Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Bijbels joods/chr. geloof vs. de diverse misleidingen !

Het heil is uit de Joden, aldus Yeshua in Joh. 4:22 ,  dwz. dat de Tora en Yeshua via het volk Israel in de wereld zijn gekomen.
Het volk Israel functioneert als doorgeefluik,  net als Maria, die als draagmoeder functioneerde. Dat is op zich al geweldig, maar Israel had veel meer moeten zijn, een voorbeeldvolk voor de wereld in het leven met JHWH.
Dat is helaas niet het geval geweest.

Toen we vandaag de Bijbelgedeeltes voor shabbath lazen, viel het met op, dat het geloof van Abraham centraal staat, niet het volk Israel.

Paulus legt dat ook prima uit in Rom. 4,  Abraham werd door zijn geloof in JHWH gerechtvaardigd, niet uit eigen goede werken of goed de Tora principes houden, maar uit vertrouwen op JHWH.

Er bestond nog  helemaal geen volk Israel, we zitten rond 2000 voor Chr. in de tijd,  Abraham en Sara kwamen uit Ur der Chaldeeen (Irak) en trokken in geloof naar het beloofde land, destijds Kanaan.
Toen de neef van Abraham, Lot , in de problemen kwam, toen hij daar in Sodom woonde, ging Abraham heb bevrijden met een legertje van familie en medewerkers c.q. slaven, totaal 318 man, zie Gen. 14:14
Vervolgens lezen we over het verbond van JHWH met Abraham in Gen. 15, JHWH  wil Zich openbaren te midden van allen, die bij Abraham horen, zie ook Gen. 12 en in 17:12 zien we, dat men daar persoonlijk voor moet kiezen.
Al die 318 mannen moesten kiezen  voor dit verbond, door zich te laten besnijden en dat was een heel duidelijke keuze, die je nooit meer kon vergeten.
Dat eerste groepje mensen rond Abraham bestond uit allerlei mensen, vanuit Irak op weg naar Kanaan en ter  plekke verzameld, met allerlei opvattingen vanuit diverse achtergronden.
Wie die keuze niet maakte, hoorde niet bij dat verbondsvolk, Gen.17:14 , werd daarvan gescheiden.
En wie vervolgens dat verbond later overtrad, kon in veel gevallen vergeving ontvangen via de schuldbelijdenis van de offerdienst, een lam stierf in jouw plaats, droeg jouw schuld.
Maar op sommige zaken stond de doodstraf, bijv. door maling aan JHWH te hebben en geen shabbath te houden, zie Ex.35:1-4 en op sexuele misdaden, zie Lev. 18 en 20 en op misleiding/afgoderij, Dt. 13:10
De zegen en de vloek werd duidelijk gemaakt in Dt. 28,  als volgeling van het geloof van Abraham kon je de Tora wel of niet houden, zegen en vloek waren beiden mogelijk voor leden van dit verbondsvolk.

Zo loopt het verhaal door naar Mozes, de  hele Tenach door naar Yeshua, want JHWH verscheen in mensengestalte in het nageslacht van Abraham, Isaak en Jacob,  m.n. in de stam van Juda, zie Matth. 1:1-17 en we kunnen pas van Israel spreken vanaf Jacob, die als nieuwe naam Israel kreeg.
Binnen Israel kennen we 12 stammen, w.o. Juda en daar komt de naam “Joden” vandaan, men bedoelt dan doorgaans heel Israel.

Hoe heeft het volk Israel de taak om JHWH te verkondigen waar gemaakt?
Nauwelijks, ze gingen een paar keer in ballingschap, zijn tenslotte uit het beloofde land Kanaan verdreven en uitgemoord door de Romeinen, die het land toen Palestina zijn gaan noemen.
Die laatste ballingschap eindigde in de shoa, een vreselijke moordpartij door de Nazi’s verricht, Ps.102 : 1-12 en verder.
Maar dan zien we via het zionisme, dat eind 19e eeuw olv Herzl vorm kreeg, de staat Israel via politieke ontwikkelingen tot stand komen, in 1948 gesticht en  tot op vandaag bestaand.
Dankzij de bescherming van Rothschild en de USA.
Maar blijkbaar ook dankzij de ruimte en zegen, die JHWH daar boven uit aan Israel betoont, ze bestaan dankzij Zijn genade.
Genade, onverdiende gunst, want nog steeds wijst 95% van Israel  de Mashiach, zichtbaar in Yeshua, af en dat is de zonde tegen de Heilige Geest, tegen JHWH Zelf.
Immers, als Hij zo ver gaat om in Zijn liefde voor alle mensen opnieuw Zich openbaart in mensengestalte, net als bij Abraham, Jacob en ouders Simson en men wijst Hem dan af als valse Mashiach, dan is dat onvergefelijk volgens Yeshua, zie Matth. 12:22-37, zolang dat zo is.

Daarom zal het volk Israel, zoals het nu woont als staat ter plekke, in de grootst mogelijke problemen komen volgens Zach. 14 en dat pas als laatste redmiddel de Mashiach aanvaarden.
JHWH zal verschijnen op de Olijfberg in de gestalte van Yeshua, zie ook Hand. 1:9-11 en dan zullen volgens Zach. 12:10 vele Israelieten tot persoonlijk geloof komen in JHWH door het zien van “Hem , Die ze doorstoken hebben”, dus JHWH in mensengestalte, Yeshua, zie Zach. 12:10

De les van deze  shabbathslezing was duidelijk: het gaat niet om het volk Israel, maar om het geloofsvertrouwen van Abraham, die niet eens een Israeliet was !
Zie ook Ef. 2:8,9, “door genade worden we behouden, niet uit eigen werken of prestatie of afstamming” !
Yeshua zegt wel duidelijk, dat  “het  heil uit de Joden is”, Joh. 4:22, omdat JHWH in Yeshua via het Joodse volk tot deze wereld is gekomen.
Maar dat wil niet zeggen, dat de Joden het heil zijn ! De Bijbel laat niets van hun tekorten en falen onvermeld en Yeshua is daar ook heel duidelijk  in, zie bijv. Matth. 23.

En als je dan JHWH hebt leren kennen in Yeshua, ga je de Tora-prakijk doen, in navolging van Yeshua en in gehoorzaamheid aan Zijn Tora.

Om op basis van geloof, van uit het kennen van JHWH /Yeshua (dat noemt de Bijbel “eeuwig leven”, Joh. 17:3), van uit de liefdesrelatie met Hem dus, in respect voor Hem Zijn Tora-geboden te doen.

De volgende valstrikken en misleiding zijn geconstateerd:

-Joods zijn van afstamming en denken dat je daarom behouden bent, via traditie, het meer of minder  of zelfs  niet doen van Bijbelse en Talmud geboden, zonder de genade te aanvaarden, die JHWH in Yeshua gebracht heeft, zie Jes.53

-niet-Jood zijn en denken dat je de Tora kunt negeren, als je Jezus (een verwesterde , ontjoodste Yeshua) hebt aanvaard.

-Tora-praktijk doen en dan geloven , dat Yeshua niet JHWH is in mensengestalte, maar een gewoon mens, die voor zijn geboorte niet bestond en dus niet God is.
Dat is de valse leer van Uri ben mordechai, gevolgd voor een gemeente in Alblasserdam olv. Wim Verdouw en Charlie Lengkeek met een gemeente in Emmeloord.

-als mens uit de niet-Joods volken, de goyim, Jood worden via besnijdenis en leerscholen, giur maken dus en dan Yeshua verwerpen als zijnde een valse mashiach.
Bert Woudwijk van een ev.gemeente in Sliedrecht is daar zo’n voorbeeld van en het hele orthodoxe Jodendom uiteraard, de VPRO had er pas een zeer ontmaskerende documentaire over, zie de documentaire van Gideon Levy op http://tvblik.nl/2doc/180-graden-ultraorthodox
Dan blijkt deze orthodoxe gemeenschap een geestelijke gevangenis, een kwalijke sekte te zijn. Uiteraard zijn er gradaties in dat soort gemeenschappen van heel fanatiek tot minder, maar deze docu laat goed zien, waar dit pad toe leidt.

-de meest voorkomende misleiding: uit politiek correct denken, pure lafheid, de altijd aanwezige duisternis niet ontmaskeren, stilzwijgend dan ondersteunen en/of bevorderen, tegenwoordig de islam, de NWO, de RK kerk e.d.

Yeshua zegt in Joh. 14:6 precies hoe het dan wel moet: Hij is de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem.
Overtuigd door de Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel moet een mens als zondaar Yeshua aanvaarden en genade van JHWH ontvangen, om zo de Tora van uit het hart te gaan doen.

Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Bijbels joods/chr. geloof vs. de diverse misleidingen !

 1. Joden zijn niet het heil dat is hun Messias Jezus! En het is waar Abraham was geen Jood en Israel bestond toen nog niet dat is Paulus theologie. Maar God gaat een volk kiezen uit de volkeren en in de aartsvader Jacob in zijn persoon gaat te creatie van God verder. In zijn persoon wordt Israel geboren en in de woestijn bij Mozes als volk gevormd! In dat volk zal de Messias voor de wereld worden voorbereid in dat kleine volk waar de wereld zo jaloers op is? En wie horen bij dat volk de vreemdelingen zij die volgens Paulus vervreemd waren van de ware God en door geloof in de Messias bij de beloftes van Israel horen als medeerfgenaam ( Efze 2:11 -3:1) Dus vroeger niet Gods volk nu wel ( 1 Pt 2-1O). En aan wie danken we dat? Aan het Joodse volk ( Rom 9-1O-11) dus heidenen die eerst de ware God niet kenden komen niet in de plaats van israel maar krijgen deel aan Israëls rijke beloftes die ook ons deel worden ! Shalom

  • Hi Willy,
   Heidenen, dwz niet-Joden, waren er al vroeg,Adam en Eva bijvoorbeeld en alles wat er na kwam tot aan Jacob valt onder niet-Joden of beter gezegd onder de niet-Israelieten.
   Dat is dan toch ruim 2000 jaar heidenen, die JHWH niet zouden kennen volgens jou. Je snapt zelf de denkfout wel, hoop ik, als je veel namen in Hebr. 11 tegen komt bij de geloofshelden.
   Dat kleine volk Israel zat bovendien vol met Israelieten, die zeer fout bezig waren, slechts een “overblijfsel” blijkt behouden te zijn volgens Rom. 11.
   Maar inderdaad, JHWH heeft via hen de Tora op schrift gegeven, via Mozes dan wel te verstaan en bovendien is JHWH via de lijn van David in deze wereld verschenen als mens, Yeshua.
   Shabbath shalom,
   Ben

 2. Ik wil hier nog aan toevoegen beste Ben dat de Joden nooit zonder Messias zijn geweest en altijd een messiaans volk was zelfs in de woestijn ging de Messias mee als de rollende rots in de woestijn! 1 kor 1O-1) En dat ze uitverkoren waren nog voor de wereld was geschapen( Efze 1) Hun zijn Gods woorden toevertrouwd ( Rom 3) Aan hun zijn alle beloftes gegeven en samen vormen we het vernieuwd volk in het vernieuwd verbond dat aan Israel en Juda was toegezegd ( Jer 31-31) en 2 kor 3: 1-11). Maar al hebben ze voorlopig Jezus nog niet aanvaard ze blijven Gods vrienden ! Shalom

  • Hi Willy, inderdaad, JHWH vertelt ons dat en beschrijft deze Rots dan als een Engel des Heren, waar men zeer goed naar moet luisteren, want “zeer licht ontbrandt Zijn toorn” tegen Tora-lozen.
   Dat is dan ook wel gebleken, JHWH wilde het volk vernietigen in de woestijn, maar schonk genade.
   Ze zijn helemaal niet elk afzonderlijk “Gods vrienden”, zo werd Mozes genoemd als enige ! ;maar wel allemaal in het verbond begrepen, zolang ze zichzelf niet buiten dat verbond plaatsen in ongehoorzaamheid aan de Tora en nadat Yeshua is gekomen, Hem niet afwijzen.
   Dan houden we slechts max. 400.000 Yeshua-belijdende Joden over, waar we van mogen denken, dat ze met JHWH in het reine zijn.
   Het overblijfsel dus.
   Op 15 miljoen Joden, die grotendeels niets meer met de Tora-praktijk doen, een deel is orthodox, wat enorm naast de bedoeling van de Tora leeft en de Talmud omarmt en Yeshua afwijst.
   Gods vrienden?
   De Bijbel leert ons wel anders.
   Shabbath shalom,
   Ben

 3. Ik ga toch nog even op uw schrijven in. Ook de jood zal uiteindelijk in het vernieuwd verbond komen alle joden dit eist de profetie ik kom plaats te kort om alle teksten de plaatsen er zijn twee uittochten geweest de ene uit Egypte te tweede uit alle landen en deze is volop bezig God is haastig bezig ( Jer 16 -14-16 en Amos 9-14). Weet ook dat op dit ogenblik in Jeruzalem nog afstammelingen leven van Koning David het zijn deze mensen die klacht indiende om de omstreden tempelberg ! Shalom

  • Hi Willy,
   De misvatting van vele Israelvrienden is, dat alle Joden behouden zijn of worden, omdat ze Jood zijn.
   De Bijbel leert echt iets anders, zie bijv. Matth. 3:7-12, “als een boom geen goede vrucht voortbrengt, aan de bekering waardig, wordt hij omgehakt en verbrand”.
   En Rom. 2:28 geeft aan, wie een ware Jood is, nl. hij, die het in zijn hart is en niet degene,die het alleen maar naar het vlees is.
   Het gaat dus bij Israel om het overblijfsel, Rom. 11:5-8 en uiteindelijk gaat het om alle oprechte gelovigen in JHWH wereldwijd uit alle volken en van alle tijden, het “Israel Gods”, zoals dat in Gal. 6:16 wordt genoemd.
   Niet alle mensen,niet alle Joden, maar allen, die Yeshua hebben aanvaard of zouden hebben aanvaard, als ze Hem gekend hadden en dat aantal kan niemand tellen, dat aantal is bekend bij JHWH.
   Shalom
   Ben

 4. Beste Ben, ik ben het totaal met je eens maar de bijbel openbaart dat wanneer de ware Messias terugkomt heel Israel behouden zal zijn ( Rom 11.26).Eerst moet het tijdperk der heidenen afgesloten worden dan pas komt Gods rijk ! Shalom

  • Hi Willy,
   “Gans Israel” wordt regelmatig verkeerd begrepen, als het letterlijk alle Iseraelieten persoonlijk zou zijn, dan kunnen alle teksten, die ik heb aangehaald, weggestreept worden en dat is natuurlijk onzin.
   Zie bijv. Hebr. 3, waar staat dat “ze nooit tot Mijn rust zullen ingaan” 3:18,19 en dat geldt dan voor die Israelieten, van wie JHWH een afkeer kreeg wegens hun ongeloof, ondanks de wonderen, waarmee Hij dag aan dag Zijn aanwezigheid bewees.
   De Bijbel spreekt zich nooit tegen, Luc. 7:35 zegt “de wijsheid wordt gerechtvaardigd door al haar kinderen”, woorden van Yeshua Zelf !
   De term “gans Israel” wordt in de grondtekst ook gebruikt voor “heel Israel op de Karmel”, zie 1 Kon. 18:19 en uiteraard ontbraken daar alle babies, gehandicapten, Israelieten die al dood waren of nog geboren moesten worden en bovendien is er maar plaats voor hooguit enkele duizenden, ik ben er zelf geweest.
   Dus de term “gans Israel” moet je begrijpen als een “representatieve vertegenwoordiging”, zoals “het hele dorp liep uit, toen de koning op bezoek kwam”.
   Dat is ook niet letterlijk bedoeld.
   Het gaat dus om de ware Jood, zoals ik al uitlegde en uiteindelijk om “de ware gelovige”, aan JHWH ter beoordeling.
   Shalom
   Ben

 5. Helemaal met u eens, Willy!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*