Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Israel en de islam, onbespreekbaar bij pro-Israel demo 11 jan. 2015 Dam A”dam

Israel wordt vanaf de start  eind 20 eeuw (Herzl) tot aan de stichting (1948) en tot op  heden bedreigd met vernietiging door de islambuurlanden, de Groot-Moefti te Yerushalayim hielp Hitler met  nog meer haat en hulptroepen.
Iran heeft als hoogste ambitie Israel met een atoombom  van de kaart te vegen.
De Romeinen probeerden dat al in 70 en 135 na Chr. en zorgden voor een ballingschap van bijna 2000 jaar, alhoewel er altijd een klein groepje Joden aanwezig bleef in het land, wat toen Palestina werd genoemd.

Israel is als volk door JHWH uitverkoren om Zijn Tora te leren aan de volken, onder Mozes hebben ze de Tora ontvangen en de levende Tora,  Yeshua ha Mashiach is te midden van het Joodse volk gekomen als menselijke verschijning van JHWH , net als Hij  bij Abraham, Jacob, ouders Simson is verschenen en daarom is het heil uit de Joden, zoals Yeshua zegt in de Bijbel, Joh. 4:22,23

Hoe is Israel met die roeping omgegaan? Helaas nogal treurig per saldo (al zijn er ook een aantal goede momenten en periodes geweest), volgens de Tenach zou er zegen volgen bij het invullen van deze prachtige roeping en vloek bij het vertrappen er van  (Dt. 28 , zie ook 30 )en we lezen dat allerlei afgoderij en Tora-loosheid tot gevolg hadden, dat Israel door de vijanden werd overwonnen en in ballingschap raakte.
Na het ontvangen van de Tora, waarbij JHWH Zich heel bijzonder manifesteerde, volgde  op zeer korte termijn het aanbidden van het Gouden Kalf en die  hele generatie Israelieten kwam om in de woestijn, op Jozua en Kaleb na.
Toen de Mashiach kwam, werd Hij uiteindelijk door de meerderheid van de Joden afgewezen en via een illegaal proces door een meerderheid van het Sanhedrin door de Romeinen vermoord.
Gelukkig werd Yeshua als de Mashiach wel begrepen en aanvaard als “gestorven en opgestaan, zoals in de Tenach voorzegd”  door “tienduizenden Joden” (myriads, Hand. 21:20) en hoewel dat een kleine minderheid was, zijn deze Yeshua-belijdende Joden er steeds geweest, tot op vandaag 400.000 wereldwijd, w.o. ca. 15.000 in Israel.

Maar net als in de Tenach regelmatig afgoden werden aanbeden door Israel (Baal  (Heer !)en Astarte (Ishtar, later Easter, voorjaarsvruchtbaarheids feest, pasen !)  de koningin des hemels, Jer.44:15-30, door de RK-kerk als Maria vereerd !!), met alle gevolgen van dien, zo is dat nog steeds het geval.
In Israel is er op dit moment ruimte voor 1,5 miljoen moslims met honderden moskeeen en er is een Bahai-centrum in Haifa.
( http://www.bahai.org/dir/bwc )
Onder de orthodoxe Joden leeft bij een deel de kabbala als waarheid en er zijn kwalijke praktijken aan het licht gebracht, w.o. pedofilie in de Joodse geloofsgemeenschap in New York (  http://journalistiek.npo.nl/dossiers/seksueel-misbruik/290_56568-grootschalig-misbruik-bij-orthodoxe-joden  ), geen haar beter dan de RK-vuilnisbak dus.
De grote invloed van Joodse bankiers als de Rothschilds, George Soros, Madoff e.d. is veel te ver doorgeslagen, het land Israel is opgebouwd met dat geld en door communistische Joden, die wel geweldige ijver  hadden om een staat Israel te stichten, maar amper of geen geloofsleven.
(zie https://tora-yeshua.nl/2014/12/de-financiele-macht-van-de-rothschilds-davidsster-als-wapen/   )
Veel leidinggevende Joden zijn Vrijmetselaar, wat pure afgoderij is ,men heeft JHWH vervangen door een vaag idee van “de grote Architect”.

Toen ik rabbijn Evers van het NIK vroeg naar zijn standpunt over de islam, meer specifiek of JHWH “dezelfde” is als de koranAllah, antwoordde hij, dat “er maar 1 God is en Hij is een abstractie, dus uiteraard gaat het steeds om “dezelfde ‘ God.
Ik ben nog stomverbaasd over dit bizarre antwoord, want als je als Jood, nb. rabbijn, nog niet het enorme verschil ziet tussen JHWH en de koranAllah, dan ben je stekeblind; het verschil is zo groot als Licht en duisternis.
Net als  Sanhedrinlid   (Joh. 7:50) Nicodemus in Joh. 3, die van Yeshua het verwijt krijgt, dat hij er als leraar van Israel blijkbaar nog weinig van begrijpt.
Gelukkig stond deze Nicodemus open voor gesprek met Yeshua en hij kwam tot inzicht en bekering, haalde samen met een ander Sanhedrinlid (Marcus 15:43),  Jozef van Arimathea, het lichaam van Yeshua van het kruis en zorgde voor de begrafenis en beleefde de opstanding van Yeshua mee, samen met meer dan 500   Yeshua-belijdende  vrnl. Joodse getuigen. (1 Cor. 15:6)

Er is geen synagoge in Nederland, die op haar website de islam ontmaskert, niet 1 van de ca. 50 synagoges doet dat, net zomin als 1 van de 6000 kerken, we zijn als Tora-Yeshua geloofsgemeenschap de enige , die dat doet.
Van die landverradersmentaliteit in kerken, synagoges en politiek worden ik misselijk; iedereen ziet hoe moslims  de islam praktiseren in het M.O. , Afrika, Philippijnen, wereldwijd dus en men is te laf om dit te benoemen !
Nu weer bij de geplande por-Israel demo op de Dam 11 jan., zie hoe daar de islamisering toeslaat:
https://tora-yeshua.nl/2015/01/wel-of-geen-ontmaskering-van-de-islam-op-pro-israel-demo-dam-11-jan/
Nog erger, er wordt in Nederland uit alle macht geprobeerd, “de boel bij elkaar te houden”, door eenheid tussen jodendom, christendom en islam uit te stralen met gezamenlijke verklaringen, wandelingen, samenkomsten e.d.
Zie hier een voorbeeld van rabbijn Evers met een imam en een christelijke voorganger:
https://tora-yeshua.nl/2012/04/duivelse-drie-eenheid-van-respect-en-waardering-voor-de-islam-als-protest-tegen-wilders-een-herleving-van-het-cairo-overleg-van-de-pkn-mbt-fitna/

Al deze feiten geven een  zeer genuanceerd beeld op van het volk Israel, net als met elk ander volk een mengeling van goed en slecht en er is geen reden op Israel als volk noch als natie te verheerlijken  en te roepen dat we
“onvoorwaardelijk achter  Israel staan”  (zoals dat ook in het persbericht van de organisatie (Sabine Sterk en Brenda Aartsen) van de demo op 11 jan. op de Dam staat) ,dat doen we met niemand, alleen JHWH is die uitspraak waardig.
Het gaat dan ook om JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob en alleen al in  die benaming zien we het verschil tussen JHWH (volmaakt goed, rechtvaardig, genadig) en mensen (de Tora laat de fouten en zwakheden naast goede momenten van de 3 aartsvaders onverbloemd zien!).

Helaas zijn er Joden en ook christenen, die met oogkleppen voor het Joodse volk als het beste in deze wereld willen zien, als een soort religie met Israel als ultiem ideaal, de wereld regerend vanuit Jeruzalem.
Het is de oude orthodox Joodse Mashiachverwachting, een superJood, die komt als er voldoende rechtvaardige Joden zijn en hij  zal de wereld vrede brengen, als gewoon mens dus, beslist niet  JHWH in een mensengestalte.
Yeshua ha Mashiach heeft die gedachte uitdrukkelijk weerlegd (zelfs de 12 discipelen dachten zo !) en gesteld, dat Zijn Koninkrijk “niet van deze wereld” is  (Hand. 1:6-11) en dat bleek al snel toen de tempel en Yerushalyim werden verwoest in 70/135 , zoals Yeshua had voorzegd in Matth. 24:1,2 .
Deze gedachte vindt zijn parallel in de NWO-Vrijmetselaar-Joden en de staat Israel is daar een onmisbaar element in, volgens een aantal bronnen, die dan meteen zonder  feitenonderzoek als “antisemitisch” wordt afgedaan, vanuit de genoemde oogkleppenvisie, dat het Joodse volk een hoogste ideaal in deze wereld moet zijn.
Een aantal Joden en christenen heeft  met die oogkleppenvisie het Joodse volk en de staat Israel op een zodanig hoog voetstuk staan , dat men er JHWH niet meer bij nodig heeft, in eigen kracht moet de staat Israel met het Joodse volk daarin terug gekeerd een “Hoofd van deze wereld ” worden.

De lakmoesproef in deze zaak is de islam/kalifaat: wie dat smerige, duivelse systeem steunt, wetend wat in de islambronnen staat en de praktijk van 1400 jaar islam kent,  deugt niet, net zo min als wie nazisme steunt of communisme a la Noord-Korea.
En wie zwijgt in deze, stemt toe, “wir haben es nicht gewusst” gaat vandaag niet meer op!
En zo is er ook een wens van de RK-kerk om werelwijde macht te hebben, evenals de USA/EU  en ook  Rusland en China hebben dat soort idee; uiteindelijk verwacht ik een NWO en een wereldreligie,  waarover al decennia lang wordt gesproken.
Allemaal vormen van de mens der Tora-loosheid, de antichrist, waar in de Bijbel het nodige over staat.
Tora-loosheid wil zeggen: leven zonder de genade van JHWH in Yeshua volbracht en antiChrist= ipv. de Mashiach, dus iets anders in de plaats van Yeshua ha Mashiach.

Steun voor Israel dus?  Ja zeker, voor het “Israel Gods”, zoals dat in Gal. 6:16 wordt genoemd, waarin iedereen welkom is, die oprecht JHWH volgens de Tora , zoals Yeshua voorleefde , invult.
Dwz. de genade eerst en dan gevolgd door de levenspraktijk, de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua tegemoet levend, zie Zach. 14 en Hand. 1:9-11
Een ware Jood is hij, die het in zijn hart is, niet naar de letter, maar naar de Geest, zie Rom. 2:28,29, zo’n gelovige ontvangt geen waardering van mensen, maar van JHWH.

Er valt nog genoeg te zeggen over dit onderwerp, stel uw vragen hier onder, dan praten we verder en ik kom graag naar u toe voor een spreekbeurt hierover.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie ook  http://www.franklinterhorst.nl/Vrijmetselaars,volgelingen%20van%20Lucifer.htm   en

http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2007-01-2015.htm

daaruit geciteerd:

image005De Romeinen brengen de tempelschatten naar Rome.

Al jaren gaan geruchten dat deze tempelschatten te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan. Feit is dat het Romeinse rijk zich later bekeerde tot het christendom en daarom bestaat wel degelijk de mogelijkheid dat alle heilige Joodse voorwerpen uiteindelijk in het Vaticaan terecht zijn gekomen. Woordvoerders van het Vaticaan hebben zich tot dusver nooit geroepen gevoeld vragen hieromtrent te beantwoorden. Historici en andere onderzoekers zijn er echter zeker van dat de geroofde Joodse eigendommen door het Vaticaan in geheime kamers verborgen worden gehouden. De assistent van de Antichrist is de valse profeet waarvan vele onderzoekers menen dat hiermee de paus van de kerk van Rome wordt bedoeld. Dus is de gedachte zo gek nog niet dat de Antichrist Israël zal verrassen met het tempelgerei.

Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk uitgezien naar het ogenblik, waarop Jeruzalem herbouwd en de Tempel weer hersteld zou worden. De voorbereidingen zijn namelijk in volle gang. De islamitische wereld zal er geen probleem mee hebben dat de Antichrist Israël toestemming zal geven de Tempel te herbouwen want hij heeft is immers ook gezegd hun ‘messias’ te zijn !

 Er bestaan in Israël verschillende organisaties die zich met de herbouw van de Tempel bezig houden. Een van deze organisaties is het in 1987 opgerichte Tempel Instituut (Machon HaMikdash). Een andere grote voorvechter is Gershon Salomon, oprichter en leider van een groep Joden die zich de “Getrouwen van de Tempelberg (Ne’emanee Har ha-Bajit) noemen. Net als deze organisaties willen ook de Vrijmetselaars de Tempel in Jeruzalem herbouwen. Dit idee leeft al lang. Zo publiceerde The Illustrated London News op 28 augustus 1909 een spectaculair en zeer gedetailleerd artikel met de titel ‘Het plan van de Vrijmetselaars om Salomo’s Tempel in Jeruzalem te herbouwen’. Drie jaar later (22 september 1912) publiceerde The New York Times een vergelijkbaar artikel: ‘De Tempel van Salomo: Het schema van de Vrijmetselaars voor de herbouw en de meningen van Joden hierover.’ Tot 1914 werden er regelmatig artikelen over gepubliceerd. Onderzoekers hebben sindsdien ontdekt, dat er door de Vrijmetselaars een verborgen samenzwering is opgezet, waarbij op de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden wordt gewacht om de Nieuwe Tempel te herbouwen, van waaruit hun ‘meester’ zal moeten gaan heersen over alle volkeren en religies. De Tempel van de eenheidskerk! Dan zal er een Nieuwe ‘Messias’ (Antichrist) door de gouden Vrijmetselaarspoorten van de Nieuwe Tempel gaan, en aankondigen dat de ‘Universele Redder’ van de mensheid eindelijk is gekomen. Maar dit is niet dé echte Redder, maar hij is de mens der zonde.

Navigeer naar andere artikelen

14 Responses to Israel en de islam, onbespreekbaar bij pro-Israel demo 11 jan. 2015 Dam A”dam

 1. Ben, in principe ben ik het helemaal met je eens. Maar het zou wat genuanceerder kunnen. Het opsommen van Joodse invloeden in de wereld en op de beurzen, e.d. is koren op de molen van de antisemitisten. Je noemt m.i. dan ook te veel negatieve dingen.
  En natuurlijk is het Joodse volk niet beter dan andere. Maar dit volk is wel Gods uitverkorene, Zijn oogappel, die Hij liefheeft en die Hij trouw is. Ondanks hun ontrouw en falen.
  Wat je zegt over “het Israel Gods” en “de ware Jood” is ook waar, maar zoals jij het verwoordt, zijn dat alleen de in Yeshua gelovige christenen. En dat is niet waar. Want Gods volk Israel is Gods volk, ook als ze ontrouw zijn. En ja, dan is er wel verschil in individuen.
  We moeten ook niet denken dat God de (chr) Gemeente meer liefheeft dan zijn volk Israel. Dit volk Israel is hetzelfde volk als 3000 jaar geleden.
  Ik denk dat we moeten oppassen om delen van dit volk af te schrijven, omdat ze naar onze gedachten niet gelovig genoeg zouden zijn.

  • Dank voor reactie Harry.
   Lees Hebr. 3, dan begrijp je dat het een onhoudbare gedachte en ook een onredelijke gedachte is, dat alle Israelieten behouden zijn omdat ze nu eenmaal Israelieten zijn, hoe fout ze verder ook zouden leven.
   De Bijbel leert ons wel wat anders en het gaat dus om het “overblijfsel ” ( de oprecht gelovige Israelieten, zulks uiteraard ter beoordeling aan onze hemelse Vader), zie Rom.11:5-7
   Paulus bidt niet voor niets voor hen (Rom. 10:1-3, dat ze beseffen dat uit eigen gerechtigheid niemand, ook geen Jood dus, behouden wordt).
   Zie ook Rom.9:7-9 ,”niet allen, die van Israel afstammen, zijn Israel”
   Shalom
   Ben

   • Ben, je schrijft te gemakkelijk mensen af. Van welk geloof ze ook zijn.
    Ik houd van stelligheid. Maar soms kunnen we te stellig zijn en is wat wij zeker menen te weten niet meer dat onze eigen uitleg (die er naast kan zitten).
    Rm.10:1-3 zegt dat eigengerechtigheid niet kan behouden, maar het zegt NIET dat de Joden dat dus allemaal zo geloven of doen. En dat doen ze ook niet. Of weet jij hoe Joden geloven?

    Ik heb het er niet over gehad “dat alle Israelieten behouden zijn omdat ze nu eenmaal Israelieten zijn… etc.”. Ook is dat “alle” jouw toevoeging. Ik zou haast denken dat jij het tegenovergestelde denkt. En dat zou pas een ernstige dwaling zijn. Immers ook vandaag worden ze behouden als ze op God vertrouwen.

    Uit Hebr.3 zou je kunnen leren dat Mozes niet in het Beloofde Land kwam, maar dat “gevallen in de woestijn” dus NIET betekent dat zij allemaal niet Gods volk waren, of geen ware Joden, of niet behouden zullen worden.

    Rm.11:5-7 Als er een getrouw “overblijfsel” zal zijn, zegt dat nog niet automatisch alles over de rest. Zij zullen (evenals ieder mens) hun straf voor hun ongehoorzaamheid ontvangen, maar over de eeuwigheid gaan wij niet.

    • Dag Harry,
     Je eerste zin is helemaal onjuist, ik schrijf helemaal niemand af, ik probeer de Bijbel zo goed mogelijk uit te leggen. We hebben het hier alleen over de Israelieten en ik haal dan een paar Bijbelgedeeltes aan, die laten zien, dat het Israeliet zijn als zodanig geen automatische garantie voor behoudenis is.
     Joh. de Doper is daar zeer duidelijk in, zie Luc. 3:7-9 en Yeshua ook in Joh. 8:44
     Er zijn er die in de alverzoening van Israel geloven, letterlijk “gans Israel”, zie het boekje van Willem Ouweneel/Lody vd Kamp, waarin gesteld wordt dat Joden het evangelie niet nodig hebben, ze horen al van huis uit bij de Vader.
     Grote onzin, Petrus dacht daar wel anders over in Hand. 2 met zijn toespraak op het tempelplein, hij wist wel beter, dat “gans Israel” een figuurlijke term is en dat het gaat om het overblijfsel.
     En dan mbt de eeuwigheid: dat wij daar niet over gaan, is nog al duidelijk, zei ik dat dan?
     Er is een scheiding tussen kaf en koren en die scheiding loopt door de hele mensheid, inclusief Israel, tenzij je in alverzoening gelooft en dat is Bijbels onhoudbaar, al was het alleen maar omdat Openbaring 20:15 leert dat niet iedereen in het Boek des Levens staat.
     Mag ik jou vragen om jouw uitleg van de Bijbel over het behoud van de Israelieten ?
     Shalom
     Ben

     • Wat je vraag betreft: Het probleem van het proberen om op eenvoudige wijze aan te tonen hoe Gods uitverkiezing en het geloof van mensen samenwerkt, en dan met name bij Gods volk Israel, is dat er te makkelijk zogenaamde tegen-teksten genoemd worden die niet zeggen wat men denkt dat ze zeggen. De oorzaak is dat men in een uitlegsysteem vastzit en het andere uitlegsysteem niet kan overzien.
      Over het behoud van Israelieten heb ik van alles geschreven. Lees eens:
      http://www.vergadering.nu/brlist/israel-terzijde-gesteld.htm

     • Op 8 januari 2015 @ 13:07 schreef Ben

      Bedankt Harry, het is nogal een lap tekst, ik zal er later op terug komen in een samenvatting.
      Shalom
      Ben

 2. Op 7 januari 2015 @ 18:03 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ik heb romeinen 9 vers 7-9 gelezen en daar staat dat door “IsaaK” zal men van het nageslacht van Israël spreken.
  Dat is dus niet het nageslacht van de kinderen van het vlees ( ismael) maar de kinderen van de belofte.
  Kan het zijn dat grotendeels de joden die nu in het land Israël wonen en die er nog meer naar toe gaan, het nageslacht van het vlees is? Dus kinderen van ismaël. Die zich dus in de loop de eeuwen vermengd hebben met de joden.
  De vraag is dus: zijn de inwoners van Israel van nu wel de echte afstammelingen van de belofte =Isaak.
  Dus joden die zeggen dat ze joden zijn maar het niet zijn.

  W/lelie

  • HI W/lelie,
   Ik denk dat dit een goede conclusie is, de inwoners van Israel zijn een mengelmoes van oprechte Joden, die vanuit orthodoxie en/of vanuit Yeshua-belijdend nivo JHWH zoeken/kennen, verder seculier, liberaal, vrijmetselaar.
   Plus Arabische christenen (naamchristenen en oprechte gelovigen door elkaar), moslims, bahai, evangelische christenen zonder Torapraktijk en Yeshua-belijdende Joodse gemeentes.
   Alle reden dus om niet “blind, onvoorwaardelijk achter Israel te staan”, maar genuanceerd te reageren per onderwerp mbt. Israel.
   En alle reden om het evangelie te blijven brengen in Israel, net als overal; in die zin zitten Bart Repko, Chr.v Israel en Jan Willem van der Hoeven zeer fout met hun standpunt, dat ze het evangelie niet in Israel moeten verkondigen.
   Shalom
   Ben

 3. Op 7 januari 2015 @ 19:27 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Oké, dat is mij wel duidelijk. Bedankt Ben.

  Ik las in Maleachi 2 vers 11 ook het volgende: Juda is trouweloos geweest en een gruweldaad is bedreven in Israél en in Jeruzalem, want Juda heeft het heilige des Heren, dat Hij liefheeft, ontheiligt, en heeft de dochter van een vreemde god getrouwd..
  De Here roeie de man uit die zulks doet woe hij ook zij uit de tenten van Jacob ook al brengt hij offer aan de Here der heerscharen.

  Vers 14 zegt dat de Here getuige is geweest tussen u ( Juda) en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is. Niet één doet zo die voldoende “geest “bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods.

  Natuurlijk gaat dit gedeelte uit Maleachi ook over het huwelijk van man en vrouw en de echtscheiding die de Here God/JHWH haat.

  Maar ook merk ik op dat dit gaat over Juda ( man) die een gruweldaad bedrijft in Gods/JHWH’s oog, door aan zijn wettige vrouw ontrouw te zijn en een dochter te huwen van een vreemde…god.

  Zoals ik het dus nu zie, kun je opmerken dat een ( groot deel) joden zich gehuwd hebben met mensen ( kinderen) van een vreemde god/vreemde goden.

  Daarbij komt dat tegenwoordig men inderdaad met elkaar ( christenen/islam en joden) om de tafel zit en zegt dat ze allen één god aanbidden.
  Ook dat lees ik in Maleachi 2 vers 17 waar staat : EN dan zegt gij: Wanneer vermoeien wij Hem? Doordat gij zegt: Ieder die kwaad doet is goed in de ogen des Heren en aan hen heeft Hij een welgevallen; waar is anders de God/JHWH van recht?
  Het vervolg van hfdst. 3 maakt dan duidelijk dat de dag van de komst van de Here ( gerichte) voor hen niet te verdragen zal zijn.
  Maar…men zal gelouterd worden als goud en als zilver. En tegen alle echtbrekers en meinedigen en die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken en de vreemdeling terzijde dringen en de Here God/JHWH !!niet !! vrezen zal Hij een snelle aanklager zijn.
  IK geloof dan ook dat deze profetie in onze dagen heel duidelijk geopenbaard wordt.

  W/lelie

  • Eens W/lelie; voordat Repko, Chr.v Israel en Jan Willem van der Hoeven dat ook snappen, zijn we weer een paar dagen verder.
   Shalom, we gaan gewoon verder als Tora-Yeshua gemeentes.
   Ben

 4. Beste Ben en lezers,
  ook ik ben het in beginsel eens met hetgeen hierboven staat geschreven. In grote lijnen is het duidelijk dat er twee wegen zijn. Zoals Psalm 1 duidelijk stelt, loopt één der beide wegen dood.
  Wat is nu de beste, enige goede weg?
  Voor jou, Ben – en voor een groot aantal anderen – is dat inmiddels wel helemaal duidelijk.
  Ook de Illoeminati (!) en de ‘meesons’ en de communisten etc. zijn diep in hun hart overtuigd van “de juiste leer”. Er is dus een conflict. Een oorlog waarin veel bloed vloeit. Alle partijen proberen om de mensen te overtuigen van hun gelijk, terwijl er nog niemand de volmaaktheid belichaamt en alles in beweging is.
  De uiteindelijke scheiding der geesten wordt voltrokken door God. Zoals graan opgroeit met het onkruid. In een juridisch proces dat volop gaande is, onder de leiding van Jezus / Yeshua. Openbaring 19:11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.
  Mijn punt nu is dat deze scheiding der geesten ook in alle rust moet kunnen geschieden, dus in een staatkundige orde. Zoals ook wij (hoelang nog?) kunnen gebruik maken van een zekere beschaving. Om deze reden steun ik de staat Israël.
  Hetgeen daar gebeurt, verdient het om te worden beschermd. Terwijl Israël op ieder front (!) wordt aangevallen.
  Moet zo’n aanval nu ook vanuit de theologische hoek plaatsvinden?
  De staat Israël beschermt ook de Yeshua-belijdende Joden. De christenen in het Midden-Oosten zouden willen dat zij zo’n “vrijmetselaarsstaat” om zich heen hadden staan!
  Dus: inhoudelijk is er weinig tegenin te brengen tegen jouw betoog. Maar de vorm kan de vijanden in de kaart spelen, als zij het artikel gaan samenvatten als negatieve propaganda tegen het Joodse Thuisland. De ironie wil, dat ook Israëlisch Links niets wil weten van een Joodse identiteit, Israëlische kranten geen probleem hebben met de islam (in de ‘comments’ dan weer wel), kortom, er is nog geen Grondwet, alles is in beweging en ter bescherming van vrienden en geliefden daar, verdient de Joodse Staat ons gebed en onze steun.

  • Dag PeterJW,
   Ik begrijp je verhaal, maar juist omdat Israel als staat een mengeling is van goed en slecht, van een minderheid die JHWH oprecht zoekt en een meerderheid die seculier voortgaat en nog een leidinggevende vrijmetselaarsgroep, moeten we per situatie maar zien hoe we Israel steunen.
   Het evangelie er brengen lijkt me dan nog het beste; zoals je weet worden Yeshua-belijdende Joden en christenen tegengewerkt, ook al heet er vrijheid van godsdienst te zijn.
   Hoe meer Israel de genoemde ambitie als “leidinggevende natie op wereldnivo” na streeft, hoe duidelijker het wordt, dat men fout zit, zeker als dat gepaard blijft gaan met het afwijzen van Yeshua als Mashiach en steun uit wereldse politieke hoek.
   Moslimlanden steunen is zeker niet aan de orde, dus nogmaals: met wijsheid datgene steunen, wat ruimte geeft voor de evangelieverkondiging, m.i.
   Het “Israel Gods” verdient onze steun en gebed, de staat Israel als Westers bruggehoofd in de islamwereld of het Joodse volk wereldwijd is een ander verhaal, wat we per situatie moeten bekijken.
   Shalom
   Ben

 5. Op 8 januari 2015 @ 01:02 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Via Israël en de bijbel worden in Israël voortdurend Hebreeuwse bijbels weggegeven, het probleem is dat de rabbijnen hun hoorders vertellen wat ze kwijt willen. Daarom vind ik belangrijk dat er zoveel mogelijk bijbels worden verspreid in Israël, dan kunnen ze zelf het Woord lezen. Er is behoefte aan bijbels die via beurzen worden verstrekt….

  • Van harte eens Feike, er gebeurt gelukkig wel het een en ander, zie de st. Israel en de Bijbel.
   Wat bedoel je met je laatste zin? “beurzen” ?
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*