Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

PKN visie op kerk/Israel/Palestijnen “meervoudig verbonden” , “plaisierig”, maar niet plezant.

Met dank aan RD:
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/bundel_meervoudig_verbonden_over_kerk_israel_en_de_palestijnen_gepresenteerd_1_687846

en ND: http://www.nd.nl/artikelen/2012/november/02/israelgesprek-vergt-een-lange-adem#display-reactions

Mijn impressie van deze boekpresentatie en wat meer achtergrond info:
Ca. 100 mensen aanwezig, diverse oude bekenden, zoals:
-prof. Bernard Reitsma, die de PKN islamnota heeft geschreven met daarin zijn standpunt: “dezelfde God in Bijbel en koran”, overgenomen door de synode.
-Arjan Plaisier, scriba PKN,  die me deed denken aan een PKN delegatie, die naar de Al Azhar universiteit, islam hoofdkwartier, is gereisd in 2008 om afstand te nemen van Fitna, de islam-ontmaskerende film van  Wilders om de ayatollah’s ter plekke gerust te stellen.
Arjan stelt de landbelofte ter discussie, net als bij Kairos/Sabeel mag er geen religieuze claim op het land gelegd worden, noch door Joden, noch door moslims.
Zie echter http://www.franklinterhorst.nl/Godsbeloften%20aan%20Israel.html
Dat de Mashiach ben David terugkomt op de Olijfberg (Zach.14/Hand 1)  en er tal van landbeloftes aan Israel in de Bijbel staan, wordt daarbij vergeestelijkt door Arjan Plaisier c.s.,  net als het niet meer praktiseren van de Tora, de modiem moeten vooral profetisch , niet praktisch worden gezien.
Waarom dan wel de in 325 door de RK kerk ingestelde  zon-feesten (zon-dag, zonnewende/kerst en voorjaarsfeest) vanuit het heidendom worden overgenomen en worden voorzien van een christelijke lading, wordt niet besproken helaas.
Het is zeer fout, m.i. zelfs anti-Israel en onBijbels, maar “het is voor de kerk zo lastig om te veranderen na 17 eeuwen misleiding, hoor je dan als argument of erger  nog, men komt met een krom verhaal, dat de zondag in de Bijbel wordt geleerd en dat de “wet is vervuld en dus heeft afgedaan”.

Ik merkte op, toen ik die gelegenheid kreeg, dat onze Tora-Yeshua lijn , zoals in de Handelingengemeente juist wel Yeshua volgt en dat dit soort gemeenteleven tot zegen is, ons helpt de Bijbelswoorden in praktijk om te zetten, in persoonlijk geloof en actie naar onze omgeving.
Daarbij stellen we dat de landbelofte wel degelijk blijft gelden voor het ware Israel, waarbij de staat Israel een aanloop daar naar toe zal zijn, zij het dat op geestelijk “dorre doodsbeenderen” nog vlees en geest moet komen.

Over de grootste dreiging voor Israel werd niet gesproken, V.d Graaff maakte er als enige inleider een kritische opmerking over en toen ik de micorfoon  kreeg, heb ik de islam als enige naar voren gebracht: pure afgoderij met een rampzalig voorbeeld in Mohammed.
In het boek “Meervoudig verbonden” is PKN/CU professor Bernard Reitsma in hfdst. 8 aan de beurt.
Eerst wat vragen en dan, op pg. 118 boven aan, de opmerking, zonder enige kanttekening, dat voor moslims “Jeruzalem de 3e heilige stad is”.
Hij vermeld niet, dat in de hele koran nergens het woord Jeruzalem voorkomt!!!
Verder staat in de koran in soera 5:2o,21 dat het land door God aan Israel is gegeven, dus die claims van moslims op het land zijn zelfs van uit hun eigen bron belachelijk, maar daar heeft Bernard het niet over helaas.
Soera 5: 20. En toen Mozes tot zijn volk zeide: “O, mijn volk, herinner u God’s gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven.” 21. “O, mijn volk, gaat het heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.”
Soera  7: 128. Mozes zeide tot zijn volk: “Zoekt de hulp van God en weest geduldig. Voorzeker, de aarde behoort aan God. Hij geeft haar als erfdeel aan wie Zijner dienaren Hij wil en de uiteindelijke overwinning is voor de godvrezenden.

Op dezelfde pg. 118,  in punt 1 schrijft Bernard, daarbij Plaisier  citerend, “dat je niet behouden wordt door in het land Israel trouw Tora te houden als verbondspartner van JHWH en dat alleen het geloof in Yeshua je redt en het Tora leven je niet heiliger maakt dan je in Hem toch al bent als christen.”
Onvolledig en ondoordacht gepraat.
Want: de Israelieten die in geloof de Tora praktiseerden voor Yeshua, zagen in de offerdienst in geloof op Hem en worden in dat geloof behouden.
Na Yeshua (de levende Tora!)  bleef de Tora gewoon van kracht , zie Matth 5:17 en juist het leven vanuit en genade in Tora en Yeshua geopenbaard is onze basis, de Torapraktijk leidt direct tot heiliging, waarin de vrucht van de Geest zichtbaar wordt.
Heiliging is geen sfeertje, geen vroom gevoel, maar  vooral levenspraktijk, Joh. 14:21 “Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart (Tora!), die is het die Mij liefheeft”
Het is de bekende Pinksterkerkenonzin, die leert, dat je in Christus al volmaakt bent en dat het je vanzelf door de Geest aanwaait, heilig leven.

Het land  en de Torapraktijk doen er niet toe, het Koninkrijk van God is wereldwijd en geestelijk, aldus Bernard. Islam en Jodendom hebben een land nodig, de christenen niet, die weten wel beter.
Bernard vermeldt dan weer niet, dat Israel een specifiek stuk land aan weerszijden van de Jordaan in bruikleen heeft gekregen van JHWH, de God van Abraham, Isaak en Israel.
Moslims moeten van hun koranafgod Allah de hele wereld in jihad veroveren tot het kalifaat is gevestigd, iedereen gedwongen moslim, onder de sharia.
Dat is een enorm verschil en dat onvermeld laten is gewoon misleiding , de theo-logen logen wel vaker.
Maar ja, als je het over “dezelfde God” hebt in Bijbel en koran, dan kom je van de ene op de andere fout, professor of  niet, dat blijkt.
Geen 2 statenoplossing, helemaal geen religieuze claims van niemand, gewoon wachten tot het Koninkrijk Gods neerdaalt op de hele wereld.

Geen verzet tegen de islam, geen these-antithese  neerzetten,  gewoon in liefde  het evangelie verkondigen. (makkelijk als je niet in Pakistan, Nigeria e.d woont)
Bernard is het makke schaap, wat zich zonder verzet laat afslachten door moslims, want het is toch “dezelfde God” in de harten van de moordenaars, die de opdracht van Allah/God uitvoeren in jihad volgens de koran/ahadith en de God in Christus ons geopenbaard van uit de Bijbel in het hart van Bernard.
En Israel? Dat volk moet maar zien, christen worden waarschijnlijk, liefst als PKN lid vermoed ik.
Tora en land niet meer van belang, beloftes van JHWH voor Israel ook niet meer.  Althans, volgens Bernard. En de God van Israel, die mag je ook best Allah noemen, zoals in de op dat punt zeer ondeskundig vertaalde Arabische Bijbels, waar men beter Eloha/Elohim  en JHWH had kunnen neerzetten.
Maar als het toch “Dezelfde ” is, zet in onze Nederlandse Bijbel dan maar “Allah” ipv God, ook RK bisschop Muskes was er voor.
Bernard had verder geen inbreng als spreker, maar zijn hfdst. 8 zal nog velen misleiden en dat Bernard, is vreselijk. Het bloed van alle slachtoffers van de islam kleeft aan jouw  handen en aan allen, die de onzalige PKN-islamnota hebben goedgekeurd en /of de islam als “gelijkwaardige religie” zien (CU).

-Jan Willem Stam, van “Sabeel”, riep j.l. zaterdag 27 okt. nog op tot Israelproductenboycott in de Bergkerk te Amersfoort. Hij  weidde behoorlijk uit over zijn frustraties van 4 jaar “hard werken met Sabeel” en zijn werk als PKN voorganger:” het had allemaal weinig praktische vooruitgang opgeleverd en hij was dan ook gestopt met Sabeel als vz.
Ook het “kerkelijk gesprek” zag hij nog nauwelijks zitten, veel gepraat en weinig wol.
(Na afloop heb ik Jan Willem nog aan gegeven, dat in onze Tora-Yeshua gemeentes alle gelegenheid is voor woord en daad, ter bemoediging. Er is hoop, ook
na PKN/Kairos/Sabeel !)
-Een  man in het publiek gaf aan al 25 jaar binnen de PKN te ijveren voor de Palestijnen en te vechten tegen de “Israelische bezetting” (!), maar het hielp
allemaal niets, de PKN beperkte zich tot praten en er kwam geen enkele actie uit ; hij stopte er nu mee.

Een van de inleiders, Klaas Spronk, samen met  Arjan Plaisier  redactie van het gepresenteerde boek ” Meervoudig verbonden” gaf aan, dat de Bijbel niet alleen ter bevestiging van het eigen gelijk moest worden gebruikt, maar juist om een “ander geluid, wat je eigen idee tegen spreekt” te ontdekken.
Neem de apocriefe boeken dan ook mee. Lees op 4 nivo’s:   letterlijk, allegorisch, morele toepassing, mystiek.
Jammer dat Klaas hier niet  de bekende Joodse studeerwijze noemt, die daarmee overeenkomt en de oudste papieren heeft, afgekort Pardes:

1.pesjat: de letterlijke tekst, het linguïstische niveau, opbouw/compositie, citaten, intertekstuele verbanden, genre
2.remez: de toespelingen: hints zoeken in namen, sleutelwoorden, symbolen, metaforen,allegorieën, getallen (gematria), maar ook in de geschiedenis, de feestdagen, de tempel, de objecten, maar vooral in alle benamingen en typeringen van het messiaanse en de messias.
3.derasj: uitleg van de symboliek (die in de regels zit en in de verhalen) , toepassing, actualisering, concretisering, interpretatie voor het nu….historische context, wel het niveau van de tekst ontstijgen: metafysisch verstaan.
4.sod: het geheim:  het onhistorische, mysterieuze, existentiële  verborgen doel: het ontdekken van de wijsheid en de verlossing door de messias.

Ik ga  het boek nog verder doorlezen, wordt vervolgd.
Na afloop heb ik ons pamflet van 27 okt.  tegen Kairos/Sabeel nog mee gegeven aan aardig wat mensen, zie de inhoud op
https://tora-yeshua.nl/2012/10/de-tora-yeshua-brochure-tegenover-anti-israel-groepen-als-kairossabeel-in-de-bergkerk-27-okt-amersfoort/

En, nog heel verrassend:  de laatsten die weggingen waren Johan vd Berg (Jominee van Sabeel) en ik, dus we liepen al pratend naar de auto’s en dat was nog een aardig gesprek, even los van de meningsverschillen bleek er mbt. persoonlijk geloof  een aardige uitwisseling mogelijk.
Johan merkte op dat “Israel toch het grote verschilpunt blijft” en dat is terecht.  Zie zijn verslag van deze middag met daarin ook zijn weergave van onze ontmoeting op http://jominee.wordpress.com/2012/11/03/verwarrend-verbonden/
Wie Israel zegent, zal gezegend worden, wie Israel vervloekt, zal vervloekt worden.
Lees ook Zach. 12:3 “Zie , Ik maak  Yerushalayim tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond….tot een steen  die alle volken moeten heffen, allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.”
Daarbij gaat het om  JHWH zie Jer. 8:11-15, Hij Zelf is die steen des aanstoots. Maar Hij maakt Zich zichtbaar in Tora, in Yeshua, in het uitverkoren Israel en men vergist zich zeer,  om land en volk Israel daar in geen plaats meer te geven.

Shabbath shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: heel goed dat er ook Geestverwanten waren, zoals Gerbrig Arends en Lammy Lassche en  later zag ik ook Bets Jansen en Erik Veldhuizen van  de facobookgroep “Like for Israel”
Gerbrig had een uitstekende vraag over een heel fout PKN project, waar  Feije Duim (PKN woordvoerder)  in zijn antwoord geen raad mee wist.
Daarover meer in vervolgverslag.
Van Chr.v.Israel waren Eric Vink en enkele collegae aanwezig; Eric sprak  als inleider  uit, dat hij iedereen op de koffie in Nijkerk uitnodigde voor gesprek; het standpunt van  CvI was pro-Israel en omdat hij dat als bekend veronderstelde, hield hij het maar op de uitnodiging.
Hoewel  dat inhoudelijk weinig opleverde, was het  wel een geslaagde inbreng en doorbrak hij prima het  vele “weinig opleverende gepraat  dat al jaren duurt”; ik heb hem toegezegd die koffie te komen opdrinken.
Dan is wel 1 van mijn vragen, hoe ik moet kunnen begrijpen, dat  de meerderheid van bestuur  en de “geestelijke stuurgroep,  5 dominee’s, Glashouwer/Poot/Abma/De Vreugd sr  +jr, ” allemaal PKN leden kunnen zijn.
Een PKN achtergrond waarin men de Tora niet wenst te praktiseren, dus in de vervangingstheologie hangt, wat dat betreft.
En  de vraag, waarom CvI stelt, dat  het “evangelie niet aan Joden gebracht hoeft te worden, want daar gaat JHWH een eigen weg mee”. Ben nog benieuwd welke weg, volgens mij is er maar 1, Yeshua ha Mashiach.
Dat redden we niet met 1 kop koffie, minstens een kan p.p.

Navigeer naar andere artikelen

26 Responses to PKN visie op kerk/Israel/Palestijnen “meervoudig verbonden” , “plaisierig”, maar niet plezant.

 1. Ben, even een paar opmerkingen.
  Het is geen pinksterkerkenonzin dat je in Christus al volmaakt bent. De Bijbel zelf leert dat wedergeborenen dat zijn. Zie Kol.1:28 (om ieder tot volmaaktheid in Christus te brengen); of Kol.2:10 (bent ook u van die volheid vervuld); of Hebr.10:14 (door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.); of lees Efeze 1:3-14 waar we in Christus, in de Geliefde, alles al ontvangen hebben; niet later, maar nu. Volgens mij weet jij dat ook wel, het staat letterlijk in de Schrift, dus waarschijnlijk val je over hun minder letterlijke invulling van de Tora. Maar daar ging de dag toch niet over?! Of waren de pinksterkerken er ook bij? Hebben zij iets gezegd? 3x nee. Dus ik vind die opmerking nogal onjuist, pijnlijk en banaal.

  Wat niet wegneemt dat Bernard Reitsma de zaak zwaar misleidt, vooral door veel feiten weg te laten. Samen met Arjan Plaisier zijn ze zelf nog steeds volkomen misleid door hun vervangingstheologie die ze maar niet los kunnen laten. Nou ja, de Bijbel zegt ook dat er op het einde een valse kerk zal zijn die geoordeeld moet worden. Inderdaad door Jeruzalem, een schaal der bedwelming (Zach.12:3).

  Overigens gaat Gods weg met zijn gelliefde volk, zijn oogappel, nooit buiten de Messias om. Daar heeft God zijn eigen volmaakte methode voor, die wij misschien niet helemaal begrijpen. Ook zijn zij nog steeds Zijn geliefden als zij door Godzelf een bedekking gekregen hebben op dit (belangrijke) onderdeel. O.a. in Romeinen 11 wordt dat iets beschreven.

  • Hi Harry,
   Fijn dat je kritisch en positief ingesteld meeleest en reageert.
   Mijn artikel gaat niet alleen over de middagbijeenkomst, maar ook over het boek en hier dus over de bijdrage van Reitsma, hfdst. 8, pg.118, wat ik er bij schrijf.
   Daar staat dus die opmerking over heiliging en daar gaat het dus wel over; koop het boekje even en reageer dan nog es.
   En mijn kritiek betreft dan de uitleg van”volmaakt zijn in Christus” en dan dus verder niets te hoeven ondernemen, je bent immers volmaakt.
   Terwijl mijn ontdekking nu juist is, dat je door de Tora praktijk geheiligd wordt, te beginnen bij de 10 geboden, inclusief shabbath en dus geen door de RK kerk ingestelde zon-dag.
   Het serieus nemen van alle Tora-geboden op basis van de daarin ook aanwezige genade in Yeshua dmv de offerdienst voor Zijn komst, welke dan wel vervuld is in Zijn komst, brengt ons leven op orde in de lijn zoals door JHWH bedoelt.
   De samenvatting van de Tenach is volgens Yeshua “JHWH liefhebben boven alles en de naaste als jezelf”.
   En waar gesteld wordt, zoals door Reitsma in zijn tekst, dat de Tora heeft afgedaan en dat we volmaakt zijn in Christus, zit men er helemaal naast. Helaas kom ik die onzin vaak tegen in Pinksterkringen, vandaar mijn opmerking.
   De reformatorische christenen benadrukken dan weer meer dat je volgens Bijbelse richtlijnen moet leven, maar laten de Tora praktijk helaas ook buiten beschouwing.

   Mbt. je laatste regel: die weg zonder Yeshua en toch weer niet, is erg vaag, lijkt een beetje op de theologie van Chr.v Israel: geen evangelieverkondiging aan Joden, want daar gaat JHWH Zijn eigen weg mee.
   Hoe bedoel jij dat? Hand. 4:12 lijkt me toch duidelijk, “ook aan ons Joden is geen andere Naam gegeven dan die van Yeshua”.
   Shabbath shalom ,
   Ben

 2. Ja, het lijkt simpel. Geloof in Jezus en anders naar de hel. Nou, zo simpel is het niet. Het is best een lang verhaal, maar laat ik een paar punten noemen.
  Gods relatie met Israel, de Joden, blijft bestaan de eeuwen door. Dat wordt niet ‘beloond’ met de hel. Ja, zo simpel denken de christenen. Maar de liefdes- en verbondsrelatie met elk Jood is niet plotseling geëindigd bij… het kruis?… de opstanding?… de hemelvaart?… of later?… toen Paulus niet aanvaard werd door de Joden?… Nee, Joden bleven geloven in de Messias, ook al wisten ze niets van Jezus, of ook al konden ze hem niet leren kennen door het afstotende gedrag van christenen en zgn. “christenen”. Joden worden behouden zoals ze altijd werden behouden. De basis is Gods uitverkiezing en verbond en genade, zoals het altijd was in de hele Tenach.
  Ik heb er wat meer over geschreven op http://vergadering.nu/brlist/israel-terzijde-gesteld.htm
  Nog een punt waaruit blijkt dat het niet zo simpel is: de man in Lukas 18:14 ging gerechtvaardigd naar huis – alleen omdat hij God aanriep en zichzelf als zondaar zag. Dat is voldoende voor behoud.
  M.i. is geloof in Jezus Messias de poort naar veel meer. Maar ieder maar naar de hel verwijzen is onjuist.

 3. Ja, dat artikel had ik al gelezen :-) Nu moet je geen conclusies gaan trekken die ik niet schreef of bedoel. Dus… ik ben het met je eens: niet alle mensen worden behouden, en ook niet alle Israeli’s; er is een “boek des levens” en een “poel des vuurs”. En ja, JHWH wil dat alle mensen behouden worden. Shabbat shalom.

  • Hi Harry,
   Er blijven wel een paar vragen , maar die kunnen we nog best es bespreken, ik vind je antwoord 1 op 1 aansluiten, dus de overeenkomsten zijn stukken groter dan mogelijke verschillen.
   Shabbath shalom,
   Ben

 4. Pingback: verwarrend verbonden | jominee

  • Bedankt Johan, voor je verslag van deze middag, inclusief ons gesprek, zie http://jominee.wordpress.com/2012/11/03/verwarrend-verbonden/
   Shabbath shalom,
   Ben

   • Hallo Ben,
    Leuk dat je ook mijn verslag vermeldt!

    Shalom/Salaam !

    • Dag Johan, graag gedaan, praten is beter dan mailen via sites, zo blijkt maar weer en vervolgens gaat mailen ook weer beter, omdat je de persoon achter de tekst er bij ziet.
     Om die reden zegt Johannes ook in zijn 2e brief, 2 Joh.1:12
     “12 Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. ”

     We praten verder binnenkort, als je dat goed vindt.
     Shabbath shalom,
     Ben

   • Het artikel van Jominee bevat een paar vreemde visies. De strijd gaat helemaal niet tussen Shoah en anti-Israel-nu. Shoah heeft er gewoon niets mee te maken. Dat is niet de reden dat wij achter Israel staan. Die reden vinden wij uitsluitend in de Bijbel die profetisch beschrijft wat er met Israel zal gebeuren. Dat ontkent Kairos/Sabeel met haar (in de brochure nog eens weer uitgelegde) vervangingstheorie. Dat is de strijd. Het gaat dan over het huidige Israel waar evidente Israelhaters als Van Agt en Meulenbelt de realiteit negeren of verdoezelen en alleen pro-Arabische pleidooien houden. Als Jominee deze mensen “geestelijke leiders” noemt, dan klopt dat. Maar wel in een geestelijke wereld die boos is en tegen Sion is.
    Dat Jominee de referaten van Van der Graaf en Lavooij en Vink resp. wollig, onjuist en deceptie vindt en die van zijn eigen mensen lovend bespreekt, is inherent aan de bedekking die hij zichzelf heeft opgelegd voor Gods volk Israel. Ja, dus dat Israel blijft het verschilpunt.
    Bijna iedereen an ons heeft in die visie gezeten: dat wij christenen toch Gods volk zijn (en niet meer de Joden). Daar kom je alleen uit als je onbevangen je Bijbel gaat bestuderen. Maar dat moet je wel willen.

    • Beste Harry,

     Ik heb Dries van Agt en Anja Meulenbelt nergens “geestelijke leiders” genoemd. Ik heb Ben Kok beschreven als “geestelijke strijder” –

     Hier het juiste citaat:
     “Onder de toehoorders waren zowel befaamde voorvechters voor de Palestijnse rechten, zoals Dries van Agt en Anja Meulenbelt, als geestelijke strijders voor het onvoorwaardelijke bestaansrecht en de status quo van de staat Israël, zoals joods-christelijk pastor Ben Kok.”

     Je reageert dus op iets wat ik helemaal niet heb geschreven.

     Wat ik tegen de bijdragen van Van der Graaf, Lavooij en Vink heb, is dat zij vroom theologiseren over “Israël” blijkbaar belangrijker vinden dan concreet in actie komen tegen het onrecht dat de verdrukte Palestijnse bevolking wordt aangedaan door het Israëlische regeringsbeleid.
     Dit overduidelijke onrecht kan niet worden verdoezeld door judaeolatrie en vrome praat. De vraag uit het publiek naar een concrete stellingname van de PKN-synode tegen onrecht en ongerechtigheid was zeer gerechtvaardigd.

     U wilt recht doen aan God en aan de Schriften, dat wil ik ook – maar ik weiger daarbij mensen op te offeren op het slachtblok van een zogenaamd “bijbels correcte”, rechtlijnige van-kaft-tot-kaft-theologie.

 5. Op 5 november 2012 @ 13:43 schreef Riemer Lap

  Beantwoorden

  Wat betreft de discussie wel of niet heel Israël die zalig zal worden.

  Matteüs 1
  [i]21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want [b]Hij zal [u]Zijn volk[/u] zalig maken van hun zonden.[/b][/i]

  Wie is Zijn Volk? Zijn dat de Christenen, zoals velen aannemen, of wordt hier verwezen naar het Joodse Volk?

  Ander voorbeeld:

  Johannes 11
  [i]49 Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets,
  50 en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.
  51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou [u]voor het volk[/u],[/i]

  –> De hoge priester profeteerde (zonder het te beseffen) een enorme waarheid, namelijk dat Jezus werd gekruisigd om de zonden van het uitverkoren volk weg te nemen. Wie is dat volk? Kajafas was Joods, het joodse volk dus en niet de christelijke gemeente?

  –>Maar wederom geld hier ook:
  Het gaat hier niet al om de gemeente, dat is wederom vervangingsleer !
  Het offer is gebracht in beginsel voor het zalig maken van de Joden. Wat wel zo is, is dat de heidenen door Jezus Christus [u]mede-erfgenamen[/u] kunnen worden van het uitverkoren volk Israël.
  –>Door Jezus Christus kunnen de heidenen als wilde takken op de tamme Olijfboom waar Israël de tamme takken van zijn, mede worden geënt. Dat is niet hetzelfde als de plaats innemen van de tamme takken dus !

  Tot slot Ezechiel 37, dat ik zo zie.

  Door alle profetieën in het oude testament waarin de HEER Zijn genade beloften doet aan het Volk Israël.
  De meest duidelijke is [u]Ezechiel 37[/u]:
  [b]Het visioen van de beenderen[/b]
  [i]1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
  2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.
  3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!
  4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE.[/i]

  [i]5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie,[b] Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.[/b][/i]
  –> De HEER zal de doden in israel tot leven brengen !

  [i]6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, [b]en geest in u geven, zodat u tot leven komt. [u]Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben[/u].[/b][/i]
  –> Weer de doden in Israël tot leven brengen, maar OOK dat Israël DAN zal weten dat de HEER HEER is! Zij zullen de Messias (h)erkennen.

  [i]7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.
  8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.[/i]
  [i]9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: [b]Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.[/b][/i]
  –> De HEER zal ook de gedode Joden in Israël (door grote verdrukking) tot leven brengen.

  [i]10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. [b]Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven[/b]. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger[/i].
  –> Alle doden komen tot leven.

  [i]11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, [b]deze beenderen zijn [u]heel het huis van Israë[/u]l[/b]. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden![/i]
  –> Extra aanwijzing dat de doden van HEEL ISRAEL zijn!

  [i]12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, [b]Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.[/b][/i]
  –> Alle graven van de Joden worden geopend en de HEER zal hen doen opstaan uit de dood. Als ze niet in israel zijn gestorven, zullen ze toch daar opstaan.

  [i]13 [b][u]Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben[/u], als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.[/b][/i]
  –> De aanwijzing dat at HEEL ISRAEL zal weten dat de HEERE HEER is en de Messias (h)erkennen. Nogmaals Zijn Volk, Volk van GOD.

  [i]14 [b]Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten[/b]. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.[/i]
  –> Nogmaals de belofte dat de HEER heel Israël tot leven brengt en uit de dood doet opstaan in Israël en zich herinneren DEZE profetie !

  Het vervolg handelt uiterst gedetailleerd over HOE de HEER Israël herenigen zal. Merk op dat Judea/Juda het tegenwoordige westbank is, waar satan zijn volk de “palestijen” proberen het Beloofde Land in te pikken, zoals ook geprofeteerd is.

  [i]19 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, [b]Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden.[/b][/i]

  [i]22 [b]Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.[/b]
  23 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, [b]en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn.[/b][/i]
  –> De HEER zal heel Israël Zelf reinigen van hun zonden !

  25 [b]Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid[/b], en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.
  26 [b]Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn[/b], Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en [b]Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.[/b]
  –> Een nieuw verbond tussen Israël en de HEER, Zijn Heiligdom zal weer in Israël staan.
  2[i]7 [b]Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.[/b]
  28 Dan zullen de heidenvolken weten [b]dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.[/b][/i]
  –> Weer de Belofte dat de HEER Zijn Heiligdom in Israël zal plaatsen, maar nu voor eeuwig ! De HEER Die Israël Zelf heiligen zal. [/i]

  Wat een Liefdevolle en Trouwe GOD dienen wij en de Joden toch? Zijn Woord en Beloften zijn Eeuwig !

  • Hi Riemer,
   Dank voor je reactie.
   Maar om de waarheid te zien, moeten we alle aspecten van een zaak meenemen,zoals Yeshua ook leert in Luc.7:35 “de wijsheid wordt gekenmerkt door al haar kinderen”.
   Wat doen we met Hebr.3 en Rom. 3:9-20 en Rom.11, om er maar es een paar te noemen?
   Hand. 4:12 (geen andere Naam !).
   Shalom,
   Ben

   PS zie onze Israelvisie

   • Ben, ik loop nog even langs ‘jouw’ teksten:
    Hebr.3 Nooit zullen ze tot mijn rust ingaan – maar Hebr.3 gaat niet over eeuwig behoud, maar over (niet) ingaan in het land.
    Rom.3:9-20 Niemand die goed doet… de hele wereld strafschuldig… maar de genadetroon was er ook in de woestijn!
    Rom.11 Hun val, hun verwerping, afgebroken takken, verharding… maar het gaat niet over eeuwig behoud, maar over wel of niet bij de gemeente (uit Joden en heidenen) behoren, die ook gevormd moet worden.
    Hand.4:12 Maar werden de Joden niet het hele OT door behouden door die ene Naam?

    – Het probleem is dat wij ‘christenen’ een betekenis in die teksten gelegd hebben, die er niet in gelegd hoeft te worden. Want alle behoud, van schepping tot einde, is gefundeerd in het offer van de Christus. Men hoeft Hem niet persoonlijk gekend te hebben!!! En op aarde iets gemist hebben, hoeft nog niet te betekenen alles voor de eeuwigheid gemist te hebben.
    Zie hierbij ook nog even mijn argumenten hierboven.

    • Hi Harry,
     Hebr.3 gaat over de woestijnreis, maar wordt door de Hebr.schrijver zelf doorgetrokken in geestelijke zin, zowel voor het ongehoorzame deel van Israel destijds als voor elk mens.
     Het is gewoon onzin om elke Jood/Israeli de toegang tot Gods Koninkrijk te willen verlenen, wat hij ook doet of gelooft, dwars tegen de Bijbel in.
     Waarom spreekt Rom 11 nog over “7000” en “verblijfsel” ?
     Shalom,
     Ben

     • Ja, Ben, dit is de tweede keer dat je mij onzinnige uitspraken in de mond legt. Ik heb het niet over elke Jood maar over de gelovige Jood. En nogmaals: het gaat in Rom.11 over het overblijfsel op aarde. Daarmee is de rest niet verdoemd voor de eeuwigheid. God gaat met dat deel van Zijn volk Israel een andere weg. Die gaat door donkere eeuwen (dank zij ‘ons’), maar ook naar een herstel, zoals we nu zien gebeuren.

     • Op 7 november 2012 @ 12:46 schreef Ben

      Hi Harry,
      Mogelijk is het een kwestie van communicatie, laten we es zien of we het kunnen oplossen.
      Ik lees toch echt, dat je schrijft, dat Hebr. 3 niet gaat over “behoud” , maar over ingaan in het land.
      Terwijl ik in Hebr. 3 lees, dat het over beiden gaat: de ongelovige Israeliet ging het land niet in en ook het Koninkrijk van God niet.
      En dan praat je nu weer over: de andere weg met Israel, welke zou dat moeten zijn??
      Ik vrees, dat jij uit de bedelingenleer met een huwelijk “JHWH/Israel” en een ander huwelijk “Yeshua/gemeente” redeneert, waarbij de gemeente dan pas in Handelingen begint met de 12 apostelen en niet bij Adam/Eva.
      Als dat jouw insteek is, dan zitten we inderdaad op 2 heel verschillende lijnen.
      Mijn visie, vanuit dezelfde Bijbel, is: JHWH als Bruidegom van de Gemeente (alle gelovigen vanaf Adam/Eva tot de laatste, dwz. voor, tijdens, in en buiten Israel).
      Daarbij openbaart JHWH Zich in meerdere gestaltes, de meest bijzondere is dan zeker Yeshua, als lijdende en overwinnende Mashiach.
      Graag hoor ik hoe jij e.e.a. ziet, ook mbt. genoemde teksten.
      Shalom
      Ben

     • Bij de teksten heb ik al kort aangegeven dat je die niet per se op de door jou aangegeven wijze hoeft te lezen. Bij Hebr.3 gaat het wel(!) over behoud, maar niet per se over eeuwig behoud. In Hebr.3 wordt trouwens “het koninkrijk van God” niet genoemd, maar zelfs indien wel, ook dat is (ook) op aarde. Daarom: Hebr. 3 begint met de hemelse roeping van de Gemeente, maar als het vervolgens gaat over het volk Israel, gaat het over niet-ingaan in het land (niet over niet-ingaan in de hemel). ‘Wij’ plakken er eeuwige conclusies(!) aan vast. Het staat er niet, en wij gaan er niet over.

      Inderdaad ben ik van mening dat de Gemeente is ontstaan op de Pinksterdag en doorloopt tot haar opname (wanneer dat ook precies is). Daarnaast(!) gaat God verder met zijn volk Israel. Overigens hoeft niemand daaruit de conclusie te trekken dat er voor die in God gelovende Joden alleen een hel is weggelegd. Want dat is de consequentie van het simplistische denken.

      Het simpelste is een tweedeling: je gaat naar de hemel als je in Jezus gelooft, en ieder ander gaat naar de hel. Daar kiest de grote meerderheid van christenen voor, ondanks dat de Bijbel dit logenstraft. Er waren immers massa’s mensen in de Bijbel die behouden werden maar niet in Jezus geloofden, c.q. konden geloven. Daar zijn wel ‘ja maars’ voor te bedenken, zoals dat zij geloofden in offers die vooruitwezen. Maar het is maar zeer de vraag of zij dit deden en/of begrepen. En neem bijv. Naäman de Syriër (2Kon.5), voor hem gold dit niet. Neerbuigen was voldoende. Daaruit blijkt dat geloof in God en Hem aanbidden meer de crux was (en is). God liefhebben en je naaste. (Tussen haakjes: Geloof in Jezus bewerkt iets heel groot extra’s waar Paulus’ “verborgenheden” steeds over gaan.)
      Wat ik wil zeggen: laten we ophouden met simplistisch dualistisch denken.

     • Op 7 november 2012 @ 17:43 schreef Ben

      Dag Harry,
      Samen een kop koffie drinken lijkt me beter, dan kunnen we op ons gemak de toch wel aanwezige verschillen es doornemen.
      Ik inventariseer even wat vragen met antwoorden, waarin we waarschijnlijk verschillen:
      -gemeente is v.a. Adam/Eva of v.a. Christus
      -er zijn 1 of 2 huwelijken, dwz. JHWH/Israel en Christus/gemeente dan wel JHWH/gemeente
      -dan rijst ook de vraag: JHWH is 1/echad/uniek en verschijnt in meerdere gestaltes dan wel je gelooft in “3 Goddelijke Personen die elk apart handelen en toch 1 zijn”
      -letterlijk alle Israelieten worden behouden, via een 2e weg o.i.d. of het gaat om “het overblijfsel, wat vooraf, tijdens of na Yeshua op Hem zag”.
      -2 Kon. 5:18, “neerbuigen voor een afgod” voldoende? Ik snap echt niet wat je daarmee bedoelt.
      -simplistische of dualistisch? Gewoon Bijbels en dan zoals Yeshua zegt in Lucas 7:35 ” en de wijsheid wordt gerechtvaardigd door al haar kinderen” oftewel neem alle aspecten van een zaak mee om tot een wijze conclusie te komen, waarin alle Bijbelse gegevens overeind blijven.

      Dat gaat een hele pot koffie worden, maar die zet ik graag voor je, zeg maar wanneer het schikt.

      Worden we samen wijzer, toch?
      Shalom,
      Ben

     • Ha, Ben, bij de koffie, goed idee. Je woont niet naast de deur, dus dat mail ik nog even.

      Ik ga even heel kort op je punten in:
      – Gemeente is vanaf de Pinksterdag – had ik al helder aangegeven
      – 2 huwelijken
      – ik kies voor JHWH is 1
      – nee, niet alle Isr. – tja, een ‘2e weg’? maar het is Gods ene weg met Israel – beide had ik al helder aangegeven – er is in de Bijbel vaker sprake van ‘overblijfsel’ – Rom.11:5 zegt daarom: OOK in deze tijd – maar ook i d grote verdrukking Op.12:17
      – Nou, nou, buigen voor God natuurlijk, dat deed hij op het emmertje grond dat hij meenam
      – ik bedoel de veel te simplistische keuze: geloof in Jezus of anders de hel – had ik al helder aangegeven

      Natuurlijk blijven we nu steken op allerlei vragen en details. Volgens mij had ik er al heel wat beantwoord, maar ook in mijn studie over “Israel terzijde gesteld?”: http://vergadering.nu/brlist/israel-terzijde-gesteld.htm

      Wat Israel en de Gemeente betreft, geloof ik dat er in feite alleen Gods uitverkoren volk Israel is. Toen kwam er (en is er nu nog) een periode dat er een deel van Israel de Messias aanvaardde. Dat was weliswaar een groot deel, maar door (of dank zij) de kruisiging (het offer dat noodzakelijk was) was het nog geen tijd voor een vrederijk, want de heidenen moesten erbij komen, nb. bij Israel ingeënt, waardoor het gelovige deel van Israel en de gelovige heidenen samen de Gemeente zouden vormen, het Lichaam van Christus. Dit gebeurt in deze ‘tussentijd’, terwijl de weg van God met zijn volk Israel ‘gewoon’ doorgaat. Maar door hun ongehoorzaamheid wordt die weg, net als in het OT gebeurde, wel heel zwaar. Maar ze zijn en blijven nog steeds Gods volk. We hebben er m.i. geen idee van hoe lief God zijn volk heeft en een Vader voor hen blijft, ondanks alles. M.i. is dat ook wel duidelijk te zien de eeuwen door en speciaal ook in deze tijd. Als dan de Gemeente (uit Jood en heiden) wordt opgenomen, gaat God ook weer ‘gewoon’ verder met zijn volk dat dan een zware tijd in zijn land krijgt, de grote verdrukking, maar waarin God hen zal bewaren en hen uiteindelijk zal bevrijden en het vrederijk geven. Dat rijk begint met de profetische massale terugkeer van de Joden uit alle landen.

     • Op 8 november 2012 @ 10:54 schreef Ben

      Dag Harry,
      De verschillen zijn fors, zo blijkt uit je antwoord.
      Zie onze Israelvisie in het artikel: https://tora-yeshua.nl/2012/10/de-muur-is-weggebroken-ef-214-kairos-en-sabeel-spannen-de-bijbel-voor-hun-anti-israel-karretje/

      Ik heb je net gebeld, we hebben een “afspraak zodra het schikt” en je voegde nog toe dat je gelooft in:
      -de gemeente (gelovigen v.a. Yeshua) wordt voor de verdrukking opgenomen, bruiloft van het Lam (dwz. JHWH/Yeshua als Bruidegom met gemeente, wat dan een lichaam is, een eenheid).
      Genoemde eenheid ziet aan, hoe Israel verdrukt wordt, maar komt dan ter redding en huwt Israel als volgende Bruid.
      -Verder huldig je de “bedelingenleer” zoals in de Verg. v Gelovigen en dan zijn er allerlei situaties, waarin mensen in gradaties hun eindbestemming vinden, zoals ook al blijkt in genoemde opvatting.
      -niet alle Joden worden behouden, wie oprecht op JHWH zag, komt er ook zonder Tora en zonder Yeshua.

      Zo ongeveer, we praten verder, over deze verschillen , die wel forse consequenties hebben.
      Ik geloof niet in een opname vooraf, zie de gemeente v.a. Adam/Eva met allen, die naar het licht hun gegeven oprecht JHWH zochten.
      JHWH heeft de mens geprobeerd te bereiken via schepping, mondelinge overlevering van Zijn Woorden, Israel/Tora, Yeshua bovenal, Zijn Woord en Geest.
      Wie daar in al die fases oprecht op heeft gereageerd, hoort bij Hem en Hij is echad, verschijnt op diverse wijzen, ten volle in Yeshua.
      Shalom
      Ben

 6. Psalm 137:5
  Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
  Zo vergete (mij) mijn rechterhand;
  6 Mijn tong kleve aan mijn verhemelte,
  Als ik uwer niet gedenk,
  Als ik Jeruzalem niet verhef
  Boven mijn hoogste vreugde.
  ——-
  Shalom cornelia

 7. Genesis 17:7
  Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een EEUWIG VERBOND, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.
  8 Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kana-an, tot een ALTOOSDURENDE BEZITTING geven, en Ik zal hun tot een God zijn.

 8. Genesiz 13:15
  Want AL het land dat u ziet, zal Ik voor EEUWIG aan u en uw nageslacht geven.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*