Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

BELUISTER: Andries Radio – met prof. Reitsma (theoloog aan de VU/PKN) en Ben Kok (joods-chr.pastor) – Dezelfde God in Bijbel en koran?

Sinds 2005 protesteer ik bij de EO tegen hun gebrek aan duidelijkheid tav. dit punt en eindelijk werd er een mogelijkheid geschapen om tot een uitspraak te komen hierover voor de EO-radio in een debat.

Beluister de uitzending hieronder of op de website van de E.O.

[audio:http://audio.omroep.nl/radio5/eo/andriesradio/20091205-11.mp3]

Nu nog zien of de EO haar  standpunt, zoals verwoord op www.eo.nl onder  geloven, type “allah” in op de zoekmachine en lees, dat “”joden, christenen en moslims allen God aanbidden” en dat dit volgens de context dan  dezelfde is, zij het afwijkend beschreven.
Andries zou het nog es nakijken, zo gaf hij aan; hopelijk is dit interview een doorbraak, al is het wel erg laat en vraagt het om een vervolggesprek over de maatschappelijke/politieke consequenties,  al naar gelang welk standpunt het gaat worden.

Hieronder eerst het standpunt van prof . Bernard Reitsma, zoals ik van hem begrepen heb tijdens en na het interview  met mij en  Andries Knevel; blijkt aardig overeen te komen met genoemd EO –idee.

“Is de God van Abraham, Isaak en Jakob volgens de Bijbel, ons in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) geopenbaard, wel of niet dezelfde als de Allah in de koran?”

-In het blad Theologia Reformata april 2004, themanummer  over islam, schrijft Bernard: “het is als de zon bij heldere dan wel bewolkte hemel, verschillend zicht, zelfde zon.

Hierop zijn we verder door gegaan, Bernards redenering is als volgt:

-Alleen in  Christus kunnen we de Ene ware God  kennen en als we Jezus aanvaarden, komen we bij God uit, gaan we Hem steeds meer zien zoals Hij is in een groeiproces.

-in allerlei  religies en daar buiten zijn mensen op zoek naar God en  ontwikkelen kromme beelden van Hem, zolang ze Jezus niet kennen.

-Dat kan ook binnen kerken het geval zijn, als men zelf een beeld van God  vasthoudt en aan dat zelf gemaakte  Godsbeeld met een eigen  idee van Christus krampachtig vasthoudt.

-Als een mens, die Jezus niet kent als God in mensengestalte, die voor hem de doodstraf heeft gedragen, van uit zijn zoektocht naar God door  Christus de Ene ware God leert kennen, gaat hij  steeds meer God zien zoals Hij is.

Tot zover zijn we het eens, maar dan komt het verschil:

-Er zijn dan mensen, die  na hun zoektocht uit onvrede met het systeem wat ze kennen, na bekering, zeggen een afgod achter zich te laten en voor het eerst God leren  kennen, de Ene ware God

en er zijn er, die zeggen, dat ze God al wel kenden in Wodan, Allah, Zeus, Baal etc, maar nu God veel beter leren kennen.

Hun oude Godsbeeld wordt “bijgeschaafd’, geactualiseerd door het leren kennen van Christus.

Mijn standpunt is: Psalm 96:5 “want alle goden der volken (goyim) zijn afgoden, maar de Here heeft de  hemel gemaakt” en dan gaat het bij  “Here” uiteraard over de God van Abraham, Isaak en Jakob, JHWH.

Met Bernard ben ik het eens, dat we  de Ene ware God slechts door  Yeshua kunnen leren kennen; volledig oneens ben ik het met hem, dat  men  een eerder opgedaan afgodsbeeld (of dat nu slechts een  abstract idee is dan wel substantieel, “uitgebeeld”, maakt niet uit) zoals Allah, Wodan ,Baal, Zeus e.d. mee kan nemen in het kennen van de Ene ware God in Christus.

Als je van mening bent, dat afgoden alleen ideeen zijn, abstracties, dan is het allemaal geen punt en verander je gewoon het Godsbeeld van wat je had in het juiste beeld van God door Christus.

Maar als je van mening bent, dat mensen los van Christus God niet kunnen kennen en  bovendien daadwerkelijk afgoden dienen in Zeus, Baal, Wodan, Allah etc., dan dient men daadwerkelijk te breken met zo’n afgod en daarvan bevrijd te worden.

Ten diepste blijkt dan de vraag te zijn: bestaan er afgoden als reeele geestelijke machten, waarmee men dient te breken, als men de Ene ware God wil leren kennen in Christus ?

De vraag is dan ook, of de macht achter de afgoden satan zelf is en of  die dan wel bestaat.

De Bijbel laat in tal van teksten zien, dat er afgoden bestaan en dat die abstracties ver te boven gaat; het zijn satanische machten, tegenstanders van de Ene ware God.

Het aanbidden van Baal (“Heer”)  en Moloch  en Astheroth (is later Al Alaat, bekend van de duivelsverzen,  1 van de 3 dochters van Allah) wordt Israel zeer kwalijk genomen en  afgoderij is  een van de redenen van de ballingschappen.

Ook in het Vernieuwde Verbond  (NT) is er in tal van teksten sprake van demonische machten.

Matth. 4, satan verzoekt Yeshua om hem te aanbidden! Het antwoord van Yeshua:

“Ga weg satan, er staat immers geschreven (in de Tora, Dt. 6:13): De Here uw God, zult ge aanbidden en Hem alleen dienen”

Joh. 4:22, Yeshua tegen de Samaritaanse vrouw :”Gij aanbidt, wat  ge niet weet; wij aanbidden, wat we weten, want het heil is uit de  Joden””.

Dus Yeshua bevestigd, dat de Joden  de Ene ware God kennen en weten, Wie ze aanbidden; Hij voegt er aan toe, dat de Vader aanbidders zoekt in  geest en waarheid, waarmee Hij ook de  categorie wettische Joden corrigeert.

Immers, in Joh. 8:44 zegt Hij van die groep, dat ze de duivel aanbidden met hun uiterlijke vormendienst zonder in hun hart oprecht de  Ene ware God te zoeken en nog erger, Hem niet als  het vleesgeworden Woord, Mashiach ben Joseph, te herkennen.

Dit in scherpe tegenstelling tot de tienduizenden  Joden, die Yeshua wel aanvaarden als de Ene ware God in mensengestalte.

In Opb. 21:8 worden afgodendienaars naar de tweede dood verwezen, de poel van vuur en zwavel, ter reiniging (velen denken  als eeuwig durende marteling, maar dat is nu typisch in de islam zo, niet in het joods-christelijk geloof) onder geween en tandengeknars, berouw en spijt, buitenste duisternis van de hel in Opb.22:15

In Judas, vers 6 wordt gesproken over gevallen engelen net als in 2 Petrus 2:4 en in Handelingen 19:16 gaat het over een ”boze geest in een mens”, die deze mens tot grote agressie aanzet tegen de zonen van Sceva.

In Handelingen 16:18 gebied Paulus in de Naam van Yeshua ha Mashiach een demon uit te gaan van een vrouw, die een waarzeggende geest had en die als slavin door haar eigenaars werd uitgebuit als waarzegster.

Ook in de Tenach zijn vele voorbeelden van reeele afgoden, demonen en het is Bijbels gezien volkomen duidelijk, dat satan bestaat met gevallen engelen, demonen, afgoden.

Het is mij ook overduidelijk, dat de islam de antichrist is  als systeem, zoals er meer zijn natuurlijk,; het loochent de Vader en de Zoon, zie  1 Joh.2:22 en  Mohbama is een hele goede kandidaat om tot antichrist in persoon uit te groeien, zie mijn artikel hierover op

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9092

Conclusie: satan, afgoden, demonen, gevallen engelen bestaan en  ze proberen mensen van de Ene ware God af te houden.

Het aanbidden van afgoden is dwars tegen God en Zijn geboden in de Tora in .

De Allah in de koran is zo enorm anders als persoonlijkheid dan de Ene ware God in de Bijbel, dat een kind kan begrijpen, dat het een afgod is.

Bernard erkent wel, dat de beschrijving  heel anders is, maar niet , dat Allah een afgod is, want dan zou je de conclusie moeten trekken, dat alle moslims, die bewust Allah volgen, de duivel volgen en dat zou te ver gaan, dat kan niet, aldus Bernard.

Erkent hij dan ook niet, dat Baal, Zeus, Wodan, etc. afgoden zijn? Analoog aan zijn redenering over Allah blijkbaar niet; het zijn verkeerde beelden over de Ene ware God, die in Christus gecorrigeerd moeten worden.

Maar Yeshua trekt die conclusie wel in Joh. 8:44 mbt. de groep Joden, die Hem  niet aanvaarden als het vleesgeworden Woord, de levende Tora, God in mensengestalte en zegt, dat ze de duivel tot vader hebben!!Waarbij Hij  tevens stelt, dat het heil uit de Joden is,  ze hebben tenminste de juiste informatie over God in hun Tenach! (OT)

Dat kunnen we zeker niet zeggen van de koran, daarin lezen we  het beeld van een afgod, totaal anders dan de God van Israel; in de koran wordt antisemitisme, haat tegen Joden geleerd en tegen christenen en tegen alle niet-moslims.

We dienen dus Yeshua na te volgen in Zijn conclusie:  ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Joh. 3:36)

Alle mensen, die geen zondenvergeving in Yeshua hebben ontvangen, staan buiten de relatie met God en volgen ieder op eigen wijze demonische machten, beheerst door de duivel zelf; dat geldt uiteraard ook voor moslims en het komt er heel duidelijk uit in hun wereldwijde jihad, zie www.thereligionofpeace.com

Of mijn artikel, waarin de honderden miljoenen in jihad vermoorde niet-moslims worden genoemd: https://tora-yeshua.nl/?p=535 en waarin ik  Andre Rouvoet  citeer met de uitspraak “ dat Allah niet bestaat, maar ook niet zegt te weten, hoe dat aan al die moslims uit te leggen.”

Mensen kunnen dan  nog zo aardig over komen, maar het gedrag van een mens die niet door Yeshua met de Ene ware God is verbonden, wordt ten diepste aangestuurd door de duivel, die zich voor kan doen als “een engel des lichts”; zo’n mens heeft nog niet de Heilige Geest ontvangen en  leeft in meer of mindere mate met  afgoden verbonden.

De overgrote meerderheid van  kerken en chr.organisaties  zwijgt politiek correct over het feit, dat Allah een afgod is, uit angst voor jihadgeweld en uit angst voor de mogelijk dan verminderende populariteit bij de achterban, wat dan weer in dalende fondsenwerving tot uitdrukking zou kunnen komen.

Dit is gebleken uit een onderzoek wat ik deed onder een kleine 20 organisaties , die ik vroeg naar hun officiele standpunt en ook kon lezen op hun websites.

In dit radiointerview heb ik er een paar genoemd, zoals de EO, Open  Doors, Evangelie en Moslims, St. Gave,  Arab Vision; graag nodig ik ze allemaal uit voor nader gesprek hierover desgewenst.

Door uit opportunisme of hoe dan ook dit belangrijke punt achterwege te laten, maakt men het moslims moeilijker de Ene ware God te vinden; immers, je kunt Allah best houden, de islam blijven volgen en dan ”een Jezusmoslim””worden, zoals  ds. Jaap Hansum van de GZB verkondigde in Visie 41 van 2005

http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/2005/page/Jezusmoslims__geestelijke_lente_in_de_islam_/articles/article.esp?article=6518114

Dit artikel is niet meer digitaal bereikbaar, maar ongetwijfeld heeft de EO genoemde Visie als tijdschrift nog in haar archief, zal derhalve daar te zien zijn.

Waar dat soort lafheid /politieke correctheid/domheid het geval is, dient men te beseffen, dat wie oprecht de Ene ware God van de Bijbel zoekt, de God van Abraham, Isaak en Jakob,  altijd gezegend wordt.

En dat dan ook moslims bevrijd worden uit hun duisternis, van hun afgod en hun afschuwelijk rolmodel , de meest voorbeeldige moslim Mohammed; lees zijn biografieen er maar es op na.

En juist deze week maken voorgangers, m.n. uit de PKN, het nog veel gekker, geven handvesten en folders  uit (groep in Twente met zgn. “adventmanifest”, Pieter vd Vliet en Richard Vissinga) en werkgroep PKN/RK/islam universiteit/st. Islam en dialoog

http://www.refdag.nl/artikel/1448829/Richt+in+kerk+Korankring+op.html

om de eenheid met moslims te zoeken, samen dezelfde God en verenigd in “naastenliefde”, zie Charter for Compassion, Karin Armstrong, rabbijn Soetendorp en Job Cohen, https://tora-yeshua.nl/2009/11/charter-of-compassion-een-nieuwe-stap-naar-de-pax-mohbama/

We hebben  van God geen geest van lafhartigheid ontvangen in Yeshua, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. (2 Tim. 1:7)

Met de opdracht de “”volle raad Gods te verkondigen”, Hand. 20:27, zoals de Bijbel leert en niet “een andere Jezus, een andere geest of een ander evangelie (2 Cor.11).

Shalom, met liefde voor alle mensen en juist daarom de werken der duisternis ontmaskerend,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

tora-yeshua.nl

NB: zie ook www.dezelfdegod.nl voor het uitstekende boek van Mark Durie, op de website te bestellen; dit boek heb ik samen met Hans Jansen (arabist) mogen presenteren op 21 sept. 2009, zie verslag en beide toespraken op tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

49 Responses to BELUISTER: Andries Radio – met prof. Reitsma (theoloog aan de VU/PKN) en Ben Kok (joods-chr.pastor) – Dezelfde God in Bijbel en koran?

 1. En vind je het niet bijzonder hoe men een simpele zaak zo ingewikkeld probeert te maken? Precies zoals je zegt: Als allah in wezen dezelfde god is, alleen kan je hem door Jezus beter leren kennen. Dan is wodan etc ook dezelfde god. Zo nee, waarom niet?

  Kortom het is een te beladen onderwerp voor deze ‘christelijke’ organisaties om gewoon recht te zeggen wat ze vinden. Ik geloof eigenlijk dat ze hetzelfde geloven als Ben en mij. Echter hebben ze niet het lef om het te zeggen.

  Tevens wordt er steeds geschermd met zogenaamde bekeerde moslims die zeggen dat ze ‘allah’ nu beter kennen. Waarschijnlijk is Bernard zijn eerste opmerking vergeten. Namelijk dat allah en god in veel landen hetzelfde woord is. De bekeerde moslims die ik namelijk ken zeggen uitdrukkelijk dat het niet dezelfde god is. En dat de islam een gevaar voor de samenleving is.

  God is zo groot dat hij moeilijke dingen simpel kan uitleggen. Mensen die simpele dingen moeilijk willen uitleggen geven mij altijd een vreemd gevoel.

 2. Op 10 december 2009 @ 23:23 schreef Johan van den Top

  Beantwoorden

  @ Ben:

  mijn moeder heeft het radio-interview beluisterd (ze was nieuwsgierig wie je was)
  en ze kon zich met beide kampen wel vereenzelvigen. Aan de andere kant snapte ze
  erg goed waarom ik mij overduidelijk getrokken voel tot de boodschap,
  die jij mag uitdragen. Moeders hé ;)

  Shalom,

  Johan van den Top, Barneveld

  • Op 10 december 2009 @ 23:51 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Johan, ben wel benieuwd hoe iemand deze 2 fundamenteel verschillende standpunten kan verenigen, want het is in det geval het één of het ander.
   Maar je moeder bedoelt het ongetwijfeld goed en wellicht kan ze het zelf es toelichten hieronder.
   tot gauw, shalom,
   Ben

 3. Op 13 december 2009 @ 14:58 schreef Johan van den Top

  Beantwoorden

  Mijn mening. Maar is niet zozeer het verenigen in haar totaal denken, maar kunnen inkomen bij beide standpunten.
  Maar ik denk eigenlijk dat het meer is de toon die gebezigd word, voor haar is Yeshua onbetwist haar weg en
  ziet zij allah ook niet meer dan zoals wij dat zien.

  Shalom,

  Johan

 4. Op 4 januari 2010 @ 23:56 schreef Richard Sorge

  Beantwoorden

  Hoi Ben. Ik vroeg me in het kader van dezelfde God in de Bijbel en de koran af hoe jij aankijkt tegen de rechtszaken in Maleisië.

  “In het Maleisisch betekent Allah ‘God’ en daarom willen ook christenen het woord gebruiken als zij spreken over hun god. Maar dat zou verwarrend zijn voor moslims, zo besloot de overheid, want ‘Allah’ is ook de islamitische godsnaam. En dus is ‘Allah’ alleen voorbehouden aan moslims, christenen mogen het woord niet gebruiken.”

  Bron: http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=16933
  en: http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=17039

  • Op 5 januari 2010 @ 00:04 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Richard,
   Dat bericht is heel vermakelijk: deze moslims hebben beter door dan de christenen, dat het een heel andere god betreft in koran en Bijbel
   en het is prima, dat ze Allah voor zichzelf reserveren.
   Maar de rechtbank voelt de politieke Mohbama lijn, allemaal dezelfde god etc., dus die oordeelt politiek correct.
   Zie verder mijn artikel over de namen van de God van Abraham, Isaak en Jakob vs. Allah op deze website onder kop “islam”
   Shalom,
   Ben

 5. Ik leest dat de vader vlees geworden is, dat zegt Ben Kok. Dus de vader is de zoon geworden. Dus God zelf is de mens(Jezus) geworden, om te lijden en te sterven voor de mensheid, mooi is dat. Maar hoe onwetend is die God dan! dat het allemaal voor niets was. Ja de mens bleeft toch doorgaan met zondigen dus toch de hel. Nog iets toen hij aan het kruis hing en de vader zo hulploos vroeg om hulp, welke God riep hij dan aan, want hij was toch zelf die(God), zoals ik het had begrepen van Ben Kok? Want later is hij Jezus(God) toch ten hemel gestegen. En aan de rechterhand van de vader (God) gaan zitten. Kan je mij eens uitleggen wie nou de echte God is? Jezus of de Vader want nu zitten namelijk twee Goden naast elkaar!!!

  • Op 30 augustus 2010 @ 13:45 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Frans,
   God is te groot om te omschrijven, voor ons mensen, Zijn schepsel.
   Wat we weten is uit de Bijbel.
   Vanuit de Vader is de Zoon, als evenbeeld, zie Hebr.1:1-3 en in de Zoon, die als mens op aarde kwam, zien we de Vader (Joh. 14:9).
   In Opb. 21 en lezen we dat de Vader en de Zoon in het hemels Yerushalayim zijn op 1 troon, 22:3 , enkelvoud dus.
   De Zoon zal Zich na het 1000 jarig rijk ook onderwerpen aan de Vader, 1 Cor. 15:28 , dus de eenheid tussen Vader en Zoon is zeer groot.
   De Heilige Geest is de Geest van de Vader en verheerlijkt, verkondigt al wat de Zoon heeft verkondigd, nl. de woorden van de Tenach. Joh. 16:14,15
   Zoals gezegd, een groot mysterie, Vader en Zoon, 2 en toch eenheid, echad, en de Geest gaat uit van Beiden.
   De God van Abraham, Isaak en Jacob is eenheid, echad, maak er dus geen 2 of 3 goden van en laat het mysterie van God binnen de Bijbelse gegevens een groot, zeer te respecteren mysterie zijn van uiteindelijk de Ene ware God.
   Shalom,
   Ben

 6. Jij Ben! had het over Jezus de ENIGE zoon van God, maar jij alleen niet de hele Christelijke wereld zegt dat, mag van mij, moet je zelf weten, maar dan moet je wel goed je werk doen. Ik kom in de boeken van de bijbel tegen, dat Jezus juist niet de ENIGE zoon is, of kijken jullie daar overheen hoe zit dat eigelijk. Moet ik wel het woord zoon letterlijk opvatten. Nee dus lees Exodes 4:22, Zo zegt de Here; Israël is mijn mijn eerstgeboren zoon.” Lees nu Samuël 7:13-14 of Kronicken 22:10 ik zal hem tot een vader zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn.” Het zal je verwarren als je nu Jeremia ” 31:9 leest;
  “Want Ik ben Israël tot een vader,en Efrafin,die is Mijn eerstgeborene.” In Exodus 4:22 wordt Israël ook de eerst geborene genoemd. Wie is nu de echte eerst geborene? Israël of Efraïm? Gewone mensen kunnen kinderen van God genoemd worden; Lees Deuteronemium 14:1 dus Ben is Jezus doodgewoon onze broeder uit vlees en bloed geboren, uit het geslacht van David.” Een mens. (Word vervolg)

  • Op 31 augustus 2010 @ 15:53 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Frans, toch een beetje moslim? Ik dacht het al.
   Je moet onderscheid maken in : alle mensen zijn schepselen van de God van Abraham, Isaak en Jacob, de Ene ware God en Schepper (de koranafgod is heel wat anders, zie het grote verschil!).
   Een zoon of dochter van deze Ene ware God kan ieder mens worden door Yeshua te aanvaarden als Degene,die zijn doodstraf droeg, zo verzoent God de schuld tussen Hem en de mens.
   Dat zijn er velen gelukkig.
   Ook Israel is in figuurlijk zin een zoon van God als volk, want het heil (Bijbel, Yeshua) is uit de Joden zegt Yeshua Zelf in Joh. 4:22
   Maar er is maar 1 Zoon van God in de zin , dat Hij Gods evenbeeld is en dat is Yeshua, zie Hebr. 1:1-3 ; HIj was er al voor de schepping en is van het zelfde wezen als de Vader, niet geschapen , maar als Hem.
   Shalom,
   Ben

 7. Wat ik ben dat is voor mij een weet en voor jou een vraag, zeker iemand die gezocht heb en wijs is geworden.
  Jazeker, de Allah lijkt misschien vreemd voor niet-moeslims, maar deze naam werd door Abraham t/m Mohammed gebruikt. Het is een samenvoeging van de twee Arabische woorden
  Al-ilah, wat betekent De God. Door de letter I weg te laten vind je het woord Allah.
  Door de plaats die het woord heeft in het Arabische zin kan het de vorm Allaha hebben, wat
  zeer dicht bij de Hebreeuwse term voor Schepper ligt, namelijk Eloha. Maar de joden gebruiken de meervoudsvorm Elohim. Dit is fout, omdat deze meervoudsvorm wijst op
  meer dan één God. Het woord Allaha klinkt bijna het zelfde als het Aramese woord voor
  God, dat door Jezus werd gebruikt, namelijk Alaha (zie Encyclopedia Brittanica 1980 onder Allah en Elohim) (Eloh dat is De God – Ilah Arabisch De God) Dus terwijl de naam voor niet moeslims vreemd is, was het voor alle profeten van Abraham tot Mohammed niet vreemd.
  En dat werd ook geleerd aan Ismaël de zoon van Abraham. Hij Abraham was zeker geen jood
  kwam uit Ur Of Chaldeéén omdat het in Mesopotamië lag. Emigreede toen hij 75 jaar oud was en de Bijbel vermeldt duidelijk dat hij daar Een vreemdeling was Genesis 17:8 hij was eerde een Arabier Ur of Chaldeeën ligt namelijk in Irak.

  • Op 1 september 2010 @ 15:13 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Frans, bekend, die benamingen. Dus in welke taal je het ook zegt, “de God” of “God” zegt weinig en is een soort naam, god/goden.
   De vraag is uiteraard: welke God bedoel je? Wodan, Zeus, Baal, Vishnu, Allah (als eigennaam gebruikt), zeg het maar.
   Christenen en Joden maken ook die fout, hebben het over God en Adonai, maar als woord zegt het niets. In de praktijk bedoelen Joden en christenen dan wel: de God van Abraham , Isaak en Jacob, die we in de Bijbel en bovenal in Yeshua leren kennen.
   Maar zeg dat dan en noem Hem zoals Hij in Ex. 3 Zich aan Mozes bekend maakt (JHWH en/fo God van Abraham, Isaak en Jacob) of Abba (Vader) zoals Yeshua ons leert in het bekende gebed: “onze Vader, die in de hemelen zijt”.
   En een moslim bedoelt de korangodheid Allah, zoals dus in de koran beschreven, compleet anders dus dan de Ene ware God (JHWH).
   Verder: nee, Abraham was geen Jood, maar wel de opa van Jacob, die Israel werd genoemd en zo staat Abraham wel degelijk aan het hoofd van het volk Israel, via Isaak en Jacob, het volk, waarbinnen Yeshua ter wereld kwam.
   Shalom,
   Ben

 8. Je was even niet bereikbaar en dacht toen, die Ben is gevlogen maar een goede duif kom altijd terug op het nest.

 9. nou nou frans is wel goed op de hoogte van meerdere geloven
  mijn complimenten , je heb wel gelijk
  ben kok je valt continu in herhaling , kom eens met een betere uitleg
  het lijkt wel of je weet dat je deze dialoog niet kan winnen

  val me zwaar tegen van je
  gr adrie

 10. leuk

 11. beste ben het is juist werkelijk meer dan belachelijk . Het lijkt me goed, dat mensen ook kennis nemen van dit toppunt van krom denken van een JOODS CHRISTELIJKE PASTOOR ,ik kan dat ook op deze manier u woorden omdraaien , want wat u doet is wel op een heel onsmakelijke manier frans aanvallen .
  dit betuig echter wel dat u niet zo wel gespraakt ben . zo als ik heb begrepen is de islam een geloof dat gewoon niet meer is weg te denken , als het echt zo slecht is als u zegt , hoe kan het dan dat er steeds meer mensen moslim worden , het groeit jaarlijk , en bij andere geloofen zwakt het steeds verder af , de afgelopen jaren zie je steeds meer kerken worden afgebroken , of net als hier in brabant worden kerken omgebouwd in appartementen,onmoetingsruimte,kinderopvang,enz , dit zou je nooit bij een moskee zien ,u heeft mij in ieder geval niet overtuigt dat de islam zo slecht is , denk zelfs als je de historie nagaat van de kerk en de kruisridders dan denk ik zelf dat de kerk meer slachtoffers heeft gemaakt als alle geloofen bij elkaar , dat samen met de joden uit israel die hebben er ook een hoop op hun geweten ,,, deze twee samen gevoegd is dan de gemeenschap die u yeshua noemt ,,, ik zelf persoonlijk vind dit een groter gevaar dan moslims , maar ik vind SEKTE’S gevaarlijk

  • Op 3 september 2010 @ 08:48 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Adrie,
   In mijn antwoord aan Frans leg ik uit hoe ons de Naam van de Ene ware God is geopenbaard, door Mozes en bovenal door Yeshua ha Mashiach (JezusChristus). Daar ga je vervolgens niet inhoudelijk op in, zoals zo vaak bij moslims het geval is.
   Je voert nu het argument op, dat de islam zo zou groeien en het christendom zou afzakken.
   Als je iets van de Bijbel wist, zou je weten dat Yeshua Zelf stelt, dat het leven op aarde in de eindtijd, de periode voor Zijn wederkomst, als Sodom en Gomorra zou zijn (lage moraal, verloederd) en dat er weinig oprechte gelovigen overblijven in die eindtijd.
   En dat Israel door alle volken zal worden aangevallen en bijna zal worden vernietigd; op dat moment zal Hij ingrijpen en Zijn volk, Israel en alle oprechte gelovigen in Hem, redden.
   Dus dat de islam met al haar haat en moordlust oprukt, verbaasd me niet.
   De christenheid was na de opkomst van de islam in de 7e eeuw ook veel te laat met verdediging en gingen pas in de aanval in de 11 en 12 e eeuw met de kruistochten, die goed waren als verdedigingsoorlog tegen de islam
   Helaas zijn daarbij ook Joden vermoord vanuit het zeer dwaze antisemitische denken van de RKkerk, jou wel bekend als moslim, want de koran en de hadith staan er bol van.
   Dat is ook het verschil: christelijk antisemitisme is mensenwerk, zeer fout want dwars tegen de Bijbel in! islamitisch antisemitisme is gelegaliseerd in de islambronnen en dus goed volgens moslims.
   Bijbel (Tora-Yeshua): God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf in navolging van Yeshua, het evenbeeld (Zoon) van God in mensengestalte.
   Koran/hadith: onderwerping van alle moslims aan een afgod en volgen van een moordenaar,polygamist, pedofiel als Mohammed, haat en moord naar alle niet-moslims.
   Dus zeg het maar, wat is er nu gevaarlijk , fout, crimineel, desastreus?
   Shalom Arie, de God van Abraham, Isaak en Jacob houdt van alle mensen en volvoert Zijn plan; vergelijk op eerlijk wijze deze Ene ware God met de misleiding van de duivel in de islam.
   Dan zie je het wel, als je eerlijk zoekt naar wat waarheid en liefde is.
   Ben

 12. Ben zegt” (onderwerping van alle moslims aan een afgod en volgen van een moordenaar,polygamist, pedofiel als Mohammed, haat en moord naar alle niet-moslims.) Nu zullen we het omdraaien de liefde van Jezus word wel letterlijk opgevat! Door de Christenen. De Christelijke landen hebben heel! wat gedaan aan pedofilie, en geweld, pedofilie is aan de lopen de band aan de gang, en ze worden door de justitie vervolgd zulke instellingen, georganiseerde reizen voor seksindustrie naar arme Landen. Uit Christenlanden naar Thailand en smullen er hartig op lost die Christen westerlingen. En het zo Christelijke, Zuid-Amerika vaders en ooms, die hele jonge kinderen misbruiken. Nog niet! het Christelijke Afrika daar maar over te zwijgen enz.enz. Geweld in de tweede wereld oorlog werd op twee grote steden een Christelijke atoombom gedropt honderden Duizenden onschuldige slagoffers. Vietnam orange: “The Chemical Terror of Vietnam”, Werd hevig vervuild met dioxine één van de meest giftige chemicalliën ooit. Gedropt door Amerika een Christenland. Honderden duizenden slagoffers, dan nog de brandbommen ik heb het nog op mijn netvlies dat Vietnam meisje, dat helemaal verbrand was vreselijk. De die afgemaakt door het Christen land Duitsland Enz.enz. Jezus heeft zijn Goddelijkheid nooit op ge eist. Hij is zo gemaakt!daarom hebben de joden hem nooit tot nu toe erkend als een profeet en de Messias. Zij wilden hem niet, ze wilde hem dood hebben jou god Ben, die jij aanbid en verafgood met velen anderen. Maar nog een vraag ben je nou Jood of Christen beide kan niet Dat is namelijk krom van beide walletjes eten. Of je bid als een jood of als Christen, een Jood Bid zeker niet als christen zeker weten.

  • Op 3 september 2010 @ 19:26 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Frans, ga je nog lezen of nadenken of wat?
   De foute praktijken van christenen of slechte akties van mensen, die als christenen worden gezien ten onrechte, zijn natuurlijk geen norm en ik heb dat al uitgelegd.
   De foute akties van moslims zijn ook geen norm voor de islam
   Vergelijk Bijbel met koran/hadith.
   Conclusie: liefde voor God en naaste is de Bijbelse norm, onderdrukking van de moslims en haat naar niet-moslims is de koran/hadith norm.

   Daarom worden de Alevieten als slechte moslims gezien door de Wahabieten en andere orthodoxe moslims, de meerderheid dus, want Alevieten nemen de agressieve koranteksten minder serieus en wijken daarmee af van de islamnorm van onderdrukking en haat.

   Verder is het onzin om te stellen, dat Yeshua Zich niet als Gods Zoon beschouwde en daarmee als God gelijk stelde; Hij deed dat wel en bewees het met de wonderen en omdat Hij Zich ook zo uitsprak, veroordeelde het Sanhedrin Hem ter dood, zie Lucas 22:66-77 e.a. teksten.
   Joods-christelijk kan wel degelijk, al de gelovigen in Yeshua zijn joods-christelijk.
   Joods is geloof in de Ene ware God zonder Yeshua te aanvaarden, christelijk is geloof in de Ene ware God zonder de Tora serieus te nemen.
   Joods-christelijk is dus de juiste benaming en invullling.
   Shabbath shalom,
   Ben

 13. Beste Ben ik zal met de namen komen, als jij op jouw site het zal zeten, wat ik jou zal sturen.

 14. Beste Ben,
  hier alvast wat uitleg. Dus niet van de moslims. leest deze link.
  http://www.wat-is-waarheid.info/bijbel-vervalsing.htm (vervolg)

  Shalom
  Frans

 15. @ Frans:

  Daarom misschien handig om de bronteksten erop na te slaan misschien?
  Is maar een tip ;-)

  Met vriendelijke groet,

  Johan van den Top

 16. Hi Ben, IK zou het ook niet meer weten, zal dit ook door de moslims gedaan zijn?

  http://www.bijbel.nl/welke%20bijbelvertaling.htm

 17. Beste Frans,

  Wat is nu je punt? Je kwakt een link neer zonder het zelf schijnbaar eens goed door te nemen :-D
  Moet niet echt gekker worden he ;-) Sla de bronteksten van de Tenach er eens op na en leg dat in vergelijk.
  Daarna kunnen we beginnen met de diverse codices onder de loep te nemen, wat genoemde link o.a. ook doet.
  Er wordt niks aan kracht afgedaan beste Frans, volgende keer wat beter lezen.

  Met vriendelijke groet en een fijn weekend toegewenst,

  Johan van den Top

 18. Dat de Bijbel vervalst zou zijn is trouwens het meest gehoorde argument
  vanuit Islamitische hoek. Is ook het enige houvast om Mohammed enige geloofwaardigheid te geven,
  constaterende dat hij zijn legitimiteit uit de Tenach en het Evangelie probeerde te halen.
  Dat dit historisch geen enkel houvast biedt, doet er schijnbaar niet toe.

  Gods lijn door de Tenach en het Evangelie is duidelijk en rechtlijnig, waarbij de aankondiging
  en werken van onze Messias Jezus als een rode draad door Zijn woord loopt.

  En met nadruk géén Isa als profeet van de Mahdi. Ezechiël, Daniël en Openbaringen waarschuwen ons hier
  duidelijk voor (duizend jaar voor het ontstaan van de Qur’an) wat in de eindtijden zou gebeuren.

  Een valse profeet onderhorig aan de anti-christ. Wat vertelt de Qur’an ons? Dat de Mahdi zal opmarcheren
  naar Jerusalem, waarbij Isa zich zal aansluiten om vele mensen te juiste weg te tonen. Kortom: Isa is de verkondigde
  valse profeet, onderhorig aan het Beest: de anti-christ.

  Mohammed en zijn volgelingen zijn er dus alles aan gelegen om de Bijbel als woord van God te ontkrachten.

  Sorry, wrong spot here to convince people Frans.

  Met vriendelijke groet,

  Johan van den Top

 19. In dat verband denk ik dat Mohammed iets te veel zijn oor heeft laten hangen bij de gnostici van zijn tijd.
  Dit getuige de vele (vele vele) misconcepties en verdraaiingen die terugkomen in zijn boek.

  En dat hij werd “ingegeven door een aartsengel” maakt het des te gevaarlijker, immers:

  “Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus
  willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, OF EEN ENGEL UIT DE HEMEL, u een evangelie verkondigen,
  afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben,
  zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.”
  – Galaten 1 –

 20. De “Sirat Rasoel Allah” is in dit verband ook (meer dan) indicatief voor
  de demonische afkomst van deze (gevallen) engel, die Mohammed gedurende 23 jaar
  zou “onderwijzen”.

  Dat ook de Qur’an niet rechtstreeks is opgeschreven door Mohammed (immers analfabeet)
  maar door zijn volgelingen in de loop der jaren en in nog latere jaren is verzameld
  geeft juist aan dat de Qur’an in ernstige twijfel kan en mag worden getrokken.

  Er is maar één zegel en dat is Yeshua / Jezus van Nazareth.

  Met vriendelijke groet,

  Johan van den Top

 21. Het Nieuwe Testament is geschreven in de periode 40-100 van onze jaartelling.
  De vroegst overgeleverde papyrusmanuscripten (zoals o.a. de Bodmer II en delen van het “Chester Beatty papyrus) dateren
  van 125 onze jaartelling. Een tussenperiode van om en nabij 25 jaar.
  Hierin is de rode draad en boodschap identiek aan de latere bronteksten.

  En nu hou ik, voor nu beloofd, op.

  Met vriendelijke groet,

  Johan van den Top

 22. Beste Ben,

  Welke Bijbel hanteert jij? want je ziet wel hoezeer de Bijbel verkracht is. Dan kan je niet meer spreken van een maagdelijkheid. Zoals een maagd verkracht wordt door een gewelddadige man, is de maagd geen maagd meer, hoe jammer genoeg voor de maagd! Dus de Christen, bijbel vertalers en vernieuwers! hebben de bijbel zelf verkracht. Want je ziet wel hoeveel veranderingen de bijbel is ondergaan. De Jehova organisatie,
  spreken van 50.000 fouten in de bijbel. Bron, Awake volume xxxv111 Brooklyn N.y. 8 september 1957. De meeste van deze fouten zijn verwijderd” zeg men, hoeveel van deze fouten zijn er dan nog over? 5000? 500? 50? Zelfs als er 50 overblijven,schrijf je deze fouten dan toe aan God?”

  gr.
  Frans

 23. Johan van den Top
  10 september 2010 om 7:12 pm
  In dat verband denk ik dat Mohammed iets te veel zijn oor heeft laten hangen bij de gnostici van zijn tijd.
  Dit getuige de vele (vele vele) misconcepties en verdraaiingen die terugkomen in zijn boek.

  Hi Johan Toch oogkleppen op, Ik heb genoeg aangetoond, op deze site, wat een verandering de Bijbel is ondergaan.(Bedankt Ben voor het plaatsen)

  Het Lijkt allemaal op het zelfde commentaar, schelden,demoniseren. Heb Christus niet gezegd, heb je vijanden lief.(Dus heren ga je best doen want de hel is er nog steeds en voor iedereen)

  gr.
  Frans

 24. @ Frans:

  Je gaat inhoudelijk niet in op de hier aangedragen beweringen, je doet het af als schelden e.d.
  Enige studie naar de materie, d.w.z. de opmerkelijke overeenkomsten tussen de gnostici en Mohammed
  die naar eigen zeggen dit ook kreeg aangereikt van gnostische christenen, geeft genoeg indicatie
  dat hij voor een groot deel hier zijn religie op gebaseerd heeft.

  Ik heb je genoeg aangereikt om jouw beweringen teniet te doen, je eigen link ontkracht notabene
  je eigen beweringen. Daarover van mijn kant dus genoeg gezegd.

  En nergens, ik herhaal nergens, zie ik iets terug van het niet liefhebben van mijn naaste.
  Jezelf in een slachtofferrol plaatsen is heel makkelijk, maar niet constructief voor een discussie Frans.

  De Bijbel is aangetoond in al zijn vertalingen niet verder afwijkend dan 99,5% van zijn bronteksten.
  Kunnen we dat hetzelfde zeggen van de verschillende verhalingen in de Qur’an en de Ahadith die in de jaren
  na Mohammed gebundeld zijn? Verre van dat.

  Maar goed, het is jouw keuze om het woord van God te ontkrachten, daarvoor een surrogaat religie in de plaats te stellen
  die zijn erkenning wil halen uit de Tenach en het Evangelie, maar anderzijds dit woord beticht van vervalsing.
  Aardig curieus niet?

 25. In de Qur´an staat:
  Wij (wie is wij, God is toch één?) hebben voor jou geen gezant of Profeet gezonden zonder dat de Satan, als hij iets wenste, hem iets naar zijn wens in de mond legde. Maar God schaft af wat Satan ingeeft; dan stelt God Zijn verzen vast. God is wetend en wijs.

  Allah zegt hier dus dat het “normaal” is dat profeten zo nu en dan wat satanische vervloekingen en verdraaiingen uitspreken, kan allemaal en mag allemaal.
  Hoe bedoel je jezelf vrijpleiten als het even niet uitkomt.

  Enige contradicite te bespeuren met de gehele rode lijn door de Bijbel?

  De Qur’an geeft tevens aan dat het Evangelie in de loop der jaren vervalst is.
  Heel knap is dan dat de originele manuscripten daterende vanaf 125 na Chr. indentiek zijn (tot op 99,5%) van de huidige gangbare Bijbelvertalingen.Het verschil zit hem in de uitspraak en gebruik van woorden op zo’n klein niveau vergelijkbaar met het verchil tussen: een groot huis of een grote villa.

  En komende op de kruisiging van Jezus. Waarom zou Allah vereisen dat Jezus (zo u van mening bent Isa), de perfecte mens, moest sterven? De Qur’an zegt in Surah 10:9 dat je met dergelijke vragen naar de Bijbel moet gaan. Maar daar kun je volgens dezelfde Qur’an niet heen gaan omdat dat boek besmet is geraakt door lucifer. Terwijl diezelfde bronteksten van de Bijbel, ver voor Mohammed’s tijd, toen en nu nog steeds als basis dienen. Hoe kan iets in Mohammeds tijd wel echt zijn en even later niet meer?

  Een en al contradictie in Mohammeds betoog.

 26. Johan,

  Als je wil weten! wat Wij betekent, moet je de dikke van Dale raadplegen.
  Wat betreft plagiaat van de Bijbel door Mohammed hier wat om te lezen.

 27. De Qoer’aan is een plagiaat van de Bijbel

  Vraag: Is het niet waar dat de Profeet Mohammed (saws) de Qoer’aan heeft gekopieerd van de Bijbel?

  Antwoord:

  Veel critici zeggen dat de Profeet Mohammed (saws) zelf niet de schrijver was van de Qoer’aan maar het leerde en /of kopieerde het van andere menselijke bronnen of van vroegere geschriften of openbaringen.

  1. MOHAMMED (saws) LEERDE DE QOER’AAN VAN EEN ROMEINSE HOEFSMID, DIE EEN CHRISTEN WAS.

  Sommige heidenen beschuldigde de Profeet ervan dat hij de Qoer’aan leerde van een Romeinse hoefsmid, die een Christen was en verbleef in de buitenwijken van Mekka. De Profeet ging vaak bij hem kijken hoe hij zijn werk deed. Een openbaring van de Qoer’aan was genoeg om deze beschuldiging te verwerpen. De Qoer’aan zegt in Soerah An-Nahl, hoofdstuk 16, vers 103:

  “En voorzeker, Wij weten dat zij zeggen: ‘Voorwaar, het is slechts een mens die hem onderwijst.’ De taal van degenen waar zij valselijk naar verwijzen is vreemd, maar dit is een duidelijke Arabische taal” (Qoer’aan 16:103)

  Hoe kan een persoon wiens moeders spraak buitenlands was en moeilijk een beetje gebroken Arabisch sprak, de bron zijn van de Qoer’aan, die puur, welsprekend en fijn Arabisch is? Om te geloven dat een hoefsmid de Profeet de Qoer’aan onderwees, is zo ongeveer gelijk aan het geloven dat een Chinese immigrant naar Engeland, die nauwelijks Engels sprak, Shakespeare onderwees.

  2. MOHAMMED (SAWS) LEERDE HET VAN WARAQA- EEN FAMILIELID VAN KHADIJAH (RA)

  Mohammad’s (saws) contacten met de Joodse en de Christelijke geleerden was erg gelimiteerd. De meest prominente Christen die hij kende was een oude blinde man, genaamd Waraqa ibn-Naufal, een familielid van de eerste vrouw van de Profeet, Khadijah (ra). Alhoewel hij van Arabische afkomst was, is hij bekeerd tot het Christendom en was welbekend met het Nieuwe Testament. De Profeet (saws) heeft hem slechts twee keer ontmoet. De eerste keer was toen Waraqa in aanbidding was in de Ka’aba (voor de Profetische missie) en hij kuste liefdevol het voorhoofd van de Profeet (saws). De tweede ontmoeting was toen de Profeet op bezoek ging bij Waraqa nadat hij zijn eerste openbaring had ontvangen. Waraqa stierf drie jaar later, en de openbaringen gingen nog 23 jaar door. Het is dus idioot om aan te nemen dat Waraqa de bron van de inhoud van de Qoer’aan was.

  3. DE RELIGIEUZE DISCUSSIE VAN DE PROFEET MET DE JODEN EN DE CHRISTENEN

  Het is waar dat de Profeet religieuze discussies had met de Joden en de Christenen, maar ze vonden plaats in Medinah, meer dan 13 jaar nadat de openbaringen van de Qoer’aan waren gestart. De beschuldiging dat deze Joden en Christenen de bron waren is belachelijk, omdat in deze discussies de Profeet (saws) de rol van leraar of een preker vervulde, terwijl hij de anderen aan het uitnodigen was om de Islam te omarmen. En hij zei ook dat zij (de Joden en de Christenen) hun echte leerstellingen van het Monothesme hadden verlaten. Diverse van deze Joden en Christenen bekeerden zich later tot de Islam.

  4. DE PROFEET (SAWS) LEERDE DE QOER’AAN VAN DE JODEN EN CHRISTENEN DIE HIJ HAD ONTMOET BUITEN ARABIË.

  Alle historische verslagen die er zijn, laten zien dat Mohammed (saws) alleen maar drie reizen heeft gemaakt buiten Arabi, voor zijn Profeetschap:

  i. Op de leeftijd van 9 jaar, vergezelde hij zijn moeder naar Medinah

  ii Tussen de leeftijd van 9 en 12, vergezelde hij zijn oom Abu-Talib op een zakenreis naar Syri.

  iii Op de leeftijd van 25, leidde hij Khadijah’s karavaan naar Syri.

  Het is toch niet voor te stellen dat de Qoer’aan een resultaat is van de incidentele gesprekken die hij heeft gevoerd met de Christenen of Joden op n van de hierboven vermelde reizen.

  5. LOGISCHE ARGUMENTEN DIE BEWIJZEN DAT DE PROFEET DE QOER’AAN NIET HEEFT GELEERD VAN DE JODEN OF CHRISTENEN.

  i. Het dagelijkse leven van de Profeet was als een open boek voor iedereen. Er is zelfs een openbaring gekomen om de mensen te vragen, de Profeet wat meer privacy te geven in zijn eigen huis. Als de Profeet mensen zou ontmoeten, die hem zouden leren om te zeggen wat de openbaring van God zou zijn, dan zou dit niet lang geheim kunnen blijven.

  ii. De extreem prominente adelen van de Quraish, die de Profeet volgden en de Islam accepteerden waren zeer wijze en intelligente mannen, die makkelijk zouden kunnen opmerken als er iets verdachts zou wezen in de wijze waarop de Profeet (saws) de openbaringen op hun overbracht – en helemaal omdat de openbaringen 23 jaar duurden.

  iii. De vijanden van de Profeet hielden hem goed in de gaten, zodat ze een bewijs konden vinden voor hun aantijging dat hij een leugenaar was. Ze konden zelfs niet het kleinste moment naar voren brengen, waarin de Profeet geheime ontmoetingen zou hebben gehad met vooral Joden en Christenen.

  iv. Het is ondenkbaar dat elke menselijke auteur van de Qoer’aan de situatie zou hebben geaccepteerd, waarin hij geen lof zou krijgen voor het schrijven van de Qoer’aan.

  Dus, historisch en logisch kan het niet worden bewezen dat er een menselijke bron is voor de Qoer’aan.

  6. MOHAMMED (SAWS) WAS EEN ANALFABEET

  De theorie dat Mohammed (saws) zelf de auteur van Qoer’aan was of hem kopieerde van andere bronnen kan worden ontkracht door het enige historische feit, dat hij een analfabeet was.

  Allah getuigt Zelf in de Qoer’aan

  In Surah Al-Ankaboet, hoofdstuk 29, vers 48

  “En daarvoor heb jij nooit een boek gelezen, en jij hebt nooit iets ervan met je rechterhand geschreven. Anders zouden de ontkenners zeker twijfelen.” [Qoer’aan 29:48]

  Allah (swt) wist dat er velen zouden twijfelen aan de authenticiteit van de Qoer’aan, en het zouden toeschrijven aan de Profeet Mohammed (saws). Daarom koos Allah, met zijn Goddelijke Wijsheid, een ‘Ummi’ (analfabeet) om de laatste Profeet te zijn, zodat de twijfelaars niet de minste rechtvaardiging hadden om te twijfelen aan de Profeet. De beschuldigingen van zijn vijanden, dat hij de Qoer’aan had gekopieerd vanuit andere bronnen en het allemaal had vormgegeven in een mooie taal, had enig gewicht kunnen hebben, maar deze kwetsbare valse beschuldiging is een waanbeeld van de ongelovige en de cynicus.

  Allah bevestigd in de Qoer’aan in Surah Al-A’raf, hoofdstuk 7, vers 157:

  “(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjiel, geschreven is.”

  De voorspelling van de komst van de ongeletterde Profeet (saws) staat ook vermeld in de Bijbel, in het boek van Jesajah, hoofstuk 29, vers 12

  “Of men geeft het Boek aan hem, die niet lezen kan.” [Jesajah, 29:12]

  7. DE ARABISCHE VERSIE VAN DE BIJBEL WAS ER NOG NIET

  De Arabische versie van de Bijbel was er nog niet in de tijd van de Profeet Mohammed (saws). De eerste Arabische versie van het Oude Testament is dat van R. Saadias Gaon, 900 NC – meer dan 250 jaar na de dood van onze geliefde Profeet. De oudste Arabische versie van het nieuwe testament werd gepubliceerd door Erpenius in 1616 nc – ongeveer 1000 jaar na het overlijden van onze Profeet.

  8.DE OVEREENKOMSTEN IN DE QOER’AAN EN DE BIJBEL ZIJN HET GEVOLG VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BRON.

  Overeenkomsten tussen de Qoer’aan en de Bijbel hoeft niet meteen te betekenen dat de latere moet zijn gekopieerd van de eerdere. Eigenlijk geeft dit het bewijs dat beiden zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke derde bron; alle goddelijke openbaringen kwamen van dezelfde bron – de Ene Universele God. Wat voor menselijke veranderingen er ook in deze Joodse, Christelijke en andere oudere religieuze geschriften zijn aangebracht, er zijn een aantal plekken onaangetast gebleven van verandering en zijn dus hetzelfde in vele religies.

  Het is waar dat er sommige overeenkomsten zijn tussen de Qoer’aan en de Bijbel, maar dit is niet voldoende om Mohammed (saws) ervan te beschuldigen dat hij heeft verzameld of gekopieerd van de Bijbel. Dezelfde logica zou dan ook kunnen gelden voor Christenen en de Joden, en dan zou men dus verkeerd kunnen aannemen dat Jezus (as) niet een oprechte Profeet (God verhoede) zou zijn en dat hij simpelweg zou hebben gekopieerd vanuit het Oude Testament.

  De overeenkomsten tussen de twee, geven een gemeenschappelijke bron aan, dat is n echte God en de continuering van het monothesme, en niet dat de latere Profeten allemaal gekopieerd hebben van de vorige Profeten.

  Als iemand iets overschrijft tijdens een examen, dan zou hij zeker niet aangeven dat hij het heeft gekopieerd van zijn buurman of meneer xyz. Profeet Mohammed (saws) gaf veel respect en krediet aan alle vorige Profeten (as). De Qoer’aan vermeldt ook diverse openbaringen die zijn gegeven door God de Almachtige aan verschillende Profeten.

  9. MOSLIMS GELOVEN IN DE TAURAH, PSALMEN(ZABOOR), INJIEL (EVANGELIËN-BIJBEL) EN DE QOER’AAN.

  Vier openbaringen van Allah, staan met naam vermeld in de Qoer’aan: de Taurah, de Zaboor, de Injiel en de Qoer’aan.

  Taurah, de openbaring die is gegeven aan Moesa (as) (Mozes)

  Zaboor, de openbaring die is gegeven aan Dawood (as) (David)

  Injiel, de openbaring die is gegeven aan Isa (as) (Jezus)

  ‘Al-Qoer’aan’, de laatste en finale openbaring die is gegeven aan de laatste en finale Boodschapper Mohammed (saws).

  Het is een onderdeel van het geloof voor elke Moslim om te geloven in alle Profeten van God en in alle openbaringen van God. Maar, de Bijbel van deze tijd, heeft de eerste vijf boeken van het Oude Testament toegeschreven aan Mozes en de Psalmen worden toegeschreven aan David. Bovendien, het Nieuwe Testament of de vier Evangelin van het Nieuwe Testament zijn niet de Taurah, de Zaboor of de Injiel, waar de Qoer’aan naar refereert. Deze boeken van de tegenwoordige Bijbel, bevatten gedeeltelijk het woord van God, maar deze boeken zijn zeker niet de exacte, accurate en complete openbaringen die zijn gegeven aan de Profeten.

  De Qoer’aan presenteert al deze verschillende profeten van Allah, als dat ze behoren tot eenzelfde broederschap. Ze hadden allemaal dezelfde profetische missie en dezelfde basisboodschap. Hierdoor kunnen de fundamentele leerstellingen van de grote religies elkaar niet tegenspreken, zelfs al zat er een heel groot tijdbestek tussen de verschillende profetische missies, want de bron van deze missies was n: God de Almachtige, Allah. Dit is waarom de Qoer’aan zegt dat de verschillen tussen de diverse religies niet de verantwoordelijkheid zijn van de profeten, maar van de volgelingen van deze profeten, die een deel zijn vergeten van wat ze hadden geleerd en bovendien de geschriften verkeerd interpreteerden en veranderden. De Qoer’aan kan daarom niet worden gezien als een geschrift die in strijd is met de leerstellingen van Mozes, Jezus en andere profeten. In tegendeel, het bevestigt, maakt compleet en voltooid de boodschappen die zij naar hun volk brachten.

  Een andere naam voor de Qoer’aan is de ‘Furqan’, dat betekent het criterium om goed van slecht te onderscheiden. En het is op basis van de Qoer’aan waarmee we kunnen ontcijferen welke delen van de vroegere geschriften kunnen worden gezien als het woord van God.

  10.WETENSCHAPPELIJKE VERGELIJKING TUSSEN DE QOER’AAN EN DE BIJBEL

  Als je Bijbel en de Qoer’aan vluchtig door kijkt dan zou je diverse punten kunnen vinden die exact hetzelfde lijken in beiden, maar wanneer je ze van dichtbij analyseert, dan zou jij je realiseren dat er een groot verschil is tussen hen. Alleen gebaseerd op historische details is het moeilijk voor iemand die noch vertrouwd is met het christendom noch met de Islam, om te komen tot een goede beslissing welke van de twee geschriften de waarheid is. Maar als je de relevante passages uit beide geschriften zou verifiren met wetenschappelijke kennis, dan zou je zelf de waarheid gaan realiseren.

  a. Schepping van het Universum in zes dagen

  Zoals, volgens de Bijbel, in het eerste boek van Genesis in hoofdstuk n, het universum is geschapen in zes dagen en elke dag is gedefinieerd als een 24-uurs periode. Alhoewel er ook in de Qoer’aan staat vermeld dat het universum was geschapen in zes ‘Ayyaams’, ‘Ayyaam’ is het meervoud van yawm; dit woord heeft twee betekenissen. De eerste, het betekent een standaard 24-uurs periode (een dag), een ten tweede, betekent het ook een periode, stadium of tijdvak die een heel lange periode beslaat. Wanneer de Qoer’aan vermeld dat het universum is geschapen in zes ‘Ayyaams’, verwijst het naar de schepping van de hemelen en de aarde in zes lange periodes of tijdvakken; wetenschappers hebben geen probleem met deze verklaring. De schepping van het universum heeft biljoenen jaren gekost, dat bewijst de fout of tegenstelling in het concept van de Bijbel, die zegt dat de schepping van het universum zes dagen van 24 uur in beslag nam.

  b. De zon is geschapen nadat de dag was geschapen.

  De Bijbel zegt in hoofdstuk 1, verzen 3-5 van Genesis dat het fenomeen dag en nacht was geschapen op de eerste dag van de schepping van het universum door God. Het licht dat circuleert in het universum in een resultaat van een ingewikkelde reactie in de sterren; deze sterren waren geschapen, volgens de Bijbel (Genesis, hoofdstuk 1, vers 14 tot 19) op de vierde dag. Het is onlogisch om te vermelden dat het resultaat, dat is het licht (het fenomeen van dag en nacht) was geschapen op de eerste dag van de Schepping, terwijl de oorzaak of bron van het licht drie dagen later was geschapen. Bovendien het bestaan van de avond en de morgen als onderdelen van een dag is alleen maar mogelijk, na de schepping van de aarde en zijn rotatie om de zon. In contrast met de Bijbel, geeft de Qoer’aan geen onwetenschappelijke feiten met betrekking tot de Schepping. Dus het is absoluut absurd om te zeggen dat de Profeet Mohammed (saws) de passages met betrekking tot de Schepping van het universum heeft gekopieerd uit de Bijbel, maar deze onlogische en fantasievolle episode van de Bijbel over het hoofd heeft gezien.

  c. De Schepping van de Zon, de Aarde en de Maan.

  Volgens de Bijbel, Boek van Genesis, hoofdstuk 1, vers 9 tot 13, is de aarde geschapen op de derde dag, en zoals staat in de verzen 14 tot 19, zijn de zon en de maan geschapen op de vierde dag. De aarde en de maan komen, zoals we weten, voort uit hun originele ster, de Zon. Dus om de schepping van de zon en de maan na de schepping van de aarde te plaatsten is tegenstrijdig met het vastgestelde (bewezen) idee van de formatie van het zonnestelsel.

  d. De Vegetatie (plantengroei) is geschapen op de derde dag en de Zon op de vierde dag.

  Volgens de Bijbel, Boek van Genesis, hoofdstuk 1, verzen 11-13, is de vegetatie geschapen op de derde dag samen met de grassen, planten en bomen; en verder in de verzen 14-19, staat dat de zon is geschapen op de vierde dag. Hoe is het wetenschappelijk mogelijk voor vegetatie om te verschijnen, zonder de aanwezigheid van de zon (zoals staat in de Bijbel).

  Als de Profeet Mohammed (saws) inderdaad de schrijver was van de Qoer’aan en deze heeft gekopieerd van de Bijbel, hoe kreeg hij het dan voor elkaar om de feitelijke fouten die de Bijbel heeft te ontwijken. De Qoer’aan bevat geen enkele verklaring die tegenstrijdig is met wetenschappelijke feiten.

  e. De Zon en de Maan zenden beiden licht uit.

  Volgens de Bijbel stralen zowel de zon als de maan hun eigen licht uit. In het Boek van Genesis, hoofdstuk 1, vers 16, wordt gezegd,”God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.”

  De wetenschap verteld ons vandaag de dag dat de maan niet zijn eigen licht heeft. Dat bevestigt het Qoer’anische concept, dat het licht van de maan een reflecterend licht is. Om te denken dat 1400 jaar geleden, de Profeet Mohammed (saws) deze wetenschappelijke feiten in de Bijbel corrigeerde, en daarna zulke gecorrigeerde passages overnam in de Qoer’aan, is het denken aan iets wat onmogelijk is.

  11.ADAM (AS), DE EERSTE MAN OP DE AARDE, LEEFDE 5800 JAAR GELEDEN.

  Volgens de stamboom van Jezus Christus (as), die wordt weergegeven in de Bijbel, van Jezus door Abraham (as) tot de eerste man op de aarde (Adam, as), verscheen Adam ongeveer 5800 jaar geleden op de aarde:

  i. 1948 jaar tussen Adam (as) en Abraham (as)

  ii. Ongeveer 1800 jaar tussen Abraham (as) en Jezus (as)

  iii. 2000 jaar vanaf Jezus (as) tot vandaag de dag.

  Deze getallen worden nog verder verward, door het feit dat de Joodse kalender nu ongeveer 5800 jaar oud is.

  Er is genoeg bewijs van archeologen en anthropologische bronnen om aan te nemen dat de eerste mens reeds tienduizenden jaren geleden op de aarde aanwezig was, en niet 5800 jaar geleden, zoals wordt gezegd in de Bijbel.

  De Qoer’aan spreekt ook over Adam (as) als zijnde de eerste mens op de aarde, maar het geeft geen enkele datum of periode van zijn leven op de aarde – in tegenstelling tot de Bijbel. Wat de Bijbel zegt met betrekking tot dit onderwerp is totaal tegenstrijdig met de wetenschap.

  12.NOAH (AS) EN DE VLOED

  De Bijbelse beschrijving van de vloed, in Genesis hoofdstuk 6, 7 en 8, indiceert dat de overstroming universeel was en alles wat op de aarde leefde vernietigde, behalve degenen die met Noah (as) in de de ark waren. De beschrijving suggereert dat de vloed plaats vond, ongeveer 1656 jaar na de schepping van Adam (as), of 292 jaar voor de geboorte van Abraham (as), Noah was destijds 600 jaar oud. Dus de vloed kan hebben plaatsgevonden in de 21ste of 22ste eeuw voor Christus.

  Het verhaal van de vloed, zoals het wordt verteld in Bijbel, spreekt het wetenschappelijke bewijs van archeologische bronnen tegen, die aangeven dat de 11de dynastie in Egypte en de derde dynastie in Babyloni bestonden zonder enige onderbreking in de samenleving en op een manier die totaal niet was geraakt door een grote calamiteit, die zou hebben plaatsgevonden in de 21ste eeuw voor Christus. Dit spreekt het Bijbelse verhaal tegen dat de gehele wereld onder water heeft gestaan.

  In tegenstelling hiermee, spreekt de Qoer’anische versie van het verhaal van de vloed van Noah (as) geen wetenschappelijke feiten of archeologische data tegen; ten eerste, de Qoer’aan geeft geen specifieke data of jaar aan waarop het zou moeten hebben plaatsgevonden, en ten tweede, volgens de Qoer’aan was de vloed geen universeel gebeuren, dat het gehele leven op de aarde vernietigde. Het is zelfs zo dat de Qoer’aan specifiek aangeeft dat de vloed een lokaal gebeuren was, waar alleen het volk van Noah (as) bij betrokken was.

  Het is onlogisch om aan te nemen dat de Profeet Mohammed (saws), het verhaal van Noah heeft geleend van de Bijbel en vervolgens de fouten corrigeerde, voordat hij het in de Qoer’aan vermeldde.

  13. HET VERHAAL VAN MOZES (AS) EN FARAO OVER DE UITTOCHT

  Het verhaal van Mozes (as) en de Farao lijken veel op elkaar in de Qoer’aan en de Bijbel. Beide geschriften zijn het eens dat Farao verdronk toen hij Mozes (as) achtervolgde, terwijl hij (Mozes, as) de Isralieten door de zee leidde, die voor hen opzij ging. De Qoer’aan geeft een extra stuk informatie in Surah Yunus, hoofdstuk 10, vers 92:

  “En op deze dag redden Wij jouw lichaam, opdat jij een Teken zult zijn voor hen die na jou komen. En voorwaar, velen van de mensen zijn achteloos tegenover Onze Tekenen.” [Qoer’aan 10:92]

  Dr. Maurice Bucaille bewees, na een grondig onderzoek dat, alhoewel Rameses II bekend stond dat hij de Israelieten vervolgde volgens de Bijbel, hij stierf terwijl Mozes (as) zijn toevlucht zocht in Median. Zijn zoon Merneptah, die hem opvolgde als Faraoh verdronk gedurende de uitdrijving van de Isralieten. In 1898, is het gemummificeerde lichaam van Merneptah gevonden in de vallei van de Koningen in Egypte. In 1975, kreeg Dr. Maurice Bucaille, samen met andere doktoren toestemming om de Mummie van Merneptah te onderzoeken. De bevindingen bewezen dat Merneptah waarschijnlijk is gestorven door verdrinking of een grote shock die onmiddellijk is voorafgegaan aan het moment van verdrinking. Dus het Qoer’anische vers, dat Ze zijn lichaam zouden redden als een teken, is uitgekomen doordat het lichaam van de Farao is bewaard in de Royal Mummies Chamber in het Egyptische Museum in Cairo.

  Het vers van de Qoer’aan leidde ertoe dat Dr. Maurice Bucaille, die toen een Christen was, de Qoer’aan ging besturen. Hij schreef later een boek ‘De Bijbel, de Qoer’aan en Wetenschap’, en gaf toe dat de Auteur van de Qoer’aan niemand anders kan zijn dan God Zelf. Dus hij omarmde de Islam en werd een Moslim.

  14. DE QOER’AAN IS EEN BOEK VAN ALLAH

  Deze bewijzen zouden voldoende moeten zijn om te concluderen dat de Qoer’aan niet is gekopieerd van de Bijbel, maar dat de Qoer’aan de Furqaan is ‘het Criterium’, waarmee goed van slecht kan worden onderscheiden en het zou moeten worden gebruikt om te ontcijferen van welk deel van de Bijbel mag worden aangenomen dat het het woord van God is.

  De Qoer’aan zelf getuigt in Surah Sajda, hoofdstuk 32, vers 1 tot 3

  “Alif Laam Meem. De neerzending van het Boek, waaraan geen twijfel is, is van de Heer der Werelden. Zij zeggen zelfs:’Hij (Mohammed) heeft hem verzonnen” Nee! Het is de Waarheid van jouw Heer, zodat jij een volk waarschuwt, tot wie voor jou geen waarschuwer is gekomen. Hopelijk zullen zij Leiding volgen.”

  [Qoer’aan 32:1-3]

  • Op 15 september 2010 @ 19:20 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Frans, dit lange stuk van je is te onzinnig voor woorden, ik denk dat alle lezers er gemakkelijk gehakt van kunnen maken en daarom publiceer ik jouw ongetwijfeld serieus bedoelde poging de koran tot Goddelijke waarheid te verklaren.
   Ik volsta met:” aan de vruchten kent men de boom” en het is duidelijk wat de vruchten van de koran zijn: haat naar alle niet-moslims en onderdrukking van de moslims zelf, de vrouwen het meest.
   Graag per punt het commentaar van alle lezers, die dat zinvol vinden,
   shalom,
   Ben

  • Op 15 september 2010 @ 21:15 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Frans, dit stuk had ik al door gezet met een antwoord, maar is om technische redenen niet op de website verschenen; nu opnieuw dus.
   Mijn reactie: het is een onzinnig antwoord wat zo te weerleggen valt en mijn verzoek is aan de lezers om dat te doen.
   Dus we zien even wie er op reageren wil,
   shalom,
   Ben

 28. Zowel als historicus, archeoloog maar vooral als Messiaans gelovige niet de moeite waard om te reageren.
  In de meeste stellingen draai je het om Frans. Maar het is nu eenmaal zo dat jij en niet wij de legitimiteit
  van de Qur’an dienen te bewijzen tegenover de Bijbel.

  En al kan er in de Qur’an en de Ahadith zoveel staan dat wetenschappelijk helemaal correct is, dat staat
  er in een doorsnee biologieboekje ook, maar maakt dat het hele biologieboekje, doorspekt met bijv. het evolutionisme
  , 100% correct? Dat iets wetenschappelijk onderbouwd geschreven staat, maakt het boek an sich niet 100% correct.

  Dus je kan typen wat je wilt, zolang de Qur’an niet erkent dat Yeshua de Messias is en dat door Hem
  alleen redding is voor ons zondige mensen, is het voor mij niet meer dan een dagboek doorspekt met
  geweld en Godslastering. De profetische waarde van de Qur’an is 0,0 in scherpe tegenstelling tot
  dat van de Bijbel. Er staan rond de 486 profetieën voorzegd over de Messias die uit zijn gekomen, of je wilt of niet.

  Beetje slap argument dat de Bijbel dan vervalst zou zijn. Waarom erkennen de Joden de profetieën dan ook niet samen
  met de Christenen? Dat alles staat nu haarfijn uitgelegd in het Nieuwe Testament.

  De Qur’an mist in letterlijk elk aspect deze rode draad. God heeft een apart plan met het volk van Ismaël,
  maar dat is niet het volgen van een misleiding.

  Ik hoef hier gelukkig niks aan te tonen, ik ben een simpel mens. Maar 1 ding weet ik wel en dat is dat JHWH
  de enig ware God is en dat de godheid tentoongestelt in de Qur’an in niets lijkt op de liefhebbende Vader die
  ik ken.

  Wat hieronder staat vat voor mij alles samen:

  “Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus
  willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, OF EEN ENGEL UIT DE HEMEL, u een evangelie verkondigen,
  afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben,
  zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.”
  – Galaten 1 –

  Lees het nog maar eens goed door. Ik hoop en bid dat je ooit Zijn aanraking zult ervaren.
  Draw near to Him and He draws near to you.

 29. En Frans je hebt geen antwoord gegeven hoe het komt dat Mohammed eerst demonische ervaringen
  ervoer, demonische verdraaiingen uitsprak (dochters van allah etc), ze weer terugnam, vervolgens onterecht
  mensen vervloekte, waarop allah nonchalant uit monde van de engel aangaf dat dat de beste kan overkomen.

  Wat is dat voor volkomen onzin. Mohammed heeft helaas nooit de ervaring van Gods Geest mogen ervaren.
  Nu is het helaas te laat voor hem, zorg niet dat je hem achterna gaat en je afkeert van de liefdevolle
  Vader die God voor je wil zijn.

  Met hartelijke groet,

  Johan van den Top

 30. En nog even over Dr. Maurice Bucaille.
  Op zulke wijze overtuig je weinig mensen Frans. Of wil je het gaan hebben
  over de vele ex-moslims die nu in Yeshua vergeven zijn, hierover openlijk
  durven getuigen in het Westen en met de dood bedreigd worden?

  Of over de vele bekeerde moslims in met name het Midden-Oosten die
  in grote getale worden vervolgd?

  Heeft geen enkele zin deze meneer Bucaille erbij te halen.
  Ervaar Zijn Geest, wordt geestelijk wedergeboren, krijg een nieuw hart
  en nieuwe geest en geen haar op je hoofd die erover denkt moslim te worden.
  Ik bedoel dat niet denegrerend, maar zo is dat voor mij nu eenmaal zo.

  Toen ik nog niet wedergeboren was door Zijn genade en toen kijkende als historicus
  was ik geïnteresseerd in beide boeken en toen al viel mij als heiden het grote
  verschil op tussen de God van de Tenach/Evangelie en het de Allah van de Qur’an,
  daarvoor hoef ik niet achter andere mensen (zoals Maurice Bucaille) aan te lopen.

  Nogmaals met hartelijke groet,

  Johan van den Top

  Ps: iedereen een Shabbath Shalom en een gezegende Jom Kippoer.
  Dat een ieders naam hier mag zijn opgeschreven in het Boek des Levens!

 31. @ Frans

  http://www.youtube.com/watch?v=gccio1vE41M

  Voor je eigen heilswezen bid ik dat je dit filmpje af kijkt.

 32. Vinger op de pols !!! De tijd waarin we leven met open ogen onderkennen chapeau !voor alle “vroetwerk” Tot zover dank u wel
  Zou het ook niet eens zinvol worden om de RKkerk, “protest”antse kerk, alle “gewone kerken” alle instituties en zg evangelische groepen of wat dies meer zij onder de loep te nemen en duidelijk te stellen dat niemand maar dan ook niemand Jood griek enz. iets of iemand nodig heeft om te geloven dan alléén in Jezus Christus en de heilige geest in zijn binnenste toe te laten en zijn leven af te leggen! Dat is pas een klus!!! inclusief je eigen leven ervoor in de waag stellen wie o wie? Dat is de ware kerk o.l.v de Heilige Geest !!!

 33. Op 13 februari 2012 @ 00:26 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  De rollen uit de grotten van Qumran van het boek Jesaja van meer dan 2000 jaar oud geven precies hetzelfde beeld, dus geen vervalsing.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*