Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Aartsbisschop Vigano over Corona en Great Reset !

Aartsbisschop Viganò over de Great Reset: “Een synarchy waarin het bevel in handen is van een paar gezichtsloze tirannen die dorsten naar macht”


met dank overgenomen van www.frontnieuws.com

Toen Stalin in 1932 besloot miljoenen Oekraïners uit te roeien in de Holodomor, plande hij een hongersnood door voedselvoorraden in beslag te nemen, handel en reizen te verbieden en censuur uit te oefenen op degenen die over de feiten berichtten. Deze misdaad tegen de menselijkheid, die onlangs door vele naties over de hele wereld als zodanig is erkend, werd uitgevoerd met methoden die niet veel verschillen van de methoden die zijn aangenomen tijdens de zogenaamde “noodpandemie” als onderdeel van de Great Reset, schrijft Aartsbisschop Viganò.

Een Oekraïense boer had kunnen vragen: “Waarom stuurt Stalin geen proviand, in plaats van winkels te verbieden open te gaan en reizen te verbieden? Realiseert hij zich niet dat hij iedereen laat verhongeren?” Maar een waarnemer die niet beïnvloed was door de communistische propaganda zou hem geantwoord hebben: “Omdat Stalin alle Oekraïners wil uitroeien, en hij de schuld geeft aan een hongersnood die hij willens en wetens heeft veroorzaakt”. De boer die de vraag stelde zou dezelfde fout begaan hebben als velen vandaag die, in aanwezigheid van een vermeende pandemie, zich afvragen waarom regeringen preventief de volksgezondheid hebben ondermijnd, nationale pandemieplannen hebben afgezwakt, doeltreffende remedies hebben verboden en schadelijke, zo niet dodelijke, behandelingen hebben toegediend. Bovendien dwingen zij nu burgers – met gebruikmaking van de chantage van permanente lockdowns, thuisblijfverordeningen en ongrondwettelijke “groene pasjes” – zich te onderwerpen aan vaccins die niet alleen geen enkele immuniteit garanderen, maar ook ernstige bijwerkingen op korte en lange termijn hebben, en bovendien leiden tot een verdere verspreiding van resistente vormen van het virus.

Het is praktisch onmogelijk om enige logica te zoeken in wat ons wordt verteld door de mainstream media, regeringsfunctionarissen, virologen en zogenaamde “deskundigen”, maar deze betoverende onredelijkheid zal verdwijnen en veranderen in de meest cynische rationaliteit als we alleen maar ons standpunt omkeren. Dat wil zeggen, wij moeten afzien van de gedachte dat onze machthebbers handelen met ons welzijn voor ogen, en meer in het algemeen moeten wij ophouden te geloven dat zij die tot ons spreken eerlijk, oprecht en gemotiveerd zijn door goede principes.

Natuurlijk is het gemakkelijker te denken dat de pandemie echt is, dat er een dodelijk virus bestaat dat miljoenen slachtoffers maakt, en dat onze leiders en artsen waardering verdienen voor de moeite die zij hebben gedaan om het hoofd te bieden aan een gebeurtenis die hen allen onvoorbereid heeft getroffen; of dat de “onzichtbare vijand” doeltreffend is verslagen door het verbazingwekkende vaccin dat de farmaceutische bedrijven, met de zuiverste humanitaire geest en zonder enig economisch eigenbelang, in recordtijd hebben geproduceerd. En dan zijn er de familieleden, vrienden en collega’s die ons aankijken alsof we gek zijn, ons “samenzweringstheoretici” noemen of zoals een zekere conservatieve intellectueel bij mij is gaan doen – ons ervan beschuldigen de toon van een debat te verscherpen dat, als het gemodereerd zou worden, ons volgens hen zou helpen de zaken beter te begrijpen. En als onze vrienden ook onze parochie bezoeken, zullen we hen horen zeggen dat zelfs Franciscus de vaccins heeft aanbevolen, die professor Zo-en-Zo heeft verklaard dat ze moreel aanvaardbaar zijn, zelfs als ze worden geproduceerd met geaborteerde foetussen, aangezien – zo vermaant hij ons – degenen die vandaag kritiek hebben op het COVID-vaccin andere vaccins accepteren die tot nu toe zijn toegediend, zelfs als ook die zijn verkregen met behulp van abortussen.

De Great Reset – die niet zou bestaan – zal een einde maken aan het populisme

De leugen heeft velen verleid, zelfs onder de conservatieven en traditionalisten zelf. Ook wij vinden het soms moeilijk te geloven dat de handelaars in ongerechtigheid zo goed georganiseerd zijn, dat zij erin geslaagd zijn informatie te manipuleren, politici te chanteren, artsen te corrumperen en zakenlieden te intimideren om miljarden mensen te dwingen een nutteloze muilkorf te dragen en het vaccin te beschouwen als de enige manier om aan een zekere dood te ontsnappen. En toch is er maar één lezing nodig van de richtlijnen die de WHO in 2019 heeft geschreven – met betrekking tot de “Covid-19” die nog zou komen – om te begrijpen dat er sprake is van één script onder één regie, met acteurs die zich houden aan de rol die hun is toebedeeld en een kliek van huurling-journalisten die de werkelijkheid schaamteloos verdraaien.

Laten we de hele operatie van buitenaf bekijken en proberen de steeds terugkerende elementen te identificeren: de onbekenbaarheid van het criminele plan van de elite, de noodzaak om dit te verhullen met aanvaardbare idealen, het creëren van een noodsituatie waarvoor de elite al een oplossing heeft gepland die anders onaanvaardbaar zou zijn. Het kan gaan om een verhoging van de financiering van wapens of een verscherping van de controles, zoals onmiddellijk na de aanval op de Twin Towers, de exploitatie van de energiebronnen van Irak onder het voorwendsel dat Saddam Hoessein chemische en biologische wapens bezit, of de transformatie van de samenleving en het werk in de nasleep van een pandemie. Achter deze acties gaat altijd een voorwendsel schuil, een schijnbare oorzaak, iets vals dat de werkelijkheid verbergt, een leugen, kortom: bedrog.

Liegen is het handelsmerk van de architecten van de Great Resets van de laatste eeuwen: de protestantse pseudo-reformatie, de Franse Revolutie, de Italiaanse Risorgimento, de Russische Revolutie, de twee Wereldoorlogen, de Industriële Revolutie, de Revolutie van 1968, en de val van de Berlijnse Muur. Elke keer, als u opmerkt, kwamen de schijnbare redenen voor deze revoluties nooit overeen met de echte.

In deze lange reeks van Great Resets, georganiseerd door dezelfde elite van samenzweerders, is zelfs de Katholieke Kerk er niet in geslaagd te ontsnappen. Denk er eens over na: wat hebben de liturgisten van het Concilie ons verteld toen zij ons de hervormde Mis wilden opdringen? Dat de mensen het niet begrepen, dat de liturgie begrijpelijk moest worden gemaakt om een grotere deelname van de gelovigen mogelijk te maken. En in naam van die prophasis, van dat valse voorwendsel, vertaalden zij niet eenvoudigweg de Apostolische Mis in de volkstaal, maar verzonnen zij in plaats daarvan een geheel andere Mis, omdat zij het voornaamste leerstellige obstakel voor de oecumenische dialoog met de protestanten wilden opheffen, door de gelovigen te indoctrineren in de nieuwe ecclesiologie van Vatican II.

Zoals alle bedrog, zijn die welke door de duivel en zijn dienaren worden uitgebroed, gebaseerd op valse beloften die nooit zullen worden nagekomen, in ruil waarvoor wij een zeker goed opgeven dat ons nooit zal worden teruggegeven. In Eden leidde het vooruitzicht om als goden te worden tot het verlies van de vriendschap met God en tot eeuwige verdoemenis, die alleen door het verlossende offer van Onze Heer kon worden hersteld. Ook Satan verleidde Onze-Lieve-Heer door zoals gewoonlijk te liegen: “Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want ze is in mijn handen gelegd en ik geef ze aan wie ik wil. Als u zich voor mij neerwerpt, zal dit alles van u zijn” (Lc 4, 6-7). Maar niets van wat Satan aan Onze Heer aanbood was werkelijk van hem, noch kon hij het geven aan wie hij maar wilde, en zeker niet aan Hem die Heer en Meester van allen is. De verleiding van de duivel berust op misleiding: Wat kunnen we ooit verwachten van Hem die “een moordenaar is vanaf het begin”, “een leugenaar en de vader van de leugen” (Joh. 8, 44).

“Great Reset” zal de wereld na Corona meer politiek correct maken

Met de pandemie vertelden ze ons beetje bij beetje dat isolatie, lockdowns, mondkapjes, avondklok, “live-streamed missen”, afstandsonderwijs, “smartworking”, herstelfondsen, vaccins en “groene pasjes” ons in staat zouden stellen de noodtoestand te boven te komen, en omdat we in deze leugen geloofden, deden we afstand van de rechten en levensstijlen waarvoor ze ons waarschuwden dat die nooit meer zouden terugkeren: “Niets zal meer hetzelfde zijn”. Het “nieuwe normaal” zal ons nog steeds worden voorgesteld als een concessie die ons zal verplichten het verlies van vrijheden te aanvaarden die wij als vanzelfsprekend hadden beschouwd, en dienovereenkomstig zullen wij compromissen sluiten zonder de absurditeit te begrijpen van onze naleving en de obsceniteit van de eisen van hen die ons bevelen geven, die ons zulke absurde bevelen geven dat zij werkelijk een totale afstand van rede en waardigheid vereisen. Bij elke stap komt er een nieuwe draai aan de schroef en een volgende stap in de richting van de afgrond: als we onszelf niet tegenhouden in deze race naar collectieve zelfmoord, zullen we nooit meer terugkeren.

Het is onze plicht om het bedrog van deze Great Reset aan het licht te brengen, omdat hetzelfde bedrog kan worden toegeschreven aan alle andere aanvallen die in de loop van de geschiedenis hebben getracht het verlossingswerk teniet te doen en de tirannie van de Antichrist te vestigen. Want in werkelijkheid is dit waar de architecten van de Great Reset op uit zijn. De Nieuwe Wereldorde – een naam waarin de conciliaire Novus Ordo veelbetekenend doorklinkt – maakt de goddelijke kosmos ongedaan om een helse chaos te verspreiden, waarin alles wat de beschaving in de loop van millennia onder inspiratie van de Genade met zoveel moeite heeft opgebouwd, wordt omvergeworpen en verdorven, bedorven en ongedaan gemaakt.

Ieder van ons moet begrijpen dat wat er gebeurt niet het resultaat is van een ongelukkige opeenvolging van toevallige gebeurtenissen, maar veeleer beantwoordt aan een duivels plan – in die zin dat de Boze achter dit alles zit – dat door de eeuwen heen één enkel doel nastreeft: het vernietigen van het scheppingswerk, het tenietdoen van de Verlossing, en het tenietdoen van elk spoor van Goed op aarde. En om dit te bereiken is de laatste stap de vestiging van een synarchy waarin het bevel in handen is van een paar gezichtsloze tirannen die dorsten naar macht, die zijn overgegeven aan de aanbidding van dood en zonde en aan de haat tegen Leven, Deugd en Schoonheid omdat in hen de grootheid straalt van die God tegen wie zij nog steeds hun helse “Non serviam” roepen. De leden van deze vervloekte sekte zijn niet alleen Bill Gates, George Soros of Klaus Schwab, maar ook degenen die eeuwenlang in de schaduw hebben samengespannen om het Rijk van Christus omver te werpen: de Rothschilds, de Rockefellers, de Warburgs, en degenen die vandaag een verbond hebben gesloten met de hoogste niveaus van de Kerk, gebruik makend van het morele gezag van de Paus en de Bisschoppen om de gelovigen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren.

Globaal lockdown-beleid in naam van een pandemie: een scenario “gepland” door de Rockefeller Foundation en Global Business Network

Wij weten dat de leugen het embleem van de duivel is, het onderscheidingsteken van zijn dienaren, het kenmerk van de vijanden van God en de Kerk. God is de Waarheid; het Woord van God is waar, en Hijzelf is God. De waarheid spreken, haar van de daken schreeuwen, het bedrog en zijn scheppers ontmaskeren is een heilig werk, en geen enkele katholiek – noch iemand die nog een greintje fatsoen en eergevoel over heeft – mag terugdeinzen voor deze plicht.

Ieder van ons is bedacht, gewenst en geschapen om God te eren en om deel uit te maken van een groot ontwerp van de Voorzienigheid: van alle eeuwigheid af heeft de Heer ons geroepen om met Hem te delen in het verlossingswerk, om mee te werken aan de redding van de zielen en de triomf van het Goede. Ieder van ons heeft thans de mogelijkheid partij te kiezen, hetzij voor Christus, hetzij tegen Christus, hetzij te strijden voor de zaak van het Goede, hetzij medeplichtig te worden aan de werkers der ongerechtigheid. De overwinning van God is zeer zeker, evenals de beloning die wacht op hen die de keuze maken om de strijd aan de zijde van de Koning der koningen aan te gaan, en de nederlaag van hen die de Vijand dienen is ook zeker, evenals hun eeuwige verdoemenis.

Deze farce zal ineenstorten; het zal onvermijdelijk ineenstorten! Laten wij ons allen met hernieuwde ijver inzetten om onze Koning de Kroon terug te geven die Zijn vijanden Hem hebben ontnomen. Ik vermaan u Onze Heer te laten heersen in uw zielen, uw gezinnen, uw gemeenschappen, in de natie, op het werk, in de scholen, in de wetten en rechtbanken, in de kunsten, in de media, op alle terreinen van het privé- en openbare leven. (cursief van redactie  Tora-Yeshua)

We hebben zojuist de verjaardag gevierd van de verschijningen van de Onbevlekte Maagd aan de herderskinderen van Fatima: Laten we denken aan de waarschuwing van Onze Lieve Vrouw over de gevaren en de straffen die de wereld te wachten staan als ze zich niet bekeert en geen boete doet. “Dit soort demonen wordt alleen uitgedreven door bidden en vasten” (Mt 17,21), zegt de Heer. Terwijl wij wachten op een Paus die volledig gehoor geeft aan de verzoeken van de Moeder Gods door Rusland aan haar Onbevlekt Hart toe te wijden, laten wij onszelf en onze gezinnen toewijden, volhardend in het leven van genade onder de standaard van Christus de Koning. Moge onze Allerheiligste Moeder en Koningin, Maria Allerheiligst, ook met Hem regeren.

Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

15 Mei 2021
Sabbato post Ascensionem

_______________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Als je leest welke staat van dienst deze bisschop heeft op  bijv. Wikipedia, dan zie je dat hij regelmatig de duisternis, zeker ook binnen de RK kerk, ontmaskerde en er op aan drong, dat de NWO paus,, de huidige Franciscus, zou opstappen.
Het artikel is zeer behartenswaardig, m.u.v. de opmerking over de positie van Maria, de bekende RK misleiding, helaas nam hij daar geen afstand van; ik wel uiteraard.
Zijn conclusie onderschrijf ik van harte, daarom vet en cursief gemaakt.
Wel mooi die ondertekening met “Sabato post Ascensionem”, wat betekent, dat hij dit schreef op “zaterdag na hemelvaart”, inderdaad 14 mei, waarmee de shabbath genoemd wordt, zei het dan. meer taalkundig Italiaans dan inhoudelijk.
En bijzonder, dat men in Italie de zaterdag  nog met Sabato  vertaald naar het oorspronkelijke Bijbelse sabbat, ipv. bij ons naar Saturnus.
De RKkerk heeft in haar arrogantie bij monde van de paus destijds de Bijbelse sabbat afgeschaft en de zondag als rustdag ingesteld,  met de zonnewende (kerst), beide dagen verwijzen ook nog naar de zonaanbidding

Shabbath shalom, oftewel gezegende dag in gemeenschap met onze hemelse Vader, mogelijk door Zijn verschijning in Yeshua.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: deze artikelen als toetje;

Als het je moeilijk valt dit alles te verwerken, weet dan dat de eindtijd in detail in de Bijbelse profetie te vinden is en dat onze hoop ligt in de beloften van onze hemelse Vader, gedaan vanuit Yeshua:
“Zie. Ik ben met u,  al de dagen, tot aan de voleinding der wereld” en dat geldt voor elk mens, die op Hem vertrouwt en Hem volgt in woord en daad.”

https://www.frontnieuws.com/sluitend-bewijs-covid-19-was-gepland-om-de-nieuwe-wereldorde-te-lanceren/

Vereniging van Italiaanse artsen behandelt COVID-patiënten met succes met vitamine D en hydroxychloroquine

Hoe leer je de enige ware God kennen?

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*