Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“De muur is weggebroken”, Ef.2:14; Kairos en Sabeel spannen de Bijbel voor hun anti-Israel karretje//Update: EO symposium 26 nov. 2013 olv Andries Knevel c.s.

Dinsdag 26 nov., 15.30-18.30  is er een symposium over de visie op Israel onder christenen, zie   http://www.eo.nl/radio5/nieuws/detail/artikel/andries-radio-symposium-waarom-zijn-we-zo-verdeeld-over-israel/
Iedereen is welkom als aanwezige in de zaal, wel opgeven, zie deze link.
De sprekers zitten, hoewel onderling wel verschillend, toch allemaal in een zelfde hoek, de kerkelijk/evangelische bandbreedte en daarom bood ik tijdig, op 21 okt., aan om beschikbaar te zijn ter vergroting van het spectrum, maar volgens de mailvanAndries 3 weken later  “was het allemaal al te vol”  en dus gaat hij voort op de gekozen lijn.
Gelukkig hebben we onze website en graag verwijs ik naar onderstaand verslag van ons tegengeluid naar de geestverwanten van Dries van Agt, (RK-kerk) en  Sabeel (PKN), waar ook een Israelvisie klonk. De visie van Kairos/Sabeel staat hieronder, op basis van hun brochure met mijn commentaar en ook de  Tora-Yeshua visie staat onderaan dit artikel.

Aan het EO symposium doen volgens de gegevens op de EO site de volgende sprekers mee: Aad Kamsteeg (buitenland commentator EO , GKV), Feike ter Velde (oud EO presentator), Kees Jan Rodenburg (dir. NEM), Steven Paas *, Henk Poot (Chr. v. Israel), Bernhard Reitsma (PKN)**, Theo van Campen*** en vele anderen.
*Zie voor Steven Paas sr.  https://tora-yeshua.nl/2012/09/strengholt-paas-e-a-christelijke-voorgangers-willen-net-als-ah-mahdi-ne-jihad-israel-van-de-kaart-vegen/  en voor Reitsma:
**  https://tora-yeshua.nl/2013/11/help-prof-reitsma-van-zijn-waandenkbeelden-af-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran-is-godslastering/
***Voor Theo van Campen, Geref. Bond PKN, zie  http://www.nd.nl/artikelen/2013/oktober/01/nieuwe-generatie-mengt-zich-nog-niet-in-israeldeba

Wat we gaan missen in het EO symposium is het volgende:
-men zal het gesprek over de islam, de grootste bedreiging voor Israel, vermijden en de islam niet als afgoderij, totalitair systeem benoemen, politiek correct als al de 6000 kerken en 50 synagoges in ons land zijn, gezien het feit dat er nauwelijks ergens een website van enige kerk of synagoge te vinden is, waar dat gebeurt.

-men zal niet of hoogstens zeer omzichtig praten over de oorzaak van de dreigende ondergang van Israel, zoals die in Zach. 14 wordt voorzegd, nl. het nog steeds als volk weigeren Yeshua als Mashiach te aanvaarden, de 15.000 Yeshua belijdende Israeli’s zijn bijzonder te waarderen, maar op 5,5 miljoen Joodse burgers naast 1,5 miljoen Arabische moslimburgers is dat een zeer klein percentage.

-men zal niet praten over de structurele antismitische fout van de kerken, te weten dat men in het vieren van zon-dag, zonnewende (kertmis) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (easter /Astharte oftewel Pasen) tegen alle Joden blijft zeggen, impliciet, dat het Jodendom fout zit met het vieren van de Moadiem, de Feesttijden des Heren dus, nl. shabbath, Sukkoth, Pesach, Yom Kippur, Shawoeoth, dat is allemaal vervuld en hoeft volgens de kerken niet meer, het christendom weet het beter.

En zo wordt  dat symposium er  een als zovelen: “ze dronken een glas, deden plas en alles bleef zoals het was”, in dit geval een kerkelijke wereld, die antisemitisch en in vervangingstheologie voortgaat en een Jodendom, waaruit geen spreker vermeld staat tot dusver en wat ook voortgaat met het zien van Yeshua als valse Mashiach.

Geef u op voor het symposium, om het zelf mee te maken, wellicht  staat er nog iemand open voor een gesprek over deze zaken en bovendien ziet u dan zelf hoe dat soort symposia verlopen, ik heb er inmiddels de nodige ervaring mee. Men zoekt er buiksprekers en klapvee.
En mocht u daar niet toebehoren, dan gaat u toch naar het symposium als bewogen Bijbelse gelovige en dan vraagt u onze Vader om Zijn leiding om in liefde voor alle mensen mee te doen, in gesprek met wie dat dan wel wil.
Net zoals een groepje uit onze Tora-Yeshua achterban aanwezig was bij een ander symposium, een jaar geleden, zie hieronder.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

UPDATE:

Het vierde Andries Radio Symposium, met als thema ”Waarom zijn we zo verdeeld over Israël?”, is volledig uitverkocht. Dat maakte de Evangelische Omroep (EO) vrijdag bekend.

Tijdens de bijeenkomst, dinsdagmiddag in Hilversum, gaan onder anderen Theo van Campen, Aad Kamsteeg, Kees Jan Rodenburg, Steven Paas, Henk Poot, Bernard Reitsma en Feike ter Velde met elkaar in gesprek rond Israël. Het zal live te volgen zijn via eo.nl/geloven.

Onze reactie op het thema van het mini-symposium (een uur aan inleiding en gesprek is inderdaad mini-mini) op 27 okt. 2012 Amersfoort, Bergkerk.

De brochure heeft als titel: “de muur is afgebroken” met een foto van een muur, die een kerk afscheidt van de andere kant. De ondertitel is dan: ” het Israelisch-Palestijns conflict in het licht van christelijk geloof en internationaal recht”
Inmiddels is de brochure hier te lezen:
http://www.henriveldhuis.nl/LocalFiles/Israel_Palestijnen/Muur_afgebroken/De_muur_is_afgebroken_met_Voetnoten.pdf

Welke muur? Het hek, wat voor 90% hek is en 10% werkelijke muur tussen Israel en haar buren? Dat staat er nog, hard nodig, sinds het er staat scheelt dat 200 door moslims vermoorde Israeli’s per jaar en beschermt alle bijna 8 miljoen Israelische burgers.
Die moslims komen uit de buurlanden en hebben als doel “Israel van de kaart te vegen”,in opdracht van hun afgod, de koranAllah, zoals in koran en ahadith geboden, omdat Israel een tijdje door moslims bezet was en daarom alleen al terug moet als islamland.

Of wordt de geestelijke muur bedoeld, die staat tussen Joodse gelovigen en moslims? Enerzijds de God van Abraham, Isaak en Jacob/Israel, zoals in de Bijbel beschreven, chesed ve hemed, genade, rechtvaardigheid, liefde  voor alle mensen en anderzijds de koranAllah: onderdrukking van de moslims en haat voor de niet-moslims.
Daar staat inderdaad een enorme muur tussen, die wel wordt afgebroken, maar dan tegelijk met de hele islam als duivels, totalitair systeem, als Yeshua komt als Mashiach ben David, met overigens ook beloftes van herstel voor de Palestijnen in o.a. Gaza, zie Zach. 9:1-8, een bastaardvolk, dat tot inkeer komt en een plek krijgt in Israel als gewaardeerde gast, als lid van de Joodse familie, als een stamhoofd n.b.!

Welke muur dus volgens Kairos/Sabeel?
In de inleiding op  pg. 1 wordt gesteld, dat  het gaat om “de muur van vijandschap tussen het Joodse volk en de niet-Joodse volken, afgebroken door Yeshua (Jezus ) door Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen”.
Dat zijn dan 3 grote fouten in die ene zin en de conclusie als zodanig is ook helemaal onjuist, als 4e fout.
Als 1e fout: “Joods volk” is onvoldoende gedefinieerd, immers de 10 zoek geraakte stammen vallen niet onder die verwoording, Joods is wat van Juda/Benjamin afstamt in de letterlijke zin. Dus we hebben Juda/Benjamin als Joods volk (1) en ook alle 12 stammen  als Joods volk (2)
Verder dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de staat Israel (3), waar de helft van het “Joodse”volk (als in 1) woont en de rest vrnl. in de USA en elders, totaal 15 miljoen, in de zin dan  van afstammeling van Juda/Benjamin, zover bekend.
En dan is er nog het “ware Israel” (4),waar Paulus het in Rom. 2:28,29 over heeft, nl. “ieder die Joods is in zijn hart, naar de Geest”, oftewel alle oprechte gelovigen in JHWH vanaf Adam/Eva tot  het einde, dus de gelovigen van voor, binnen en buiten het Joodse volk (als in 2)
Op pg. 8 in de brochure wordt er wel een onderscheid gemaakt in soorten Israel, maar dat is een andere dan ik maak en daarbij laat men “het ware Israel: (4) , waar het uiteindelijk om gaat, geheel buiten beschouwing!

Dat brengt me op de 2e fout in die ene zin, men spreekt over God. Welke God? Wodan, Zeus, de Allah zoals in de koran beschreven,  Brahma/Vishnu/Shiva  als “drie-eenheid”  in het hindoeisme of  Isis/Horus/Seth (IHS !) uit de Egyptische afgoderij ?
De Ene ware God heeft Zijn Naam geopenbaard aan Mozes, hoewel al eerder in Genesis 2 genoemd. Die Naam is JHWH (jod he waf he) en ook “de God van Abraham, Isaak en Jacob” en Hij wil zo genoemd worden tot in eeuwigheid, Ex. 3:15.
Men heeft nog niet eens het inzicht om de juiste naam van van de Schepper te gebruiken in deze brochure, de compleet onduidelijke en algemene term “God” wordt gebruikt.

Dan de 3e fout: men spreekt over Gods onvoorwaardelijke liefde. Dat is makkelijk, wat we ook doen, God heeft ons lief zonder enige voorwaarde. Zo’n idee is totaal onBijbels, lees Dt.28 over “zegen en vloek”, afhankelijk van wel of niet leven in de Tora-praktijk uit respect voor JHWH.
Daarin is de genade helemaal duidelijk dmv. de offerdienst en het vertrouwen op de vergeving zonde door JHWH bij schuldbelijdenis bij die offerdienst, die symbolisch vooruit ziet op het ware Pesachlam, Yeshua.

NB. in de context gekozen tekst, Ef. 2:14 staat met zoveel woorden, dat er een duidelijke voorwaarde is om in de gemeenschap met JHWH te komen, nl. het aanvaarden van het offer van Yeshua, dat de muur van zonde, die tussen mens en JHWH staat, verwijdert.
JWHW heeft ons zeker lief, in onpeilbare mate, maar stelt wel de voorwaarde van eerlijke schuldbelijdenis, aanvaarding van Zijn offer en vervolgens in verbondenheid met Hem als een tak aan de wijnstok (Joh. 15) , de Tora praktiserend te leven.
Maar dat slaan Kairos/Sabeel voor het gemak maar over, “God houdt toch wel van je, onvoorwaardelijk”. Alsof er geen “poel des vuurs” bestaat, waarin al degenen, die Hem verachten en blijven afwijzen, uiteindelijk vernietigd worden, zie Opb. 21:8

Je vraagt je dan af, of er na dergelijke elementaire fouten nog verder gelezen moet worden in de borchure van Kairos/Sabeel.  Hun 4e fout is de  exegese “de muur van vijandschap tussen het Joodse volk en de niet-Joodse volken“;  onjuist, zoals ik heb uitgelegd en hieronder nader toe ga lichten.
De enige reden om verder te lezen, is gesprek met kennis van zaken mogelijk maken, dus laten we focussen op de Israelvisie.

Welke muur bedoelen  Kairos/Sabeel dan in wezen? De weigering van Israel om op te gaan in een algemene staat, waarin het Joodse deel wordt overvleugeld door een meerderheid van moslims.
Daarom moet Israel worden gedwongen met politieke sancties en een Boycotts, Divestments, Sanctions (BDS) programma,
http://www.bdsmovement.net/call :  de kerken moeten iedereen oproepen geen Israelproducten te kopen!
Let wel: geen enkel Israelproduct en dat zou betekenen, dat we veel zaken op ict en medisch gebied niet meer hebben. Tja, je moet er wat voor over hebben , niet waar?
Men kent ook BDS in beperktere vorm, dan gaat het om producten te boycotten van Israeli’s uit Judea/Samaria, want dat is door Israel bezet gebied.
Alweer een grove fout, dit gebied, ten onrechte “Westbank van de Jordaan” genoemd, is hooguit “betwist gebied” waar over onderhandeld moet worden. Ik ben er geweest, overal waar Israeli’s aan de slag gaan, “bloeit de woestijn als een roos” .
Waar moslims wonen is de boel armoedig, verwaarloosd of er staan nieuwe huizen met EU en USA en VN financieen gebouwd, onbewoond!
Immers, de moslimmachthebbers , de P.A. en Hamas, dwingen de Palestijnen in  zgn. vluchtelingenkampen te wonen om het probleem in stand te houden, zodat de moslimbuurlanden kunnen blijven eisen, dat de oorspronkelijke Palestijnse inwoners met al hun nakomelingen in Israel moeten gaan wonen.

Wat is dat voor een dwaze toepassing van een Bijbeltekst? Inderdaad de Bijbel laten buikspreken, voor je eigen karretje spannen.

Wat zegt de tekst van Ef. 2:14 dan wel?
Die muur is de scheiding , die in heel Jes. 59 al wordt genoemd en veel vaker, bijv. de muur die achter Adam/Eva werd opgericht, zodat ze niet in het paradijs terug konden gaan, nadat ze de leefregels van JHWH hadden overtreden.
Het is de muur van onze overtredingen van de leefstijl, die JHWH voor ons heeft geboden in de Tora, de gebruiksaanwijzing voor de mens om tot eer van JHWH te leven en die muur is geslecht door het offer van JHWH in Yeshua.
JHWH verachten en Zijn Tora negeren levert een verrotte wereld op, die door de zondvloed moet worden weggevaagd en de enige redding  is het binnengaan in de ark, het genade-aanbod van JHWH.
Negeren van JHWH en Zijn Tora  levert ons de doodstraf op, die JHWH voor ons in Yeshua heeft gedragen, aan het kruis op Golgotha.
Dat is de muur, die aan de orde is en van die muur wordt gezegd, dat die in Yeshua is weggebroken.
Die muur is ook zichtbaar tussen de oprechte gelovigen in en buiten Israel en allen, die de genade en vergeving van JHWH niet hebben willen aanvaarden.

Dus niet: “gans Israel in letterlijke zin” enerzijds en de goyim anderzijds, zoals Kairos/Sabeel beweren.
Door  het hele volk Israel, in de zin van (2), alle 12 stammen, loopt ook een scheiding van oprecht en onoprecht, van hen die Yeshua hebben aanvaard in de Tora voor Zijn komst , ziende op Hem en allen na Zijn komst enerzijds en anderzijds de Israelieten, die zich met hun hart en in praktijk van JHWH hebben afgekeerd.
Paulus verwijst in Ef. 2:11 naar die scheiding met de woorden”de zogenaamde besnijdenis als werk van mensenhanden”: Joden, die de relatie met JHWH via het houden van regels meenden te kunnen verdienen (wetticisme) en die in hun arrogantie neer keken op de goyim.
Dan gaat hij verder met duidelijk te maken , dat de goyim  (maar ook de wettische Joden) buiten de genade van JHWH staan, uitgesloten van het burgerrecht van het “ware Israel”(4)
Het gaat om het “overblijfsel van Israel” (Rom. 11) ,waarin alle 12 stammen zijn vertegenwoordigd (Opb. 7:1-8) in die zin wel “gans Israel” in representatieve zin, net als “gans Israel” representatief aanwezig was op de Karmel, zie 1 Kon.18
In Hebr. 3 lezen we duidelijk genoeg, dat niet alle Israelieten met JWHW verbonden bleven, vele natuurlijke takken raakten van de boom af (Rom. 11) , waar we ook lezen, dat ze weer terug gezet kunnen worden overigens en dat wilde takken geent en verwijderd kunnen worden.

Zo  vormt JHWH Zijn bruidsgemeente, alle oprechte gelovigen van voor, in en buiten Israel worden met elkaar verbonden, omdat de muur , die hen van JHWH scheidde , in Yeshua is weggebroken en omdat ze die genade aanvaard hebben.
Wie die genade niet wenst te aanvaarden en er uit wil leven in de praktijk van de Tora, blijft in zijn verloren staat, los van JHWH !

Onderstaande Israelvisie mag iedereen uitprinten en uitdelen, mits de inbegrepen bronvermelding er onder staat.

Onze Israelvisie luidt (1e concept) als volgt:
Isra-el betekent “vorst/prins van God” en verwijst naar alle oprechte gelovigen in JHWH, vanaf Adam/Eva, het ware Israel zoals in Rom. 2:28,29.
JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob , vormde het volk Israel om aan de wereld duidelijk te maken, hoe je in liefde en respect met Hem dient te leven, beschreven in de Tora/hele Bijbel en een aantal Israelieten deed dat  heel goed, Yeshua van Nazareth als verschijning van JHWH in mensengestalte deed dat als Enige volmaakt.
Het volk Israel is hierin ernstig tekort geschoten, maar wie zou het wel goed gedaan hebben? Derhalve zijn ze verspreid over de aarde, waarvoor JHWH hen gewaarschuwd had, zie Dt. 28,29 en 30, waarin ook de belofte van JHWH staat (30:1-10) van herstel bij bekering.
Hoewel er altijd oprecht gelovige Israeli’s zijn geweest, die na Yeshua  Hem ook aanvaard hebben als de levende Tora, het ware Pesachlam, is de bekering van het heel volk niet aan de orde, het gaat om kleine percentages.
De staat Israel, vanuit zionistisch oogpunt opgestart eind 19e eeuw en in 1948 naar internationaal recht een feit, is in meerderheid seculier, waarbij wel het Joodse karakter van de staat bewaard wordt, voor sommigen als Joodse cultuur, voor anderen als Tora praktijk zover mogelijk zonder tempel en binnen eigen, orthodoxe  kring of Yeshua-belijdende gemeente.
In de staat Israel wonen naast ca. 5,5 miljoen Joden, w.o. ca. 15.ooo Yeshua-belijdende Joden,  ook 1,5 miljoen moslims en een aantal Palestijnse christenen plus nog diverse groepen, als Bahai, Druzen e.d., totaal bijna 8 miljoen Israelische staatsburgers.
De terugkeer is een wonder op zich, uniek in de wereldgeschiedenis, betreft vrnl. afstammelingen van Juda/Benjamin, de andere stammen wordt naar gezocht, recent zijn er leden van de stam Manasse gevonden, de aliyah (opgaan naar Yerushalayim) is gaande en over de zoekgeraakte 10 stammen valt nog genoeg te zeggen.
Dit wonder is gaande ondanks een gebrek aan bekering tot JHWH in Yeshua, maar gaat bij een aantal zeker wel met een gericht en/of geloof in Hem gepaard, JHWH kent de harten, die beoordeling is geheel aan Hem.
Ezechiel 37 geeft een prachtig beeld van dorre doodsbeenderen, waarop vlees en spieren komen en tenslotte komt er leven in , een geest en dan de Heilige Geest, JHWH Zelf dus.
Vanaf vs.15 lezen we over de samenvoeging van Efraim en Israel, de 2 en 10 stammen, samen weer 1 Israel en in vs. 28:”de volken (goyim) zullen weten, dat Ik, JHWH het ben Die Israel heilig, doordat Mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat”  en dat in het land,wat JHWH gaf aan Jacob (Israel).

Wij willen  Israel als staat, als volk en daar boven uit “het ware Israel door de tijd heen en wereldwijd” steunen en voor hen opkomen, waar het bedreigd wordt door antisemitisme van uit de kerken, de islam en de NWO en uit welke hoek dan ook verder.
Want in Yeshua zijn we geent op de edele olijf (Rom. 11) en daarmee zijn we Israeliet in de zin van dat “ware Israel” en Geestverwant met allen uit het volk en de staat Israel, die oprecht JHWH zoeken en met Hem verbonden leven, door Tora en Yeshua.
Bij onze Israelvisie hoort ook het verwachten van  Yeshua als Mashiach ben David,  Koning te Yerushalayim, van waar uit Hij de wereld regeert, zie o.a. Zacharia 14.
JHWH,de God van Abraham, Isaak en Jacob verscheen in mensengestalte aan Abraham, Jacob, ouders van Simson en bovenal in Yeshua van Nazareth, de levende Tora, het ware Pesachlam en zo zien we ook de verschijning van de Mashiach ben David, die we spoedig verwachten naar Zijn belofte in de Bijbelse profetie.

Ben Kok (joods-chr. pastor) , vragen altijd welkom via “contact” op onze site:
www.tora-yeshua.nl

Kom op 27  okt. naar de Bergkerk in Amersfoort, geef u op om met uw aanwezigheid  en inspraak dit geluid te versterken en om het eenzijdig demoniseren van Israel tegen te gaan.
Zie de info daarvoor op
https://tora-yeshua.nl/2012/10/sabeel-pkn-en-kairos-verenigen-zich-in-hun-anti-israelacties-27-okt-bergkerk-amersfoort-wees-er-bij/

Shalom ,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

18 Responses to “De muur is weggebroken”, Ef.2:14; Kairos en Sabeel spannen de Bijbel voor hun anti-Israel karretje//Update: EO symposium 26 nov. 2013 olv Andries Knevel c.s.

 1. Kleine aanvulling: de muur beschermt niet alleen ‘het Joodse volk’, maar ook de 25% niet-Joodse bevolking van Israel.

 2. Niet vergeten het zijn onze linkse Joden die pro Palestinenser zijn!!!!!

 3. De Bijbelteksten over het afbreken van de muur lees ik als dat de muur tussen Israel als Gods volk, met Gods wetten en leefregels is uitgebreid naar de andere volken. Zij kunnen nu ook deel uitmaken van Gods volk en de Thora, die als een soort muur van bescherming rondom het volk Israel stond is nu ook voor hen.
  11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Ef.2.
  Dus worden wij als gelovigen deel van Gods volk Israel, wij zijn medeburgers geworden. De Thora werkt niet meer als een muur maar is leidraad voor alle gelovigen geworden.

  • Hi Wia,
   Mooie, creatieve gedachte, klopt ook best wel, als je het als volgt ziet:
   Zonder Tora inclusief de mogelijkheid van schuldbelijdenis van uit het hart, met de symboliek van de offerdienst, ziende op Yeshua, kun je niet met JHWH leven.
   Door er deel aan te krijgen, door Joods te worden voor de komst van Yeshua, dan wel na Zijn komst in het zicht op Wie Hij is en daarmee geestelijk Joods te worden,te leven in de Geest van de Handelingengemeente, Tora en Yeshua praktiserend, geniet je inderdaad van die beschermende muur.
   Zoals straks in het 1000 jarig rijk en zo gezien is de Tora als een beschermende muur om hen , die er naar leven met het hart , ziende op Yeshua, een beschermende muur.

   Maar: dat staat er niet! Het gaat om “de muur van vijandschap” die is afgebroken, zoals er letterlijk staat. Dat moet dus de zonde zijn die tussen ons en JHWH staat en die muur is door het offer van Yeshua afgebroken.
   De zinsnede ” en de wet en zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld” slaat m.i. op het wetticisme ( Yeshua heeft het wetticisme, door regels zelf de toegang tot het Koninkrijk menen te kunnen verdienen, ontmaskert, buiten werking gesteld) .
   De Tora zoals bedoeld blijft uiteraard van kracht, zie Matth 5:17 e.v.

   Shalom
   Ben

 4. Als er dan nu sprake is van deze dingen, dan begrijp je toch ook wel dat er een beschermende muur omheen moet staan.
  De staat Israel moet als overheid deze bescherming bieden. Kairos/Sabeel richt zich met een politiek van boycotts en propaganda tegen deze Israelische overheid.
  Waarom? Waarom geven zij (binnen de bescherming die de overheid biedt), de Geest des HEEREN niet de gelegenheid om in het reine te komen met Zijn volk?
  Als christenen zouden Kairos/Sabeel moeten helpen bouwen, genezen en beschermen.
  En niet: slopen.
  Ik ben het dan ook helemaal eens met jouw artikel, Ben. De punten en de komma’s komen nog wel. De grote lijn staat als een Huis!

 5. Maar die vijandschap gaat hier niet over die tussen mens en God, maar tussen Gods volk en de heidenen. Tenminste, zo lees ik het. De heidenen waren eerst ver van Christus, hadden geen deel aan de verbonden, die God met Israel exclusief had gesloten. Hij heeft dit met geen ander volk gedaan. En ook de Thora had Hij aan Israel gegeven, niet aan een ander volk. Daarmee werd Israel apart gezet en ontstond er een muur van vijandschap tussen Israel en de andere volken. Door de kruisdood en opstanding van Yeshua werd dit verbond uitgebreid naar de andere volkeren. Die konden allemaal bij Israel gaan horen, als zij diens God erkennen, geloven in Yeshua en wat Hij voor ons gedaan heeft en naar Zijn geboden leven.
  19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Ef. 2
  Ik vind dit een bevestiging van het gedeelte waarin wij geent zijn op de edele olijf.

  • Hi Wia,
   We zijn het wel eens, maar het is hoe je het verwoord.
   1. “muur van vijandschap” is de zonde, die tussen JHWH en alle mensen is gekomen, “de aardbodem is om uwentwil vervloekt”
   2. door geloof in JHWH konden mensen toch vertrouwen , dat er een Middelaar zou komen, Gen. 3:16, die de vijandschap zou wegnemen. Dat was het geval voor alle mensen, die voor de komst van het volk Israel leefden, Abraham werd door geloof gerechtvaardigd, er was in zijn tijd geen geschreven Tora, die kwam pas bij Mozes, 700 jaar later.
   Zo bestond er een scheiding tussen Kain en Abel, tussen degenen, die JHWH oprecht zochten (Adam/EVa, Abel,Henoch, Noach, Abraham e.d.) en de lijn van Kain, Nimrod en allen die zichzelf tot godheid maakten of afgoden volgden.
   Weer diezelfde “scheidingsmuur” van vijandschap.
   3.Als JHWH Israel roept vanaf Abraham, als voorbeeldvolk, komt er inderdaad zo’n muur van vijandschap tussen Israel als voorbeeldvolk (genade in de Tora-praktijk gesymboliseerd) en de rest van de wereld.
   Wie in die rest van de wereld gelovig was, kon zich bij Israel voegen, zo mogelijk (niet eenvoudig als je op Groenland of in Zuid-Afrika woont of Amerika of Japan.)
   Dus die “scheidingsmuur” is zichtbaar op meer plaatsen en momenten.
   Sterker nog, die loopt ook door Israel zelf, oprechte gelovigen en “Joden die de duivel tot vader hebben” zoals Yeshua zegt in Joh.8:44

   We zijn geeent op de edele olijf, zeker. Dwz. behorend bij het “overblijfsel van Israel”, dat oprecht in JHWH en in Zijn verschijning in Yeshua gelooft.
   Levend uit de genade, die in het geloof, daarna geloof zichtbaar in Tora praktijk en daarna in Yeshua + Torapraktijk beleefd wordt.
   Samenvattend: de scheidingsmuur van vijandschap is de zonde tussen God en mens, dus ook tussen degenen die Gods kinderen zijn geworden en die het niet willen zijn.
   Tussen het “ware Israel en degenen, die niet bij JHWH willen horen.
   Dat is gelukkig veel breder dan tussen het volk Israel (alleen zij, die fysiek van de lijn Abraham, Isaak en Jacob afstammen) en de andere volkeren.
   Het kan ook niet zo zijn, dat je moet stellen “tussen het volk Israel en de goyim”, want er zijn vele Israelieten, die niets deden met hun geloof in JHWH, er nooit aan begonnen of het als uiterlijke cultuur beleven.
   Dan is er helemaal geen muur van vijandschap, deze categorie Joden deed alles om te assimileren met de goyim, niks geen scheidingsmuur.

   Graag hoor ik weer van je, want dankzij jouw opmerking kom ik ook weer verder.
   Shabbath shalom,
   Ben

 6. Op 19 oktober 2012 @ 15:43 schreef Arnold Norder

  Beantwoorden

  Hi Ben en anderen,
  ik heb het even allemaal op mij laten inwerken. Heb met Efe 2 ook lopen worstelen.
  Dus de gedachte van Wia komt mij bekend voor.
  Want vooral door dat mensen in de kerk waar ik bij hoorde vooral dit belangrijk vonden uit efe 2 en dan deze verzen: doordat Hij in zijn vlees de “wet der geboden”, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Dat de 10 genade woorden van JHWH buiten werking gesteld zouden zijn, en dan vooral met name de Shabbat 4de gebod. Ik heb ook dit voorgelegd aan Gerard Wijtsma en hij heeft er een preek over gehouden. Gerard is voorganger bij http://www.mayaan.nl Messiaanse belijdende gemeente Mayaan Yeshua. Alleen hebben ze deze niet opgeslagen bij audio opnames. Maar ik ben bij de uitlegging geweest hiervan en snap nu ook Ben zijn standpunt. Toch blijf ik dit in dit alles niet begrijpen. Wij heidenen mogen door JHWH zijn Genade via Zijn WOORD YESHUA bij het volk Israël horen en delen in hun beloften, waarom blijven dan deze heidenen dan zo ver van Israël vandaan staan. Zouden wij christenen, zoals Jan Willen v/d Hoeve het ooit eens zei in Gods Heart Cry, niet als een muur ( zichtbaar in Israel zelf of in eigenland via politiek of dergelijke) om Israel heen moeten gaan staan. Ik weet wel dat er steeds een grotere groep mensen komt die dit met mij en vele anderen zouden willen zien gebeuren. Om onze Broeder Israel heen gaan staan, zoals wij om onze BROEDER YESHUA heen willen en mogen gaan staan. Die vooral naar Het WOORD wat YESHUA zelf is, Israëls GROTE BROEDER IS. En Hij die Broer van Hun en Ons Word ook nog eens Koning te Jeruzalem. Wat willen we nog meer. wat weerhoud ons er van om dit alles te mogen doen in JHWH Zijn NAAM.
  Allen een Goede en gezegende Shabbat Sjaloom.

 7. Ja, ik denk, dat wij wel op een lijn zitten, als ik het allemaal zo lees. Het gaat om de gelovigen in YHWH, die Zijn geboden volgen en Yeshua als verlosser hebben aangenomen. En zo lang er zulke gelovigen in Israel zijn, hoe weinig ook, is Israels rol niet uitgespeeld (zie ook Elia en de 7000 die hun knie niet voor de Baal gebogen hadden. Elia dacht dat hij alleen was over gebleven). En omdat wij medeburgers geworden zijn, verdient Israel onze steun. Hoorden wij Israel niet tot naijver te wekken (Rom. 11)? Ik denk dat wij Israel eerder met een positieve houding tot jaloersheid wekken, dan met een boycot. Wij hebben nog een gigantische schuld in te lossen en heel wat goed te maken. Het christendom heeft het Joodse volk al genoeg ellende opgeleverd en blijkbaar is het nog niet genoeg. Profetieeen worden aan de kant geschoven en Yeshua wordt van Zijn Joods zijn ontdaan. En nu denkt weer een groep christenen met het vingertje naar Israel te wijzen, terwijl er genoeg in eigen huis te doen valt. Uit de Bijbel mogen wij leren, dat Yeshua in Israel zal terugkeren op aarde, op de Olijfberg of er nu geboycot wordt of niet. En Hij zal vanuit Jeruzalem de aarde regeren. Ontken je dat, dan zeg je, dat YHWH onbetrouwbaar is. En in feite is dat wat Sabeel zegt. Zij zien liever een Palestijnse staat op grondgebied dat aan Israel beloofd is. ZIj gaan daarmee in tegen YHWH’s beloftes. Al worden die beloftes wel waar, Sabeel of geen Sabeel.

  • Hi Wia,
   Inderdaad en daarom steunen we al die vormen van Israel, ik noem er 4. Op dat zoveel mogelijk uit het fysieke Israel tot het ware Israel zullen gaan behoren.
   We hebben als christenheid zeker heel veel goed te maken, daarom vraag ik elke Israeliet/Jood om vergeving voor het feit, dat ik uit zon vreselijk foute achtergrond kom en dan is er doorgaans alle begrip, acceptatie en gesprek mogelijk.
   En daarom zorgen we voor een stevig tegengeluid op 27 okt.
   Shabbath shalom,
   Ben

 8. Even voor alle duidelijkheid Arnold,
  Ik geloof niet, dat Gods wetten zijn afgeschaft. Sommige zijn niet uitvoerbaar omdat er geen tempel is, maar ik geloof, dat ook de gelovigen uit de volken de Sabbat mogen vieren en de Bijbelse feesten. En dat ook de spijswetten nog gelden. Als zij goed waren voor het volk Israel, waarom niet voor ons? De zondag is een menselijke inzetting, net als veel joodse gebruiken. Daar is niet altijd een Bijbelse grond voor te vinden.

  Shabbat shalom!

 9. GEESTELIJK LEVEN
  Beste Ben, mijn antwoord @19:58 is een politieke stellingname tegen Sabeel/Kairos.
  Daarin zeg ik dat die lui aan Israel de ruimte moeten geven, ook om geestelijke zaken op te lossen.
  En zo komen wij bij de scheidsmuur waarover jij spreekt, in ons innerlijke, geestelijke leven.
  Ik zie deze “scheidsmuur” als een verstoring van onze gemeenschap in het bloedverbond.
  Een heel ernstig feit (dat ontstond in de zondeval. De gemeenschap liep toen vast in de dood en Satans macht).
  Yeshua heeft deze breuk hersteld. Hem komt daarvoor de eer toe! Hallelujah.
  Hij wil deze “scheidsmuur” ook in ONZE levens herstellen en genezen, volgens ZIJN inzichten. En in een gelovig gebed mogen wij Hem daar ook om vragen. Amen

 10. “De staat Israel, vanuit zionistisch oogpunt opgestart eind 20e eeuw en in 1948 naar internationaal recht een feit,…….”

  Ik denk dat U een eeuw ernaast zit .
  mvg nol

 11. Hi @Ben
  Helaas kan ik het symposium van 26 nov niet volgen. Kan wel vlgs internet:
  ‘eo.nl/ geloven’, maar helaas niet via android.
  Ik hoop e e a te vernemen via deze site.
  Is een zeer belangrijk onderwerp namelijk.
  ………………….
  shalom cornelia

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*