Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Lezing Ben Kok over ‘dezelfde God’

Hans Jansen (arabist) / Ben Kok (joods-christelijk pastor) over “”dezelfde God? “ in het joods-christelijk geloof (Bijbel) en in de islam (koran/hadith)
Amersfoort, 22 sept. 2009

Inleiding
Beiden zijn het er over eens, dat het in geen geval dezelfde God kan zijn, gezien de enorme verschillen in de beschrijvingen van een Schepper/God in Bijbel en koran.
Dit wordt ook heel duidelijk onderbouwd in het boek “dezelfde God?” van Mark Durie, wat op deze avond in de Nederlandse vertaling (Andre van Mulligen,zie www.dezelfdegod.nl) gepresenteerd wordt door genoemde inleiders. Zie de lezing van Hans Jansen op tora-yeshua.nl

Ben Kok verwoordde het antwoord op “dezelfde God” als volgt:

Allereerst verwijs ik naar mijn website tora-yeshua.nl onder de kop “islam”; lees daar ”De God van Abraham, Isaak en Jakob (Bijbel) vs. de Allah uit de koran, verschil tussen dag en nacht”.

De conclusie is in dat artikel, dat er maar één God is, de God van Abraham, Isaak en Jakob en dat alle andere zgn. goden afgoden zijn, inclusief de Allah uit de koran, net als Wodan, Zeus,Vishnu, Baal, Astarte die ook als Asteroth en Al- Alaat!, één van de dochters van Allah opduikt) etc., etc.

Bedoeling van de behandeling van dit thema:
Met liefde voor alle mensen, zeker ook de moslimmedemens, de waarheid over God en afgoden helder krijgen, opdat we Hem leren kennen en niet verdwalen in misleiding en doodlopende wegen.

1. Hoe weet ik dat die ene God bestaat en hoe kan ik Hem leren kennen?
2. Wat zijn de consequenties (persoonlijk en politiek/maatschappelijk) van het kiezen voor een afgod, bijv. Allah en dan dus de ware God negeren of Hem syncretisch vereenzelvigen met een afgod dan wel met alle afgoden?
3. Hoe staan de joden en christenen in deze zaak met hun synagoges/kerken en organisaties,
van waar uit een standpunt zou dienen te komen?

1.Hoe weet ik dat die ene God bestaat en hoe kan ik Hem leren kennen?
De ene ware God openbaart Zich in de schepping (een schitterend kunstwerk van het hoogste nivo), in de Tenach via het volk Israel als Zijn uitverkoren volk en in de menswording van Zijn woorden, Yeshua ha Mashiach (Joh.1), waarover in het Vernieuwde Verbond wordt geschreven.

Tenach (met als kern de Tora) en Vernieuwde Verbond (zie Jer.31:31, God’s belofte aan het volk Israel) zijn in één Boek gebundeld en beter bekend als de Bijbel, waarin het joods-christelijk geloof wordt verwoord.
“Boek en film” dus, Tora en Yeshua (Jezus), want Yeshua zegt in Joh. 14:9 “Wie Mij gezien heeft , heeft (God) de Vader gezien”.

In Joh. 4:21-26 lezen we meer, daar zegt Yeshua:……. “wij (de Joden) aanbidden wat we weten, want het heil is uit de Joden…….de Vader zoekt aanbidders in geest en waarheid………
De (Samaritaanse) vrouw zei tot Hem:””Ik weet, dat de Mashiach komt, de Gezalfde, die ons alles zal verkondigen.” Yeshua zei tot haar: “Ik, die met u spreek, ben het.”
In Joh. 14:6 zegt Yeshua:”Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot (God) de Vader dan door Mij”

En inderdaad, als je Yeshua aanvaardt als Degene, die voor ons de doodstraf draagt wegens ons overtreden van Gods gebruiksaanwijzing voor de mens, de Tora, dan schenkt God je genade en gaat Hij je leren tot je recht te komen als mens.

Van een vis op het strand ga je een vis in het water worden; je leert te leven tot Gods eer.

Dat heb ik al 40 jaar mogen uitproberen; Yeshua zegt nl. tegen hen, die dat allemaal zo maar niet geloven (begrijpelijk, de boodschap dient onderzocht en gecontroleerd te worden), dat ze dan het best Zijn woorden kunnen gaan praktiseren en dan vervolgens zullen ontdekken, of die woorden (Tora) ook Gods woorden blijken te zijn in de praktijk. (Joh. 7:17 e.v.)
Ik kan voor 100% bevestigen, dat ze kloppen en nodig iedereen uit, dat ook uit te proberen en velen weten dat inmiddels; vragen hierover altijd welkom, o.a. via tora-yeshua.nl.

Dus: je kunt zelf ontdekken of Yeshua inderdaad de enige weg tot de Vader is en ook meteen gaan zien Wie en hoe de Vader is.
Yeshua vat de Tenach, het Boek van de Vader, samen in de volgende woorden: ”God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf” (Mattheus 22:34-40)
Hij leert ons, dat God een Vader is (zie ook Matth. 6:9, waarin Yeshua ons het gebed “Onze Vader, die in de hemelen zijt……, leert).

Hij leert ons, dat de woorden van de Vader liefde als centraal punt hebben en in de Tenach lezen we nog veel meer over het karakter van de Vader; in het vleesgeworden Woord Yeshua bewijst God dat Hij liefde is.

Vayikra (Exodus) 34:6 leert ons wat God onze Vader over Zichzelf zegt tegen Mozes:

“JHWH, JHWH, God (el), barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw (chesed ve hemed), die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding van zonde vergeeft; maar de schuldigen houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen heeft zelfs invloed op hun kinderen en kleinkinderen.”
Onze Vader is dus liefde en genade en benoemt het verkeerde, de zonde en probeert ons dat af te leren door ons tot in ons nageslacht te laten ervaren, hoe nadelig zonde is voor ons zelf.

Hij heeft een Naam, want desgevraagd door Mozes (Ex. 3:13-15) wil Hij voor eeuwig genoemd worden: ”God van Abraham, Isaak en Jakob”, JHWH. (Ik ben, die Ik ben en die Ik altijd zijn zal).

De arrogantie van Mohammed is, dat hij eeuwen, nadat de Bijbel voltooid was, deze waarheid van de kaart probeerde te gaan vegen (waar heb ik die uitdrukking meer gehoord?), door te beweren dat joden en christen, apen en varkens als het zijn, de Bijbel hebben vervalst.

Daar heeft hij nooit het minste bewijs van geleverd overigens en het tegendeel is waar: de Bijbel is zeer betrouwbaar overgeleverd door de eeuwen heen.

Vervolgens is de koran alleen aan hem geopenbaard als de ultieme waarheid, die al het voorgaande corrigeert.
En wat is dan de “waarheid van Mohammed”, gebaseerd op alleen zijn persoon en beleving ??

Die staat haaks op de Bijbelse waarheid van liefde, gerechtigheid en genade qua inhoud en is i.t.t de koran niet op 1 mens gebaseerd, maar op 39 Joodse, doorgaans zeer goed ontwikkelde schrijvers is geschreven + 1 Griek, Lucas, samen 40 dus en is één prachtig logisch geheel met God Zelf blijkbaar als Redacteur door Zijn Geest in de schrijvers!
Je kunt de koran samenvatten als: onderdrukking van alle moslims en eeuwige verwerping en marteling van alle niet-moslims in de hel.

De moslims dienen in hun leven de aarde voor Allah te veroveren , jihad, via intimidatie, infiltratie, oorlogsvoering en wie geen moslim wil worden, wordt uiteindelijk gedood, krijgt hooguit tijdelijk de “dhimmi” status (minderwaardig persoon met uitstel van executie).
De koran wordt door de hadith aangevuld en maakt de zaak er niet leuker op.
Inmiddels 1,3 miljard mensen, die er bij horen, verplicht , gedwongen of uit volle overtuiging.

2.Wat zijn de consequenties (persoonlijk en politiek/maatschappelijk) van het kiezen voor een
afgod, bijv. Allah en dan dus de ware God negeren of Hem syncretisch vereenzelvigen met een afgod dan wel met alle afgoden?

Het maakt uiteraard groot verschil, of je als kind wordt opgevoed met de ene ware God van liefde, gerechtigheid en genade, van uit de Bijbel met Yeshua (zie hier boven) als het grote Voorbeeld of
dat je achter Mohammed (terrorist, manipulator, gehuwd met 15 vrouwen w.o. Aisha van 9 jaar en daarbij 25 bijvrouwen, moordenaar en oorlogsvoerder) aangaat met de koran/hadith met honderden haatteksten m.b.t. niet-moslims.

Je staat als liefdevol mens in het leven, op God vertrouwend dat Hij Zijn Koninkrijk Zelf zal realiseren en rustend in Hem leef je vanuit de Bijbelse leefstijl, doet wat je hand vindt om te doen, in liefde voor de naaste.
In het besef een mens te zijn, die onvolmaakt is en vergeving van zonde nodig heeft, levend uit Gods genade.
Of je leeft onder de druk van Allah, probeert punten te scoren via goede daden, die je straftijd in de hel bekorten en onderwijl moet je ook nog de wereld veroveren voor Allah, wel in het besef, dat je een beter mens bent dan alle niet-moslims en derhalve veracht je ze, totdat ze omkeren en moslim worden.
Je moet je waar maken als goede moslim in het naleven van de islamgeboden met Mohammed als voorbeeld.
Moslims zijn volgen soera 98:7 nl. de beste mensen op aarde, übermenschen zo gezegd, alle anderen zijn de slechtsten, in vers 6 “brandstof voor de hel voor eeuwig”.
Nu was die term “ubermensch” iets uit de nazi-tijd, maar de Groot Moefti te Jeruzalem destijds, oom van Arafat, was een grote bewonderaar en bondgenoot van Adolf en zorgde voor eigen SS-moslim-brigades; men had veel gemeen, beiden zijn een totalitair systeem met haat tegen de God van Israel en degenen,die in Hem geloven.

Als gelovend in de God van de Bijbel sta je onderzoekend, zelf verantwoordelijk in Zijn schepping en ontwikkelen zich wetenschappers en artiesten.
Een moslim denkt, dat alles vastligt, het is de wil van Allah en ontwikkeling in allerlei wetenschappen is overbodig, wat dus niet erg stimuleert en dat zien we ook in de praktijk in de 60 islamlanden.
Men moordt elkaar uit als verschillend denkende moslims, is bezig met infiltreren in andere landen om die over te nemen, veel armoe en onderdrukking van de vrouwen en de wat gematigder moslims.
Het is vanwege de oliedollars, dat er nog wat tot stand komt en dan door westerse bedrijven gerealiseerd, anders was het nog erger.

Je uitstraling volgens de Bijbel naar de wereld is: ieder mens is je naaste, zelfs je vijanden dien je lief te hebben (ook door ze met hun ongerechtigheid en leugensysteem te confronteren, zodat ze er van bevrijd willen/kunnen worden) en de wereld tot zegen te zijn in allerlei opzichten.
Daarom vind je veel joodse en christelijke organisaties in ziekenzorg en hulpverlening en is de offervaardigheid bij rampen bij hen groot, als het goed is (en inderdaad is dat in vgl. met de islam zeer opvallend).
In de islam is de zakat (liefdadigheid) een verplichting, waarmee je punten verdiend en dat is heel wat anders, dan dat je anderen helpt uit liefde voor God en naaste, zonder dat je er wat mee verdiend in de zin van eigen gerechtigheid in de eeuwigheid en punten om minder lang in de hel te zitten.

Ik zeg er gelijk bij: deze opmerking mbt. de Bijbelgelovigen geldt alleen, mits men uit deze Bijbelse bron oprecht leeft.
Maar elk systeem en geloof is politiek misbruikt en dat is zeker ook waar voor het joodse en christelijke geloof.
We kijken in deze lezing dan ook naar de bronnen ter vergelijking, wat het meest zuiver is en niet naar wat er door zowel joden/christen dan wel door moslims aan misbruik en foute interpretatie is gedaan, dat is weer een ander hoofdstuk.

Het meest goede voorbeeld is Yeshua voor het joods-christelijk geloof, lees de bergrede, Matth. 5,6 en 7
Het meest goede voorbeeld in de islam is Mohammed, zie hierboven, actueel herhaald in mensen als Bin Laden c.s., want die doen wat de koran leert: de wereld proberen te onderwerpen aan Allah met jihad.
Opnieuw: dit zijn de ideaalbeelden, helaas is er niemand van de joods-christelijke gelovigen net als Yeshua, maar men groeit naar Hem toe in de goede gevallen en is dan tenminste aan de beterende hand.

En gelukkig zijn niet alle moslims als Mohammed/Bin Laden en gelukkig is het volgens de AIVD “”maar””ca. 5% dit naar dit rolmodel streeft, hoewel dat op 1 miljoen moslims in ons land toch wel 50.000 moslims zijn, te vinden in de bekende moskeeën in Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Roermond, Tilburg.

De ware moslimgelovige gaat op “vakantie”en bijscholing naar madrassa’s in Pakistan of Afghanistan, waar hij dan wellicht de Nederlandse soldaten tegenkomt, die het laatst genoemde land proberen te bevrijden van de Taliban.
Taliban, die goede moslims zijn, als we het rolmodel Mohammed weer even voor de geest halen.

Dat is weer zo’n politiek/maatschappelijke consequentie van het leven uit de vrije westerse waarden, die voortkomen uit het feit, dat we in de geschiedenis van Europa eeuwenlang hebben gekozen voor het geloven in de joods-christelijke waarden: je gaat de verdrukte mensen helpen in Afghanistan en bevrijden van de Taliban.
(even los gezien van de diverse dubbele politieke agenda’s dan)

En een moslim sluit zich aan bij de Taliban en legt bermbommen, zodat de bevrijders worden gedood, punten scorend bij Allah en als hij er het leven bij laat, een garantie op het paradijs met wijn (dan mag je wel alcohol) en 72 maagden (volgens een betere vertaling “druiven”)
Een in de jihad gesneuvelde moslima wordt beloond met het feit, dat ze in zo’n groep van 72 maagden mag plaats nemen.

In ons leger zitten ook soldaten, die zich moslim noemen en tenminste één er van is persoonlijk in ons leger dienende in Afghanistan gesneuveld voor de bevrijding van de Afghanen in de strijd tegen de voorbeeldige moslims, de Taliban, naast ca. 20 Nederlandse niet-moslim soldaten, die ook hun leven gaven in deze strijd.

Met alle respect voor het verdriet in de menselijke sfeer hierbij stel ik me dan toch de vraag:
is zo’n blijkbaar goed geïntegreerde moslim dan een goede moslim, afgemeten aan koran/hadith en rolmodel Mohammed?
Het antwoord van Khomeini c.s. kunnen we wel raden: nee dus, een afvallige moslim, die met de vijand heult etc,.
Maar ik hoor graag het antwoord van andere moslimdeskundigen hierop; ik probeer zo goed mogelijk de islambronnen te verstaan in deze zaak.

Ik heb bovendien vaak aan meer of minder deskundige moslims gevraagd: leg me a.u.b. uit, hoe ik die honderden gewelddadige koranteksten toch moet verstaan in de context en zoals bedoeld door Allah/Mohammed.
Niet één kwam met argumenten, die het redelijk, laat staan liefdevol te begrijpen konden maken, uiteraard niet, er staat inderdaad wat er staat: niet-moslims verdrijven en uitmoorden, tot de wereld van Allah is ; ik heb wel de meest onzinnige moslim-verklaringen gehoord met veel geschiedvervalsing.
Al die ca. 60 islamlanden, die er nu zijn gekomen sinds de 8e eeuw, zijn volgens één zo’n deskundigenverklaring (een imam) gekomen uit enthousiasme voor de islam bij de oorspronkelijke bevolking; evt. oorlog een enkele keer was pure zelfverdediging tegen hen, die geen moslim wilden worden.
Deze imam was spreker op een interreligieuze avond, die door breed kerkelijk en politiek Amersfoort werd bezocht en de man werd zeer gewaardeerd; in persoonlijke gesprekken er na gaf hij deze “historische verklaring”.

In de krant konden we vorige week lezen , dat de vz. van de Bond voor militairen, Wim v.d.Burg, zich ernstig zorgen maakt over de afbrokkelende steun onder de Nederlandse bevolking voor onze steun in deze strijd en de dienovereenkomstige afzakkende motivatie bij de militairen ter plekke; ik heb hem gebeld en mijn steun betuigd en dit artikel toegezegd.

Want je zult als familie een zoon of broer of zus verliezen daar voor een strijd die mogelijk niet tot overwinning zal leiden (ik zeg het nog voorzichtig).

Tegen de islamonderdrukking, waarbij diezelfde islam van de Afghaanse president Karzai helemaal de ruimte krijgt , zowel nu als helemaal na vertrek van de bevrijdende NAVO troepen.
En waarbij diezelfde islam in het thuisland van de NAVO soldaten alle ruimte krijgt, in Nederland met 600 moskeeën, waarin dit totalitaire systeem aan de 1 miljoen moslims hier wordt bijgebracht.
En om zich heen grijpt met een groeiend netwerk van door ons gesubsidieerde islamscholen, zwemuurtjes, integratiestichtingen, halalvoedsel her en der, etc., allemaal groei van islamgebied.
Hoe lang duurt het nog, voor dat er ook in Nederland wijken zijn, waar de overheidsdiensten niet meer durven komen, zoals in Brussel, Parijs en diverse Engelse steden?!

Ja hoor, ik weet het, vele nuances en richtingen in de islam, soennieten, wahabieten, shiieten, uit diverse landen, maar uiteindelijk is voor allemaal de koran de ultieme waarheid, de hadith (sharia) uitganspunt , Mohammed rolmodel en afgod Allah degene, die ze volgen.

Allah is de verre, afstandelijke godheid in de koran; het is een verwoording voor Dè God (te midden van allerlei afgoden is Allah volgens Mohammed uiteindelijk de enige) als algemeen woord voor god, hoewel men dan van al illah zou moeten spreken.
Zie over deze naam een artikel van de vertalers van de Bijbel in het Arabisch op  http://www.arabbible.com/t-Allah.aspx

Mark Gabriel, ex-moslim, tot zijn 35ste professor aan de Al Azhar universiteit in Cairo, zei het me persoonlijk zo: “”Allah is een demonisch verschijnsel in het hart van Mohammed gebaseerd op bestaand heidendom”;
Dat “al-illah” wordt al gauw Allah, maar dan als eigennaam; op dit punt zijn er diverse verklaringen, maar voor elke moslim heet de enige god dus Allah en is zoals in de koran beschreven.

Hij is de grootste manipulator (soera 3:54, Allah is de beste misleider, deceiver – de vertaling “”planner” is niet juist volgens de meeste islamgeleerden), hij laat alle mensen naar de hel gaan en martelt de moslims zolang als nodig, afhankelijk van het idee van Allah over hun lijst van goede en slechte daden conform de islam en dan mogen ze naar het paradijs.

Daar zijn al degenen die in de jihad hun leven hebben gegeven als zelfmoordenaar en bijv. een bus of gebouw met Joden hebben opgeblazen.
Dan weet je nl. zeker, dat je in het paradijs komt en je slaat de hel over.

Allah is volgens de islam de enige god, wordt ook liefst 5 keer per dag van de moskeeminaret via luidsprekers over de buurt heen gevloekt als territoriumafbakening;’
Men noemt dat liever politiek-correct “gebedsoproep”, maar de tekst is als volgt:

“”De Azaan is de oproep tot het gebed die vijf keer per dag wordt geroepen vanaf de moskee, of waar er ook maar een gebedsbijeenkomst wordt gehouden. Degene die de Azaan roept (de Moeazzin) staat met het gezicht naar Mekka gericht met beide handen tot aan de oren opgeheven.

De tekst van de Azaan is als volgt:
4 x Allahoe Akbar
Allah is de grootste

2 x Ashadoe an la-illallaha illallah
Ik getuig dat er geen god is dan Allah

2 x Ashadoe anna Mohammadan Rasoelallah
Ik getuig dat Mohammed Allah’s gezant is

2 x Hayya al assalaah
Haast U naar het gebed

2 x Hayya al al Falaah
Haast U naar het welslagen

2 x Allahoe Akbar
Allah is de grootste

1 x La ilaha illallah
Er is geen God dan Allah””

Maw.: alle andere goden zijn afgoden; sjeik Fawaz van de Al Soenamoskee in Den Haag heeft daar iets over op zijn website staan d.d. 10 jan., 2008 onder de titel:

“De god van Israël” door Sheikh Fawaz Jneid

“Het is te zielig voor woorden om te zien hoe het geloof wordt misbruikt ter behartiging van misselijkmakende belangen. Daarnaast willen wij onderstrepen dat er inderdaad een verschil bestaat tussen de god van Israël en de God van de Islam; De God van de Islam is de Enige Ware God. De God die over het heelal heerst en boeken zoals de Thora, de Bijbel en de Koran heeft geopenbaard. De God die onrecht, agressie, moorden en misdaad strafbaar heeft gesteld. Terwijl de god die zij menen aan te hangen een gewrocht is van hun hersenschimmen die hun wederrechtelijk andermans grond toebedeelt, die hen tot zijn uitverkoren volk uitroept en bevoegdheid geeft om bij de inname van steden vrouwen, kinderen en zelfs ezels te doden. Dit soort wandaden zien wij momenteel in praktijk gebracht worden in Gaza.”
http://www.al-yaqeen.com/nieuw/nieuws/nieuws.php?id=1401&zoek=fawaz

Overigens bizar, hoe sjeik Fawaz enerzijds “”Thora, Bijbel en koran”” als door God (Allah) geopenbaard erkent (niet des islams, want meestal erkent men slechts Tora, Zabur (psalmen) en Injil (het evangelie) en de rest van de Bijbel niet) en anderzijds de koran toch leert, dat joden en christenen de Bijbel (het boek wat ons sinds de 1e eeuw compleet ter beschikking staat, praktisch in boekvorm natuurlijk wat later en sindsdien volgens de Dode Zeerollen correct is overgeleverd) vervalst hebben.
Hij bedoelt hier dan waarschijnlijk de oorspronkelijk gegeven Bijbel, die dan later wel vervalst zou zijn door de joden en christenen, apen en varkens.
De God waarin christenen uiteindelijk geloven is “”een gewrocht van hun hersenschimmen”

De Azaan is dus geen gebedsoproep, maar een territorium afbakenende kreet, waarin de ene ware God, de God van Israel, wordt neergezet als niet bestaand, want er is geen god dan Allah.

Iedere moslim, die dat uit overtuiging is en wil blijven, identificeert zich hiermee en heeft liever de wrede, liefdeloze Allah uit de koran dan de ene ware God van Israel volgens de Bijbel.

Maar hoe zit het dan met die oprechte medemensmoslim, die op zoek is naar de ene ware God? Die hij in onwetendheid niet beter kent dan als de Allah uit de koran?
Geen punt. Die gaat vanzelf zien, hoeveel huichelarij , geweld en onderdrukking uit de koran/hadith gehaald wordt en gaat op zoek naar wat beters, als hij oprecht is.
Daar moet je dan wel wat voor overhebben, want vanuit de islam staat daar dan de doodstraf op.
Gelukkig komen veel moslims tot geloof in de ene ware God door Yeshua via zendingswerk, satelliet uitzendingen e.d.; Hij zoekt ieder mens (zie 2 Kron. 16:9) en de mens, die zoekt, vindt God, aldus Yeshua in Lucas 11:9-13.

Zo kwam ik zelf ook achter de waarheid, doordat ik me afkeerde van de kerk, omdat ik er teveel ongeloofwaardigheid zag. Ging op zoek en vond God in de Bijbelse waarheid in Yeshua, toen ik ook mijn eigen onvolmaaktheid beter zag en vond binnen die waarheid weer stukjes kerk terug, die het wel goed proberen en groeien.
M.n. in die stukjes kerk, waar de Tenach als basis wordt herkend en ingevuld en Yeshua als de Tora in levende lijve; dat zijn er dan weer helaas weinig.

Islam is ook veel meer een totalitair systeem (communisme à la Noord-Korea, Stalin of nazisme (Hitler), zie Taliban, Iran e.d. en omvat het totale leven op juridisch, economisch, maatschappelijk, politiek en religieus terrein.
Gezien als zo’n totalitair regime staat het haaks op onze democratie en dient er in verboden te worden, omdat het ten doel heeft de staat over te nemen en de islammacht te laten heersen via sharia; zie ook het hier onder genoemde juridisch onderzoek van mr. Frankenvrij.
Vrijheid van godsdienst jazeker, maar een staatsvijandig systeem toelaten en laten doorwoekeren, dat lijkt me een brug te ver.

3.Hoe staan de Bijbelse gelovigen, joden en christenen in deze zaak met hun
synagoges/kerken en organisaties, van waar uit een standpunt zou dienen te komen?

Daarbij doet zich één groot probleem voor: er zijn helaas verbijsterend veel organisaties en kerken, die de dwaasheid begaan, om in die verkondiging alleen over Jezus te praten, die dan ook nog de Isa uit de koran zou zijn (onzin, JHWH vs Allah is dezelfde enorme tegenstelling als Yeshua vs. Isa) en die de enige weg tot Allah is, want “dat is dezelfde immers als de God van de Bijbel””.
Jaap Hansum, werkzaam van uit de GZB, bestond het in een artikel in het EO-blad Visie nr. 41 ,8 okt, 2005 te spreken over “””Jezusmoslims””, waarmee dan moslims bedoeld worden, die voluit moslim blijven in de praktijk, maar Jezus in een wat Bijbelser vorm implementeren en waarbij Allah dezelfde God blijkt te zijn als Allah uit de koran.
http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/2005/page/Jezusmoslims__geestelijke_lente_in_de_islam_/articles/article.esp?article=6518114

NB:Deze link is door de EO verwijderd, maar hun standpunt  duikt later weer op, zie
https://visie.eo.nl/2015/01/geloven-moslims-in-dezelfde-god/

Uit dit artikel van 2005 enkele uitspraken van Hansum, nergens door de EO tegengesproken:
Voor de duidelijkheid: wat is een Jezusmoslim?
“Dat is een moslim die enerzijds Jezus heeft aanvaard als zijn Heer en Heiland en anderzijds zichzelf moslim blijft noemen en zoveel mogelijk blijft deelnemen in de islam. Dat laatste varieert van voluit participeren, zonder enige reserve, tot bijvoorbeeld het vasthouden aan de vormen – moskeebezoek en het houden van de ramadan – maar die vullen met een nieuwe, bijbelse inhoud. Deze laatste groep verandert bijvoorbeeld de islamitische geloofsbelijdenis: ‘Allah is groot en Jezus is de Weg’ in plaats van ‘Mohammed is Zijn profeet.’ Er zijn allerlei varianten.”

“”Bestaande voorstellingen van El, een Kanaänitische oppergod, worden in het Oude Testament bijvoorbeeld gevuld met de openbaring van Adonai. Dat concept van El was hiervoor blijkbaar geschikt. Zo’n transformatieproces is ook wel logisch. Als je ergens iets nieuws wilt brengen, zul je reeds bekende woorden en voorstellingen moeten gebruiken.”

Een stapje verder en je hoort Kuitert en de kreet: God is wat de mensen er van willen maken.

De EO kan er zelf ook wat van, zie hun antwoord in een eigen artikel op hun website, waartegen mijn protest al 3 jaar loopt! “”joden, christen en moslims aanbidden allen God”” en dan blijkt uit de tekst, dat dit kennelijk dezelfde God is, zei het met afwijkende beschrijving in de koran http://www.eo.nl/digibieb/godsdiensten/islam/een_god/page/God_en_Allah/articles/article.esp?article=5366183

Uit een recent onderzoek, wat ik deed onder ca. 20 christelijke organisaties, kerken politieke partijen blijkt, dat zeker 80% als officieel standpunt heeft, dat het om”dezelfde God” gaat en dat men Allah volgens de koran niet als afgod durft te benoemen.
Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze politiek correcte lafheid, die voortkomt uit gebrek aan inzicht, angst voor verminderende populariteit en dalende inkomsten bij de achterban, angst voor moslimgeweld en angst voor eigen positie.

Theoloog aan de VU en voor de PKN prof. Berhard Reitsma formuleert het antwoord op de vraag in een artikel in Theologia Reformata, een blad van uit de Gereformeerde Bond in de Hervomde kerk, nu dus binnen de PKN, april 2004 als volgt:
“”Er is maar één God en het gaat om de ware aanbidding van deze God. Dan zullen we consequent moeten zijn en zeggen dat het ook in de ontmoeting tussen christendom en islam uiteindelijk gaat om de ware aanbidding van deze God. Het enige alternatief is een demonisering van de Islam; moslims aanbidden de satan.”

In het artikel concludeert hij, dat het niet anders kan dan dat het om dezelfde God gaat in Bijbel en koran, want anders zou dat logischerwijze betekenen, dat “”moslims satan aanbidden””
Hij durft die laatste conclusie niet aan, net als de meerderheid van het “gristendom” en net als politiek links en politiek “gristelijk” als CDA en CU.
De vz. van de redactie van Theologia Reformata, prof.Verboom, vond desgevraagd het niet noodzakelijk er na 5 jaar een nieuw artikel aan te wijden, zo actueel is het niet, zo was de mening. Jammer.
Het tegengeluid voor Reitsma ontbreekt verder in het themanummer en deze avond is m.i. een prima aanleiding om dat namens de Gereformeerde Bond alsnog te publiceren, tenzij men in deze kring het met hen eens is.
Want ook Cees Rentier, dir. van Evangelie en moslims, schreef een uitvoerig artikel in hetzelfde themanummer, maar kwam niet verder dan de vraag te ontwijken met de conclusie, dat de vraag niet gesteld moet worden, omdat hij niet bevredigend benantwoord kan worden (pg. 102).
Hij stelt: “” we moeten niet vragen of we dezelfde God dienen, maar eenvoudigweg of we God dienen en wel zoals Hij bedoelt en Hem recht doet””

M.i. een verbijsterend antwoord, want tegelijkertijd erkent Cees wel, dat het Godsbeeld in Bijbel en koran zeer verschilt en als je dan niet weet of het wel dan niet om dezelfde God moet gaan, hoe weet je dan welk boek je kunt vertrouwen?
Je blijft tussen die 2 in hangen en ze spreken elkaar fors tegen.
Ook op www.evangelie-moslims.nl vind je nergens dat Allah een afgod is, maar wordt God (Bijbel) en Allah(koran) door elkaar gebruikt als kennelijk dezelfde.

Het standpunt van Reitsma wordt door die meerderheid onderschreven, zo bleek dus uit mijn onderzoek en ook op een symposium van ArabVision, mei 2007 in de CHE te Ede, waar het panel van 6 theologen unaniem tot het volgende antwoord kwam, toen ik daar de vraag stelde.
Het antwoord van het panel, unaniem, met instemming van dagvoorzitter Van Leer: “”we hebben niet de vrijmoedigheid om over 2 verschillende goden te spreken mbt. joods-christelijk geloof enerzijds en islam anderzijds”

Dezelfde God dus; panel bestond uit:

  • Drs. Jaap Hansum, werkt via de GZB (PKN) als missionair werker in Antwerpen; daarnaast verbonden aan ETF in Heverlee
  • Drs. Wout van Laar ,directeur van de NZR en werkte eerder als zendingspredikant in Chili
  • Drs. Ane Mulder, werkte tot voor kort als justitiepredikant; nu stafmedewerker bij het Open Doors International Study Center
  • Dr. Gerrit Noort , docent missiologie aan het Hendrik Kraemer Instituut, hoofd bureau kerkelijk werkers PKN
  • Dr. Bernhard Reitsma , directeur van het Open Doors International Study Center ;werkt daar niet meer, nu prof. aan de VU en bij de PKN.
  • Drs. Jos M. Strengholt , werkt sinds 1988 in media in Egypte, is Anglicaans, ( hij kwam er maanden later door mij gevraagd op terug en erkende met enige moeite, dat het niet dezelfde God kan zijn, maar dat hij er in zijn werk “”pragmatisch mee omgaat””)

Na hun inleidingen over het thema gingen de sprekers met elkaar en de aanwezigen in discussie gaan onder leiding van drs. Teun van der Leer, stafmedewerker en voorganger Baptisten en oud-vz. Ev.Alliantie.

Tot slot: van politieke zijde deed de VVD een forse duit in het zakje van uit haar wetenschappelijk instituut, de Telderstichting, met een juridisch onderzoek door mr. Frankenvrij, die de koran onderzocht op houdbaarheid mbt. onze grondwet en westerse waarden.

Hij kwam tot een zeer scherpe veroordeling en bood zijn aanklacht bij de officieren van justitie aan, te Haarlem en Amsterdam, die het vervolgens lieten liggen. (zie bij voetnoot nr. 49 van dit artikel)
http://www.novatv.nl/uploaded/FILES/Liberaal%20reveil.pdf

Blijkbaar is die link uitgeschakeld, als je de link aanklikt komt je bij de NTR, allemaal NOS, maar zie:

het artikel is verschenen in het maart nummer van het (toen nog geheten) tijdschrift Liberaal Reveil van 2007 (vol. 48/ 1).
Ik heb het artikel als pdf geplaatst hier, maar mocht het weer verdwijnen, dan stuur ik het u graag per mail , dus vraag er even om, zie “contact” op deze site.

LR 2007 Maart – pp. 32-45

Op pg. 40 schrijft hij:
“Het verspreiden en openbaar maken en daartoe in voorraad hebben van de koran in zijn huidige vorm–met zijn talrijke uitingen die beledigend en discriminerend en bedreigend zijn jegens en aanzetten tot haat jegens en aanzetten tot het plegen van geweldsmisdrijven (zelfs moord en doodslag) tegen niet-islamieten in het algemeen (“”de ongelovigen”) en jegens/tegen joden en niet-fundamentalistische islamieten (zgn “”huichelaars””) in het bijzonder– houdt een ernstig misdrijf in (art. 137 e en 132 van wetboek van strafrecht).

Daaraan dienen bijbehorende consequenties te worden verbonden en de vrijheid van godsdienst vormt hiervoor geen belemmering, integendeel.
Indien zich in ons land bijv. aanhangers zouden vestigen van een religie, die het brengen van mensenoffers vereist, dan kan dit ook niet worden getolereerd.””

Conclusie:
Er is maar één God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, ons in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) geopenbaard, zoals in de Bijbel verwoord.
Allah zoals in de koran beschreven is een geheel andere godheid en derhalve een afgod, wat ook blijkt uit de omschrijving in de koran en uit de praktijk van Mohammed en degenen, die hem als rolmodel volgen.

De politieke partijen zijn om allerlei pragmatische en opportunistische redenen bezig alles gezellig te houden en doen niets aan de openbaarmaking van dit verschil en pakken de daar uit voortvloeiende gevolgen niet of volstrekt onjuist en onvoldoende aan.

Alleen SGP (Allah is een afgod) en PVV (islam is een totalitair systeem wat haaks staat op onze westerse waarden, die zijn geworteld in de joods-christelijke traditie) hebben een duidelijk standpunt, benoemen het, stellen vragen en proberen de toename van de islamisering te beperken.
M.n. van de CU had ik meer verwacht; zie echter mijn artikel “”de ondergang van de CU” op mijn website, wat ook alle CU-bobo’s hebben ontvangen, maar waar men niets mee doet.

Ook onze “”onafhankelijke rechter”” wordt niet bereikt via de officier van justitie in het geval van mr. Frankenvrij, maar gaat wel in op de aanklacht tegen Wilders, die kwetsend tegen de islam wordt gevonden en dat zou dan niet mogen.

De christelijke kerken en ook de diverse Joodse groeperingen laten dit punt over het algemeen buiten beschouwing of zeggen dat het om dezelfde God gaat en volgen daarmee de politiek correcte houding van de hier voor bedoelde politieke partijen.
Dit is zeer verwerpelijk, want ze zouden als geen ander beter moeten weten na eeuwen vanuit de Bijbel te hebben geleefd en na 1400 jaar islamgeschiedenis te hebben ervaren.

Volledigheidshalve wil ik nog de media noemen, die voor een zeer groot deel politiek correct “””her masters voice”” proclameren en zo min mogelijk benoemen, wat de manipulators achter de schermen niet uitkomt, zodat we in een schijnwereld worden gehouden, als je niet buiten de reguliere media om je info zoekt.
Een schokkend artikel hierover las ik net vanmorgen op http://www.argusoog.org/?p=2860 “”wie bepalen het nieuws in de media?””, waar ik als commentaar achter liet, dat te midden van de leugen
(u weet toch wie de “vader der leugen” is? Inderdaad, de duivel zelf, zie Joh.8:44) de waarheid overwint in Yeshua ha Mashiach, want Hij is de waarheid.

Grote waardering heb ik dan ook voor niet direct als joods-christelijke gelovigen bekende staande mensen als:

Afshin Ellian, Hirsi Ali, Brigitte Gabriels, Wafa Sultan, Geert Wilders, Oriana Fallaci, die met gevaar voor eigen leven de islam ontmaskeren.
Ook ex-moslims, die ook duidelijk christen zijn geworden als Mark Gabriel, Sam Solomon hebben die waardering en lopen dezelfde risico’s.
Het feit, dat ze dit gevaar lopen, zegt ook weer meer dan genoeg over de aard van de islam.

Daarnaast mensen als Bath Ye’or,n onze eigen Hans Jansen en meer schrijvers in die stijl; uiteraard ben ik hier niet volledig, het zijn er echter helaas nog veel te weinig.

Niet te vergeten ook schrijvers als Mark Durie en vertaler van zijn boek in het Nederlands, Andre van Mulligen, tevens webmaster van de Nederlandse versie van www.answering-islam.org
Op www.hetvrijevolk.com krijgen schrijvers alle ruimte om hun zorg over de islam te uiten en ik waardeer hen in het feit, dat ik er inmiddels zo’n 45 artikelen heb mogen plaatsen zonder enige beperking.
Deze vrijheid vind ik absoluut niet in vele bange kerken, christelijke clubs en kranten; het RD is hierin een gunstige uitzondering gebleken en na lange tijd van afstand hierin, zijn er wat lichtpuntjes bij de EO de laatste paar maanden.
Zie verder ook mijn website voor diverse aanbevolen weblinks.

Oproep: kom na gedachtevorming hierover naar buiten met een duidelijk standpunt, elke organisatie, partij en kerk voor zich, zodat uw leden tenminste weten hoe hun club er over denkt.
Er blijkt nl. vaak een groot verschil tussen het standpunt van de individuele leden en het standpunt van de organisatie in deze zaak.
Ga na als lid van uw kerk/synagoge/club/partij, hoe uw bestuur in deze zaken staat en breng uw standpunt mbt. de islamisering naar voren; het was altijd “”de stilzwijgende meerderheid, die ons de das om deed””, aldus Elie Wiesel en hij kan het weten.

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid u op te geven voor de nieuwsbrief van tora-yeshua.nl om samen een netwerk te vormen, wat een duidelijk, tevens genuanceerd en liefdevol geluid laat horen en waarbij u van actuele info wordt voorzien.

Ook in de persoonlijke pastorale sfeer nodig ik iedereen uit op tora-yeshua.nl met vragen of opmerkingen te komen, zodat mensen niet in de kou staan, maar dat we samen als mensen eerlijk op zoek kunnen zijn naar de waarheid en daarmee naar God, de Schepper.

Shalom,
Ben Kok (joods-christelijk pastor)
tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*