Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Christenvervolging in Lybie door moslims: “Arabische lente” van Algerije tot Syrie

Image of detained Christians in Libya; their heads were all shaved.  (zie Nederlandse vertaling onder het artikel)

http://www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/mass-arrest-and-torture-of-christians-in-libya/

Mass Arrest and Torture of Christians in Libya
Raymond Ibrahim
inShare0
FrontPage Magazine
Last week’s news of four Christian missionaries in Libya placed under arrest, possibly facing the death penalty for “proselytizing,” is apparently the tip of the iceberg.  Yesterday, Arabic media reported that over 100 Christian Copts from Egypt, who have been living and working in Libya, were recently arrested in Ben Ghazi—also on the accusation, or pretext, of being “Christian missionaries.”

Image of detained Christians in Libya; their heads were all shaved
One video, apparently made by the Libyan militia interrogators—most of whom look like Islamic Salafis, with long beards and clipped mustaches—appeared on the Internet yesterday.  It shows a room full of detained Copts.  They sit hunched over on the floor—with all their hair shaven off, looking like dejected, or doomed, concentration camp prisoners.  According to one source,
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/65844/Egypt/Politics-/Egyptian-Copts-allegedly-detained,-tortured-in-Lib.aspx

many of these Copts have been tortured.  Some have had the famous Coptic cross often tattooed on the wrists of Copts burned off with acid.
Next, the camera-man zooms in on the material which got them in this predicament: atop a table, several Bibles, prayer books, and pictures of Jesus, Mary and other saints appear spread out.  The Libyan interrogators complain about how these Christians could dare bring such material into Libya, and that they, their abductors, are sure that the Copts were going to use such Christian materials to proselytize Libya, to sporadic ejaculations of “Allah Akbar!” from across the room.
What is going on in Libya?  Do these reports—first of four foreign Christian missionaries, including one American, now of more than 100 Christians from neighboring Egypt—indicate that Christian missionaries recently decided to flood Libya in droves?  Or are these ongoing reports an indication that post-Gaddafi Libya is simply becoming increasingly intolerant of any Christian presence?
Concerning the four foreign missionaries whom the Western media picked up on earlier, it is difficult to say who they are and what they were doing, since they basically have been swallowed up by the Ben Ghazi prisons; their names and identities have not even been revealed.  As for the 100 Egyptian Copts, it is hard to believe they were proselytizing.  Christians in Egypt do not dare proselytize to their fellow Muslim citizens, who speak the same dialect and share the same Egyptian culture.  It is a dangerous thing to do.  Is it reasonable, then, to believe that some 100 dispossessed Copts decided to proselytize to Muslims in Libya—where it is common knowledge that the Obama-supported jihadis reign?
Even the Coptic Church in Egypt made statements to this effect.  According to Coptic Bishop Pachomios, “This is a very serious incident, in which Egyptian citizens were arrested on the mere suspicion [of proselytizing] and tortured while in detention.”  The bishop confirmed that these imprisoned Egyptian Christians were working in Libya, adding that “it doesn’t make sense that as many as 100 Egyptian Copts had decided to engage in proselytizing activities in another country.”  After all, they can simply proselytize in their own country.  Naguib Gabriel, head of the Cairo-based Egyptian Union for Human Rights, also “expressed his dismay over the reports. He, too, voiced doubt that the Egyptians in question had been proselytizing in Libya,” while correctly pointing out that, “Even if this were proven to be the case, they should not have been detained because of it.”
Moreover, a recent Christian Post article
http://global.christianpost.com/news/libyan-authorities-torture-arrested-coptic-christian-accused-of-proselytizing-90784/#7BjC1wtvtu1Ue2GE.99
points out the inconsistencies in official statements from Libya, including how the number of Christian material being found on these alleged missionaries keeps inflating.  For instance, one Christian arrested under the accusation of having 30,000 Bibles in his possession, was later described by police as having 45,000 Bibles.
It is becoming clear that these arrests are increasingly less about actual Christian evangelism to Muslims, and more about Muslim hostility to Christians.  The Western media, when it reported about the four foreign missionaries, made it a point to state that the anti-proselytism law comes from the Gaddafi era.  Yet, under Gaddafi, one did not hear of such back-to-back arrests of alleged missionaries—just as one did not hear of attacks on Christian churches in Libya, such as the one that took place only two months ago, leaving two Christians dead.
Here, then, is yet another indicator of the true significance of the “Arab Spring” and the Obama administration’s wholesale support of it—hate and hostility for Christians.

Vertaling:

Massa arrestatie en marteling van christenen in Libië
Raymond Ibrahim
inShare0
FrontPage Magazine
Het nieuws van vorige week over vier christelijke missionarissen, die in Libië in hechtenis waren genomen en daar mogelijk de doodstraf voor “bekeren” krijgen,
is blijkbaar het topje van de ijsberg..
Gisteren meldde de Arabische media dat meer dan 100 christelijke Kopten uit Egypte, die wonen en werken in Libië, onlangs werden gearresteerd in Ben Ghazi ook met de beschuldiging, dat
het “christelijke missionarissen” zijn.

Afbeelding van gedetineerde christenen in Libië; hun hoofden waren allemaal geschoren.
Een video, blijkbaar gemaakt door de Libische ondervragers (van wie de meesten  islamitische salafisten lijken te zijn, met lange baarden en snorren) verscheen op
het internet gisteren. Het toont een kamer vol vastgehouden Kopten. Ze zitten voorover gebogen op de vloer-met al hun haar afgeschoren,lijkend op gedoemde concentratiekamp gevangenen.
Volgens een bron: http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/65844/Egypt/Politics-/Egyptian-Copts-allegedly-detained,-tortured-in-Lib.aspx

zijn veel van deze Kopten gemarteld. Sommigen  van deze Kopten hebben het beroemde Koptische kruis  getatoeëerd op de polsen, wat men met zuur  heeft proberen weg te branden.
Vervolgens zoomt de camera-man  in op het materiaal dat ze hebben buit gemaakt:  boven op een tafel liggen verschillende bijbels,
gebedenboeken, en foto’s van Jezus, Maria en andere heiligen verspreid. De Libische ondervragers klagen erover hoe deze christenen dergelijk materiaal Libie hebben durven binnen brengen
en dat zij, hun ontvoerders,  er zeker van zijn, dat de Kopten  dergelijke christelijke materialen wilden gebruiken om Libië te bekeren, wat leidt tot het af en toe uitroepen van “Allah Akbar!”
In de hele de kamer.
Wat is er aan de hand in Libië? Geven deze rapporten, eerst een van vier buitenlandse christelijke zendelingen, waaronder een Amerikaan, nu van meer dan 100 christenen uit
het naburige Egypte, aan, dat christelijke missionarissen onlangs hebben besloten Libië in grote getale te overspoelen?
Of zijn deze aanhoudende berichten een indicatie, dat het Libië na Gadaffi gewoon steeds intoleranter ten opzichte van christenen wordt?
Met betrekking tot de vier buitenlandse missionarissen die de westerse media eerder oppikte, is het moeilijk om te zeggen wie ze zijn en wat ze aan het doen waren,
omdat ze in feite zijn opgeslokt door de Ben Ghazi gevangenissen, hun namen en identiteit zijn nog niet eens onthuld .
Wat betreft de 100 Egyptische Kopten, is het moeilijk te geloven dat ze aan het bekeren waren.
Christenen in Egypte  durven  hun collega-islamitische burgers niet te bekeren, die hetzelfde dialect spreken en dezelfde Egyptische cultuur delen.
Het is een gevaarlijke ding om te doen. Is het aannemelijk dan om te geloven dat zo’n 100 onteigende Kopten besloten om moslims te bekeren in Libië, waar het algemeen bekend is,
dat er een door Obama-ondersteunde jihadisten bewind is?

Zelfs de Koptische Kerk in Egypte heeft verklaringen afgelegd om dit effect.
Volgens Koptische bisschop Pachomios, “Dit is een zeer ernstig incident, waarbij Egyptische burgers werden gearresteerd op de verdenking [van proselitisme] en gemarteld werden
tijdens hun detentie.” De bisschop bevestigd dat deze gevangen Egyptische christenen werkten in Libië, eraan toevoegend: “Het is niet waarschijnlijk, dat maar liefst 100 Egyptische Kopten
tegelijk hadden besloten deel te nemen aan bekeringsactiviteiten in een ander land.” Immers, zij kunnen gewoon evangeliseren in hun eigen land. Naguib Gabriel, hoofd van de in
Cairo gevestigde Egyptische Unie voor de Mensenrechten,  “uitte ook zijn ongenoegen over de rapporten. Ook hij  twijfelt eraan of de Egyptenaren in kwestie aan het evangeliseren waren
in Libië “, terwijl hij er terecht op wijst dat,” zelfs als dit het geval blijkt te zijn, ze niet had moeten worden aangehouden hiervoor. ”
Bovendien wijst een recentelijk Christian Post artikel op de inconsistentie in de officiële verklaringen uit Libië, met inbegrip van hoe men het aantal christelijk materiaal, dat men gevonden heeft
bij deze vermeende missionarissenblijft opblazen.
Zo werd bijvoorbeeld een christen gearresteerd onder de beschuldiging van het hebben van 30.000 bijbels, maar werd later beschreven door de politie als het hebben van 45.000 Bijbels.
Het wordt duidelijk dat deze arrestaties zijn steeds minder gaan over de werkelijke christelijke evangelisatie onder moslims, en meer over islamitische vijandigheid tegenover christenen.
De westerse media stelt, in het verslag over de vier buitenlandse missionarissen, dat de anti-bekeringsijver wet komt van het Gaddafi tijdperk.
Maar onder Kadhafi hoorde  men niet over dergelijke back-to-back arrestaties van vermeende missionarissen, net zo min als men hoorde van aanvallen op christelijke kerken in Libië,
zoals degene die plaatsvond  twee maanden geleden, waarbij twee christenen de dood vonden.
Hier is dus nog een andere indicator van de werkelijke betekenis van de “Arabische lente” en de steun van de regering Obama voor het: haat en vijandigheid voor christenen.

Commentaar:

In Nederland neemt het aantal moslims, wat naar het buitenland gaat  voor jihadtraining fors toe, aldus de AIVD recent in het nieuws.
Islam is in elk land als een krokodil: zolang je hem blijft voeden en accepteren, ook al is het in een  omheinde ruimte, groeit hij door totdat hij uitbreekt en het land overneemt, leeg vreet en alleenheerser  is.
Dit is de kern van de islamideologie, al in 56 landen , leden OIC, bewezen en toch gaan de laffe, misselijk makende regeringen en kamerleden en walgelijke christelijke voorgangers, rabbijnen, humanisten door met hun landverraad, door de islam te accepteren als“gelijkwaardige religie in ons land” (cursief vet letterlijke tekst van de Christen Unie).

Moge JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Yeshua verschenen, jullie de vrucht van je  wanbeleid in persoonlijk leven doen ervaren.Het bloed van de slachtoffers van de islam kleeft aan jullie handen, als je niet krachtig hebt gewaarschuwd tegen de islam en deze duisternis niet hebt ontmaskerd.
Of erger nog, als je de islam hebt toegelaten in ons land, gepamperd hebt, gesubsidieerd en meepraat met de Godslastering, dat het “in Bijbel en koran om dezelfde God zou gaan”.

Shabbath shalom aan degenen, die dat snappen en het waard zijn.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: hier nog het laatste nieuws, moslims onderling, ook fijn: http://nos.nl/artikel/479596-rellen-bangladesh-tientallen-doden.html

Navigeer naar andere artikelen

7 Responses to Christenvervolging in Lybie door moslims: “Arabische lente” van Algerije tot Syrie

 1. Op 1 maart 2013 @ 16:23 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Oiiii, wie durft er nog te beweren dat het goedkomt met deze wereld, althans, zonder Ingrijpen van ” Bovenaf “.
  De parallel met de jaren dertig van de vorig eeuw is zo getrokken :
  ….Vrijheid van Godsdienst…> vervolging.
  ….Kauft nicht bei Juden…> Koop geen Israëlische apartheid.
  (zie http://www.youtube.com/watch?v=XSGgmLR5JbM )
  Binnenkort te verwachten, strafbaarstelling kritiek op Europa en kritiek op eigen nationaal beleid.
  Praten over een “bankrun” ist schon gefärlich,..sonst verboten om ertoe op te roepen/ aan te sporen.
  Bedenk dat er al meer, (voorgekookte, nog niet geïmplementeerde, fashistische), wetten bestaan dan je denkt.
  Artikel II-61 stelt:

  1. Iedere persoon heeft het recht op leven

  2. Niemand kan tot de doodstraf worden veroordeeld of worden geexcecuteerd.

  Echter dit artikel wordt in afdeling/lid 3a van artikel 2 van aanvulling 12 nader omlijnd en de dood(straf) wordt toegestaan in een aantal gevallen waaronder:

  “een opstand” of “revolte”, of in “het geval van oorlog” of “dreiging van oorlog”.

  Het gaat hier om zeer vage begrippen, “een opstand” is zoiets als mei 1968?, de bezetting van een fabriek of algehele staking??. Wat is dreiging van oorlog?? Is oorlog tegen terrorisme binnenlands gezien als oorlogssituatie te beschouwen??.
  ==

  Ik kan iedereen aanraden de film Der Weisse Rose te bekijken, over de studentenverzetsgroep tijdens WO 2 in nazi Duitsland.
  Hier de link :
  http://ejbron.wordpress.com/2013/02/23/video-155-sophie-scholl-die-weisse-rose-die-letzten-tage/
  Vraag je tijdens of na het zien van deze film het volgende eens af…, hoe ver zitten we hier nog van af ?
  Hoe lang hebben we nog het vrije woord op internet,…zelfs door alle bagger heen, maar wel vrij.
  Nu al worden al onze telefoongesprekken opgeslagen.., àl ons internetverkeer wordt opgeslagen, ( at random gecheckt ?, ..op steekwoorden gecontroleerd ? ).
  Alles is reeds in stelling gebracht om ons een verstikkende dictatuur op te kunnen leggen,..en de meesten van ons zijn in slaap gevallen.
  We zijn afhankelijk geworden van digitale media, we zijn er aan gewend. Hoe gaan we in een later stadium ondergronds communiceren ?
  Wij hebben ons hele boeltje zelf al op internet geflikkerd, ons reilen en zeilen, onze geheimen…
  Voor ons valt er straks voor een fascistisch “gerecht ” niets meer te verdoezelen.
  Nogmaals, bekijk de film, en oordeel zelf hoelaat het is.

  • Hi Michael,
   Prima vergelijking, nazisme en islam en NWO, totalitaire systemen net als communisme.
   In al die systemen zijn er dappere , oprechte gelovigen geweest die in de Naam van JHWH doorleefden, getuigden, Zijn komst tegemoet , de weg wijzend voor velen, die alle zekerheid kwijt waren.
   We leven in die tijd, maar er valt geen mus ter aarde zonder dat onze Vader er op betrokken is.
   En Yeshua heeft het beloofd: “Zie Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.
   Shabbath shalom
   Ben

 2. Ik heb die film ook 2 keer gezien en was erg onder de indruk. Is zeer de moeite waard om die eens goed te bekijken en hoe makkelijk het is om mee te gaan in een stroom als iedereen die bevaart in dezelfde richting. Tegen de stroom inroeien is heel erg moelijk!

  Shalom,

  Paul

  • Hi Paul,
   Ef. 4:20 ” gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen” en dan leef je anders dan de ruime meerderheid van deze wereld. Zie ook Ef. 4:17
   Ex. 23:2 “gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen”

   Dat is op zich heel goed te doen, ieder heeft in deze liberale wereld toch recht op een eigen ideologie, isme, religie?
   Wij dus ook.
   Tot zegen van de hele omgeving, want JHWH liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, dat is de hoofdlijn en dat is altijd voor je hele omgeving een zegen.
   Het wordt moeilijk als je omgeving daar geen zin in heeft en er een eigen leefstijl op na houdt, dan worden de verschillen steeds duidelijker.
   Zie Opb. 22:10 en verder; het is onze roeping om Yeshua te volgen en Hij roeide tegen de stroom in, dat kan niet anders, als de liefde en zuiverheid van JHWH in de modderpoel van deze wereld komt, met liefde voor ieder mens om uit die modderpoel gered te worden en met Hem mee te leven, de goede kant op.
   Shabbath shalom
   Ben

 3. Op 4 maart 2013 @ 07:46 schreef luckybee

  Beantwoorden

  Tis ik geloof dat ik de zelfde mening heb als alle anderen hier. Dank je wel linksen voor de steun aan de Arabische Lente.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*