Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Israel, een wonder van de God van Abraham, Isaak en Jacob

Nederlandse vertaling:

Is er iets dat de wereld niet ziet?

Waarom zijn er Joodse mensen in Israël vandaag?
Is het willekeurig, is het toeval?
Of is het het lot?
Wat er vandaag in Israël gebeurt is een combinatie van Joodse historie.
Al vanaf zo’n 4000 jaar geleden leeft het Joodse volk in geloof.
Geloof in profetieën die duizenden jaren geleden voorzegd zijn.
Beloftes, die irrationeel leken, beloftes die onmogelijk leken.
Elke profetie was gelinkt aan de volgende, als er 1 niet waar was, waren ze allemaal niet waar.
Elke afzonderlijke profetie komt de laatste jaren tot vervulling.
De eerste belofte voor Israël werd aan Abraham gedaan, een eeuwig verbond.

7 Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.
Gen. 17:7

Een eeuwig volk

Het Joodse volk is het enige oude volk dat nog in leven is.
De Assyriërs, de Babeloniers, de Jebusieten, de Kanaänieten zijn allemaal verdwenen.

“Geen ander volk heeft het verstrooid worden over de naties overleefd en is toch een volk gebleven, men paste zich aan en uiteindelijk was het origineel verdwenen.”

Wij, een eeuwig volk zijn nog springlevend!

33 Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. (Lev. 26:33)

We weten ook dat als het volk Israël geen Godvrezend bestaan leidt, zij zullen
worden verstrooid tot de 4 uithoeken der aarde.

Zoiets is eigenlijk een garantie voor uitsterven, raakt men verstrooid, dan
verdwijnt men al snel als volk zijnde.

Het laatste dat je een eeuwig volk zou willen aandoen, is ze verstrooien over de wereld zonder gewone cultuur, zonder gewone taal, zonder internet of welke vorm van communicatie dan ook.
Hoe kunnen de Joodse mensen Joods blijven?
Hoe kunnen we eeuwig bestaan, als we over de wereld verstrooid zijn?
En toch is dat precies wat er gebeurde.

We bleven een volk, niet alleen door geloof of religie maar als familie.

27 de HERE zal u onder de natiën verstrooien en gij zult met een klein getal overblijven onder de volken, bij wie de HERE u brengen zal;
(Deuteronomium 4:27)

Volgens de meest recente volkstelling bestaat de bevolking van China uit 1,3 miljard mensen met een marge van 12 miljoen naar boven of beneden.
Twaalf miljoen is het totale aantal Joden op de wereld.
We zijn een statistische fout in het tellen van de bevolking van China, zo klein zijn we.

Het feit, dat we verstrooid zijn en klein en onderwerp van de grootste haat in de menselijke historie…

De Thora vertelt ons over de wreedheden en vloeken die over het Joodse volk tijdens de verbanning zouden komen.

Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. Lev. 26:33

Niemand heeft geleden als wij, niemand is vervolgd zoals wij…

Antisemitisme, de oudste, universele, irrationele, meest intense vorm van haat
in de wereld.

Of het nu de progroms, de kruistochten, de Inquisitie of de onderdrukking door moslims zijn, volk na volk, religie na religie…

En de vervolging die we onder ogen moesten zien, heeft altijd het logisch en rationeel denken overstegen.
Toen we arm en behoeftig waren en onder aan de ladder stonden werden we gehaat omdat we parasieten waren, en waren we rijk, dan waren we geldgraaiers.
Het enige waar we zeker van konden zijn, dat er altijd wel iets was om ons te haten.
En ondanks alle vervolging hebben we het niet alleen overleefd, maar we gedijden.

Stel je eens voor, een klein volk, verstrooid over de landen, vervolgd, hoe kunnen juist zij van alle landen een globaal bewustzijn ontwikkelen?

Ik zal u maken tot een licht der naties. (Jesaja 49:6)

Het volk dat door iedereen zou worden gehaat,dat werd verstrooid over de wereld en zou normaal gesproken niet eens meer bestaan, moet een licht der naties worden?
Die 2 dingen gaan toch niet samen?
We zouden hier niet eens moeten zijn, laat staan dat we invloed op de wereld hebben…

We hebben te maken met een volk, klein in getal, maar dat de wereld heeft beïnvloed op een ongelofelijke manier.
In wetenschap, in al die geweldige dingen die zij hebben bijgedragen, in welk land ze zich ook bevinden, worden ze een stuwende factor van buitengewone energie.
Ook kan je een correlatie zien tussen landen, waar Joden wonen, hoe ze Joden behandelen en hoe die landen het doen in termen van wetenschappelijke, politieke en technische ontwikkeling.
Van de Thora leren we dat als mensen zich niet aan de geboden houden, ze van hun land worden verwijderd en het, gedurende de tijd dat ze weg zijn, het tot een verlaten vlakte zal worden.
Aan het eind van 19e eeuw was het land hier onbegroeid en vol stenen, je kon hier niets verbouwen.
In 1850 kwam Mark Twain hier en sprak over al die plaatsen die hij wilde bewonderen en werd teleurgesteld door de verlatenheid, niets wilde hier groeien.

32 Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden, die daarin wonen, zich daarover
zullen ontzetten. (Lev. 26:3)

Als je de onmogelijkheid van die belofte wil begrijpen, moet je de geografische kaart van het Bijbelse Israël begrijpen.
Al de oude antieke wegen kruizen Israël.
Elk rijk van de afgelopen 2000 jaar heeft geprobeerd Israël te ontginnen.
Babylonie, de Meden en Perzen, de Grieken, de Romeinen, de Ottomanen, de Britten…
Al deze rijken, met hun rijkdom en bronnen hebben het geprobeerd en allemaal faalden ze.
Elk stuk land kan onvruchtbaar zijn of vruchtbaar, verlaten of bewoond, maar wat Israël betreft, gelden er totaal andere regels.

Dan wordt ons verteld, dat als de Joden terugkeren, het land weer op zal bloeien.

8 Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen
voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. Ez. 36:8

Zoals de mensen weer tot leven kwamen, zo kwam ook het land weer tot leven.
Het land van Israel reageert op het volk van Israel.

Het land veranderde niet, maar keerde terug naar haarzelf.
Het bloed keerde terug naar haar wangen, de kleur kwam terug in de ogen.
Het fruit bevatte een levendigheid aan kleuren, zoals het duizenden jaren niet had gehad.
En het Joodse volk keert ook tot zichzelf terug, werkende op het land, de bodem verzorgende.
Het is een levend wonder, mensen die hun hele leven hebben bewaterd en gespit om een oase van deze woestijn te maken.

De bijeen verzameling van de bannelingen is een van de meest belangrijke profetieën
in de Bijbel. Het wordt meer dan 40 keer genoemd.
Niet eerder voorgekomen in de geschiedenis.
Niet eerder is een over de wereld verstrooid volk weer bijeen verzameld in het originele thuisland, toch had elke profeet het erover.

7 Want zo zegt de HERE: Jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der
volkeren, verkondigt, looft en zegt: de HERE heeft zijn volk verlost, het
overblijfsel van Israël. 8 Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en
verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren
en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. 9 Onder
geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen voeren
naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want Ik ben Israël
tot een vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. (Jeremia 31)

Hierbij verklaren wij het ontstaan van een Joodse staat in het land van Israël, die zal heten: de staat Israël.

En nu zijn ze teruggekeerd naar het land en het land draagt nog steeds de namen uit de rijke historie van dit volk.
Het is ongelofelijk!

Vandaag de dag zie je universaliteit in Israël.
Joden uit Ethiopië, Afrika, Azië, Amerika, Zuid Amerika, Rusland, de hele wereld is teruggekeerd naar het land van Israël.

9 Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de
naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder. (Sef.3:9)

De profeten vertellen ons dat de Hebreeuwse taal uiteindelijk zal herleven.

Wanneer zag jij voor het laatst een Fenicisch Engels woordenboek?
Waarschijnlijk helemaal niet, want het Fenicisch is een dode taal.
Weet je welke taal ze in Latijns Amerika spreken?
Het is niet latijn, want Latijns is een dode taal.
Nooit eerder in de geschiedenis is een dode taal tot leven gebracht, voordat het Joodse volk terugkeerde naar Israël en het Hebreeuws weer tot leven kwam.

Het Hebreeuws is altijd bewaard gebleven in Bijbelse geschriften en in gebedsdiensten maar het was niet de spreektaal.

Opmerkelijk dat zo’n 6 miljoen mensen een taal spreken die een paar honderd jaar geleden niet gesproken werd.
Het Hebreeuws kwam samen met het Joodse volk weer tot leven in hun thuisland.

Nu terug naar het meest inspirerende comebackverhaal uit de menselijke geschiedenis.
Na het bouwen van de meest morele, innovatieve democratie in het Midden Oosten zou je denken dat Israël gesteund en als voorbeeld gesteld zou worden.
Toch zien we dat de VN, die alle landen in de wereld vertegenwoordigt, Israël veel vaker veroordeeld, dan ieder ander land ter wereld.

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; (Zach.14:2)

Het enige land, wiens vernietiging is afgeroepen door leden van de VN.
Wiens nationale beweging, het zionisme, als illegaal en racistisch werd bestempeld door de VN.
Wiens hoofdstad, ouder dan veel andere hoofdsteden in de wereld, wordt betwist en niet door andere landen wordt erkend. En zo zijn er nog veel meer punten.

23 Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken
van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en
zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.
(Zach. 8:23)

In deze tijd van materialisme is er een niet eerder voorgekomen grote dorst naar spiritualiteit.

Het is niet zozeer een resultaat van straathoekwerk, maar meer iets in de natuur van de Joden in Israël, dat hen aanspoort terug te grijpen.

Het is onlogisch. Israël is het meest gehate land in de wereld.
Waarom willen mensen zich identificeren met het Joodse volk?
Toch zien we een internationale opleving van mensen die zich met de Joodse wortels her verbinden.
De spiritualiteit die we hebben te bieden, de geheimen die we 4000 jaar hebben bewaard.
Die spirituele herleving vindt vandaag plaats.

Nu Israël meer en meer alleen komt te staan, zijn er mensen die voor haar opstaan, met het geloof en de integriteit van Abraham.
En zij zullen het verschil maken.

Israël begon 3 jaar na de holocaust.
Drie jaar nadat 70 % van haar bevolking was afgeslacht in wat de exponentieel de grootste mensenmoord in de geschiedenis was.

Tegen het afpakken van land tegen het woord van de Britten in, zonder steun van de restvan de wereld, tot een woestijnachtig stuk onroerend goed, zonder natuurlijke bronnen, zonder infrastructuur, omringd door miljoenen vijandelijke Arabieren in een constante staat van oorlog, terrorisme en economische blokkade, exporteerde de woestijn haar groentes naar de rest van de wereld binnen een paar jaar tijd.
Israël is ook het enige land met meer bomen nu dan aan het begin van de 20e eeuw.
Ook op High Tech gebied bevindt zich het meeste in Israël.
Het is ongelofelijk, maar mensen zien het niet, want ze zijn er gewend geraakt.
Het is Joodse historie, bovennatuurlijk!

Deze visioenen zijn ons duizenden jaren geleden gegeven. Ze zijn voor onze tijd, onze generatie.
Elke belofte komt uit.
En de uitdagingen die we vandaag hebben, maken deel uit van een groter plan.
Het Bijbels lot, het menselijk lot, ontvouwt zich vandaag in Israël.
Een wereldwijde beweging wordt elke dag sterker.
En het is jouw kans deel uit te maken van de grootste revolutie uit de mensheid.
Israël!

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to Israel, een wonder van de God van Abraham, Isaak en Jacob

 1. Voor u gelezen, door Jiooda.

  Uitgebracht door: Ebenezerstichting!

  Alijah

  en de Bijbelse Profetie!

  Eén van de grootste wonderen van de hele geschiedenis ontvouwt zich in onze tijd.

  Onze Heer brengt het Joodse volk naar Israël uit het Noorderland, ja van de einden der aarde en ontelbare profetieën uit het Oude Testament worden vervuld.

  Christelijke gelovigen die van Israël en haar volk houden moeten een stevig fundament hebben in de schriften als een gids voor ons geloof en handelen ten behoeve van Zijn Uitverkoren volk.

  In dit verband zijn de navolgende passages bij elkaar gevoegd om het Hart van God voor deze tijd te tonen.

  Moge ieder van ons zijn plaats vinden in dit geweldige werk om Zijn Zonen van verre te brengen.

  Deel a.

  God’s waarschuwing aan de volken!

  1. Genesis 12 vers 1 tot 4.

  “De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal;

  Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen; en uw naam groot maken; en gij zult tot een zegen zijn.

  Ik zal zegenen wie u zegenen; en wie u vervloekt zal Ik vervloeken; en met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.”

  2. Psalm 121 vers 4.

  “Zie, de bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.”

  3. Psalm 122 vers 6.

  “Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;”

  4. Jesaja 52 vers 7.

  “Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt:

  ‘Uw God is Koning!’ ”

  * * * * * *

  Deel b.

  God’s oordeel over Israël.

  5. Leviticus 26 vers 14, 15 en 33.

  “Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet.

  Indien gij Mijn inzettingen versmaadt en van Mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van Mijn geboden doet en Mijn verbond verbreekt.”….

  “Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en ik zal achter u het zwaard trekken; en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop.”

  6. Deuteronomium 4 vers 27.

  “De Here zal u onder de natiën verstrooien en gij zult met een klein getal overblijven onder de volken, bij wie de Here u brengen zal.”

  7. Deuteronomium 28 vers 64a

  “De Here zal u verstrooien onder alle natiën van het ene einde tot het andere.”

  8. Deuteronomium 32 vers 26

  “Ik zou gezegd hebben: Ik zal hen wegblazen, een einde maken aan hun gedachtenis onder de stervelingen.”

  9. Jesaja 42 vers 22 en 24

  “Maar dit is een volk beroofd en uitgeplundert; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder;

  tot plundering en er was niemand die zeide:”Geef terug.”

  “Wie heeft Jacob tot plundering overgegeven en Israël aan berovers?

  Is het niet de Here,tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben?”

  * * * * * *

  Deel c.

  God’s belofte van uiteindelijk herstel.

  10. Exodus 6 vers 1 tot 5.

  Voorts sprak God tot Mozes en zei tot hem:”Ik ben de Here.

  Ik ben aan Abraham, Isaäk en Jacob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn Naam Here ben Ik hun niet bekend geweest.

  Niet alleen heb Ik Mijn Verbond met hen opgericht om hun het land Kanaän te geven, het land hunner vreemdelingschap.”

  11. Leviticus 26 vers 40 tot42 en vers 44 tot 46.

  “Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmee zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben,- ook Ik verzette Mij tegen hen en bracht hen in het land hunner vijanden- of venedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid, dan zal Ik Mijn Verbond met Jacob gedenken; ook Mijn Verbond met Isaäk en ook Mijn Verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken.”….

  “Maar ook zelfs, wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en Mijn Verbond met hen verbreken: want Ik ben de Here, hun God.

  Maar Ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de Here.

  12. Deuteronomium 30 vers 1 tot 5.

  “Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die Ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken, naar wier gebied de Here, uw God, u verdreven heeft.

  En wanneer gij u dan tot de Here, uw God, bekeert en naar Zijn Stem luistert overeenkomstig alles wat Ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en geheel uw ziel, dan zal de Here, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen;

  Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de Here uw God, u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde des Hemels, de Here, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen;”

  13. Deuteronomium 33 vers 29a.

  “Welzalig zijt gij, Israël; wie is aan u gelijk? Een volk, verlost door de Here…”

  14. Nehemia 1 vers 8-9.

  “Doch gedenk aan het woord, dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstrooien.

  Maar, bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig Mijn geboden – al waren uw verdreven- en aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar Mijn Naam te doen wonen.”

  15. Psalm 102 vers 13-14 en 16-17

  “Maar Gij, 0 Here, troont voor eeuwig, uw naam blijft van geslacht tot geslacht Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijd is gekomen;…

  Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen, alle koningen der aarde Uw heerlijkheid, wanneer de Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is in Zijn Heerlijkheid.”

  16. Psalm 105 vers 37 en 42-43

  “Hij voerde hen uit met zilver en goud, en er was in hun stammen niemand die struikelde…. Want Hij gedacht aan Zijn heilig woord, aan Abraham, Zijn knecht Hij voerde zijn volk uit met blijdschap, Zijn uitverkorenen met gejubel.”

  17. Psalm 106 vers 44-47.

  ”Maar, als Hij hun benauwdheid zag, wanneer Hij hun gejammer hoorde, dan gedacht Hij te hunnen gunste aan Zijn verbond, en had deernis naar Zijn grote goedertierenheid.

  Dan deed Hij hen barmhartigheid vinden bij allen die hen als gevangenen hadden weggevoerd. Verlos ons, Here, onze God, verzamel ons weder uit de volken, opdat wij Uw Heilige Naam loven, ons beroemen in Uw lof.”

  wordt vervolgt-Jiooda.

  Vervolg van

  Alijah en de Bijbelse profetie!

  18. Psalm 107 vers 1 tot 4.

  “Looft de Here, want Hij is goed, want Zijn Goedertierenheid is tot in Eeuwigheid. Dat de verlosten des Heren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost en uit de landen heeft verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee.”

  19. Psalm 126 vers 1 tot 5.

  “Toen de Here de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen sprak men onder de heidenen: De Here heeft grote dingen bij hen gedaan! De Here heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd. Here, wend ons lot als beken in het Zuiderland.”

  20. Psalm 147 vers 1 en 2.

  “Looft de Here, want het is goed, onze God te psalmzingen,ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk. De Here bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen;”

  21. Jesaja 11 vers 11 en 12 en 16

  “En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom Zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van Zijn volk. die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Ham, Sinear, Hamat en in de kustlanden der zee.

  En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.”…

  “Dan zal er een heerbaan zijn voor de rest van zijn volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israël geweest is ten dage, toen het optrok uit het land Egypte.”

  22. Jesaja 14 vers 1 en 2.

  “Want de Here zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob.

  En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis Israëls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des Heren, tot slaven en tot slavinnen.
  Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers.”

  23. Jesaja 27 vers 12 en 13.

  “Maar het zal te dien dage geschieden, dat de Here de aren zal dorsen van de Rivier af tot de Beek van Egypte toe, en gij zult ingezameld worden één voor één, kinderen Israëls. En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Here op de Heilige berg te Jeruzalem.”

  24. Jesaja 32 vers 17 en 18.

  “En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En Mijn volk zal in een verblijf van vrede wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust.”

  25. Jesaja 35 vers 8 tot 11.

  “Daar zal een gebaande weg zijn, die de Heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.

  Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden.

  Maar de verlosten wandelen daarop; De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.”

  26. Jesaja 40 vers 1 tot 6.

  “Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.

  Hoor, iemand roept:” Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.” Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de Heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.”

  27. Jesaja 41 vers 8 en 10 tot 12.

  “Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, Gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad;”… “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn Heilrijke Rechterhand. Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;”

  28. Jesaja 43 vers 1 en 2, 5 en 6, 8 en 13.

  “Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, 0 Israël:Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen;
  als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden”..

  ..”Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden:

  Houd niet terug, breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde” …”Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren.”…” Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit Mijn hand.

  Ik werk, en wie zal het keren?”

  29. Jesaja 44 vers 3 tot 6.

  “Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen uitspruiten tussen het gras, als populieren langs de beken.

  De een zal zeggen: Ik ben des Heren, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, en een derde zal op zijn hand schrijven: van de Here, en de naam Israël aannemen.”

  30. Jesaja 45 vers 2 tot 7.

  “Ik zelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen;
  koperen deuren/ zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen.

  En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël.

  Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, Mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kende. Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kende, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is;

  Ik ben de Here, en er is geen ander.”

  31. Jesaja 46 vers 3 en 4.

  “Hoort naar Mij, huis van Jakob en geheel het overblijfsel van het huis Israël, die door Mij gedragen zijt van moeders lijf aan, opgenomen van de moederschoot af.

  Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.”

  32. Jesaja 49 vers 8 en 1 0, 12 en 13, 22 en 23a, 24 en 26.

  Zo zegt de Here:”Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik u geholpen; Ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het volk om het land weder te herstellen, om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken, om tot de gevangenen te zeggen: Gaat uit!

  Tot hen die in de duisternis zijn: Komt te voorschijn! Aan de wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun weide zijn;

  Zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal hen treffen, want hun Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen.”… “-Zie, dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het land Sinim.

  Jubelt, gij hemelen, en juich, gij aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, want de Here heeft zijn volk getroost en Zich over Zijn ellendigen ontfermd”….

  “Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en Mijn banier omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden.

  En koningen zullen uw voedstervader zijn en hun vorstinnen uw zoogsters;”… “Kan aan een sterke de buit ontnomen worden, of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen?
  Maar zo zegt de Here:

  “Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden.

  En Ik zal uw verdrukkers hun eigen vlees doen eten, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden als van jonge wijn; en al het levende zal weten, dat Ik, de Here, uw Redder ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.”

  33. Jesaja 51 vers 14.

  ” IJlings wordt de kromgeslotene ontboeid, hij zal niet sterven, niet in de groeve dalen en hem zal geen brood ontbreken.”

  34. Jesaja 54 vers 1 tot4 en 7 tot 9; en vers 13

  ‘Jubel, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt;
  breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën gekend hebt, want de kinderen der eenzame zijn talrijker dan de kinderen der gehuwde, zegt de Here.

  Maak de plaats voor uw tent wijd, en men spanne de kleden uwer woningen uit, wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast.

  Want naar rechts en links zult gij uitbreiden en uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken.”…

  “Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; In een uitstorting van toorn heb Ik Mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de Here.” …” Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn;”

  (Wordt vervolgt tot de 70 teksten geciteerd zijn.)

  Vervolg van de zeventig teksten betrekking hebbend op Alijah en de Bijbelse Profetie!

  35. Jesaja 56 vers 8.

  “Het woord van de Here Here, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.”

  36. Jesaja 57 vers 14 en 18

  “Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg.
  Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks…… “Zijn wegen heb Ik gezien, doch Ik zal het genezen, het leiden, en het weer vertroosting schenken, namelijk aan de treurenden ervan.”

  37. Jesaja 60 vers 4, 8 en 9.

  “Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen.”

  … “Wie zijn dezen, die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til?
  Want op Mij zullen de kustlanden wachten; en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw zonen van verre aan te brengen; hun zilver en goud voeren zij mede, ter ere van de naam des Heren, uws Gods, voor de Heilige Israels, omdat Hij u luister verleend heeft..
  38. Jesaja 60 vers 1 0 en 12.

  “Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in Mijn Toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.

  En uw poorten zullen bestendig openstaan, dag noch nacht zullen zij gesloten worden, opdat men tot u inbrenge het vermogen der volken, terwijl hun koningen worden meegevoerd. Want het volk en het koninkrijk, die u niet wil/en dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden.”

  39. Jesaja 62 vers 4 en 7, 10 en 12

  “Men zal u niet meer noemen:Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij; maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde. Want de Here heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen. Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.

  Op uw muren, 0 Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust.

  En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.” ..:Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volken.

  Want de Here doet het horen tot het einde der aarde:
  Zegt tot de dochter Sions: zie, uw heil komt; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit En men zal hen noemen:

  Het heilige Volk, De Verlosten des Heren; en gij zult genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad:”

  40. Jeremia 3 vers 16 tot 19.

  “Als gij u dan vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land in die dagen, luidt het woord des Heren, dan zal men niet meer spreken over de ark van het verbond des Heren; zij zal niemand in de zin komen, men zal aan haar niet meer denken en haar niet zoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden.

  Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij
  zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart.

  In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik aan uw vaderen ten erfdeel gegeven heb.”

  41. Jeremia 15 vers 21.

  “Ja, Ik zal u bevrijden uit de hand der bozen, u verlossen uit de vuist der geweldenaars”.

  42. Jeremia 16 vers 14 tot 17.

  “Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer zal gezegd worden: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veeleer:

  Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; ja, Ik zal hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven had. Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven;”

  43. Jeremia 23 veres 3, 7 en 8.

  “En Ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze heb verdreven, en Ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en zij zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen.”..

  ..” Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: “Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer:

  Zo waar de Here leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had;

  ” en zij zullen op hun eigen grond wonen. ”

  44. Jeremia 29 vers 14.

  “Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren.”

  45. Jeremia 30 vers 16 en 17.

  “Daarom zullen allen die u verslinden, verslonden worden, al uw vijanden tezamen in gevangenschap gaan, uw plunderaars ter plundering worden en zal Ik al uw berovers ten roof overgeven.

  Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des Heren, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.”

  46. Jeremia 31 vers 7 tot 12.

  ‘Want zo zegt de Here, jubelt van vreugd over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren, verkondigt, looft en zegt: “de Here heeft zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël.”

  Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren.

  Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal Ik hen leiden; Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen.
  Want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene.

  Hoort het woord des Heren, 0 volken, verkondigt het in verre kust-landen en zegt: Hij, die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde.

  Want de Here maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij”

  47. Jeremia 31 vers 21.

  “Richt u merkstenen op, zet u wegwijzers neer, zet uw hart op de heerbaan, de weg die gij gaat; keer terug, jonkvrouw Israëls, keer terug naar uw steden hier!”

  48. Jeremia 31 vers 31 tot 35.

  Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren.

  Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven;

  Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

  49. Ezechiël 11 vers 17 tot 21.

  “Daarom spreek: zo zegt de Here Here: Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israël geven;
  zij zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen;Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven.

  Opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn.”

  50. Ezechiël 20 vers 34, 37 en 38.

  “Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid…… “Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond.

  Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen.

  En gij zult weten, dat Ik de Here ben.”

  5 1. Ezechiël 28 vers 25 en 26.

  “Zo zegt de Here Here: Als Ik het huis Israëls bijeenverzamel uit de natiën, in wier land zij verstrooid zijn, dan zal Ik Mij ten aanschouwen van de volken aan hen de Heilige betonen, en zij zullen wonen in hun land, dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb.
  Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten;
  ja veilig zullen zij wonen, terwijl Ik gerichten voltrek aan allen uit hun omgeving, die hen veracht hebben. En zij zullen weten, dat Ik, de Here, hun God ben.”

  Slot volgt!

  Vervolg van de 70 teksten over de terugkeer van Israël.

  52. Ezechiël 34: 11-13, 16
  “Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; Zoals een herder naar zijn kudde omziet., wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

  Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen;
  Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land…… “de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort”
  53. Ezechiël 36:8, 24-28
  “Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst….. “Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
  Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt Gij zult wonen In het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.”
  54. Ezechiël 37: 12-14
  “Daarom profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, 0 mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, 0 mijn volk. Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de Here, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren.”
  55. Ezechiël 37:21-22,25-27
  “Zeg dan tot hen:Zo zegt de Here Here:
  zie,Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen.

  En Ik zal hen tot een volk maken in het land, op de bergen Israëls, en een koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken……… Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn.
  Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”
  56. Ezechiël 39:27-28
  “Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. En zij zullen weten, dat Ik de Here hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen
  weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat.

  57. Hosea 11 :3-4
  “En Ik leerde Efraïm lopen; Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden niet dat Ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde; Ik was hun als degenen die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde Mij tot hem, gaf hem te eten.”
  58. Amos 9: 13-14
  “Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien.
  Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken;
  boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten.”
  59. Micha 4:6-7
  “Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen. En Ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk.
  en de Here zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid”.

  60. Sefanja 3: 14-1 5, 19-20
  “Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem! De Here heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd.
  De Koning Israëls, de Here, is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen.” …”Zie, Ik zal te dien tijde afrekenen met al uw verdrukkers, maar Ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen; Ik zal tot een lof en tot een naam stellen hen, wier schande was over de gehele aarde.
  Te dien tijde zal Ik u doen komen, namelijk ten tijde dat Ik u verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de Here.”

  61. Zacharia 2:6-7
  “Op, Op! Vlucht uit het Noorderland! luidt het Woord des Heren, want naar de vier windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven, luidt het Woord des Heren. Op, redt u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel.”
  62. Zacharia 8:20-23
  “Zo zegt de Here der heerscharen: Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des Heren af te smeken en om de Here der heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan. ja, vele natiën en machtige ~ volken zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des Heren af te smeken. Zo zegt de Here der heerscharen:
  In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”
  63. Zacharia 14: 16
  “Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.

  D. AAN EEN VAN DEZE, MIJN MINSTE BROEDERS

  64. Romeinen 11: I, 11, 15
  “Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.” … “Ik vraag dan:
  zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten. Volstrekt niet!
  Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.” … “Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?”

  65. Matteüs 25:40
  En de Koning zal hun antwoorden en zeggen:
  “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”

  66. Johannes 9:4
  “Wij moeten werken de werken Desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.”

  67. Romeinen 15:27
  “Zij hebben het immers goedgevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen.”

  68. Psalm 137:4-6
  “Hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergete, 0 Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand; Mijn tong kleve aan mijn verhemelte, als ik uwer niet gedenk. als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde.”

  69. Psalm 138: 1-3
  ” Ik zal U loven met mijn ganse hart, in de tegenwoordigheid der goden zal ik U Psalmzingen. Ik zal mij nederbuigen naar Uw Heilige tempel en Uw naam prijzen om Uw goedertierenheid en trouw, want Gij hebt, om Uws grote Naams wil, Uw toezegging heerlijk gemaakt. Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.”

  70. Klaagliederen 3:22-23
  “Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want Zijn barmhartigheden houden niet op, Elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!”

  Teksten uit NBG vertaling © 195/ Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

  Een gezamenlijke uitgave van:
  Ebenezer Emergency Fund – UK & Zion Ministries of the East Coast.lnc – Point Harbor. NC 27964 U.S.A. Geschreven en samengesteld door: Dr. Richard F. Gottier. PhD

  • Mooi overzicht van de beloften van onze Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons verschenen in Tora en Yeshua ha Mashiach,
   bedankt Joop,
   shalom,
   Ben

 2. Dit zegt God, de HEER: Ik zal het volk van Israël bijeenbrengen vanuit de landen waarheen het is verstrooid – zo zal ik alle volken laten zien dat ik heilig ben. De Israëlieten zullen weer wonen in hun eigen land, het land dat ik aan mijn dienaar Jakob heb gegeven. Wanneer ik de omringende volken die nu op hen neerkijken heb gestraft, zullen de Israëlieten daar veilig wonen. Ze zullen er in veiligheid huizen bouwen en wijngaarden planten, en ze zullen beseffen dat ik, de HEER, hun God ben.”’
  EZ. 28

 3. Geachte,

  Naar mijn bescheiden mening, denk ik dat we toch niet al té veel de aandacht op een letterlijk Israël, als Wereldse Staat, de komst van Yeshua moeten verwavhten. ja, een valse Jezus, een man die zich voor doet als Jezus! Immers het Jeruzalem waar de Jezus over spreekt is een ‘hemels Jeruzalem’. Als ik zie en ervaar hoe ‘menselijik’ en hoe ‘wettsich’ sommige zeaken, met name door Orthodoxe joden, in Israël en met name Jeruzalem worden benaderd en gehanteerd, zoals de belediging van medemensen die er een andere mening op na houden, dan zie ik ndaar niet het vredige en Geestelijke Israël in dat Yeshua voor staat. ” Door Mijn geest…” is van dat huidige, wereldse Israël weinig een voorbeeld noch een weergave van. Als de ware volgelingen van Yeshua uit “alle taal, stam, natie en volk” komt, dan is dat niet beperkt tot de joden uit geboorte, maar geestelijk in Christus, door de Heilige Geest! (Openbaring12:17 en 19:10)

  Gelukkig zijn er steeds vaker Joodse broeders en zusters due Yeshua begrijpen en navolgen in een Messiaans kader, waar door met name het Evangelie voor ” de jood als wel de griek” daadwerekelijk vorm krijgt in Yeshua.

  De Paus, als hoofd van alle geloofsgemeenschappen is momenteel ernstig bezig om de gemeenschappen binnen de grenzen van de moederkerk te krijgen. Paus Johannes Paulus II de ” Man of Great Design” als vormgever van het Nieuwe Europa, hebben niets met Christus /Yeshua. Zowel de Kalief als de Paus hebben anti-christelijke gevoelens en bedekken de profetie in de wereld met een deken van verwarring en leugens. Ook binnen het jodendom. Immers Paus Joahannes II is de grondlegger geweest van de Baäl Birit ( de groene boom) één van de bekentste vrijmetselaarij loges van Israël.

  Israël is in de eerste plaats dus een volk; dat uit alle taal, stam, natie en volk in een Geestelijk kader een Geestelijik volk is.

  groet

 4. Op 14 september 2012 @ 19:55 schreef Raywilliams

  Beantwoorden

  Shalom,

  Ik lees in Gods Woord 2 israels, de ene die ‘Zijn hoofd doet omdraaien’ omdat Hij er plezier in heeft om naar te kijken, en de andere Zijn maag (uitleg niet nodig).
  Volgens datzelfde Woord is het Israel van God, het Israel die zijn geboden doet en na de komst van jesuha, in Zijn zoon gelooft alszijnde God met ons.
  Ik vind het huidige Israel een pracht land, met potentieel prachtige Isrealieten.
  Maar Zijn Israel is zeer moeilijk te vinden of je moet met geestelijke ogen kijken.
  Is de God van Abraham nog steeds in Jeruzalem te vinden of ….
  Hoewel ik graag in Jeruzalem kom, vooral geintereseerd ben in Bijbelse opgravingen, God is daar niet.
  Heilig betekend niet een ‘door mensen verklaarde mystische of grootste plek’ Heilig is het pas als God het appart zet voor een speciaal doel.
  Dat doel kon hersteld worden nadat het volk uit babylon terugkwam, helaas waren de gebruiken van babylon sterker dan de roep van God om werkelijk terug te keren, en is dat nog steeds.
  Zijn volk is nog steeds niet helemaal terug, dat komt pas weer als de Bazuin klinkt, dan hoop ik de Heer te verwelkomen in Zijn stad, samen met Zijn volk Israel.
  Ik bid dat daar vele Jood en niet Jood bij mogen zijn, en dat de huidige bewoners van het huidige Jeruzalem/Israel ipv religie of traditie het vernieuwde verbond mogen hebben.
  Er is vanaf het begin van de vorige eeuw zeer veel gebeur in Israel, zoniet wonderbaarlijk, er is keihard gewerkt en zeer veel bereikt, maar is een herbeplanting of herbewoning(hoewel erg mooi en lovenswaardig) nu waar God Zijn profetieen voor heeft gegeven? Waar zijn de in acht nemingen van Zijn wetten, de uitvoeringen van Zijn principes?
  Als ik het land bezoek(wat ik ook nog steeds doe) doe ik dat nu als bijwoner en vreemdeling, ik wacht op de dag dat ik het land mag doorkruizen onder een nieuwe hemel op een nieuwe aarde naar een nieuw Jeruzalem met een nieuw lichaam.
  Waar zijn de wachters die Zijn Woord bewaren en Zijn naam vertegenwoordigen, voor het nieuw Jeruzalem en Zijn Koninkrijk?
  Als je het huidige resultaat al mooi vind kan je nagaan als God het werkelijk nieuw maakt, met echte shalom en niet de huidige nepvrede.
  Ik hoop dat een ieder bid voor de vrede van dat Jeruzalem,dat dat spoedig mag komen en dat de huidige inwoners ook toekomstige mogen worden.(samen met miljoenen anderen)

  Shabbat Shalom Ray

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*