Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Help prof. Reitsma van zijn waandenkbeelden af: “dezelfde God” in Bijbel en koran is Godslastering !

ERMELO – Moslims en christenen denken heel verschillend over wie Jezus Christus is. Voor moslims is Jezus een belangrijke profeet, voor christenen is Hij de Zoon van God, de tweede persoon van de drie-eenheid. Moslims kunnen dat niet accepteren. Christenen vinden het vaak moeilijk om aan moslims helder uit te leggen wat ze nu precies over God en Jezus geloven. Moslims daarentegen hebben vaak heel duidelijke argumenten. Prof. Dr. B.J.G. Reitsma spreekt hierover in de Westerkerk in Ermelo op woensdag 27 november en woensdag 11 december Aanvang 20.00 uur. Aanmelden via info@vormingentoerusting.nl

Dit bericht staat op http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/november/05/uitdaging_van_de_islam

Mijn commentaar:

Het bericht vermeldt alleen dat christenen het “vaak moeilijk vinden om aan moslims helder uit te leggen, wat ze nu precies over God en Jezus geloven”,  waarbij moslims “zulke duidelijke argumenten hebben”.
M.a.w.:  die christenen zijn de weg kwijt, moslims niet.
Mijn ervaring na ruim 40 jaar pastor zijn en de laatste 10 jaar intensief contact met moslims is: ze weten van weerskanten niet wat ze nog geloven, hebben vaak de Bijbel en al helemaal de koran niet gelezen.
Veel voorgangers en rabbijnen zwetsen over “dezelfde God” in Bijbel en koran uit lafhartigheid en onkunde, daarbij geholpen door mensen als prof. Bernard Reitsma.
Het komt dan neer op:”  dezelfde God, maar met beperkt zicht op Hem in de islam” van uit Reitsma,  er is maar 1 God en we beschrijven Hem ook binnen het christendom al onderling verschillend, dus zeker interreligieus.
En dat geldt dan ook voor Jezus, die door genoemde misleiders met de Isa in de koran wordt vereenzelvigd.

De fout zit em in de gedachte, dat “wij God kunnen beschrijven” en dat dit ook nog legitiem en respectabel is.
Waar haalt men de arrogantie vandaan, als “theoloog”, dus “deskundige aangaande God”, alleen de titel al !
God is oneindig veel groter dan wiens beschrijving ook, dus  laten we beginnen met grote bescheidenheid in het kennen van God.
Dan luisteren we vooral  eerst naar Hem, Hij maakt Zelf wel uit, Wie Hij is, net als wij mensen dat doen, met een stuk minder recht overigens.

Te midden van alle  afgoderij info is de Bijbel de enige betrouwbare bron, dus  gooi dat gifboek, de koran, vast in de vuilnisbak en als u die opmerking “iets te kort door de bocht vindt”, lees dat jihadboek dan eerst maar even en kijk naar de ellende, die er in 1400 jaar mee is aangericht, 270 miljoen doden in jihad.
Jihad in allerlei vormen, w.o. oorlog, is een opdracht in de koran, besef dat even! Inmiddels zijn er 56 landen overwonnen door de moslims.
Die opdracht vind je in de Bijbel niet, die wordt samengevat door  JHWH in mensengedaante, Yeshua dus, als “heb  JHWH lief boven alles en de naaste als u zelf”
“Aan de vruchten kent men de boom” , we zien zeer duidelijk dat   de “vrucht van de Heilige Geest (=JHWH)”, zie Gal. 5:22,  niet dezelfde is als de verrotte vrucht van moord en haat en onderdrukking van de islam, zie  bijv. soera 9, Al Tauba.
In  de Bijbel vind je uiteraard geen enkele grond voor antisemitisme, het wordt als heel fout aan de kaak gesteld en de uitspraak in Gen. 12:1-3 “wie  Abraham zegent, wordt gezegend, wie hem vervloekt, wordt vervloekt”  en  “met u, Abraham, zullen alle geslachten op aarde gezegend worden” zegt genoeg.
Dat zegt, dat JHWH de oprechte gelovigen zegent, te vinden in Abrahams geestverwanten, wat wel een aantal, maar niet alle Israelieten zijn overigens!
Het gaat om “het overblijfsel”, dus alle oprecht gelovige nazaten van Abraham en die er bij willen horen, zoals Ruth uit Moab en alle wilde takken in Yeshua aan de edele olijf verbonden. (Rom. 11)
In de koran lezen we  heel concreet antisemitisme, de Jodenhaat wordt nader uitgewerkt in de ahadith, met de uitspraak van Mohammed:

The Prophet, Allah bless him and grant him salvation, has said:

“The Day of Judgement will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (evidently a certain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews.” (related by al-Bukhari and Moslem).
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp

Vertaling:  De Profeet, Allah zegene hem en  garandere hem verlossing, heeft gezegd:
“De oordeelsdag zal niet komen voordat de Moslim de Joden bevechten (de Joden doden) en wanneer de Joden zich verbergen achter stenen en bomen. De stenen en  de bomen zullen zeggen:” O Moslims,O Abdulla,  er zit een Jood achter me, kom en dood hem. Alleen de  Gharkedboom ( blijkbaar een soort boom) zal dat niet doen, omdat het een van de bomen van de Joden is.”
(citaat uit de ahadith van Bukhari en Moslim)

We kunnen allemaal weten na 1400 jaar islam, dat de koran leert dat moslims de goede natie zijn (soera 98:7,8) en de niet-moslims moeten worden gedoogd als dhimmi’s (soera 9:29, zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmi , verdrag van Omar),
apen en varkens zijn (soera 2:62-66 en 5:60), ( in 2:65 gaat het over de overtreders van de shabbath, dus de Joden en Yeshua-belijdende Joden)
brandstof voor de hel (soera 98:6) en
uitgemoord dienen te worden (soera 9:5,29,123 en vele andere teksten in de koran)

Zie  http://tora-yeshua.nl/2013/04/de-god-van-abraham-isaak-en-jakob-of-allah-een-verschil-tussen-dag-en-nacht/

en ook http://tora-yeshua.nl/2010/01/aanklacht-tegen-de-liegende-politieke-en-geestelijk-leiders-in-nederland/

(kijk even op deze link of uw kerk of synagoge ook op de pro-islamlijst staat ! u zult verbaasd staan hoeveel er in het verkeerde kamp zitten)

Stel pro-islam professor Reitsma de volgende vragen, als u naar genoemde avonden gaat:
-Waar kan ik de meest betrouwbare info lezen over de Ene ware God ,  zoals Hij dat Zelf aangeeft, hoe en waar openbaart Hij Zichzelf ?
-Als de vruchten van beide bomen Bijbel en koran zo verschillen, hoe kan er dan sprake zijn van  “dezelfde God” ? (met “vrucht” bedoel ik dan het gedrag , wat
volgt uit  zo groot mogelijke toewijding en gehoorzaamheid aan Bijbel dan wel koran)
-Als ik een Persoonbeschrijving uit de Bijbel maak van JHWH zie ik Hem in Yeshua:” Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” en “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot  de Vader dan door Mij”
Ik zie dus in JHWH de waarheid, het leven en in Ex. 34:6 lees ik over Hem in Zijn eigen woorden over Wie Hij is:” barmharig, genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw”  en  Hij wordt mens in Yeshua om voor ons de doodstraf te dragen, wegens onze overtredingen van Zijn Tora.
Yeshua (JHWH  in mensengestalte) zegt, dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, niemand wordt gedwongen  in Hem te gaan geloven, maar in vrije keuze uitgenodigd tot dat geestelijk Koninkrijk te gaan toe behoren.
Hij zal dat Zelf op aarde  vestigen als Hij komt, dat is Zijn taak, niet die van mensen met geweld, zoals in de islam.

Als ik over de koranAllah lees , dan staat in die voor moslims ultieme waarheid, dat:
-Allah nooit een mensengestalte zal aannemen om als zodanig voor de mens de doodstraf te dragen, die gedachte is  “shirk”,  de grootste zonde in de islam.
-Allah is  “de grootste van alle misleiders”,  de ultieme bedrieger dus ( soera 3:54 ) en dat zelfde wordt  ook van satan, vader der leugen,  gezegd door Yeshua in Joh. 8:44
-moslims moeten jihad voeren in gesprek, protest, aantal kinderen, moord en oorlogen, tot dat het kalifaat is gevestigd, de wereldheerschappij op aarde.

Ga naar  de info avonden van Reitsma toe, neem onze folder “gewaardeerde moslimmedemens, geschapen door God” , mee en deel ze uit in persoonlijk gesprek.
Vraag de folders aan via “contact” op tora-yeshua.nl en help Reitsma en geestverwanten van hun misleiding af in duidelijk en liefdevol gesprek.
Stuur dit bericht aub.  zoveel mogelijk door en zet  de Westerkerk in Ermelo op woensdag 27 november en woensdag 11 december, aanvang 20.00 uur in uw agenda en breng uw actie in gebed, opdat  onze Vader in de hemel u Zijn Woorden geve in de gesprekken.

Shalom , tot dan,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

11 Responses to Help prof. Reitsma van zijn waandenkbeelden af: “dezelfde God” in Bijbel en koran is Godslastering !

 1. Dat klopt Allah kan alleen de duivel zijn en niemand anders.

 2. YHWH=YEHOSJUAH
  Dat is geheel Iemand anders dan het niet bestaande afgodje allaatje.
  Zover als het oosten is van het westen, zover is de illusie met de naam allah.
  Die ballon is ALLANG lekgeprikt.
  …………..
  shalom cornelia

  Je kan de titel professor voor je naam hebben, maar zo’n titel heeft NIETS te maken met de Wijsheid des Heren, die verborgen blijft voor hen die Hem niet kennen.

 3. Jodenhaat blijft hardnekkig aanwezig!

  Wellicht is het zinvol te trachten enige hardnekkige misverstanden uit de weg te ruimen.
  Het is niet zo dat de felle jodenhaat van Arabieren in het algemeen en van de Palestijnen in het bijzonder is veroorzaakt door Israëlische actie’s.
  Al lang voordat er in 1948 een Joodse Staat werd opgericht, was de Arabische wereld fel antisemitisch.
  Dat klinkt gek, want de Arabieren behoren namelijk zelf ook tot het Semitische ras.
  Hun aversie komt voort uit hun religie, de islam. De koran staat namelijk vol met anti-joodse teksten.
  Enkele voorbeelden maken dit duidelijk.
  Ter toelichting:

  De koran is verdeeld in 114 hoofdstukken.

  Deze hoofdstukken heten Sura’s en zijn weer onderverdeeld in verzen.

  In deze koran worden met regelmaat anti-Joodse teksten terug gevonden.

  Lees Sura 5 vers 64 : ” Joden stichten verderf. ”

  Sura 5 vers 82 : ” Joden zijn vijanden van de gelovigen.”

  Sura 58 vers 14 tot 20 : ” Joden zijn huichelaars en leugenaars. ”

  Sura 2 vers 88 : ” Joden zijn door allah
  vervloekt. ”

  Met dit soort teksten worden Arabische kinderen al
  eeuwenlang op school geïndoctrineerd.

  De toenmalige Groot-Moefti (islamitisch geestelijk leider) van Jeruzalem, Amin El-Hoesseini, wilde reeds 90 jaar geleden de Joodse gemeenschap in het toenmalige Palestina uitroeien.

  In de jaren 30/40 van de vorige eeuw sloot hij grote vriendschap met onder meer Adolf Hitler en Adolf Eichmann.

  Hij hield in nazie-Duitsland antisemitische radio-toespraken en hij had grote belangstelling voor de gaskamers van Auschwitz.

  In die tijd waren er in Israël slecht 80.000 Joden die omringd waren door miljoenen moslims.

  Thans herbergt Israël 5,5 miljoen mensen waarvan 82 procent Joden.
  Van het begin af heeft Israël zich moeten verdedigen tegen een overmacht aan Arabische volken. Dat begon
  al op 15 Mei 1948, één dag nadat het prille Israël door de Verenigde Natie’s was gesticht.

  Toen vielen de legers van niet minder dan zes Arabische staten het kleine Israël binnen. Sindsdien hebben de Israëliërs minstens zes grote oorlogen moeten voeren.

  Eén van de meest opzienbarende was de zogenaamde Oktoberoorlog, ook wel de Jom Kipoeroorlog genoemd. Jom Kipoer of De Grote Verzoendag, is de heiligste dag van het Joodse jaar waarin vrijwel alle Joden ter wereld op zijn minst een deel van de dag in de synagoge doorbrengen.

  Ze bezinnen zich dan op alle gebieden waarop zij als mens ten aanzien van hun naaste tekortgeschoten zijn.
  Uitgerekend op dié dag vielen Egyptische en Syrische legers het toen tijdelijke bijna weerloze land binnen.

  Het is niet minder dan een wonder dat Israël dit alle heeft overleeft.
  Nooit is er sprake geweest van Joods terrorisme.
  Nooit heeft een Israëliër zichzelf opgeblazen in een Arabische bus vol kinderen.

  Het terrorisme in het Midden-Oosten is een Arabische zaak. Maar dat mag niet verhinderen dat we ons ook zorgen moeten maken over het lot van Arabische burgerslachtoffers van het Midden-Oosten-conflict.

  Maar dat moet dan op basis van een reële benadering. Helaas beschikt de Arabische wereld thans niet over een groot staatsman zoals wijlen Anwar Al Sadat, de vroegere president van Egypte.

  Hij had de ongelofelijke moed om op 20 November 1977 van Egypte naar Israël te vliegen om daar als Arabier de Knesset, het Joods parlement, toe te spreken en vrede te stichten.
  Zijn vliegreis duurde exact veertig minuten.
  3500 jaar daarvoor had de grote profeet Mozes met het volk van Israël er veertig jaar over gedaan.

  De gebeurtenis werd op tv in alle landen uitgezonden. Het was niet alleen wereldnieuws, het was een van die zeldzame historische gebeurtenissen die in de Duitse literatuur’Sternstunden der menschheit'( als sterren flonkerende hoogtepunten van de mensheid) worden genoemd.
  Het koste Sadat zijn leven.
  Hij werd in zijn eigen land door fanatici vermoord.

  Lektuur:Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme, van dr Hans Jansen. ( Uitgave Groen 2006 ISBN (10)90-5829-622-9)

  Myths and facts’van Mitchell Bard en Jowell Himelfarb ( ISBN 0-926146-03-6 )

  Het is een precieze samenvatting van het Arabisch-Israëlische conflict waarin alle politieke mythes, sprookjes en antizionistische onwaarheden worden geanalyseerd en tot glasheldere en ware feiten teruggebracht.

  Het boekje zou een aardig cadeautje zijn voor Gretta Duisenberg, want zij beheerst de Engelse taal goed.

  Maar wat moet je aan met mensen die nog steeds denken dat er pas vrede in Israël zal komen als de laatste Jood is geliquideerd?

  Israël weet vrij zeker het antwoord!

  Prof.dr. B.SMALHOUT.

  Overgenomen uit de krant door Jiooda.

 4. Op 6 november 2013 @ 20:35 schreef Albert v V

  Beantwoorden

  Ik zeg altijd maar: aan de vruchten herken je de boom.
  Zie onderstaande link en je weet wie allah/islam werkelijk is:

  http://www.youtube.com/watch?v=RKt8xSEWnkE

 5. Op 6 november 2013 @ 20:50 schreef Albert v V

  Beantwoorden

  Ben, misschien is het wat om dat filmpje naar die misleidende kerken en hun dwaalleraars door te sturen in de hoop dat ze eindelijk wakker gaan worden en zien waar ze mee bezig zijn.

 6. Ze zouden een verbod moeten instellen op het van kindsaf onderwijzen in zo’n boek. Tot kinderen volwassen zijn tot ze zelf kunnen kiezen. De meesten zullen dan wel hun verstand gebruiken. Het heeft immers niks met ingeschapen natuurwetten te maken.

  • Hi Teun,
   Inderdaad, de koran is dwars tegen natuurlijk menselijk geweten in en dat komt omdat dat gifboek uit de meest duistere, occulte hoek komt.
   De 10 geboden zijn natuurlijk en in zekere zin “ingebakken”, nl.: “liefde voor JHWH boven alles en de naaste als jezelf” en ook de “Gouden regel” komt uit de Bijbel, zie Matth.7:12, waar Yeshua zegt:
   “Alles nu, wat gij wilt, dat u de mensendoen, doet gij hen ook aldus, want dit is de Tora en de Nebbim (de wet en de profeten)”

   Met de Gulden Regel (lat. regula aurea; eng. golden rule) wordt een oude en wijdverbreide stelregel van de praktische ethiek aangeduid:

   “Behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden.”

   In de 17e eeuw introduceerden de Europeanen het denkbeeld van de in de Bijbel overgeleverde voorbeelden van de regel, die het Thoragebod der naastenliefde (Lev 19:18) als een algemeen geldende en begrijpelijke gedragsregel uitleggen. Uit de vertaling van de positieve versie van Tobit 4:15 in de Lutherbijbel van 1545[2] ontstond het bekende berijmde gezegde:[3]

   “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.”

   Shalom,
   Ben

 7. Uit een oud Hindu wedda kan je dit er uitlezen.

  http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm

 8. Waarom spelt u Koran met kleine letters?

  • Dag “Hitler”
   Ik laat u 1 keer door op deze site, iemand met zo’nickname heeft hier geen plaats.
   In antwoord op uw vraag: koran is net zo verdorven als Hitler, daarom met een kleine letter en dat is voor “hitler” ook beter, maar weglaten het beste.
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

zes + drie =