloofden ontwikkelden steeds verder, groeiden uit in heel Europa.

   Helaas werden de Joodse Yeshua gelovigen steeds meer overheerst door de Yeshua-gelovigen uit de niet-Joden en er ontstond een breuk.
   Die breuk werd geformaliseerd in 325 na Christus tijdens het concilie van Nicea, waar de Rooms Katholieke kerk de macht greep als enige christelijke kerk en samen met keizer Constantijn allerlei antisemitische maatregelen uitvaardigde, om al het Joodse gedachtengoed te verwijderen.
   De vervangingstheologie groeide uit tot een in uiteindelijk alle kerken breed gedragen antisemitisme; men wenste zich vrij te voelen van de Tora, de pausen namen de plaats van God op aarde in en regelden het geloofsleven naar eigen idee.
   De Tora, onderdeel van de Tenach, werd toegepast waar het de RK kerk beliefde en geschrapt waar het hun uitkwam en de RK moederkerk nam de plaats in van Israel als het uitverkoren volk, wat als modelvolk had gefunctioneerd tot nu toe.
   Maar de Joden waren uit Israel verdreven na de verwoesting van de tempel in 70 en de verwoesting van heel Yerushalayim in 135 na Christus en de laatste doodsteek gaf nu de RKkerk met haar antisemitische maatregelen.

   Oprechte Joden en oprechte niet-Joden vinden elkaar steeds in de Tora-Yeshua lijn, die ook de gelovigen na de opstanding kenden, zoals in de Handelingen gemeente.
   De splitsing is blijven bestaan en kwam in de holocaust het meest dramatisch tot uiting, na diverse voorafschaduwingen in pogroms van uit de diverse christelijke kerken ondersteund. De christelijke kerken hebben daarmee een eeuwige schande op zich geladen en zijn er nog steeds mee bezig!
   Gelukkig waren er ook veel individuele christenen, die de fout zagen en Joden hielpen in die vervolgingen.

   De RK-kerk heeft in 325 na Chr. tijdens het concilie van Nicea, samen met keizer Constantijn het groeiend antisemitisme geinstitutionaliseerd met de vervangingstheologie. Dwz. dat de kerk stelde de plaats van Israel als Gods uitverkoren volk te hebben ingenomen sinds Yeshua “de wet had vervuld” en er niets meer met de Tora hoefde te worden gedaan. Weg met al het Joodse, de Tora en de Joden zelf, de kerk verving Israel!
   Het is te bizar voor woorden, maar dat is echt gebeurd en tot op vandaag vieren de kerken hun eigen feesten ipv. de “Feesten des Heren”, de moadiem, zoals God ze in de Tora heeft bepaald.
   Dus geen shabbath, Pesach, Shawoeoth, Sukkoth e.d., maar zon-dag en zonnewende (kerst), omdat het aanbidden van de zon bij Constantijn het geloofsleven was en bekend was in Europa.
   Dat viel in goede aarde bij de bevolking, die toch geen Bijbel had en door de RK priesters werd voorgelicht van uit Rome.
   En ook het voorjaars/vruchtbaarheidsfeest van Asteroth/Astarte was bekend, dus dat werd dan Pasen en zo veranderde de anti-Joodse kerk “tijden en wet”, moadiem en Tora dus, zoals in Daniel 7:25 al wordt voorzegd !!!
   Door deze anti-Joodse houding zijn de vele pogroms door de kerken gesteund en zelfs uitgevoerd en Hitler had er een basis in na al die eeuwen! Zelfs na de shoa gaan de kerken voort met het vieren van evangeliewaarheden op heidense tijden en nemen daarmee nog steeds afstand van het Joodse volk.
   Men zegt er mee: fout die shabbath, kijk naar ons, wij vieren een dag later de zondag. Idem met Pesach, wordt op andere data Pasen, dus ook Shawoeoth op andere data Pinksteren. Dat is het antisemitisme van de kerken tot op de dag van vandaag en heel oecumenisch, interreligieus houdt men dan in de kerken een Israeldag, om de verhouding naar het Joodse volk wat glad te trekken.
   Een paar vlaggen en wat reisjes naar Israel en men denkt, dat het dan wel ok is.
   Niet dus, lees Matth. 5:17 e.v. en zie dat Yeshua uitdrukkelijk leert, dat er geen jota of tittel van de Tora vervalt en dat die gepraktiseerd dient te worden, dat is nu net de heiliging en het Geest vervulde leven, waar met zoveel woorden ook in goede kerken naar gezocht wordt.
   Yeshua zegt in Joh. 14:21 : “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart , die is het , die Mij liefheeft” en dwz. de Tora doen, op basis van oprechte bekering en aanname van Yershua als de enige weg tot de Vader en dan in de vervulling van de Geest de leefstijl van de Tora praktiseren.

   De laatste decennia is er een wereldwijde beweging gaande, die los staat van de bestaande kerken en het Jodendom en die een herleving is van de Handelingengemeente.
   Vaak betiteld als “Messianic movement”, bedoeld wordt een volgen van Yeshua van uit de Tora en daarom spreek ik liever van Tora-Yeshua beweging; onze gemeentes en website heten dan ook zo.
   Immers, “Messiaans” zijn alle kerken en ook alle synagoges, omdat ze wel de Mashiach ben David verwachten in de toekomst. Maar de kerken hebben de Tora weggedaan en de Joden hebben Yeshua als ketter afgeschreven, althans dat geldt voor het overgrote merendeel in beide groepen en beiden maken daarin een heel ernstige fout.

   Het geloof in de Ene ware Schepper/God en het leven uit de Tora met Yeshua als de Tora in levende lijve is de band tussen oprecht gelovige Joden, die van uit de Tora Yeshua aanvaarden en oprecht gelovigen niet-Joden (christenen) die zowel Yeshua als de Tora aanvaarden.
   Samen verwachten ze Zijn wederkomst als Mashiach ben David als Koning van deze wereld, die vanuit Yerushalayim zal regeren van uit de Tora.
   Voor verdere details en geloofspraktijk verwijs ik naar onze website, https://www.tora-yeshua.nl, waar vragen ook altijd welkom zijn.
   Shalom,
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

 32. Op 16 juni 2011 @ 08:30 schreef Johan Tomassen

  Beantwoorden

  Hallo Ben,

  Ik ben tot diep in mijn hart blij dat de dvd niet uitgedeeld is,
  u spreekt over wat je mist, de Thora, maar ik vraag me af of jullie zelf wel beseffen hoe heilig de Thora is? want dan bleef je er ver vanaf, en ging je schuilen bij Jezus, Gods genade! De Thora was daar om leven te brengen aan Hem die alles volbracht, dus niet aan welk mens dan ook, wij mogen leven ontvangen door Jezus!
  In Jezus blijven is dan ook de opdracht, in zijn liefde, en dat mis ik bij u, ik verwonder me daarom ook dat er in u Thora Jeshua gemeente vooraanstaande mensen zijn die hun vrouw en kinderen verlaten en daar vervolgens met Gods woord een goed keuring aan geven, u weet zelf wel waarover dit gaat.

  Aan u de keuze of u zich wilt laten verzoenen met God, niet door de Thora, want dat is hoogmoedig, denken dat je gelijk bent aan Jezus, maar door Jezus zelf in alle nederigheid te accepteren als degene door wie u leven mag ontvangen omdat Hij de Thora volbracht heeft.

  Laat me dit nog zeggen, het Nieuwe Testament is geen hernieuwd verbond maar een nieuw verbond, een beter verbond, het oude verbond, de Thora, is er door buiten werking gesteld.

  Vriendelijk groet,
  Johan Tomassen

  • Reactie op J. Tomassen,

   De Torah was ook al genade en bracht leven (‘maak mij levend naar u geboden’); de ‘wandelende Torah’, zoals Jeshua genoemd werd volgens nieuwe bronnen, ofwel het vleesgeworden Woord, bracht ons gerechtigheid, – alsof we de Torah volmaakt deden. Daarom houden wij de Torah nu, uit dank en niet om gered te worden.
   In de liefde van Jezus blijven heeft te maken met het houden van zijn gebod om broeders lief te hebben zoals hij deed en de geboden van God te houden. (Hieraan onderkennen wij de liefde Gods, indien wij zijn geboden bewaren). Elkaar liefdevol vermanen zoals Ben Kok deed bij Joop Gankema is iets wat Jeshua constant deed. U en andere Christenen kunnen niet in een ‘ik ben o.k., jij bent o.k.’-houding gaan staan en nog gelovige zijn.

   Ik kan wel begrijpen dat u denkt dat de Torah is afgeschaft, omdat er veel verkeerd vertaald is. Maar veel valt ook te wijten aan onwetendheid en desinteresse naar de Tenach. Ikzelf las de Tenach ijverig en daardoor vielen dingen in het Vernieuwd Verbond op zijn plaats. Zo sluit Jahweh het Verbond in Jeshua’s bloed alleen met Israël en Juda en krijgen vreemdelingen hierin het burgerschap Israëls; het (voor)recht Torah te doen. De zaken liggen dus net even anders (360 graden) en ik denk dat dit een dwaling is waar de ware gelovigen vaak doorheen prikken.
   Shalom

  • Johan Tomassen:

   Wij (Torah-Yeshua volgelingen) beseffen juist héél goed de heiligheid en dus ook de noodzaak van de Torah! De eerste koshere leefregels / het ‘oude’ verbond tussen Yhwh en Zijn kinderen; gegeven aan Mozes. Dit alleen om te overleven in de satanische wereld, bol van verleidingen en gevaren. Het woord ‘oude’ heel bewust tussen aanhalingstekens gezet.
   Dit verbond is nooit door Yhwh ‘verworpen’ of verbroken; het is immer blijven bestaan! Yeshua heeft een bevestiging eraan gegeven en het bestaat nog altijd.
   Lees Math.5:17-20 -Jezus en de Wet- Waar spreekt Yeshua over, wat probeert Hij duidelijkheid te geven?
   17- Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te VERVULLEN. 18 – Want voorwaar zeg Ik u “Totdat de hemel en aarde voorbijgaan zal er NIET één jota; noch één titel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied”. 19 – “Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelfve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 – Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

   Dùs zolang de wereld actief is zal de Wet noodzakelijk zijn en blijven. Komt Yeshua als Messiah terug op aarde dan zal Hij deze leefregels met de daarbij horende gebruiken/feesten handhaven. Overigens dit zijn niet de Talmudische feesten. In het komende 1000-jarige Messiaanse Rijk zal er geleefd worden naar de Torah!! Zaterdag zal het Shabbat zijn en de Moadim (Gods feesten) zullen gevierd worden.

   Juist doordat de Torah ontkracht is, is er zoveel chaos in deze wereld. Mensen weten al generatie’s lang niet meer wat juist is !! Mensen zijn enorm verdwaald geraakt, doordat ze het juiste navigatie-systeem niet (meer) kennen.
   Johan, beste vriend denk hier eens goed over na. Bid; vraag de Here om een goede openbaring over deze feiten. “Een oprecht hart krijgt/ontvangt deze zeker!! Als het zijn tijd is”….Gebeden worden niet altijd één twee drie gehoord.

   Het is in en in treurig dat oud Romeinse heersers (spec.de keizers Hadrianus en Constantijn) de betekenis van de Torah totaal ontkracht hebben. Christenen is eeuwenlang een doelbewuste dwaalleer/ VER-dwaalleer opgelegd. Overduidelijke valsheid in geschriften!! Zo zien we maar weer dat oudheersers en hedendaagse heersers niet de goede kracht en macht in zich hebben. Goede rentmeesters zijn ze niet geweest en zullen ze niet kunnen worden; zonder het juiste navigatie-systeem.
   Neem eens een bezoekje aan Wikipedia, zoek naar bovenstaande geschiedfeiten. Héél belangrijk om te weten, de keus is geheel aan jezelf. Shalom!

 33. Op 16 juni 2011 @ 08:37 schreef Astrid de Vos

  Beantwoorden

  Ik vind het de Farizeeërs van deze tijd en heb daarom ook voor het blad Opwekking bedankt, zie hieronder mijn schrijven:

  Geachte heer/mevrouw, Sinds enige tijd ontvang ik het blad Opwekking, welk ik bij deze wil opzeggen ondanks dat het kosteloos is. Reden hiervoor is de schandalige manier waarop de heer Ben Kok op Opwekking 2011 is weggestuurd, ik vind dit alles behalve christelijk. De opmerking van de heer Joop Gankema dat de heer Kok op de stoel van God gaat zitten, is ronduit onacceptabel en gaat alle perken te buiten. Bovendien: Velen staan achter de heer Kok, de misplaatste arrogantie van de heer Gankema om hem weg te sturen; ik verlaag mij niet de woorden van de heer Gankema te herhalen c.q. toe te passen, maar als er iemand de dienst wil uitmaken treft het zeker op de heer Gankema. U desondanks veel succes wensend met uw stichting,

 34. @Parel mijn excuus als je het idee had dat het over jou ging er was iemand anders die aangaf te bidden voor regen (ik hoop dat ze zegen bedoelde)… Het is niet gebeurd (de regen dan he)

  Ik vind het overigens jammer dat in de bediening van de Tora-Yeshua gemeenten de Islam zo’n belangrijk onderdeel is… Ik weet van veel mensen dat ze zich juist verre houden van (meer) informatie over de islam omdat we al genoeg weten het is een afgod en dat blijft het…

  • Hi M.Vos,
   Van uit de Tora-Yeshua gemeentes hebben we onze naaste lief en dus ontmaskeren we de islam uit liefde voor moslims en uit liefde voor ons land, wat door de islamisering steeds meer afgoderij binnen krijgt.
   Dat geldt ook voor allerlei andere ismes , dus we zijn bezig op meerdere terreinen, om het evangelie van het Koninkrijk ,zoals Yeshua dat bracht, zie Mathh. 4:23 en de hoofdstukken er na.
   Wat is daar mis mee?
   Vele christenen houden politiek correct hun mond en zwijmelen met de CU, dat “de islam een gelijkwaardige religie is”.
   En daarmee laten ze ook de slachtoffers van de islam in de kou staan.
   Shalom,
   Ben

 35. M.de Vos, ik wist dat u het over iemand anders had,ik gaf echter mijn mening hierover

  zegen en groet

  Parel

 36. goedemorgen! ik lees; ook Jezus ging niet in discussie over Zijn gelijk,nee,dat klopt,Hij hoefde daarover ook niet in discussie gaan….Hij had altijd gelijk!
  zoals we weten dropen de Schriftgeleerden en Farizeëers af,als ze Yeshua/Jezus”aan de tand wilden voelen” ,in plaats van dat ze Hem dachten te corrigeren(eigen gelijk halen),corrigeerde Yeshua hen,met alle gevolgen van dien,want Yeshua sprak met autoriteit

  bergrede;
  toen Yeshua/Jezus de rede had uitgesproken waren de mensen diep onder de indruk van Zijn onderricht,want Hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun Schriftgeleerden! in de statenvertaling staat het als volgt omschreven; en het is geschied als Yeshua deze woorden beëindigd had,dat de schare zich ontzette over Zijn leer,want Hij leerde hen,als gezag hebbende en niet als de Schriftgeleerden

  groet en shalom

  Parel

 37. @Benkok We gaan de politieke kant weer op (ik was al bang dat dit niet ging gebeuren) jij hebt een mening over de CU dat is prima ik ben het daar niet mee eens en heb je dat ooit al uitgelegd…

  Wat ik met mijn opmerking bedoel is dat ik hier bijna meer lees over afkeer van de islam dan over liefde voor en door God… Dit is hoe het op mij overkomt maar wellicht een waarschuwing…

  En wees maar niet bang… er zijn vele organisaties bezig om slachtoffers van Islam te helpen, vaak ook organisaties die hier in een niet heel goed daglicht worden gezet…

  • Beste M.Vos: zie op de website onder “Tora-Yeshua gemeentes”, dan zie je, dat dat onze voornaamste bezigheid is. Ook pro-Israelacities zijn een speerpunt.
   Daarnaast ontmaskering van diverse soorten duisternis, w.o. islam. En daarbij is de politiek regelmatig een raakvlak, niet zo vreemd natuurlijk.
   Het accent verschilt naarmate de actualiteit zich ontwikkelt, maar alle zaken blijven onder de aandacht, in een balans, waarin ik probeer Gods Geest te verstaan.
   Ik was gisteren op een predikanten bijeenkomst van Open Doors en zal daar nog verslag van doen.
   Shalom,
   Ben

  • Shalom M. Vos,

   Politiek en religie, twee hete-hangijzers in deze wereld. Vaak zelfs oververhit; niet alleen in het M-Oosten, maar eveneens hier in het westen en andere delen van deze planeet. Kan het niet laten om even ‘in te springen’, met goede bedoelingen overigens. Uw reacties met aandacht gelezen en proef een duidelijke onvrede.

   In de bovenstaande reactie spreekt u over: ‘organisaties die de islam slachtoffers zullen helpen’. Hùn grootste helper is en blijft de Enige Ware God dezer wereld: de HEER, Yhwh is en blijft Zijns Naam. Onder hen zijn zèker ook Gods Kinderen.
   Het is een groot belang dat moslims ogen en oren openen, m.b.v. bijvoorbeeld de dvd -Islam&Waarheid-. Yhwh zal ze een goede richting induwen, een groeiproces kan ‘lang’ duren. In de ogen van de gewone simpele mens. “Alles op Zijn tijd” -Pred.3 moet niet uit het oog verloren worden.

   Het is bijzonder treurig dat specifiek in de islamitische landen de mensen eigenlijk niet kunnen veranderen van religie. Hùn fysieke leven op het spel. Denk even aan de folteringen die christenen ondergaan in deze regionen. De islamitische wereld wordt nog altijd geleid door wrede dictators. Zij staan weer onder druk van imams; ect. De Moslimbroederschap is ook zo’n gevaarlijke organisatie. Dit feit zien de westerse politici helaas niet in!! “Ja; enkelen die ogen en oren open hebben staan; op één hand te tellen”
   De opstanden die momenteel in Nrd-Afrikaanse en M-Oosten regionen gaande zijn staan ook vermeld in de Bijbel. In het oude testament onder verschillende profeten. Zie,o.a.: Jesaja en Ezechiël . Geschiedenis blijft zich herhalen, totdat de ‘cirkel helemaal rond is’. Tot de volheid der heidenen is bereikt. Alleen politiek gerichte organisatie’s zullen géén vruchtbare resultaten boeken. Organisatie’s en of mensen die geleid worden door de HEER, zullen vruchtbare vruchten afwerpen.
   “De tijd zal het leren; tenminste dat hoopt men nog steeds. Maar de mens an sich is hardleers, hardhorend en specifiek eigenwijs.” Yhwh heeft ons mensen al zoveel tekenen gezonden, in allerlei vormen en maten en nog zijn bij het grote gros de ogen en oren niet (geheel) geopend.”
   Vriendelijke groet.

 38. Winter, even voor de goede orde,ik kan me voorstellen dat het u tegen de borst stuit als u het gevoel krijgt dat u als pinkster-christen zeer oppervlakkig bent en geen inhoud kan geven aan uw geloof..dat is nogal wat,ik ken u niet,dus kan dat ook niet van u zeggen.Wat ik wel gezegd heb is wat ik persoonlijk ervaarde tijdens de live uitgezonden pinksteconferentie van st. Opwekking en dat is mijn oprechte mening

  @Ben, ik reageer hier pas sinds kort,dankjewel dat ik hier te gast mag zijn,fijn ook,dat verschillende meningen en reacties ruimte krijgen hier,alleen,ik ben me er terdege van bewust dat wij-en dat ervaar ik zo-als broers en zussen in het Lichaam van Yeshua,dus zowel de christenen onder ons als de messiasbelijdene Joden,niet met elkaar moeten gaan vechten,elkaar bestrijden,als we dat doen dan doen we de leugenaar vanaf het begin een groot plezier en dat kan nooit de bedoeling zijn….
  we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed(tegen mensen)maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten

  dat YHWH’s zegen over jou werk mag rusten,zonder YHWH’s zegen,zijn we nérgens…..

  shalom,
  Parel

 39. ik lees het een en ander over het oude en nieuwe verbond…het oude verbond is niet afgeschaft en heeft een doel(voor het Joodse volk)echter,het nieuwe verbond is uitnemender door Yeshua’s volbrachte werk en volmaakte Offer aan het kruis van Golgotha,door Yeshua’s komst zijn vele profetieëen uit de Tenach,het oude verbond vervuld

  @Ben, een vraag aan jou,heeft u ook ruimte voor christenen en Joden(messiasbelijdende Joden)waar met elkaar het Woord van YHWH/God besproken kan worden? helaas heeft de praktijk mij bewezen dat er een enorme kloof is ontstaan tussen christenen en “voormalig”christenen die het Judaïsme zijn gaan aanhangen,zichzelf messiasbelijdend noemen en zich daarmee hoger achter dan de ander(christen) met alle schadelijke gevolgen van dien…

  hartelijke groet,

  Parel

  • Hi Parel, er zijn hier regelmatig artikelen, die aanleiding geven tot deze discussie, maar het lijkt me prima om er een apart artikel aan te wijden.
   Ik zal het er zo op zetten, klaar terwijl je wacht, met dank voor de suggestie.
   Shalom,
   Ben

 40. Hi Ben, wat ik zo pijnlijk vindt is dat er tussen christenen en”voormalig”christenen-diegene die zich intussen messiasbelijdend noemen en eerder neigen naar het aanhangen van het Judaïsme,dan naar het nieuwe verbond te leven-dat er dan vaak zoveel vijandschap ontstaat,zodat er in principe 2 “kampen”ontstaan, het ene kamp(christenen) tegen het andere kamp(messiasbelijdenden oftewel,diegene die het Judaïsme aanhangan,de wet van Mozes aanhangen ipv het volbrachte werk van Yeshua en Zijn volmaakte offer!

  ik wil wel laten weten dat ik in het nieuwe verbond leef en niet Mozes volg,maar Yeshua/Jezus!

  nog een vraag heeft u een christelijke achtergrond? en kan ik ergens uw getuigenis lezen,want het is niet vanzelfsprekend dat iemand met een christelijke achtergrond de Shabbat gaat gedenken en vieren(Shabbat is een profetisch bijbels Feest,een voorafschaduwing van de eeuwige Shabbat! ik kijk daar naar uit!)

  groet en shalom,

  Parel

  • Hi Parel, er behoren helemaal geen 2 of meer kampen te zijn, zie mijn eerdere reacties; we gaan zo’n gesprekspagina op zetten, dan blijkt vanzelf, dat er maar 1 Bijbelse lijn is, die overblijft als de beste en dat is de lijn van de Handelingen gemeente, ook wel Tora-Yeshua te noemen.
   Zie verder op de voorpagina van deze site onder “wie zijn wij”.
   Shalom,
   Ben

 41. sorry ik schreef de wet van Mozes aanhangen,Mozes moest de tien woorden/geboden slechts doorgeven,het zijn YHWH’s leefregels,wat ik dus bedoel is mijn ervaring met christenen zijn die hun christen zijn” afgelegd “hebben en volgens het oude verbond zijn gaan leven(Judaïsme) en dat kan toch nooit de bedoeling zijn? dan had Yeshua toch ook niet hoeven komen? begrijp je wat ik bedoel? hierover is al zoveel gediscussieerd,de Bijbel,YHWH’s Woord is het die licht werpt over deze dingen,in de brieven van Paulus,Sha’ul wordt heel duidelijk omschreven wat er verwacht mag worden van de gelovigen uit de heidenen die zich hebben aangesloten bij het Joodse geloof,om bij YHWH/s verbondsvolk te mogen horen zijn er een aantal regels gemaakt waaran gelovigen uit de heidenen zich dienden te houden

  ondertussen is er een nieuw artikel over dit onderwerp gemaakt,ik ben benieuwd!

  groet en shalom,
  Parel

 42. Hi Ben,inderdaad, geen onderscheid meer tussen Jood en Griek(=heiden) geen aanziens des persoon,dat is wat Yeshua zegt toch?! wat Yeshua zegt is voor mij doorslaggevend,verder toets ik alles wat tot mij komt aan het Woord van YHWH,de Bijbel

  shalom,
  Parel

 43. @Ben,wat goed zeg,een gespreksruimte bieden,om samen meer inzicht te krijgen in wat YHWH’s Woord,de Bijbel ons nu echt te zeggen heeft,is er al een gesprekspagina?

  groet en shalom,
  Parel

 44. @Parel spreekt hier zeer wijze woorden, DANK!!! We moeten de kloof die er al zo vaak is tussen verschillende stromingen niet vergroten maar elkaar is liefde, wijsheid en waarheid benaderen…

  Zegen

  • Zo is het maar net, M.Vos; daarom hebben we alles netjes vooraf besproken met St.Opwekking. Helaas zijn we zonder liefde, wijsheid en waarheid verwijdert door de leiding van deze stichting.
   En naar anders denkenden willen we graag in alle openheid een eerlijk gesprek voeren, dat is altijd het geval geweest, naar moslims, naar christenen zonder Tora (was ik zelf ook tot mijn 50ste, dus alle begrip voor onwetendheid op dit punt bij anderen) en naar iedereen.
   Shalom,
   Ben

 45. Ben,wil je nu eens uitleggen wat je bedoelt met christenen zonder Torah?

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel, christen zonder Tora zijn christenen als ik was, tot mijn 50 ste. Actief als pastor in mijn geval dan, oprecht bekeerd en verlangend naar groei in heiliging, maar met de gedachte, dat de Tora niet meer van belang was.
   Terwijl leven uit de Tora in de kracht van de Geest juist heiliging is.
   Deze christenen zonder Tora vieren dan ook de kerkelijke feesten , als zondag, kerst, pasen, oud/nieuw en vaak ook nog Sinterklaas.
   Shalom
   Ben

 46. M.Vos, als wij onderling op voorhand al een kloof creëeren,komen we in ieder geval niet tot ons doel=leren uit de Schriften en van elkaar

  en de wijsheid komt van boven
  indien wij wijsheid tekort komen,zegt de Jacobusbrief,dan mogen wij om wijsheid bidden en YHWH/God zal wijsheid geven,zonder verwijt!

  groetjes en shalom,

  Parel

 47. mmm zonder Tora… hahaha dus die mensen leven in losbandigheid, moet een grapje zijn denk ik (hoop ik) Jezus is de levende Tora (net zoals de Joden Jezus in de Tora kunnen vinden)….

  • Hi M.Vos, Yeshua is de levende Tora en Hij hield in Zijn mens-zijn volmaakt de Tora, kende die ook goed uiteraard en leefde er naar.
   Wij , als zijn volgelingen, dienen dus alleen daarom al de Tora na te leven.
   en dat is geen grapje, maar een opdracht van onze Vader, die Yeshua in Matth. 5:17 e.v. duidelijk bevestigt.
   Shalom,
   Ben

 48. goedemorgen! logisch dat Yeshua Zich geheel aan de Torah hield,Hij was-en is- 100% Joods!

  wij gelovigen uit de heidenen zijn niet 100% Joods,waar dienen wij volgens het nieuwe verbond ons aan te houden? wie wil reageren?

  later meer,

  groet en shalom,

  Parel

 49. Parel

  Wat bedoel je met messiaans die Orthodox Joods zijn gaan geloven

  Bedoel je dat zij Yeshuä hebben verloochend

  Messiaanse gelovigen uit de heidenen hebben zich op de edele olijf ge’Ent,( Rom 11) waardoor er geen onderscheid van JOOD & Heiden meer is

  Waren de éérste gelovigen na de opstand Christenen?

  Dat lees ik niet, wel dat op een bepaald moment door Heidenen de Vergriekste naam van Machiach kregen, nl Christos, en zij sedert dan door buitenstaanders christenen worden genoemd

  De éérste gelovigen werden de sekte der Nazareeërs genoemd, dit omdat Yeshuä uit Nazazeret Kwam, ook werden zij de mensen van de weg genoemd

  Wij messiaanse uit de heidenen, houden net zoals Yeshuä en AL (ook Sha’ul) alle
  inzettingen die YAHWEH onze VADER ons via Mozes heeft doorgegeven, volgend het voorbeeld van Yeshuä en al zijn volgelingen

  Hand; 22 ;2 Toen zij nu hoorden, dat hij/Sha’ul hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide: 3 Ik ben een Jood, te Tarsus in Cilicië geboren, doch in deze stad opgevoed, aan de voeten van Gamaliël opgeleid met nauwgezette inachtneming van de wet(Torah) onzer vaderen, een ijveraar voor God evenals gij allen heden zijt.

  Hand 24; 14 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet(Torah) en in de profeten geschreven staat,

  Hand 25; , 8 terwijl Paulus zich aldus verdedigde: Ik heb noch tegen de wet(Torah) der Joden noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets misdreven.

  Hand 28; 21 Maar zij zeiden tot hem: Wij voor ons hebben geen brieven over u uit Judea ontvangen, en ook is niemand van de broeders iets kwaads van u komen boodschappen of spreken.
  22 Maar wij stellen het wel op prijs van u te vernemen, welke uw denkbeelden zijn, want wat deze secte betreft, ons is bekend, dat zij overal tegenspraak vindt.
  23 En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe.

  Mia

 50. @Benkok misschien was ik niet helemaal helder, ik gaf eerder een korte reactie op jouw uitspraak “naar christenen zonder Tora” ik geloof niet dat een christen die Jezus volgt zonder de Tora leeft ook al legt hij of zij niet direct de link met de Tora aan Israel gegeven… Dat komt omdat Jezus de levende Tora is…

 51. Hay Ben

  Ik heb een Messiaans forum; http://www.messiaans-berea.tk

  Hier wordt duidelijk gemaakt waarvoor Messiaans voor staat

  Shabbat shalom,

  Mia

 52. Hoi Mia!

  Parel

 53. @Mia, wat ik bedoel met messiaansen die orthodox Joods zijn gaan geloven? in dit geval bedoel ik dat voormalig christenen,die zichzelf messiasbelijdenden noemen(christenen belijden ook de Messias Jezus de Christus) dusdanig met de oorspronkelijke uitleg van de Schriften bezig zijn,dat men heel erg neigt om het Judaïsme aan te hangen en vrijwijl in alle opzichten vanuit het oude verbond zijn gaan leven

  het is goed om als je van oorsprong christen bent,kerkelijk bent opgevoed,je gaat verdiepen in de Schriften en wat het Woord ons nu werkelijk te zeggen heeft,om dat goed te onderzoeken,Bijbelsgefundeerd onderwijs te ontvangen,door goede studie’s,Bijbelgetrouwe Bijbelleraren,dat is alleen maar goed,want de kerk heeft veel vervangen,helaas,alleen het kan niet de bedoeling zijn om als(voormalig)christen,het Judaïsme te gaan aanhangen en dat is wat ik gezien heb bij anderen

  1)een orthodox Jood blijft een orthodox Jood
  2) een messias belijdend Jood heeft Yeshua haMashiach aanvaard als Redder en Verlosser,echter,hij/zij blijft Jood en zal als’t goed is nooit christen worden.al zijn er”mengvormen”echter de zondag is uit den boze…

  3) vanuit het nieuwe verbond gezien,wordt er het een en ander gezegd over de gelovigen uit de heidenen die zich mogen aansluiten bij het Joodse volk,YHWH’s verbondsvolk,de apostel Paulus/Sha’ul zet in zijn brieven(Handelingen) uiteen,waaraan de gelovigen uit de heidenen aan moeten voldoen,niet zoals het Joodse volk,maar wel het houden aan een aantal regels,oa geen dieren met verstikt bloed eten,geen vlees/voedsel wat aan de afgoden gewijd is eten

  tot zover even deze bijdrage

  @Ben,ik ga de thema’s uitgebreid lezen,zodat ik neer weet van jou visie,de visie van tora-yeshua

  Shabbat shalom,

  Parel

 54. Monica ik lees nu pas jou reactie van 14 mei om 22.13 u

  ik weet dat Jack vd Tang,dat hij ook een oproep deed om met Israëlische vlaggen naar opwekking te komen
  en ik weet Monica,de Schepper-YHWH gaat met een ieder Zijn weg,zoals Hij ook met mij gaat,dus ook met die 50.000 mensen die op de pinksterconferentie waren

  velen zijn geroepen,dat staat in de Schriften,maar weinigen zijn uitverkoren,dus het gaat er ook om je gehoor geeft aan Zijn-YHWH´s Roepstem,de Ruach-Heilige Geest

  shalom,

  Parel

 55. @Mia zegt op 17 juni om 9.24 het volgende; messiaans gelovigen uit de heidenen hebben zich geënt op de edele olijf,waardoor er geen onderscheid meer is tussen Jood en heiden

  vraag wie zijn nu die gelovigen uit de heidenen? dat kunnen geen messiasbelijdende Joden zijn,wie worden dan bedoelt?de christenen? ik ben me ervan bewust dat ik zo’n gelovige ben;een messiaanse uit de heidenen

  in het oude verbond was slechts één volk,het volk Israël,YHWH’s verbondsvolk,die God/YHWH dienden,dat was ook de enige waarachtige Godsdienst, het woordje godsdienst zegt het al,dat is de dienst aan God/YHWH,echter, de volkeren rondom Israël ,dienden ook goden,zij dienden de afgoden…dat betekende toen al dat er slechts één waarachtige almachtige God was-en is- namelijk; YHWH

  in het nieuwe verbond is er naast de Joden,de eerste gemeente in Handelingen bijgekomen,Yeshua heeft de scheidsmuur weggehaald,ik mag me daardoor messiasbelijdende noemen een messiaanse uit de heidenen

  wie wil reageren? en dan het liefst op het daarvoor bestemde artikel? @Ben,is het mogelijk om wat reacties over te plaatsen naar het daarvoor bestemde artikel? zdat het hier on-topic blijft? ik wilde alleen even op @Mia reageren omdat haar antwoord hier al stond,

  tot zover,

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel, graag zelf onder het artikel over “joods-christelijk geloof” verder hiermee, dan krijgen we een mooi overzicht van argumenten.
   Shalom,
   Ben

  • Wil men de Betekenis van Messias beleidend verstaan moet men weten wat Machiach betekend;
   Yeshuä werdt gezalfd , gezalfd betekend Machiach משוח

   We beleiden daardoor dat we de Machiach Yeshuä herkennen als onze persoonlijke verlosser, net zoals de alleréérste Joodse messiaansen, vermits we ge’Ent worden op de Edele olijf is er geen onderscheid in Jood & Griek
   Allen zijn we dus Machiach beleidenden

   Door Yeshuä allen Yisraeliet; mooi toch
   Geen twee kampen meer, één herder één stal

   Mia

 56. Ben,ja,dat doe ik ook,daarom eindig ik met; tot zover

  tot zover dus…

  shalom,

  Parel

 57. @Astrid de Vos zegt op 16 juni om 08:37 het volgende; ik vindt het de Farizeëers van deze tijd,nu moet het volgende even van m’n hart…de Farizeëers van toen hadden zeer veel kennis van de Schriften en waren dus zeer goed onderwezen en wisten waar ze het over hadden,als hier bedoeld wordt dat de mensen van st.Opwekking Farizeëers zouden zijn,is dit wellicht een misplaatste opmerking….

  @Ben,het is goed denk ik om kennis van de Schriften op te doen,vandaar deze link;
  Bijbelstudie over de Farizëeen

  http://messiaans.christenpagina.nl/werner/029.%20Bijbelstudie%20over%20de%20Farizeeen.pdf

  shalom,
  Parel

  ps soms plaats ik een link en mocht dat jou goedkeuring niet hebben,dan hoor ik dat graag

 58. Hi Ben,ik neem soms de vrijheid om een link of een mooi lied te plaatsen,daar is dus ook ruimte voor,dankjewel

  shalom,
  Parel

 59. Ben; je zegt op 16 juni om 08:19 het volgende,bijna onderaan je betoog/reactie;

  Immers,”Messiaans”zijn alle kerken en ook alle synagoges,omdat ze wel de Mashiach ben David verwachten in de toekomst,nu…ik ben ook lerende en in dacht;waarom zou Mashiach ben David verwacht worden? en vertaald betekent Mashiach ben David,de Lijdende Knecht;Yeshua,want zij,de Joden,zullen zien wie zij doorstoken hebben….ik denk dus niet dat de kerk de Lijdende Knecht verwacht en als ik voor mezelf mag spreken,ik leef vanuit het nieuwe verbond,ik verwacht Yeshua ha Mashiach,Die komt om deze aarde te richten in gerechtigheid

  oprechte Joden en oprechte niet-joden,dus de metgezellen,vinden elkaar steeds in de lijn van Torah en Yeshua,logisch,want de Jezus van de kerk,dat zegt de Joden niets,omdat de kerk de zondag viert,de erediensten houdt op zondag,ipv de rustdag op Shabbat….gedenk de Shabbatdag dat gij dien heiligt,hoorde ik altijd in de kerk…en als ik dan nu weet,.vele jaren later,dat YHWH/God deze dag al reeds ingesteld had,tijdens Zijn scheppingswerk,kan het niet anders dan dat deze apartgezette-geheiligede dag voor de Zijnen is,Jood én Griek=de gelovigen uit de volkeren,ik kan er niet meer om heen,YHWH Zelf heeft mij geroepen uit de kerk te blijven,maar goed alzo heeft Hij mijn Schepper tot mij gesproken en zo gaat YHWH/God met een ieder Zijn weg

  wie wil reageren?

  shalom,
  Parel

 60. Broeder Ben,

  Wat fantastisch dat u zich zo inzet voor Gods Naam en Zijn Volk, dat uiteindelijk een zegen voor de wereld zal zijn.
  Ook ik was bij de het optreden van Zahal in Dordrecht en ik werd ook geconfronteerd met een klein groepje anti-semmitische demonstranten.
  Omdat deze mensen gewoonlijk slecht geïnformeerd zijn en vaak niet beter weten, heb ik ze daar, op straat gezegend. Ik zie luid en duidelijk: “Dat de Here Jezus jullie mag zegenen”. Toen waren ze heel verbaasd en even stil, want dat kenden zij niet.
  Ik bedoel maar, deze mensen hebben ons gebed nodig, want zij weten niet dat zij werken voor de boze. In discussie gaan werkt niet, geef ze iets om over na te denken. Ik zie en hoor helaas zelden dat christenen voor deze verloren mensen bidden. Prijs de Heer dat u wel met ze wilden spreken. Gel

  • Hi Karin, bedankt, baruch ha Shem.
   Goed dat je er ook was in Dordrecht, bidden, fin. steun en ter plekke zijn, dat zijn wel de 3 belangrijkste peilers om ons Tora-Yeshua werk te steunen!
   Shalom,
   Ben

  • Karin, inderdaad,geweldig he dat Ben zich zo inzet voor YHWH’s Naam en ZIjn volk en zo mogen we allemaal ons steentje bijdragen! ik kon er helaas niet bij zijn in Dordrecht en ik herken mezelf in wat jij gedaan hebt;de ander zegenen in Yeshua’s /Jezus Naam,want in discussie gaan werkt vaak niet,dat werkt soms zelfs averechts…zo kom ik onderweg ook situaties tegen,met bepaalde mensen die ik zegen in Yeshua’s Naam

   ik moet altijd maar denken aan de woorden van Yeshua,Hij zei; Vader vergeef het ze want ze weten niet wat ze doen

   shalom,
   Parel

 61. Op 21 juni 2011 @ 11:15 schreef Sieb Buiten

  Beantwoorden

  CGI-Holland distantieert zich van het optreden bij dhr. Kok en zijn organisatie bij Opwekking en keurt deze handelwijze af.

  Sieb Buiten, directeur CGI-Holland

  • Beste Sieb,
   Voordat ik je reactie doorliet, heb ik je eerst willen bellen en dat was vanmiddag. We stelden samen vast, dat ik in goed overleg met jou een doosje DVD’s met collectebus en poster op de CGI stand heb gezet en dat CGI een mij bekende en door mij gesteunde organisatie is.
   Dus dat was allemaal volgens de afspraken met Egbert Bramer van St.Opwekking en van vrijdagmiddag 15 uur tot 19.30 was er niets aan de hand, mensen liepen langs de stands en dat werkte goed.
   Helaas heb je je daarna alleen laten informeren door St.Opwekking; het zou getuigen van meer geestelijk inzicht als je mij ook had gebeld voor mijn kant van de zaak, maar die heb je inmiddels kunnen lezen in dit artikel.
   De problemen ontstonden dankzij Egbert, die na 19.30 ons van het terrein verwijderde met DVD’s en al en ook in laatste instantie (Gankema) is dat zo gebleven, zie verslag hier boven.
   Jouw opmerking betreft dus onze handelswijze naar Opwekking toe, je bent kennelijk niet gewend zaken aan te pakken.
   Wij doen dat wel: als we onrechtvaardig behandeld worden, bespreken we dat en als het zo blijft, brengen we het in de openbaarheid, conform Matth. 18:15-18, opdat de valsheid opgeruimd wordt.
   Je gaat a.s zondag beginnen als voorganger van de Pinkstergemeente Elim in Hilversum, alle zegen van onze Vader daarin toegewenst.
   Maar je begint al met een probleem, want jullie overkoepelende organisatie, de VPE, heeft meegewerkt aan het opzetten van een leugenverklaring, m.n. Sleebos en Pasterkamp en men weigert daar zelfs maar over te praten.
   Je ziet hetzelfde mechanisme: gewoon de eigen gang gaan, manipulatie en niet uitpraten. Lees maar es hoe daardoor bijna alle kerken in Nederland via hun koepelorganisaties RvK, EA, CIO.COGG en VPE de leugenverklaring hebben ondertekend en weigeren daarover te praten, omdat ze heel goed weten dat het niet klopt!!
   Ik wens je moed en wijsheid toe om deze zaak aanhangig te maken bij de VPE als lidkerk, omdat jij natuurlijk geen deel wilt hebben aan deze leugen en ook je nieuwe gemeente er van wilt bevrijden, daar waar ze in het verleden zonder protest zijn meegenomen/mee gegaan.
   Zie voor alle info: https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/
   Shalom, graag hoor ik hoe je onze DVD “islam en waarheid” vond, die je net zat te bekijken, toen ik je belde.
   Ben Kok (joods-chr.pastor)

 62. Ik kan niet echt een mening vormen over hetgeen je beschrijft. Wel vind ik de toonzetting niet helemaal juist. Naar mijn mening bereik je hier het tegenovergestelde mee. Heel veel succes in uw bediening!

  • Hi Maria,
   De feiten staan gewoon vermeld, niet meer en niet minder en helaas was het een trieste ontdekking, dat men bij Opwekking zo met afspraken om gaat en blijkbaar weinig waardering heeft voor het ontmaskeren van de islam als afgodsdienst.
   Dank voor je goede wens overigens,
   Shalom,
   Ben

  • de pinksterconferentie van opwekking is inmiddels achter de rug,wie weet volgend jaar bij leven en welzijn,verassend meer aandacht voor Israël,YHWH’s verbondsvolk,aandacht voor het feit dat het heil uit de Joden komt,dat wij gelovigen uit de volkeren dit meer en meer gaan beseffen en daar ook naar gaan handelen!kortom er is veel werk te doen,laten we om Sions wil niet zwijgen,voor wie tot nu toe gezwegen hebben,verbreek het zwijgen!

   shalom,
   Parel

 63. Op 21 juni 2011 @ 20:26 schreef albert S. te H.

  Beantwoorden

  Zelf zie ik kerken als scholen, waarbij de evangelischen de kleuterklas is; het begin van de verdere weg. Op kleuterscholen kán je nog geen “boerenkool met worst” voorschotelen. De leerling zal – bij voldoende belangstelling – de “vaste kost” zelf (d.m.v. de Heilige Geest) vinden…
  Zelf ook veelvuldig tegen dit verschijnsel aangelopen doch heb moeten erkennen dat de “vaste kost” idd niet thuishoort bij vele kerken…

  • Hi Albert,
   De vaste kost is de Tora uitleven en dat dan wel in de kracht en leiding van de Geest. In die volgorde, want zowel kerken als evangelischen als pinkstergemeentes laten de Tora links liggen en vieren de eigen op heidendom gebaseerde feesten.
   Welkom bij onze Tora-Yeshua gemeentes, zie op de voorpagina van deze site.
   Shalom,
   Ben

 64. Op 23 juni 2011 @ 12:00 schreef Nathanael

  Beantwoorden

  Hoi Ben,

  Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik een beetje teleurgesteld in dit hele artikel. Ik had dit niet verwacht, helemaal na ons contact op de conferentie. Beter gezegd, dit raakt nog kant, nog wal. Jan Pieter V geeft al aan dat dingen eerder beter geregeld hadden moeten worden ivm de grote van de conferentie. Dat is helaas niet gebeurd. Ja er is contact geweest met personen, maar je kan dingen ook uit z’n verband trekken. Dat is helaas wat hier gebeurd. Er had een eigen stand geregeld moeten worden. En dan nog mag je alleen binnen je eigen grenzen je organisatie promoten. En in geen geval een andere organisatie tot last zijn. Dit geld voor elke organisatie. Niet alleen voor jullie.

  Het standpunt van Opwekking ten op zichte van Israel, is dat Israel weer zichtbaar wordt als het beloofde land. Als het land waar God Zijn beloftes aan heeft gegeven. Het verlangen van Opwekking is dat we weer gaan bidden voor Israel en de vrede van Jeruzalem. Dat we gaan kijken naar de beloftes voor Israel. Maar dat doe je niet door hardhandig te zijn, maar door wat Jezus zei: Uw vriendelijkheid zij allen bekend.

  Ik zou dan ook willen vragen om personen die zo hard werken in voor het Koninkrijk van God, om Nederland te bereiken en ze de liefde van God te tonen. Om deze mensen niet op deze wijze te behandelen.

  Met vriendelijke groet,

  Nathanael

  • Hi Nathanael,
   Dank voor je reactie. Ik ben blij dat je ons contact waardeert, daar is niets mis mee wat mij betreft. Ik herhaal hier het antwoord, dat ik aan Jan Pieter V gaf:
   “Beste JPV, dank voor je reactie.
   Om te beginnen met je laatste alinea: ik heb dagen vooraf goede afspraken gemaakt, maar die zijn eerst door Egbert Bramer met voeten getreden en later is dat gedrag door zijn chefs Willem Altena en directeur Joop Gankema bevestigd, dus moesten we alles weghalen , geen DVD meer op het terrein, nog enige andere actie.
   Dat heeft dus niets met “niet perfect zijn ” te maken, maar met een weloverwogen keuze om onze DVD niet te laten verspreiden tijdens de conferentie, terwijl er wel divers organisaties mochten blijven staan met het duidelijke standpunt, dat de koranafgod Allah en de Ene ware God van Abraham, Isaak en Jacob , zoals in de Bijbel beschreven, dezelfde is volgens deze clubs.
   Denk daarbij aan Frontiers, Ev. en moslims, Arab Vision, Open Doors en zelfs een paar Bijbelscholen.
   Mbt. leeg bord zonder voeding: lees goed wat ik schrijf in mijn artikel, het lege bord staat voor het goed uitgelegde evangelie als fundament en dat is op zich waardevol! Maar er wordt niet met de Tora/bergrede op voortgebouwd, er staat iets op van hout, hooi en stro, subjectief, gevoelsmatig jezelf inbeelden, dat de Geest van alles tot je zegt en dat je dan daarbij dus de Tora niet meer nodig hebt, die is vervuld/vervallen volgens deze Pinkstergedachte.
   Overigens zie je dat in de kerken en evangeliegemeentes ook en daarmee is het Joodse volk dus ook minder belangrijk , zie mijn artikel!
   Shalom, vraag gerust verder,
   Ben ”

   Een stand regelen hadden we graag gedaan, maar dat was veel te laat, toen we enkele weken voor de conferentie het aanbod kregen bij iemand (St.Saron) op de stand te staan. St.Opw. ging in de persoon van Egbert Bramer helemaal accoord, zie mijn artikel.
   Verder is alles in goed overleg gegaan en waren we niemand tot last. Maar net als in de gelijkenis in Matth. 20:1-16, waar de arbeiders, die meer arbeid hadden geleverd, jaloers werden op degenen van het laatste uur, omdat ze het zelfde, afgesproken loon kregen.
   Egbert kreeg commentaar van enkele standhouders, die wel betaald hadden, wij niet, we waren te gast en dat vonden ze maar niets.
   En verder is onze DVD “islam en waarheid” niet in lijn met diverse standhouders en een workshop over islam; wij zeggen ronduit, dat de koranAllah een afgod is en daar willen Rien vander Toorn , Arab Vision, Frontiers en YwaM niet van horen. Die praten liever over “dezelfde God ” in Bijbel en koran, Godslasterlijk en politiek correct.
   St.Opw. hoor ik ook nergens over de islam, terwijl ze zouden moeten waarschuwen voor deze afgoderij en de islamisering. Maar sinds Peter Sleebos , Sjoerd Pasterkamp e.a. mede oprichters en onder tekenaars zijn van de leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden”, wordt het wat lastig voor St.Opw. om over de islam al te duidelijk te zijn, dus maar meehuilen met de wolven in het politiek correcte bos.
   Zie hierover https://tora-yeshua.nl/2011/03/positieverklaring-mbt-israel-aanvaardt-door-vice-vz-vpe-pasterkamp-3e-fout/ met de diverse links in dat artikel.
   Daar lees je ook, hoe zwak de Israelverklaring van CGI is, die door Jan Sjoerd Pasterkamp als vice vz. van de VPE werd aanvaard.
   Dat is bij Tora-Yeshua wel anders en dat geeft niet , dan ga je met elkaar in gesprek, maar wat doet St.Opw.? Die gooien ons preventief het terrein af.

   Hard werken, Nathanael? Dat geloof ik best, maar zonder verstand deugt zelfs ijver niet, zo staat in Spr.19:2 en dat geldt voor St.Opw, daar waar ze nog niet zien, dat de Tora van blijvende waarde is en had moeten blijven in de praktijk, net als in de Handelingengemeente het geval was.
   En ook geldt die tekst, daar waar men als St.Opw. niet waarschuwt voor de afgoderij van de islam.
   Graag praat ik hierover met je verder,
   shalom,
   Ben

 65. Op 1 juli 2011 @ 10:36 schreef Bas Frelink

  Beantwoorden

  Beste allen
  Tjonge, wat een gedoe . Bart Repko, onze wachter op de muur in Jeruzalem, schrijft in zijn boek “Steen door de ruiten” Als je over Israel begint heb je gedonder in je kerk. Het blijkt maar weer.
  Mijn voorstel om de opwekkingsconferentie “back to basic”te laten bewegen en volgend jaar Herman Boon uit te nodigen om tijdens de pinksterconferentie te gaan bidden en vasten. Waauw dat zou een feest zijn. Alleen vrees ik dat er geen tienduizendtallen op af zullen komen. Ikzelf ben gestopt om naar de conferentie tegaan toen het bezoek tijdens de ochtendbidstonden onder het getal 50 kwam
  Het bezoek van zaken die mensen iets kosten b.v de ochtendbidstond is altijd een prachtige graadmeter welk geestelijk gehalte een evenement heeft. Ben en alle andere Je had het dus kunnen verwachten Ik bewonder je moet om door te gaan maar vindt het naief te vewachten dat je daar geaccepteerd zou worden
  Desalniettemin Ik vindt je een kanjer
  gr Bas Frelink Purmerend

  • Bedankt Bas; overigens ben ik er heen gegaan op basis van schriftelijke toezeggingen van de organisatie, zie artikel. Dat is niet naief, maar goed vooraf afgesproken, ook met de 5 genoemde organisaties, die ons gastvrijheid verleenden.
   Conclusie: Opwekking houdt zich niet aan de gemaakte afspraken en blijkt, zoals jij ook al schrijft, niet bereid naar de basis terug te gaan en alle misvattingen los te laten. Laat staan dat ze iets tegen de islamisering durven te ondernemen.
   Shalom, tot vanavond in Purmerend en tot zondag in Amsterdam?
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*