Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Gemeenteopbouw, zoals in de Handelingengemeente

December 2008

Vanuit de basis van ons geloof in Yeshua (Jezus) en het OT (Tenach), zien we de samenkomsten in en rond tabernakel/tempel als toen gebruikelijke wijze van samenkomst, later in de synagoge voortgezet.
Het beste model is de gemeente te Yerushalayim, direct na de opstanding van Yeshua en de uitstorting van de Heilige Geest op Shawoeoth (Pinksterfeest 50 dagen na Pesach).
Vanuit dat voorbeeld beknopt de belangrijkste principes;

1. aanvaarding van Yeshua als JHWH in mensengestalte, die als het ware Pesachlam de zonde
der wereld op Zich nam. Ieder die door de Geest is overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16) en oprecht door bekering en wedergeboorte in Yeshua met JHWH, onze hemelse  Vader is verbonden, hoort er bij.
Overal, waar we verder over God spreken, bedoelen we de God van Abraham, Isaak en Jakob, JHWH en Onze Vader genaamd, als duidelijke onderscheiding van alle afgoden.
De doop is de Bijbelse bevestiging van bekering en wedergeboorte, uiteraard op een leeftijd, dat men weet wat deze wedergeboorte inhoudt.

2. Uitgaande van de gemeente te Yerushalayim  (de Handelingengemeente) vieren we de Feesten van JHWH, de Moadiem, zoals ze ons in en van uit de Tora worden geleerd; Yeshua vierde ze en Hij veranderde ze niet in zonaanbidding, zoals zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (pasen) !
Al in Gen. 1 wordt de shabbath ingesteld (en bevestigd bij het ontbreken van manna op de 7e dag tijdens de woestijnreis van Israel naar het beloofde land)en we nemen afstand van de fout, die de kerken sinds Constantijn, 4e eeuw, maken met het verwerpen van veel wat in de Tora wordt geboden.
Wij zijn als gelovigen in JHWH door Yeshua ingelijfd in het Joodse volk en praktiseren samen met de Yeshua-belijdende Joden op eigentijdse wijze de Tora in de geest van de bergrede, Matth. 5,6 en 7, zoals de Tora altijd is bedoeld.

3. Liefde tot JHWH en elkaar als medegelovigen en onze naaste is de hoofdzaak.
Zie verder het boek Handelingen over de praktijk in de gemeente, waarin onderlinge liefde en zorg voor elkaar opvallend aanwezig zijn, i.t.t. de praktijk in vele hedendaagse kerken en gemeentes.
“”In de gunst staan van de hele omgeving”” (Hand. 2:46,47) of veracht worden om alle wantoestanden in de kerk, to be or not to be, dat staat hier op het spel.
Oftewel een krachtig getuigenis voor onze Vader, JHWH/Yeshua dan wel een aanfluiting.
Zie Joh. 13, 34,35 en Opb.3:16

4. Gemeentestructuur invullen volgens de gaven van de Geest, die Hij aan ieder van ons geeft tot welzijn van allen (zie 1 Cor.12,13,14 , Ef. 4 en Rom.12).
Deze gaven kunnen via een gaventest, gebed en bevestiging in de praktijk worden ontdekt en zo krijgt de gemeente een structuur en invulling door de Geest geleid, ipv. het bekende onvruchtbare mensenwerk van machtsspel en eigenbelang.

Heel belangrijk is de horizontale structuur, elkaar dienend met de ontvangen Geestesgaven, als een orkest met ieder het eigen instrument en met de Geest als dirigent. Dit i.t.t. tot de altijd weer opduikende pyramide structuur, waar in een top-down gezagsstructuur heerst en daar waarschuwt Yeshua ons voor.

Binnen dit geheel dient er een vruchtbaar groeiproces te zijn van ieders persoonlijke karakter en geloofsontwikkeling, dwz. persoonlijke heiliging in het doen van Torapraktijk in de kracht van de Heilige Geest (=JHWH).
Immers, het kennen en doen van Zijn geboden, dat is liefde voor JHWH, aldus Yeshua in Joh. 14:21  .
Daarin  zijn de mensen met de gaven van “herder” van belang, maar ook degenen met de gave van “profetie” (= “stichten, bemoedigen en vermanen” volgens 1 Cor 14:3)
Geen wonder, dat Paulus wenste, dat iedereen in die zin de  gaven van profetie zou hebben.

5.evangelisatie onder allen in de directe omgeving, die Yeshua nog niet kennen en dan in de juiste volgorde, nl. eerst de Jood en dan de Griek (niet-Jood).
Want juist als Joden tot geloof komen, wordt Yeshua begrepen in de juiste context en wordt de gemeente onder de goyim vanuit de Torabasis met Yeshua centraal gevormd.
Als deze volgorde, zoals nagenoeg overal, wordt omgekeerd of nog erger, eerst de Griek en nooit de Jood, dan krijg je nog meer scheef gegroeide antisemitische gemeentes.

6. Tijdens de shabbathsamenkomst , Moadiem en in Bijbelstudies wordt de gemeente onderwezen door mensen met de gave van leraar, apostel, herder e.d.
Bij voorkeur Yeshua-belijdende Joden, die immers een veel ouder en beter begrip hebben van de Tenach, maar uiteraard ook door de niet-Joodse broeders en zusters met genoemde gaven.

7. De vrouw is gelijkwaardig aan de man geschapen en ook de gaven worden zonder onderscheid door de Geest gegeven aan broeders en zusters; met in acht nemen van alle aanwijzingen in de Bijbel hierover en met de juiste interpretatie van het typisch mannelijke en vrouwelijke dient deze gelijkwaardigheid gerealiseerd te worden in de gemeente.
NB: gelijkwaardig is niet gelijk!

8. Kennis van Hebreeuws en Grieks dient bevorderd te worden, teneinde niet afhankelijk van vertalingen te zijn, omdat die vaak gemaakt zijn met een niet-Joodse en daarmee anti-Joodse en ook nog vrouw-onvriendelijke bril op.
Een lijst van fout vertaalde teksten dient gemaakt te worden met uiteraard de taalkundig juiste versie er bij en het benoemen van de theologische gevolgen in beide gevallen er bij.

9. Vraag iemand met ervaring in dit speciale gebied, een gemeentecoach met de gaven van apostel (te vertalen als “pionier” met een roeping op dit gebied) bij voorkeur, om de gemeente te helpen met het zich ontdoen van scheefgroei uit het verleden, een gemeenteplan opzetten om te ontwikkelen in bovengenoemde lijn en om dat in de praktijk te implementeren.
Daarbij dient met liefde en begrip om te worden gegaan voor mensen, die liever het bestaande karrespoor vasthouden en die geen verandering in voornoemde zin wensen.
Anderzijds komen deze mensen vroeg of laat voor de keus om mee te veranderen dan wel een andere gemeente te zoeken en dat dient duidelijk te worden gemaakt, met respect voor ieders keuze.

De Tora-Yeshuagemeentes zijn van start gegaan op 21 nov. 2009 en omdat het hier een geheel nieuwe gemeente betreft, kunnen we het ter plekke invullen binnen bovengenoemde punten. De bedoeling is om in meer plaatsen te starten met een kleine groep en die geheel zelfstandig te laten worden , functionerend op de gaven van de Geest ter plekke. Bij groei is het te overwegen tijdig te splitsen, om te voorkomen dat er weer een pyramide achtige organisatie gaat ontwikkelen met allerlei kosten voor gebouw en salarissen. Het goede van de kleine lokale gemeente is, dat men elkaar ook echt kent, een geestelijke familie vormt en op elkaar betrokken kan zijn in de mate, dat men dat zelf wil.

Natuurlijk kan er altijd een beroep gedaan worden op mij als gemeentecoach en kan de Tora-Yeshua website als verbindende factor en/of vraagbaak worden benut, als men dat wil.
(Ik ben bij zo’n gemeenteplanproces betrokken geweest in 4 gemeentes, in de laatste ook inclusief voornoemd Tora-Yeshua patroon en verder heb ik al tientallen jaren ervaring met preekbeurten in diverse denominaties.
Bovendien heb ik mogen werken als gemeentestichter, voorganger,organisator van conferenties, zendingswerk, leraar.
Dus u kunt me hiervoor vragen als u zich daartoe geleid voelt door onze Vader in de Geest.)

10. onderwijs over de volgende onderwerpen is verder van belang:
-wederkomst/Israel/gemeentevorming/evangelisatie/heiliging/gebed/Bijbels gezin zijn/financieel beheer, om maar es een paar belangrijke zaken te noemen.
Ook :jeugdwerk/tienerwerk/ aantrekkelijke samenkomst organiseren om te voorkomen dat elke samenkomst voorspelbaar en saai ontwikkelt.
Ons geloofsleven is rijk genoeg en onze Vader is onuitputtelijk boeiend, om met Hem en over Hem onze gedachten te hebben en die te uiten op creatieve wijze.

11.-ontmaskeren van de duisternis is ook een belangrijk aspect, Ef. 5:11-16,  te veel om op te noemen, maar te denken valt aan  orthodox Jodendom, islam, allerlei heidendom, NWO (nieuwe wereld orde), charismatische dwalingen, RK kerk, oecumene, interreligieus geloofsleven  in de zin van oecumene/new age , dwaalleer onder de gelovigen, etc.

Voor vragen:
Ben Kok
(joods-christelijk pastor)
Amersfoort
tora-yeshua.nl
Shalom!

Comments are closed.