Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Yeshua keert terug naar de hemel, waar Hij vandaan kwam: Hemelvaartsdag, de 40e dag van de Omertelling, op weg naar Shawoeoth.

Goed om te beseffen, dat deze hemelvaart geen”beloning voor een mens  was, die  een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd”, maar dat de hemelvaart een groots moment is in het plan van de Ene ware God, JHWH.
De altijd alomtegenwoordige Geest, JHWH dus, maakt Zich zichtbaar in een zeer kleine mensengestalte en komt als embryo via Mirjam (Maria) ter wereld, zonder dat Josef en Maria daar deel aan hebben; Maria was slechts (maar ook heel bijzonder) draagmoeder .
En nadat JHWH in mensengestalte, Yehoshua (JHWH verlost) genaamd oftewel  in verkorte vorm “Yeshua” voor ons de doodstraf heeft gedragen en vervolgens uit de dood is opgestaan en 40 dagen de  discipelen heeft onderwezen (Hand. 1) , is het moment gekomen, dat Hij in de gestalte van een “verheerlijkt lichaam” ten hemel vaart en Zich weer verenigd met Zijn alomtegenwoordige Geest.

We zien iets soortgelijks gebeuren bij de ouders van Simson, Richteren 13, waar de Engel des Heren (JHWH verschijnt ), de vader van Simson, Manoah, noemt deze verschijning
“man Gods” in vs.8 en in vs. 10 en de a.s. moeder van Simson noemt Hem “de man, die onlangs tot mij kwam, is mij verschenen”
Deze Engel des Heren wil Zijn Naam niet bekend maken, immer, die is “wonderbaar”
Net als JHWH, “Ik ben , die Ik zal zijn”, inderdaad een wonderbare omschrijving, die alle ruimte laat voor de grootheid van JHWH, niet te vatten in woorden.
In vs. 20 lezen we dan, dat deze Engel des Heren “ten hemel vaart” in de rook van het offer en Manoah constateert dan:”we hebben  JHWH gezien”.

Heel mooi is ook vs.5 , waar JHWH  van Simson zegt:”hij zal een Nazireer Gods zijn….en hij zal een begin maken met de verlossing van Israel (uit de macht der Filisrtijnen).
Duidelijk, dat de schaduwen van de Tenach  het origineel, Yeshua, aankondigen en schaduwen bestaan alleen als er ook een origineel is. Daarom zijn ze van groot belang, zoals de moadiem (Feesten des Heren) ons al veel vertellen over Hem en we Hem herkennen als Hij in Yeshua verschijnt.

De hemelvaart van Yeshua is geen opgedragen feest in de Bijbel, net zo min als Zijn  menswording (geboorte) of opstanding uit de dood. Maar het zijn grootste gebeurtenissen, die herdacht kunnen  en moeten worden met Sukkoth (Loofhuttenfeest), Pesach en op de 40e dag van de Omertelling.
Ingebed in de Moadiem blijven deze heilsfeiten verbonden met Israel, Gods uitverkoren volk, waar we  deel van uit maken, als we door Yeshua ingeent zijn op de edele olijf, door bekering en wedergeboorte, in geloof dus en zo werd Abraham gerechtvaardigd: in geloof.
Helaas heeft de RK-kerk sinds 325 in haar eigenwijs Godslasterend denken de Modiem afgeschaft en er heidendom voor in de plaats gezet, als zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (pasen) met een evangelisch sausje. Hemelvaart kunnen ze helemaal geen plek geven (zie http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/predikanten_gemeenteleden_verlegen_met_hemelvaartsdag_1_644602  ) en van de shabbath is zon-dag gemaakt.
Ik wist tot mijn 50 ste ook niet beter, maar prijs JHWH, dat Hij me dit inzicht aanreikte via anderen, die het ook van Hem hadden geleerd, gewoon vaak door artikelen, boeken, maar geleid door de Heilige Geest.
Van harte wens ik dit iedereen toe, ga er over in gesprek hieronder,
shalom, gezegende dag in het besef dat JHWH ons buitengewoon liefheeft in Yeshua,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

http://www.messiaanshetlevendwater.be/Werner%20Stauder/Bestanden%20studies/Kleur/066._De_Omertelling_-_Sefirat_haOmer_-_kleur%5B1%5D.htm

Buitengewoon gedetailleerd artikel van Werner Stauder, lees het helemaal, ik citeer het slotstukje over de terugkeer naar de hemel van Yeshua:

40e dag van de Omertelling: Yom aliyat Yeshua laShamayim

Ook voor de Talmidim [discipelen] van Yeshua was der Omertijd dus een periode van rouw en droefheid. Eerst was er de rouw om de dood van hun Rabbi. Toen ze eenmaal overtuigd waren, dat Hij uit de dood was opgestaan en leefde, kwam er toch weer droefheid in hun hart, omdat hun Rabbi hen verlaten zou. Deze periode van verdriet zou voor hen evenals voor alle andere Joden pas eindigen als ook de Omertijd officieel eindigde en Shavuot, het Pinksterfeest zou aanbreken. Maar het kwam gelukkig heel anders! Op de 40e dag van de Omertelling gebeurde er iets heel wonderlijks dat de grote vreugde en de blijdschap van de 33e dag nog ver zou overtreffen! De Messiasbelijdende Joden noemen deze gebeurtenis vanouds hmym>h hyli Aliya haShamayima [hemelvaart] en deze 40e dag van de omertelling wordt daarom gevierd als ,ym>l iv>y tyli ,vy Yom Aliyat Yeshua laShamayim. Christenen vieren deze dag onder de naam hemelvaartsdag. In B’rit haChadasha [het Nieuwe Testament] schrijft Lucas over deze 40e dag van de Omertelling het volgende verslag: “Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Yeshua begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de Sh’lichim [apostelen], die Hij had uitgekozen, door Ruach haQodesh [de heilige Geest] zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij Zich ook na Zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk G’ds betreft. En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zeide Hij van Mij gehoord hebt. Want Yochanan [Johannes] doopte met water, maar gij zult met Ruach haQodesh [de Heilige Geest] gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer Ruach haQodesh over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” (tvlipm Mif’alot [Handelingen] 1:4-8). “En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.” (Lucas 24:51). Marcus beschrijft deze met het menselijke verstand niet te bevatten hemelvaart van de Mashiach zo: “Yeshua haAdon [de Here Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand G’ds” (Marcus 16:19), want er staat geschreven: “Aldus luidt het woord van de Eeuwige tot mijn Heer: Zet U aan Mijn rechterhand” [,ylht Tehilim [Psalmen 110:1). Lucas gaat verder met zijn verslag: “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Yeshua, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Yerushalayim [Jeruzalem] van de berg, genaamd ,ytyzh9rh Har haZeitim [de Olijfberg], die dicht bij Yerushalayim is, een Techum Shabat [sabbatsreis] daarvandaan.” (tvlipm Mif’alot [Handelingen] 1:9-12). “En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende G’d!” (Lucas 24:52). Zo willen ook wij deze omertijd benutten om ons voor te bereiden op Zijn spoedige wederkomst en evenals Zijn Sh’lichim [apostelen] destijds ook nu de hkrb B’racha [zegenspreuk] zeggen:

Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech haOlam,

asher qid’shanu b’damo shel Yeshua,

v’tzivanu al Sefirat haOmer, amen!

Gezegend zijt Gij Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal,

die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua

en die ons heeft opgedragen, om de Omer te tellen, amen!

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to Yeshua keert terug naar de hemel, waar Hij vandaan kwam: Hemelvaartsdag, de 40e dag van de Omertelling, op weg naar Shawoeoth.

 1. Prachtig verwoord Ben.

  Duidelijk is dat wij niet buiten het OT kunnen zoals vele charismatische of pinkster-christenen stellen vandaag de dag. Velen lezen dan ook alleen het NT en zijn van mening dat het OT afgedaan heeft.
  Maar niets is minder waar.
  Wat een rijkdom bevat het OT, is dus niet te scheiden van elkaar.
  Amen.
  Ook voor mij is er een wereld aan het opengaan sinds ik me meer verdiep in
  de Gods taal: het Hebreeuws via de cursus Aleph en andere.
  Die kennis brengt een diepte waar men nooit van heeft kunnen dromen.
  Dit zou in elke pinksterbeweging en in elke tradiotionele kerk verplichte kost moeten zijn.
  Maar ja, we móeten niets, we kunnen onszelf alleen wel minstens aan de Allerhoogste Altijd-en-Overal Aanwezige verplicht voelen kennis van Hem te nemen, alleen al uit Liefde voor Hem.
  ——
  shalom, gezegende hemelvaartdag cornelia
  Baruch HaSjem Adonaj Eluhenu kie Ahava Yeshua ha Machiach,

 2. Ik sluit me aan bij de woorden van cornelia!!!
  vind in onze omgeving(kerk en gemeente,s) totaal geen aansluiting,als je het over de thora hebt.
  fijn om te lezen, en bemoedigend.
  Shalom!!
  Aafje.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

drie × drie =