Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Positieverklaring mbt. Israel aanvaard door vice vz. VPE Pasterkamp; 3e fout!

CGI  http://www.cgi-holland.nl/ oftewel Comite Gemeentehulp Israel had op 12 maart in Amsterdam de zeer inspirerende spreker Chuck Cohen op bezoek.

Hij sprak net zo duidelijk over de gevaren van de islam en de noodzaak de Tora in ere te houden als ik dat doe en dat deed me goed, temidden van de grote meerderheid van ca. 9000 geestelijke  (christelijke en joodse) misleiders  in  dit land. Immers, het gros doet zijn mond niet open over deze 2 belangrijke zaken, sterker nog, zie de demonstratie van interreligieuze verbondenheid in Amsterdam vandaag https://tora-yeshua.nl/2011/03/joden-christenen-en-moslims-gezellig-samen-op-weg/.

Om nog maar niet te spreken van de gezamenlijke leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden” van nagenoeg alle kerken, jodendom, islam, boedisme, hindoeisme, humanisme, zie https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/.

Ook de VPE ondersteunt deze verklaring, (1e dwaling) ze staan als deelnemende organisatie op de website van “in Vrijheid Verbonden”,  Sleebos en Pasterkamp en het hele VPE bestuur zijn door mij volledig geinformeerd vanaf febr. 2010, maar niemand heeft zelfs maar de moeite genomen een telefoontje of mailtje hier aan te besteden in ruim een jaar tijd.
Helaas kwamen er op deze dag  3 grote , recente dwalingen van de VPE aan  het licht, ik noem ze hieronder.
Gisteren sprak ik zowel de oude vz. van CGI, Jan Barendse als de nieuwe, Ruud van Hal en beiden gaven toe, dat mijn mails in het bestuur van de VPE zijn besproken, maar dat CGI een zelfstandige organisatie is, zij het  dan wel binnen de VPE.

Jan en Ruud verwezen door naar het VPE bestuur, wat ik overigens niet geheel terecht vind, want ook als betrokken bestuurslid van een zelfstandige onderafdeling  van de VPE en als  gemeentelid en/of voorganger van een VPE gemeente had men de verantwoording moeten voelen om op mijn geluid van zorg en verontwaardiging te reageren.

Gelukkig was Jan Sjoerd Pasterkamp als  vice vz. van de VPE  aanwezig en net als Jan Barendse en Ruud van Hal heb ik hem  de mail, uitgeprint op 3 A4tjes, kunnen geven, met de belofte van Pasterkamp, de zaak uit te zoeken en er bij mij op terug te komen.

Het zou allemaal wat nieuw zijn voor hem, de zaak was toch ooit afgehandeld? Nou , niet dus en dat weet de hele VPE zeer goed, want ik heb dezelfde tekst met nog enkele bijlagen gestuurd aan alle leidinggevenden, geen enkel antwoord van geen van allen, zie de lijst http://www.vpe.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=107

Sterker nog, daarvoor heb ik VPE bestuurslid Peter Grimm nog info gestuurd, omdat hij me toezegde de feiten na te gaan, maar  die moed bleek hij niet te hebben en kwam met smoesjes mail aan als geen antwoord, het was allemaal toch niet waar en niet getekend en anders bedoeld.
Maar juist de feiten tonen aan, dat het precies zo is als ik zeg: de VPE heeft, net als nagenoeg alle kerken, een leugenverklaring getekend, lees alles in de genoemde  link hierboven, https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/.

Welke leugen gaat het dan om? Lees de link, maar voor alle duidelijkheid hier nog maar eens:

“de VPE (en nagenoeg alle kerken en vele anderen) stelt, dat in de bronnen van islam, hindoeisme, christendom, jodendom, boedisme, humanisme de mens als gelijkwaardig aan elkaar wordt beschouwd”
Wie dan niet meteen de leugen snapt, verwijs ik naar genoemde link, sowieso goed om de hele context te lezen.

In dezelfde mailwisseling, zoals aan Pasterkamp, Barendse en Van Hal d.d. 12 maart j.l. overhandigd en in febr. 2010 aan alle kerken als eerste waarschuwende info gestuurd, wijs ik nog op een andere “kardinale” fout  , nl. dat de meeste kerken over de koranafgod Allah spreken als dezelfde  als de God van Abraham,Isaak en Jacob in de Bijbel, zoals ons geopenbaard in Yeshua.

Ook daarin gaat de VPE de fout in (2e dwaling) en ook daarop heb ik nooit antwoord gehad, wat logisch is, gezien het feit, dat de VPE de leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden” mee heeft getekend en al die jaren blijft steunen, met hun aanwezigheid in de  diverse herdenkingen van deze verklaring, zie de link met alle achtergrondinfo.

We zullen zien, wat de toezegging van Pasterkamp waard is, om er na ruim een jaar wel serieus op in te gaan in broederlijk gesprek, want dat is toch echt het allerminste.

Bovendien dan nu de Positieverklaring mbt. Israel, die dit najaar door de VPE zou moeten worden aanvaard en die op 12 maart in Amsterdam door Pasterkamp als  vice vz. van de VPE in ontvangst werd genomen.
Hij had al eerder het  concept gelezen, vlak voor de vergadering was er nog over beraadslaagd en Jan Sjoerd Pasterkamp was zeer  enthousiast over de verklaring en was er van overtuigd dat de VPE deze verklaring geheel zou overnemen.

En dat is zeer  zorgelijk, want de verklaring is ver onder de maat en laat zien, dat de opstellers (CGI en VPE)  de positie van Israel nauwelijks begrijpen of willen begrijpen! (3e dwaling)

Zie hieronder de verklaring van GGI/VPE in zwart met mijn commentaar in rood en uiteraard zal ik dit sturen aan alle VPE leidinggevenden en  CGI om over dit commentaar en de eerder genoemde 2 punten in gesprek te gaan met het doel om tot iets veel beters te komen.

 

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor), tora-yeshua.nl

 

Positieverklaring ten aanzien van Israël

Door het CGI aangeboden aan de VPE op 12 maart 2011

1. Wij geloven dat de Gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben en zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk en het toebidden van de vrede aan Jeruzalem.

Gemeente van Jezus Christus, wat verstaat de VPE daar onder?

M.i. zijn dat alle oprechte gelovigen in de Ene ware God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, ook wel de bruidsgemeente genoemd, het hemels Yerushalayim, zoals Opb. 21 uitlegt.
N.B. met  de 12 stammen van Israel als poorten en 12 (Joodse) discipelen van Yeshua ha Mashiach (vergriekst door de goyim als Jezus Christus benoemd)  als fundamenten van de  stad.
Dus oprechte gelovigen van voor Israel, uit Israel en buiten Israel, als natuurlijke en ook wilde takken ingeent op de edele olijf, zie Rom. 11

In de huidige tekst van CGI/VPE lijkt het er op, dat er een aparte christenheid na de opstanding van Yeshua als kerk functioneert,  los van Israel en daarmee  hangt men nog helemaal in de vervangingstheologie: Israel heeft haar plaats als Gods uitverkoren volk verbeurd en de kerk neemt die plaats in als een “geestelijk Israel”
Deze verfoeilijke gedachte heeft geleid tot veel antisemitisme van uit de kerken en daar waar men zondag, paasfeest, kerst viert in de gedachte, dat de Tora heeft afgedaan, praktiseert men de vervangingstheologie.
Immers, shabbath is sinds Gen. 1 door onze Vader in de hemel geboden als rustdag, door Israel altijd gepraktiseerd,  m.n. door Yeshua en al de Joodse gelovigen in Hem in de eerste 2 eeuwen.
En dat geldt ook ook voor de Moadiem, de Feesttijden van God, zoals Pesach, Shawoeoth, Sukkoth e.d.; helaas heeft de kerk in haar eigen wijsheid daar heidense feesten voor neergezet, voorjaarsvruchtbaarheidsfeest werd Paasfeest, Zon-aanbidding werd zondag en zonnewende in dec./Mithrasgodsdienst werd kerstfeest, alles met Bijbelse waarheden dan gevuld. De Feesttijden van God werden bewust en eigengereid door de RK kerk in de 4 e eeuw vervangen door heidense tijden, die op andere momenten vielen dan de door God gestelde tijden en ook de inhoud werd geweld aan gedaan, door de oorspronkelijke betekenis, zoals de Tora aangeeft, niet meer in herinnering te brengen.
Met als doel de Joden , de Tora, Israel buiten spel te zetten en als kerk “het geestelijk Israel” uit te hangen.!! , waardoor  de Joden altijd zijn vervolgd. Bekeer u van dergelijke Godslastering!

2. Wij geloven dat God Israël niet heeft verstoten,noch dat de gemeente Israël heeft vervangen , maar dat de gelovigen uit de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte.

Dat is mooi, klopt ook met de Romeinenbrief en tal van  beloften in de Tenach. Als we dan mede-erfgenaam zijn geworden, waarom dat nog de fout van de vervangingstheologie niet ingezien? Terug naar de  Tora basis dus, zie mijn commentaar onder 1, in de genade van Yeshua, Hij is het enige fundament en daarop bouwt  onze Vader door Zijn Geest een geestelijk bouwwerk,  Tora leven, zie bergrede!
Deels zit u dus in de vervangingstheologie, mbt. het niet meer rekening houden met de Tora,  maar om Israel toch nog te handhaven , gunt u Israel een soort parallelplek naast de  kerk.
Ik  citeer  Rebecca de Graaff maar weer es, die als Yeshua-belijdende Jodin heel adrem reageerde, toen de kerk zei:” wat fijn, dat u bij ons komt, als Jodin, in de kerk.” Haar antwoord:”pardon, ik kom niet bij de kerk, jullie komen bij ons, als wilde takken ingeent op de edele olijf, Israel”.
Mocht u het niet begrijpen, dan leg ik het graag uit.

3. Wij geloven dat God zowel Israël als de Gemeente een bepalende, maar van elkaar te onderscheiden rol heeft gegeven in de uitwerking van Zijn heilsplan.

Graag toelichten, niet duidelijk wat u bedoelt. Dit riekt naar een “2-wegenleer”, Israel los van de kerken, terwijl u heel goed weet, dat Yeshua in Joh. 14:6 zegt, dat “Hij de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt, dan door Hem”. Ook de  Jood Petrus verklaart in Hand. 4 namens al de gevangen genomen Joodse  volgelingen van Yeshua, dat er “ook aan ons (Joden) geen andere Naam gegeven is, waardoor we moeten behouden worden.”

4. HetNieuweTestament maakt onderscheid tussen de Joodse gelovigen en de gelovigen uit de heidenen. Hoewel de twee één werden door Jezus Christus, mogen beiden hun identiteit behouden. Een niet-Jood wordt door de Messias wel mede-erfgenaam van beloften die aan Israël zijn gegeven, maar wordt daardoor niet verplicht tot het houden van alle geboden voor de Joden. Laat ieder blijven zoals hij was toen hij geroepen werd.

Hier blijkt dus de denkfout duidelijk, “blijven zoals je geroepen” bent slaat op de besnijdenis, die exclusief voor het vol Israel geldt en inderdaad zegt 1 Cor.7:17-19 dat duidelijk.
Maar verder is er weinig onderscheid, ook Hand. 15 , wat vaak verkeerd wordt begrepen, is daar duidelijk in. Begin als in Yeshua gelovende goyim met de Tora vertrouwd te raken door niet in afgoderij besmet voedsel te eten (halalvlees aan koranafgod Allah gewijd!!!!),  geen hoererij, geen verstikt vlees eten (vlees van een  dier, waar het bloed nog in zit na diens dood) en geen bloed eten. Dat leert 15:20
Dat dus als start  en dan in vs.21: ga  verder elke shabbath in de synagoge leren hoe de Tora verder is bedoeld!! volgens de  uitleg van Yeshua in Matth 5:17 e.v.
U zit dus, net als ik  tot mijn  50ste jaar en net als vele kerken, helemaal fout met uw  standpunt en graag leg ik nader uit, waarom .

5. We moeten elkaar niets voorschrijven inzake eten en drinken, feestdagen, nieuwe manen of sabbatten omdat dit een schaduw is van hetgeen komt. Christus is de werkelijkheid! Evenzo geldt dit ten aanzien van de besnijdenis. Het onderhouden van de Bijbelse feesten, tijden en wetten die aan Israël zijn gegeven, zijn niet van belang voor onze redding en heil. De Bijbelse feesten en tijden zijn leerzaam en waardevol voor alle gelovigen. Tegelijkertijd geloven wij dat de uitspraak van de apostelen in Jeruzalem met betrekking tot de geboden nog steeds bindend is voor gelovigen ‘uit de heidenen’.

U borduurt hier voort in de al gemaakte denkfouten en haalt Col.2:16,17 aan.
Als we de tekst bekijken zien we, dat er alleen gewaarschuwd wordt om elkaar niet te oordelen inzake de wijze van  vieren van shabbath en Moadiem. Er staat niet, dat je deze feesten niet meer vieren moet, want Paulus vierde alle Moadiem en shabbatten zijn hele leven en dat leerde hij ook aan alle volgelingen uit de goyim; de Joden deden dat uiteraard al uit zich zelf.
Hij waarschuwt dus voor haarkloverij over  zus of zo shabbath/modiem vieren , dat leidt tot wetticisme en men vergeet dan, dat Yeshua heeft gezegd, dat de shabbath er is ten dienste van de mens en niet andersom, men heeft grote vrijheid mbt. de wijze van bijv. shabath vieren.
Maar of je wel of niet shabbath viert ,dat staat in het geheel niet ter discussie, dat doe je gewoon! En de kerk misbruikt deze tekst niet alleen, men heeft ook nog het woordje “slechts” in de NBG 1951 toegevoegd om daar mee een negatieve lading te geven aan  “schaduw ”
En daarmee aan de  shabbath en de Moadiem als voorafschaduwing van de werkelijkheid in  Yeshua ha Mashiach.Bedenk wel, dat de Moadiem verkondigen wie de Vader is en de Zoon! Deze schaduw van de Ene ware God zien we dus in de Tora, shabbath, Moadiem en die blijft dus net als het Origineel van eeuwigheidswaarde  en onveranderlijk. Om de schaduw af te doen als niet meer relevant, is gelijk het Origineel wegdoen, want Werkelijkheid en schaduw zijn onafscheidelijk!!!!

Zeer kwalijk ook om aan de grondtekst in de vertaling woorden toe te voegen, die de betekenis van de tekst onduidelijk maken en de eigen vooringenomen theologie door de strot van de lezer te duwen.!
Daar heb ik meer voorbeelden van ontdekt, helaas. Zie  Marcus 7:19 , waaruit de kerk geheel ten onrechte haalt, dat kosher eten is afgeschaft en daar zijn in de NBG wel 4 woorden toegevoegd, er staat:’ en zo verklaarde  Hij alle spijzen rein”, terwijl er alleen maar staat “alle spijzen reinigende”, SV vertaald hier wel goed, slaat op het maag/darm systeem, wat  afval en opbouwende stoffen scheidt. Het gaat hier dus geheel niet over kosher eten, maar over ritueel handen wassen als je op de markt uiteraard kosher eten hebt gekocht en dan eerst volgens overlevering van mensen je  handen moet wassen.

Bewuste misleiding van vertalers en kerk, om de Tora en Israel in diskrediet te brengen, af te schaffen , wat tot veel antisemitise heeft geleid!

6. God heeft aan de aartsvaders verbondsbeloften gegeven ten aanzien van het land Israël. Deze zijn beloften zijn eeuwig.

Prima punt, dan nodig ik u uit, om klip en klaar  hier bij te schrijven, dat u tegen een 2 statenoplossing bent en tegen de verdeling van Yerushalyim. Gods land verdelen , wat de  naties van deze wereld wensen op dit moment, is dus dwars tegen Gods plan in en al die landen, zoals ook Nederland, die delen van Israel (westbank , Gaza en Oost-Yerushalayim) willen weggeven aan moslims, zijn dus fout bezig. Graag uw duidelijke standpunt hier in.

Jes. 11:1; Rom. 11:17-19 Gen 12:3; Deut. 32:10-12; Gal. 3:8; Rom. 11:1; Ps. 122

Rom. 11:1, 28 Rom. 11:15-17, 25

Jer. 31:3; Gal. 3:29, Ef. 3:6

Ps. 67; Jer. 32:40; 2Cor. 1:20; Rom. 11:12, 15:8; Ef. 3:10- 11; Op. 7:4-12

1Cor. 7:17-20; Ef. 2:14-20, 3:6

Col. 2:16-17 Gal. 5:6

Hand 15:19-21, 28, 29

Gen. 15:7, 18; Deut. 32:8-9; Jer. 32:41; Rom. 15:8-9; Gal. 3:17-18; 2Tim. 3:15

Navigeer naar andere artikelen

26 Responses to Positieverklaring mbt. Israel aanvaard door vice vz. VPE Pasterkamp; 3e fout!

 1. Op 13 maart 2011 @ 17:00 schreef W. de Jong

  Beantwoorden

  Erg mooi en duidelijk verwoord! Mijn complimenten!

  • Op 13 maart 2011 @ 17:18 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Wia, baruch ha Shem, nu maar bidden dat de VPE er in alle eerlijkheid mee om wil gaan, shalom,
   Ben

 2. Bedankt Ben voor je wakker schuddende artikel!

  Hier een alternatieve verklaring voor de VPE (en wie weet voor wie nog meer!):

  1. Dit is de waarheid in Christus, dat van Israël de aanneming tot kinderen in Gods familie is, de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving, de dienst van God en de beloften. Van wie ook de vaders zijn en van wie ook de Messias is, naar het vlees. (Rom. 9:1-5)
  2. Niet allen die zeggen dat zij Israël zijn, zijn het ook, maar alleen zij die Izak, de voorafschaduwing van de lijdende Messias, als vader hebben. En verder alleen zij, die net als Jakob de naam Israël door Zijn zegen ontvingen. (Rom. 9:6-13, Gen. 22 en 35:9,10)
  3. Door het afwijzen van het lijden en sterven en de opstanding van de Messias Jezus, die daarmee de weg terug naar God aanlegde, hebben enkele nakomelingen van Abraham zich losgemaakt van de olijfboom die in de Bijbel een beeld van het volk Israël is. Door Gods onnoemelijke en ondoorgrondelijke genade hebben wij, die van oorsprong heidens zijn, een plaatsje aan die olijfboom gekregen. (Rom. 11:17)
  4. Wij belijden naar de huidige fysieke nakomelingen van Abraham onze trots, hoogmoed en arrogantie die wij ten opzichte van hen hadden door te geloven dat wij hun plaats hadden ingenomen of door te geloven dat wij als gelovigen uit de heidenen superieur aan hen waren. Tevens belijden wij in alle nederigheid dat de gaven die door God aan Israël zijn gegeven, door ons ten dele zijn verminkt, verdoezeld, afgeschaft en als onnodig beschouwd. Daarmee hebben wij aan Israël een verkeerd beeld gegeven van de Messias, net zoals er een verkeerd beeld ontstaat van een kameel als je een bult van zijn schaduw wegneemt.(Joh. 5:46,47 2 Tim. 3:16,17 1 Kor. 10:1-4,11,12 Kol 2:17)
  5. Wij willen niet langer los van Israël roemen op onze status in Gods ogen als Zijn volk of als Zijn bruid, maar roemen op de naam JHWH die ons, Israël en de gelovigen uit de heidenen, omwille van Zijn naam tot één nieuw lichaam gemaakt heeft om als gezamenlijke getuigen van Zijn Naam op te treden naar alle volkeren.
  6. Vanwege voornoemde redenen willen wij de hand uitsteken naar het Joodse volk om samen met hen te zoeken naar de waarheid omtrent de Tora en de Messias, met een bereidwillig hart om te wandelen in wat de Geest van JHWH ons openbaart.

  Graag jullie aanvullingen en suggesties, dan kunnen we deze verklaring als Tora-Yeshua gemeenschap als alternatief aanbieden aan de VPE de CU de SGP en natuurlijk aan elke kerk of gemeente of christelijke instelling die een verklaring als deze wil opnemen.
  Als we dan dingen gaan verklaren, laten we het dan gelijk in lijn met de Bijbel doen.

  Zie ook http://www.sjemajah.nl

  Sjalom,
  Kees Bloed

  • Op 13 maart 2011 @ 20:14 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Goed idee Kees, met elkaar kunnen we een zo goed mogelijke visie opstellen, denk allemaal mee, dan komen we met een eindvoorstel ,
   shalom ,
   Ben

 3. Shalom Ben

  Mooi en duidelijk verwoord, en sta volledig achter jou bijdrage

  Baruch YHWH,

  Mia

 4. Op 14 maart 2011 @ 02:54 schreef Herman Arentsen

  Beantwoorden

  Hallo Ben,
  Dit is voor mij een klap in het gezicht en betekent waarschijnlijk dat de zgn. Evangelische gemeentes zichzelf de das gaan om doen. (omgedaan hebben) Adonai laat niet met de waarheid sollen en staat ver boven de zgn. goden. “….als de Zoon des mensen terugkomt zal Hij dan nog geloof vinden….?” Het is eindtijd …!!!!

  • Op 14 maart 2011 @ 07:44 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Herman, dank voor je reactie. Duik maar es in dat verhaal “In Vrijheid Verbonden” en zie, dat nagenoeg alle kerken deze leugenverklaring hebben onderschreven via RvK. EA, VPE, COGG,CIO e.d.
   Shalom, we leven de komst van Yeshua tegemoet, met liefde voor alle mensen, dus de duisternis, leugen ontmaskerend. Help mee, stuur dit bericht door in je hele kennissenkring.
   Ben

 5. het is simpel :helaas hebben de JOden al bij Jezus KRUISIGING HUN PLEK AAN DE KEIZER GEGEVEN.
  .ze riepen het met zijn allen.
  ze zijn van hun plek af door hen zelf daarom was Paulus ook zo verdrietig.

  ik HEB GEEN NIEUWE BOOM ER BIJ GEMAAKT.
  IK HANG GEEN ROMELEER AAN.
  OF REFORMATIE.
  IK BEN GEENT OP DE EDELE OLIJF
  AMEN
  EN DE JODEN ZIJN ALLEMAAL VRIJ OM TE GELOVEN IN CHRISTUS!!.
  EN DAN WORDEN OOK ZIJ BEHOUDEN.
  HEEL EENVOUDIG IEDEREEN DIE GELOOFT WORDT BEHOUDEN.

  IK HEB NIKS MET DE KATOLIEKE KERK.
  OPEN U VOOR GODS MENING EN HIJ ZEGT U DE WAARHEID.

  GROET F SCHILSTRA

  • Op 14 maart 2011 @ 22:23 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Dank F.Schilstra, voor de reactie. NB: het is niet zo, dat alle Joden Yeshua afwezen! Wat dacht u van Petrus, Johannes, Jacobus, Paulus, de 3000, de 5000, zie Hand 21:20 “tienduizenden Tora getrouwe Joden die Yeshua hadden aanvaard”.
   Shalom,
   Ben

 6. Shalom ben
  Goed verwoord,hoop dat je nog antwoord krijgt van de vpe.
  Heb zelf ook een kennis die al verscheidene keren een gesprek heeft gehad met mij over de Moadiem van G’d
  Zegt dat ik gelijk heb maar handelt er zelf niet naar.
  Ze zijn steke blind maar weten het zelf niet, wel zeggen ze van de joden dat ze hardleers zijn en blind maar beter was dat ze zelf de hand in eigen
  boezem zouden steken.
  En maar hopen dat ze tot ontdekking zullen komen, en anders zal de tekst van Matteüs 7: 21 – 23 op hen van toepassing zijn.
  Ik wens je G’ds zegen in je strijd

 7. Op 15 maart 2011 @ 15:06 schreef Simon van Groningen

  Beantwoorden

  Aanvaardt moet zonder de t. Staat echt onprofessioneel en slordig.

 8. Op 18 maart 2011 @ 22:55 schreef C. Horsman

  Beantwoorden

  Het is mij bekend, dat velen geloven dat de gemeente pas ontstaan is na Jezus Hemelvaart.
  Die opvatting is naar mijn mening niet juist.
  Romeinen 11 wijst op slechts één boom.
  D.w.z. de gelovigen vanaf Adam tot heden, als Gods Ene Volk.
  God houdt er beslist geen 2 volken op na.
  Daarom ook geen vervangingstheologie, maar voortzetting, of zo U wil verbreding.
  De beloften van God zijn reeds begonnen na de zondeval.( Genesis 3), en opnieuw bevestigd met Noach, Abraham, en met Izaäk zal men van Uw nageslacht spreken.
  Het gaat in de Bijbel om de geloofslijn.

 9. Er is maar Eén Volk van God.
  En dat is het Volk van God van het OT en het NT.
  In die ene olijfboom uit Romeinen 11 worden die beloften voor dit Volk aangegeven, waarin zowel Israël als de gemeente deel aan heben.
  God houdt er echt geen 2 volken op na.

  Er kan dus nooit sprake zijn van vervanging, maar wel van verbreding.
  Daarom is de leer van de Opname vals.
  Want daarin wordt ten onrechte scheiding gemaakt tussen Israël en de Gemeente.

  • Op 19 maart 2011 @ 11:08 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Een heel eind met je eens ,Cees. We zijn bezig met een artikel hierover, maar dat willen w grondig aanpakken, dus even geduld.
   Bedankt voor je reactie,
   shabbath shalom,
   Ben

 10. Hoi Ben,

  Jan Sjoerd Pasterkamp?
  Daar heb ik ook nog een appeltje(s) mee te schillen.
  Wat een hoogmoedig personage is dat, echt niet te filmen.
  Dàt is volgens mij een wolf in schaapskleren van de bovenste plank!
  Heeft weinig tot niks met liefde van doen.
  Ik hoop nu niet dat ik iets verkeerd zeg!

  m vr gr shalom, cornelia

 11. Op 7 september 2011 @ 23:46 schreef F Akkerman

  Beantwoorden

  Beste broeders en zusters,

  het doet mij verdriet zoveel wrevel te lezen. Ik begrijp maar al te goed uw reacties
  ten aanzien van de postieverklaring m.b.t Israel. Wat mij in het bijzonder zoveel
  verdriet doet is dat met de vinger naar elkaar gewezen wordt in de zin van u bent
  fout. U allen moet weten dat het juist de boze is die de HS zeer goed kent. Hij
  is het die ons tegen elkander opzet. Ik ken Dhr. SJ Pasterkamp goed. Hij is een integer en bovenal zeer lief mens die probeert naar het Woord van God te leven.
  Ik roep u op om samen te komen en te bidden onder de leiding van de Heilige Geest
  opdat wij mogen weten wat juist is. Is het niet zo dat wij allen feilbare mensen zijn met onze fouten? Is niet daarvoor Yeshua aan het kruis gestorven om onze fouten te vergeven en verzoend met de Almachtige te mogen zijn? Broeders en zusters laten wij proberen wijs te zijn en allen oprecht te bidden en niet met de vinger naar elkaar te wijzen want dit is precies wat de boze wil bereiken. Wij allen verdeelt met een boos hart naar elkander. Laten wij met elkaar bidden.

  • Beste F.Akkerman,
   Dank voor uw reactie. Wellicht kunt u dhr. Pasterkamp vragen, waarom hij :
   -beloofd om uit te zoeken, waarom de leiding van de VPE , m.n. Peer Sleebos en hij zelf, nooit hebben geantwoord op mijn vragen over het ondertekenen en ondersteunen van de leugenverklaring “In Vrijheid Verbonden” en dat dan vervolgens niet doet?
   -waarom hij elk gesprek weigert; recent heb ik hem dat nog gevraagd op een bijeenkomst in Haarlem , waar Sam Solomon sprak over de islamisering ?

   Ik heb herhaaldelijk aangegeven, een gesprek zeer op prijs te stellen en ook nodig te vinden gezien de genoemde zaken. Volgens Matth. 18:15-18 dienen we zo’n gesprek te hebben, persoonlijk, dan met een 3e er bij en dan zonodig in de de gemeente/groep.
   U heeft helemaal gelijk met uw oproep en ik zeg er meteen van harte “ja” op.
   Graag hoor ik meer van u,
   Shalom,
   Ben

 12. Op 8 september 2011 @ 12:02 schreef F Akkerman

  Beantwoorden

  Beste heer Ben,

  dit doet mij vreugde te horen. Ik zal het Dhr. Pasterkamp vragen.
  En inderdaad laten wij gezamelijk bidden en de Heilige Geest om
  leiding vragen. Laten wij de handen naar elkaar uistrekken en
  elkaar als broeders mogen begroeten. Moge de genade Gods
  ons allen gegeven zijn. Ik bid van harte dat dit zal gebeuren.
  Opdat er alleen liefde tussen ons zal zijn en geen gramschap.

  U hoort zo spoedig mogelijk van mij.

  Met vriendelijke groet,
  Florens Akkerman

  • Bedankt Florens, zo krijgt Jan Sjoerd Pasterkamp opnieuw alle kans om Gods Koninkrijk tot zegen te zijn in het nakomen van zijn gedane belofte en in het navolgen van het gebod van Yeshua, om zaken onder broeders en zusters uit te praten en op te lossen.
   Het is dwars tegen Matth 18:15-18 in om dat te weigeren.
   Ik zie uit naar zijn antwoord,
   shalom,
   Ben
   PS lees es welk een kwalijke leugen Sleebos en Pasterkamp de wereld in hebben geholpen en alle kerken in hebben meegesleurd in :
   https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/ , deze link staat ook in het artikel, waarop je nu reageert.

   O ja, met mij kun je altijd in contact komen, door op de voorpagina “contact” aan te klikken en dan even je mailadres en/of telefoon te vermelden.

 13. Op 8 september 2011 @ 14:53 schreef Florens Akkerman

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  ik heb de voicemail van Sjoerd ingesproken. Misschien mag ik jullie
  beiden bij mij thuis uitnodigen en mogen wij, zoals je schrijft, als broeders
  en zusters in Yeshua verbonden, met elkaar alles oplossen. Ben, indien
  je wilt ben je bij mij van harte welkom en Sjoerd ook. Mogelijk is het huis,
  dat mij door de Here God is gegeven, de juiste plaats om met elkaar, niet alleen
  het brood te delen, (ik zal koken) maar zeker en daar gaat het om, wederom
  als broeders herenigd te geraken. Met vriendelijke groet,
  Florens Akkerman.

  ps, indien je wilt komen, vertel mij maar hoe ik in contact met je kan komen.

 14. Op 23 september 2011 @ 11:14 schreef Florens Akkerman

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  ik heb de voicemail van Sjoerd drie maal ingesproken. Helaas geen
  bericht terug ontvangen. Voor mij betekent dit niet dan Sjoerd mij niet
  wil bellen. Mogelijk is hij ernstig ziek of is hij niet in Nederland. Laten
  we voor hem bidden. In ieder geval blijft mijn uitnodiging staan voor
  wat jou betreft. Graag zou ik eens onder leiding van de Heilige Geest
  met je van gedachte willen wisselen. Mijn huis staat open voor je.

  Met vriendelijke groet,

  Florens Akkerman

  • Bedankt Floris, zoals gezegd: Pasterkamp gaat dwars tegen de Bijbelse lijn in en weigert elk gesprek.
   Ik zal je even mailen voor een afspraak,
   shabbath shalom,
   Ben

 15. Ik zie de stellingen van de VPE en de reacties (ik zit niet bij de VPE) en denk: de stellingen worden hard aangevallen en naar het lijkt expres verkeerd begrepen.
  Jullie zeggen bv: dat ze geloven in de vervangingstheologie, terwijl zij zeggen: “Wij geloven dat God Israël niet heeft verstoten,noch dat de gemeente Israël heeft vervangen”. Is toch lekker positief? Jullie zeggen dat het riekt naar de tweewegenleer, terwijl het niet de tweewegenleer is, enz.
  Dat zie ik wel vaker: de ene christen valt de andere christen aan alsof ie de antichrist is, terwijl het gewoon een kwestie van accentverschilletjes is.
  Robert

  • Hi Robert,
   Ik heb uitvoerig contact gehad hierover met mensen binnen de VPE. Het feit,dat ze blijven hangen in de zon-aanbiddingsfeesten van keizer Constantijn/RK kerk, als zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (Pasen) met daarbij nog alle ruimte voor heidendom als oud/nieuwjaar viering en Sint Nicolaas (Wodanverhaal) zegt genoeg.
   Daarmee zeggen de kerken tegen de Joden: jullie zitten fout met de Feesttijden des Heren,de moadiem, wij doen het beter, de Tora is afgeschaft.
   De VPE heeft met deze Israelverklaring een stap de goede kant op gezet, maar nog lang niet ver genoeg en dat maak ik duidelijk.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*