Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hatikva, op wat/wie hopen Israel, Chr. v. I. en Israelvrienden ?

Prachtig pianospel in de Liberaal Joodse sjoel (LJG) in Amsterdam van Astrith Baltsan; ze speelde “de sterren van de  hemel”, maar de vraag rijst:”van welke hemel?”.
Absoluut de moeite waard, haar uitleg over het ontstaan van dit bekende Joodse volkslied. Het blijkt geinspireerd te zijn van uit de Askenazische hoek (Roemenie) en de Sjefardische hoek (Spanje) en is later samengevoegd tot het huidige fraaie geheel.

Astrith noemde terloops het feit dat ze “rebbezin” is en ook, dat Israel door eigen kracht en inspanning is ontstaan en in stand  blijft als natie.
Daar werd de inbreng van JHWH niet genoemd, i.t.t. de organiserende partij, Chr. voor Israel,
https://christenenvoorisrael.nl/agenda/muziekuitvoering-door-astrith-baltsan-in-amsterdam/
die vooral de hand van JHWH ziet in het herstel van Israel en Rothschild vergeet.
Rogier van Oordt begon de avond, geen gebed, de Naam ” Yeshua ha Mashiach” werd angstvallig vermeden, we zien uit naar een Mashiach, die nog moet komen.
Degenen, die ik sprak in het publiek, stelden unaniem, dat het vooral gaat om “vriend van Israel zijn ”  en verder laten  ze de noodzaak van Yeshua als “enige weg tot de Vader” gewoon buiten beschouwing mbt.  Joden.
Het hoofdzakelijk christelijk publiek van vooral 50/65 plussers leeft samen met CvI in dat sfeertje en vreemde eenden in die bijt worden afstandelijk bekeken.

Een vriendelijke Joodse man, regelmatige bezoeker van de sjoel, legde desgevraagd uit, dat de politiepost vlak voor de sjoel permanent is en dat er bij elke  shabbathsviering 2 tot 4  zwaarbewapende marechausees voor de deur staan.
Schokkend, stel je dat es voor bij een kerk of een moskee, niets aan de hand op die plekken , wel bij de synagoges, waarom ??
Zijn antwoord: “het schijnt er bij te horen”.

De CD van de presentatie van Astrith was voor 20 euro verkrijgbaar met een samenvatting van haar uitleg; helaas is de Bijbelse component daar weggelaten.
Bijv. het indrukwekkende verhaal over  het zingen van  Hatikva bij de bevrijding van Bergen-Belsen in 1945 door de laatste paar gevangen, te midden van 40.000 lijken, die nog opgeruimd moesten worden.
Astrith haalde de profetie van Ezechiel er bij, dorre doodsbeenderen, die later met spieren en vlees bekleed zouden worden en waar dan nog “geest” in zou worden geblazen voor echt leven.
Dat wonder heeft zich voltrokken en voltrekt zich verder, tot dat de Geest, de Ruach ha kodesh, JHWH Zelf in hen komt wonen, voor wie daarvoor uiteindelijk zal kiezen.
Zeer indrukwekkend, Joodse gevangen, die te midden van dorre doodsbeenderen Hatikva zingen en de holocaust-survivors , die nu in Israel wonen, zien de vervulling van dat lied en die profetie.

De prangende vraag, die bij mij achter blijft, is: “waarom begrijpen Joden en al die Israelvrienden niet, dat de hele geschiedenis van Israel als uitverkoren volk , gevolgd door zegen en vloek, ieder mens zou moeten overtuigen, dat JHWH is gekomen als mens in de gestalte van Yeshua ha Mashiach?”
Hij werd gekruisigd, als Licht door onze duisternis, om voor elk mens, inclusief dus elke Israeliet,  de doodstraf te dragen, die we allen verdienen wegens het negeren van JHWH en Zijn Tora.

In de geschiedenis van Israel zien we, welke gevolgen het geloof in JHWH en Zijn Tora heeft, zowel bij gehoorzaamheid als bij afvalligheid en dat in het kader van Zijn genade.
Essentieel is dan schuldbelijdenis en het aanvaarden van JHWH in Yeshua als Lam voor ons geslacht, zodat we in genade verder kunnen , tot Zijn eer.
Dat geldt allereerst voor Israel, maar ook voor de volken, de goyim.

Israel wijst Yeshua af, uitgezonderd 1% Yeshua-belijdende Joden dan.
Chr. v. I.  en alle kerken wijzen de Torapraktijk af, uitgezonderd dan de zgn. “messiaanse gemeentes”, 0,001% van de christenheid, waar zowel Yeshua als de Torapraktijk  aanvaard wordt.
En alle kerken en synagoges laten de islam als duivels systeem ongemoeid, ontmaskeren die ellende niet, n.b. de grootste bedreiging van Israel en het vrije westen.
Evangelieverkondiging aan Joden wordt als  zo bedreigend voor de relatie Israel-kerken/CvI beschouwd, dat men het er bij voorkeur niet over heeft.

Dat was de muziekavond , die CvI met Astrith organiseerde: heel boeiend mbt. de geschiedenis over Hatikva, muziek op hoog nivo.
Maar geen evangelieverkondiging, geen Torapraktijk, alleen vertrouwen op menselijke beveiliging van politie en vrijwilligers.
Verloren mensen, omdat men Yeshua afwijst en/of de Tora praktijk weigert, christenen vieren liever zon-dag en zonnewende, heidense data en men laat de Feesten van JHWH achterwege.
Geloof in Israel, in Israelvriendschap, in het  bouwen van Israel als staatkundige macht,  in de IDF,  in Israel als bruggehoofd van  de USA.
Maar de essentie ontbreekt,  waar het om gaat, het geloof van Abraham in JHWH, dat persoonlijk vertrouwen in Hem door Zijn verschijning in Yeshua, dat is afwezig.
Ik heb de geestelijke achteruitgang gezien in de diverse personen, die ik sprak, omdat ze de waarheid verzwijgen en  voortgaan in de zelf gekozen dwalingen.
Daar kan men alleen zelf verandering in brengen, zolang men leeft, dat dan weer wel.

Shabbath shalom, reageer hier onder als u wilt, ik praat er graag over verder.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

16 Responses to Hatikva, op wat/wie hopen Israel, Chr. v. I. en Israelvrienden ?

 1. Dag Ben, ik heb je artikel gelezen en juist zoals in de dagen van Jezus als nu geloven de Joden niet dat de Messias Goddelijk is of God is ook hun 13 geloofsartikelen ontkennen te lichaamlijkheid van God. Jezus werd veroordeelt omdat hij zich gelijk stelde met God dat in die tijd en ook nu niet Joods is. De Messias komt uit het huis David maar volgens het Joods geloof is hij een mens die een bizondere relatie heeft met Hasjem . Ik ben het eens met je artikel maar om het wezen van Jezus te kennen is openbaring nodig niet doof en blind zijn en dat geldt niet alleen voor Joden! shalom

  • Hi Willy,
   “Er is niemand, die JHWH ernstig zoekt, zelfs niet 1 mens”, aldus Rom.3:11,12 , wat een citaat is uit de Psalmen.
   “Maar de ogen van JHWH gaan over de gehele aarde, naar hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat” , zie 2 Kron. 16:9 en dat zijn degenen, “die zich door JHWH, Die Geest is, hebben laten overtuigen van zonde , gerechtigheid en oordeel” , zie Joh. 16:8-11
   Dus blijft het onze taak, om het evangelie te verkondigen, eerst aan de Jood, maar ook aan de Griek, Rom. 1:16

   En niemand, Jood noch Griek, heeft een excuus om niet tot geloof te komen, dat is een eigen keuze, om de Stem van JHWH, die de harten doorzoekt, te negeren of op te reageren in positieve zin.
   Die “diepe slaap” is het eigen dicht gestampte geweten, daar hebben zowel Joden (2 Cor. 314-18 ) als niet-Joden (“Grieken”) last van.
   Elk mens kan op elk moment tot bekering komen, JHWH ziet daar met groot verlangen naar uit en het is belachelijk, om te stellen dat Hij dat zou verhinderen door een”verblinding”.
   Hij werd mens in Yeshua en stierf voor ons, zou Hij dan het doel van Zijn lijden blokkeren door een verblinding? Natuurlijk niet.
   Shabbath shalom,
   Ben

 2. Ik wil hier nog dit aan toevoegen.Joden hebben van nature God en niet Joden hebben van nature God niet. En zelfs Mozes kon zien dat het volk een diepe bedekking had ( Dt 29:1-4). Israel kan niet zien de kerk wil niet zien.Dus zelfs Paulus ontdekte dit diepe mysterie Israel heeft een geest van diepe slaap wat het mysterie van de Messias betreft ( Rom 9 ).Voor kennis van de ware Messias is openbaring nodig niet van beneden maar van boven soterisch dus ( Mt 16;16).Petrus belijdenis kwam niet uit hemzelf het had geen menselijke oorsprong en eens zal ook Israel de mogelijkheid hebben om hem te zien in de vredestad Jeruzalem ( Zach 12-1O). Laten we daar voor bidden! Shalom

 3. Dag Ben,ik wil toch nog even reageren over iedereen kan tot geloof komen wat doe je dan met deze teksten ? Lc 8:9 en lees ook eens Joh12.39) En Paulus in zijn Romeinenbrief 9 ? Het doel van deze verbinding voor hun Messias? Het heil voor de volkeren ! Shalom

  • Hi Willy,
   Luc.8:9 is de vraag naar het doel van gelijkenissen. Bedoel je het hele gedeelte wellicht, dus vs. 9-15 ?
   Dat is een prima verklaring van de praktijk, een uitleg, waarom het vaak fout gaat na bekering en alleen de categorie in vs. 15 zit goed.
   Joh. 12:39 is een citaat van Jes. 6:10, waar Jesaja de opdraacht krijgt tot profetisch waarschuwen, maar JHWH weet vooraf, dat men toch niet zal luisteren; Jesjaja krijgt die opdracht om dat te bewijzen.
   Zo maakt JHWH het volk doof, dwz. Hij toont aan dat ze niet willen luisteren.
   Het is geenszins onmogelijk voor wie dan ook, om wel te luistren, maar JHWH weet en toont aan, dat men niet wil.
   Rom. 9 -11 laat zien, dat er “een overblijfsel van Israel behouden wordt, dus er zijn er duidelijk een aantal, die wel voor JHWH kiezen, temidden van de verblinding.
   Ik ken de onzin en misleiding van:” doordat Israel verblind was en wel door JHWH Zelf en de Mashiach afwees, ging het heil naar de volken”.
   Dat is zo onwaar en onlogisch!
   JHWH heeft de wereld lief, al de volken en Israel had de opracht de Tora en later de Mashiach te verkondigen aan de volken, waar men amper aan toegekomen is als volk.
   Gelukkig was er ook toen een klein aantal, een overblijfsel, wat de wereldl in ging en zo kwam de verkondiging van Tora en Mashiach toch uit de verf.
   Het zou nog beter zijn gegaan en zeker massaler, als na de opstanding niet alleen de 12, de 500, maar de diverse miljoenen van heel Isarel in actie waren gekomen vanuit de oprechte aanvaarding van Yeshua, maar dat gebeurde helaas niet.
   Altijd nog beter dan helemaal geen actie, zoals in Ez. 22:30 overigens.
   Shalom,
   Ben

 4. goedemorgen beste Ben,ik ben het volledig eens met je laatste gedeelte waarbij Joden het licht van de volkeren moest en zou moeten zijn en dat zijn ze nog! We zouden niet van Jezus hebben gehoord waren het niet de Joden waren die de wereld introkken volkomen gelijk! Maar toen de Joden jezus niet aanvaarden ging er iets anders geboren worden een kerk die zich apart opstelde van het Jodendom en zich hoger voelde dat de Jood. We weten dat dit Gods bedoeling niet was. De heiden is er gewoon bijgekomen( Efeze 3:1) Israel heef nooit zonder Messias geweest het is en blijft een messiaans volk ( 1kor 1O).Ook al hebben ze de Messias nog niet volkomen opgenomen en dat gegeven kan ik begrijpen ! Shalom

  • Hi Willy,
   Het heil is uit de Joden, dwz. Tora en Yeshua zijn tot Israel gekomen om zo de wereld door te gaan. Hoewel Noach en Abraham en alle gelovigen van voor Israel de geboden van JHWH kenden !
   Maar Israel heeft maar zeer ten dele haar functie als voorbeeldvolk en als doorgeefluik ingevuld en zijn derhalve door de vloek van de Tora getroffen , omdat ze de zegen verwierpen.
   Dat blijft zo voor elke individuele Israeliet, tot ze tot bekering komen.
   Israel is zonder Yeshua ha Mashiach, omdat ze hem in 99% van de personen als valse mashiach zien en ook grotendeels de Tora links laten liggen of er als cultureel gegeven naar eigen invulling wat mee doen.
   Pas als JHWH komt in de gestalte van Yeshua zullen er velen tot bekering komen, Zach. 12:10 e.v.
   Shalom
   Ben

 5. Toen JHWH kwam in de gestalte van Yeshua kwamen er velen tot bekering. Zijn voeten stonden op de Olijfberg. Yeshua weende over Jeruzalem. Ook nu wordt vaak gezegd: “het Joodse volk heeft een verblinding” (door JHWH) en kunnen dus niet anders. Yeshua deelde mede: “Gij hebt niet gewild”. Uw koninkrijk wordt van u afgenomen en aan een ander volk gegeven. Yeshua liegt niet.

 6. Beste Heer Derk wat je schrijft is vervangingstheologie en zelfs in de Roomse kerk is men daarop aan het bezinnen de kerk komt niet in de plaats van Israel dit heeft al tot veel miserie gegeven in de geschiedenis van de kerk tot Jodenvervolging toe ze hebben toch Jezus vermoord? Shalom

 7. Wat een gekissebis zeg, ook deze avond is weer niet volgens een bepaald patroon verlopen, dus afgekraakt en weg ermee. Ik hoop dat dit niet wordt gelezen door mensen die op zoek zijn naar hoop en verwachting want dan haken ze zo al af.
  Laten we eerst de balk uit onze eigen ogen verwijderen, daar hebben we zelf genoeg aan.

  • Hi Hans,

   “Hoop en verwachting” is alleen door Yeshua in JHWH te vinden en te ervaren; niet bij mensen, dus ook niet bij Israel. Israel is niet meer dan een doorgeefluik van Tora en Yeshua en dat is slechts door een kleine Israelische minderheid begrepen en gepraktiseerd.
   Het leek me hard nodig, om dat goed duidelijk te maken aan de vele zichzelf misleidende “Israelfreaks”.
   Shalom,
   Ben

 8. Beste Willy, en weer moet ik schrijven dat het niet mijn woorden zijn. Zoek en je kunt het vinden in de Bijbel. Yeshua liegt toch niet? Over de Roomse kerk spreek ik niet. Over de kerk is in de plaats van Israel gekomen zeg ik ook niets, als u dat eruit haalt dan zwijg ik. Denkt u nou werkelijk dat JHWH in de afgelopen >2000 jaar het Joodse volk heeft verstoten? Zijn er geen Joden tot geloof in Yeshua gekomen? En heus niet de laatste 20 jaar.

 9. Ik ben zeker geen Israelfreak ! En Mijnheer Derk het zijn uw woorden niet maar daarmee heb je reeds alles gezegd ! Je moet alles binnen te contekst plaatsen en Jezus zei je zult me niet meer zien totdat er is nog hoop voor israel en gelukkig maar lees de profeet Zacharia hier maar op na ! Shalom

 10. Beste Willy, heb ik u een Israëlfreak genoemd? Nee dus. Wat is uw bedoeling met die zin? Met uw 2e zin bedoelt u dat het toch mijn woorden zijn. De 3e zin snap ik niet, kunt u mij melden waar ik die zin in die volgorde kan vinden? Bedoelt u Mattheus 23 vers 39? Daar staat uw zin niet in deze volgorde. Maar aan dat vers gaan de verzen 13 t/m38 vooraf (het zevenvoudige “wee u”, gij schriftgeleerden en Farizeën)

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*