Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Sukkoth oftewel: Loofhuttenfeest

Vanaf woensdagav. 12 oktober tot 19  okt. vieren we dit prachtige feest, met aansluitend op de  20e het slotfeest,  Sjemini Atseret en op de 21e Simchat Tora,  vreugde over de Tora.
Ik kreeg een prima uitleg van het Shoreshteam van de LEG en die geef ik met dank hier door,plus de overdenking van  John Parsons.
Verder wordt dit feest ook in Nederland gevierd, de hele genoemde periode, zie http://www.moadim.nl/site/ en daar kun je ook een dag heen, niet verplicht de hele week dus.
Wij hebben onze bijeenkomsten in Purmerend en Den Dungen (bij   ’s Hertogenbosch) zoals gepland en  vieren op die momenten en thuis uiteraard Sukkkoth; iedereen hartelijk welkom, ook als dit allemaal nieuw voor u is, want we leggen het allemaal uit en natuurlijk kunt u uw vragen stellen, het zijn  ontspannen, gezellige en geestelijk inspirerende bijeenkomsten.

Vrijdagav. 14 okt.:  Symfonie CrossPoint Cafetaria aan de Kerkstraat 13,  centrum Purmerend,19:30 – 22:00 uur, welkom v.a. 19:00

Zaterdag 15 okt.: Den Dungen (bij  ‘s Hertogenbosch), 19:30 – 22:00 uur, welkom v.a. 19:00 : nieuwe locatie sinds  1 oktober, voldoende gratis parkeerruimte, ruime zaal, zie  gegevens op http://www.boergoossens.nl/contact/contactgegevens.html ,  maw.: Boer Goossens (hotel/restaurant), Heilig Hartplein 2, 5275 BM  Den Dungen

Gods beschuttende Tegenwoordigheid

Woensdagavond 12 oktober a.s. is het Erev (beginavond van) Sukkot, één van Gods vastgestelde tijden.
Het Loofhuttenfeest staat in de bijbel ook wel bekend als “het Feest” en duurt zeven à acht dagen.

“Het Loofhuttenfeest zul je zeven dagen vieren, wanneer je de opbrengst hebt ingezameld van jouw dorsvloer en van jouw perskuip. Je zult je verheugen op jouw feest,
jij met jouw zoon en jouw dochter, je dienstknecht en jouw dienstmaagd, met de Leviet, de vreemdeling (niet-Jood), de wees en de weduwe, die binnen je poorten wonen.
Zeven dagen zul je feest vieren ter ere van de Here, je God, op de plaats die de Here verkiezen zal; want de Here, je God, zal je zegenen in heel uw oogst en in al het werk
van je handen, zodat je waarlijk vrolijk kunt zijn. ” (Deut. 16:14-15)

In het boek Nehemia lezen we in hoofdstuk 8 dat de Israëlieten die uit de Babylonische ballingschap zijn teruggekeerd op de 1e dag van de zevende maand (Rosh HaShana/Yom Teruah) samenkwamen en aan Ezra, de priester-schriftgeleerde, vroegen de Tora voor te lezen. Samen met de Levieten onderwees hij het volk uit Gods woord:
“Deze dag is voor de Here, je God, heilig; bedrijft geen rouw en huil niet…..Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Here, dat is uw kracht.”(Neh.8:10-11)
Meerdere malen werd aan de Israëlieten meegedeeld dat deze dag de Here heilig is. Bij het verder bestuderen van Gods woord ontdekten zij dat het Gods wil was om het Loofhuttenfeest
te vieren. “En er heerste grote vreugde”.

Wanneer wij Gods wil in praktijk brengen, krijgen wij de vreugde des Heren er voor terug, want in het houden van Gods geboden ligt rijke beloning (Ps.19).
Je voelt je de koning te rijk. Het is net alsof je een schat gevonden hebt, “als iemand die rijke buit vindt” (Ps. 119:162).
Veel christenen denken onterecht dat “de wet” een vloek is en onmogelijk in praktijk te brengen is. Deut.33:11-20 bewijst het tegenovergestelde.
Onze God is toch een God van Liefde? Als een aardse vader al het goede met zijn kinderen voor heeft, des te meer onze hemelse Vader. Hij wil juist dat het goed gaat met ons,
daarom heeft Hij ons Zijn liefdevolle leefregels gegeven.
Als wij deze nauwkeurig onderhouden zullen wij wijsheid en inzicht verkrijgen. Gods liefde zal dan ook meer zichtbaar zijn in onze levens, want Yeshua/Jezus zei in Mat.24:12
“En omdat de verachting voor de Tora toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.” Dat is precies wat we vandaag om ons heen zien.
Yeshua/Jezus is vol van liefde omdat het Zijn lust en Zijn Leven was om de wil van Zijn Vader te doen.
Beseffen we ons wel goed wanneer wij zeggen dat wij “in Zijn voetstappen willen treden”?

Tijdens Sukkot wordt het boek Prediker gelezen, waarin staat dat alles ijdelheid is. De schrijver eindigt het boek met: “Wat erbovenuit gaat, mijn zoon (en dochter),
wees gewaarschuwd! Er komt geen einde aan vele boeken te maken, en veel studeren vermoeit het lichaam. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit:
Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

Op de laatste dag van het feest worden de laatste verzen van het boek Deuteronomium gelezen en gelijk er achteraan de eerste verzen van Genesis.
Simchat Tora (Vreugde van de Tora=onderwijzing) wordt door de Orthodoxe Joden uitbundig gevierd.
Voor de Messiaanse Joden heeft dit feest een extra dimensie, want Yeshua is immers de Levende Tora (Joh.1:4). “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen…”(Rom.11: 36).

Gods vreugde en shalom toegewenst.

CHAG SUKKOT SAMEACH !

Het Shoresh Team.

Een Sukkot Meditatie

Nadat de Heer de Joden uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd, zei Hij: “Volg mij naar de woestijn, in een onbezaaid land” (Jer. 2:2). Meer dan twee miljoen mensen – mannen, vrouwen en kinderen – gaven gehoor aan de oproep en vertrokken op basis van Gods belofte.

Nu is de woestijn een harde en droge plaats. Tenzij je erop voorbereid bent met allerlei voorzieningen en bescherming, kan zo’n tocht levensbedreigend zijn, misschien zelfs suïcidaal. Maar stel je dat toch eens voor hoe dat geweest moet zijn voor twee miljoen mensen! Wat zouden ze eten of drinken? Waar zouden ze onderdak vinden? Hoe zouden ze ontkomen aan de schorpioenen, slangen en andere gevaren?

De Heer zelf beschermde de Joden met de Wolk der Heerlijkheid (wolkkolom) en na de uittocht, tijdens de 40 jaar van omzwervingen in de woestijn, voorzag Hij hen op bovennatuurlijke wijze. God verrichtte wonder op wonder, heeft de mensen midden in de woestijn staande gehouden en hen beschermd voor gevaren. Als gevolg daarvan gebood Hij Mozes, dat ze al deze handelingen van Goddelijke Chesed (goedertierenheid) moeten gedenken en vieren als het Loofhuttenfeest (Sukkot Lev. 23:34;. Deuteronomium 16:13-16).

Het woord Sukkot (סֻכּוֹת) is het meervoud van het Hebreeuwse woord sukka (סֻכָּה), wat ‘tent’

of ‘hut’ betekent. In het traditionele jodendom is een sukka een tijdelijke constructie die gebruikt wordt om in te “wonen” (d.w.z. meer het gebruiken van maaltijden of het ontvangen van gasten) gedurende het achtdaagse feest van Sukkot (Loofhuttenfeest). Het doel van de sukka is om ons te helpen herinneren aan de aard van de hutjes waarin de vroegere Israëlieten woonden toen ze door de woestijn trokken.

Volgens de halacha (rabbijnse richtlijn) moet de sukka minimaal twee complete wanden hebben met een derde wand van ten minste de “lengte van een handbreedte.” De wanden kunnen worden gemaakt van elk materiaal, maar het bouwwerk moet worden afgedekt met een “schach”

(סכך, rieten dak), gemaakt van alleen organisch materiaal (die de Wolk der Heerlijkheid symboliseert). Het is gebruikelijk om de sukka te versieren door er allerlei fruit aan de schach (dak) te hangen en andere decoraties te gebruiken als versiering. Aangezien een sukka is gebouwd uit tenminste twee muren (die lijken op een gebogen arm) en een derde muur (die lijkt op een hand), zeggen sommige geleerden dat dit een beeld is van Gods arm die ons omarmt om ons te beschermen of beschutten (een “goddelijke knuffel”) . Maar volgens de traditionele zienswijze is de sukka bedoeld om ons te herinneren aan de Wolk der Heerlijkheid, die het Joodse volk beschutte toen ze in vijandige en gevaarlijke omstandig-heden verbleven in de  woestijn.

In de Tora staat dat we ons moeten verblijden gedurende de vastgestelde tijd van Sukkot – samachta b’chagecha (שָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ) – en meteen wordt herhaald dat wij “echt blij” moeten zijn – hayita ach sameach (הָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ). (Deut. 16:14-15) Daarom noemen de geleerden de acht dagen van Sukkot “Z’man Simchatenu,” de tijd van onze vreugde.

Waarom moeten wij ons verheugen?

Maar waarom worden we opgedragen om “blij” en “echt blij” te zijn tijdens Sukkot?

Hier zijn een paar redenen:

 1.  Het feest wijst op de grote uittocht uit Egypte en de wonderen die God verrichtte voor het Joodse volk. Aangezien wij met hen verbonden zijn en ons geloof aan hen te danken hebben, behoren we dan ook dankbaar en blij zijn voor Gods zorg en voorzienigheid aan onze gelovige voorouders.
 2. In de woestijn heeft God zelf in het kamp van de Israëlieten “getabernakeld”.        Gods Sukka is de Misjkan (מִשְׁכָּן), tabernakel, het Griekse woord skeine (σκηνη) in de Septuagenta. God heeft Mozes het ontwerp voor de Mishkan op de Sinaï gegeven, zodat de Heer zelf in een tent zou wonen te midden van het volk van Israël: shachanti b’tocham – “dat ik in hun midden zal wonen” (Ex. 25:8). De bekleding van Gods Sukka was eigenlijk de wolk van Gods heerlijkheid (Ex. 40:35-36). De apostel Paulus wees naar de Joden die ondergedompeld (“gedoopt”) werden door de omringende Shekina (Tegenwoordigheid van God) in hun midden (1 Kor. 10:1-2).
 3. Toen ze zich gevestigd hadden  in het Beloofde Land, werd Sukkot geassociëerd met het Oogstfeest van de Herfst, Chag Ha’asif (חַג הָאָסִף), of het “Feest van de Inzameling” (Ex. 23:16, 34:22). Dit was een viering van dankzegging in de herfst voor de oogst van vruchten die werd gehouden tijdens de volle maan van de maand Tishri.
 1. Koning Salomo heeft de Joodse Tempel op Sukkot ingewijd (1 Koningen 8;. 2 Kron 7). De Shekina heerlijkheid van de Heer daalde neer en stak het vuur op het altaar aan en vulde het Heilige der Heiligen (1 Koningen 8, 2 Kron 7:1-10.). Later werd het gebruikelijk (volgens Deut. 31:10), dat tijdens Sukkot de pelgrims zich om de zeven jaar in de Voorhof verzamelden om te luisteren naar de regerende koning wanneer hij gedeelten uit de Tora voorlas. Deze ceremonie werd Hakhel (הַקְהֵל, “samenkomen”) genoemd, en het was zeker een vreugdevolle tijd.
 1.  In de Schriften staat geschreven dat Sukkot de allereerste heilige dag was die gevierd werd  na de Babylonische ballingschap, toen de Tweede Tempel ingewijd werd (Ezra 3:2-4).
 1.  Na verloop van tijd werd Sukkot het belangrijkste feest dat gehouden werd in het Beloofde Land, genaamd “het Feest des Heren” (יהוה- חַג), Lev 23:39;. Rich.21:19) of simpelweg “het Feest” (1 Kon. 8:2, 65, 12:32, 2. Kron. 5:3; 7:08). Samen met Pesach en Shavuot is Sukkot één van de drie “pelgrimstocht feesten”, die heel Israël verenigde in de heilige vieringen. Pelgrims uit heel Israël (en in feite de hele wereld) zouden jaarlijks bij elkaar komen en ontelbare en kleurrijke hutjes in de buurt van de Tempel bouwen. Ze zouden de vier soorten planten (arba minim: palmtak, mirthe, beekwilg en citroensoort) kopen, kampvuren maken, hun sukka’s versieren en zich verblijden in de viering van de herfstoogst. Ze zullen reikhalzend uitkijken naar de beroemde Tempelceremonie van het Waterscheppen (nisuch ha-mayim), het indrukwekkende aansteken van de lampen, de speciale muziek en het zwaaien van de lulav …. Na de plechtigheid van Yom Kippur was Sukkot een tijd van kamperen en verheugen in Gods voorzienigheid en liefde.
 2. Het is zeer waarschijnlijk dat Yeshua (Jezus) tijdens Sukkot was geboren, aangezien hetzelfde werkwoord dat zegt dat Hij onder ons “woonde” (σκηνοω in Joh.1:14) afkomstig is van dezelfde stam die in de Septuagenta werd gebruikt om te verwijzen naar zowel de Mishkan ( tabernakel) als de individuele tenten van Sukkot (σκηνος). Als Mashiach ben Yosef (Messias de zoon van Jozef) was Hij wel “in het geheim” aanwezig op het feest (Joh. 7:8-10), als hij terugkomt als Mashiach ben David (Messias de zoon van David), zal dat openlijk gebeuren met de “Wolk der Heerlijkheid” (Mat. 24: 30, Openbaring 1:7). De twee grote thema’s van Sukkot tijdens de Tweede Tempel periode waren: water en licht. Het is zeer waarschijnlijk dat Yeshua naar Zichzelf wees als het “Levende Water” (Joh.7:38) en het Licht der wereld (Joh.8:12) tijdens de Tempelceremonie van het  “waterscheppen” tijdens dit feest.
 1. Ten slotte, wanneer Yeshua terugkeert om het Messiaanse Koninkrijk te vestigen op aarde, zal Hij opnieuw met Israël in Jeruzalem “tabernakelen” (Ezechiël 37:27-28, Openbaring 21:3). De zichtbare manifestatie van de Heer, de Shekina Glorie, zal worden gezien als een lichtend vuur over heel de berg Sion (Jes. 60:1,19, Zach. 2:5), en alle volken der aarde zullen er naar toe reizen om Sukkot te vieren (Zacharia 14:16-19) . “Dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, ” (Jes. 4: 5).

Opmerking: In het gebedenboek komt deze hoop tot uitdrukking in de zegen die uitgesproken wordt voor het einde van de Sukkot: “Moge het Uw wil zijn, Adonai onze God en de God van onze voorvaders, dat net zoals ik de mitswa (gebod of goede daad) nagekomen bent en in deze (aardse) sukka heb gewoond, ik in het komende jaar mag wonen in de Sukka gemaakt van de huid van de Leviathan. ”

Midrash (joodse commentaar, uitleg) zegt dat in de toekomstige wereld de Messias zal maken dat de “Leviathan” (een reusachtige vis die op de 5de dag is geschapen) en de “Behemoth” (een gigantische os) elkaar zullen vernietigen. Van de mooie huid van de Leviathan zal God sukka’s bouwen om de rechtvaardigen te beschutten.. De rest van de huid Leviathan zal over Sion gespannen worden als een overkapping of luifel, en het licht dat daar vandaan komt zal de hele wereld verlichten. Dit wordt ook wel “de Sukka van de huid van Leviathan ” genoemd. Onder deze overkapping zullen de rechtvaardigen het vlees van de Leviathan en de Behemoth eten in grote vreugde.

Maar hoe moeten we in deze tijd invulling geven aan het vreugdevol wonen in een sukka tijdens het Loofhuttenfeest?
Sukkot herinnert ons eraan dat we ook bijwoners zijn, we zijn op doorreis …. Net als vader Abraham wonen we in een vreemd land als ger v’toshav – “vreemdelingen en bijwoners,” uitziend naar de Stad van God (Hebr. 11:9-10). We hebben de zogenaamde zekerheden die deze wereld ons biedt niet nodig – inclusief een stabiele economie of aandelenmarkt – om gelukkig en comfortabel te zijn, chaverim (vrienden) – niet als we werkelijk begrijpen dat we worden omringd door Gods beschuttende Tegenwoordigheid. Wat zouden we nog meer willen, vooral als we beseffen dat we in een vergankelijke en verloren wereld leven.

Zoals Paulus zegt:
“De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken.” (2 Kor. 4:17 tot 5: 2)

Hebrew for Christians
Copyright © John J. Parsons

Vertaling: Shoresh Team

Navigeer naar andere artikelen

11 Responses to Sukkoth oftewel: Loofhuttenfeest

 1. We zullen opgaan naar dat Feest, dagen van vreugde
  De vreugde van de Torah, beseffen we dat wel goed

  VREUGDE

  Chag sameach aan alle feestvierders

  Mia

 2. Er gaat een wereld voor je open als je hier meer over weet.
  —–
  Hier zouden ze in de volle evangelie-gemeenten eens aandacht aan moeten besteden ipv dat op zich-zelfgerichte gedoe over: ‘God zegent mij meer dan gij’ omdat ik zo geweldig ben.
  —–
  Bovenstaande heeft alles te maken met het zoeken naar Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid, waaruit als vanzelfsprekend de Zegen van God uit voortvloeit.
  —–
  Goed gezegd gisteravond @Ben, moge God de na-prediker zijn.
  God zal de harten van deze presentatoren (van dichtbij-nederland) en vele luisteraars aanraken:
  Terug naar de Tora: God liefhebben bovenal en je naaste als jezelf.
  Dat is waar alles om draait
  Laat het tot een ieder doordringen, wat veel ik-gerichtheid zal doen verdwijnen.
  Amen.
  ——
  shalom cornelia

  • Bedankt Cornelia, baruch ha Shem, ik zal de link van Dichtbij Nl. op deze site zetten, zodra die bij Radio 5 actief is.
   Shalom,
   Ben

 3. Shabbat Shalom,

  Hoe geweldig is het om de Feesten des Heeren te vieren en zijn gezette tijden daarin te ontdekken. Tot voor kort wist ik niet veel van de betekenis van de Feesten, totdat ik de afgelopen weken dit mocht gaan ontdekken. Om de Feesten te gaan vieren moest ik natuurlijk wel weten wat ze betekenen. Veel lezen in de Bijbel en het boekje schaduwfeesten van parelstudies, het beluisteren van de DVD van Stichting Mo’adim over God’s feesttijden waren een openbaring. In gebeden tot mijn Vader heb ik gevraagt of Hij me de bedoeling ervan bekend wilde maken.

  Wat een blije momenten heb ik gehad de afgelopen dagen maar ook momenten van verdriet.

  Yom Teruah, de dag waarop Hij komt met zijn voeten op de olijfberg en de strijd gaat voeren tegen de volkeren die optrekken naar Jerusalem, de 10 dagen van teshoeva die duiden op het duizendjarig rijk waarin ieder zich zal moeten onderwerpen aan Zijn heerschappij, Grote Verzoendag, de dag van vasten waardoor je heel klein wordt en bewust wordt van je afhankelijkheid van Hem en in de toekomst waarop God de scheiding maakt tussen een ieder die Hem aangenomen heeft en geschreven staat in het Boek des Levens en degenen die na een korte vrijlating toch nog achter satan aanlopen. En nu Sukkot de 7 dagen waarop we blij zijn.

  Ik wilde weten waarom ik blij moest zijn. In het verleden heeft God zijn volk bevrijd uit de slavernij en “tabernakelde” onder hen. Nam Zijn volk ten huwelijk en gaf ze zijn onderwijzing. Ook werd de Tempel ingewijd door koning Salomo en werden er 70 stieren geofferd wat weer verwijst naar de 70 volkeren op aarde. Tevens is het een feest van de oogst die binnengehaald is. Nu mogen we Feest vieren omdat Hij door zijn Heilige Geest in ons woont (tabernakeld). In de toekomst vieren we de Bruiloft van het Lam als God zijn oogst heeft binnen gehaald. Wat een geweldig feest als we hierbij mogen zijn.

  De momenten van verdriet waren er toen ik me besefte dat de wereld de Feesten van God en het geloof in Hem kwijt is geraakt en dat satan grote macht heeft in deze wereld. Door gesprekken met mensen in de winkel merkte ik dat men veelal niet weet wat de Feestdagen betekenen.

  Maandag kwam het idee in me op om een Sukkot in de etalage te maken en fruit aan de mensen uit te delen om zo Sukkot onder de aandacht van de mensen te brengen. Op deze manier ontstonden er gesprekken en besefte ik hoe weinig er meer van bekend is. In een gebed tot God heb ik gebeden of Hij me wilde gebruiken als werktuig in zijn handen en dat alles tot zijn eer zou zijn.

  Bovenstaande is in het kort wat een geweldige indruk de Feesten op me hebben gemaakt. Vast is de betekenis van de Feesten veel uitgebreider dan hierboven staat, maar anders wordt het bericht te lang.

  Tot slot wil ik eindigen met een gebed:

  Vader dank u voor Uw woord, Uw trouw, Uw liefde en dat u ons trekt. Dank u voor het offer van uw Zoon Yeshua.
  Leer ons u te gehoorzamen en maak ons dienstbaar voor U.

  Zegen uw volk en geef ze een hart van vlees.
  Dank u voor de broeders en zusters die u op mijn pad hebt gebracht en waardoor u werkt.

  We zien uit naar Uw komst en wachten tot Uw volk roept: Gezegend is Hij, die komt in de naam des Heeren.

  Een gezegend Loofhuttenfeest allemaal.

  • Bedankt Nanny; kun je nog iets van de reacties weergeven en /of de vragen die men had nalv het uitdelen van appels en de sukka?
   Shalom,
   Ben

   • Dat zal ik aan het eind van de 7 dagen doen. Veel zegen vandaag in Amsterdam. Ik had me al opgegeven voor de viering van het Loofhuttenfeest in Hardenberg. Het boekje schaduwfeesten is door o.a. Jaap Bonker geschreven die weer in bijbelschool Lamedi actief is. Ken je hem en de school? Op internet staat een you-tube filmpje over hem.

    Shabbat Shalom

   • Hier mijn ervaringen van de afgelopen 7 dagen Sukkot.
    Heel druk was het niet gezien de economische omstandigheden. Wat me met name opviel is dat er zo weinig van bekend is en als er al een belletje gaat rinkelen dan is de reactie: dat is toch een Joods feest. Aan diverse mensen heb ik mogen uitleggen dat het een feest van alle tijden is. De een zei dat ze er zich in wilde gaan verdiepen. Een moeder met 2 kleine kinderen zou haar kinderen er ook over gaan vertellen. Deze laatste had al wel meedere keren gevast en ook de kinderen hadden mee gedaan door een maand lang geen snoep te eten. Weer een andere vrouw kwam naar aanleiding van het gesprek met de vraag of ik ook dacht dat de Messias gauw terug zou komen. Hierop zei ik ja en vertelde haar dat het goed is om dicht bij onze Vader te blijven en in zijn woord te lezen. Ze las al heel regelmatig in de Bijbel. Een minder leuke reactie was van iemand die begon over een collega die moslim is en haar had duidelijk gemaakt dat Mohammed een discipel was. Tevens vertelde ze me dat ze niet zo’n liefhebber van het Joodse volk was. Hierop zei ik tegen haar dat Jezus wel een Jood was. Deze vrouw zie ik wel vaker en ik ben van plan om haar de DVD islam en waarheid te geven als ze die wil zien tenminste. Wellicht komt ze dan tot een andere conclusie want ook zei vond zoals meerdere mensen dat alle relegies vast wel dezelfde G’d hadden.

    Als ik alles samenvat dan is mij het meest de lauwheid/onwetendheid en desinteresse opgevallen. Toch heb ik besloten om in de toekomst dit weer te doen, al is het maar voor die enkeling die er wel voor open staat. Persoonlijk heeft het me goed gedaan om er openlijk met mensen over te kunnen praten, en te getuigen over G’ds gezette tijden en Feestdagen.
    Natuurlijk ben ik zelf ook nog een beginneling en moet nog veel leren.
    Mijn vertrouwen is op Hem dat Zijn Geest me hierin zal leiden. Hoop ook mijn leven volledig in dienst van Hem te mogen stellen en volmondig te kunnen zeggen: Hier ben ik, zend mij.

    Shalom Nanny

    • Bedankt Nanny, wie de Feesttijden des Heren respecteert en dus invult, wordt gezegend. En zeker als het uit de gezindheid gebeurt van je laatste zin.
     Shalom,
     Ben

 4. Wonen jullie echt 7 dagen in een Sukah/tent zoals JHWH dat zegt?

  Lev.23:42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,

  Of hebben jullie daar een traditie/religie van gemaakt?

  • Dag “Vraag”,
   Begin es met shabbath te vieren als meest elementair Tora gebod, of doe je dat al?
   Verder gaat het om “ingezetenen van het land Israel” volgens de tekst die je aanhaalt.
   We proberen de 1e en 8e dag als shabbath te vieren, als Tora-Yeshua houden we de 11e okt. als centrale viering, die shabbath valt midden in Sukkoth.
   Mag ik es vragen wat je zelf doet met de Tora-praktijk, die Yeshua ons opdraagt in Matth. 5:17 e.v.?
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

een × twee =