Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, alev en tav, evenals Yeshua, JHWH in mensengestalte , is echad

NB: lees bij voorkeur eerst ook:
http://tora-yeshua.nl/2011/10/wie-is-god-2/
http://tora-yeshua.nl/2011/11/wie-is-yeshua-ha-mashiach-jezus-christus-waarschuwing-tegen-dwaalleer/

Dit artikel is een loflied over God en tegelijk een verklaring tegenover allerlei misverstanden, dwaalleer en Godslastering, van harte aanbevolen in gesprek met Joden, die Yeshua nog niet zien als de Mashiach, voor moslims, voor verdwaalde christenen en  voor allen, die onze Vader in de hemel beter willen leren kennen.

http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Yeshua/yeshua.html  , een heel overzichtelijke lijst van  namen , waarmee Yeshua wordt aangeduid in het NT en die tegelijk  JHWH aanduiden.

In Ex. 3 geeft de Schepper van alles duidelijk antwoord aan Mozes op de vraag,  hoe Zijn Naam luidt, want Mozes moet toch kunnen zeggen tegen de heidense Farao, wie  hem zendt.
Ex. 3:14 “eyeh aser ayeh”,  “Ik ben, die Ik ben” , maar veel beter vertaald is: Ik zal zijn, die Ik zal zijn.
En in vs. 15 wordt daaraan toegevoegd: de God van Abraham, Isaak en Jacob,  dat is Mijn Naam voor eeuwig, van geslacht tot geslacht.

En  een opvallend gegeven is, dat JHWH persoonlijk aan Abraham verschijnt (Gen.18, 3 mensengestaltes, waarvan de woordvoerder JHWH in mensengestalte is, dat is de Memra, die optimaal zichtbaar verschijnt in Yeshua van Nazareth).
Verder bij de binding van Isaak, als Abraham bereidt is zijn zoon Isaak te offeren als ultiem bewijs van zijn liefde en trouw en gehoorzaamheid aan JHWH, die ter elfder ure ingrijpt in de gestalte van de Engel des Heren (Yeshua) en Abraham duidelijk maakt, dat “Hij  Zelf voor het Lam als brandoffer  zal zorgen”, Gen.22:8 zie grondtekst,  er staat “het “ lam.
Zeer indrukwekkend, als we bedenken, dat Yeshua daadwerkelijk hier Zelf zegt, wat Hij zal doen voor alle mensen, die hun schuld erkennen: Hij zal als het ware Pesachlam sterven aan het kruis en opstaan uit de dood, net als Isaak hier uit de dood gered wordt als onschuldig slachtoffer.

Isaak staat in dit  ingrijpend gebeuren dus symbool voor Yeshua en zo komt  JHWH hem zeer nabij! Isaak was een volwassen man, toen hij deze hele situatie accepteerde, hij was beschikbaar om zijn leven af te leggen in gehoorzaamheid aan zijn vader .
Het zal  hem  bijzonder gevormd hebben in zijn liefde voor JHWH.

En dan  Jacob, die ook  JHWH ontmoette in de gestalte van een man, met wie hij worstelde en door wie hij gezegend wilde worden. Uiteindelijk vroeg  Jacob naar de naam van die man en dan is het antwoord:
“Uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israel, want gij hebt gestreden met  God (er staat “elohim”) en met mensen en gij hebt overmocht”
Maar dat antwoord voorziet blijkbaar niet in de naam van de man, waar Jacob mee worstelde, “elohim” is ook te verstaan als “macht boven mensen” of “machthebber”.
Nee, zeker nu Jacob een nieuwe naam ontvangt, Israel, wil hij ook die van de ander weten en hij vraagt het opnieuw. Maar hij krijgt geen antwoord, behalve dan “Waarom vraagt gij mij toch naar mijn naam”?
Blijkbaar weet Jacob het al in zijn hart en wil hij slechts de verbale bevestiging horen, want  Jacob noemt deze plaats “Pni-el, want ik heb Elohim gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven” /“mijn ziel werd uitgered”
Jacob heeft met de zichtbare werkelijkheid van JHWH elohim geworsteld en dat is de Memra/Yeshua en toen “werd zijn leven behouden, werd zijn ziel uitgered”.
Daarom is het zo belangrijk, dat alle Joden ook gaan zien,  welke een grote zegen en  redding Yeshua voor ieder van hen is, lees Jesaja 53 er maar bij en Zach. 12:10  , waar JHWH  zegt, dat ze “Hem (JHWH dus) zullen zien, die zij doorstoken hebben”.
Er zijn altijd Yeshua-belijdende Joden geweest, tienduizenden na de opstanding, door de tijd heen ook velen (ondanks de antisemitische kerken!) en nu ca. 350.000 wereldwijd, waarvan  15 ooo in Israel, verdeeld over ca 100 gemeentes.
Veel Joden begrijpen dat Yeshua de verschijning van JHWH is; anderen zijn er woedend over, Joh.5:18 “Hierom trachtten de Joden des te meer Hem (Yeshua) te doden, omdat Hij niet alleen de shabbath schond, maar ook JHWH zijn eigen Vader noemde en Zich dus met JHWH gelijk stelde”.

Als  Yeshua dan in Joh. 8:56 tegen de Joden er plekke zegt: uw vader Abraham heeft zich er op verheugt mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd”, dan weet Hij, als altijd natuurlijk, heel goed wat Hij zegt.
En als Yeshua dan vervolgt met “voorwaar , voorwaar, eer Abraham was, ben Ik”, dan is dat letterlijk waar en dan zegt Hij ook nog met de woorden “Ik ben”  wie Hij is, het is een woordspeling op JHWH: Ik ben, die Ik ben.

Verschijningen van JHWH.

In Gen. 1:1 ,  het eerste woord van de Bijbel,  Berseshit wordt meteen al meer duidelijk dan we hadden gedacht. Ik kreeg van Peter Nissen  en Elhanan ben Avraham (uit de gemeente van Josph Shulam) de volgende mooie gedachte:
“Toen we  goed keken  naar het woord “Bereshith” kwamen we tot de conclusie dat hier twee vertalingen mogelijk zijn.

1                    In begin schiep …. (zonder lidwoord; dus begin duidt meer op een principe- dan op een tijdsbegrip)
2                    Maar ook deze heel spannende uitkomst: als je het woord na de tweede letter “splitst” om te vertalen dan staat er: “Zoon die vestigt”
Vestigt in de betekenis van vaststellen, scheppen, creëren, etc.. God de Zoon bestaat hier dus al bij het eerste woord van elke Bijbel!
Bovendien staat hier dus twee keer een vorm van scheppen nl: Zoon die vestigt , schiep ….
Dit duidt op een dubbele schepping. Is die er? Jazeker. Nl de eerste bestaat al en de tweede, de nieuwe hemel en aarde komt er nog.
Een extra bewijs dat de tweede vertaling dus wel eens de beste zou kunnen zijn.”

Ik heb dit al vermeld onder  de 2 artikelen, die ik schreef in dit kader, tegen de Godslasterlijke dwaalleer, dat Yeshua alleen mens is, een  in Maria verwekt mens door JHWH, zonder eeuwigheidsbestaan voor die tijd, geen  “JHWH die ons in mensengestalte verschijnt” dus, zoals we hier voortdurend aantonen.
Men spreekt dan wel van Yeshua als Gods Zoon, maar bij doorvragen is het verschil, dat men de pre-existentie van Yeshua als “van eeuwigheid in JHWH aanwezig” ontkent. Men bedoelt echt “Yeshua als mens, verwekt door JHWH in Maria, ca. 2000 jaar geleden.” Een schepsel dus, ook al is dit volgens deze dwaalleer een bijzondere schepping, anders dan Adam/Eva en anders dan elk uit ouders geboren mens.
Deze  dwaalleer  is het oude Arianisme uit de 3e/4e  eeuw ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme ) en latere unitarisme in de 17e/18e eeuw
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Unitarisme_%28theologie%29 ) en steekt nu de kop op in de Immanuelgemeente  Alblasserdam,  olv Wim Verdouw, gesteund door Uri Marcus, Kees Bloed, Hans Holtrop, Levi Zoutendijk, Martin Rozestraten, mensen die resp.  spreker, Bijbelleraar, lid/ gastlid  zijn in die gemeente.
De artikelen over hun dwaalleer aangaande Yeshua kunt u desgewenst lezen op de website van deze gemeente en voor  samenwerking met ons Tora-Yeshua netwerk werd door Wim Verdouw geeist in een recente mail  dat ik die visie zou overnemen op onze website.
Dat was dan meteen het einde van de samenwerking en deze gemeente is na de nodige pogingen om de zaak te bespreken van onze lijst verwijderd.
Juist de naam van die gemeente, Immanuel,  God met ons, slaat op het feit, dat JHWH in Yeshua tot ons is gekomen in mensengestalte en het is uiterst tragisch, dat uit een gemeente met zo’n prachtige naam de misleiding als een dogma wordt uitgedragen.
Ik heb me uitvoering in hun argumenten verdiept,  2 artikelen geschreven als tegenwicht,  hen gemaild, gebeld en/of persoonlijk gesproken, maar men wenst zich niet te laten overtuigen, gaat ook niet of nauwelijks in op mijn tegenargumenten, dus  daarom heb ik  2 artikelen geschreven, waaronder men kon reageren, wat nauwelijks of helemaal niet of niet inhoudelijk relevant gebeurde door de betrokkenen uit Alblasserdam.
Dan rest me niets anders dan de waarschuwing  openlijk te herhalen, zodat u  op de hoogte bent.
Het gevaar is, dat men opschuift naar de orthodox Joodse Messias verwachting, nl. een bijzonder mens, die geboren kan worden in elke generatie.
De Verlosser Israels is in dit denken God Zelf, Hij, Hij stuurt een goede Leider, een  mens onder de mensen. In elke generatie is er iemand die Masjiach kan zijn maar het volk moet er rijp voor zijn en anders treedt hij niet naar voren.

Het maakt nogal verschil, of  JHWH  in Yeshua onder ons  mens is geworden, voor ons is gestorven aan het kruis en opgestaan of dat  er een geschapen mens,  door JHWH in Maria ca. 2000 jaar geleden verwekt als schepping zonder voor-geschiedenis , voor ons is gestorven en opgestaan.

Zie http://tora-yeshua.nl/2011/10/wie-is-god-2/  en 
http://tora-yeshua.nl/2011/11/wie-is-yeshua-ha-mashiach-jezus-christus-waarschuwing-tegen-dwaalleer/

Velen hebben ter ondersteuning van de gezonde Bijbelse leer gereageerd, zoals in Hebr. 1:1-3 staat: ” Nadat JHWH eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de wereld geschapen heeft.
Deze, de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn Wezen,  etc.”

Ook nagenoeg alle  voorgangers uit ons Tora-Yeshua netwerk onderschrijven onze visie over Yeshua,  verder Peter Steffens, Joseph Shulam, Elhanan ben Avraham, luister ook naar de studie van Peter Steffens over wie Yeshua is:
http://www.petersteffens.nl/downloads/geluidsbestanden/de-goddelijkheid-van-de-messias.html

Tot slot: JHWH heeft “vele malen en op vele wijzen tot de profeten van Israel gesproken”, zo lazen we net in Hebreeen 1 en ik zet de belangrijkste momenten hieronder op een rij, zodat u onder de indruk bent van al Zijn liefde en zorg voor ons en Zijn verlangen met ons in contact te zijn.

Omdat  JHWH  Geest is en  zo indrukwekkend en heilig, kunnen we Hem niet zien, maar  Hij verschijnt ons op een manier, dat we het aankunnen en voor al die verschijningen kennen we het begrip Memra of Metatron of Logos (Joh. 1) : de zichtbare verschijning van JHWH, die ultiem is in Yeshua.

Gen. 14:18  Melchizedek, koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was priester van  El Elyon, God de Allerhoogste. In Hebreeen 7 lezen we meer over Melchizedek; hij wordt in 7:3 “aan de Zoon van God gelijk gesteld” genoemd en er wordt gesproken over  “de ordening van Melchizedek”, waartoe Yeshua ook wordt gerekend, Hebr.6:20, zie ook Psalm 110:4
Melchizedek betekent “koning der gerechtigheid” en hij is op zijn minst een beeld van Yeshua, maar niet ondenkbaar “een verschijning van de Memra, de zichtbaarheid van JHWH .

Gen. 18, de verschijning van 3 mannen aan Abraham, waarvan de woordvoerder  JHWH is (18:1). Er staat letterlijk in de Hebreeuwse grondtekst “JHWH”,  dus verhalen dat het engelen zouden zijn, slaan helemaal nergens op.
JHWH verschijnt in een gestalte (Memra/Yeshua), die  Abraham aankan en let op, JHWH en de 2 anderen eten samen met Abraham,  dus het is ook geen visioen, Sara gaat koken, ze eten “boter, melk en een kalf” en JHWH kondigt de geboorte van Isaak aan, uit dit echtpaar, waarvan Abraham dan 99 jaar oud is.
Het wonder geschiedt en dat is allemaal heel concreet dus, niks visioen.

Ex. 3:2 , waar de Engel des Heren aan Mozes verschijnt, in de woestijn, toen  hij als schaapherder werkte. Er staat: malak JHWH,  engel des Heren, maar in alle volgende verzen staat er  alleen JHWH of Elohim, dus daaruit blijkt, dat het weer een verschijningsvorm van JHWH  Zelf is !
In vs. 4 “toen JHWH zag…..”
In  vs. 6  stelt JHWH  Zich voor als “Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob.
En in  vs. 14,15 maakt JHWH zeer duidelijk, dat Hij met die beide namen tot in eeuwigheid genoemd wil worden.

Ex.5:1 , waar Mozes en Aaron voor het eerst naar Farao gaan: : JHWH elohe Yisrael,  (de Here, de God van Israel) zegt “laat Mijn volk gaan”

Ik werk later de  verdere verschijningen van JHWH uit.

Reageer gerust vast hieronder, ik  ga  zsm. verder met dit artikel  in een vervolg en dan neem ik evt. reacties graag mee.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr .pastor)

Navigeer naar andere artikelen

35 Responses to JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, alev en tav, evenals Yeshua, JHWH in mensengestalte , is echad

 1. Shalom Ben;
  Allereerst mijn verontschuldiging voor mijn afwezigheid van Shabbat jl Chesjwan 15.
  Te vermoeid.
  M.b.t. dit artikel:Het gaat er niet om, dat jou redenering correspondeerd met de mijne; maar je redenering is correct.
  Als Ya’acov antwoord krijgt met: “Wat vraagt ge toch naar mijn Naam”, dan klinkt daar in door; ge weet mijn Naam al. Je hebt die naam van je vader al gehoord.
  En, inderdaad, hij weet het met/in z’n hart.
  Zo is tevens over de geboorte dag van YaHshua Adonai het nodige “geknutsel”.
  Zo kreeg ik een reactie van ene meneer Remmer, die allerlei buiten Tenach aanwezige redeneringen aanvoert.
  Daar staat het artikel van P Noordzij tegenover.
  Maar hoe dan ook, de Eeuwige weet het en heeft het doen opschrijven door zijn profeten.
  Am Yisra-El Chai.

  • Hi Pieter, dank voor je bevestiging. Verder moest ik ook verstek laten gaan wegens forse griep, maar Peter Nissen heeft het prima waar genomen, samen met de aanwezigen.
   In Purmerend moest ik ook vervanging regelen de avond er voor, gezegend verlopen.
   Dus zo is er weer van de nood een deugd gemaakt, baruch ha Shem.
   Tot gauw, shalom,
   Ben

 2. Hallo Ben,

  Ik wil graag even reageren op jouw opmerking over de vervanging in Purmerend. Ik las ook dat je de dag erop in Amersfoort ook nog ziek was. Dat vermoedde ik al.
  De avond in Purmerend is inderdaad uitstekend verlopen. Wij hebben gezamenlijk de aanvang van de sabbat gevierd en bijbelstudie verricht met als onderwerp “Kinderen van het licht”. Zeer goede avond gehad en het liep nog uit ook tot tegen 23.00 uur.
  Als laatste even een reactie op het bovenstaande artikel. Door deze lezingen wordt mijn begrip over Hij die Yeshua is, alleen maar groter en ik ben blij dat je deze lezing zo duidelijk verwoordt hebt. Hartelijk dank daarvoor en ik hoop je in goede gezondheid te zien volgende week vrijdag in Purmerend!

  Shalom,

  Paul

 3. Zo is het Ben, bij het overdenken van deze God stromen er lofliederen uit je binnenste die opstijgen naar de Troon van de Allerhoogste!

  En deze God is een buitengewoon liefdevolle God, hoorder van gebeden!

  Kijk bv eens naar deze situatie:

  http://www.wpix.com/news/wpix-schoolbus-vs-suv-vs-building-close-call-miracle%2c0%2c1925185.story

  Een schoolbus is een kinderdagverblijf in gedenderd op een plaats en een tijd waar anders altijd 12 kinderen met hun ouders stonden te wachten maar die er nu eerder uitgezet waren vanwege een aanrijding met een auto op de weg daar naar toe.
  De vier overgebleven kinderen die er nog waren en daar normaal zouden moeten staan waren (toevallig?!) achter het dagverblijf en zijn niet gedeerd.
  De mensen die hiervan getuige waren zeggen:
  “That’s definitely a miracle, so God is good.”

  Iedereen noemt dit een Godswonder!

  Is het de verhoring van mijn gebeden als ik dagelijks om bescherming vraag voor mijn medemensen en binding van Satans kwaad? De verhoring van al onze gebeden bij elkaar!

  Deze God wil zo graag doen wat wij vragen als het in Zijn wil is!
  Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwig Vader, Vredevorst!

 4. Ben
  Over het God-zijn van – יְשׁוּעַ – [Lukas 2:21; uitspraak: ‘Jeshoe-a’] laat de Bijbel geen twijfel, zoals ook in de volgende teksten functioneerde: Hand 2:21,36,38; 9:14,21; 10:43; 22:16 1 Cor 1:2; Rom 9:5b [Herz. staten vert.]
  Lees ook de volgende profetie Malachi 3:14-18
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lukas+2%3A21%3B+Hand+2%3A21%2C36%2C38%3B+9%3A14%2C21%3B+10%3A43%3B+22%3A16++1+Cor+1%3A2%3B+Rom+9%3A5%3B+Mal+3%3A14-18&id47=1&l=nl&set=10&pos=0

  U schreef: als je het woord – בראשׁית – na de derde letter “splitst” om te vertalen dan staat er: “Zoon die vestigt” Vestigt in de betekenis van vaststellen, scheppen, creëren, etc.
  Daar ik een klein beetje op de hoogte ben met Bijbels Hebreeuws, ben ik aan het zoeken gegaan, hoe dit mogelijk is, maar kom hier niet helemaal uit.
  Mogelijk bedoelde u na de 2de letter?
  – בר – betekent ook zuiverheid/onschuld en zoon [aramees]
  – ברא – betekent ‘scheppen’
  – שׁית – is de stam van werkw. ‘zetten’ enz.; Strong nr. 07896 zie http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H7896&t=KJV
  Tegelijk kunt u dan onderaan zien, waar dit werkwoord gebruikt wordt in de Schriftteksten.

  • Hi Wim, ik stuur je vraag door naar de ontdekkers van dit aspect, want het gaat mijn Hebreeuws ook te boven; omdat ik de ontdekkers heb leren kennen als deskundig en betrouwbaar, heb ik het gepubliceerd met bronvermelding, dus ik leg het even bij hen neer.
   Heel goed, dat je onze visie op Yeshua, wat m.i. de Bijbelse visie is, steunt: Yeshua doet ons de Vader zien, Hij legde daarvoor Zijn God-zijn tijdelijk af en werd mens, om na de opstanding uit de dood Zijn God zijn weer terug te ontvangen met de Naam boven alle Naam: JHWH
   Shalom,
   Ben

 5. Hi Ben (en allemaal),
  na deze vrolijke muziek zegt mijn hart: “Wie lof offert, eert Mij,
  en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.”
  Psalm 50 : 23

 6. Shalom Wim en Ben,

  Wat Wim schrijft klopt inderdaad. Het gaat om “afbreken” na de tweede letter.
  Als je dat doet staat er:
  – בר – betekent Zoon gevolgd door – שׁית – is de stam van werkw. ‘zetten, vaststellen, scheppen’ enz en dat weer gevolgd door – ברא – wat betekent ‘scheppen’.
  De Zoon kan dus alleen Yeshua zijn.
  Al voor de grondlegging der wereld dus bestond Hij, Yeshua, en door Hem is de schepping (of beter gezegd: zijn de scheppingen) tot stand gekomen. Zowel de huidige als de “Nieuwe hemel en de nieuwe aarde”; vandaar tweemaal het voorkomen van het woord scheppen.
  De Eeuwige, Adonai Echad!!

  Shalom,
  Peter

  • Bedankt Peter en Wim, er zat blijkbaar een getalfoutje in de tekst, dus prima dat deze oplettende broeder die er uit vist.
   Shalom,
   Ben

 7. Ik geef hier iets weer wat ik las op internet en ik onderschrijf dat als antwoord op bovengenoemd onderwerp.
  Jiooda.

  Waarom is Yeshua Dezelfde als YHWH?
  Omdat de Bijbel het zegt.

  Blijkbaar is het voor wijzen en verstandigen verborgen, dat is dan eeuwig jammer!

  We lezen en noemen de volgende teksten:
  – Micha 5:1 – En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.

  Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
  – Zacharia 12:10 – JHWH spreekt hier en zegt: Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten.

  Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

  Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

  – Jesaja 9:5 – Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.

  En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

  – Jesaja 43:10. In Jeaja 42 begint JHWH te spreken ovder Eved Elohim, de Knecht des HEEREN.

  Dan zegt Hij van Hem…: U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde (In het Hebreeuws: Ani Hoe – Ik ben Hem) ben.

  Vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.

  – Hosea 12:5 – Hij streed met de Engel en overwon; wenend vroeg hij Hem om genade.

  In Bethel vond Hij hem, en daar sprak Hij met ons, namelijk de HEERE, de God van de legermachten,

  HEERE is Zijn gedenknaam – JHWH is de Engel des Heeren, zo zegt deze tekst… En wie is de Engel des HEEREN? Juist ja…

  De Heere heeft u gewaarschuwd in 1 Johannes 2:23 – Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

  Als iemand Yeshua loochent als God, staat hij/zij straks zonder kleed, sprakeloos en met lege handen voor de Vader.

  Moeten we begrijpen hoe de Eenheid van Yeshua en Zijn Vader is? Nee, begrijpen is iets anders dan geloven.

  De wijsheid van ons mensen is slechts de dwaasheid van God!

  Wie oren heeft om te horen, die hore!

 8. 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

  2 Dit was in den beginne bij God.

  3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

  4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

  5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

  6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.

  7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.

  8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.

  9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

  10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

  11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

  12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

  13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

  14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

  15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

  • Absoluut duidelijk Angela, Johannes de Doper erkent, dat Yeshua er voor hem al was en we weten toch uit de Bijbel, dat Yeshua een half jaar later werd geboren, Luc. 1:34-38
   Plus natuurlijk de Logos, die de Memra is, de zichtbaarheid van JHWH, die voor schepping bij JHWH was, het Woord was bij God en het Woord was God.
   Shalom,
   Ben

 9. Op 17 november 2011 @ 23:06 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Nu de Christenen in deze tijd zich voorbereiden op Advend ben ik weer gaan lezen in het evangelie van Lucas.
  Er viel mij opeens wat op.
  De Herders waren met hun schapen in de nacht en opeens stond een “Engel des Heren” BIJ hen en …de “Heerlijkheid des Heren ” omstraalden hen.
  De Engeld des Heren zei tot hen: weest niet bevreesd, want zie, Ik verkondig u grote blijdshap, die heel het volk zal ten deel vallen
  11 “U IS Heden de Heiland geboren namelijk Christus , DE HERE!!
  Als de legermacht weer heengevaren zijn beslissen de herders om naar Bethelehem te gaan om te zien wat er geschied is.
  En nu komt iets heel opmerkelijks……
  Ze zeggen: Laten wij dan naar Bethlehen gaan om te zien hetgeen geschied is en….door de HERE !! ons is bekend gemaakt.
  Let op dus:
  De HERE komt bij de herders en staat bij hen hen en…..maakt hen de blijde boodschap bekend (vers 9)
  en..
  ze gaan op zoek naar de HERE , de Heiland die geboren is in Bethlehem en ligt in een voederbak./krib.
  Je leest er gemakkelijk overheen, maar zo staat het er wel.
  Hoe wonderbaar Zijn de werken des Heren,. Dit alles om de mens te Verlossen , te redden van de eeuwige verlorenheid!! Het gaat ons verstand te boven. Maar onze Here God/JHWH is de….Almachtigen Here God/JHWH

  W/lelie

  • Inderdaad, heel bijzonder en dat laat gelijk zien hoe het is.
   JHWH is Geest, Hij openbaart Zich, maakt Zich zichtbaar in de Sjechina, de wolkkolom bij de exodus van het volk Israel uit Egypte. En boven de ark des verbonds en ook hier als “de Heerlijkheid des Heren”.
   JHWH spreekt als de Engel des Heren en Hij heeft een lichaam ( vrucht in de moederschoot, dan baby etc.) geschapen om in te wonen, dat is dan Yeshua, geheel vervult met de Geest van JHWH.
   JHWH heeft al het mogelijke gedaan om voor ons zichtbaar, herkenbaar , zo veel mogelijk begrijpbaar te worden en dat is hier wel op de meest ultieme wijze.
   JHWH was er altijd al, boven en buiten ons, zonder ons, dan komt Hij tot ons als Immanuel, God met ons en door Zijn Geest is het JHWH in ons.
   Shalom,
   Ben

 10. Op 17 november 2011 @ 23:53 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ja Ben,
  Ik kom er steeds meer van onder de indruk. Ik wilde wel dat iedere gelovige waar het zich ook mag bevinden dit toch zo “zag”.
  Hoe eenvoudig je dan ook mag zijn als gelovige, de schat die te vinden is in het Woord zou dan meer en meer mooier en groter en prachtiger en kleurrijker worden.
  Namelijk: De Here Jezus Christus/Yeshua de HERE!
  Shalom,
  W/lelie

 11. Ik wil even ingaan op je voederbak/krib. Volgens Joodse hygiene regels kan een baby daar niet ingelegd zijn. Het is waarschijnlijk een broodbak geweest waarin Hij gelegd is. Hij is ook immers het Levende Brood.
  Het woord voederbak komt ook erg dichtbij de os en de ezel in de stal die er zo knusjes bij staan. Helaas weten weinig mensen dat deze dieren verwijzen naar Jesaja 1:3.
  Antisemitisme zit zo diep

  • Klopt Angela.
   En het is nog veel mooier: Yeshua moet geboren zijn met Sukkoth, in een loofhut, heeft onder ons “getabernakeld” en in een loofhut had men een “broodbak”, met brood in een doek gewikkeld tegen uitdroging.
   Geen plaats in de herberg, dan maar in een loofhut, als “het levende brood” , in een doek gewikkeld.
   Met Loofhuttenfeest dienen we dan ook in het bijzonder , “tot Zijn gedachtenis”, aan Yeshua te denken als JHWH , Die in mensengestalte tot ons kwam.
   Nergens lezen we het woord “stal”, noch de oprdracht om Kerstfeest te vieren; dat is puur heidendom.
   Zie http://members.ziggo.nl/peter7/kerst/
   Shalom,
   Ben

 12. Ben, ik wil je graag even laten weten dat ik heel blij ben met dit goede artikel. Bedankt! Ik heb op http://www.vergadering.nu een link ernaartoe opgenomen.

 13. Op 20 november 2011 @ 20:51 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ik zie en beleef het zo.
  Ik lees inderdaad niet dat de Here Jezus Christus in een stal is geboren.
  Toen er geen plaats was in de herberg weet ik voor mij zelf zeker dat er een gastvrije joodse gezin was ( gastvrijheid was voor ieder jood een must)
  die hen op nam in hun huis. In ieder joods gezin bevond zich een voederbak immers. Ëén maal in het jaar moest immers een gaaf lam 4 dagen te midden van het gezin leven om daarna te worden geofferd aan de Heer.
  Dat er geen plaats was in de herberg vind ik heel normaal voor die tijd. De herbergen van toen zijn geen hotels zoals wij die kennnen. Het bestaat uit één grote ruimte met nissen. Iedereen ziet iedereen. Stel je voor dat er een vrouw ligt en een kind baart. De hele herberg moet ontruimd worden want geboorte gaat met bloed gepaard. Dus onreinheid ten top.
  Tevens is het voor de vrouw een zeer nare omstandigheid om te midden tussen reizigers ( meestal mannen) een kind te moeten baren.
  Nee, ik geloof dat de Here de juiste omstandigheden heeft gecreeerd om de geboorte van de Here Jezus Christus/Yeshua te doen plaats vinden. Namelijk in een gastvrij gezin.
  We weten dat de ster die de wijzen uit het oosten zagen hen naar een “huis” bracht waar ze de Here jezus Christus/Yeshua vonden met Maria.
  En alles wat er in de loop der eeuwen bij gefantaseerd is hebben de oprechte Christenen niets mee. Er is zelfs geen gedachtenis aan.
  De geboorte van de Heiland is voor de Christen een dagelijkse feestelijke gedenking. Net als alle andere heilsfeiten.
  En op gezette tijden gedenken ze dat gezamenlijk als broeders en zusters.
  En wat ik de ironie van de Here God/JHWH noem…is dit…
  Door alle straten in de wereld zal klinken het Franse Lied: Noël . En Stille nacht Heilige nacht.
  Niemand kan in onze tijd nog zeggen : wij hebben er nooit van gehoord. Zelfs de heidenen proclameren de geboorte van de Verlosser/Heiland de Here Jezus Christus/YesHua.
  Hoe dan ook……
  W/lelie

 14. Op 11 december 2011 @ 15:37 schreef Watrerlelie

  Beantwoorden

  Advent: 3

  Tegen Maria wordt gezegd door de engel Gabriël. (Lucas 1 vers 35)
  De Heilige Geest zal over u komen en de
  Kracht!! des ALlERHOOGSTEN zal u …overschaduwen!!

  Wat is de Kracht des Allerhoogsten?
  Antw: de Kracht van de Here God/JHWH.
  de Here God /JHWH Zelf.

  Datgene wat in de moederschoot gelegd is, is de Here God ?JHWH Zelf die de gestalte van een mens/vlees heeft aangenomen.
  En dat Heilige dat verwekt wordt zal , Zoon des Allerhoogsten “genoemd “! worden.

  de Lofzang van Maria is dan ook:
  Lucas 1 vers 51:
  Hij heeft een krachtig!! werk gedaan door …..ZIJN ARM !!

  Zijn Arm is Hem waar de lofzang van Elisabeth ook over gaat:

  Lucas 1 vers 76:
  En gij kind ( Johannes) zult een profeet des ..”.ALLERHOOGSTEN ” ( De Here God/JHWH= De Here Jezus Christus) zijn!!
  want,
  gij, Johannes zult uitgaan voor het Aangerzich des Heren om Zijn ( De Allerhoogste = de Here Jezus Christus) Wegen te bereiden .

  Maria mag de Kracht van de Allerhoogste dragen. De Here God in het vlees= De Here Jezus Christus.
  Elisabeth haar zoon mag een profeet zij van de Allerhoogste
  en zal uitgaan om Zijn wegen te bereiden.

  Matt 3 vers 3
  Johannes toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide:
  de stem van één die roept in de woestijn:
  Bereid de Weg des Heren, maakt recht Zijn paden.

  Maria en Elisabeth, zij wisten wie het was die in de moederschoot van Maria verwekt was.

  De Here God Zelf . De Kracht des Allerhoogste . Zijn sterke Arm= De Here Jezus Christus/YesHua

  Die genoemd zou worden: Zoon des Allerhoogsten.

  O hoe wonderbaar!

  W/lelie

 15. Op 30 april 2014 @ 10:04 schreef Zegveld

  Beantwoorden

  Kent u het boekje van Natahn Stone? Namen van God in het Oude testament. Behandelt de 50 Godsnamen. Heb het gelezen toen ik pas tot geloof kwam, uitgeleend, nooit meer teruggehad zoals dat gaat met uitgeleende boekjes , laten naar gezocht en nooit meer gevonden in een boekwinkel.
  Uw studie is erg ingewikkeld Ben maar niettemin terzake en aktueel waar het Jodendom thans net als de Christelijke en Islamitische wereld in een Baab-el verstrikt lijkt te zijn wat veroorzaakt wordt door de kernvraag die God het hele mensdom stelt:’wat dunkt ú van den Christus?
  Was er maar een duidelijke Farao zodat de antithese scherper kon worden als ooit met het rijk der duisternis. Nu loopt goed en kwaad overal samen door de wereld en is het de mens al decennia niet meer gegeven zonder bijstand van de H.Geest te kunnen onderscheiden. In de tijd van Saddam Hoessein was het nog enigszins zichtbaar. Maar de westerse beschaafde wereld heeft nooit willen erkennen dat zij zelf dat monster heeft voortgebracht evenals trouwens Osama Bin Laden maar ik begrijp dat 99% van de Christenheid dit een absurde stelling vindt. Maar wil dat zeggen dat God ook denkt als die 99%?
  Och, of de Here de hemel scheurdet en allen zouden zien dat Hij leeft en staat aan de Rechterhand der Macht…maar zouden we net als Jacob dat overleven? Daar bereidt de Here allen op voor want eenmaal zal inderdaad de tijd komen dat de engelen God’s elke gelovige zullen indragen in de schoot van Abraham en hier op aarde al wil de Here gekend zijn door zijn broeders naar het vlees. Waar wachten jullie op Joden? Er komt geen andere messias meer snap je dat dan niet? Jezus Christus is precies zoals ook hier op de site gelukkig staat de uitbeelding van Jahwhe, dat is God, Degene om wie alles bestaat wat er is omdat Hij dat WILDE. Iedereen is gewild en mag kiezen! Maak dan de keuze van Josua:
  ‘ik en mijn huis wij zolen de Here dienen’.
  En is dit niet geweldig: ‘God geeft aan iedereen gaven zodat wij Hem ook daarin en daarvoor kunnen danken. Want niemand wordt verlaten dan hij/zij die verlaten wil worden. En wie dan volhard Joden, ja, dan is het oordeel over u terecht en snel , een oordeel met eeuwigeheidswaarde. Wie bij zijn verstand wijst Jezus Christus af? Wel, natuurlijk alleen God’s tegenstander! Die moet niks hebben van die timmermanszoon en rilt van nature waar Hij verschijnt in Christelijke prediking nu en vor allen zichtbaar straks! Voor eeuwig heeft God scheiding aangebracht tussen Zijn hemelse machten en het rijk van de duivel. Hoelang Joden willen jullie nog je kinderen aan die boze machten door niet je door jezus te laten verlossen en vrijgemaakt te worden? je bent knettergek Joden als je Hem afwijst.
  En hergeef eindelijk eens de Palestijnen, waaronder tienduizenden diep gelovige Christenen, hun rechten in Palestina en haal de angel uit het ‘vredesproces, jullie verloochening van je eigen God in jezus Christus juist voor jullie gekomen! En stop met het liegen en bedriegen van de heilige dingen want de Geest van Christus was ook op de profeten onder oud Israel en allen hebben van Hem getuigd. JHWH heeft jullie lief in Christus alleen en jullie blijven beminden om der vaderen wil volgens Paulus, de schriftgeleerde die 2000 jaar geleden een vervolger en vriend was van Christenhaters zoals jullie nu nog blijken te zijn want anders had je de Palestijnen al sinds de stichting van de seculiere zionistische Staat Israel hun geboortegronden terug gegeven, ja je was nooit binnen gevallen en had ook de Palestijnen als de beelddragers God’s liefgehad.
  Shalom Joden en bedenk dat eens het oordeel zal komen als je niet je hart, je verstand,je ziel met al je kracht aan Jezus Messias wilt verliezen om het Leven zelf eindelijk te vinden.

  • Dag hr. Zegveld,
   Enerzijds dank voor de waardering en prima dat u het “moeilijke” artikel heeft gelezen en onderschrijft. Het artikel is niet echt moeilijk, maar je moet er even de tijd voor nemen en de moeilijkheid zit em in de acceptatie, dat de “3 Godenleer” foute boel is.
   Het boekje van Nathan Stone ken ik niet, maar over de namen van onze hemelse Vader is veel moois te melden, dat is zeker.

   Anderzijds maak ik ernstig bezwaar tegen uw “over 1 kam scheren” van alle Joden !
   1. er zijn 400.000 Yeshua belijdende Joden wereldwijd, die benoemt u niet.
   2. die “tienduizenden diep gelovige christenen” onder de Palestijnen zijn op zijn minst net zo antisemitisch als de kerken hier in Nederland, ze leven niet uit de Tora en worden voor een deel vertegenwoordigd door Sabeel en Kairos, zet die woorden maar es in de zoekmachine hier op deze site.
   3. de Joden zijn Israel niet binnengevallen, maar hebben het land gekocht en verder via internationaal recht het land toegewezen gekregen, wat overigens al 3300 jaar aan Israel is toegewezen door Bijbel en nb. ook in de koran (niet dat dat duivelsboek enige waarde heeft, maar frappant dat het daarin zelfs erkent wordt, dat het land Israel aan het volk Israel behoort).
   4.dan schrijft u dat “alle Joden beminden blijven om der vaderen wil”, wat onzin is, het gaat om het overblijfsel, zie Rom. 11
   5. Mijn artikel, waarop u reageert, is minstens net zo veel bedoeld voor christenen, die in “3 Goden” geloven en de Tora negeren en zeker ook voor een aantal christenen, die stellen dat Yeshua slechts een mens is en niet “de menselijke zichtbaarheid van JHWH” .
   Shalom
   Ben

 16. Prachtig artkel Ben. Begin er hopelijk steeds meer van te zien. Tis wat als je Katholiek bent opgevoed en later met de blijmoedige Pinkster en Charismatischen wordt bedolven onder allerlei wind van leer. No hard feelings echter maar er moet wel een doorbraak komen in ons denken over JHWH en Wie Jezus eigenlijk is, de afdruk van God zelf in het vlees gekomen uit de maagd Maria. Als dat geen liefe is, een onstoffelijke Geest Die zich verbindt aan het mensenras en Zelf ondergaat wat de zonde bewerkt zonder zelf te zondigen en ons zo lief heeft ook voor ons dat ruw houten kruis te begeren om zo voor ieder de eeuwigheid te betalen.
  Steeds meer meer meer van dit!
  Dank en shalom

  • Hi VBG,
   Ik ben blij dat je mijn enthousiasme over de enorme liefde van JHWH deelt, het is een fundamentele ontdekking en allen dank aan Hem.
   Iemand zei es, dat hij het ook nooit begreep , dat een Vader niet Zelf de zonde te lijf ging en Zelf naar deze wereld kwam, maar het Zijn kind, een baby om te beginnen, de ellende liet dragen.
   En inderdaad, het is JHWH Zelf , Die voor ons mens werd in Yeshua. Geen schepsel of een engel, maar Hij Zelf werd mens, droeg onze doodstraf en bedenk, dat Hij dat al wist voor de mens zondigde en daarmee de dood in de wereld bracht !.
   JHWH had Zijn lijden voor ons over, nog voor Hij ons schiep en ondanks dat Hij wist, dat het zo zou gaan met de mens, was Hij bereid voor ons de straf te dragen en deed dat ook !
   Shalom
   Ben

 17. Prachtig geschreven ,ik lees hier Waarheid, Waarheid vanuit de Ziel, een Geestelijke Stem vroeg mij Ooit, Brand je Licht, Ja dat Brand, de Ziel van de Mens is als een Lamp die Brand voor de Bruidegom zijn Terugkomst,en Gods volk Israël zal de Licht Drager worden.Alleen Jezus Christus heeft de satan verslagen aan het Heilige Kruis,geen afgod in deze wereld heeft dit Volbracht,zodat onze Zonden vergeven zouden zijn,die wij hardop bekennen aan Vader God,wij zijn allen Zondaars,God moest zelf naar die donkere aarde komen voor onze redding na onze aardse dood, zodat wij door de nauwe Poort kunnen binnen gaan in Gods voetsporen,Erfgenamen Koningskinderen zijn wij,Gezegend in de Here Jezus zijn Naam,dat gun je toch ieder Mens.
  Shalom Elizabeth.

 18. Op 8 november 2018 @ 23:13 schreef Faber John

  Beantwoorden

  Dag Ben, onder punt 5 aan hr Zegveld vermeld u dat de christenen in 3 Goden geloven. Een Drie eenheid is iets anders dan 3 Goden. Natuurlijk is er één God:
  JHWH echad. Wat is uw uitleg dat de Drie Eenheid verwerpelijk is? Mathematica van de Drie Eenheid is niet 1+1+1, maar 1x1x1 =1 . God de Eeuwige kan best bestaan
  uit een driedimentionale levende Geest. 1 streep is een lijn, 2 strepen is een figuur en 3 strepen is een object. Hebreeuwse letters zijn blokvormig (object). In mijn optiek, zijn Vader, Zoon en de Heiligegeest één Wezen. De Zoon komt al in Genesis 1 :26 naar voren: ‘Laten WE mensen maken!”. Gods masterplan vangt
  direct al aan in Genesis 1:1 BERASHIT. 1 en 2 Bet & Resh means Son. 3 Aleph
  strength God.4 Shin Consume Destroy. 5 Yod hand/works .6 Tav covenant Cross.

  Groet & Shalom, John

  • Hi Faber john,
   Heel goed om dat oude artikel weer aan te halen, best essentieel om iets beter te begrijpen Wie JHWH is.
   Hoe meer je JHWH als “echad” (1 en eenheid) beschouwt, des te meer recht je Hem doet.
   Met daarbij de observatie, dat Hij ons verschijnt in diverse mensengestaltes, in het bijzonder in Yeshua.
   Dat “We” is slechts een soort majesteitsmeervoud, de werkwoordsvorm die er bij hoort, is 3e persoon enkelvoud ! en geen meervoud.
   Dus daarom geen “Drie Goden Leer”, geen “Drie-voudige Godheid”, maar 1 God, JHWH, Die Zich openbaart op veel meer manieren dan 3, nl.: Schepper, Bestuurder en Onderhouder van de kosmos, Verlosser (in Yeshua), Contactzoeker met de mensen (Adam/Eva, Henoch, Noach, Abraham, Mozes, Jacob, ouders Simson) dmv. Zijn Stem en/of in mensengestalte.
   Shalom,
   Ben
   PS: heb je een gemeente waar je heen gaat en zo ja, wat is hun website? Ben benieuwd.

 19. Op 11 november 2018 @ 22:08 schreef Faber John

  Beantwoorden

  Hoi Ben, bedankt voor jouw tijd en uitleg. Jij verwerpt de drie-eenheid zoals bij de unitariërs. Vervolgens maakt Yeshua volgens jou wel weer deel uit van het Goddelijk Wezen. Dit komt bij mij tegenstrijdig over. Jesaja 9:5 en 43:10 laat aan duidelijkheid niets te wensen over dat Yeshua God is. Als jij de drie-eenheid ontkent kom je op een hellend vlak terecht. Ja natuurlijk, begrijpen van deze materie is iets heel anders dan geloven.
  Hartelijke groet & Shalom.
  John

  • Hi John,
   Nergens zeg of schrijf ik, dat Yeshua niet JHWH is, integendeel. Mijn zienswijze, uiteraard vanuit de Bijbel, is, dat JHWH echad (1 en eenheid) is en dat Hij verschijnt als Heilige Geest, want JHWH is Geest.
   Bovendien verschijnt Hij als mens op diverse momenten (bij Abraham, Jacob, ouders Simson) en dan is dat de Engel des Heren, een mensenverschijning in mensengedaante. De verschijning als Yeshua gaat nog verder, is JHWH in mensengestalte, zoals Hebr. 1:3 en Col. 1:15 duidelijk leren: een afspiegeling van Zijn Wezen en dat gedurende ca. 33 jaar lang, door de dood heen opgestaan en ten hemel gevaren, weer in eenheid met JHWH.
   Het blijft een mysterie, maar zo begrijp ik het vanuit de Bijbelse info met meest correct, m.i.

   Het Wachttorengenootschap slaat door en misleidt de mensen met hun onzin, dat Yeshua de engel Michael is; dan is het dus een engel, die voor onze zonden gestorven zou zijn en daarmee halen ze het hart uit het evangelie !
   En zo zijn er meer en andere misleiders, die dan de Drie-eenheid neerzetten als 3 Goddelijke Personen, gelijk in macht en heerlijkheid.
   Dat is dan inderdaad een 3 Godenleer, net zo fout.

   Jes. 9:5 noemt Yeshua “Sterke God,Eeuwige Vader” dus terecht haal je uit die tekst dat Yeshua wezenlijk JHWH is. In Jes. 43:10 inclusief context gaat het over JHWH, niet over Yeshua overigens. Dat daar over “de Verlosser” wordt gesproken , wil daar niet zeggen dat het over Yeshua gaat, er staat dat “JHWH de Verlosser” is en dat doet Hij door de eeuwen heen, toegespitst in het verlossingswerk in Yeshua.

   Verder denk ik , dat ik in het artikel genoeg teksten en argumenten heb genoemd om mijn weergave van Wie JHWH is , duidelijk te maken.
   Denken over “3 Personen” is onBijbels en denken aan 1 God met engelenverschijningen op aarde is ook onBijbels, het is:
   JHWH echad, is Geest, weerspiegelt in Yeshua als zijnde JHWH in mensengestalte cf. Ph. 2:5 e.v./Hebr. 1:3/Col.1:15/Jes.9:5
   Shalom, graag hoor ik weer van je, bel anders even, ook leuk.
   Ben

 20. Op 18 november 2018 @ 22:23 schreef Faber John

  Beantwoorden

  Nogmaals heel hartelijk dank Ben voor deze uitleg. Alhoewel in Jes 48:16 lezen wij dit: en nu YHVH en Zijn Geest heeft Mij gezonden (Yeshua). Drie entiteiten kan duidelijk in dit vers worden gezien. Hier zijn wij het dus wel over eens dat de Goddelijke natuur een blijvend mysterie is. YHVH is Echad en Hij is Elohim.
  Rest alleen nog voor ons geloof en aanvaarding dat Yeshua voor onze zonden is gestorven en het dodenrijk met zijn fysieke opstanding heeft overwonnen. Dat is uiteindelijk de peiler waar alles om draait. O ja, en breng het Evangelie terug naar Jeruzalem. Dat Yeshua snel retour mag komen met vuur in Zijn ogen om de leugens -islam satan- van deze wereld te ontmaskeren.
  Groet & Shalom,
  John

 21. I ddo nnot even knoow the way I finishwd uup here, but I thouggt thjis
  pput up wass great. I don’t undersstand whoo yoou mighht bee buut certainly you are gling
  to a famous bogger inn tthe evet you aren’t already. Cheers!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*