Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hoe leer je de enige ware God kennen?

Ben je oprecht geïnteresseerd in  de waarheid en de zin van je bestaan?

Ga dan op zoek, denk na, lees, studeer, praat er over, kijk om je heen naar de schepping.

Als je eerst allerlei  “ismes”  wil uitzoeken, hoop ik, dat je er tijd genoeg voor krijgt, want je weet niet hoe lang je te leven hebt.
Ik ben bezig  een stel  “ismes” op een rij zetten op mijn website tora-yeshua.nl en mijn conclusie is dan, dat het joods-christelijk geloof de beste papieren heeft en het meest geloofwaardig is.
Bovendien heb ik van mijn 20ste  tot mijn  nu bijna 60ste jaar dat geloof mogen ervaren en testen en altijd, als ik de Bijbelse principes volgde, bleken ze me tot zegen te zijn en dus te kloppen; andersom bleek ook maar al te waar.
Want uit de Bijbel  komen de 10 geboden (Tora), de Naam van God (God van Abraham, Isaak en Jakob, meer Persoonlijk met de Hebreeuwse letters  jod he waf he aangeduid, JHWH )
En vanuit het begin van de Bijbel, de Tora komt de hele Bijbel voort met Gods plan om de wereld tot een paradijs te maken, zoals het ook begon, perfect en volmaakt.

De schepping getuigt van de Schepper, zie al de wonderen van Zijn hand in het klein (ieder mens heeft bijvoorbeeld een eigen DNA, eigen vingerafdruk en eigen iris in het oog) en in het groot (oneindig heelal, waarin alles  volgens een vaste structuur beweegt ,we baseren er onze tijd en kalender op).

Oerknal + evolutie of de Schepper met Zijn enorme creativiteit en intelligentie, keus aan u.
Ik houd het op het laatste, dat mag duidelijk zijn; de geleerde, die het DNA ontdekte, was atheïst, maar kwam door de ontdekking van dat scheppingswonder tot geloof in God.
(Francis S. Collins
‘De taal van God’: de DNA-ontcijferaar over de oorsprong van het leven)

God bewijst Zijn liefde voor alle mensen, door onder ons te verschijnen als een Joodse baby, opgroeiend tot volwassen man, Jezus Christus , in het originele Hebreeuws Yeshua ha Mashiach en Hij droeg de doodstraf, die  alle mensen verdienen wegens het overtreden van Gods principes, zoals die in de Tora staan.
Yeshua’s eigen woorden luiden: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”  en “Ik en de Vader zijn één” (Johannes 14:9,20 en 17:22)
Ieder mens, die deze genade aanvaardt en zijn  schuld (zonde) tegenover God belijdt, mag deze vergeving en genade aanvaarden en vervolgens uit Gods principes gaan leven.
In een simpel en eerlijk gebed kun je dat met God bespreken:

God, als ik in uw Tora lees, hoe ik zou moeten leven, zit ik vaak fout, wilt u me vergeven?
Ik dank U, dat U uit liefde voor mij in de Persoon van Yeshua voor mij de doodstraf hebt
gedragen en ik aanvaard die genade met heel mijn hart.
Ik erken dat ik U helemaal niet lief heb boven alles en ook niet mijn naaste als mezelf en dat  terwijl de Tora me dat opdraagt om dat juist wel te doen, de samenvatting  van de Tora is immers volgens Yeshua (Jezus): heb God lief boven alles en de naaste als u zelf.
Wilt U me dat leren door Uw Geest?
Dank u, dat ik vanaf nu met U in een nieuwe relatie mag leven, als een kind met zijn Vader!”

N.B.: Mensen, die moeilijk kunnen aanvaarden, dat  God als mens verscheen, wil ik graag in overweging geven, dat God aan Abraham verscheen in mensengestalte (Gen.18) en dat er in  Numeri 23:20,21 sprake is van””een engel voor Mijn aangezicht….in  wie de Godsnaam is””.
Jehoshua (verkort Yeshua) heeft de letters van de Godsnaam in zich, jod he waf !
Verder wordt er over de Memra (Logos) en Metatron gesproken in de Joodse traditie en dan gaat het over een manifestatie van uit God, hoewel niet God zelf, maar wel uit God.
Hoe de verhouding God en Yeshua precies is, blijft een mysterie, maar het beeld wordt gebruikt van “”het vleesgeworden Woord”” (Joh. 1)  en  Vader/Zoon, waarbij de Zoon “”de afdruk van het wezen van God”” wordt genoemd (Hebr. 1:3).
In de Psalmen komt de term Zoon ook  voor, zie Ps. 2
Ook de “engel des Heren” komt voor in de Tenach en al deze termen geven aan, dat God Zijn wezen aan ons bekend maakt in al die verschijningen.
Bovendien zijn de Sechina en de Ruach ha Kodesh (Heilige Geest)  manifestaties van God.
En dan natuurlijk de begrippen Mashiach ben Joseph en Mashiach ben David, waar ik later in dit artikel op terug kom.


Hoe dan verder?

Ga de Bijbel lezen, van begin tot eind en meldt u aan op een Bijbelstudiekring van een goede geloofsgemeenschap.
Een “goede” is er één, die zowel de Tora als Yeshua  accepteert en die zijn er helaas weinig, dus mail me via tora-yeshua.nl voor een verwijzing of directe antwoorden op uw vragen.
Eeuwenlang hebben christenen namelijk de Joden met de Tora verafschuwd en vervolgd en dat is vreselijk, dramatisch fout;  theologische misleiding, die niets met de Bijbel te maken heeft.
De  shoa, 6 miljoen Joden door Hitler vermoord, mede dankzij de zwijgende meerderheid (citaat Elie Wiesel), was er het uiteindelijke gevolg van.

Moslims zijn sowieso volgens de koran en hadith  anti alle  niet-moslims;  joden en christenen worden “apen en varkens”  genoemd in de koran en dit antisemitisme is hier geen misleiding, maar legitiem volgens de ultieme waarheid, de koran.
Lees bijv. “Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme”, dr. Hans Jansen, isbn 90-5829-622-9.

N.B.: moslims aanbidden Allah, zoals in de koran beschreven en dat is een totaal anders iets dan de enige ware God, zoals we in de Bijbel leren kennen, zoals iedereen kan constateren, die een overzicht maakt uit beide boeken van de Persoon van God resp. van Allah.
Zie tora-yeshua.nl onder de kop “islam” :
http://tora-yeshua.nl/2013/04/de-god-van-abraham-isaak-en-jakob-of-allah-een-verschil-tussen-dag-en-nacht/

Anders-gelovigen, die Yeshua niet kennen als de enige weg tot God (Joh. 14:6) kennen God niet en dienen afgoden, die niets te bieden hebben als narigheid.

Niet-gelovigen kunnen ook aardig anti-Joods zijn, zie de diverse opvattingen in niet-religieuze politieke partijen.

Oorzaak van deze Jodenhaat vanuit diverse achtergronden:

Jaloezie:
Joden zijn n.l. Gods uitverkoren volk om voor de wereld een voorbeeld te zijn en via hen hebben we dan ook de Bijbel en Yeshua ha Mashiach en de profetie voor de toekomst van Gods Koninkrijk van vrede, shalom.
Joden hebben procentueel  ook veruit de meeste wetenschappers, Nobelprijswinnaars en academici, omdat ze het dichtst bij de Tora leven, meer dan alle andere volken.

Echter:  de Bijbel leert ons bij herhaling, dat Joden het er ook vaak bij hebben laten zitten en deden wat God had verboden, de Tora  negeerden en na vele waarschuwingen van God via de profeten uiteindelijk in ballingschap en verstrooiing over de wereld eindigden.

Welk volk zou het beter hebben gedaan dacht u? Niet één , dus vergis u niet en laat dit geen argument voor verachting van de Joden zijn, zoals nog al eens door mensen zonder zelfkennis zeer ten onrechte wordt geuit.

Onwil van alle mensen, om God als Koning boven ons te erkennen, we gaan liever onze
eigen-wijze gang zonder Hem.

Dat  trekje is bij allen, ook de Joden , het geval van tijd tot tijd, totdat we vastlopen en het”Hogerop”zoeken, nood leert bidden.
Joden zijn echter een voortdurende herinnering aan God, alleen al door de naam en hun geschiedenis!
En dus bannen we hen uit ons midden, daarmee denkend van God af te zijn.
De dwaasheid ten top, een gotspe en God bewijst alleen al door het feit , dat we nog bestaan als mensheid, dat Hij wel enorm veel liefde en geduld met ons heeft.

Gelukkig herkenden vele Joden Yeshua als de lijdende Mashiach, Mashiach ben Joseph genaamd, zoals vele rabbijnen ook vooraf hebben aangegeven, dank zij de diverse profetieën over Hem in de Tora en hele Tenach  (Oude Testament in kerkelijke kringen)
In het Nieuwe Testament lezen we, dat er eerst 3000, toen 5000 en vervolgens velen uit de priesters en uiteindelijk tienduizenden  (in Grieks “myriads”) Joden Hem aanvaardden en uiteraard de Tora bleven praktiseren, zoals Yeshua hen ook heel duidelijk had  geleerd.
(Zie Handelingen 2:41 / 4:4 / 6:7 /21:22   en Mattheus 5:17 en verder).
Altijd zijn er Yeshua-belijdende Joden geweest, nu zo’n 250.000 wereldwijd, waarvan 10.000 in Israel, maar daarmee slechts een klein percentage van de totaal 15 miljoen  Joden.


Waarom zo weinig enthousiasme om Yeshua als Mashiach te herkennen onder de Joden?

Omdat  de Joden alleen oog hadden voor de Mashiach ben David, de Koning die hen zou bevrijden van alle vijanden en die vrede op aarde zou brengen.
Ze begrepen niet, dat deze Mashiach eerst als lijdende Mashiach zou komen, om voor de schuld van Gods uitverkoren volk, de Joden , de straf te dragen om zo allen, die dat zouden aanvaarden, vergeving  te schenken.
Yeshua, voluit Yehoshua betekent ook: God redt, verlost , zie Mattheus 1:21, waar de engel aan Maria (Mirjam) de Naam  bekend maakt:” Yehoshua, want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden”, als vervulling van de profetie in de Tenach, Jesaja 7:14

De Joden, die Yeshua niet herkenden als  de Mashiach ben Joseph, vervolgden de Yeshua-belijdende Joden als ketters en afvalligen en  zo werden laatst genoemden het land Israel uitgedreven de wereld in.
De Romeinen hielpen een handje, doordat de Joden als volk zich zeer terecht weigerden te conformeren aan de  Grieks/Romeinse afgoderij, waardoor tenslotte de tempel werd verwoest in 70 na Christus en de Joden na de laatste opstand in 130 werden uitgemoord en verdreven uit hun land.
Lees bijv. “en ze werden verstrooid over de aarde”, Gerhard Keller  of  “bloed aan onze handen”, Michael Brown.
Er zijn echter altijd  kleine groepen  Joden achtergebleven in hun land en na allerlei pogroms, discriminatie en genocide door het grootste deel van de  “christelijke”  kerken in Europa en Rusland weten we nu van het wonder van de staat Israel sinds 1948.

Dankzij de Yeshua-belijdende Joden ging het evangelie, de boodschap van Gods liefde in Yeshua bewezen, de wereld in en kwamen  sommige Joden  in de verstrooiing tot geloof in Yeshua; de meerderheid wees  Yeshua echter af, omdat ze Hem verwachtten als Mashiach ben David en niet beseften, dat Hij eerst als Mashiach ben Joseph kwam, als lijdende Mashiach.

Ook vele  niet-Joden kwamen tot erkenning, dat Yeshua de enige weg tot God de Vader was en aanvaardden Hem, maar wisten niets van de Tora.
Deze niet-Joden werden al spoedig de overgrote meerderheid en i.p.v. dan te leren hoe de Tora te praktiseren van de Yeshua-belijdende Joden, ging deze niet-Joodse groep de dienst uitmaken.
In de 4e eeuw kwamen de niet-Joodse gelovigen, de RK kerk dus toen i.s.m. de politiek, keizer Constantijn tot de zeer dwaze en misleidende opvatting, dat de Joden met hun Tora hadden afgedaan en terzijde dienden te worden geschoven.
Diverse concilies werden daarvoor belegd  en wie wil weten hoe erg het werd voor de Joden, kan vast op tora-yeshua.nl lezen hoe Luther er over dacht, zie onder “artikelen”.
Hij verwoordt en bevestigt zowel het RK als het protestantse antisemitisme, verbijsterend, schokkend.

Waarom begrepen de niet-Joden niet, dat ze de Tora  dienden te leren volgen?

Omdat ook zij misleid werden met diverse verkeerde voorstellingen van zaken!
Diverse  bisschoppen, kerkvaders, pausen sloegen de ene na de andere dwaalweg in, bepaald niet onfeilbaar dus en bijna niemand kende de Bijbel.
Die was alleen in Hebreeuws, Grieks en Latijn beschikbaar en dat was tot aan de middeleeuwen, tot ca. 1500 jaar na Christus, voor slechts 1% van de bevolking beschikbaar.
Dus de kerkleiding en de politiek konden naar harte lust misleiden en manipuleren, wat men dan ook volop heeft gedaan.
Bijbelvertalers werden gedood in die tijd, als zijnde bedreiging van de macht! Niks geen “vrijheid van meningsvorming/uiting”!

Yeshua verweet een aantal van de Joodse schriftgeleerden, de theologen van toen, dat ze wel de Tora uitplozen van achter naar voren, maar Hem niet herkenden als Degene, die de Tora in eigen Persoon was! (Johannes 5:39)
Ze maakten  feitelijk hun religieuze verplichtingen, deels zelf bedacht ook nog, tot  prestatie en dachten zo gerechtvaardigd voor God te worden, in eigen kracht, zie Lucas 18:9-14
Zo waren ze God kwijt geraakt en hielden hun religieus systeem over als godheid en Yeshua verwijt ze dat in scherpe bewoordingen, zie Johannes 8:30-59.
Hij liet ze in leer  en leven zien, wat Tora -leven inhoudt en ze wilden Hem niet herkennen, verbijsterend.
Hij verklaarde uitdrukkelijk (Matth. 5:17 e.v.) dat de Tora geheel van kracht blijft en legde de altijd bedoelde en diepere betekenis uit in de bergrede, Matth. 5,6 en 7
Maar er waren ook veel priesters en oversten, die Hem wel herkenden als de levende Tora.
(Handelingen 6:7).
Juist de Yeshua-belijdende Joden lieten de eerste paar eeuwen zien, hoe dit Tora-Yeshua leven er uit zag, net als in de eerste gemeente te Yerusahalyim, zie heel het boek Handelingen in het Nieuwe Testament.
Maar de RK kerk heeft dat met haar inquistie (kerkelijke martel-  en moordclub) met harde hand uitgeroeid en helaas is de antisemitische misleiding via Luther in het protestantisme doorgegaan, actuele voorbeelden genoeg.

Waarom dan toch?
De niet-Joden wilden wel de vergeving van God in Yeshua ontvangen, maar verder op eigen manier leven en zelf de macht houden, als kerk.
De verklaring is even simpel als dramatisch.
God bewijst Zijn liefde door in Yeshua voor ons de doodstraf te dragen en vervolgens zeggen we: geen dank, nu gaan we verder onze eigen gang, we zijn  verder zelf wel god als kerkelijk instituut, de moederkerk is het zaligmakend instituut.
De Reformatoren corrigeerden dat pas in de 16e eeuw , ook Luther  m.n., dat was  o.a. zijn goede inbreng, maar begrepen niet, dat er naast ” sola scriptura, sola Deo gloria, sola Christo, sola gratia en sola fide” meer nodig was.
Ze gingen voort in het antisemitisch afwijzen van de Joden en de Tora en claimden zelf de plaats van Israel te hebben ingenomen, als het “geestelijk Israel”.
Bijbel, God, Christus, genade en geloof zijn  alomvattend en de praktijk,  de Tora, de basis van de hele Bijbel, is ons gegeven als opvoeder, richtlijn,  dus hoe kun je die verwerpen?!
Eigenmachtig ging de kerk vanaf de 4e eeuw de Joden vervolgen, de Tora eigengereid herzien en de shabbath en  Pesach veranderen in andere data, zondag (zonaanbidding) en Paasfeest (vruchtbaarheidsfeest, paashaas, eieren, paasvuren en takken ter ere van godin Ostara, Astarte of Ishtar, namen voor dezelfde afgod) werden gebruikt om op die heidense dagen het evangelie te enten, evenals Kerstfeest (Mithras afgodsdienst, zonaanbidding)
Christendom werd zo een combinatie van heidendom en geloof in Yeshua als de Verlosser, los van de basis, de Joodse Tora .
Alleen het geloof in dezelfde enige God, de God van Abraham, Isaak en Jakob bleef  gemeenschappelijk tussen Joden en  niet-Joodse gelovigen binnen het christendom.

Het antwoord op deze tragische ontwikkeling van Tora-loosheid, Yeshua-loosheid en dus Goddeloosheid.

Erkenning van schuld door christenen, voor hun verwerpen van de Tora of dan toch minstens delen van de Tora, voor hun antisemitisme en daarvoor vergeving vragen aan God en aan het Joodse volk.
Erkenning van het ten onrechte los hebben gelaten van shabbath en de Moadiem (Feesten des Heren) voor de op heidendom gebaseerde zondag, Paasfeest, Kerstfeest, Oud/Nieuw-viering.
Vragen aan Yeshua-belijdende Joden om te mogen leren, hoe we het Tora-Yeshua leven kunnen opbouwen, zoals de Bijbel leert.
Terug naar onze wortels, de gemeente te Yerushalayim direct na de opstanding uit de dood van Yeshua  met Pesach en de uitstorting van de Geest van God, de Ruach ha Kodesh op Shawoeoth.
“Niet  jullie (christenen) dragen de wortel ( Yeshua plus edele olijf, de Joden) maar de wortel draagt jullie”! Rom.11:18
Christenen zijn door Yeshua (Christus) ingeent op de edele olijf (de Joden)  als wilde takken en horen zich te voegen naar de boom, waaruit ze mogen groeien, dankzij Yeshua als de “”saprijke wortel””.

Erkenning van schuld is essentieel voor Joden, die in meerderheid ook geen Tora houden , dan wel voor de vorm zonder geloofsbeleving en voor het niet herkennen van de lijdende Mashiach, Mashiach ben Joseph in de Persoon van Yeshua van Nazareth.
Zie Handelingen 2, waar 3000 oprechte Joden tot deze erkenning komen en Hem aanvaarden en later nog vele tienduizenden, die God om vergeving vragen.
En zo worden alle Joden, die het contact met God kwijt waren op één of andere wijze, weer geënt op de edele olijf, als afgebroken, maar weer herstelde natuurlijke  takken.

Joden en christenen dienen te beseffen, dat de scheidsmuur tussen hen is weggebroken door Yeshua ha Mashiach, zie Efeze 2:11-22; Yeshua  droeg de doodstraf voor zowel Jood als niet-Jood voor het  niet voldoen aan de Tora en nam zo het oordeel van de Tora weg, niet de Tora zelf, want die is en blijft “heilig en goed” (Rom.7:12)
De Tora is richtsnoer en niemand  houdt die perfect, maar dat is absoluut geen reden om de Tora af te schaffen, integendeel, reden te meer om die te bestuderen en te praktiseren!!!

Samen verder als de Bruid van Yeshua ha Mashiach, Hem verwachtend als  Mashiach ben David  als Koning van deze wereld te Yerushalayim en samen de tekenen des tijds onderkennend, dat Zijn komst spoedig is.
Alleen Hij gaat deze wereld redden van de naderende ondergang en van de laatste ultieme poging van deze wereld om het Joodse volk en Yerushalayim te vernietigen, zie Zacharias 14

En Zijn Koningschap is tot eer van God, de Vader, aan Wie Yeshua Zich onderwerpt
(1 Corinthiers 15:28).
Want de God van Abraham, Izaak en Jakob is éénheid, echad en uiteindelijk zal “”in de Naam van Yeshua ha Mashiach alle knie zich buigen en alle tong zal belijden, dat Yeshua Heer is tot eer van God de Vader.

“alle knie” want ieder mens kan bij  deze ene ware God terecht, ook in Deuteronomium 33:3 staat al “dat Hij, God, de volken (goyim) liefheeft” en in Johannes 3:16 wordt dit herhaald en uitgelegd:
“Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven (het kennen van  Vader en Zoon in een persoonlijke relatie, Joh. 17:3) hebbe”

Voor gesprek, vragen, commentaar:KLIK HIER

Shalom,
Ben Kok
(joods-christelijk pastor)
Amersfoort,  5-2-2009

Comments are closed.