Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Tora-Yeshua gemeentes : net als de Handelingengemeente !

NB : lees het hele artikel, onderaan de laatste info over samenkomsten.

Tora-Yeshuagemeentes:  het actuele schema van onze samenkomsten hier onder, met plaats en tijd: hartelijk welkom, maar graag vooraf even bellen  met Ben Kok , 06-39696349,  als eerste kennismaking met elkaar.
Samen vieren we de moadiem: shabbath, Pesach, Shawoeoth, Sukkkoth, e.d., de Feesttijden des Heren, zoals  de Bijbel leert.
Zie https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/  voor de gemeenteprincipes, zoals we die hanteren.

NB: besef, dat ieders geloof een eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid is. Het gaat altijd om uw/jouw relatie met onze Vader, die moet je net als in een huwelijk zelf invullen, dat kan nooit een ander voor je doen!
Dus leer vanaf het begin vanuit gebed, stille tijd, persoonlijke Bijbelstudie volgens de parasha’s (Bijbelleesrooster van de Yeshua-belijdende Joodse geloofsgemeenschap) zelfstandig een “gemeente” te zijn: u/jij met onze Vader.
Deze website en de samenkomsten  zijn  uiteraard een welkome ondersteuning en ook de pastorale zorg, maar laat uw persoonlijk geloof er nooit van afhangen.
Want al deze zaken kunnen zo maar  weg zijn of  niet aan uw verwachting voldoen en dan moet u gewend zijn zelfstandig verder te gaan: u/jij en onze Vader!

We komen  voorlopig eens per maand samen, bijna altijd op de zaterdagmiddag,  shabbath, want na ca. 7 jaar samenkomsten in diverse regio’s (Amersfoort, Purmerend, Zaandam,Heerhugowaard/Opperdoes, Kaatsheuvel (met St.Michielsgestel/Den Dungen/Waalwijk), Goes, Sneek, Kampen/Zwolle ) blijkt dat er ter plekke te weinig mensen zijn, die een Bijbelse gemeente zoals in Handelingen wensen.
De grote meerderheid blijft  liever “kerkje of synagogetje spelen” , wat zinloos is, zouteloos geloof zijn, politiek correct voort hobbelen, hoe waar is de uitspraak van Yeshua: ” zal de Zoon des mensen  het geloof nog vinden als Hij komt op aarde?’
Overigens met dank aan degenen, die wel graag een Tora-Yeshua gemeente in hun omgeving hadden gewild ! Die zijn uiteraard welkom in Amersfoort en dat zie ik ook gebeuren gelukkig.
Het zij zo, we beperken ons tot Amersfoort, zo lang dat zinvol blijkt en leven Zijn komst tegemoet.
En mocht u van mening zijn , dat uw kerk of synagoge ook goed bezig  is, dan hoor ik het graag, mail of bel even met de website van uw geloofsgemeenschap, ik zal er dan graag naar verwijzen en/of langs komen, om bemoedigd en gevoed te worden.
Ons idee van “Bijbelse gemeente zijn” staat in grote lijnen hier:  https://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/

Om de Geestesgaven van  leraar, herder, organisator, apostel e.d. te ontwikkelen, krijgen degenen met die gave(n) de gelegenheid die in praktijk te brengen, als men dat wil en er aan toe is: eens per maand heeft Ben Kok de leiding van de samenkomst, zodra mogelijk gedeeld met mensen met genoemde Geestegave.

*Amersfoort, Kraanvogelstraat 1, 3815 TP, (wijk Liendert) / Gratis parkeren, zaterdagmiddag 14-17 uur.
(Openbaar vervoer: vanaf NS centraal station bus 7 nemen, die gaat om de ca. 10 minuten, doet er 10 minuten over)
NB: het adres in Amersfoort  gebruiken we zowel  voor shabbahtsvieringen als voor grotere bijeenkomsten, zoals Pesach, Shawoeoth en Sukkoth, doopdiensten e.d.

Ter voorbereiding van onze gemeentesamenkomsten op shabbath (vr.av./zaterdagmiddag)  is het de bedoeling dat iedereen dezelfde Bijbelgedeeltes leest, zie
https://tora-yeshua.nl/2012/08/bijbelgedeeltes-die-je-toelevend-naar-shabbath-en-op-die-dag-kunt-lezen/
Natuurlijk bent u altijd welkom, ook als u geen Bijbelgedeelte heeft gelezen, is het gesprek er over even goed te volgen en wie het wil, pakt de regelmaat van dit leesrooster vanzelf wel op.

Data  en plaats van de samenkomsten (altijd za.mid. van 14-17 uur tenzij anders vermeld) :

9 jan. Amersfoort 2016

6 febr. Amersfoort 2016

27 febr. 2016

19 maart 2016
speciale gast Aart Brons, die als Chr. Geref. Kerk predikant in Israel werkt.
Zie voor zijn achtergrond http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/info/tournee.php
Zoals gebruikelijk is er volop gelegenheid voor vragen stellen en gesprek; neem mensen mee, die nog in het “kerkelijk patroon”zitten en zich afvragen, wat ze nu toch met de Torapraktijk , zoals Yeshua ons leerde, aan moeten.

23 april 2016(Pesachviering), dit is de enige samenkomst, die niet openbaar is, u wordt er voor uitgenodigd op basis van  uiteraard uw geestelijke besnijdenis in de Mashiach (zie Col. 2:11,12, fysieke besnijdenis is geen voorwaarde volgens 1 Cor.7:17-19), dwz.  een getuigenis van  bekering/wedergeboorte  en ook regelmatige aanwezigheid in onze samenkomsten, waaruit dan blijkt dat u bij onze Tora-Yeshua gemeente hoort.
Pesach is geen  attractie voor eens per jaar”, maar een uiting van een geestelijke familie, als br. en zr., die samen op weg zijn.
Mocht u op dit moment hier niet aan voldoen, dan is er natuurlijk elk jaar weer een nieuwe viering, waarin iedereen dan  kan voldoen aan deze 2 voorwaarden, begin er gelijk mee.
En mocht u er vragen over hebben, bel dan even 06-39696349  (Ben Kok) om bij twijfel een goede oplossing te zoeken.

14 mei  2016

11 juni 2016 Shawoeoth (Pinksteren): we zijn gestopt met samenkomsten, dus 11 juni gaat niet door, in de zomer zullen we ons herbezinnen, iedereen kan voor zichzelf  shabbath en de overige moadiem vieren en zijn of haar leven Bijbels invullen.

juli/aug. is zomervakantie, we starten weer begin sept., alles afhankelijk van het aantal mensen , wat de moeite wil nemen zich toe te wijden aan een Bijbels geloofsleven zoals in de Handelingengemeente.
Zijn er dan nog te weinig mensen, die werkelijk een Handelingengemeente willen zijn, dan is het des te duidelijker , dat we in de dagen van Noach leven.
Alleen  hij en zijn gezin gingen aan boord van de ark, de rest van de mensheid verkoos te verdrinken, de dieren waren wijzer, die kwamen wel.

Update: er zijn ca. 6 mensen, die graag zouden doorgaan in sept. in Amersfoort, eens per maand.
Wie daar in mee wil doen, kan me bellen op 0639696349 , na een kennismakingstelefoontje hoort u meteen, of u mee kunt doen, voor 1 jaar, sept. 2016  t/m juni 2017
Tenminste 10 personen ( een “minjan”) is een voorwaarde om verder te gaan, dus aan de mensen, die graag verder gaan, vraag ik om naar 1 persoon uit te zien, die de juiste geloofsinstelling heeft om mee te gaan doen.
Bid, dat onze hemelse Vader ons zegent met oprechte Bijbelse gelovigen, die in deze eindtijd naar Zijn Woord willen leven.

Shalom, hoor graag van u,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS:  op eind sept. 2016 blijkt er onvoldoende interesse blijkbaar om Yeshua te volgen zoals in Luc. 14:25-35 wordt gesteld,  zeker ook in combinatie met Ef. 5:10-13 , duisternis ontmaskeren, zoals islam, rk-kerk, valse oecumene, NWO e.d.
Dat betekent dat we geen samenkomsten meer houden, pas als er zich voldoende mensen aanmelden, kan dat weer overwogen worden.
Wie vragen heeft  over de Tora-Yeshua geloofslijn, kan altijd vragen stellen via  de contactmogelijkheden op deze site vermeld:  https://tora-yeshua.nl/contact/

_____________________________________________________________________

Joodse Feestdagen , w.o. de moadiem, in 2016, nb: we vieren alleen de in de Tora geboden feesten, de rest is ter kennisname.

maandag 25 januari 2016
Toe Bisjevat (Bomenfeest)

woensdag 23 maart 2016
Vasten van Esther (Ta’anit Ester)

donderdag 24 maart 2016
Poerim (Lotenfeest)

vrijdag 22 april 2016
Sederavond

zaterdag 23 t/m vrijdag 29 april 2016
Pesach

donderdag 5 mei 2016
Holocaust herdenkingsdag (Jom Hasjoa)

donderdag 12 mei 2016
Jom Ha-atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag 1948)

donderdag 26 mei 2016
Lag Ba’omer

zondag 5 juni 2016
Jom Jeroesjalaiem

zondag 12 en maandag 13 juni 2016
Sjavoeot (Wekenfeest)

zondag 24 juli 2016
Vasten 17 Tammoez (Shiv’a Asar b’Tammuz)

zondag 14 augustus 2016
Tisja Beav (Treurdag om Jeruzalem)

maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2016
Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar)

dinsdag 11 oktober 2016
Kol Nidrei (Alle Geloften)

woensdag 12 oktober 2016
Jom Kipoer (Grote Verzoendag)

maandag 17 t/m zondag 23 oktober 2016
Soekot (Loofhuttenfeest)

maandag 24 oktober 2016
Sjemini Atseret (Slotfeest)

dinsdag 25 oktober 2016
Simchat Thora (Vreugde der Wet)

zondag 25 december 2016 t/m zondag 1 januari 2017
Chanoeka

Ontdek met ons hoe mooi en Bijbels  gemeentes kunnen zijn naar het voorbeeld van de Handelingengemeente en hoe de gaven van de Geest beschikbaar zijn om dat mogelijk te maken.

En dat geldt voor elke nieuwe start elders in het land in de toekomst; wie ter plekke mogelijkheden ziet om te starten met een paar mensen met ondersteuning van deze website en begeleiding van Ben Kok (joods-chr.pastor), is van harte welkom contact op te nemen, via deze website en “contact”  of telefonisch, 033-4790336 of  06-20741615

Die gaven zijn door Gods Geest aan iedere gelovige gegeven tot welzijn van de gemeente, lees ze maar door in 1 Cor. 12:4-11 plus context en Ef.4:11-16 en Rom. 12:1-8 (vooral vs. 3!)

De gemeente als horizontaal lichaam, geen driehoek met een verticale organisatielijn, zoals in verreweg de meeste kerken; in de Geest van Yeshua, zoals o.a. staat in Ph.2:3 “ zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de één de ander uitnemender dan zichzelf””, het gaat er om elkaar te dienen met de gaven des Geestes zoals je die hebt ontvangen.

Op basis van de Tora, die nooit is vervallen!!! (Matth. 5:17 e.v.) en met als voorbeeld de eerste Tora-Yeshua gemeente te Yerushalyim en met “”eerst de Jood en dan de Griek”” in gedachten, verbonden met Israel als geënte takken en originele takken samen op dezelfde stam en wortel, gaan we op weg als mensen van De Weg.

Graag jullie gebed voor dit alles van leiding en zegen en bescherming, lees de genoemde teksten door ter voorbereiding, mail desgewenst uw vragen.

Na onze start in Amersfoort okt. 2009 hebben we een zeer gezegend seizoen gehad t/m juni 2010, waaruit 5 volwassenen tot hun doop kwamen en we 2 kinderen aan onze Vader mochten opdragen; bovendien de inzegening van het huwelijk .
Er kwamen mensen uit het hele land en zo zijn er weer mogelijkheden ontstaan voor nieuwe Tora-Yeshua gemeentes.
Op 14 jan. 2012 is er, na een eerdere doopdienst , een  2e gepland met 7 mensen, die zoals de gemeente in Handelingen hun geloofsleven willen vullen.
Daarna een doopdienst met 5 mensen op 17 mei 2015, zie ook  https://tora-yeshua.nl/geloofsgetuigenissen/

Er zijn ook  nog langer bestaande gemeentes,  die echter allemaal tekort schieten in het ontmaskeren van  de duisternis, men houdt zich niet of nauwelijks bezig met het ontmaskeren van de  islamduisternis.

Elke shabbath, za.mo. 10-12.30 Stegeren, (bij Ommen, Ov.)(Peter en Carla Nissen), Driehoeksweg 18, 7737 PB www.beit-emoenah.nl

Belgie (Gent ) draait zelfstandig olv. Wim de Martelaere en we ontdekken nog wel hoe we met elkaar verbonden onze weg vinden, in elk geval is er een eerste , plezierig contact; alle info op http://www.yeshuachai.be/_/Welkom.html

Deze groep is gestopt met samenkomsten en Wim en zijn vrouw beperken zich tot activiteiten  mbt gezond voedsel.

Leeuwarden, de “Messiaanse gemeente Rehoboth” , , voorganger Jaap Heeringa, zie http://www.mg-rehoboth.nl/voorpagina elke shabbath om 10.30 uur samenkomst.

Drachten, zie http://www.mayaan.nl      , voorganger Gerard Wijtsma, elke shabbath 10 uur

Amsterdam, zie http://www.shiloach.nl/  , elke 1e, 3e en  evt. 5e shabbath van de maand, David Warnink is voorganger.

Er zijn meer zgn. Messiaanse gemeentes, die de Tora respecteren, ieder op zijn eigen wijze, die zijn te vinden op het Messiaans Platform en ieder dient zelf te onderzoeken, of de wijze van gemeente zijn aansluit bij de eigen opvattingen; ik ken ze niet allemaal, dus ik laat dat graag aan iedereen persoonlijk over om daar zelf een mening in te vormen.
Uiteraard kunnen we over die mening dan verder van gedachten wisselen, samen word je wijzer.

Mocht er in uw gemeente de wens zijn om mij uit te nodigen voor een spreekbeurt/lezing/preek in een kerkdienst of gemeenteavond, neem even contact op via deze website, “contact” of pak de telefoon; ik kom graag vertellen over de zegeningen en vorm van het zijn van een Handelingengemeente of hoe we met de islam/moslims dienen om te gaan.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr.pastor), Amersfoort
033-4790336

Comments are closed.