Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wie zijn wij

Wie zijn wij ?

Gewoon, mensen die geloven in de ene ware God, de God van Abraham ,Isaak en Jakob en Hem in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) hebben leren kennen.

Joods of christelijk of allebei?

Als niet-Jood, komend  van uit een protestants-christelijk gezin, waarin het geloofsleven bestond uit een verplichte kerkgang, bidden en Bijbellezen aan tafel na het eten, vond ik het allemaal weinig inspirerend qua zingeving tenslotte en ging op zoek naar beter.

Er waren wel individuele christenen, waarin ik een herkenbaar geloofsleven zag, maar ik kon het zelf niet oppakken en bleef bezig met het zoeken naar het contact met God.

Inmiddels zag ik ook mijn eigen tekorten en onvolmaaktheid als mens en begon te begrijpen, wat de Bijbel bedoelt met “”zondaar zijn”” : een onvolmaakt mens met fouten en gebreken, niet in staat volgens Gods gebruiksaanwijzing (Bijbel) te leven.

Dat is : Hem liefhebben  boven alles  en je naaste als jezelf. En dus niet “”ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke””, waar het, hoe mooi verpakt ook, toch vaak ten diepste op neer komt.

Tijdens mijn studie kwam ik in gesprek met de Navigators, een evangelisatiebeweging onder studenten ; iemand nodigde me uit mee te gaan naar een bijeenkomst op de TH in Delft en daar begreep toen pas echt goed de essentie van het evangelie.
Onze hemelse Vader heeft me stap voor stap tot het juiste inzicht gebracht en al zoekend vond ik , naar zijn belofte “wie zoekt zal vinden”!

Dat is: je onvolmaaktheid erkennen in een gesprek (gebed) met  God en aanvaarden, dat je geen relatie met Hem kunt hebben door al dat vertrappen van Zijn gebruiksaanwijzing voor de mens, erger nog,  door het niet eens erkennen, dat Hij bestaat.

Dat heeft de dood ten gevolge, net als een bloem, die denkt los van de plant te kunnen leven of een vis, die meent op het land te kunnen bestaan.

God houdt  echter zoveel van ons mensen, dat Hij zelf mens is geworden in Yeshua (Jezus) ha Mashiach (Christus), om ons te laten zien hoe je moet leven.

En om de doodstraf voor alle mensen te dragen, die we verdienen door onze eigenwijze leefstijl los van Hem, met alle kwaadaardigheid en ellende, die we wereldwijd en in persoonlijk leven zien.

Het enige wat God nu vraagt, is je onvolmaaktheid (zonde) te erkennen, die tot de dood leidt en te aanvaarden in een persoonlijk gebed, dat Hij door Zijn dood aan het kruis de doodstraf heeft gedragen in onze plaats.

En dat je dan uiteraard je eigenwijsheid en zonde achter je laat en gaat leren leven zoals God bedoelt in de Bijbel.

God komt in je wonen door Zijn Geest (Ef.1:13) en leert je hoe de Bijbel te begrijpen en uit te leven.

Als uiterlijk symbool van deze ommekeer, bekering, laat je je dan dopen: je wordt ondergedompeld in water, waarbij de oude mens wegspoelt en de nieuwe opstaat, de Bijbel noemt dat hele proces “”wedergeboorte, opnieuw geboren worden””.

In 1 Petrus 3:19,20 wordt dit hele proces vergeleken met de mensen, die wegens hun slechtheid en weigering om gered te worden door in de ark  (Noach) te gaan, verdronken.

Degenen, die in de ark gingen, werden gered, de grote rest verdronk!!

En die “geesten in de gevangenis”  heb ik eerder te positief uitgelegd, in de zin dat het om gestorven  mensen zou gaan, die mogelijk geen kans zouden hebben gehad om het evangelie te verstaan.
Het commentaar bij de Studiebijbel geeft echter bij nader inzien een veel betere uitleg, m.n. ook veel meer in lijn met de hele Bijbel:
” enhōi (in welke) kan betrekking hebben op het direct voorafgaande ‘in de Geest’ (vs.18), maar ook op het geheel van wat er in dat vers onder woorden is gebracht. Zó, in die nieuwe geestelijke bestaanswijze is Christus heengegaan en heeft Hij ‘gepredikt’ tot geesten die zich in gevangenschap bevonden. pneumata (geesten) heeft (i.t.t. psuchai : zielen, vs.20) geen betrekking op mensen, maar op bovenmenselijke, geestelijke wezens, zoals engelen of demonen (vgl. Luc.10:20; Heb.1:14; Op.1:4), van wie vs.20 zegt dat ze ongehoorzaam zijn geweest (vgl. 2Pet.2:4; Jud.1:6,7). Deze geesten bevonden zich in de ‘gevangenis’. Dat is niet de plaats waar de gestorvenen zich bevinden (hades, dodenrijk), maar de verblijfplaats van boze geesten. phulakē (Op.20:7) is mogelijk een synoniem van abussos (afgrond, put). Vergelijk Luc.8:31; Rom.10:7; Op.9:1,2,11; 20:1 (abussos) met Op.20:7 (phulakē).
Het werkwoord kērussō wijst op wat in die dagen een heraut van de keizer deed: een proclamatie of bekendmaking op een centraal gelegen plaats in een stad of dorp voorlezen. Zo heeft Christus luid en duidelijk aan de geesten in de gevangenis (mogelijk de invs.22 genoemde machten en krachten) Zijn overwinning bekend gemaakt. Alle delen van de schepping (alle schepselen) hebben te horen gekregen dat Hij de dood heeft overwonnen. ”

Hopeloos dus toch voor degenen, die tijdens de zondvloed omkwamen, omdat ze  de genade van JHWH afwezen ?  Ja, want na je leven volgt het oordeel, zie Hebr. 9:27

Een interessante uitleg lezen we ook op   http://www.oudesporen.nl/Download/OS1774.pdf  , waar gesteld wordt, dat  de term “geesten in de gevangenis”  zou moeten slaan op de ongelovigen t.t.v. Noach, die zich niet lieten gezeggen, weigerden tot bekering te komen op grond van de prediking van Noach, die daarmee als vertegenwoordiger van Yeshua optrad.
Net zoals wij, wanneer we mensen het evangelie verkondigen, want zo lang men ongelovig is, zit men gevangen in het eigen Goddeloze leven, een leven zonder de erkenning en aanvaarding van JHWH, zonder Zijn genade in Yeshua betoond.

Van groot belang dus  dat je Yeshua aanvaardt!
In dit leven weten waarom je leeft en de vreugde van de relatie met God ervaren en de vergeving van zonden en het mogen horen bij de Bruid van Yeshua, zoals in Opb. 21 en 22 beschreven, het nieuw Yerushalayim.

Degenen die er voor kiezen te verdrinken in ongeloof en/of afgoderij, komen in de hel, een buitenste duisternis, een plaats van geween en tandengeknars, van berouw en spijt, zoals Yeshua leert en zolang als nodig is voor hun inzicht.

In die plek krijgen ze zicht op Wie God is, wie ze zelf zijn hebben vreselijke spijt dat ze nooit tot bekering wilden komen, buigen hun knie voor Hem, maar te laat.
Voor de levenden, die als ongelovigen worden aangetroffen op aarde na de wederkomst van JHWH in de gestalte van Yeshua is  er een rivier met genezend water , die stroomt door de altijd openstaande poorten van het hemels Yerusahalyim van uit de troon van God en van het Lam (JHWH/Yeshua).
Langs die rivier staat het geboomte des levens, dat iedere maand vrucht draagt en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren, ze kunnen ook dan tot bekering komen en de Feesten van JHWH vieren, Torapraktijk, zie  Ezechiel , hfdst. 40 t/m 48

Hoop voor de hele wereld, want “”alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon (Gods woorden zijn vlees geworden, Joh. 1) gegeven heeft, Zichzelf dus in mensengestalte, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven (de relatie met Hem, Joh. 17:3) hebbe””, zie Joh. 3:16

Immers, alle knie zal zich buigen voor Hem (Ph. 2:9-11, wat een citaat is van Jes.45:23) en in Col. 1:20 staat: “ Want het heeft de ganse volheid behaagt in Hem (Yeshua) woning te maken en door Hem,  vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”.

En dat geldt dan voor “alle knie, die dat vrijwillig doet” en “de rest, die met de feiten van de genade, die men verworpen heeft, wordt geconfronteerd”.
Zowel degenen, die behouden worden als zij, die verloren gaan, moeten erkennen dat JHWH regeert en de Enige ware God is, ons in Yeshua verschenen.

De verlossing is voor elk mens beschikbaar in Yeshua, want er is ons onder de hemel geen andere Naam gegeven door Wie wij behouden moeten worden, aldus de Joodse Petrus in Handelingen 4:13 voor het Sanhedrin, de Joodse raad tijdens de dood en opstanding van Yeshua ha Mashiach.

Beslist geen alverzoening dus; verzoening is er alleen door Yeshua  en God is in staat alle mensen in Yeshua met Hem te verzoenen, “alle knie”, zie Ph.2:5-10 ; maar dan dienen we “alle knie” net zo te  verstaan als “gans Israel zal behouden worden”.
Dus elke Israeliet, die dat ook in zijn/haar hart is. (Rom. 2:28,29); niet omdat men qua  afstamming Israeliet is, maar op basis van het geloof in JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
Buiten Yeshua is er geen verzoening en ieder mens dient op enig moment te hebben begrepen, dat zijn zonden tegenover  God in Yeshua verzoend moeten worden.
NB: let op wat Job zegt in Job 19:25 “Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. ”  Zonder dat Job de Tora, zoals Mozes die gaf, kende en zonder Yeshua te kennen, vertrouwt Job op God, die hij kent als zijn Schepper.
Abraham werd uit geloof gerechtvaardigd, zonder  Tora en zonder Yeshua te kennen. (Rom. 4)

Sommigen  “als een brandhout uit het vuur gerukt” 1 Cor.3:10-15, wat erg armzalig is vergeleken bij hen, die Yeshua in dit leven hebben vertrouwd en aanvaard en op dat fundament hun geestelijk huis hebben mogen zien groeien door de Geest.

Er is natuurlijk wel degelijk een hel, als buitenste duisternis, met geween en tandengeknars, aldus Yeshua. Maar dat staat voor spijt, berouw en in die duisternis van na je dood confronteert Yeshua  je  met het oordeel van het evangelie, zie  1 Petrus 3:19.
Je eindigt met die opstandelingen in het 1000 jarig rijk, die optrekken tegen de stad van de Koning  (Opb.20:7-10) in de poel des vuurs en wordt vernietigd,  omdat ze niet in het Boek des Levens hebben willen staan.
Daaruit blijkt wel , dat we nooit kunnen zeggen “iedereen komt er wel” , alverzoening dus; dat wijs ik absoluut af als onBijbels.


En het meest verstandige is uiteraard: aanvaard Yeshua als uw verlosser en enige weg tot de Vader  in uw leven, want daarin is de Bijbel glashelder: “wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”,
(1 Johannes 5:12)

Als iemand hier vragen over heeft (en dat begrijp ik best, ik heb er ook mee geworsteld en was furieus naar iemand, die me op de mogelijkheid wees, dat er na de dood toch meer hoop is, dan eerst gedacht), dan is de meest logische weg even te mailen via “contact”.
Een stukje extra uitleg op basis van de Bijbel is altijd goed, welkom met alle vragen dus.

Een andere verrijking was de herontdekking van de Joodse basis van christelijk geloof rond mijn 50ste ; door het lezen van het boek van Keller “”en ze werden verstrooid over de aarde””.

Bizar, niet te verwoorden is de dwaling van de christenheid om de Joden en de Tora antisemitisch aan de kant te hebben geschoven sinds de 3e/4e eeuw, zie mijn artikelen  op deze website hierover.

Mijn conclusie: terug naar onze wortels, de gemeente te Yerushalayim net na de opstanding van Yeshua en de uitstorting van Gods Geest op Shawoeoth (Pinksterfeest).

Een gemeente van Joden met voluit Torapraktijk, met Yeshua als voorbeeld en vervulling van de Tora, zoals Hij had geleerd en met alle openheid voor de God zoekende goyim (volkeren).

Joden aanvaardden Yeshua ha Mashiach als de lijdende  Mashiach, die komt als de Mashiach ben David straks te Yeruashalayim en niet-Joden doen dat ook en leren dan vanuit de Tora leven.

De tekorten zijn duidelijk: slechts een minderheid van weerskanten begreep dit, nog steeds helaas; Joden dienen Yeshua alsnog als de Mashiach te herkennen en christenen dienen de Tora  opnieuw te aanvaarden en er eigentijds mee te leren leven!

Stop met het vieren van heidense dagen als zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsfeest (vruchtbaarheid, zonnekracht), allemaal afkomstig van de zonaanbidding, door de RK kerk onder keizer Constantijn ingevoerd, met een christelijk sausje, wat de Bijbel nergens leert !

Daarom deze website:  tora-yeshua, beiden zijn nodig om  God te dienen zoals Hij bedoelt!

Dat is dan tevens de uitleg van het begrip “”joods-christelijk pastor””: mijn vrouw en ik  vieren shabbath, eten kosher volgens de Bijbelse lijnen (Leviticus 11 e.d.) en vieren de Feesten des Heren, de Moadiem, zoals in Lev.23 beschreven; de gemeente te Yerushalayim na de opstanding van Yeshua en uitstorting van de Heilige Geest is ons voorbeeld van leefstijl.
En dat ontwikkelen we met een groeiende Tora-Yeshua gemeente in Amersfoort, zie voorpagina van deze website in de bovenbalk: Tora-Yeshua gemeentes of ga direct naar http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/

In elk geval geestelijk Joods, verbonden met de stam als een wilde tak geënt door Yeshua ha Mashiach ben Josef (de lijdende Mashiach) aan de edele olijf, zie Rom.11

Dat doen we op ontspannen wijze, met het hart en niet naar de letter,  zeker niet wettisch, want dat was nooit zo bedoeld en God (JHWH) waarschuwt daarvoor al in de Tenach en ook in Matth. 5

Zie verdere uitleg in artikelen op deze website; we ervaren het als zeer zegenrijk en het maakt ons geloofsleven meer concreet in de navolging van Yeshua.

De hele Tora vinden we terug in Zijn leven en de Feesten des Heren wijzen in de symboliek op Hem op elke keer weer verrassende wijze.De Tora-Yeshua website is aan het uitgroeien tot een netwerk van geestverwanten, een internetgemeente, van waar uit steeds vaker samenkomsten rond een thema worden georganiseerd, aangekondigd via de nieuwsbrief en website; zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/  Er zijn ook verwante gemeentes in Nederland rond dit denken,  uiteraard geen volmaakte gemeentes, maar met kinderziektes hier en daar, wat overigens in Handelingen ook al het geval was; als zaken maar verbeteren en aangepakt worden, komt het goed.

De basisgedachte is  uitstekend en ieder wordt uitgedaagd er de meest Bijbelse invulling aan te geven.

Wereldwijd zijn er 350.000 Joden zo bezig en vele christenen, waarvan ca. 100 gemeentes in Israel! Zie hiervoor www.israelplatform.nl met o.a. CGI  (comité gemeentehulp Israel) (www.cgi-holland.nl).

Activiteiten in verleden en heden:

Tijdens en vooral na mijn studie (sociale academie, Bijbelschool inclusief bevestiging als voorganger/pastor, diverse theologische vakken universitair daarna) heb ik van alles mogen doen:

Een gemeente stichten, voorganger zijn van gemeentes, gemeentes begeleiden,conferenties organiseren, docent godsdienst onderwijs, directeur internationale mediazending, in diverse denominaties preekbeurten vervullen, publicist zijn van artikelen in kranten en internet, pro-Israel acties organiseren en islamdebatten houden, medewerking aan radio en tv programma’s (z ie  website).

Vanaf 2004 ontmasker ik de islam via de toen bestaande website HVV, zie alle artikelen op
http://web.archive.org/web/20130501140641/http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index89ca.html?pagina=119&AuthorID=84

Later  ben ik ook met deze site, tora-yeshua.nl verder gegaan en:
Sinds eind 2009 ook een Tora-Yeshuagemeente in Amersfoort en we mochten starten met  diverse andere groepen en ook de draad oppakken met een aantal bestaande gemeentes,  zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/

Mijn vrouw is bij dit alles betrokken als zeer nabije geestverwant, gevormd op soortgelijk wijze als ik, een geweldige steun; dit soort werk doe je gewoon samen.

Bovendien komen er steeds meer betrouwbare vrienden, die meedenken, meebidden, meehelpen incidenteel en mee financieel steunen, want acties, website en publicaties brengen uiteraard kosten met zich mee.

Wilt u onze missie steunen, kijk dan even hier: http://tora-yeshua.nl/steun-ons-met-uw-gaven/

Meeleven kan ook via de nieuwsbrief, die we regelmatig rond sturen, opgave kan geheel vrijblijvend via de aanmelding  op http://tora-yeshua.nl/contact/

Voor de toekomst zal het accent liggen op toeleven naar de wederkomst van Yeshua ha Mashiach ben David.

Hier meer zicht op krijgen, mensen daarover informeren met als actuele context Israel, islam, christelijke kerk en de politieke ontwikkelingen op wereld , europees en nationaal nivo zijn daarin hoofdlijnen.

Met altijd weer de pastorale insteek: Gods liefde voor alle mensen.

Shalom, als u nog vragen heeft , ga naar  http://tora-yeshua.nl/contact/

Ben Kok

(joods-christelijk pastor)

Comments are closed.