Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De wetenschappelijke feiten over (moslim)immigratie

(met dank overgenomen van
http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/02/de-prijs-van-immigratie-zo-ziet-nederland-eruit-in-2060-83295E/  )

De prijs van immigratie: zo ziet Nederland eruit in 2060

Welke effecten heeft de komst van asielzoekers en Oost-Europeanen op de koopkracht, staatsschuld en bevolking? Politieke partijen mijden de brandende kwestie. Elsevier rekende het uit.

Als de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 ergens over gaan, dan is het wel over immigratie en integratie. En anders gaan ze over hoe de Nederlandse samenleving zich ontwikkelt, waarbij immigratie, integratie en ook islam en identiteit een cruciale rol spelen. Keer op keer stellen de sociologen van het Sociaal en Cultureel Planbureau vast dat dergelijke thema’s alles overschaduwen, ook brandende kwesties als zorg, economie en inkomen.

Nu rekenen planbureaus van de overheid de plannen van politieke partijen onder meer door op de gevolgen voor de koopkracht, de staatsschuld en het klimaat. Maar wie rekent door welk effect de verkiezingsprogramma’s hebben op de toestroom van asielzoekers en Oost-Europeanen? Hoeveel meer inwoners wil Nederland eigenlijk? Telt alleen het belang van de toestromers, of speelt het belang van Nederland en de ­Nederlanders ook nog een rol? En wat heeft Nederland eigenlijk nog over zijn eigen immigratiebeleid te vertellen?

Lees ook: Door immigratie grootste bevolkingsgroei in jaren

2016-09-08 15:38:38 AMSTERDAM - Asielzoekers tijdens de open dag in azc Amsterdam, de voormalige Bijlmerbajes. De voormalige gevangenis is is sinds juni gesloten en is omgebouwd tot asielzoekerscentrum. ANP KOEN VAN WEEL 2016-09-08 15:38:38 AMSTERDAM – Asielzoekers tijdens de open dag in azc Amsterdam, de voormalige Bijlmerbajes. De voormalige gevangenis is is sinds juni gesloten en is omgebouwd tot asielzoekerscentrum. ANP KOEN VAN WEEL

Noch de rekenmeesters van de overheid, noch andere deskundigen buigen zich over wat partijen met Nederland willen, qua immigratie, integratie, islam en identiteit. Misschien dat de verkiezingsprogramma’s – een enkele daargelaten – daarom zo vaag zijn over deze thema’s. Doordat de partijen niet met hun immigratieplannen naar de dokters van het Centraal Planbureau hoeven, kunnen ze zich permitteren vage taal uit te slaan.

Emeritus hoogleraar economie Joop Hartog vlooide voor het vakblad Demosde verkiezingsprogramma’s wel door en kwam van een koude kermis thuis. De programma’s hebben een beperkte focus (bijvoorbeeld alleen op asielzoekers), veel vragen worden niet gesteld (laat staan beantwoord) en de programma’s waaien alle kanten op, maar erg praktisch worden ze niet.

ned-immigratie-2_preview
In 2006 had in Nederland de eerste Naturalisatiedag plaats. Op deze foto de meest recente, in aanwezigheid van de Koning op 15 december 2016

Belang van wie binnenkomt

Wat Hartog ook opviel, is dat als het over immigratie gaat de programma’s niet of nauwelijks ingaan op het eventuele Nederlandse belang bij de binnenkomers en vrijwel geheel op het aanbod: het (veronderstelde) belang van wie binnenkomt. Vragen als of Nederland wel voller wil worden door immigratie en of immigratie echt een middel is om vergrijzing te bestrijden, worden niet beantwoord. Economische gevolgen van het voortgaande immigratiebeleid worden nauwelijks aangestipt.

De vraag of Nederland de oplopende maatschappelijke spanningen rond immigratie, integratie, islam en identiteit aankan en of het niet uit de hand gaat lopen, wordt in verkiezingsprogramma’s al helemaal niet beantwoord. Behalve dan in het superkorte verkiezingsprogramma van de PVV, dat niet zozeer een analyse biedt, maar radicale antwoorden: uit de Europese Unie, geen asielzoekers meer, grenzen bewaakt en Nederland ‘de-islamiseren’. Nieuwe partijen als Voor Nederland en Forum voor Democratie komen (op onderdelen) in de buurt van dat PVV-programma.

Dat de maatschappelijke spanningen (‘de manier van samenleven’) zorgwekkend toenemen, blijkt ook uit het feit dat etnisch getinte partijen meedoen die leunen op verondersteld slachtofferschap in eigen kring. De partij DENK is opgericht door Erdogan-gezinde Turkse Kamerleden die zich afsplitsten van de PvdA, toen PvdA-minister Lodewijk Asscher in 2014 aankondigde Turkse moskeeorganisaties te gaan ‘monitoren’ omdat ze de integratie van Nederlandse Turken zouden belemmeren.

De nieuwe partij Artikel 1 van de Surinaams-Nederlandse activiste Sylvana Simons splitste zich weer af van DENK en legt sterk de nadruk op de uit de Verenigde Staten geïmporteerde identity politics, waarin afkomst en ras worden benadrukt en ‘witten’ ervan worden beticht zich te weinig ­bewust te zijn van hun schuld aan de koloniale geschiedenis en slavernij.

Zwarte Piet

Op geen enkel onderwerp kwam de nadruk op ‘identiteit’ de laatste jaren zo sterk naar voren als bij het verzet tegen Zwarte Piet en de weerstand die dat weer oproept onder (vooral) autochtone Nederlanders. Hoewel ook onder Surinaamse Nederlanders slechts een minderheid van mening is dat Zwarte Piet moet veranderen of verdwijnen, besloten diverse bedrijven en ook kabinet-Rutte dat Zwarte Piet moest worden ‘aangepast’.

Er is een breed gevoelde, vaak onderhuidse boosheid over de verkleuring of verdwijning van Zwarte Piet, die wordt gezien als een tegemoet­koming aan een assertieve, getalsmatig bescheiden etnische minderheid. Samen met de zorg over concessies aan de door de asielstroom en hoger kindertal verder groeiende islamitische minderheid staat Zwarte Piet model voor de vraag – zoals ook premier Mark Rutte het noemt – ‘of Nederland nog wel Nederland is’.

Daar komt bij wat de socioloog Paul ­Schnabel, nu D66-senator, eerder als kernvraag formuleerde: ‘Wie is er eigenlijk de baas in dit land?’ Ook hier draaien de meeste partijen om de hete brij heen.

Is Nederland nog wel de baas over zijn eigen immigratiebeleid?Veel politieke partijen hebben plannen om de grenzen te sluiten, of willen juist ruimhartiger zijn in het toelaten van asielzoekers en andere immigranten. Sommige willen ‘meer Europa’ om asielzoekers dan wel ongewenste migranten buiten te houden, anderen willen ‘Europa’ juist de leiding geven bij het aantrekken van arbeidsmigranten. Weer andere willen juist minder Europa en minder verdragen om de sleutel van het land weer in handen te krijgen.
Nederland is allang geen soeverein land meer dat zelf kan bepalen wie het toelaat en een verblijfsvergunning geeft. Binnen de Europese Unie (EU) is in beginsel vrije migratie mogelijk. Dat geldt ook voor inwoners van bijvoorbeeld Turkije, als dat lidstaat van de EU zou worden.

Maar de bemoeienis van de EU gaat veel verder. Al sinds het in 1999 in werking getreden Verdrag van Amsterdam heeft de EU – ook op aandringen van Nederland – grote bevoegdheden op het gebied van asiel en migratie. Nadat in 2009 het Verdrag van Lissabon, de eerder weggestemde Europese Grondwet, in werking was getreden, bleef op dit gebied maar weinig nationale beleidsruimte over.

Zo is er de gezinsherenigingsrichtlijn uit 2003, waarin leeftijdgrenzen zijn vastgelegd voor migratiebruiden. Denemarken doet niet mee aan dit onderdeel van de Europese eenwording, maar Nederland mag geen zwaardere eisen aan familiemigratie stellen dan Brussel toelaat, zoals minister voor Immigratie Gerd Leers (CDA) in 2010-2012 pijnlijk ontdekte.

De EU bemoeit zich ook met het asielbeleid. Zo stelt de Dublinverordening dat asielzoekers moeten worden opgevangen in het eerste land waar ze aankomen (al werkt dat niet). Sinds najaar 2015 wil de EU lidstaten verplichten om op straffe van boetes quota aan asielzoekers op te vangen (al verzetten Oost-Europese landen zich daartegen).

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens uit 1950, dat wordt uitgevoerd door het ‘Mensenrechtenhof’ in Straatsburg, beperkt een nationaal beleid, zowel als het gaat om asiel en migratie, als integratie. ‘Straatsburg’ heeft in de loop der tijd allerlei bevoegdheden uitgebreid en ook nieuwe comités in het leven geroepen.

Zo is het voorgekomen dat het Hof per fax liet weten dat Nederland bepaalde illegalen niet mocht uitzetten. Comités uit Straatsburg bemoeien zich verregaand met het Nederlandse beleid. Ook als Nederland – wat praktisch ondenkbaar is – zich aan ‘Straatsburg’ zou willen onttrekken, kan dat niet of nauwelijks omdat de EU zich volledig met de Straatsburgse verdragsteksten heeft verknoopt.

ned-immigratie-kader_preview
1951: Vluchtelingenverdrag, rechts Hoge Commissaris Goedhart

Ook onder de hoede van de Verenigde Naties zijn er diverse verdragen die Nederland heeft ondertekend en die verplichtingen en ­beperkingen meebrengen. Het  bekendste is het Vluchtelingenverdrag uit 1951, op grond waarvan de meeste asielzoekers binnen­komen.

Dat asielverdrag was alleen bedoeld voor Europese vluchtelingen, maar is in de jaren zestig van de vorige eeuw uitgebreid naar vluchtelingen van elders. Dat element wordt maar door weinig landen toegepast, reden waarom het overgrote deel van de vluchtelingen die wereldwijd asiel aanvragen dat krijgen in landen van de Europese Unie. In andere landen krijgen vluchtelingen doorgaans niet de asielstatus.

Nederland heeft zichzelf extra verplicht aan internationale verdragen door de Grondwetsbepaling dat verdragen boven de Grondwet staan. Die bepaling zou kunnen worden geschrapt, als daar twee keer een tweederde meerderheid van zowel de Eerste als de Tweede Kamer vóór is. De kans op zo’n Grondwetswijziging is niet erg groot. Maar in vergelijking met de moeite die het zou kosten om ­internationale verdragen te herzien (of uit de Europese Unie te stappen) is een Grondwetswijziging een peuleschil.

Welwillendheid tegenover asielzoekers

Wie wil weten welk Nederland de politiek wil als het gaat om omvang en samenstelling van de bevolking, heeft weinig aan de meeste partijprogramma’s. Traditioneel links (PvdA, SP, GroenLinks) bekijken de wereld met een solidaire blik, wat er in het geval van PvdA en SP ook toe leidt dat deze partijen sceptisch zijn over (meer) Oost-Europese arbeiders, maar welwillend tegenover asielzoekers.

Hoezeer een partij als de PvdA met deze thema’s worstelt, mag blijken uit de aanpak van toenmalig leider Diederik Samsom. In de zomer van 2015 verklaarde hij nog dat er extra arbeidskrachten van buiten de Europese Unie nodig waren in Nederland, want anders was ‘de verzorgingsstaat niet meer te hanteren’. Er was volgens hem in Nederland en ook in de Europese Unie te weinig personeel voorhanden om de belastingen, premies en pensioenen van de verzorgingsstaat te financieren.

Even later zei Samsom dat Nederland wel 200.000, maar geen 300.000 asielzoekers aan zou kunnen. Hij noemde geen periode, maar als hij een jaar of iets meer bedoelde, komt dat aardig in de buurt van het scenario ‘onbegrensd’ in de grafieken op deze pagina (zie ‘Nederland in 2060’). Weer even later kwam Samsom met plannen om Turkije asielzoekers terug te laten nemen, in ruil waarvoor Nederland dan weer 20.000 tot 30.000 Syriërs uit Turkije zou opnemen. Ook nu kwam hij met het argument ‘verzorgingsstaat’.

Nadat Samsom eerder dus juist extra arbeidsmigranten van buiten Europa wilde om de verzorgingsstaat te redden, was het reguleren van de asielstroom nu gewenst ‘omdat we onze verzorgingsstaat voor iedereen willen behouden’.

In het verkiezingsprogramma van de PvdA komt het woord ‘immigratie’ of ‘immigrant’ overigens niet voor, wel gaat het 27 keer over ‘asiel’. De PvdA wil een eind maken aan ‘arbeidsmigratie als verdienmodel’.

Dit zijn de langetermijneffecten van immigratie

Previous slide
Next slide

 • ‘Immigratie beïnvoedt alles’
  De grafieken bij dit artikel zijn het resultaat van onderzoek door dr. Jan H. van de Beek, wiskundige en cultureel antropoloog. Het viel hem op dat er veel wordt beweerd over toekomstige aantallen immigranten (moslims in het bijzonder), maar dat er maar weinig goed onderzoek naar is gedaan.
 • Lees verder

Europese buitengrenzen

Veel partijen zien hun heil in ‘meer Europa’ om hun wensen op het gebied van immigratie vorm te geven. Voor de VVD betreft dat vooral de bewaking van de Europese buitengrenzen die moet worden versterkt.

Maar voor bij uitstek ‘Europees’ gezinde partijen als GroenLinks en D66 gaat het ‘meer Europa’ veel verder. GroenLinks zegt ‘we sluiten onze grenzen niet voor vluchtelingen’ en wil ‘een sterke Europese Unie’ die in de wereld afspraken maakt over onder anderen vluchtelingen. Met zo’n EU, zegt GroenLinks, ‘kunnen we migratie beter organiseren en eerlijk verdelen’. GroenLinks geldt bij uitstek als een partij die een ‘ruimhartig’ en op onderdelen zelfs ‘onbegrensd’ immigratiebeleid wil, arbeidsmigranten van buiten Europa inbegrepen.

Ook D66 ziet ‘meer Europa’ in menig opzicht als een oplossing en dan niet alleen qua asielbeleid, maar ook om arbeidskrachten uit de rest van de wereld aan te trekken en te selecteren, waarbij het dan moet gaan om mensen naar wie vraag is. Welke meerwaarde dat arbeidskrachtenbeleid heeft boven op het ‘moderne migratiebeleid’ van ­Nederland – waardoor jaarlijks al vele duizenden ‘kennismigranten’ worden toegelaten – is niet helder. Ook D66 wil een ruimhartig asielbeleid, maar de partij hecht toch ook aan goed bewaakte EU-buitengrenzen.

Vluchtelingenverdrag

Lees ook: Reuring op rechts: dit zijn de verschillen tussen alle partijen

Er zijn ook partijen die wetten en verdragen willen aanpassen om een strakker immigratiebeleid mogelijk te maken. Van de traditionele partijen gaat vooral het CDA daar opmerkelijk ver in. CDA-leider Sybrand Buma is al sinds de zomer van 2015 bezig om zijn Europese partijgenoten te interesseren voor een herziening van het Vluchtelingenverdrag uit 1951. Hij redeneert dat dit verdrag was bedoeld om de naoorlogse vluchtelingenstromen in Europa te reguleren, maar zeker niet is toegesneden op de actuele bevolkingsgroei in Afrika en crises in het Midden-Oosten. In plaats van voor een veelomvattend asielrecht pleit hij voor een bescheiden ontheemdenstatus, met de verplichting van terugkeer.

Verandering van wetten en verdragen stuit, even afgezien van de praktische haalbaarheid, gewoontegetrouw op veel verzet van actiegroepen en juristen. Zo ageerde een comité van de Orde van Advocaten in februari tegen talrijke passages in de verkiezingsprogramma’s die ‘de rechtsstaat in gevaar’ zouden brengen. Het sluiten van grenzen of het noemen van quota voor asielzoekers wordt door de Orde gezien als een aanval op de rechtsstaat, omdat het niet zou mogen volgens verdragen die Nederland heeft ondertekend.

Volgens de advocaten moet Nederland zich aan bestaande regels van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie houden. Zo niet, dan is de rechtsstaat in het geding. Een dergelijke benadering slaat een land als Nederland vrijwel elke mogelijkheid uit handen om de zorgen van zijn burgers over immigratie, integratie, ­islam en identiteit te adresseren. En dat terwijl de meeste partijen dus toch al vrij vaag en weinig uitgesproken zijn over deze meest Brandende van alle Kwesties aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen.

Zo willen alleen PVV en het Forum voor Democratie de grenzen sluiten voor islamitische immigranten. Alle linkse partijen (inclusief ChristenUnie en DENK) willen een pardon voor asielkinderen (en daarmee voor hun ouders) en vinden dat gemeenten illegalen onderdak mogen geven. Vier lijsten, waaronder PVV en Forum voor Democratie, willen Nederland uit de Europese Unie, waarmee in beginsel ook een eind kan komen aan de vrije migratie in EU-lidstaten.

Het antwoord

Het ontbreekt aan getallen en doorrekeningen

Maar zijn deze partijprogramma’s het antwoord op de bezorgdheid, boosheid, dan wel onzekerheid van Nederlanders over de ontwikkeling van de samenleving, vaak aangejaagd door een teveel aan immigratie, gebrekkige integratie, angst en buigen voor de islam en het teloorgaan van de eigen identiteit? Het is twijfelachtig.

Verhaal van de week: Wilders’ worsteling om aan de macht te komen is oneindig

De partij met de radicaalste ingrepen – de PVV – wordt door vrijwel geen andere partij geaccepteerd als coalitiepartner en kan dan alleen invloed uitoefenen als ‘zweeppartij’, als pressiegroep die door zijn grote aanhang druk uitoefent op regerende partijen. Partijen die denken het Nederlandse ­immigratiebeleid te kunnen veranderen, stuiten op verdragen, wetten en andere bezwaren. Al wordt onder druk in beginsel alles vloeibaar, zelfs het VN-vluch­telingenverdrag uit 1951 en de Europese ­gezinsherenigingsrichtlijn uit 2003.

Voorlopig moet de Nederlandse kiezer het aan de vooravond van 15 maart doen met een mêlee aan programma’s, met veelal vage noties en slecht te controleren beloften. Het ontbreekt aan getallen en doorrekeningen. Terwijl veel Nederlanders graag willen weten hoe Nederland er over tien, twintig, dertig jaar uitziet.

De grafieken op deze pagina geven enige houvast. Wie nu een ruimhartig asielbeleid voorstaat, wil bijvoorbeeld ook een veel voller Nederland, met op termijn twee keer zoveel inwoners – om maar eens iets te noemen. Hoe dat moet worden gecombineerd met een groen en duurzaam Nederland waar de natuur de ruimte krijgt?

____________________________________________________________

Zie ook  http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/03/Franse-regering-erkent-dat-deradicalisering-moslims-totaal-fiasco-is

Navigeer naar andere artikelen

16 Responses to De wetenschappelijke feiten over (moslim)immigratie

 1. Op 1 maart 2017 @ 13:07 schreef Pieter A Meijer

  Beantwoorden

  Shalom;
  Zoals in het begin al is geschreven/geschetst; zal de overname van Europa door de islam, een zaak van leeftijd worden.
  De vergrijzing binnen de EU veroorzaakt weerbaarheidszwakte van de autochtone bevolking.
  Tevens is die bevolkingsgroei minder dan die van de allochtonen/islam.
  Zie daar de ‘winst’ dames/heren, van de linkse demo(nen)cratie.
  Shavuah Tov.

 2. islam staat niet voor vrede maar voor oorlog ze willen één taal Arabisch en één kalifaat en één godsdienst.De islam is Europa aan overnemen en uitzuigen.De EU geeft het EU volk een onvoldoende omdat ze durven stemmen op populisten die ze Wilders noemen en trump is het symtoom dat het globalisme faalt en daar heeft de EU schrik van en de vergrijzing van Europa is geen excuus. shalom

 3. Willy, islam is niet één. Islamstrijders roepen beide hun god aan(allah) en vervolgens doden ze elkaar. Je zegt dat islam Europa aan het overnemen is. Dan vergeet je wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt. Bovendien is de EU top reeds bezig om visumvrij reizen voor Ukraïne te regelen. Wat zal dat allemaal “gezellig” worden. Mattheus 24 gaat beginnen, geloof het of geloof het niet. De tijd zal het leren.

 4. @Derk : helemaal met je eens maar een goede islamiet moet Arabisch kennen en ze doden elkaar dat is juist omdat ze in de grond de duivel aanbidden. we leven zeker in benarde tijden en dan spreek ik nog niet van de vele Mariaverschijningen aan de lopende band het is duidelijk dat de hemelse machten in verwarring en dat we moeten letten op de tekenen van deze tijd! Shalom

 5. De opmars van de islam heeft vele kenmerken.Het ziet er naar uit dat de massale afval van de zogenaamde Christenen door het massaal gebruik van abortus en zaken die tegen Gods wetten ingaan de islam doet groeien.Nu al zijn ze tegen 2O7O de grootste godsdienst.Dit komt ook door hun vruchtbaarheid ze hebben meestal zeer grote gezinnen en de gemiddelde leeftijd van de moslim is tien jaar dus ze zijn de jongste bevolkingsgroep.Dus de toekomst van deze wereld komt in handen van de islam!Dus door de lauwheid van Christenen en Joden blijft de islam groeien en dat is een teken van deze tijd ! Shalom

 6. Op 6 maart 2017 @ 14:56 schreef Pieter A Meijer

  Beantwoorden

  Willy 04-03-2017 13:18;

  Shalom.
  Idd. de betekenis van de “naam” v/d Islamitische godheid is geen naam, maar een titel.
  Bijv: “insh allah”, betekent: de duivel wil het. Laatst gehoord, maar ik heb nog geen naslag gedaan.
  Shavuah Tov.

 7. @PieterA Meijer : Ja dat klopt Allah staat gelijk met satan en als ze zeggen Allah is de grootste willen ze eigenlijk zeggen dat satan groter is dan God en dat is wat hij wilde en het zal zijn ondergang worden hij beloofde het de mens ook in het hof van Eden als je er van eet zal je als God zijn hij is de leugenaar en bedrieger !Shalom

 8. En wie hadden in de Bijbel de satan als vader! En voor de duidelijkheid, ik doel niet op het volk.

  • Hi Derk,
   Joh. 8:44, waar Yeshua de categorie Joden, die Hem weigerden als de Mashiach te aanvaarden en zich op hun fysieke Joodse afkomst beriepen, verwijt, dat ze niet JHWH, maar de duivel tot vader hebben.
   En dat geldt dus voor alle mensen, die Yeshua niet als JHWH in mensengestalte wensen te aanvaarden.
   Shalom
   Ben

 9. Dag Ben, volledig akkoord de fysieke Jood heeft ook de Messias nodig alhoewel ze steeds een messiaans volk waren ( 1 Kor 1O -1 ). Shalom

 10. Op 7 maart 2017 @ 14:14 schreef Pieter A Meijer

  Beantwoorden

  Shalom;
  De uitleg van Jochanan 8:44 kan ook zijn:
  “…..zij beriepen zich op Avraham, maar waren afstammelingen van de Idumeeërs”.
  Net als Herodes die hen aanstelde.
  Shavuah Tov.

  • Hi Pieter,
   In Joh. 8:30,31 staat duidelijk tot wie Yeshua sprak:”tot de Joden , die in Hem geloofden”.
   NB. de Joden, die op Hem leken te vertrouwen en Yeshua ontmaskert hen en in vs. 59 willen diezelfde Joden Hem daarom stenigen.
   Waar haalt men vandaan, dat het om Idumeeers zou zijn gegaan?
   Verder lees ik door de evangeliën heen, dat er regelmatig verzet tegen Yeshua rees, het volk was net zo morrend als destijds tegen Moshe in de woestijn.
   Shalom
   Ben

 11. Op 8 maart 2017 @ 11:11 schreef Gerechtigheid

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  misschien vind je dit artikel interessant? Heb het even gekopieerd en geplaatst zodat je het kan lezen maar wel meteen verwijderen om begrijpelijke redenen ?
  (Artikel uit het Financieel Dagblad van woensdag 8 maart in een serie over portretten van lijsttrekkers vandaag GertJan Seegers)
  https://fd.nl/economie-politiek/1191037/het-scharnierpunt-zijn-in-de-nederlandse-politiek-is-een-hele-comfortabele-positie
  De man is zeer intelligent en ook uiterst diplomatiek krijg ik de indruk! Het valt ook politiek gezien niet mee in een gebroken wereld zal ik maar denken. Maar Yeshua is Overwinnaar en overwint ook alle tegenstand tegen het komende wereldwijde Loofhuttenfeest door de bekering van gans Israel tot de eigen Masjiach. Hallelujah!
  Shalom

 12. Gisteravond naar Jinek en Paul gezien. Misselijkmakend hoe ze hun gasten daar vernederen en afbranden. Zoals wij naar Islam zien, word door hun volledig onderkent. Deze keer was Thierry Baudet er, hij kreeg nauwelijks het woord en werd in de rede gevallen, terwijl hij er een heel goede zienswijze op na houd betreffende Islam. Hij werd zeer fel aangevallen door Frits Wester, die ook denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft omtrent deze zaken.
  Respectloos om bekende mensen uit te nodigen, ze op een bepaalde manier aan de tand te voelen, en vervolgens vernederen en afbranden. Onbegrijpelijk dat mensen zo met andere mensen kunnen omgaan. Zeker ter eer en glorie van hun eigen ego………

  Diana

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*