Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

PKN synode 11,12 nov.: islam gelijkwaardig, koranAllah en de Ene ware God in de Bijbel, JHWH, dezelfde!

PKN Synode
In een eerder artikel heb ik de PKN gewaarschuwd voor de Godslasterlijke islamnota, die men in deze synode bespreekt, zie http://tora-yeshua.nl/?p=1432
In dat artikel staat ook de link naar de PKN islamnota en waarom ik die Godslasterlijk vind, nl.  wegens de mening van de PKN ” we achten het verder niet relevant om een uitspraak te doen of de koranAllah en de Ene ware God in de Bijbel, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, zoals we in Yeshua hebben leren kennen, dezelfde is of niet”

De PKN islamnota is te lezen op http://www.pkn.nl/site/uploadedDocs/IntegriteitenRespectIslamnota_20101025.pdf zie  pg. 18 ,19 voor de volgende tekst:

“ii. God of Allah?

Een telkens terugkerende vraag in de gemeente is of God en Allah dezelfden zijn. Omdat Arabische christenen God ook Allah noemen, gaat het er uiteindelijk om of het woord God in de islam en in het christendom naar hetzelfde wezen verwijst……………………………………. en vervolgt dan met:
Als dat uitgangspunt helder is, wordt de vraag als abstracte kwestie minder relevant. Het gaat er in de ontmoeting met de islam sterker dan in de relatie tot de seculiere cultuur en de nieuwe religiositeit vooral om wie God is en hoe wij Hem kunnen kennen. Tegelijkertijd blijkt dan ook telkens weer dat het beeld van God in de Koran en de islamitische traditie op wezenlijke punten sterk verschilt van het beeld van God in de Bijbel en de christelijke traditie.”

Het moderamen van de PKN heeft deze door prof. Bernard Reitsma geschreven nota aan de synode ter goedkeuring voorgelegd vanmiddag .
De opdracht die aan de orde was via deze nota luidde:” geef een theologische visie op de ontmoeting tussen christenen en moslims”
Met Bernard verschil ik fundamenteel van menig, zie mijn radiogesprek met hem op: http://tora-yeshua.nl/2009/12/radiointerview-met-prof-reitsma-theoloog-aan-de-vu-pkn-en-ben-kok-joods-chr-pastor-olv-andries-knevel-radio-5-11-12-uur-zaterdag-5-dec-2009-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/
Er waren wat amendementen, die ik nog zal bespreken, maar niemand maakt zich druk om de hoofdvraag, nl. of het om dezelfde God gaat in Bijbel en koran, men vindt de vraag niet relevant.
Ook de directeur van Evangelie en Moslims te Amersfoort, ds. Cees Rentier, was aanwezig als PKN dominee en maakte zich niet druk om dit punt, geen amendement van hem of van wie dan ook!
Niemand van de 27 insprekers van de synodeleden maakte zich druk om deze vraag en ik heb ze allemaal zorgvuldig aangehoord.
Waarom niet?
Omdat het antwoord al gegeven is op diverse manieren.
Ten eerste deelde de scriba, Arjen Plaisier,  mee, dat het niet nodig was op het voorstel in te gaan, om een platform christen/moslims op te richten, want daarin wordt al voorzien via het Cairo overleg (ontmoeting tussen Joden, christenen en moslims) en  we hebben de organisatie “In Vrijheid Verbonden”.
Deze laatste is door de PKN getekend in persoon van de preases van de synode destijds, ds. Gert Jan Heetderks, nu woordvoerder van de PKN.
Ik noem deze verklaring In Vrijheid Verbonden een leugenverklaring, omdat er in punt 4 in gezegd wordt, dat”in de bronnen van jodendom, christendom, islam, boedisme, hindoeisme en humanisme de mens gelijkwaardig is”
Zie mijn  waarschuwing en berichtgeving aan alle kerken hierover op de diverse links in mijn mail ook aan de PKN:

Geachte PKN,
Eind jan. 2010 heb ik genoemde verklaring ontdekt, er tegen geprotesteerd door de PKN een vriendelijke, maar bezorgde mail te sturen, waarop ik nooit antwoord heb gehad:


De PKN verklaart als deelnemende organisatie in deze beweging In Vrijheid Verbonden, dat:
de mens in alle genoemde religies (jodendom, christendom, boedisme, hindoeisme, humanisme en islam) vanuit de bronnen (zoals Tenach,Bijbel, Tripitaka, Veda’s, oude Grieken en Petrarca,koran) gelijkwaardig is, punt 4 van de verklaring.

We weten, dat dit een pertinente leugen is, alleen de Bijbel geeft aan de naaste liefhebben als je zelf en dus gelijkwaardigheid, islam en  hindoeïsme bijv. beslist niet.
Islam verdeelt in soera 98 de mensheid in übermenschen (de goede moslims) en untermenschen (de niet-moslims, zijn apen, varkens, dhimmi’s, brandstof voor de hel, verwoord in diverse teksten). Ook man en vrouw zijn zeer ongelijkwaardig in de islam  en ook in het hindoeïsme  is dat het geval  met bovendien  4 kastes van hoog naar laag en nog minder, de kastelozen.

Het is dus zeer kwalijk te noemen, dat de PKN met overigens nagenoeg alle kerken van Nederland, aan deze verklaring heeft meegewerkt in de opzet, vaststelling en ondertekening en nadere bevestiging in jan. 2010
Volgens de vz. van de klankbordgroep van In Vrijheid Verbonden, Ineke Bakker, is in deze klankbordgroep en verklaring ontwikkeld , besproken en vastgesteld rond 2005 en vervolgens in de stuurgroep, waarvan Ineke ook vz. was, vastgesteld.
In 2007 officieel aanvaard, getekend en in 2010 in bijzijn van alle ondersteunende organisaties opnieuw bevestigd in bijzijn van de koningin, Hirsch Ballin en Jorritsma namens de overheid.
Ook hierbij was de PKN met velen, w.o. Klaas van der Kamp , teven secr. RvK en huidige vz. van In Vrijheid Verbonden, aanwezig.
De PKN staat op de lijst van deelnemende organisaties aan de beweging In Vrijheid Verbonden, zie hun website, direct als PKN onder de verklaring in persoon van de praeses, ds Heetderks en via de RvK bij “deelnemende organisaties”
Zie mijn verslag en commentaar op de volgende links.

Ten tweede werd er om de synode vandaag door meerder sprekers over Bijbel en koran gesproken als “de heilige boeken”, alsof die 2 op hetzelfde nivo staan!
En er werd verzocht om de  tekst wat minder uit angst te laten klinken, het mag niet PVV-achtig klinken, alsof we ons verheffen met ons Bijbels geloof  boven de islam.

De verklaring werd na enkele amendementen dan ook  unaniem aangenomen, met het voornemen deze tekst aan alle verwante organisaties te sturen, ook moslimorganisaties en SKIN (migrantenkerken)
Op speciaal verzoek ook aan de Joodse organisaties, omdat ook zij hun standpunt m.b.t. de islam moeten ontwikkelen, maar ook om een misverstand te vermijden.
Er staat nl. in de nota op pg.21:
“-    Er ligt op dit punt voor de kerk de uitdaging om moslims duidelijk te maken dat de verbondenheid met het volk Israël niets afdoet aan zowel het unieke van Jezus Christus als Heer en Verlosser als aan de universele betekenis van zijn heilswerk. Voor zover de beleden verbondenheid met Israël de indruk zou wekken dat Gods Koninkrijk toch van deze wereld is en dat de kerk op vergelijkbare wijze als bepaalde stromingen in de islam zich richt op het veroveren en bezitten van grondgebied als teken van het ware geloof, zal dat met klem moeten worden tegengesproken.”

Terecht merkte ds.Van Dalen op, de PKN hier de indruk wekt om Israel als voorpost te zien van de kerk in het veroveren van de wereld en dat de kruistochten zo worden herhaald.
Via de verbondenheid met Israel is de kerk bezig haar gebied uit te breiden en veel moslims zien dat al lang zo.
De Joden kunnen deze tekst ook kwetsend vinden, alsof Israel als vazal van de kerk het kerkelijk machtsgebied aan het uitbreiden is ten kosten van de moslimwereld.
Ds. Van Dalen (classis Doetinchem) hield een pleidooi om expliciet in de besluitvorming op te nemen dat de kerk het gesprek met de islam voert ‘in het besef van haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, zoals verwoord in artikel 1 van de kerkorde’.
Moge onze Vader in de hemel hem daarvoor zegenen.
Arjan Plaisier verwees voor de onopgeefbare verbondenheid met Israel naar de IP nota
http://www.pkn.nl/5/site/uploadedDocs/Nota_Israelisch_Palestijns_conflict_11_april_2008.pdf en voor verdere aanvulling  de PKN website. Met deze nota was de Joodse gemeenschap al niet bepaald gelukkig, zie commentaar met reactie van Israels ambassadeur hier, Harry Kney Tal, op http://www.nik.nl/2010/02/boosheid-om-protestanten-brief/ en ook het vervolg er van op de website van het NIK.
Daar staat ook de reactie van ds.Baudet uit Alphen ad Rijn: http://www.nik.nl/2010/03/pkn-predikant-over-isral-de-kerk-en-de-palestijnen , die aan het eind zelfs opmerkt, dat de “PKN ophoudt dan zijn kerk te zijn”, uit protest tegen het gebrek aan invulling van “de onopgeefbare verbondenheid met Israel”

Rabbijn Evers uit Amsterdam was bij de synode aanwezig en zag het allemaal aan vanaf de gastentribune; met gemengde gevoelens, zou ik me zo kunnen voorstellen.Wellicht meer daarover in het NIW komende week en anders zal ik het hem vragen.
Want Jood zijn in deze wereld is een hele klus, daar heb je de Eeuwige hard bij nodig en de troost van de spoedige komst van Mashiach ben David.
Die gedachte delen we met alle Joden en als joods-christelijke gelovigen zullen we in Hem  Yeshua  terug zien, net als vele Yeshua belijdende Joden en al de Joden uit Zacharia 12:10-14
Sterker nog, alle knie zal zich buigen voor Yeshua ha Mashiach ben David, zoals staat in Ph.2:9-11 tot eer van God de Vader, de God van Abraham, Isaak en Jacob.

Shabbath shalom,

Ben

PS: ik belde de PKN donderdag 11 nov. om een interview met de scriba Arjan Plaisier of de woordvoerder,  Gert Jan Heetderks, maar in gezamenlijk overleg besloten ze niet op dat aanbod in te gaan.
Reden: “We praten graag met de media, maar u heeft een missie en daarom zien we er van af”, aldus Gert Jan Heetderks.
Nog nooit een antwoord gehoord, wat communicatief zo slecht is en dat voor de woordvoerder. Immers , ook de PKN heeft een missie , zoals vele organisaties en daar is niets mis mee.
Wat hij bedoelde was uiteraard:” u heeft blijkbaar als missie om ons als kerk lastige vragen te stellen mbt. ons idee over de islam; helaas weten we de antwoorden niet en komen we met duivelse compromissen en daarom willen we liever geen interview”

Navigeer naar andere artikelen

29 Responses to PKN synode 11,12 nov.: islam gelijkwaardig, koranAllah en de Ene ware God in de Bijbel, JHWH, dezelfde!

 1. Shalom Ben, ik hoop dat de pkn kerken binnenkort leeg zijn, wat een valse “herders”.Hoe krijg je de hoorders wakker geschud als kennis ontbreekt? Dit is afschuwelijk. De mens zit zelf op de troon, wat een hoogmoed en dat komt ten val.

 2. Op 13 november 2010 @ 22:08 schreef Alex de Vries

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  Ik heb al een tijdje het sterke vermoeden dat Christus Zijn gemeente aan ’t zuiveren is. Vreemd is dat ook niet, omdat de Gemeente geënt is op Israël en Hij bezig is met Zijn volk. Er zijn de schandalen in de RK Kerk, die pas nu aan het licht zijn gekomen en omvangrijk blijken te zijn. Voor christenen wordt het nu ook duidelijker waar de PKN in het islamdebat staat. De toren van Babel zou wel eens mede met hen voltooid kunnen worden. Ik denk dat de Gemeente van Christus nu gevormd wordt door de Heer, zoals beschreven in Efeziërs 4, vers 10 – 15:

  “10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.”

  Het woordje ‘totdat’ in vers 13 is belangrijk. Willen we als Gemeente in de grote verdrukking sterk staan, dan kan dat niet anders dan als een eenheid met volle kennis van Christus, anders blijven we onmondig. Paulus schreef in 1 Kor. 13, vers 12, dat wij nu nog zien door een spiegel, in raadselen. De tekst die ik hierboven geciteerd heb, begint met het feit dat Christus na Zijn hemelvaart begonnen is om alles tot volheid te brengen, en dat Hij daarvoor diverse geestelijke functies in het leven heeft geroepen. Die functies zullen ophouden zodra ze niet meer nodig zijn, maar die eenheid en die volheid een feit zijn geworden.

  Daarvoor is het nodig dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Het herstel van Israël loopt mijns inziens dan ook parallel aan het herstel van de Gemeente van Christus. Op zich ook niet zo’n vreemd idee, aangezien takken niet losstaan van een boom.
  Voordat duidelijk wordt wat kaf is en wat koren, zal er een uitzuivering van Hogerhand nodig zijn. Mij baren de recente kwesties rond de RK Kerk en de PKN in dat licht dus niet zo’n opzien. Ik denk dat ze moeten geschieden, zodat er straks een sterke Gemeente te midden van de verdrukking staat. (Zoals je wellicht opgemerkt hebt, geloof ik dan ook niet in het plotseling verdwijnen van de Gemeente, maar in het – eindelijk na zoveel duistere eeuwen van verdeeld christendom – verschijnen van de Gemeente.)

  Zie ook wat Johannes de doper zei in Matteüs 3, vers 7:
  “Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?”

  En wat hij over Christus zei in Mt. 3, vers 12:
  “De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.”

  Dat komt weer overeen met Efeziërs 4, vers 10. Ik hoop dat je ’t nog een beetje kan volgen.

  Groetjes,
  Alex

 3. Op 14 november 2010 @ 00:11 schreef Alex de Vries

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  De teksten uit Mt 3 en mijn laatste zin vind ik achteraf niet bij het herstel van de Gemeente voor de grote verdrukking horen. Ik twijfelde daarstraks al, maar vond ze toch goed aansluiten. De reden dat ik die bijbelverzen bij nader inzien niet bij dit stuk vind passen, is omdat de grote verdrukking het werk van de anti-christ (de satan) is en de komende toorn die van God is.

  Groetjes,
  Alex

 4. Zeer juist gesteld, Ben !

 5. Wat het is bij veel christenen, het OT heeft voor hen afgedaan, men gelooft dat het NT het OT heeft vervangen ipv. vervuld, wat toch echt iets heel anders is en dat terwijl het NT volstrekt alleen begrepen kan worden vanuit het OT. Nu hebben ze een los testament dat ergens in de lucht zweeft, het heeft zijn bedding verloren en men kan er alle kanten mee op. Heeft men nog wel een boodschap aan de God van Abraham, Isaak en Jacob? Maar is dat eigenlijk niet ten diepste de kern van het antisemitisme, de God van de joden buiten de deur proberen te houden en wanneer dat niet lukt de joden zelf maar aanpakken? De kerk, zij is mijn moeder, maar misschien is het nu tijd om te kiezen en deze incestueuze band te verbreken

 6. In het artikel gaat het niet over de opname van de Gemeente, dus een beetje off-topic, het is allemaal al droevig genoeg, maar om zómaar te stellen dat de Gemeente door de nog te komen Grote Verdrukking moet gaan zonder onderbouwing, vind ik niet juist, @ AdV. [Ook al worden Joden èn Christenen overal ter wereld vervolgd, DE Grote Verdrukking komt pas als de Anti-Christ zich openbaart en de Gemeente opgenomen is.
  De PKN is met zóveel andere dingen bezig die heeft als geheel daar helemaal geen idee van, past niet in de door henzelf verzonnen leer en door “het geen onderscheid maken” tussen Israel en de Gemeente.
  Bovenstaand artikel is al heftig genoeg, ik wilde alleen opperen dat er vele denominaties zijn die uit De Schrift weten dat de Opname een realiteit is/wordt.
  Omdat er geen tegenreactie is gekomen op uw bijdrage @AdV doe ik het toch maar alsnog, om recht te doen aan de Schrift.

 7. P.s.
  Maar mijn grote verontwaardiging geldt natuurlijk de PKN-nota.
  Al toen dhr Pleijsier zich naar Egypte spoedde met zijn kornuiten om de gemoederen te bedaren (er viel niets te bedaren, de film van dhr Geert Wilders vertoonde alleen wat de islamieten zelf op internet geplaatst hadden, barbaarsheden die tot verbijstering van de hele niet-islamitische wereld leidden, behalve voor enkelen blijkbaar).
  De boodschapper wordt veroordeeld en aangeklaagd, de barbaarse, Gode- en mens-onterende boodschap blijkbaar niet, die moet kunnen gedijen.
  En zo’n synode uitspraak/geschrift doet er nog een schepje bovenop.
  De moslims willen en MOETEN we van harte liefhebben, dat betekent dat we de leer moeten ontmaskeren om het te bewaren voor de Eeuwige dood.
  Dhr Wilders, die zegt ongelovig te zijn ontmaskert de islam wel i.t.t. de meeste “gelovigen”.
  Wat een Babylonische spraakverwarring.

 8. Foutje, citaat://dat betekent dat we de leer moeten ontmaskeren om HEN te bewaren voor de Eeuwige dood.
  (het moet zijn HEN, HEN bewaren voor de Eeuwige dood.
  WANT:
  Christus is de Weg, de Waarheid en HET LEVEN, NIEMAND komt tot de Vader dan door HEM.)

  • Op 14 november 2010 @ 22:15 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Anonyma, van harte eens, ook mbt. de “opname”, ik zie met plezier dat mensen onderling in gesprek gaan, zoals jij met AdV.
   Shalom,
   Ben

 9. Hee Ben,

  Had je deze al gelezen?:

  Geachte lezer(es).

  Mag ik beleefd, ongeveer een halve minuut, van uw tijd vragen?

  Middels Internet heb ik een belangstellende ontmoet, die met mij wil nadenken over de wenselijkheid, noodzaak en mogelijkheid van een politieke partij die veel punten van de P.V.V. zal hebben maar die punten zal aanvullen met vrijmoedig en duidelijk uit te dragen Christelijke standpunten die bij de P.V.V. niet worden gehoord:
  tégen moord op ongeboren kinderen, tégen ongebreidelde hulp bij zelfdoding en tégen het homo-huwelijk enzovoorts, enzovoorts.
  Voorts met het uitgangspunt dat onze Joods \ Christelijke Godsdienst en cultuur, voorrang heeft boven de islamitische godsdienst en cultuur.
  Hierbij hebben wij het duidelijk over G(g)odsdiensten en cultuur en niet over mensen.

  Alles staat nog in het aller-, allereerste begin!
  Dat houdt dus in dat uzelf kunt meehelpen vorm te geven aan de plannen en misschien…, misschien…, misschien (!!) later aan een duidelijke Christelijke partij.

  U zult zich afvragen of het noodzakelijk is om weer een Christelijke politieke partij in het leven te roepen.
  Afgedacht van het gegeven dat het c.D.A. en de c.U. zich nauwelijks of niet onderscheiden van niet-christelijke partijen voor wat betreft de zeer belangrijke Christelijke standpunten, hebben wij de afgelopen tientallen jaren ook de stem van de S.G.P. voortdurend gemist en van hen vluchtgedrag gezien, behalve als het over hun vrouwenstandpunt gaat. Een standpunt dat zij Bijbels menen te onderbouwen, maar verraden zodra het over onze wereldse en voor hen afgodische koningin gaat.
  In het verleden heb ik als jarenlange S.G.P.-stemmer hierover uitgebreide gedachtenwisselingen gevoerd.
  Daarbij: ook de S.G.P. heeft weinig tot geen tegengas gegeven met betrekking tot de islamisering van ons land, terwijl hun luide stem tegen de moorden op ongeboren kinderen gedoofd lijkt en klaarblijkelijk is verworden tot niet meer dan alleen de letters in het partijprogramma.

  Als u belangstelling hebt, stuurt u dan even een berichtje naar Jaaqov@Zonnet.nl
  Mocht uzelf geen belangstelling hebben maar van iemand vermoeden dat die wel belangstelling heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit naar hem of haar door te sturen?

  Bedankt voor de medewerking en met vriendelijke groet,

  Roelof Dijkstra.

  • Op 18 juni 2011 @ 21:24 schreef Arnold Norder

   Beantwoorden

   ik wilde toch even reageren. al ben ik dan geen lid van de sgp, toch vond ik de vorige lijsttrekker Bas van der Vlies een man waar ik toch waardering voor heb. zoals hij voor zo ver ik gezien heb in de gesprekken die zij/ anderen met hem gevoerde hebben. er toch goed over na dacht wat hij zij. en ook naar God toe was hij voor mij iemand die het van Hem verwachte.
   wat betref de vrouw bij de sgp moet ik toch dit van het hart.
   de wereld kent geen huwelijk zoals de christenen die kennen.
   voor ons zijn man en vrouw een, we staan op een lijn, dit door Gods zijn driehoek verhouding met ons. wij zeggen toch ook dat Hij die twee mensen man en vrouw bij elkaar heeft gebracht. en wij staan dan in verbintenis met Hem en worden in Hem een eenheid. als dit te moeilijk te bevatten is dan hoor/lees ik dit wel.
   wat wil ik dus zeggen. Als wij stemmen, in dit geval de mannen van de sgp. Doen zij dit in overeenstemming met hun vrouw, in de gemeentschap van God.
   ik vind het dus vanuit de sgp dat zij hierin laten zien/uitdragen dat man en vrouw een eenheid zijn. al zal dit de wereld nooit begrijpen daar zij uitgaan van individualisten ieder voor zich. geen eenheid dus, en we weten allemaal waar geen eenheid is krijg je scheef groei of gaat het mis. ik schrijf toch nu aan mensen die in Christus zijn. laten we er dus opletten wat wij over dit alles zeggen.

   Shalom

   Arnold Norder

 10. @ Anonyma

  Je punt over Geert Wilders dat hij ongelovig is. Ik heb al een keer gehoord dat hij atheist is, en een keer dat hij Joods-Chr. is of in ieder geval die cultuur hier wil brengen. Blijft mij toch een raadsel wat ik nou ècht van hem moet denken.. hij komt er immers niet voor uit dat hij gelovig of iets is.

 11. …Zouden we hem daarom wel allemaal zo nodig moeten vertrouwen en aanmoedigen?

 12. Op 14 november 2010 @ 23:42 schreef Alex de Vries

  Beantwoorden

  @ Ben Kok:
  Ik was eigenlijk niet van plan om er een discussie over op te zetten, maar aangezien jij dat zelf prima vindt, wil ik best reageren op de kritiek op mijn bericht van Anónyma.

  @ Anónyma:
  Ik meen dat je te stellig bent in je conclusie, dat mijn bericht offtopic zou zijn. Als je mijn bijdrage goed gelezen hebt, dan gaat deze niet over de discussie rond de opname van de Gemeente op zich zelf, maar over het feit dat ik geloof dat Christus nu bezig is de Gemeente te zuiveren, met als doel dat er in de grote verdrukking een duidelijk zichtbare en mondige Gemeente staat.
  Verder stel je, dat ik mijn geloofsstandpunt niet onderbouw; dit heb ik wel gedaan aan de hand van Efeziërs 4, maar uitsluitend binnen de context van het artikel van Ben.
  Voorts mag je natuurlijk geloven in de opname van Gemeente voor de grote verdrukking, maar ik vind dat je er erg stellig van uitgaat. Je zou je bijvoorbeeld eens kunnen afvragen, waarom de apostel Paulus het in zijn brief aan de Efeziërs heeft over:

  “Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.”

  Misschien wil jij me de vraag beantwoorden, waarom – indien er een opname voor de grote verdrukking zou zijn – wij als Gemeente a) mondig zouden moeten zijn als we met de mensheid op aarde niets meer te maken hebben, en b) waarom wij dan nog naar Christus zouden moeten toegroeien als we reeds oog in oog met Hem gestaan hebben en dat dat ook nooit meer anders wordt?

  Voor mij is het in elk geval, in de boeken die ik over het pré-tribulationisme heb gelezen, niet duidelijk geworden waarom de Gemeente in de grote verdrukking geen enkel aandeel meer zou hebben op aarde. Bovendien vind ik de gedachte aan een grootscheepse ramp, die na zulks ontstaat, niet zo fraai en eigenlijk ook niet te rijmen met de God van liefde, die ik ken.
  Moet je je even voorstellen wat er dan gebeurt: ik noem maar een fictief voorbeeld van een christen, die zijn oude zieke en aan bed gekluisterde moeder dag en nacht moet verzorgen. Moeder heeft in al haar eerlijkheid nog nooit een keus voor de Heer kunnen maken, want moeder heeft de nodige traumatische ervaringen opgedaan in de kerk van haar jeugd. Dus de christen wordt plotsklaps van de aarde opgenomen en moeder blijft hulpbehoevend achter. Zelfs al zou dat gegeven voor moeder haar keus voor de Heer brengen, dan nog is er maar één keer een opname van de Gemeente en dus blijft moeder de komende dagen creperen tot ze op een vreselijke manier sterft. En dan heb ik dus geen voorbeeld genomen, zoals in de bekende literatuur hierover met massale kettingbotsingen en meer van dat soort hysterische rampen.

  Is een visie, waarin de Gemeente van Christus eindelijk na die vele eeuwen van verdeeldheid, helder en duidelijk aan de wereld verschijnt, niet veel geloofwaardiger én eerlijker? Of moeten de mensen van vandaag afgaan op de evangelisatie van wat nu gezien wordt als een aantal fanatieke clubjes christenen binnen het gros van vrijzinnigheid en humanisme? En dan komen er ook nog eens in de zoveel tijd mensen aan de deur met een alternatieve bijbel en dito verhaal.
  Nee, ik denk dat de God die Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven toen wij nog vijanden van Hem waren, iedereen een rechtvaardige keus biedt. En daar zijn wij als Gemeente en Israël als Zijn verbondsvolk zometeen hard voor nodig! Want ik geloof niet, dat God hier zometeen in de grote verdrukking van de anti-christ de boel de boel laat voor de wereld, in de trant van “time’s up, bro’s” en laat nu de rampen maar komen! Maar wie volhardt tot het EINDE, die zal behouden worden (Mt. 24, vers 13). Christus voleindigt de wereld pas ná de grote verdrukking. Zie Matteüs 24, vers 29 – 42. Terstond ná er verdrukking dier dagen… staat er. Pas dan verschijnt Christus, en lees dan even vers 40 en 41, want die gaat over de opname. Dat geschiedt allemaal dus pas nadat de anti-christ zijn werk heeft kunnen doen, volgens de volgorde die Matteüs geeft.

 13. PKN besluit veel bekritiseerde nota over de islam te herzien
  De Friese predikante Corry Nicolay kan opgelucht ademhalen. De islamnota van de Protestantse Kerk in Nederland, waarmee Nicolay grote moeite had, is weliswaar goedgekeurd door de generale synode (landelijke vergadering) van de PKN, maar zal nog grondig herzien worden. Naar verwachting is een nieuwe versie klaar in 2013.

  http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/religie/article3294987.ece/PKN_besluit_veel_bekritiseerde__nota_over_de__islam_te_herzien_.html

  • Op 15 november 2010 @ 16:46 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Siphra, ik heb mijn artikel naar de PKN gestuurd tav. Arjan Plaisier, scriba en wacht zijn antwoord af.
   Vooraf had ik de PKN al het eerdere waarschuwende artikel gestuurd , net overigens als de VPE, die met het zelfde sop overspoeld zijn.
   De nieuwe versie in 2013 zal nog meer naar de NWO toe geformuleerd worden, geloof dat maar.
   Shalom,
   Ben

 14. @ siphra

  Haha. Ze zien in dat het een verkeerde nota zou zijn, maar hij komt pas in 2013? Sorry hoor maar dat vind ik gewoon te gek voor woorden, net zoals die hele islam(itische cultuur)trouwens.

 15. @Torayeshadmin

  Echt veel fiducie heb ik er ook niet meer in. Bewondering en dank voor uw integere en onvermoeibare inzet.
  Met respect,
  Siphra

  • Op 16 november 2010 @ 21:43 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Siphra, heb er maar wel veel feducie in, ik heb al berichten binnen van mensen, die in Groningen vandaag eenzinvol tegengeluid hebben laten horen en dan hebben we morgen nog.
   Dank voor je waardering, baruch ha Shem (prijs God), kom morgen naar Leeuwarden, Sneek en Heerenveen als je kunt.
   En verder kun je ons helpen met gebed!
   Shlaom,
   Ben

 16. PKN VERLOOCHEND de enige Ware God;de Vader van Abraham, Isaak en Jakob en…onze Vader!! Hùn straf zal zeker letterlijk gevoeld worden;de Godslogenaars!
  De kerken lopen nu zo’n dertig jaar leeg, stap voor stap, maar heb het idee dat dit ‘leegloop-proces’ nu in een vlotter tempo is gekomen.
  Ben er van overtuigt dat YHWH de gehele wereld aan het zuiveren is; op alle vlakken. En daarvoor verschillende ‘schoonmaak-artikelen’ hanteert.
  Even nog door een verschrikkelijke fase en dan zal de ‘lucht weer opklaren’. Het Licht -YESHUA- zal Zich laten zien!!!!
  Geloof overigens ook dat velen een hoop ellende bespaart zal blijven.

 17. PKN heeft bij mij al lang afgedaan als kerk.. Ze hebben zichzelf verraden als ketterende godslasteraars en rasechte landverraders. Wat een schandelijke kerk, volgens mij heeft de synode teveel coke gesnoven ofzo ze zijn compleet van God los.
  Ik vind het een grove en kwetsende belediging aan het adres van ons christenen om de valse religie-islam gelijkwaardig te noemen aan het christendom. Walgelijk uitspraak van de synode, bah!

 18. Toch wel jammer dat er nog steeds mensen zijn die denken dat satansvolgelingen het zelfde zijn als de volgelingen van de enige echte God , de God van Israël!
  Hoe kunnen mensen de verheerlijking van een pedoprofeet die het liefst meisjes van 8 jaar verkracht , gelijk stellen met een God die zijn zoon geeft voor onze redding!
  Hier zie je al het verschil , de één voor de redding van allen en die pedoprofeet mohammie die voor de redding van zijn eigen geperfeteerde lusten strijd!
  Nou is het zo moeilijk om aan te geven dat allah is satan en Jahwe is God!
  En zij die het liefst hun ondeugden willen laten gelden , die lopen achter die misleider met zijn pedoprofeet aan!

 19. Op 18 juni 2011 @ 20:37 schreef Arnold Norder

  Beantwoorden

  beste Ben;

  eerst wil ik u bedanken voor uw toewijding aangaande deze dingen.
  ik heb voor nu alleen nog maar enkele opnamens gezien en zeg hier op, dat wij (christelijke) Nederlanders niet anders kunnen of willen. wat bedoel ik hiermee. heel gewoon, wij zitten vast aan onze eigen wetten van dit land. gelijke behandeling, eigen mening mogen hebben, vrijheid van meningsuiting. niet discrimineren.vrijheid van godsdienst.
  het land stond als christelijk te boek bij vele andere landen, ook onze wetten waren voor een groot deel hier uit voort gekomen. maar Nederland word steed meer een ander land. en dit alles moet geburen om Gods gramschap te vervullen aangaande de wederkomst van Christus onze Heer. zowel hier in europa als het hele westen.
  de hoer uit openbaringen waar mee de koningen der aarde gehoereed hebben, de Christelijke kerk heeft zich meer en meer aangepast aan deze wereld en gaat hierdoor nu ten onder. zie maar naar de politiek en de leeg loop in geheel kerkelijk Nederland. Nu ook bij die vergaderening waar 6 religies bij elkaar komen om de vrede te bewaren. of zijn wij christelijke Nederlanders bang ons mooie wereldtje op te moeten geven. erkennen wij dan toch maar de moslim, hindoe, humanisties verbond en al het andere als gelijke godsdiensten gekijke broeders en zusters om zo onze leef gewoonten te behouden, want zullen wij zeggen dat zij geen geloof hebben dan verbieden wij hun eigenlijk de vrijheid van godsdienst vrijheid van meningsuiting. en dat gaat tegen onze Nederlandse wet in. of zijn we bang dat de Nederlander die niet gelooft in de Levende God zal gaan zeggen weg met dat gedeelte uit de wet, om zo in dit geval de moslim buiten de deur te houden.
  zie het betoog dan maar van Geerd Wilders. je kunt het met hem niet eens zijn, maar verplaats je eens in hem. hij heeft geen God waar hij op kan bouwen zoals wij die op Jezus onze Heer bouwen. hij wil geen andere groep mensen in zijn land die volgens de koran of welk ander boek dan ook leven, laat ik dit er wel bij vermelden. de christelijke kerk en de mensen die daar bij horen heeft hij toch al in zijn zak. of om het zo maar te zeggen, uit die hoek hoeft hij niets te vrezen. want hij Geerd Wilders kent ook wel de wetten van dit land. en mij maak je niet wijs dat hij ook wel weet dat wij christenen niet meer zonder deze veilige wereld kunnen leven.
  maar die wereld met die wetten gaat tegen ons getuigen. want wat willen we nu liever. een goed huis, auto, inkomen, baan, zondag, weekend, slaap enz of leven voor de levende God. zo ook zullen we moeten kiezen tussen Israel of deze wereld. de pkn kiest of maakt een keuze. mijn vraag blijf dan echter wat is de achterliggende gedachte van deze keuze, het geen ik hier boven verteld heb. bang om deze wereld te verliezen, want zouden zij voor Israel gaan kiezen, dan heeft dat zeker gevolgen voor de toekomst. ik weet nog dat ik naar Israel geweest ben met de rond uit praise band 1998. er werd geen stempel in onze pasporten gedaan, want stel je gaat in de komende tijd nog eens naar een ander land, en ze zien je paspoort met de stempel van Israel er in. dan kan het zo zijn dat je dat land niet in komt. zo zie je maar weer dat het uit maakt waar je voor kiest. en dat zal op politiek en kerkelijk gebied voor mij net zo zijn. er zitten gevolgen aan vast voor je persoonlijke leven.

  ik laat het hier bij en wens allen Gods zegen toe bij hem/ haar persoonlijke overweging in de keuzes waar God ons voor zet.

  Shalom

  Arnold Norder

  • Bedankt Arnold, kom gerust es langs in onze samenkomsten, shalom , Ben

   • ik heb de tijd genomen en me enigzins door de Islamnota geworsteld,tandenknarstend,dat wel,met een knoop in m’n maag maar toch,het is me gelukt,je door zoveel leugen moeten worstelen valt niet mee en daarom dit gedeelte even in het licht;
    pluralisme; Christus is slechts één van de wegen tot verlossing,te midden van vele andere(wat Yeshua Zelf zegt;Ik ben de Weg,de Waarheid en het Leven)
    in dit verband geldt het christelijk geloof als één van de religies die uiteindelijk dezelfde berg van verschillende kanten pogen te bestijgen(ik zeg;en eenmaal boven op die berg ontmoeten we één en dezelfde God?!)
    achter alle religie’s ligt die ene transcedente werkelijkheid(o ja?) en elke religie probeert dat op zijn eigen wijze te verwoorden.hierbij wordt ook regelmatig verwezen naar de bekende Indische parabel van de koning,die een aantal blinde mannen,met verschillende religie’s een olifant liet beschrijven,zoals iedere man die olifant verschillend beschrijft,zo zijn er ook grote verschillen tussen religie’s,uiteindelijk beschrijven ze echter allemaal dezelfde UNIVERSELE WAARHEID(o ja?)het goddelijke mysterie(is dat zo?)

    (*alles tussen haakjes zijn mijn eigen woorden,ik plaats uiteraard grote vraagtekens bij wat ik lees)

    * waarom een Indische parabel ,die hier vandaan komt;

    http://www.trieudo.com/chuyen-tro-tan-man/449892-so-sanh-cac-di-ban-truyen-thay-boi-so-voi-va-tam-thuc-dan-toc.html?language=nl

    *waarom geen gelijkenis van Yeshua aangehaald als voorbeeld?!!!

    en dan verder-u kunt het zel teruglezen-alleen door elke religie grondig te herinterpreteren is het mogelijk ze als verschillende expressies te zien van de ene ultieme werkelijkheid

    tot zover eventjes,ben benieuwd wat u ,die dit leest hiervan vindt

    shalom,
    Parel

 20. De mensen, die zulke dwaze dingen besluiten, kennen noch de Bijbel, noch de Koran! De Koran zegt: “Allah heeft geen zoon”!! Ik ben dankbaar en blij, dat mijn God een Zoon heeft!! Wie kan dan zeggen dat Allah en God dezelfde kunnen zijn?? Wie dat zegt is nog dwazer dan de Sadduceeën ….

 21. Op 22 september 2019 @ 11:34 schreef Liesbeth van der Hoop

  Beantwoorden

  Beste Ben, Het is inmiddels 2019 en dus zou deze uitspraak inmiddels herzien kunnen zijn en er niet langer wordt beweerd dat Allah en de God van Israël dezelfde zijn?

  • Dag Liesbeth, fijn dat je reageert.
   Ik heb er destijds een uur lang met de scriba, Arjan Plaisier , over gesproken en hij bleef volhouden dat het om “dezelfde God ” gaat in Bijbel en koran.
   Hij heeft me nooit meer gebeld daarna om over een herziening te praten en wat ik verder van de PKN lees, doet me de haren ten berge rijzen.
   Ook Bernard Reitsma gaat nog steeds voort in die gekte, zover mij bekend; hoe dan ook, geen enkel bericht van hem op dit punt noch van enig ander, die op dit cruciale punt anders denkt.
   Het is erger, zie https://tora-yeshua.nl/2019/04/cip-verkondigt-vanuit-hvc-god-bijbel-en-koran/ , kerk in actie (PKN) staat achter de misleiding van Mabud, een prediker uit Bangladesh.
   Maar stel je vraag es aan de huidige PKN leiding, dan hoor ik graag wat het antwoord is.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*