Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Een “kairos”moment als “uur van de waarheid”, toegelicht namens een aantal Palestijnse christenen door Father Jamal, theoloog universiteit te Bethlehem.

Domkerk te Utrecht, 22 dec. 2009

Zie het document op  http://www.ikvpaxchristi.nl/news/?v=2&cid=5&id=850&lid=1 en op http://www.kairospalestine.ps/?q=node/2

Als Tora-Yeshuagroep waren we met  7 personen aanwezig; we kwamen net op tijd, iets vertraagd door de sneeuw e.d. en konden nog wat  folders met onze protestbrief uitdelen bij aanvang.
Diverse andere meelezers van onze website kwamen naar ons toe en spraken hun waardering uit voor onze actie.

Zie onze tekst  , met eerst de Kairostekst boven aan, dan doorscrollen, op
http://tora-yeshua.nl/2009/12/palestijnse-christenen-werken-stevig-mee-aan-antisemitisme/

Chr.voor Israel bleek ook aanwezig met hun protestbrief en zo was er aardig tegengas tegen deze eenzijdige presentatie van de Palestijnse christenen.

We zaten midden in de kerkzaal van de Domkerk, met ruim 100 tot 150  aanwezigen en doordat we een Israelvlag om de schouders hadden, viel dat op.
Dat was ook nodig, omdat er in het programma geen enkele plek voor een  Israelgeluid was ingeruimd (!) en PKN/ RK/Oud-RK/Raad v.Kerken in Nederland namen het document in ontvangst.

Arjan Plaisier:” Wij zullen niet de weg van oproep tot boycot kiezen. Wel zal ik de suggestie doen om in het kader van het Platform Verantwoord Ondernemen kritische vragen te stellen bij de vestiging of investeringen van bedrijven in Israëlische nederzettingen in bezette gebieden.”

Gerard Kruis:” de bisschoppen zullen het in januari bespreken”

Henk van Hout gaf als enige de eenzijdigheid van het document aan; zie zijn toespraak, die op een aantal momenten genuanceerd was, op http://www.raadvankerken.nl/?b=972. Ook over de andere toespraken is daar  te lezen.

Het document werd echter door alle 4 aangepakt en daardoor identificeerden alle kerken zich er in meer of mindere mate mee!

Direct er achteraan overhandigde ik met Israelvlag om de schouders onze protestbrief aan resp. Arjan Plaisier/ Joris Vercammen/Gerard Kruis/ Henk van Hout.
Iemand riep daarbij: ”u misbruikt de ruimte” en ik antwoordde “nee hoor, ik maak de zaak compleet” en dat was het dan tot zover.

Na de pauze, waarin we de nodige gesprekken voerden, protestbrieven uitdeelden en nog al wat vijandschap ervoeren uit deze  groep mensen, die vrnl. bestond uit pro-Palestijnen,  ging Jacobine Geel verder met het programma.

Ik kreeg gelegenheid voor de microfoon te stellen, dat het heel merkwaardig en fout was, de historische context weg te houden uit de discussie en verder, dat het  evenzo kwalijk was, dat er niet naar de oorzaak van het geweld werd gekeken.
Dat is  nl.  voor een groot deel de islam, die namens Allah, een heel andere “godheid” dan de God van Abraham, Isaak en Jakob in de Bijbel, het geweld legitimeert in  koran en  hadith.
Die opmerking leverde  een stevig “boe”-geroep op, want dat ziet men in deze kringen heel anders; het gaat allemaal om dezelfde God.
M.i. een zeer Godslasterlijke opvatting, zie

Ik eindigde met het uitspreken van de wens, dat ik graag in verder gesprek over de uitwerking van dit eenzijdige Kairosdocument betrokken zou willen zijn en wenste iedereen “shalom”.

Father Jamal maakte het wel heel bont, door te stellen, dat hij zich wel zou kunnen beroepen op het feit, dat hij van de Kanaanieten afstamde en ook , dat Palestina “zijn” land is, maar dat schoot niet op, het ging op het oplossen van de actuele problemen. Zie de ontmaskering van deze leugen: http://www.franklinterhorst.nl/Palestijnse%20claims%20op%20het%20land%20zijn%20vals.htm

Hij zou  liever onder Hamas leven dan onder  de Israelische bezetting en als Israel zou stoppen met haar agressie en bezetting, dan zou Hamas ook veel minder radicaal zijn.

Het is de onzin ten top, want wie een beetje eerlijk is en enige kennis van zaken heeft, die weet, dat de islam van moslims vraagt de hele wereld aan de koranafgod Allah te onderwerpen en dat geldt m.n. voor eerder door moslims beheerst gebied, als bijv. Israel.

Overigens herhaalde mevr. V.d.Spek van uit Chr.v.Israel  (werkgroep Jeruzalem) mijn  opmerking, dat de vraag naar de  historische context blijkbaar een  “vieze vraag” was en ze voegde er terecht aan toe, dat de Bijbel veel verklaart over de hele situatie rondom Israel.

Het Palestina Kommittee Nederland,  wat binnen de  PKN bestaat, liet zich ook niet onbetuigd met steun aan dit document, zoals te verwachten viel.
Hetzelfde gold voor  Henri Veldhuis, vz. de club van Dries, Hans c.s. http://www.rightsforum.org

Marcel Poorthuis was er als  RK-theoloog, sprak  erg pro-Palestijns, maar gaf later toe, dat de islam als agressiefactor wel degelijk benoemd zou moeten worden en besproken in dit geheel.

In de pauze ontmoette ik nog even  de directeur van ICCO, Jack van der Ham, die na eerst erg afwijzend te hebben gereageerd, eindigde met de toezegging te reageren op mijn protestbrief, dus dat gaan we zien.

Ik sprak gisteravond rabbijn Joseph Shulam, die al jaren een Tora-Yeshuagemeente in Yerushalayim leidt met diverse andere activiteiten, zie http://www.netivyah.org/index.php en hij suggereerde, dat “al die Palestijnse christenen maar es  een enkele reis naar een Arabisch buurland zouden moeten nemen om te ervaren hoe het daar bevalt.

“From the list of people that I have seen on the web sight of this palestinian organization it seems to me that all these people are agents of arab terrorism and mainly against Israel and not so much pro Yeshua.  You don’t see much about Yeshua in their statement and not much from the Word of God and only against Israel and how suffering they are under Israeli occupation.

They don’t know how lucky they are that they live in Israel and their children get Israeli medical care and israeli education and israeli salaries.  Let them go to an Arab country and see what it means to be a Christian in Egypt where the churches can not remodel their building and even if a window breaks they have to get government permission to fix the window and often time it takes many years to get a permission for a church to fix a broken window.  If they hate Israel so much why don’t they go to live in Jordan or in Egypt or in Syria or with Muhamad Kadafi in Libya.

I would be glad to pay their one way ticket so that they will never return to live in Israel to any place in God’s good Earth.  I am sure that we can also give any of them also 50,000 US dollars per person to get them and their families out of the occupied territories as they call Israel and send the to the wonderful free Arab countries like Abu Dabi or Baharain or Soudia Arabia.
They will experience freedom as Christians in those countries and they will cry to come back to Israel and enjoy Israeli society and Israeli medical care and Israeli universities and Israeli money from Social Security and care for the old and provision of security and protection for their churches.  They should try to live in a Muslim country and see what freedom of faith and religion they will get.

This is my statement to these semi Christian semi Muslim anti-Jewish and anti-bible leaders of Terrorist Liberation Theology like Munib Yunan and his friends. (de ondertekenaars van het Kairosdocument)

If they would know Yeshua as their savior they would know that He said, Salvation is of the Jews.  If they would know Paul they would know that Paul said, “I am a Jew, I am an Israelite,” “I have done nothing against my people or against the traditions of our Fathers” and he also said “I believe in everything that is written in the Torah and in the prophets.”   These people don’t believe the Word of God and they have no intention to give honor to the Old Testament and to the revelation of God in His Living Word which is Yeshua our Messiah the King of the Jews.  No where is Yeshua called the King of the Arabs!”

Een middag, waarin we hebben duidelijk gemaakt achter Israel te staan als uitverkoren volk van de Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die we kennen door de Tora en in Yehsua ha Mashiach.
Een middag ook, waarin schrijnend duidelijk werd, dat een steeds groter deel van de christenheid Israel laat vallen.

Rabbijn Evers van het NIK  heeft daarover zijn zeer terechte zorg uitgesproken in zijn brief http://www.nik.nl , maar dat  werd hem kwalijk genomen door een panellid, die sprak van “bijna chantage”, omdat Evers zich zou hebben afgevraagd, of de relatie met de kerken niet herzien zou moeten worden.

Wat ik me tenslotte afvraag: “waar zijn al die evangelische/charismatische/gewoon christelijke kerken op een middag als deze?”
Wel in een aantal gevallen de mond vol over Israel, maar als  de Joden opnieuw antisemitisch worden  verguist met een aanzet tot oproep van economische boycott voor alles wat uit de “bezette” (beter “betwiste”) gebieden komt, dan weten ze amper, dat dit gaande is.
Daarom waardeerde ik des te meer de medewerking en aanwezigheid van Wim Verdouw, voorganger van een Tora-Yeshuagemeente in Alblasserdam, zie http://www.immanuel-gemeente.nl en uiteraard alle individuele christenen, die aan onze oproep om in actie te komen tegen deze demonisering van Israel.

En die christenen, die wel van de Joden zeggen te houden, maar zo hun bezwaren tegen de staat Israel hebben, zouden es dit kunnen lezen: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/135032

Specifically, in Saturday Review XLVII (August 1967), pg. 76, and reprinted in “This I Believe: Selections from the Writings of Dr. Martin Luther King Jr.” (New York, 1971), King writes:

“…You declare, my friend, that you do not hate the Jews, you are merely ‘anti-Zionist.’ And I say… When people criticize Zionism, they mean Jews – this is G-d’s own truth…  And what is anti-Zionist? It is the denial to the Jewish people of a fundamental right that we justly claim for the people of Africa and freely accord all other nations of the Globe. It is discrimination against Jews, my friend, because they are Jews. In short, it is anti-Semitism…  Let my words echo in the depths of your soul: When people criticize Zionism, they mean Jews – make no mistake about it.”

Shalom , zie ook de verontwaardigde reactie van het Wiesenthal instituut naar de PKN d.d. 3-03-2010

file:///Users/benkok/Downloads/20100308_Brief_Wiesenthal.pdf

Ben Kok (joods-christelijk pastor)
tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

20 Responses to Een “kairos”moment als “uur van de waarheid”, toegelicht namens een aantal Palestijnse christenen door Father Jamal, theoloog universiteit te Bethlehem.

 1. Wat heb ik een bewondering voor uw moed en uw duidelijkheid en uw lijden om Christus’ wil.
  Zoals de profeten vroeger duidelijk Gods Woord moesten volvoeren zo spreekt u nu, bijna als een roepende in de woestijn.
  Zoals Jozua: Kiest dan heden Wien gij dienen zult, ik en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen en zoals Elia op de Karmel en bijna alle andere profeten moesten lijden om ’s Heeren wil.

  Wie denken de personen dat ze zijn, dat zij documenten in ontvangst zouden moeten nemen en namens wie en van wie?
  De leer de “Nicolaïten” wordt in de Bijbel duidelijk veroordeeld, het heersen over anderen of het zichzelf boven anderen stellen, wie denkt men te vertegenwoordigen?

  Alleen deze tekst is al voldoende om de afgrijselijke vertoning aan de kaak te stellen:

  Jeremia 30 : 1
  1 Het woord, dat tot Jeremía geschied is van de HEERE, zeggende:
  2 Zo spreekt de HEERE, de God Israëls, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek.
  3 Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda, wenden zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen terugbrengen in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten.
  4 En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israël en van Juda.

  Het voert tever om alle Bijbelgedeelten te benoemen, wel is duidelijk dat de omringende landen onder Gods oordeel staan om wat zij Israel hebben aangedaan, ook het naam-Christendom staat onder Gods oordeel, met alle volkeren. (Tot mijn groot verdriet).

  Hezbollah wordt duidelijk in de Schrift genoemd (Libanon, Tyrus en Sidon).
  Hamas wordt duidelijk genoemd (Gaza).
  Syrie (Damascus) Edom, Egypte, blz na blz kan men lezen wat er gaat gebeuren.
  B.v. in
  Hele boek Jesaja, hele boek Jeremia, vooral H.30 – 33.
  Amos 1
  Joël 3
  Zacharia hele Bijbelboek maar vooral H. 12 – 14

  Nu, teveel om op te noemen, voert veel te ver, maar dat men zich verbeeldt om namens wie aan wie dan wel een document te overhandigen door wie dan wel?
  Wanneer men echt buigt voor Gods Woord is deze vertoning totaal onbegrijpelijk.

 2. Op 23 december 2009 @ 14:19 schreef Richard Sorge

  Beantwoorden

  Het is leuk dat je met boe-geluiden werd toegejuicht; van het in Utrecht bijeengekomen gezelschap is dat een fijne bevestiging dat je de juiste weg bewandelt. Dat er geen ruimte voor een nuancerend geluid was ingeruimd mag niet verbazen. De Moreel Superieuren, noch de wereld zoals zij die virtueel zien schijnt behoefte te hebben aan een tegengeluid. Sterker nog, net als de voormalig communisten, waar een aantal van de aanwezigen wortels heeft liggen, doen ze niets liever dan de brenger van een ander geluid monddood te maken. De mate van overtuiging dat ze moreel superieur zijn is omgekeerd evenredig aan de sterkte van hun argumenten en discussietechniek.

  Het valt me mee dat Arjan Plaisier het voorstel niet onmiddellijk volledig omarmde. Wellicht beseft hij dat hij zijn dwaze opmerkingen over het Zwitserse minarettenverbod niet overal even goed gevallen zijn bij zijn achterban en dat hij af en toe te luid van de toren kraait. Door de PKN weer sterk te betrekken bij politieke vraagstukken lijkt hij zich meer een meer te ontpoppen tot een hedendaagse Mient Jan Faber. Met dit soort voorgangers heb je geen nieuw ledenregistratiesysteem nodig.

  Ik mis in je verslag de opper Farizeeër en voorzitter van ICCO Doekle Terpstra. Volgens de aankondiging zou hij ook een woordje komen doen. Kon de organisatie geen dertig zilverlingen opbrengen?

  De toespraak van Henk van Hout geeft aan dat hij toch ook niet bepaald midden in het leven staat, hij is echt volkomen wereldvreemd. Hij roept een aantal zaken op die hij niet normaal vindt, die hij niet begrijpt en die hij ook niet wil begrijpen. Tja, als je samen met moslims een document opstelt moet je je serieus afvragen of Henk dingen niet ziet omdat hij nog steeds zand in de ogen heeft of dat hij door de samenwerking met moslims is gaan lijden aan cognitieve dissonantie.

  En waar waren al die evangelische/charismatische/gewoon christelijke kerken op een middag als deze? Die waren natuurlijk nog aan het uitrusten van het klokkenluiden voor het milieu. Dat was ter ondersteuning van de toespraak van Desmond Tutu op de klimaatconferentie in Kopenhagen en die we nog kennen van zijn bezoek aan Israël. Toen werd er “black nazipig” op de muur van de kerk waar hij verbleef gekalkt en daarmee is het cirkeltje weer helemaal rond.

 3. Een goed product verkoopt zichzelf!!

  Het feit dat jullie als tegenstanders van het Kairosdocument met slechts 7 mensen hebben lopen protesteren, spreekt voor zich..

  Derhalve roep ik jullie op om van jullie dwaling af te zien en ook dit document te ondersteunen met als doel het bereiken van een duurzame en rechtvaardige vrede voor een verscheurd Midden-Oosten waarin zowel moslims, christenen als joden vreedzaam naast elkaar kunnen leven!!

  Salaam-u-alaykum (shalom)

  • Op 24 december 2009 @ 09:01 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Abdel,
   Ik geef al aan in mijn verslag, dat de christenheid zich beslist veel te weinig bewust is van de leugens in dit kairosdocument en in de islam in het algemeen. Zie de overige artikelen op deze website en vooral:”hoe leer ik de Ene ware God kennen”.
   Maar het “product”, de Bijbelse waarheid over de God van Abraham, Isaak en Jakob in Yeshua ha Mashiach, daar is niets mis mee; met de betrokkenheid van de christenen wel.
   Het “product” islam verkoopt zichzelf wel goed, zie Iran, Pakistan, Gaza, waar moslims elkaar uitmoorden en zie de in de kornan/hadith gelegitimeerde onderdrukking en uitroeiing van alle niet-moslims.
   Het is typerend, dat de mensen het enige goede Product verwaarlozen of niet aanvaarden en het duivelse product tolereren en omarmen.
   Ik wens jou en ons allen toe, dat de waarheid van de enige ware God zich steeds meer zal openbaren in ons leven.
   Shalom,
   Ben

 4. Op 24 december 2009 @ 10:24 schreef Hans Holtrop

  Beantwoorden

  From: Hans Holtrop
  Sent: Thursday, December 24, 2009 9:07 AM
  Subject: Christenhelden in de Domkerk, Utrecht, dinsdag 22 december 2009 in opstand tegen de Judassen in de kerk

  Beste lezer, meelezer en geheime meelezers van AIVD, MIVD, NCTb, PID, RID, CIE, etc.

  Dinsdag 22 december 2009 is er historie gemaakt
  in Utrecht, in de Domkerk.
  De Geuzen onder de christenen in Nederland
  hebben een doodsteek toegebracht
  aan de Judassen in de kerk.
  Onder terechte toorn zijn de Judassen aangevallen.

  In 1573 is in Alkmaar de victorie tegen de Spaanse tirannen gevierd.

  Vanaf 22 december 2009 kunnen we de victorie in Utrecht
  tegen de tirannie van de Judassen in de kerk
  en tegen de tirannie van de Islam in Nederland vieren.

  De haters van de Levende God van Israel,
  de haters van het Volk van die God,
  de haters van het Land van die God,
  bijeen in de Domkerk van Utrecht op dinsdag 22 december 2009,
  werden geestelijk door de zeven Geuzen
  in hun hemd gezet.

  Tevens is geproclameerd, dat we met Allah
  te maken hebben met de duivel,
  met de voormalige aartsengel Lucifer.

  En dat allemaal in de Domkerk van Utrecht !

  Vandaar dat er dinsdag 22 december 2009 historie is geschreven.

  Het Woord van de Levende God van Israel,
  uitgesproken door de zeven Geuzen in de Domkerk, Utrecht
  galmt door heel Nederland.
  En dat Woord is onoverwinnelijk.
  In dat Woord zit oneindige kracht.

  Dat Woord dreunt na in Nederland.

  Gaat over de Kerstviering heen en bepaalt
  de ontwikkeling in Nederland in 2010 en later.

  In de Domkerk is de geestelijke wissel omgezet.

  Nederland zal nooit meer hetzelfde zijn.

  In Utrecht is de victorie begonnen.

  De Victorie van de Koning van de Joden,

  geboren in Bethlehem, opgegroeid in Nazareth,

  op een woensdag gekruisigd in Yerushalayim,

  en ná drie nachten en drie dagen, in de nacht

  van zaterdag op zondag door Vader opgewekt uit de dood.

  En sindsdien de ontwikkelingen op aarde leidend

  vanuit de troon van Vader.

  En binnenkort weer verschijnend in Yerushalayim,

  om met de Joden en de toegevoegden te gaan regeren

  in Israel en over de hele wereld.

  Obama, Sarkozy, en alle wereldleiders gaan eer bewijzen

  aan deze Koning van de Joden met de Naam Yashua (Grieks: Jesus).

  Die de Naam van Zijn Vader : JHWH, 2000 jaar geleden

  weer bekend heeft gemaakt in Israel.

  En JHWH bespot met Zijn Joodse Zoon Yeshua het afgod Allah.

  Nederland gaat op z´n grondvesten trillen.

  Twee miljoen moslims in Nederland worden geschokt

  door datgene wat ze gaan horen en meemaken.

  Met hartelijke groet,

  Shalom,

  Hans Holtrop

  holtr093@planet.nl

  NB: de Godsnaam is JHWH en Allah is geen godje maar een afgod, correctie van redactie in deze tekst.

  • Op 24 december 2009 @ 18:04 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Hans voor je enthousiasme; als commentaar wil ik wel even zeggen, dat je niet alle aanwezigen met Judassen mag betittelen, zeker niet minstens 10 tot 20 spontaan aanwezigen geestverwanten van o.m. Chr. voor Israel.
   Maar die zul je ook wel niet bedoelen; echter ook alle anderen mag je niet over 1 kam scheren.
   We gaan proberen het gesprek te voeren met sommigen, die daar open voor staan en graag vraag ik ieders gebed er voor; we mogen ook nooit vergeten, dat “alle knie zich uiteindelijk zal buigen voor Yeshua”, zie Ph. 2:5-11 en Col.1:20
   Yeshua vat de hele Tenach samen met:”God liefhebben boven alles en de naaste als je zelf” en wie dat vergeet is de essentie kwijt.
   Dat hoeft duidelijke actie niet uit te sluiten, zoals dinsdag is gebleken.
   Shalom,
   Ben

 5. Op 25 december 2009 @ 18:37 schreef Yitzhak V.

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  Ik heb enorm veel respect en bewondering voor jouw moed en daadkracht.

  Ben, het zal je niet verbazen dat de duivel ALLE kanalen zal gebruiken om te proberen Israël en het Joodse volk te vernietigen, communisme, nazisme, socialisme, islam en zelfs de kerk is niet vrij van Jodenhaat.
  Iedere keer is het weer de beschuldigende vinger richting Israël die van alles en nog wat beschuldigt wordt, als Israël een veiligheidsmuur bouwt wordt dit land veroordeeld.
  Onlangs zijn de Egyptenaren begonnen met het bouwen van ondergrondse muren langs haar grens met Gaza, kennelijk hebben de Egyptenaren het niet zo op hun “broeders”in Gaza.
  Ik heb vanuit de politiek correcte elite nog geen veroordeling gehoord?
  Het is overduidelijk dat bepaalde duistere krachten wereldwijd aan het werk zijn.
  Keer op keer zie ik weer allerlei warme banden tussen Islam en Socialisme.
  Vorig jaar toen jij tijdens de anti-Israël demonstratie vol passie voor Israël opkwam met de mooiste vlag ter wereld (Israelische) was daar ook René Danen aanwezig van Nederland Bekent Kleur.
  Wat moet iemand van Nederland Bekent Kleur in vredesnaam op een anti-Israël demonstratie?
  Ik weet het antwoord; René Danen is niet iemand die strijd tegen discriminatie en/of racisme, hij is iemand die opkomt voor het recht op Islamisering door fanatici.
  Iemand die geen afstand neemt van deelname aan een demonstratie waarin een volk het gas toegewenst wordt is medeplichtig aan discriminatie van en de oproep tot dood aan (in dit geval) Joden.
  Ik moet dus concluderen dat de intenties van René Danen vals zijn.

  G-D is met zijn woord in de Torah duidelijk, Yeshua is duidelijk.
  Veel hedendaagse Christenen zijn vergeten dat Yeshua de langverwachte, aangekondigde, Messias is die AAN HET JOODSE VOLK beloofd is.
  Hij is “Koning van de Joden”en vierde ook de feesten Pesach en Succot.

  Wanneer ik om mij heen kijk, en speciaal naar Israël, dan geloof ik dat wij (deze generatie) Yeshua binnenkort in Yerushalayim zullen aanschouwen.

  Beste Ben, ik bid tot de Enige ware G-D van Abraham, Isaak en Jacob dat hij je de kracht blijft geven om je goede werk voor te zetten en om je keer op keer weer te zegenen met inspiratie.

  Shalom,

  Yitzhak

  • Op 27 december 2009 @ 11:41 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Yitzhak, dank je voor je waardering; ik stuurde je een prive mail en hoop dat je die goed ontvangen hebt; zal je graag noteren voor onze nieuwsbrief.
   En jazeker, Yeshua ha Mashiach ben David komt spoedig, lees maar es op http://www.danielstimeline.com, hoor graag wat je daarvan vindt, shalom, Ben

 6. Beste Ben,

  je lijkt intussen echt een complete protestant geworden. Ooit was ‘protesteren’ ‘getuigen voor’, maar je lijkt nu op de weg van bijna-overal-tegen. Jammer hoor, van een man met zulke mogelijkheden als jij hebt. Heb je nog wel ruimte voor iets anders? Liefde, om maar eens het allerbelangrijkste te noemen?!? Vriendschap, familie? Waardering van andere meningen? Ik wens je dat van harte toe.

  AJ

  • Op 30 december 2009 @ 22:27 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste AJ,
   Helaas zijn er in de Protestantse Kerken Nl amper nog protestanten in die getuigende zin, het artikel hierboven zegt genoeg lijkt me en ik zou hopen, dat je met ons mee protesteert.
   Beetje erg overdreven om te zeggen, dat ik “”bijna overal tegen zou zijn””, nietwaar? Maak es een lijstje, waaruit dat blijkt.
   En voor liefde en vrienden, familie is gelukkig nog tijd over, liefde moet je altijd centraal houden, anders ben je een hol vat, dus met liefde voor de politiek correcte lauwe christenen protesteer ik.
   Of heb je liever , dat ze zonder protest door en dood sukkelen?
   Shalom, graag hoor ik es van jou, hoe jij omgaat met de leeglopende, ongeloofwaardige PKN.
   Ben

 7. Op 6 januari 2010 @ 12:16 schreef Hans Jansen

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  De bijbel is mijns inziens meer dan duidelijk dat het land alleen toebehoort aan Israel. God heeft een eeuwig verbond gesloten met zijn volk Israel. De palastijnse bevolking/christenen zullen alleen in vrede kunnen leven als zij dit feit erkennen en daarna handelen. De opstelling van de PKN is voor mijn dan ook onbegrijpelijk.

  Super dat je je zo inzet voor Israel. Ik wens je dan ook de zegen toe van de God van Israel.

  Shalom,

  Hans Jansen

  • Op 6 januari 2010 @ 18:57 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Hans,
   Ik ken er 3 die zo heten; hoe dan ook dank voor je reactie en ik ben even benieuwd welke Hans Jansen het hier betreft: de arabist, de theoloog of de voorganger van een gemeente.
   Of een hele nieuwe Hans Jansen.
   Shalom,
   Ben

 8. Ja, het is geplaatst, heb het even gecopiëerd, het ging over de CU en Arie Slob:

  Allereerst ben ik van mening, dat een Christen geen politiek kan bedrijven. Dit kan ik Schriftuurlijk onderbouwen, maar wat ik nu graag wil zeggen is dit:
  Toen er op het Museumplein gedemonstreerd werd tegen Israel en tegen onze dierbare Joodse Medeburgers (o.a.door Gretta, Harry, Dries was geloof ik binnen gebleven) was br Pastor Kok de enige die daar met een Israelische Vlag aanwezig was en bijna gemolesteerd werd.
  Niemand van ons was daar.
  Ook is hij eeen van de weinigen die de Naam van de Heere God proclameert, de God van Israel wel te verstaan. Hoe hebben de Profeten en Apostelen niet moeten lijden omdat zij Gods Woord volvoerden.
  Ik weet zeker, dat Pastor Kok niemand haat maar alleen de Waarheid verteld en hoopt dat alle mensen tot die Waarheid zullen komen en behouden worden.
  Wie durft dat met naam en toenaam overal maar weer te vertellen?

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*