Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De grootste misleiding: Yeshua is niet meer dan een mens, volgens Uriel ben Mordechai c.s.

Mattheus 16:13-18:
13   Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14 Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.
15 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
16   Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Mashiach, de Zoon van de levende God.
17 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18   En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra (dwz.: “dat geloof, dat Yeshua de Mashiach is”)  zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Najaar 2011 liep ik tegen deze  meest erge vorm van misleiding aan: Yeshua is niet de menswording van JHWH, bestond niet voordat Hij via Mirjam ter wereld kwam en is niet meer dan een mens, die op bijzondere wijze uit een maagd en God werd geboren.
(dus dan een halfgod )

Een oude ketterij, een misleiding die al bij de Arianen in de eerste eeuwen na Christus bestond en later in verschillende variaties is blijven opduiken.
Maar ook vele orthodox gelovende Joden zagen en zien Yeshua als “valse Mashiach” en vervolgden destijds, maar ook nu in sommige gevallen, de Yeshua-belijdende Joden;  zie het Sanhedrin, Hand 4,5,7 ;Paulus was hiervan een duidelijk voorbeeld in de tijd voor zijn bekering in het geloof, dat Yeshua de Mashiach is, zie Hand.8:1-3.
Helaas is er eeuwenlang antisemitisme ontstaan op basis van een ander zicht op Yeshua van uit de kerken, vele malen erger en veelomvattender dan de vervolging van orthodoxe Joden naar Yeshua-belijdende Joden.
Moslims beschouwen Hem als niet meer dan een profeet, die ze Isa noemen en  die later terugkomt om de 12e imam, de Mahdi te helpen om Joden en christenen te dwingen moslim te worden of te vermoorden.
Het Wachttorengenootschap (Jehovah-getuigen) maken er een “hoogste schepsel” van ,die gelijk met de duivel zou zijn  geschapen voor de grondlegging der wereld.
En  de Christadelphians en “Broeders in Christus” zitten op de genoemde lijn van Uriel ben Mordechai, die er recent een boek aan wijdde met als titel:” If” oftwel “The end of a Messianic Lie”.

Helaas heeft Uriel (net als de hieronder genoemde Donad Folberg) zijn  recht verspeeld om als geestelijk leider te functioneren, als we de norm van 1 Tim. 3 aanhouden. Hij is   ca. 5 jaar geleden gescheiden van zijn vrouw, hebben 3 kinderen.

Omdat de Immanuelgemeente te Alblasserdam  enige tijd, tot sept. 2011, in ons netwerk mee optrok en , zo bleek mij rond die tijd, genoemde dwaling leert, kwam ik met die misleiding in aanraking, heb die eerst aangehoord en bestudeerd op basis van de artikelen , die deze gemeente op haar site heeft en weerlegd in
http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/
Uiteraard is de Immanuelgemeente met voorganger Wim Verdouw daarna uit ons netwerk verdwenen, zowel op hun verzoek als het mijne, wegens genoemde dwaalleer.
Sinds juli 2013 heb ik  van Charlie Lengkeek uiteindelijke vernomen, dat hij als voorganger dezelfde dwaling leert, na er 2 jaar over te hebben na gedacht; overigens zou er binnen de gemeente verschillend over worden gedacht.
Helaas kunnen we  dus  ook de Tesjoeva gemeente in Emmeloord niet meer op onze website aanbevelen.

Mijn voornoemd artikel begint met 2 links, die volledigheidshalve ook dienen te worden gelezen en daarin kom ik op Bijbelse gronden tot de conclusie, dat JHWH  de enige ware God is (JHWH is echad) en dat Hij ons is verschenen in diverse mensengestaltes in de Tenach en bovenal in de mensengestalte van Yeshua als de “levende Tora” en “het ware Pesachlam”.
Dat maakt Hem uiteraard niet tot 3 of meer aparte Personen, die toch  1 zijn; op dat punt  zijn Uriel en ik het eens, de leer van de kerkelijke Drie-eenheid (3 aparte Goddelijke Personen, maar toch een eenheid) is een gedrocht, kwam al voor in Egyptisch en Indiaas heidendom, een enorme misleiding.
Ik zeg er bij, dat mensen vaak niet beter wisten en het daar maar ophielden, een mysterie, je moest het maar geloven en zo  bleven ook oprechte gelovigen het maar laten voor wat het zou moeten zijn.
Maar kloppen deed het nooit, dus ontstaan er ketterijen en helaas sneeuwt de waarheid dan op duivelse wijze onder.
Omdat mijn 3 artikelen met de weerlegging van de ketterij mbt. Yeshua  ha Mashiach (Jezus Christus) voor sommigen niet voldoende waren, heb ik het boek van Uriel gelezen en geef ik hieronder  een recensie, waarna ik nog meer verbijsterd ben hoe makkelijk mensen in deze leugens  verdwalen.
Ik ga dan verder niet meer in op de punt “3-eenheid”,  dat is wel duidelijk en daarover zijn we het eens, zie daarvoor mijn artikelen op genoemde link.
Het verschil punt in dit artikel gaat vooral over de Mashiach:
de zienswijze  van Uriel + de orthodox Joodse visie versus de gezamenlijke zienswijze onder Yeshua-belijdende Joden en  christenen oftewel: is de Mashiach een mens dan wel  de verschijning van JHWH in mensengestalte ?

In onderstaande video legt Uriel ben Mordechai uit, dat het puur heidendom is , als men een mens doodmartelt en dan stelt dat hij voor de zonden van de mensen sterft en zo de godheid tevreden stelt.
Daarom, aldus Uri, kan JHWH nooit hebben gewild dat Yeshua beladen werd met de zonden van de mensheid en zo stierf voor hen. Alleen de kohaniem in de tempel konden symbolisch in de tempel een dier slachten als teken van vergeving.
Yeshua is dus niet het ware Pesachlam, is niet JHWH in mensengestalte, maar een gewoon mens, die wel  100% de Tora hield tot in de dood toe.
Uri Marcus ontkent dus heel duidelijk de Godheid van Yeshua en ook het offer van Yeshua, dat Hij voor ons de doodstraf droeg en dat wie in Hem gelooft, op Hem vertrouwt, eeuwig leven heeft.

De video komt van http://www.youtube.com/watch?v=jfiBZuo1BvA&feature=youtu.be
en meer info over de organisatie van Uri Marcus, die zijn ketterij in diverse landen verspreidt, staat op
ttp://above-and-beyond-ltd.com/store…
http://www.ntcf.org/

Het antwoord is makkelijk in de Bijbel te vinden: lees Zach.14, daar is duidelijk dat JHWH verschijnt op de Olijfberg om Israel van totale ondergang te redden en daarbij komen alle Israeli’s tot inzicht, dat ze “Hem hebben doorstoken” (Zach. 12:10).
In de grondtekst staat nl: “ze zullen zien op Mij (JHWH), die ze hebben doorstoken”.
JHWH is Geest, dus uiteraard slaat deze tekst dan niet op Hem als Geest, maar op Hem in de gestalte van Yeshua aan het kruis.
Bovendien komt er volgens Hand. 1:9-11 nog iemand terug op de Olijfberg:  namelijk Yeshua !
Omdat er geen sprake kan zijn van 2 Goden die redden, is het glashelder,  dat het uiteraard gaat om  JHWH, die komt om Israel te redden en Hij komt dan in de koninklijke gestalte van Yeshua , als Mashiach ben David, wordt herkend door alle Israeli’s ter plekke, Zach. 12:10.
Heel het dan levende Israel zal erkennen en ervaren, dat JHWH en Yeshua  Dezelfde zijn,  er is maar 1 God, dat is JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob;  Hij is Geest, onzienlijk, maar verschijnt op vele wijzen en vormen:
-als Stem (bij Adam/Eva, Henoch, Noach, Mozes),
-als menselijke gestalte bij Abraham, Jacob, ouders Simson)
-als wolkkolom (Sjechina, boven de ark met de 10 woorden  op stenen tafelen, voor het volk Israel uitgaande),
-als Engel des Heren (bij Jozua en diverse andere momenten)
-als kleinst mogelijke menselijke gestalte, foetus in de moederschoot van Mirjam, opgroeiend tot volwassen mens, Yeshua van Nazareth te midden van het volk Israel en Yeshua zegt dan ook: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”, Joh 14

Bovendien, als we het verhaal van de verlamde man lezen, die door 4 vrienden door het dak aan de voeten van Yeshua werd neer gelaten, dan zien we toch echt een groot probleem voor de houdbaarheid van de misleiding van Uri !
Immers, Yeshua zegt in Marcus 2:1-12 :”Kind,uw zonden worden vergeven”, waarop enige schriftgeleerden zeiden:” Hij lastert JHWH, wie kan zonden vergeven dan God alleen? ”
Yeshua antwoordt dan in vs. 10 “Maar opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde de zonden de vergeven”  zeide Hij tot de verlamde:” Neem uw matras op en ga naar uw huis” . En hij stond op!
Yeshua bewijst met die genezing dat Hij zonden kan vergeven en bewijst daarmee conform de uitspraak van de schriftgeleerden, dat Hij inderdaad God (JHWH) is.
De discipel Thomas bevestigt dat met zijn woorden tot Yeshua: “Mijn Here en mijn God“, na de opstanding, zie Joh.  20:24-29

Onderstaande tekst geeft weer wat Uriel schrijft in zijn boek, mijn commentaar met weerlegging van zijn misleiding, dat Yeshua slechts een mens is, staat in cursief tussen (…).

Voorwoord:

Eerst komt prof. Kaufman aan het woord, die  Isaac Newton (christen) aanhaalt en stelt, dat deze de Drie-eenheid verwierp en in die zin eerder een Joodse monotheist was uit de school van Maimonides. Goed om mee te nemen!
Dan Donald Folberg, stichter en oud-leider van Beit Ya’acov Messianic Synagogue, schrijft het volgende ter aanbeveling van het boek van Uriel:
“Als niet-religieus opgevoede Jood huwde ik een Joodse vrouw, die sterk anti-religieus was, kreeg kinderen, kwam tot een scheiding. (Dat is, net als  in het geval van Uriel al geen basis om een leidinggevende taak in de gemeente te hebben volgens de norm in  1 Tim. 3 en die positie heeft Donald wel op zich genomen als gemeentestichter, spreekbeurten in gemeentes en het optreden als Bijbelleraar.)
Daarna trouwde hij opnieuw ( na echtscheiding ook onBijbels, zie 1 Cor. 7) , nu met een praktiserende christin en in die tijd liep hij tegen de leer van de Drie-eenheid aan, vond die  (terecht) onaanvaardbaar).
Toen ontdekte hij de “Messianic Jewish movement”, werd er door geraakt en stichtte een Messiaanse synagoge als haar geestelijk leider.
Donald vindt dat Joden op zijn minst de persoon van Yeshua moeten leren kennen, maar worden er in belemmerd doordat de “Joodse Yeshua” door de christenheid te veel is veranderd in een “Westerse Jezus” los van Zijn Joodse context (en daarin heeft hij helemaal gelijk).
De Persoon van Yeshua is  het centrale struikelblok tussen Jodendom en Christendom en beiden kunnen niet om Hem heen. Wat zou het zinvol en goed zijn, als  men van beide kanten opnieuw, onbevooroordeeld naar Yeshua ging kijken!”
(Eens, maar helaas maakt Donald zelf geen keuze en geeft hier geen antwoord wie Yeshua voor hem is; sterker nog, hij steunt met zijn inbreng de visie/ketterij van Uriel ben Mordechai en bewijst daarmee, dat hij inderdaad geen Bijbelleraar had moeten worden).

Vervolgens rabbi Adam Yisroel Kerstetter, van de Mikveh Yisrael Congregation.

Kerstetter stelt in zijn aanbeveling van het boek in een enkel tussenzinnetje dan toch: “Yeshua is niet God, maar de Mashiach ben David, de dienstknecht van de levende God, door de profeten voorzegd.
Verder is hij van mening dat Uriel in zijn boek Yeshua presenteert op basis van ware en geaccepteerde Tora-uitleg.

Tenslotte journalist/gids Gil Zohar, die  ook aanbeveelt voor zowel Jood als christen onbevooroordeeld de persoon van Yeshua te bestuderen, (maar helaas geeft hij niet zijn eigen mening weer).

Uriel  stelt dan, dat we door studeren en nadenken achter de waarheid over Yeshua dienen te komen, vanuit de Tenach. En verder, dat de Tora in onze harten zal worden geschreven, (Jer. 31:31) , maar dat dit volgens hem nog niet is gebeurd.
(daarin verschillen we dan van mening, want sinds de komst van Yeshua en de uitstorting van de Ruach ha Kodesh op Shawoeoth (zie Hand. 2), is dit nu net wel het geval).

Hoofdstuk 1.
-het doel van Uriel met dit boek is (1):  laten zien aan Joden en niet-Joden, dat de schrijvers van het NT al uitlegden aan de niet-Joden destijds, dat het volk Israel per definitie, van uit hun zijn, nooit de opkomende boodschap van Christendom zouden kunnen aanvaarden en dat dit nu juist het Meesterplan van JHWH was voor de verlossing van de hele mensheid, vanaf het begin.
(de zgn. “verblinding/verharding/blokkade” was volgens Uri een bescherming tegen het aanvaarden van valse leer c.q. afgoden en valse messiassen. Heeft bar slecht gewerkt dan, want Israel is in ballingschap geraakt, juist omdat er steeds afval was naar afgoderij en loslaten van de Tora zoals die bedoeld was door JHWH.
Bovendien gold die “blokkade” blijkbaar niet voor heel Israel, er was steeds een minderheid van Yeshua belijdende Israelieten)
-ten 2e de niet-Joodse lezers helpen begrijpen, dat  het Joodse volk zich niet kan losmaken van hun geschiedenis, los van het feit dat geschiedenis vaak fout is geinterpreteerd en fout is voorgesteld door de volkeren buiten Israel.

Bovendien: Joden hebben als eerste, zo niet als enige, het recht om het juiste beeld van de Mashiach (immers Joods) neer te zetten. (alsof we dan als niet-Joden niet ook onze mening over dat beeld, vanuit Jodendom gezien en ontwikkeld, mogen hebben!)

Met kerst (!), 25 dec. 1989 besloot het Hooggerechtshof in Israel nalv. de Beresford case, dat Yeshua-belijdende Joden niet in aanmerking kwamen om zich als Jood in Israel te vestigen krachtens de “wet of terugkeer naar Israel”. Immers, die wet gold alleen voor Joden en als een Jood Yeshua aanvaardde, veranderde hij volgens deze gedachte van religie en was geen Jood meer.

(NB: Yeshua denkt daar heel anders over, noemt een Yeshua-belijdende Jood juist een “Jood + “, zie Matth. 13:52: 52 Hij zei tegen hen: “Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt”.
Uriel vindt dat het Hooggerechtshof tot een juiste beslissing kwam, want de gemiddelde “Messiaanse gemeente” ziet er uit als een Baptistenkerk, uiterlijk en qua verkondiging.
Geen Tora-rol, geen Sidur, geen keppeltjes, talithot e.d., maar  spijkerbroeken, zowel bij vrouwen als mannen, vrouwen die een hora dansen in kleding die  te uitdagend is, gebrabbel ( “spreken in tongen”), gitaarbandjes,  speciale liedboeken, meer een sfeer van een theater.
Dus blijkbaar “een andere religie” dan de Joodse.
(alhoewel deze uiterlijke verschillen er inderdaad soms zijn op die manier, is het  natuurlijk niet de hoofdzaak en zou het verschil vooral qua theologische inhoud moeten worden vastgesteld en niet alleen op “cultuur”)
Het verschil is dan vooral: Yeshua is de God van Israel in menselijke gedaante; dat is volgens Uriel voor elke Jood onaanvaardbaar.
(weer onjuist geformuleerd, het “overblijfsel van Israel” bestaat uit  vele Yeshua-belijdende Joden, door alle eeuwen heen)

Een Jood vraagt zich af:” welk mens is  de Mashiach?” , terwijl de christenen en Yeshua-belijdende Joden stellen , dat Hij God in menselijke gestalte is en discussieren dan verder of Hij voluit God is of voluit mens of beiden. De rechters beslisten, dat het ondenkbaar is, dat JHWH Zich in mensengestalte zou vertonen en dat de Yeshua-belijdende Joden geen recht hebben zichzelf bij het Joodse volk te rekenen. Deze Yeshua-belijdende Joden zijn christenen en dat is al 2000 jaar het geval. Erger nog, ze werken aan een “Judenreine Welt” door van  Joden christenen te maken en doen hetzelfde als de Nazi’s (!).
(Ook Wiesje de Lange  heeft dit standpunt, zo deelde ze me een keer mee per e-mail).
Tommy Lapid wordt geciteerd, holocaust overlevende, lid van de Knesset, liberale, seculiere Jood en  hij verwenst al degenen, die Yeshua als  JHWH in mensengestalte belijden  en dat aan Joden verkondigen, naar de hel.

Rabbi Chaim Weizman van het  Temple Institute wordt geciteerd met de mening, dat “God in mensengestalte” afgoderij is, Yeshua wees mensen  op de kennis van JHWH, maar was beslist niet God in mensengestalte”.
(Uriel e.a. komen hier niet met argumenten, maar alleen met “we zijn van mening, we vinden”, e.d. .
Ze staan nergens stil bij het feit, dat JHWH in de Tenach al diverse keren in mensengestalte verscheen, bij Abraham (Gen. 18), Jacob (Gen. 32), ouders Simson (Ri.13) en ook de oudsten van Israel (Ex. 24) zagen JHWH, hoewel er in dat laatste geval niet bij staat in welke vorm.
Blijkbaar wil men  ten koste van alles vasthouden aan een eigen Joods standpunt, los van de feiten van de Tenach!)

Uriel geeft aan, dat de “verblinding die volgens de Yeshua-belijdende gelovigen op het Joodse volk ligt, alleen maar een zegen is, want het feit, dat ze in grote meerderheid “blind zijn om Yeshua als Mashiach te zien”, is  juist een bescherming, zodat ze niet van de Tora afdwalen naar valse religies. En als ze als Joden gefocused blijven op de Tora, verwerpen we automatisch  de ideeen van  andere religies.
De Yeshua-belijders kunnen alleen maar geloven, dat  Yeshua  werkelijk God in mensengestalte is, doordat ze stellen dat de Tora in Hem vervuld is en daarmee is vervangen voor een nieuw verbond en verder is afgeschaft, aldus Uriel.

Uriel stelt, dat de volle raad Gods in de Tenach staat en dat alleen de Joodse natie  de wereld zal leiden naar en in de komende  Messiaanse tijd en hij haalt dat uit Zach 7 en 8:23
(Als we die teksten opzoeken, dan lezen we dat Israel in hfdst. 7 sterk wordt veroordeeld door JHWH en dat de ballingschap wordt aangezegd, wegens  het  vertrappen van de  hoofdzaken van de Tora.
In hfdst. 8 komt dan de ommekeer en zegt JHWH hoe Hij Zelf Israel tot zegen zal maken en zal genezen van hun verkeerdheden, maar dat is een profetische blik op het herstelde Israel, na de terugkeer van JHWH en Zijn wonen te Yerushalayim, 8:3 en in dat Koninkrijk zullen de dan levende Israeli’s zeker  bijzondere taken hebben in Tora-onderwijs, zie 8:23.
NB: JHWH woont dan dus in Yerushalayim, m.i. in de Persoon van  Mashiach ben David, weer zo’n verschijning van JHWH op aarde in een mensengestalte , wat volgens Joden dus ondenkbaar is.)

Uriel haalt dan het NT aan, Matth. 23:37-39, waaruit hij concludeert, dat de wereld Yeshua pas weer zal zien, als Hij door het volk Israel is uitgenodigd, zie pg. 17 van zijn boek.
En dat moet Israel dan bewerkstelligen door “het licht van de Tora aan de volken te brengen” in opdracht van JHWH.
(Met dat laatste in Israel zonder  succes al 3300 jaar bezig, dat lukt van geen kanten. De “uitnodiging van Israel aan Mashiach ben David” nadat het licht van de Tora wereldwijd is verspreid is totaal niet in zicht, getuigt van arrogantie en is een ronduit belachelijke exegese, er staat n.b. een verwijt van Yeshua aan het volk Israel: JHWH heeft het volk zo vaak via de profeten tot Zich willen trekken, maar men heeft de profeten gestenigd en gedood, dus het is nu over en uit. Pas als Israel tot bekering wenst te komen, dan pas kan  JHWH in de verschijning van Mashiach ben David  tot hen komen.
Dat is wel wat anders dan “Israel nodigt  de Mashiach uit en vindt het goed dat Hij komt”. Nee, dat is  in doodsangst tot Hem roepen, of Hij in  ’s hemels Naam wil komen, want anders is Israel verloren.
Zie hiervoor Zach. 14, als Israel in grote nood geraakt, omdat al de volken optrekken om Yerushalayim te vernietigen.)

Uriel begint dan over de oorzaak van het antisemitisme: dat is omdat wij , Israel, anders zijn en daarom niet in staat zijn een plek onder de volken in te nemen, we zijn apart gezet. Onze taak is de naties terug te brengen naar de Ene ware God, de God van Israel.
En als we die taak verwaarloosden , dan zond JHWH via dat antisemitisme de Amalekieten, Babyloniers, Perzen, Grieken, Romeinen, kruisvaarders, pogroms,, verlichtings- en emancipatie denken, de Duitse ubermenschen, de Westerse wereld.
Door die “Goddelijke correcties” zijn we een apart volk gebleven, na onze pogingen tot assimilatie kwam altijd het antisemitisme.

De wereld wil ons als “volk zoals elk ander volk” accepteren, maar men wil niet de leefstijl van de Tora aanvaarden; zowel christenen als alle anderen  doen dat niet.
Er blijft dus een  duidelijk verschil tussen de Joodse Tora-navolgers enerzijds en de westerse, christelijke wereld inclusief de rest van de wereld anderzijds en dat verschil verdwijnt niet , integendeel (pg. 20). De christenheid blijft de Tora als “oud vod en afgedaan” beschouwen, hooguit af en toe bruikbaar.
Ze wensen niet te aanvaarden, dat de hele wereld door Israel ofwel  wordt gezegend dan wel vervloekt, ze kunnen niet hebben, dat  de Jood de geestelijke zaken over God en de Mashiach beter zou begrijpen dan de christenen.
(het is bizar, hoe Uriel hier het volk Israel overschat, hij stelt het voor, als of het om Israel gaat en Israel moet de wereld leiden vanuit de Tora. Hij lijkt de tekorten van Israel te vergeten en ook het feit, dat Israel als zeer klein landje qua verhouding tot de rest niets heeft in te brengen in de wereld. Dat uit Israel verhoudingsgewijs veel wetenschappers e.d. zijn voortgekomen, is opmerkelijk en Gods zegen , maar het gaat veel te ver om vanuit menselijk oogpunt te stellen, dat Israel de wereld gaat regeren.
NB: niet Israel, maar JHWH regeert en omdat Hij te Yerushalayim zal wonen, nadat Israel tot bekering van haar eigen Tora-loosheid zal zijn gekomen, zal Israel een bijzondere plaatst innemen.

Maar dat is niet omdat ze het geestelijk zo goed deden of doen, het tegendeel was en is het geval.  Het is  100% de genade van JHWH, dat Israel weer terug is in het land en dat de Mashiach als verschijning van JHWH te Yerushalayim zal verschijnen is evenzeer Zijn genade.
Bovendien zullen dan alle stammen van Israel erkennen, dat ze Hem (JHWH in de gestalte van Yeshua)  hebben doorstoken (gekruisigd) , zie Zach. 12:10-14)
Uriel beweert dan op  pg. 22, dat de christenheid  plaats zal moeten maken voor het Jodendom; ze zullen moeten inzien, dat het niet om het christendom ging, maar om de Tora, die in de harten van alle mensen Koning moet worden.
En als de Tora moet regeren over de mensen (dus niet de Eeuwige, JHWH dus, zo vermeldt Uriel er nog even duidelijk bij), dan moet de Tora eerst een “levende uitdrukking” worden.
Uriel  noemt daarbij Ps. 2:6 , waar JHWH zegt:”Ik heb Mijn Koning aangesteld over Zion, Mijn heilige berg”.  Het  zionisme is dan “de ezel van de kar”, maar de kar is nog leeg en moet gevuld worden met de Tora en de Mashiach zit op de ezel, die dan staat voor het volk Israel inclusief het zionisme.
Want let wel: het zionisme waaruit Israel is gestart, was vooral communisme en Karl Marx de profeet, er was een anti-religie geest in die kibbutzim.
Uri erkent, dat er niets van terecht komt zonder Tora, zonder God, zonder de profeten, zonder geloof. zonder de Mashiach .
Het  volk Israel als totaal kan zonder deze aspecten niet de levensbrengende bron voor de wereld worden, zoals God die bedoeld heeft en naar verlossing leiden.
(NB: het volk Israel is dus de levensbrengende bron, niet JHWH, niet de Mashiach, maar het volk Israel, aldus Uri !!!)
Hij verwijst naar Zach. 9:9 ( waarbij hij niet bedenkt, dat Yeshua op een ezel Yerushalayim binnen trok, vlak voor Pesach en als het ware Pesachlam  de doodstraf droeg voor allen, die  zich schuldig weten  voor JHWH wegens het overtreden van Zijn Tora).
Nee, de ezel is het volk Israel, de kar moet met Tora gevuld worden en als dat goed genoeg is , als er genoeg Joden op de juiste wijze Tora praktiseren, dan pas kan “de Mashiach uitgenodigd worden door Israel”.
Als echter het zionisme zonder Tora blijft, een lege kar dus, dan is het niet meer dan een “kwasi-religieuze corrupte beweging” en dan komt er geen verlossing, geen Mashiach voor de Joden en vervolgens ook niet voor de goyim.
De redding van de wereld is dus afhankelijk van de  toewijding van het volk Israel aan de Tora.
(het is de arrogantie ten top om dat te denken, na het toch duidelijk mislukken van de opdracht om Tora-getrouw te leven als volk)

Het essentiele punt, waardoor het juiste geloof op aarde komt, is niet de aanvaarding, dat Yeshua de menselijke verschijning van JHWH zou moeten zijn.
Niet “deze Messiaanse leugen” zal ons redden, het antwoord is : de terugkeer naar de Tora.
De zgn. “blindheid van het merendeel van de Joden” voor Yeshua is heel wat anders, als je het woord bestudeert, staat het voor “hardheid van het hart” maar ook ” poreus zijn”,  als een zeef met gaatjes.
In geestelijk opzicht te vertalen als “het gaat het ene oor in en het ander uit”, dus per definitie niet in staat de boodschap te horen.
Uriel stelt op pg. 26, dat HaShem (JHWH) de Israelieten bewust zo gemaakt heeft, dat ze het evangelie niet konden verstaan en zo waren ze beschermd tegen de misleiding van dat evangelie.
Behalve dan het “overblijfsel” van de Israelieten, dat in Rom. 11:5 wordt genoemd, was het voor het merendeel niet mogelijk het evangelie te verstaan; het was geen eigenwijsheid, ze konden het niet verstaan, omdat HaShem ze zo had gemaakt , dat ze beschermd waren tegen dat foute evangelie en afgoderij, zoals de Drie-eenheid.
(Mijn vraag: hoe kan het dan, dat “myriads” oftewel tienduizenden Joden te Yerushalayim en ca. 400.000  Joden nu wel Yeshua en Zijn evangelie hebben aanvaard? Is dat “overblijfsel” dan slecht of werkt die “zeef” bij hen niet?
En werkte die zeef ook mbt allerlei afgoderij, Baaldienst e.d.? Blijkbaar niet, want dat is allemaal gebeurd en daarom ging Israel in ballingschap.
In de bespreking van dit hoofdstuk werden Hans en ik het er over eens, dat dit een denkfout is van Uri, hij stelt de verblinding voor als een positieve factor, terwijl het juist een blokkade is.
Zeker als we de door Uri geciteerde 2 Cor.3:14 es goed lezen, dan zien we dat “bij het voorlezen van de Tora” er bij vele Joden een verblinding/verharding/blokkade ligt, die maakt dat ze de Mashiach niet herkennen.
Die blokkade is m.i. het wetticisme, men denkt met 613 mitzvoth en de Talmudregels door eigen werken de toegang tot het Koninkrijk van God te kunnen verdienen en men is daarbij blind voor het principe, wat Abraham wel goed begreep: ieder mens wordt uitsluitend door geloof behouden.
Vanuit de eerlijkheid, die ieder heeft, moet men erkennen dat je altijd veel tekort schiet in het leven zoals JHWH vraagt met de Tora als norm en dat het belijden van schuld,  het zien op de offers en  het Pesachlam wat de doodstraf draagt ipv. de mens en het vertrouwen, dat JHWH vergeeft , is elk mens voor JHWH aanvaardbaar.
Niet door werken, maar door vertrouwen op JHWH (geloof) is de mens aanvaardbaar en “wetticisme” is die verblinding!)

Al die  Yeshua-belijdende Joden en anderen, die als zendelingen onder Joden werken, doen het vooral om de financiele  steun, die ze uit de kerken krijgen, aldus Uriel  op pg. 28 en ze hebben het Griekse NT bewust fout vertaald in geval van de verblinding.
Ze maakten er “hardheid van hart” van  ipv. te begrijpen , dat de verblinding juist een beschermende zeef was.

Uriel stelt dan de vraag, of we kunnen weten, wanneer de  “volheid van de heidenen” zal zijn bereikt, zoals in Luc. 21:24 genoemd. Hij stelt dat dit sinds 1967 is, toen Yerushalayim onder bestuur van Israel kwam.
Sinds die tijd is ook de “Messiaanse beweging” of beter gezegd, de  “Yeshua-belijdende groep Joden” in opkomst.
Uriel (pg.30) zet hen op dezelfde lijn als de Ebionieten uit de eerste helft van de 2e eeuw.
(dat is grondig fout, want deze Ebionieten ( http://ebionite.org/otherlang/nedertr.htm ) geloofden en geloven nu nog dat Yeshua een natuurlijk kind was van Jozef en Mirjam , Hij was niet de menselijke verschijning van JHWH, gewoon een mens,die de Tora optimaal voorleefde,  stierf maar verder niet opstond uit de dood.
Net moslims dus, maar dan zonder de “maagdelijke geboorte”.)

God voorzag het volk Israel dus van een ingebouwde beschermende zeef tegen de leugen, dat Yeshua  de menselijke verschijning van JHWH is (Pg. 31).
Dat de goyim hun eigen christelijk verhaal maakten met Yeshua wel degelijk als “de menselijke gestalte van JHWH” en het ware Pesachlam plus het concept van de “3 Goden in 1” was dan wel fout, maar had als positief neveneffect, dat de goyim  meer zicht kregen op JHWH als de God van Israel.
En tegelijk werden de Joden uitgedaagd, die zeef goed te gebruiken en te beseffen, waar de misleiding zat. Dat proces versterkte het Joodse geloof , zonder die uitdaging hadden ze het ware Jodendom nooit zo duidelijk neergezet en waren ze geassimileerd.
Het besef. dat JHWH echad is (1, uniek), was ervaren door een groot aantal Israeli’s , ergens tussen de  600.000 tot 3 miljoen , bij de Sinai; daar ervoeren ze gaan “3 Goden”, maar 1.
Als de meerderheid van de Joden in de 1e eeuw na Chr.  in Yeshua had geloofd, dan waren we  ten onder gegaan, geassimileerd onder de volken en dan zou er nu geen staat Israel zijn geweest om de Mashiach ben David te verwelkomen in de staat Israel te Yerushalayim.

De Mashiach kan alleen worden uitgenodigd door Israel en dan moet ze een staat zijn en in het land wonen. En hoe kan dat nu beter gebeuren dan juist door die “zeeffunctie”, zodat Israel een apart volk bleef en niet in de misleiding trapte van de Drie-eenheid , noch van de gedachte, dat de Mashiach de menswording van JHWH zou zijn geweest in Yeshua.
De goyim moeten verlost worden van genoemde misleiding en gaan zien, dat Yeshua de Tora in mensengestalte is, de “Boom des Levens” en de enige weg tot de Eeuwige.
De Tora is duidelijk genoeg over niet-bestaande geheimenissen, zoals: Drie-eenheid, Godheid en vleeswording,  het pre-existent bestaan van de Mashiach, allemaal onzin, die in de Tora weerlegt wordt .

De Messiaanse Leugen is: de verGoddelijking van de rol en persoon van de Mashiach, die totaal in tegenspraak is met de Tenach en het NT.
Deze leugen moeten we als Joden grondig afwijzen, voor eeuwig, zoals de Tora van ons vraagt.
In Jesaja 41 en 52 lezen we dat Israel “de dienstknecht van JHWH” is en dat zowel in nationaal als makrokosmische vorm, dus het volk Israel en het “groter Israel”.
Als “lijdende dienstknecht” zien we hem als persoon, 2000 jaar geleden. Maar  aan het einde van Jes. 52 is het de staat Israel en het is het enige volk, waaraan  God Zich openbaarde en wel bij de berg Sinai.
Dat zullen de  goyim tot hun verbazing moeten erkennen:”het waren de Joden, wel het laatste volk waar we  het van zouden verwachten”.
En zoals in Zach.8:23 staat, zullen wij als volk Israel de goyim leren hoe ze Tora moeten doen, zoals we dat al bijna 4000 jaar praktiseren.
De Mashiach is de Tora in mensengestalte en juist daarom kan hij de mensheid tot verlossing brengen.

Uriel stelt een paar vragen:
Als Yeshua “van hetzelfde Wezen was als JHWH (homouousios), hoe kan “de Vader dan groter dan Yeshua zijn” ?
(mijn antwoord: JHWH is Geest, alomtegenwoordig en iets van Hem manifesteerde Zich op aarde, bij de diverse verschijningen onder ons, ten volle in Yeshua. Het is juist logisch dat  deze tot tijd en plaats beperkte Verschijning van JHWH kleiner is dan de alomtegenwoordige JHWH. We lezen immers in Ph. 2, dat  de verschijning van JHWH in Yeshua beperkt was tot een volledig mens-zijn met aflegging van  het God zijn en in die hoedanigheid bad Hij als beperkte zichtbaarheid van JHWH  tot de alomtegenwoordigheid van JHWH.
Yeshua is de afdruk van het wezen van JHWH en de afstraling van de heerlijkheid van JHWH, Hebr. 1:3, je kunt zeggen het spiegelbeeld van de Vader)

Velen wensen  een puur, oprecht geloof wat op de Tora is gebaseerd: de Mashiach als  een mens net als ieder ander, die ons verlost en die komt tot zijn koninkrijk, daarmee willen ze zich identificeren, zonder  valse leer over Drie-eenheid en JHWH in mensengestalte aan het kruis.
Maar  christenen willen niet buiten hun kader denken, mogen dat ook niet.
(Joden wel ? Die kunnen dat niet volgens de  zgn. “ingebouwde zeef”, die Uriel noemt,  behalve dan “het overblijfsel van Israel” )
De hoofdvraag blijft nu: kan Yeshua dan zonder dat “Drie-eenheidsverhaal” en zonder dat “JHWH in mensenstalte idee” toch de Mashiach zijn geweest en nog zijn?
(mijn vraag is dan meteen: wat is de mening van Uriel over de dood en opstanding van Yeshua? Paulus zegt daarover in 1 Cor.15:12-34, dat we de “beklagenswaardigste van alle mensen zijn, als we niet in de opstanding van doden en in die van Yeshua geloven”.
Ik zie al bladerend nergens een uitspraak daarover  en ook niet in de inhoudsopgave!)

Tot zover, we gaan verder met hfst. 2 met nu al vast de epiloog:

In de epiloog (pg. 494) vermeldt Uriel, dat  de standaard woordenboeken e.d. van  Strong, Brown-Driver-Briggs en Gesenius waardeloos zijn, want de schrijvers dachten eenzijdig uit christelijke  hoek.
Hij roept de Joden op Yeshua te omarmen als mede-Jood, want het is een hoofdprincipe in het Jodendom  nooit een andere Jood los te laten.
(Onzin, de Tora leert, dat een valse profeet gestenigd moet worden, Dt. 13. En Yeshua werd door het Sanhedrin tot de dood veroordeeld, omdat Hij  Zichzelf “Gods Zoon” noemde en Zich daarmee aan God gelijk stelde, zo staat letterlijk in Joh. 5:18
Blijkbaar is Uriel er na 500 pagina’s nog niet uit, want  hij verwijst op  pg.503 al naar deel II, met dezelfde titel: “Als? Het einde van een Messiaanse leugen”)

Mijn conclusie na het lezen van  inleiding, voorwoord, hfdst 1, doorbladeren, epiloog is de volgende (onder voorbehoud van evt. corrigerende info vanuit de nog te lezen hoofdstukken):
-Uriel ben Mordechai c.s. geloven in een  geheel andere Mashiach dan de Bijbel leert, omdat hij:
1. Yeshua niet als een  verschijning van JHWH in menselijke gestalte  ziet, maar slechts als  mens, die de Tora zichtbaar maakt, de levende Tora.
2.Yeshua is niet via een maagd ter wereld gekomen,  als de kleinst mogelijke menselijke verschijning van JHWH in de vorm van een
Embryo,  maar hij is de fysieke zoon van Mirjam en ?
3.Yeshua bestond niet in eeuwigheid, maar kwam pas als schepsel tot bestaan bij de geboorte uit Mirjam.
4.Yeshua is niet uit de dood opgestaan (zover me nu uit zijn boek blijkt) en is niet voor onze zonden gestorven, wat ook niet kan , als Yeshua slechts een mens is.

Derhalve voldoet Uriel aan de waarschuwing van Paulus in 2 Cor. 11:1-6 , waar hij wijst op “het verkondigen van een andere Yeshua, een andere geest en een ander evangelie” en is hij volgens Paulus in Gal.1:6-9 daarom vervloekt.
Dat geldt ook voor allen, die deze dwaalleer verkondigen .

Bovendien zegt Johannes in zijn eerste brief, hfdst 4:1-6 iets over de Geest van JHWH en de geest van de antichrist:
-“iedere geest, die belijdt, dat Yeshua ha Mashiach in het vlees gekomen is, is uit JHWH; en iedere geest, die Yeshua niet belijdt, is niet uit JHWH. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal en hij is u reeds in de wereld.”
Het is duidelijk, dat hier bedoeld wordt, dat JHWH als mens is gekomen. Immers, dat Yeshua als mens is geboren, is niets bijzonders, dat geldt voor elk mens.
Maar als we Yeshua kennen als de menselijke verschijning van JHWH, dan belijden we Hem als “JHWH in menselijke gestalte “, juist dat is het unieke kenmerk van ons geloof en daarmee blijken we “uit JHWH” te zijn en de “Geest Gods” te hebben.
Juist  degenen, die als moslims, als Uriel ben Mordechai c.s., als Mormonen, Jehovah-getuigen, Christadelphians,  Broeders in Christus, Yeshua-afwijzende Joden e.a., stellen dat JHWH niet als mens in Yeshua tot ons is gekomen, hebben de geest van de antichrist en zijn niet uit JHWH, zolang ze niet tot inkeer komen mbt. dit allerbelangrijkste geloofskenmerk.

Iedereen is van harte welkom om onder dit artikel te reageren, met argumenten voor of tegen;  afhankelijk van tijd en gezondheid zal ik de overige hoofdstukken doornemen en van commentaar voorzien, op deze pagina.
Dan neem ik meteen  uw vragen en opmerkingen mee; als gesprekspartner heb ik Hans Holtrop, die vanuit zijn tijd in de gemeente Alblasserdam het gedachtegoed van Uri heeft aanvaard en op zijn verzoek weerleg ik het punt van wat Uri verkondigt: “Yeshua is wel de Mashiach ben David, maar slechts een mens en uitdrukkelijk niet een verschijning van JHWH in mensengestalte.
Hans en ik nemen in een aantal gesprekken het hele boek door en ik verwerk die gesprekken in mijn recensie van het boek, evenals de argumenten van de reacties onder dit artikel.

Shalom ,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Hoofdstuk 2
Uri begint met het terechte verwijt aan de christenheid, dat men “halverwege het verhaal instapt”, men begint bij Yeshsua , het evangelie, geboorte , leven , dood en opstanding, terwijl daar 4000 jaar geschiedenis, de hele Tenach aan vooraf gaat.
(Helemaal juist, dat is fout. Als we tot geloof waren gekomen  ca. 50 jaar na Chr. in de de Handelingengemeente, dan hadden we wel alles goed begrepen, want dan zouden we na bekering ook het juist Tora-onderwijs hebben gehad in Yerushalayim.
We zouden Yeshua hebben verstaan als “het ware Pesachlam” en Hem hebben herkend in tal van profetieen uit de Tenach, we zouden de moadiem vieren en kosher eten.
Tenminste, als we de Tora-Yeshua  gelovigen  zouden navolgen , zoals die Yeshua navolgden. Zoals Paulus (Shaul) ook zegt in  1 Cor.11:1
“Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben”.

Maar als we de orthodoxe Joden zouden volgen met de Mashiachvisie, zoals Uri die neerzet, dan zouden we Yeshua als valse Mashiach hebben afgewezen !)
Kijk maar wat Uri beweert in dit hoofdstuk:
Er zijn 2 uitgangspunten:
1. je ziet God vanuit Romeins/Grieks denken en dan breng je God vanuit de hemel naar beneden; je leert hoe goden in interactie zijn met de natuur en de mens.
2. je ziet God vanuit Hebreeuws/Semitisch denken en dan stijgt de mens op tot God via priesters en tempeldienst, gebaseerd op de collectieve ervaring van miljoenen Israeli’s bij de Sinai.
De mens maakt dan een toren van  Babel, verheft zich ten koste van God, maar later  komt via de Tora en de stad Yerushalayim (tempel) de Naam van God tot Zijn recht en zal uiteindelijk HaShem (de Naam, God dus) Koning over de wereld zijn.

(Een mesjogge redenering m.i.. Lijkt Kuitert (vrijzinnige  Gereformeerde predikant) wel: alles wat boven is , is beneden bedacht. M.a.w. de mens heeft God uitgevonden.
Zowel bij 1 en 2 is het zo, dat JHWH Zich openbaart in schepping en Tora bij de Sinai en Hij verschijnt in diverse gestaltes, Hij komt naar de mens toe!
En in beide modellen slaat Uri het werk van Yeshua , de vergeving van zonden en het feit dat Hij onze doodstraf draagt, helemaal over.)

Op pg. 49 stelt Uri vast, dat  het voor Joden(in het algemeen gesproken) onmogelijk is om te geloven dat Yeshua werkelijk God is en dat een Jood volgens de Tora liever moet sterven dat zulke “Godslastering” te geloven.
Anderzijds is het voor een christen ondenkbaar de “3 Godenleer”, de Trinity los te laten , dat is de kern van zijn geloof en wie dat niet deelt, is geen christen en hoort er niet bij.

(Beide standpunten zijn echter onjuist: de Tora-Yeshua gelovige Joden uit de Handelingentijd waren het van harte eens met de Yeshua -belijdende goyim ; als je het zo formuleert, als ik doe in eerdere artikelen, dan is er geen enkel probleem.
JHWH is echad en verschijnt in meerdere gestaltes, in het bijzonder in Yeshua.
Joden dienen te erkennen, dat JHWH vaker verscheen in mensengestalte , in de Tenach tijd en dat er dus geen sprake is van een 2e en 3e Goddelijke Persoon.
Maar als Joden blijven wachten op een mens, die een aards koninkrijk vanuit Yerusahalyim  gaat vestigen met Israel als hoofd van de naties, dan strookt dan nooit met de opvatting, dat JHWH in de gestalte van Yeshua als Mashiach  ben David op de Olijfberg komt, inderdaad weer van boven naar beneden, vanuit de hemel naar de aarde.
Niet vanuit de Triniteits formule dus, maar als Een en Dezelfde, JHWH in Zach 14 is Yeshua in Hand. 1:9-11, zowel JHWH als Yeshua worden beschreven als “de alev en de tav” en moeten derhalve Dezelfde zijn.
En christenen dienen hun “Drie Goddelijke Personen en toch 1” idee te laten varen uiteraard en de Tora te accepteren, zoals Yeshua ook leert in Matth. 5:17
)
Uri stelt vervolgens, dat het hoogst merkwaardig is, dat er nergens een woedende groep Joden was in de afgelopen 2000 jaar, die christenen ging uitmoorden om hun geloof, terwijl dat andersom wel gebeurde.
(Dat is niet juist, de huidige orthodoxe Joden  hebben zichtbare vijandschap  t.o.v. de Yeshua belijdende Joden, net als Shaul c.s. voor zijn bekering ; het is wel waar, dat de kerken zich vele malen agressiever naar Joden hebben gedragen dan andersom, staat in geen verhouding.)

Word vervolgd.

Navigeer naar andere artikelen

23 Responses to De grootste misleiding: Yeshua is niet meer dan een mens, volgens Uriel ben Mordechai c.s.

 1. Op 9 februari 2013 @ 23:05 schreef Michael, shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Wanneer zal de mensheid het gaan begrijpen,Yeshua, (Jezus), is G-d.
  De Schrift is toch duidelijk ?
  Goed artikel Ben !

 2. Even een vraag zodat ik de goede conclusie kan trekken.
  Vieren christenen dan met Pasen dat God zelf 3 dagen in een graf heeft gelegen?
  Of was het toch zijn zoon..?

  David

  • Hi David,
   Goede vraag, al dacht ik dat het wel duidelijk is in het artikel.
   JHWH heeft niet echt letterlijk een zoon, zoals een man en vrouw een zoon kunnen hebben natuurlijk.
   Het idee dat JHWH een vrouw zou hebben, is alleen al belachelijk, Hij is Geest, zo leert de Bijbel.
   Het is een manier van uitdrukken, dat JHWH Zich zichtbaar heeft gemaakt op aarde, bij Abraham, Jacob, ouders Simson , in mensen gestalte. Tenslotte optimaal in Yeshua, de afdruk van het wezen van JHWH, zoals het in Hebr. 1 :3 staat en we noemen Yeshua dan in die figuurlijk zin “Zoon” en wel een unieke “Zoon”, nl. de “eniggeboren Zoon van JHWH” (Joh. 3:16) en die term slaat op het absoluut unieke van deze verschijning.
   En inderdaad, die bijzondere verschijning in mensengestalte, als Yeshua, is gekruisigd, begraven en ten 3e dage opgestaan, na 40 dagen ten hemel gevaren en weer verenigd met JHWH, die Geest is.
   Wie stierf er voor ons en lag in het graf? De menselijke zichtbaarheid van JHWH, terwijl JHWH als Geest natuurlijk altijd alomtegenwoordig aanwezig is en blijft.
   Shalom
   hoor graag meer van je,
   Ben

   • Hoi Ben,

    Je bent één van de weinigen die hierover openlijk in discussie wil gaan.
    Fijn….

    Ik lees in Matt 1:18 (aan Jozef) wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.

    Of de vertaling klopt weet ik niet, maar er staat dat Maria een kind draagt, een mens dus die door de geest van God verwekt is bij een vrouw.
    Er staat niet dat God Maria op de wereldse manier heeft getrouwd, met alles wat daarbij komt kijken..

    Zou het kunnen zijn dat “eniggeboren Zoon” slaat op deze eenmalige gebeurtenis?
    Maar dit is weer een andere discussie ; )

    De vertaling en uitleg van diverse teksten / vertalingen die Uri in zijn boek aan de kaak stelt heeft mij erg geholpen
    Ik ben benieuwd naar de rest van je bevindingen, wanneer je meer gelezen hebt in het boek van Uri.

    Groet,
    David

    • Hi David,
     JHWH verschijnt in diverse gestaltes onder de mensen: sjechina (vuur en rookkolom bij Israel wat uit Egypte wegtrekt door de woestijn naar het beloofde land), stem uit brandend braambos bij Moshe, in mensengestalte bij Abraham, Jacob, ouders Simson en als meest bijzondere verschijning:
     als de unieke eniggeboren “Zoon” (te verstaan als “afdruk van het wezen van JHWH” volgens Hebr. 1:3) in de vorm van een compleet embryo in de moederschoot.
     Daar hadden Jozef en Mirjam dus genetisch niets mee van doen, Maria is slechts draagmoeder. En zo maakte JHWH het volledige menszijn door in “volledige gehoorzaamheid aan de Tora” .
     Op geen enkele wijze is Yeshua dan dus “een 2e God”, nee, Hij is de zichtbaarheid van JHWH in mensengestalte van begin tot eind.
     Zowel JHWH als Yeshua worden in Jesaja en Opb. de “alev en de tav” genoemd en zijn derhalve Een en Dezelfde.
     Shalom,
     Ben
     PS wees welkom bij onze Pesachviering: http://tora-yeshua.nl/2013/03/bijbels-pesach-vieren-25-maart-ma-av-19-30-amersfoort-in-de-tora-yeshua-gemeente-geef-u-direct-op-welkom/

 3. Op 19 maart 2013 @ 01:23 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Heel goed stuk, ik ben verbijsterd over de dwalingen in de christenheid.

 4. Beste Ben,

  Naar aanleiding van dit stuk heb ik een aantal vragen.
  Uit uw verhaal haal ik dat u de drie-eenheid verwerpt. U stelt dat JHWH meerdere gestaltes heeft waaronder Yeshua. Hangt u dan een vorm van modalisme aan? (Volgens vele, lees de kerk, ook een ‘oude ketterij’ in het rijtje van Arius)

  Hoe moet ik 1 Timotheus 2:5 in dit kader zien (Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus) en overige teksen waar God en Jezus als twee personen worden beschreven? Is dan de zichtbaarheid van JHWH de bemiddelaar tussen JHWH en de mens? Hoe moet ik het zien als Jezus het heeft over zijn God? Heeft de zichtbaarheid van JHWH dan een God? Hebben de apostelen begrepen (volgens u) dat ze te maken hadden met de zichtbaarheid van JHWH?

  Alvast dank voor uw antwoord,

  Met vriendelijke groet,

  Henk

  • Hi Henk, goede vragen.
   Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Sabellianisme , waar de uitersten, nl. modalisme (sabellianisme) vs. tritheisme, met als laatste zin:
   “Een aan het sabellianisme tegengestelde zienswijze is het tritheïsme, waarin de drie goddelijke personen op eigen gezag handelen en slechts door een morele wil gebonden zijn.”
   Zie verder mijn 3 artikelen, waarin ik ook uitleg. dat de “3-Godenleer”uit Egyptische en Hindoeistisch heidendom komt.
   We zijn hierin geheel door de RK kerk misleidt, net zoals aangaande de Feesttijden des Heren, die de kerk eigenmachtig heeft veranderd van shabbath, Pesach,Shawoeoth, Yom Kippur en Sukkoth naar de nergens in de Bijbel geboden zon-dag , zonnewende (kerst) en lentefeest (pasen).

   JHWH is alomtegenwoordig en Hij maakt Zich zichtbaar in mensengestalte bij Abraham, Jacob en ouders Simson, bovenal in Yeshua!
   Als Yeshua bidt tot de alomtegenwoordige JHWH is “de zichtbaarheid van JHWH in gesprek met de alomtegenwoordigheid van JHWH”
   En inderdaad, als Thomas zegt:”Mijn Here en mijn God”, dan beseft hij dat de uit de dood opgestane Yeshua de zichtbaarheid van JHWH is.

   Dit is indrukwekkend nieuws en inzicht en ik ben blij, dat je er goed over doordenkt. Kom gerust met verdere vragen.
   Shabbath shalom,
   Ben

   PS: waar slaat “de 5e musketier” op?

 5. graag een briefee mail sturen naar davidwittering@live.nl hallo ik is david ben bij messieaanse sjoel waar ze zegen god is een heid en yesua is zoon maar ijgelijk ook g-d en ik kan het niet blaatseen g-d zegt ik ben u reder en verlosser en aan mij is niet een gelijk hoe kan yeshua hem dan gelijk zijn dat kan er bij mij niet in want yeshua zegt hoor israel g-d is een g-d aan bid hem niet mij en hij zij warom noemt u mij goed niemant is goed en hoe kan yeshua voor onze zonden sterven als g-d in de tien joodse geboden zegt gij zuld niet dood slaan gaat de eeuwige dan niet tegen zijn ijgen gebod in ? ja zory ik ben ook maar een moelijk lerend verstandelijke hendikap vriek ik snap er in elk geval geen jood of tietel van

 6. hi ben ik heb het wel gelezen maar snap er niks van is yeshua nu wel of niet god of is yeshua alleen brofeet

  • Hi David,
   Yeshua is de menselijke zichtbaarheid van JHWH, Hij is dus JHWH in mensengestalte, de vleesgeworden Tora.
   Het Spiegelbeeld van JHWH, de “afdruk van het Wezen van JHWH”, zoals in Hebr. 1:3 staat.
   Kom langs in onze samenkomsten, dan praten we er over verder, zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/ dus a.s shabbath in Zeewolde.
   Shalom
   Ben

 7. Op 7 april 2014 @ 11:03 schreef martin rozestraten

  Beantwoorden

  Er staat geschreven: “Jezus, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen” (Hand. 2:22). Deze man heeft God opgewekt (Hand. 2:24).
  In de simpele taal van Lukas is er sprake van een “man” en “God” die hem heeft opgewekt. Twee personen dus. God en de man Jezus.

  De engel van JHWH wordt onderscheiden van JHWH zelf (Richteren 13:17).

  De engel lijkt mij geen verschijningsvorm van JHWH.

  De engel vertegenwoordigt JHWH en dat is iets anders.

  • Dag Martin,
   Je was verdwaald en je blijft verdwaald.
   Joh. 6:62 “Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was?”
   Yeshua Zelf zegt dat Hij tevoren in de de hemel was, waar haal jij dan de onzin vandaan, dat Yeshua slechts een mens is, zonder pre-existentie, niet “de Zichtbaarheid van JHWH in mensengestalte, Die uit de hemel tot ons is gekomen en weer is opgevaren!”
   Verder trof me Luc.10:22
   “Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader en niemand weet Wie de Zoon is, dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren”

   Dan dienen we de woorden van Yeshua toch wel erg serieus te nemen, denk je ook niet ?
   De Zoon, Yeshua, is het Spiegelbeeld van de Vader, “de afdruk van Zijn Wezen”, Hebr. 1:3 en Hij kwam uit de hemel, waar Hij tevoren was, tot ons als een vrucht in de moederschoot, waarbij Mirjam dus niet meer, ook niet minder dan een draagmoeder was.
   Yeshua droeg onze doodstraf, stond op uit de dood en voer ten hemel in een verheerlijkt lichaam, werd vervolgens weer “echad” met JHWH als Zijn heilrijke rechterhand, die Hij altijd was en zal blijven.

   Shalom, alleen in Yeshua als JHWH in mensengestalte verkrijgbaar.
   Ben

 8. Goed stuk Ben zo als gewoonlijk :0)

 9. “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één.” (1 Johannes 5:7 en 8)

 10. 1 Timotheüs 3 stv
  16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

  —–

  1 Timothy 3:16King James Version (KJV)
  16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.
  King James Version (KJV)

 11. Op 12 november 2020 @ 10:26 schreef GAston Richardson

  Beantwoorden

  In de einde der dagen zullen velen afvallige zijn. Hij die zich de Messias noemde zal verloochent worden. Is het de mens of de uit de Hemel gevallene die gebaat is hiermee? Is het niet hij die de geest des mens weet te misleiden met gespleten tong? Is het niet hij die de Almachtige veracht en ook de Zoon? Wanneer zij die in de Zoon geloven, ook Zonen zijn geworden, worden die ook niet veracht? Als de Ware enige geboren Zoon tot ten laatste verzocht werd, zullen dan de
  door geloof geworden Zonen, niet des te meer verzocht worden?! Hij de aan de Rechterhand van De Almachtige Troont, Hij is de Here die De Jezus Christus Genoemd Wordt. Die Was Die Is en Die Komt. Wie Hem verloochent, heeft zich ontdaan van De Schepper Elohim. Barucha Adonaï.!

  • Dag Gaston, dank voor je reactie.
   Het artikel waarop je reageert, is van 2013, kun je me even bellen of mailen, hoe jij in het geloofsleven staat? Hoe heb jij Yeshua leren kennen en aanvaarden?
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*