Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Shawoeoth: het feest van Tora en Geest, dankzij Yeshua en bovenal onze hemelse Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob.

Tien geboden Tien geboden

Met dank overgenomen van  shoreshgroep Aalsmeer.

Vanavond, dinsdag 07  juni is het volgens de traditionele rabbijnse berekening Erev (vooravond) Shavuot. Dit komt omdat zij volgens de Farizeese zienswijze met de Omertelling zijn begonnen op de tweede dag van Pesach.
Volgens de Saduceeën begint de Omertelling op de dag na de wekelijkse shabbat, de eerste dag van de week, de zondag in de periode van het Feest van de Ongezuurde Broden, Yom HaBikkurim, de opstandingsdag van Yeshua/Jezus.

Het tellen van de dagen vanaf Pesach naar Shavuot, het Pinksterfeest, heet de Omertelling. Wij zijn van mening dat de Saduceese telling de juiste is. Als je de telling niet op de eerste dag (zondag) van de week begint, kom je na zeven volle weken/vijftig dagen nooit op de eerste dag uit ” tot de dag na de 7e sabbat “. Dit staat volgens mij duidelijk omschreven in de bijbel.

“Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhooggeheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, tot de dag na de zevende sabbat. Vijftig dagen moeten  jullie aftellen…” (Lev.23:15-16).

Dit jaar zullen de meeste Messiaanse Joden Shavuot vieren op zondag 12 juni (Erev of vooravond is dan zaterdagavond 11 juni).
Doordat het christelijke Pasen dit jaar samenviel met Yom HaBikkurim, valt Pinksteren dus ook samen met het bijbels-Joodse Wekenfeest of Shavuot.

Wanneer  christenen spreken over het Pinksterfeest denken we alleen maar aan de uitstorting van de Heilige Geest. Velen denken dat dit feest is begonnen na Jezus’ hemelvaart; er wordt gesproken van “de 1e Pinksterdag” beschreven in Handelingen 2.
Door onwetendheid beseffen we niet dat Jezus’ hemelvaart plaats vond op de 40e dag van de Omertelling en dat Zijn leerlingen samen kwamen in “het huis” zoals de Tempel genoemd werd. Het was dus niet zomaar een huis, maar het was Gods Huis.
De discipelen bleven gewoon naar de Tempel en synagogen gaan. Ze bleven trouw aan Gods geboden. Eén daarvan is om met Shavuot, het Wekenfeest,naar de Tempel te gaan zoals ze dat al eeuwen gewend zijn te doen. Juist op dat feest kwam de Heilige Geest op hen met dezelfde tekenen en wonderen als toen het volk van Israël via Mozes de Tora kreeg.

Yeshua/Jezus zei dat Zijn discipelen kracht zouden ontvangen wanneer de Heilige Geest over hen komt. Dit heeft God al eeuwen geleden voorspeld aan de profeet Ezechiël: “Ik zal jullie (Israëlieten) mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.”
Dit is waar het Nieuwe Verbond over gaat: Gods geboden niet meer op stenen tafelen, maar in onze harten geschreven. Daarbij hebben wij Gods Geest nodig om deze liefdesregels die ten leven leiden in praktijk te brengen.
(dan komen Tora/Woord en Geest bij elkaar, we hebben beiden nodig!! )

Als dit gebeurt, is het Koninkrijk van God zichtbaar op aarde, want waar Gods wil wordt gedaan, is God Koning.

Chag Shavuot Sameach ! (vreugdevolle Pinksterfeest)

(Shoresh team van LEG te Aalsmeer)

Shavu’ot / Pinksteren

“De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn MIJN feesttijden”. (Lev 23:1-2)

“Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen vijftig dagen.” (Lev 23:15-16)

Shavua = week (enkelvoud)  Shavuot= weken (meervoud)

Tijdens Pesach wordt de fysieke verlossing uit de slavernij en de eenwording van het Joodse volk herdacht. Shavuot herdenkt de geestelijke bevrijding en aanvaarding van de verantwoordelijkheden die voortkomen uit deze vrijheid. De twee feesten worden verbonden door de “Omertelling”. Een Omer (± 1,8 kg) is een Joodse maat. Het is ongeveer de hoeveelheid voedsel, die een mens per dag nodig heeft. In de woestijn mocht iedereen één Omer manna per dag nemen. Zoals in Lev. 23:15 staat, wordt er één Omer gerst, die dan juist rijp was, naar de Tempel gebracht. Vanaf die dag, ná zonsondergang wordt er geteld zeven volle weken. En zoals men uitkijkt naar een belangrijke of blijde gebeurtenis, zo wordt elke dag de Omer geteld. Na vijftig (Grieks: Pentecost) dagen is het Shavuot of Pinksteren. Alle grote feesten worden ook Sabbatten genoemd, vandaar dat de traditionele Joden (in navolging van de Farizeeërs) op de 2e dag van Pesach met de Omertelling beginnen. De Messiaanse Joden beginnen (de Sadduceeën waren dezelfde mening toegedaan) op de zondag ná Pesach, “de dag na de Sabbat”, de Omer te tellen. Zo valt voor de Messiaanse Joden het Wekenfeest altijd op een zondag.

Shavuot is het feest van de Openbaring of van de Tora (= onderwijzing of instructie). De Tora zijn de eerste vijf Bijbelboeken en niet alleen de Tien Geboden. Eigenlijk is alles wat uit de mond des Heren komt: “Tora”. Voorafgaand aan wat er op de berg Sinaï gebeurde, sloten God en Israël een verbond, een wederzijdse verbintenis waarin eeuwige trouw wordt beloofd, net zoals bij een huwelijk. De eerste Pinksterdag was in de woestijn toen het volk van Israël de Tora ontving van God, nadat ze uitgeleid waren uit Egypte.

De Pinksterdag die beschreven staat in Hand. 2 was de zoveelste Pinksterdag daarná.

Met Pesach werden de Joden (en wij die ons gevoegd hebben bij dit volk) één volk. Op Shavuot werden de Joden (en de gelovigen uit de volken) een bijzonder volk, Gods volk. Hij gaf de Tora aan Zijn volk om hun te laten zien hoe ze zich als Zijn volk moesten gedragen, anders dan alle andere volken. Het volbrachte werk van Jeshua heeft de Tora niet opgeheven, maar veeleer bevestigd. In Rom. 10:4 staat: “Want Christus is het einde der wet”. In het Grieks staat voor het woord “einde” EINDDOEL. Jer. 31:31-34 spreekt over een nieuw verbond: God de Vader zal Zijn Tora in ons hart schrijven. Jeshua moedigt ons aan om de Tora te doen en aan anderen te onderwijzen. Wie dat doet zal “groot heten in het Koninkrijk der hemelen”. Vele christenen denken dan aan wettische dingen die Joodse rabbijnen in de loop van vele eeuwen, ook in de tijd van Jeshua, de mensen opgelegd hebben. Hierbij hebben we onderscheidingsvermogen van de Vader nodig. In het zendingsbevel zegt Jeshua: “en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. We worden niet gedwongen de Tora te houden, het is een instructie of onderwijzing. Ieder mag/kan zelf beslissen of hij/zij het wil oppakken. Maar wie het doet zal zijn “als een boom geplant aan waterstromen”.

Er wordt veel gesproken over “passie voor Jeshua”. Maar de Passie van Jeshua de Messias is: de wil te doen van God de Vader en Zijn wil staat in de Tora. Wat Jeshua gebied: “Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en uw naaste als uzelf” is géén nieuw gebod dat in de plaats komt van de Tora, maar een samenvatting uit de Tora (Zie Deut. 6:5; Lev 19:18). Verder zei Hij: “Aan deze twee geboden hangt de ganse wet (Tora) en de profeten (Haftara)”. De God van Israël is een God die gediend wil worden op ZIJN manier. Hier geldt niet “het doel heiligt de middelen”. Er wordt vaak gezegd: “God kijkt naar je hart” en dat is ook waar. Maar als we kijken naar het verhaal van David, toen hij de ark uit het land der Filistijnen naar Israël wilde halen, was zijn hart toen niet oprecht? David was een man naar Gods hart. Maar omdat hij de ark op zijn eigen manier wilde binnen halen, viel er zelfs een dode (1Kron. 15:13).

Volgens overlevering wordt tijdens Shavuot het boek Ruth gelezen. Hierin wordt beschreven dat een niet-joodse vrouw (beeld van de gelovigen uit de volken) eerst zegt tegen Naomi (beeld van Israël): “Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”. Daarna trouwt ze met de (ver)losser Boaz (beeld van de Messias). Dit verhaal speelde zich af tijdens de gerste- en tarweoogst. Een ander gebruik is het lezen van Ps. 19. In dit Bijbelgedeelte staat: “De Tora des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel. In het houden ervan ligt rijke beloning.” Lees ook de langste psalm, Ps. 119.

Toen de Tempel nog bestond, was het algemeen de gewoonte om de Parasha, de gebruikelijke Tora- en Haftara (boeken van de profeten) gedeelten van die dag te lezen. De Encyclopedia Judaïca bevestigt dat het Nieuwe Testament een bron is die krachtig het bestaan van deze gewoonte bevestigt. Ook nu nog worden ze gelezen door zowel de traditionele als de Messiaanse Joden.

Tijdens dit Wekenfeest wordt o.a. Ez. 1:1-18, 3:12 en Ex. 19:1-20 gelezen. De Tempel was dé centrale plaats waar alle Joden samenkwamen. Voor de opgangfeesten Pesach, Shavuot en Sukkoth (Loofhuttenfeest) moesten zeker alle mannen opgaan naar Jeruzalem, waar de Tempel stond. Ook de discipelen van Jeshua kwamen er elke dag bij elkaar en vierden zowel de Erev Shavuot, de dienst op de voorafgaande avond, als het Shachariet (ochtendgebed) aan het begin van de eerste dag van Shavuot. Dit komt overeen met het “derde uur” (09.00 uur onze tijd) uit Hand. 2:15. Als we bovengenoemde Bijbelgedeelten naast Hand. 2 lezen, zien wij vele overeenkomsten. Er staat geschreven over de Geest, vuur, bliksem en een geweldige windvlaag. Zou dit “toeval” zijn?

Wat geweldig dat God het allemaal zo geregisseerd heeft.
Op het eerste Shavuot (Pinksterfeest) in de woestijn gaf Hij Zijn volk Zijn onderwijzing op stenen tafelen, maar op dit zelfde feest vele eeuwen later, na de opstanding van Zijn zoon Jeshua gaf God de Heilige Geest om Zijn Tora (Wet) in onze harten te schrijven.

Behalve dat Shavuot een feest van de Tora is, is het een oogstfeest. Op dit feest, ook wel de Dag van de Eerstelingen genoemd, werd de eerste tarwe geoogst. Dan werden er twee gegiste broden (beeld van Joden en niet-Joden) gebakken van het eerste graan en als offergave naar de priesters van de Tempel in Jeruzalem gebracht. Daarnaast bracht ieder afzonderlijk van zijn eigen land nog een eerstelingenoffer van tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappelen, olijven en dadels. Dit offer mocht men brengen vanaf Shavuot tot Chanuka (mei-december). Dit brengen ging met feestelijkheden gepaard. Degenen die in de buurt van Jeruzalem woonden, brachten verse vruchten, verse druiven en vijgen. Degenen die veraf woonden, brachten rozijnen en gedroogde vijgen. Ook de discipelen brachten de Heer een oogst van 3000 zielen. In Ex. 32:28 toen tijdens de eerste Shavuot het volk God afvallig was door het gouden kalf te vereren, vielen er 3000 doden. Jaren later herstelde God het door ook op Shavuot 3000 zielen in de Geest levend te maken. Wat een geweldige God hebben wij toch! Alles wat in het verleden stuk is gegaan, wordt later weer hersteld.

Als er feest is, wordt er lekker gegeten.

Op het Wekenfeest wordt er veel melkkost en vegetarische maaltijden gegeten. Waarschijnlijk wijst dit naar “het land van melk en honing.” De witte kleur van melk kan worden gezien als een symbool voor de zuiverheid van de Tora. De getalswaarde van het woord “chalav” (melk), is 40 en Mozes moest 40 dagen op de berg Sinaï wachten voordat hij de stenen tafels ontving. De Amerikaanse “cheesecake” is van oorsprong een Shavuot-lekkernij die door Europese Joden in de VS is geïntroduceerd. De kwark-blitzes, met kwarkgevulde pannenkoeken, ontbreken niet tijdens dit feest. Dan zijn er nog de gegratineerde vis met aardappelen, kaaspasteitjes, spinaziekugel, een pastagerecht uit de oven met kaas en melk en nog veel meer. Maar wanneer we feest vieren, moeten we de minder bedeelden niet vergeten. Zoals in het boek Ruth beschreven staat moest men ook aan de armen denken en niet alle oogst aflezen, maar, men moest wat overhouden voor de behoeftige.

Tot slot halen wij Deut. 16:10-11 aan: “Dan zult gij het feest der weken vieren ter ere van de Here uw God, … gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Heer, met uw zoon, dochter, dienstknecht, dienstmaagd, de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe …”

Shavuot Sameach, (een blij en vrolijk Pinksteren)

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Shawoeoth: het feest van Tora en Geest, dankzij Yeshua en bovenal onze hemelse Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob.

 1. Hallo,

  Goed artikel, kort en duidelijk samengevat! Ben het helemaal eens met de uitleg van de Sadduceeen: anders had God wel een bepaalde kalenderdatum genoemd ook!

  Heb echter wel een correctie cq aanvulling:
  zie Johannes 20 svp en verder in de tekst.
  (Vooraf: Johannes en Mattheus waren echte getuigen van Christus en dus betrouwbaar, dit i.t.t. Paulus, die het van de 2e hand had en wiens verhalen werden geschreven door Lucas, een leerling, maar geen apostel of getuige.
  Nog daargelaten het feit dat Paulus’ woorden koren op de molen waren van Rome, die het 4e gebod (tijden en wet) hebben veranderd…!)

  De Heilige Geest kwam via blazen door Christus over de apostelen!
  God heeft daar echt geen 2e keer voor nodig… :-)
  En wel op de 1e zondag na de 1e gewone sabbath in de Feestweek na Pascha (vd Ongezuurde Broden), relevant ivm de Omertelling volgens de Sadduceeen!
  Dus 7 weken eerder dan Paulus beweert, volgens hem was dit op het Wekenfeest!
  Verband misschien ook met de 7 jaarweken van Daniel…?!!!

  Citaat:
  Verschijning aan de tien discipelen (Johannes 20)
  19. Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
  20. En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.
  21. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
  22. En als Hij dit gezegd had,
  blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.
  23. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.

  Hartelijke groeten

  • Hi Lenie,
   Waar haal je vandaan, dat Paulus niet zelf schreef? Hij schreef ze zelf, Lucas schreef een evangelie en Handelingen. Over Hebreeen bestaan verschillende meningen, maar de brieven van Paulus, tja, die waren van Paulus.
   Verder moeten we steeds weer vervuld worden met de Geest, aangezien we de Geest van onze Vader ook kunnen bedroeven of uitdoven.
   Dus dat Yeshua de Geest gaf aan de 12 sluit niet uit, dat dit op Shawoeoth ook gebeurde, het staat wel zo in Hand. 2, door Lucas beschreven.
   Inderdaad heeft de kerk de woorden van Paulus bewust fout geinterpreteerd, maar daar trekken we ons niets meer van aan, toch?
   Shalom,
   Ben

 2. Wat bedoelen jullie met ‘je reactie is in afwachting van moderatie’?

  Moderatie betekent: matiging, tempering.
  Betekent dit dat jullie mijn reactie wijzigen, wil ik niet dat deze wordt gepubliceerd.

  Mvg, Lenie

  • Hi Lenie, moderatie betekent hier: even aanhouden, bekijken en plaatsen als het een zinvolle tekst is. Er wordt nooit iets aan verandert, hooguit een spelfoutje als die opvalt.
   Dit ter voorkoming van onzinreacties of spam.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*