Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Bart Repko c.s.: Joden geen evangelie verkondigen!

Al enkele jaren geleden sprak ik Bart na een wandeling op de muren van Yerushalayim over zijn standpunt, dat hij het evangelie niet aan Joden wil verkondigen.
Daar verschillen we dus fors over van mening, dat zal u als vaste lezer wel duidelijk zijn, ik heb dat Bart proberen uit te leggen, maar er veranderde weinig,  zie mijn standpunt:

http://tora-yeshua.nl/2013/11/israelvisie-israel-als-volk-als-staat-en-als-het-ware-israel-met-de-mashiach-centraal-wie-is-hij/

Later heb ik Ton Nennie meegemaakt op de muur als vervanger van Bart, we zouden elkaar in Nederland spreken, maar ondanks toezeggingen per mail is daar door Ton nooit werk van gemaakt.
Heel jammer, ik had graag dat gesprek gehad en nog.

Verder hoorde ik van “wachterssamenkomsten” in Zaandam enkele jaren geleden al en ging er uit interesse heen, trof daar Thomas Thomas, die me hartelijk verwelkomde, het was een erev shabbath viering eens per 14 dagen.
Ik mocht iets vertellen van mijn bezigheden als joods-chr. pastor, maar toen ik daarbij noemde, dat we (destijds) in Noord-Holland gemeente vormend bezig waren, om te zien of er een Tora-Yeshua gemeente kon groeien, werd ik bruusk onderbroken, ik “mocht geen reclame maken”.
Belachelijk, want “wachtersbijeenkomsten ” voorzien niet in gemeentevorming en dan zou je toch blij moeten zijn, als je  naar een Bijbelse gemeente kan verwijzen.
Thomas is inmiddels coordinator van de “wachtersgroepen”, zie http://wachters.nu/ en bij elke locatie staat Thomas genoemd, maar geen lokaal adres, alleen een naam
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.231164,5.20752&t=m&source=embed&ie=UTF8&msa=0&spn=1.947998,4.0979&mid=zofZQ_kTPvbA.kdiqHWKKGpro

Zie https://www.youtube.com/watch?t=10&v=6UYHUpdBBko  om een idee van zo’n wachtersbijeenkomst te krijgen, deze olv. Bart Repko in Hengelo.
Het komt neer op Bijbelteksten hardop citeren met elkaar, uiteraard dan niet in context maar als losse teksten, om JHWH te bepalen bij de gedane beloften inzake Israel.
Men meent, dat dit “afdwingen van de beloften van JHWH” Bijbels is en men spreekt dan ook over ” dat men JHWH herinnert aan de door Hem gedane beloften”.
Ik had niet de indruk dat JHWH ook maar iets zou kunnen vergeten, Zijn beloften zijn  “ja en amen” en Hij vervult ze op Zijn tijd en wijze., maar daar denkt men bij de “wachters” blijkbaar anders over.

Tijdens onze Tora-Yeshua gemeente samenkomst in Goes, 4 juli 2015, hadden we Bert Bax , een vertegenwoordiger van de wachtersgroep Zeeland in ons midden, die het maar ca. 10 minuten uithield en toen vertrok.
Hij was een keer er voor ook geweest samen met zijn vrouw Corrie en dat verliep goed, hij zou op “kennelijke verschillen” nog terug komen, te meer omdat ik ook vroeg naar zijn argumenten.
Bij die 2e keer  kreeg Bert de gelegenheid om van een recent bezoek aan Yerushalayim te vertellen , altijd goed om te horen was mijn gedachte.
Maar dat pakte anders uit, want Bert had bijna elke dag van zijn 14 daags verblijf deelgenomen aan de “wachterswandelingen” op de muur en was dus gepokt en gemazeld in het “wachtersdogma”.
Hij bleek te geloven in de 3-Goden leer, d.w.z. apart bidden tot de Vader, tot Yeshua en tot de Heilige Geest, terwijl Yeshua ons toch duidelijk leert tot “Onze Vader, die in de hemelen zijt” te bidden.
En Hem aan te spreken met “Onze Vader”, JHWH of God van Abraham, Isaak en Jacob, zie Ex.3
Maar dat liet ik voor het moment maar even voor wat het was, gewoon eerst maar es aanhoren.
Al snel kwam er een zo mogelijk nog heikeler punt naar voren, nl. dat “alle Israëlieten automatische behouden zijn, omdat ze nageslacht zijn van Abraham, Isaak en Jacob, aldus dhr. Bax .
En dat het dus een belediging zou zijn aan het Joodse volk, om hen het evangelie van Yeshua te verkondigen, want ze horen al bij JHWH.

Bert bleek niet bereid, noch in staat om zijn “dogma” te onderbouwen, hij bleef bij zijn mening, dat de Bijbel leert, dat “elke genetische afstammeling van Abraham, Isaak en Jacob” per definitie is behouden”.
Hoewel tal van Bijbelgedeeltes leren , dat het alleen om het “overblijfsel” gaat, de oprecht gelovige Israelieten dus, ter beoordeling uiteraard aan JHWH,  hield Bert stijf en strak vol.
Hij verliet de samenkomst na 10 minuten, omdat we van mening bleven verschillen en hij wenste geen kennis te nemen van de Bijbelgedeeltes, die zijn “wachtersdogma” totaal onderuit halen.
Jammer dat hij zo snel wenste te vertrekken, als je zo zeker bent van je “dogma”, dan moet je dat ook kunnen verdedigen.
Bert had blijkbaar ook geen bewogenheid noch het inzicht om mij als “verdwaalde broeder” tot inkeer te brengen, maar dat hadden Bart Repko, Ton Nenni, Thomas Thomas en Bas van Twist ook niet, gezien hun reacties in ander verband.
Dezelfde onzin, die Willem Ouweneel samen met rabbijn Lody van der Kamp in hun boekje schrijven, zie mijn artikel op http://tora-yeshua.nl/2015/01/wat-bedoelt-yeshua-met-het-heil-is-uit-de-joden-joh-422/
Hetzelfde idee wordt bij Chr. voor Israel gehuldigd en Jan Willem van der Hoeven denkt er net zo over.
Reden: dan houd je het langer uit in Israel en in contacten met de Joodse orthodoxie.
Dit soort  laffe, opportunistische onBijbelse misleiding  is te dwaas voor woorden en volgens de Yeshua -belijdende  Joodse Arthur Katz puur antisemitisme, je onthoudt daarmee het allerbeste aan het Joodse volk!
Gezien het feit, dat er  zo’n 30 van die “wachtersgroepen “ in Nederland zijn, wordt het hoog tijd deze dwaling aan de kaak te stellen.

En dat des te meer naarmate de evangelisatieactie van “Chosen People” in Amsterdam nadert, van 13-16 juli, waar we als Tora-Yeshua gemeente graag aan meewerken.
Daarover later meer.

Waarom dus aan Israel het evangelie brengen?
Waarom niet, is mijn eerste reactie, waarom zou je nu net de Joden/Israelieten uitsluiten ???!
JHWH werd mens in Yeshua, juist om het volk Israel te bereiken, Hij kwam als de levende Tora, droeg voor elk mens, die zijn schuld erkend, de doodstraf door de Tora geboden en Hij leefde de Tora perfect voor in Israel.
Na Zijn dood en opstanding kwamen er  duizenden Joden tot erkenning, dat Hij de Mashiach was, het ware Pesachlam !
Eerst 3000 , na de toespraak van Simon bar Jona (Petrus), 5000, tienduizenden (myriads) Tora-getrouwe Joden (Hand. 21:20)

En dan zegt deze uiteraard Joodse Simon bar Jona in Hand. 4:12 tegen het Sanhedrin (alle leiders inclusief de hogepriester, zie vs.5-7 ):
“En de behoudenis is in niemand anders (dan in Yeshua ha Mashiach), want er is ook onder  de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”.
Dus de Bijbel laat ons uit  de praktijk al het tegendeel zien van de onzinbewering van de Repkoclub en door de eeuwen heen zijn er altijd Joden/Israelieten tot bekering gekomen.
Nu zijn er  ca. 400.000 wereldwijd, waarvan 15.000 in Israel, verdeeld over ca. 120 gemeentes.

In Joh. 8 lezen we hoe Yeshua reageert op het standpunt van de Joden om Hem heen, zowel Farizeeen als Sadduceeen, die zich er op beroepen “nageslacht van Abraham “ te zijn .
Yeshua legt uit dat ze evengoed “slaven van hun zonde” zijn en als ze Hem niet aanvaarden ter vergeving van hun overtredingen van de Tora als het ware Pesachlam, geven ze aan dat ze de duivel tot vader hebben (vs.44)
In Matth. 5 laat Johannes de Doper geen spaan heel van het standpunt, dat men “Abrahams nageslacht is, want JHWH kan desgewenst uit stenen een volk creëren, dat wel aan Zijn normen voldoet, in tegenstelling tot mensen, die denken dat ze met een doop klaar zijn.
En dan Paulus, die met veel bewogenheid de synagoges afging om het evangelie uit te leggen , allereerst aan de Joden dus.
Hij schreef Rom. 1:16 “het evangelie is een kracht Gods, tot behoud voor een ieder, die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek”
Maar ook in de Tenach (OT) leze we al in Jes. 53, dat de “lijdende Knecht des Heren”, Yeshua , zou komen om voor de zonden van Zijn volk te lijden en “velen” rechtvaardig te maken” door Zijn offer.
Uiteraard zou dat evangelie dan verkondigd moeten worden aan de Joden, zodat ze er tenminste kennis van konden nemen.

Genoeg argumenten voor iedereen  om te kunnen snappen, dat het evangelie voor elk mens, dus ook voor heel Israel, van het grootste belang is en verkondigd moet worden.
Natuurlijk niet “opgedrongen” en met  een excuus vooraf  vanwege de kwalijke geschiedenis van de kerken in allerlei vormen van antisemitisme, wat meer dan schandalig is geweest en wat nog doorgaat via BDS acties en anti-Israel acties, waar we als Tora-Yeshua gemeente  zeer duidelijk acties tegen hebben gevoerd.

Graag nodig ik mensen van de “Repko-wachtersgroepen” uit om hieronder te reageren.
Van harte hoop ik, dat jullie niet langer het standpunt van het Sanhedrin van destijds wensen te delen, want die verboden  immers de apostelen om het evangelie van Yeshua te verkondigen.
En dat wordt nog tegengewerkt door de orthodoxe Joden in Israel, hoewel er officieel “vrijheid van religie” is en er 1,5 miljoen moslims in Israel leven met honderden moskeeen.
Gelukkig zijn er ook ca. 15.ooo  Yeshua-belijdende Joden verdeeld over  120 gemeentes in Israel en er zijn evangeliserende activiteiten mogelijk, zie bijv. de acties van Jacob Damkani
http://tora-yeshua.nl/2012/11/yeshua-zoals-hij-leefde-als-israeli-onder-israelieten/

Zie hier de prachtige geloofsgetuigenissen van Joden, die Yeshua herkenden en aanvaarden als de Mashiach:  http://tora-yeshua.nl/2015/04/prachtig-positief-nieuws-waar-je-van-opknapt/

Mochten de mensen van de “wachtersgroepen” er niet allemaal hetzelfde over denken, dan kun je hier onder   reageren om e.e.a. te verduidelijken.
Maar ook als u achter het genoemde standpunt  van Bart Repko e.a. staat, hoor ik graag, hoe u dat dan Bijbels meent te kunnen onderbouwen.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
(doorgestuurd naar Bart Repko, Thomas Thomas, Ton Nenni en  Bert Bax t.k.n. en met het vriendelijk verzoek te reageren)

NB:op deze link leg ik uit, waarom het bij Bart Repko c.s. om “zeer slechte wachters” gaat, want ze geven geen helder waarschuwingssignaal vanaf de muur, integendeel !

http://tora-yeshua.nl/2014/06/joden-het-evangelie-onthouden-antisemitisme-aldus-yehsua-belijdende-joodse-zangeres-helen-shapiro/

Update:  http://www.cip.nl/nieuws/juli-2015/50326-Evangelisatie-onder-Joden-strafbaar-maken  , een voorstel vanuit Joods orthodoxe hoek in Israel, dwars tegen de vrijheid van godsdienst in.
Laten we er voor bidden, dat dit voorstel nooit wordt aangenomen !

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*