Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Davidster, doordrenkt van Vrijmetselarij, helaas als symbool voor de staat Israel gekozen ipv. de Menora.

Een zeer grote Davidster met 9 kaarsen er op, chanoeka, goed bedoeld, maar NIET als feest in de Tora geboden!

De stichting  Christenen voor Israel heeft dit initiatief genomen, opperrabbijn Jacobs steunt het van  harte en vele Israelvrienden waarderen deze steun aan het Joodse volk.
De tekst luidt:” Wij wensen de Joodse gemeenschap wereldwijd een vrolijk Chanoeka”
Prima, ik waardeer ook de goede bedoeling, maar  het komt over als “Merry Christmas”  (vrolijk kerstfeest) , oppervlakkig, zonder geestelijke diepgang.
Ik  had er geen goed gevoel bij en vroeg me af, waar dat vandaan komt.
Daar ben ik nu achter en schrijf het aan ieder, die dat herkent of wil doordenken.
Deze viering op 27  nov. 19.30 uur is te volgen via http://christenenvoorisrael.nl/2013/11/livestream-chanoeka-event-morgen-vanaf-1930-uur/

Verslag van het festijn, zoals ik het op internet heb gevolgd.

Rogier van Oordt leidt e.e.a. in,  stelt dat het Joodse volk het licht van de Tora verspreid. Waarom niet ergens vanavond duidelijk gemaakt, dat voor de duizenden christenen, die er dan aanwezig zijn,  Yeshua de levende Tora is, het Licht der wereld? Welke spreker gaat dat vanavond wel doen?
Je kunt prima voor je eigen Bijbelse geloof uitkomen, met alle respect voor Joden, die Yeshua niet als Mashiach wensen te zien; dat is ieders persoonlijke keuze.
Ook de burgemeester van Nijkerk past zich aan, hij spreekt over  de start van Chanoeka 170 jaren voor onze jaartelling, duidelijk niet “170 jaar voor Christus”

-Chanoeka is een politiek feest, bevrijding van de Griekse overheersing en bovendien is er het religieuze aspect, bevrijding van het Griekse heidendom en een roep om in vrijheid de Tora te praktiseren.
Een legende, een mooi verhaaltje dus, haalt er een wonder bij , de olie voor 1 dag bleek 8 dagen bruikbaar.
En natuurlijk kun je daar dan bij halen, dat Yeshua deze viering (Joh. 10:22) gebruikt om te stellen, dat Hij het Licht dezer wereld is, zie Joh. 8:12, de Mashiach !
Maar dat gebeurt op geen enkele wijze bij deze Chanoekaviering, het is “steun aan een grotendeels seculier Jodendom zonder over het belangrijkste te praten!”
Al grappen makend over die tour door de lucht steekt de ambassadeur  van Israel, Chaim Divon, de sjamash (dienaar ) aan en  rabbijn Jacobs heeft het dan over “eenheid tussen regering en rabbinaat en publiek”.
Helaas viel het geluid van zijn toespraak af en toe weg. Vervolgens rabbijn Jacobs, die opstijgt om de 1e kaars aan te steken en het  Chanoeka verhaal vertelt:
oorlog over principes, alles verGriekste, lichaam werd verheerlijkt, voor Jodendom geen plaatst meer. Joden streden voor het recht Jood te zijn, viering van  7+1 = 8 dagen,  we zijn bij een om de duisternis te verlichten.
Van de grote Joodse gemeente in Nijkerk van voor de oorlog is niets over, dat is duisternis.  Grieken verboden aan Joden om op de 8e dag een jongetje te besnijden.
Ons kleine vlammetje kan heel veel duisternis verdrijven, ook als enkeling.
“God heeft ons opgedragen het licht van Chanoeka aan te steken” . (waar is dat geboden??). Zegenspreuken, kaars aan, maar die gaat  even later uit, nog es aan.
Koortje cheider zingt Chanoeka-liedjes, in het Hebreeuws, waarin diverse keren  het woord “yeshua” te horen is, ongewild een getuigenis ! Want dat woord betekent “God verlost”, maar is gelijk de Naam van JHWH in mensengestalte, Yeshua !
Maoz tzur y’shuati
l’cha naeh l’shabeach
Tikon beit t’filati
v’sham todah n’zabeach.

L’eit tachin matbeach
mitzar hamnabeach
Az egmor b’shir mizmor
chanukat hamizbeach
Az egmor b’shir mizmor
chanukat hamizbeach.

Jacobs: ons samen zijn is uniek, eenheid, samen vechten tegen waarden en normen verval. Weer die kaars uit, hij wil niet blijven branden, symbolisch??

Roelof Bisschop,  kamerlid SGP, vervangt Cees vd Staaij, houdt een toespraakje. Eerder was hij actief in een kamercie., waar het over de labelling van Israelproducten ging en daar moest je dan tegen zijn, je moest tegen Israel zijn, je moest wel aan de “goede kant ” staan.
Bizar. Roelof gaf ook aan , dat men er geen oog had voor de gevaren van de islam.
Geen hoop in de politiek dus. Je moet hoop hebben op God, die Zijn volk niet los laat. Israel is een steen des aanstoots, moet weg en het is Gods bewarende hand, die de staat Israel bewaart.
Gods leiding in de geschiedenis, maar hoe zit dat dan? Roelof gaf als Godsbewijs de stichting van de staat Israel. Ook het blijven bestaan van het volk Israel door de eeuwen heen.
God zal zijn werken doorzetten. Ik wens u allen veel gebed voor Israel toe en licht van Chanoeka.

Willem Glashouwer:  de kaars wil niet aan, we draaien er een lamp in.
“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Willem gaat nog even door nalv wat Jacobs zei over de verGrieksing. Ook in deze tijd toename van het heidense denken en verdringing van het Joodse denken.
Besnijdenis en Joods slachten dreigen weer verboden worden.
Willem citeert “het Licht dat ieder mens verlicht was komende in de wereld”.  We mogen vertrouwen op de Vader van onze Here Jezus Christus.
Gezegend Chanoeka en al vast gezegend Kerstfeest.
Dat valt weer mee, gelukkig staat Willem dan toch voor zijn geloofsleven en verzwijgt dat niet. Dat hij nog het heidense Kerstfeest meeneemt,  is  nog niet anders, moge onze Vader hem openbaren, dat  Yeshua op Sukkoth is geboren, waarschijnlijk in een Loofhut.
En dat er veel mis is met Kerstmis,  zie  http://www.succatyeshua.nl/upload/files/Geschiedenis%20en%20achtergronden%20van%20het%20Kerstfeest%20-%20Rolanda%20en%20Peter%20Noordzij.pdf

Cheider koortje opnieuw. De dirigent vertelt iets over een Joodse rebbe , maar helaas viel het geluid weg. Maar de jongens zingen over de “Moshiach”, alleen is hier dan wel de vraag: wie is de Mashiach?

Sara van Oordt  stelt dat alles wel anders is verlopen, maar wel mooi.  Er zijn shoefganiot  (soort oliebollen), kosher en  niet kosher, dus let even op.
(waarom niet alles kosher??)
Dan een collecte -oproep voor het bijna failliete Cheider, vanwege de hoge  bewakingskosten.
Dank aan iedereen.

Rabbijn Jacobs dankt Sara voor de organisatie en sluit af met het bekende Chanoeka lied:
Oseh shalom bimromav      hu ya’aseh shalom aleynu  v’al kol yisrael  vimru amen
He who makes peace in his high places he shall make peace upon us
and upon all of Israel and say amen

Een mooie avond, die hopelijk bijdraagt tot een verder verstaan van elkaar: Joden hebben net als iedereen , Yeshua ha Mashiach nodig en niet-Joden hebben zowel de Tora als Yeshua nodig.

-Helaas wordt  alleen dat seculiere aspect   benadrukt door de enorme Davidster,  die niet in de Bijbel voorkomt als  gebod van JHWH en pas later in het Jodendom is gebruikt, in combinatie met de Vrijmetselarij en slechts naar de staat Israel verwijst.
De betekenis is op zijn minst omstreden, bij de stichting van de staat Israel was er net geen meerderheid voor de menora , de 7 armige kandelaar, als veel beter symbool.

De Davidster, ook wel Magen David of Maĝeen David genoemd

(overgenomen van  http://symbolen.jouwweb.nl/de-davidster

De eerste keer dat dit symbool in de geschiedenis wordt genoemd is in 922 v. Chr., de tijd waarin Salomo zich wende tot hekserij en magie. Hij bouwde een altaar voor de heidense god Astharoth en voor Melech, alhoewel God hem tweemaal verschenen is, en hem verteld heeft deze dingen niet te doen (1 Kon. 11 : 9 – 10). De verering van Astharoth/Astarte en van Kijûn en Remfan is terug te leiden tot de Egyptenaren voor Salomo’s tijd en tot de Kanaänieten (2 Kon. 23 : 13, Sidon is van Kanaän). Daarna is de Davidster gebruikt in Arabische magie en hekserij in de Middeleeuwen, het werd gebruikt door de Druïden gedurende de hoge Sabbat van de heksen, ook wel Halloween genoemd. De familie Rothschild, de Zionisten en Hitler hebben het gebruikt, net zoals de Knesset. Uiteindelijk vinden we de Davidster op de Israëlische vlag.

Toen het symbool alleen nog maar als hexagram bekend was, had het onder het Joodse volk totaal geen populariteit. Men wist dat het een heidens symbool was, zonder Joodse oorsprong. Het hexagram was onder andere reeds bekend bij de oude Egyptenaren, de Hindoes en de Chinezen. Het werd pas een embleem voor Joodse mensen toen het op een Zionistische Conferentie, in 1897, georganiseerd door Theodoor Herzl, gekozen werd als insigne van hun beweging. Alhoewel elke stam in Israël een eigen symbool had, was er geen enkele stam die de ster van David als symbool had. Het symbool komt bij vele volkeren (Egyptenaren, Indiërs, Chinezen, en Peruanen) voor. Pas in de 15e eeuw, onder invloed van de mystiek van Izaak Loeria (een Kabbalist) begon het als een speciaal  joods teken te gelden. Langzamerhand neemt het dan de plaats in van het meest geliefde joodse symbool tot die tijd: de Menorah, de zevenarmige kandelaar.” De Menorah is een symbool wat we regelrecht in de Bijbel kunnen terugvinden, al moet ook deze niet vereerd worden. De Davidster is in de Bijbel niet te vinden.

De Davidster wordt vaak in combinatie met andere symbolen gebruikt. Het onderstaande voorbeeld is het zegel dat gebruikt wordt bij de Grootloge van de orde der Vrijmetselarij van Israël. In dit zegel zijn naast de maçonnieke  passer en winkelhaak de Davidster (Maĝeen David), het Christelijke kruis en de Islamitische halve maan verwerkt. Ook in het Genesispatroon dat op een andere pagina van deze site te vinden is, is de Davidster verwerkt.

Vriendschap en steun aan Israel als enige democratische staat in het M.O.  en als dam tegen de islam: ja.
Maar vrienden moeten met elkaar kunnen praten over het belangrijkste in hun leven en dat is in deze relatie de Mashiach, zie mijn artikel  daarover:
http://tora-yeshua.nl/2013/11/wie-is-de-mashiach-joods-orthodox-of-bijbels-tenach-nt-groot-verschil-voor-jouw-toekomst/

En deze waarheid, Yeshua als de Mashiach en als de levende Tora gaan we niet wegmoffelen in een Davidster met 9 kaarsen, maar dan praten we , als we al Chanoeka mee willen vieren, ook over Yehsua als het Licht der wereld, met wie daar voor open staat.

Shalom,
Chaq Chanoeka sameach,  in de ware zin van het woord, nl. dat we in het kaarslicht  Yeshua verstaan als het Licht der wereld.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

66 Responses to Davidster, doordrenkt van Vrijmetselarij, helaas als symbool voor de staat Israel gekozen ipv. de Menora.

 1. Op 27 november 2013 @ 18:37 schreef Herre-Jan

  Beantwoorden

  De Davidsster is geen occult symbool. Het is kortzichtig om te zeggen dat omdat een ander of een organisatie de Davidsster ook gebruikt voor haar eigen doeleinden, daar een definitieve betekenis aan te geven, alsof de ster zelf leeft. De ster zelf is dood materiaal, maar je kunt er een eigen betekenis aan geven. Voor Israel heeft het geen occulte betekenis.
  Een Bijbels voorbeeld: In de hof van eden was de slang een negatief ding, echter in de woestijn werd dat zelfde symbool gebruikt tot leven. De Farao gebruikte een slang als afgod en de tovenaars konden daar wat mee. Mozes ook, maar dan voor de doeleinden van Jaweh.

  Het gaat er juist niet om om invullingen van anderen over te nemen. Je kunt zelf nadenken zonder gehinderd te zijn door wat anderen verzinnen. Die occultisten geven er inderdaad een verkeerde draai aan. Wat ik wil zeggen is dat het symbool op zich niet verkeerd is, maar wat voor invulling mensen er aan geven.

  Net als bij een kerkorgel. Je kunt er van alles op spelen, goed en fout. Is dan het orgel zelf verkeerd? Ik denk het niet.

  En over afgoderij gesproken: Toen God alles geschapen had in de Hof van Eden zei Hij: Zie het is alles zeer goed. Er hoefde dus niets meer bij. Daar op verder redenerend kun je dus zeggen dat het veranderen van natuur naar cultuur, dus van leven naar dood, afgoderij is. Daar is ieders leven bijna mee doorspekt lijkt me, zeker hier in het westen met de god mammon.

  • Dag Herre Jan,
   Als een symbool besmet is geraakt met verkeerde zaken, is het m.i. beter om dat niet te gaan gebruiken voor ons Bijbels geloofsleven.
   Niemand zou toch willen, dat we de opgestoken middelvinger als herkenningsteken onder Bijbelse gelovigen zouden gebruiken? Of de swastika ?
   Daarentegen was het lang de gewoonte, om met de opgestoken wijsvinger en daarbij de arm om enigszins omhoog, uit te drukken, dat “alle eer aan God is”.
   Dat was prima en is het nog, omdat zover ik weet daar geen andere negatieve betekenis aan vooraf ging.
   Het hexagram is zeer besmet, dat lees je duidelijk in het artikel, toch?
   Jammer dat de seculiere Joden destijds dit hexagram hebben gekozen, ongetwijfeld onder dik aanwezige Vrijmetselarij in het Jodendom van eind 19e , hele 20 e eeuw en deze tijd.
   Het heeft even geduurd , maar ik kijk er door heen en vind de keuze voor de Davidster (hexagram) bij de Chanoekaviering een heel storend element, zal die ook niet ophangen aan ons balkon, zoals vorige jaren tijdens Chanoeka.
   Nog erger vind ik het weglaten van de verkondiging, dat Yeshua het Licht der wereld is, daar wenst men bij CvI niet voor uit te komen in een samenkomst met Joden.
   Shalom
   Ben

 2. U heeft toch ook die ster in uw logo?

 3. Ben, merk a.u.b. op dat je steeds kritischer wordt op Israel en het Jodendom.
  Helaas constateer ik steeds meer kwalijke trekjes in jouw uitingen.
  Gisteren of zo, een kwalijk artikel over Jesaja 28, waar ik op Facebook op gereageerd heb, maar geen reactie van jou terug kreeg.
  Vandaag een positieve reactie op een zeer geniepige toespraak van Reitsma.
  En nu deugt Christenen voor Israel niet als ze een Grote Chanoeka plaatsen en mopper je maar door over alles wat er mis ging.
  En dan deugt natuurlijk ook die Israelische davidsster niet. Althans volgens speurneus Ad Commeren. Op Wiki echter een heel ander verhaal. Maar hoe dan ook, waar of niet: vanwaar die akelige neiging om steeds meer te vissen naar fouten in Israel?

  Ik kan je het antwoord er wel bij geven: je hebt geen rechte visie op Israels positie in de beloften van God. De verhouding tussen Israel en de Gemeente is belangrijk om helder te zien. Zo is er niet een kerk van Adam af. In deze zaken dicht aanschurken tegen de kerkelijke leringen bewerkt een bedekking.

  • Dag Harry,
   Jammer dat je zo oordelend reageert ipv inhoudelijk de feiten van commentaar te voorzien.
   Je gebruikt termen als “kwalijk” en “akelig”. Dat is oordelend zonder feitelijke basis.
   Als je onze Israelverklaring leest, dan zie je hoe we Israel liefhebben, als volk, als staat en als “het ware Israel in de zin van alle oprechte gelovigen in JHWH”.
   Zie http://tora-yeshua.nl/2013/11/israelvisie-israel-als-volk-als-staat-en-als-het-ware-israel-met-de-mashiach-centraal-wie-is-hij/

   Als er Iemand liefde voor Israel heeft, is het JHWH wel en juist daarom spreekt Hij Zich regelmatie zeer scherp uit in de Tenach over wat er fout is.
   Lees ook hoe scherp JHWH Zicn door Yeshua uitspreekt in bijv. Matth.23.
   Dus dat “idealiseren van Israel” leren we niet van Hem en als we in onze liefde voor Israel zaken als het accepteren van afgoderij en verbondenheid met de NWO zien, dan kunnen we dat naar voren brengen.
   Om tot een eerlijk inzicht te komen en te zien waar het heen gaat.
   Als je mijn artikelen goed leest, gaan ze gepaard met grote liefde voor Israel, juist omdat ze eerlijk zijn.

   Weet je wat liefdeloosheid mbt Israel is?
   -stellen dat JHWH een andere weg met hen zou gaan en dat ze Yeshua als valse Mashiach mogen zien; we zouden hen het evangelie niet mogen brengen gezien het antisemitisch verleden van de kerken.
   Zo redeneren ze bij Chr. v.Israel, Bart Repko, Jan Willem vd Hoeven en die doen ook veel goeds,maar op dat punt zitten ze fundamenteel fout.
   -zon-dag, zonnewende (kerstmis) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (pasen/easter/ astharte) blijven vieren om de geboorte en dood/opstanding van Yeshua te blijven vieren in de sfeer van vervangingstheologie, want door die feestdagen te houden zegt men impliciet tegen alle Joden, wat PKN prof. Bernard Reitsma letterlijk tegen me zei tijdens het Israelsymposium: Torapraktijk is onvolwassen, in Jezus is dat allemaal vervult.
   De christenen kijken neer op de Joden, die Toragetrouw leven en de moadiem vieren, de Feesttijden van JHWH.
   Yeshua en ook de hele Handelingen gemeente vierden shabbath, Pesach, Shawoeoth, Yom Kippur, Sukkoth en in die Feesten werd het leven met JHWH begrepen, werd het ware Pesachlam verkondigd.
   Ouweneel, ook al professor, stelt dat het allemaal niet uitmaakt, je mag zowel de “christelijke feesten als de moadiem” vieren en Willem Glashouwer wenst Joden en christenen een “goed Chanoekafeest en een gezegend Kerstfeest”.
   En jij viert in de Vergadering van Gelovigen dat hele christelijke patroon mee, dus vraag je af, hoe wijs en Bijbels dat allemaal is.
   -dan de theologie van 2 wegen, zover ik heb begrepen ook de jouwe: de gemeente bestaat sinds de opstanding van Yeshua, ca. 2000 jaar en heeft een hemelse bestemming, Yeshua en Bruid. Daarnaast of beter daaronder is er JHWH en Israel, waarbij Israel een aardse bestemming heeft.
   De gemeente wordt dan ook nog voor de Grote Verdrukking opgenomen, terwijl de Joden op aarde het weer heel zwaar hebben.

   Dus kijk eerst es naar de balk in jouw ogen en kom dan even inhoudelijk terug op mijn kritische opmerkingen mbt. Israel, die helemaal waar zijn en die ik maak in een context van liefde voor Israel.
   Shalom,
   Ben
   Dat soort onzin is de liefdeloosheid voor Israel ten top.

 4. Op 28 november 2013 @ 05:33 schreef Peter Schilperoord

  Beantwoorden

  Ongetwijfeld, @ Ben Kok, zal hetgeen ik hier ga schrijven irritatie oproepen. Is het niet bij u, dan wel bij de mensen die meelezen, om maar te zwijgen van de legioenen die zowieso geïrriteerd zijn, al helemaal wanneer het gaat over Israël.
  Het artikel gaat over de occulte achtergronden van “de Davidsster”, het symbool dat wordt gebruikt als een logo van de Staat, (met andere symbolen zoals de menorah) het Wapen van Israël.
  In ons land zouden wij spreken van een leeuw met een Rijksappel, met bijbehorende artikelen zoals een zwaard, een kroon en een schepter, de regalia – symbolen van de staatsmacht.

  Van deze macht weten wij dat deze genade moet vinden bij God, de HEER – zegent God de macht, dan gebeurt dit in de wet, omdat alles bij God geschiedt in Zijn wetten.
  Van deze wet staat geschreven dat God deze in onze harten wil graveren. De wet wordt dan geschreven in onze harten in het bloed.
  Wat dan ontstaat, is niet occult, maar allerheiligst.

  Het verschil is nauwelijks te doorgronden, heeft te maken met de zondeval, seks, occultisme, misdaad, etc.
  De enige die dit heeft begrepen is Jezus Christus. Amen
  De wet werd geschreven in Zijn hart.

  Van onze staatsmacht weten wij dat deze niet allerheiligst is, in tegendeel.
  Ook in Israël niet. En dat kan ook (nog) niet, omdat de Enige die zijn staatsmacht wèl goed heeft, zoals gezegd, Jezus is. Hij is Koning over het koninkrijk van God. En onze Hogepriester. Als christenen, kinderen van de God van Israël – wie wij onze Vader noemen – hebben wij in gebed toegang tot de troon. Meer dan wie ook zijn wij in de gelegenheid om voor Zijn aangezicht met deze dingen bezig te zijn.
  En daarom verschijnen er op deze site ook zoveel artikelen over “deze dingen”.
  Maar of onze staatsmacht genade heet gevonden? Is ons land gezegend in de wet?
  Nee, wij zijn zelf zo occult als de pest. Terwijl wij toch hebben doorgeleerd als christenen, zodat wij deze dingen zouden moeten kunnen begrijpen.

  • Hi Peter,
   Staatswetten zijn wetten door mensen gemaakt en die zijn niet van JHWH. Hij heeft de Tora als wet en daaruit moeten we leven en die Tora wordt in onze harten geschreven, als we in Yeshua die Tora gaan doen.
   Zie daarvoor ook Jer.31:31
   Het doen van wereldse staatswetten is natuurlijk niet te vereenzelvigen met het doen van Tora en al helemaal niet als het staatswetten betreft, die dwars tegen de Tora in gaan.
   Dat schrijf je zelf ook in het einde van je reactie, dus je redeneert erg tegenstrijdig, als je eerst de staatswetten heilig noemt en als wet van JHWH ziet.
   Inderdaad mankeert er genoeg aan onze Nederlandse manier van leven, net als in Israel en als we onze landen toetsen aan de Tora is dat wel duidelijk.
   Het vreemde is, dat we dan Nederland wel van terechte kritiek mogen voorzien en dat gebeurt volop, ook door mij, zoals je hier hebt kunnen lezen mbt. de diverse politieke partijen en het Oranje-geboefte/Bilderbergers.
   Maar als ik in een context van liefde voor het Joodse volk een paar dingen van kritische aard zeg, dan ligt dat heel moeilijk.
   Liefde maakt blind, zeker liefde voor Israel en dat moet niet zo zijn, dan laten we ons misleiden in eenzijdigheid.
   Shalom
   Ben

   • Op 28 november 2013 @ 09:44 schreef Peter Schilperoord

    Beantwoorden

    Ho, ho, Ben, niet zo snel.
    Ik begrijp dat je onder vuur ligt, maar ik redeneer NIET tegenstrijdig!
    Als wij in Yeshua de Tora gaan doen, zijn wij niet de staatsmacht waarover het in dit artikel gaat en waar ook Jeremia 31:31 van uitgaat: de HUIZEN van Israël en Juda, niet individuele gelovigen.
    Bovendien zeg ik nergens dat Staatswetten die door mensen zijn gemaakt, ook maar in de verste verte iets hebben te maken met de wetten van JHWH.

    Dus niks Shalom en liefde voor Israël. Al HEB je gelijk (en ik heb dit in mijn eerste reactie uitgelegd) die kennis staat in de verkeerde lay-out.
    Voor mensen die ook niet nauwkeurig lezen, is dit munitie in de propaganda-oorlog. Aan het front kunnen wij deze nuances niet gebruiken. En dan spreek ik hier over politiek en publiciteit.
    Niet over gelovigen die deze dingen uitwerken in de troon van de Allerhoogste.

    • Hi Peter,
     Ok,ik begrijp je iets beter nu.
     Maar wat bedoel je dan met je zinnetje “Dus niks Shalom en liefde voor Israel” ??
     En waarom vind je wat ik zeg, wel juist, maar in de verkeerde lay-out? Bedoel je dat we de kritiek op Israel moeten verzwijgen omdat de tegenstanders er misbruik van maken?
     Dat zal best, maar dat maakt geen verschil, tegenstanders van Israel kunnen zelf genoeg al dan niet juiste argumenten vinden en die zijn vaak niet eens geinteresseerd in de kanttekeningen van uit de Bijbel, waarmee wij onze bezwaren onderbouwen.
     Blinde, naieve “liefde voor Israel” helpt niemand, zeker Israel niet.
     Shalom
     Ben

     • Op 28 november 2013 @ 15:48 schreef Peter Schilperoord

      Ja, Ben, zoiets. Je kunt onze Vader in de hemel niet dwingen, Hij neemt Israël wel op in Zijn Koninkrijk wanneer Hij de tijd daarvoor rijp acht en als Hij het geloof vindt en geschikte dienstknechten.
      En op de werkvloer is het niet handig om onze Joodse vrienden te schofferen door hun vlag te beledigen.

     • Op 29 november 2013 @ 07:38 schreef Ben

      Dag Peter,
      Er is geen sprake van “schofferen”, waar haal je het vandaan! Juist onder vrienden moet je de zaken die krom zijn kunnnen benoemen.
      Net zoals ik zeg, dat de Oranjekliek de Bilderbergers hebben opgestart en daar nog steeds intensief bij betrokken zijn met de NWO als doel, zo zeg ik dat van de staat Israel, Peres als vrijmetselaar etc.
      De menora is een veel Bijbelser symbool voor Israel. Dat ze de Davidster hebben gekozen, is net zo fout als onze Leeuw met de kreet “ik zal handhaven” (je maintiendrai)
      Er zijn wel meer vlaggen, waar ik niet vrolijk van wordt, die van Hezbollah, Saoedi Arabie etc. bijvoorbeeld.
      En dan noemen we dat ook geen “schofferen”, maar dan kan ik dat prima onderbouwen, net als in het geval van de Davidster.
      Dat we onze Vader niet kunnen dwingen is me ook geheel duidelijk en het laatse wat ik zou willen; ik vind dat helemaal een zinloze en beledigende opmerking.
      Dus ik begrijp niet waar je deze insinuaties op baseert en ik neem daar afstand van.
      Shalom,
      Ben

 5. Beste Ben.
  Bekijk de actie van C.V.I. eens van de positieve kant.
  Welk bedrijf of instelling durft in dit land een zeer grote Davidster voor zijn of haar pand te plaatsen?. Ik vind deze Davidster een bemoediging voor de Joodse mensen in ons land. Of het nu bijbels is of niet, het doet de vriend van Israël goed dit initiatief.

  • Hi Willem,
   Zelf had ik de laatste jaren een 1,5 meter grote Davidster en een 9 armige kandelaar van 4 meter breed verlicht en wel op het balkon 3 hoog, dus zo uniek is het ook weer niet, wat CvI deed.
   Maar ok, prima, goed bedoeld, ik zeg dat diverse keren in mijn artikel.
   Echter, de vijand van het beste is het goede, het goed bedoelde.
   Je zinnetje “of het nu Bijbels is of niet” spreekt voor zich. OnBijbels gaat tegen JHWH en dat doet “de vriend van Israel geen goed” als het goed is.
   We moeten als Bijbelse gelovigen niets aan Zijn Woord toe of af doen en als JHWH ons Zijn vastgezette feesttijden bekend maakt, moeten we niet zo eigenwijs zijn die om te zetten in zon-dag, zonnewende (kerst) , voorjaarsvruchtbaarheidsfeest en chanoeka.
   Maar kerken, die zo eigenwijs zijn, hebben ook geen moeite met chanoeka en dus zegt PKN voorganger Willem Glashouwer, goed bedoeld maar onBijbels: ” een goed Kerstfeest en een vrolijk Chanoeka”.
   Goed bedoeld dus Willem , maar misleidend en de misleiding bevestigend.
   Ik kan natuurlijk niets zeggen of gezellig meepraten en Chanoeka blijven vieren, maar ik zeg liever eerlijk wat ik denk en ontdek.
   Het zijn immers je vrienden, die je je feilen tonen en zo zeg ik liever als vriend van Israel (zie onze Israelvisie daarvoor:
   http://tora-yeshua.nl/2013/11/israelvisie-israel-als-volk-als-staat-en-als-het-ware-israel-met-de-mashiach-centraal-wie-is-hij/ ) wat ik van e.e.a. denk, ook van deze CvI-chanoeka viering met Davidster.
   Shalom
   Ben

 6. Op 1 december 2013 @ 01:11 schreef gerbrig arends

  Beantwoorden

  Hoi Ben, shalom! Even 3 kleine opmerkingen bij je interessante stuk: dat de Here Jezus zich bekend maakt als het Licht der wereld is met het Loofhuttenfeest en niet met Chanoeka. Verder schrijf je de hebr. naam Yeshua wel net iets anders dan het hebr. woord dat heil, redding betekent, maar het klinkt wel hetzelfde en dat is inderdaad heel rijk en betekenisvol. En het laatste: ik heb nooit gehoord dat Ose shalom speciaal een Chanoekalied is, maar Maoz Tsur (Yeshuati) is dat wel! Je had bij ons in Meppel moeten komen de afgelopen 2 dagen, wij hebben in de winkel van L’Chaim/to life ook aandacht aan Chanoeka besteed, en ook benoemd dt Yeshua het Licht is. Het was mooi. Hartelijke groeten, Gerbrig

  • Hi Gerbrig,
   Je hebt gelijk, Yeshua spreekt over Zichzelf als “het Licht der wereld” In Joh. 8:12 em dat is direct na (niet met of tijdens) na Sukkoth.
   Verder zijn er diverse Chanoekaliederen, ik heb Maoz tzur er even bij gezet, weet niet meer welk liedje op dat moment klonk, maar het woord “yeshua” klonk er regelmatig in en bij Maoz tzur is dat maar 1 keer, als “yeshua ti”
   Ik geloof graag dat het bij jullie een mooi feest was, wij hebben het ook een paar keer gevierd.
   Maar dit jaar ben ik er vraagtekens bij gaan zetten, vooral omdat het niet in de Tora geboden wordt, net als Kerstfeest niet geboden is en beide feesten hebben stukken onwaarheid in zich.
   Dat “wonder van olie voor 8 dagen ipv 1” stoelt niet op enig bewijs en wordt doorgaans als Joodse legende genoemd. Kerst heeft nog meer elementen van onwaarheid.
   Dus als we dan Tora-getrouw willen leven, moeten we dat doen volgens de “vastgezette tijden des Heren”, niet meer en niet minder en niet anders.
   Het Chanoekafeest is sterk groeiend in populariteit en als je dan de uitleg hoort, is er link naar Joods denken volop aanwezing, maar niet de link naar persoonlijk geloof in JHWH door Yeshua. Dat verbaast me niets vanuit Jodendom, maar we zien bij “christelijke vieringen” zoals bij CvI dan ook alleen maar overname van dit denken vanuit het Jodendom, met geen of nauwelijks plaats voor de het evangelie.
   In alle Moadiem (vastegezette tijden des Heren) is het evangelie aanwezig en daarom dienen we ons daaraan te houden; een feest wat ons niet is opgedragen, met een verzonnen wonder, zonder link naar het evangelie, draagt niet bij aan het Bijbelse geloofsleven.
   Dat het gezellig is, kan waar zijn, maar is geen argument en voor de verbondenheid met het Joodse volk werkt het alleen, als er vrij uit over Yeshua gesproken kan worden, zo niet, dan is het niet meer dan een beetje Joods doen, wat op zich natuurlijk dwaasheid is.
   We hoeven niet Joods of christelijk te doen, nocht kerkje dan wel synagogetje te spelen op welke manier ook, maar we dienen de Tora te praktiseren zoals Yeshua dat deed.
   Er staat juist, dat Hij in de tempel was tijdens Chanoeka (Joh. 10:22-39 ) en dan is Hij geen Chanoeka aan het vieren , maar dan praat Hij met de Joden over het feit, of Hij wel of niet de Mashiach is, waarop ze Hem willen stenigen !
   Dus van een “happy Chanoeka” is daar geen sprake.
   Shalom,
   Ben

 7. Op 4 december 2013 @ 14:31 schreef Peter Schilperoord

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  In mijn eerste bericht schreef ik:
  “Van onze staatsmacht weten wij dat deze niet allerheiligst is”
  Uw antwoord luidde:
  “je redeneert erg tegenstrijdig, als je eerst de staatswetten heilig noemt en als wet van JHWH ziet”
  Tijd voor het rode potlood! Mijn eerste bericht staat, ik heb het drie keer nagekeken.

  • Dag Peter,
   We houden het maar op een communicatiestoornis, je hebt het later verduidelijkt en we bleken het er over eens te zijn, dat jij niet bedoeld, dat de staatswetten heilig zijn of dezelfde lading hebben als de Tora.
   Shalom
   Ben

 8. Beste Ben,

  Wow, met alle respect naar jou maar ik denk dat hier geen onderscheid gemaakt wordt tussen afkomst van de Hexagram en de ster of Rempan enerzijds en het symbool zoals hij in de samenleving voor onze jaartelling werd gebruikt in het midden-oosten als afzondering / strevend naar de waarheid, juist gelinkt aan met name Joodse groeperingen gericht op het getrouw naleven van de Torah. Met klem geef ik je de tip om zulke precaire onderwerpen goed te onderzoeken naar waarheid en zin. Dit artikel zie ik in eenzelfde vorm met enige regelmaat terugkeren en het merendeel hiervan is geschreven naar zijn bedoeling, namelijk (en dat lijkt me duidelijk) de Magen David in diskrediet te brengen. Mag je uiteraard zelf weten, maar onderzoek het zelf eerst even en neem het niet klakkeloos over.

  For that matter zouden we er zelfs de doornenkroon van Ya’shuah in kunnen terug zien en zoals we weten heiligt Zijn aanwezigheid/Zegen alle onreinheid, zo ook onze onreine ziel.

  Hartelijke groet,

  Peter

  • Hi Peter V.,
   Het feit, dat het hexagram oudere, heidense papieren heeft, zou voor het Jodendom reden genoeg moeten zijn om dit symbool niet over te nemen.
   Maar de neiging van alle mensen, om het heidendom na te lopen, was en is Israel niet vreemd, zie de beschrijving daarvan in de Tenach en de diverse ballingschappen dientengevolge.
   De Swastika is een oud Hindoesymbool, vonden de Nazi’s prachtig en vanwege die achtergronden zou toch niemand zo dwaas moeten zijn , om die Swastika over te nemen voor een hoog moreel doel?
   Israel had de mogelijkheid om de Menora te kiezen als symbool voor de staat Israel, maar ze kozen met krappe meerderheid het hexagram.
   Dat zegt genoeg over de invloed van de Vrijmetselarij in Israel en nog steeds, Peres en vele anderen zijn Vrijmetselaar-Joden.
   Echter, onze Vader gaat door met het invullen van Zijn beloftes aan Israel en er zijn zo’n 400.000 Yeshua belijdende Joden wereldwijd waarvan 15.000 in Israel en er is dus “zout” aanwezig.
   Tenslotte: om in de Davidster, oorspronkelijk hexagram, Yeshua te zien, is echt te ver gezocht. Bovendien heiligt Zijn aanwezigheid nooit de onreinheid, Hij verwijdert de onreinheid en zonde, dat is wel wat anders.
   Zijn aanwezigheid wordt pas effectief, als iemand Hem oprecht aanvaardt als Degene, die voor onze zonden de doodstraf droeg en ons heiligt en reinigt.
   Helaas ziet de grote meerderheid van de Joden Yeshua als “valse Mashiach” en wie Hem niet aanvaardt, Jood of niet-Jood, zal zijn eigen zonden dragen, wat de eeuwige verlorenheid betekent.
   Daarom is de evangelieverkondiging aan alle mensen en in het bijzonder daarbij aan Joden (Rom. 1:16) van groot belang, zodat men tot een keuze komt en tot aanvaarding van de Mashiach.
   Zie ook http://tora-yeshua.nl/2013/11/israelvisie-israel-als-volk-als-staat-en-als-het-ware-israel-met-de-mashiach-centraal-wie-is-hij/
   met daarin een link naar een artikel over de Mashiach.
   Shalom
   Ben

 9. DAVIDSSTER GEEN VRIJMETSELAARSSYMBOOL

  Het is een misvatting dat de vrijmetselarij de Davidsster als symbool gebruikt in haar rituelen voor de inwijding tot Leerlin, Gezel of Meester. Binnen de symboliek van de Broederschap komt wel een vijfpuntige ster voor, geen zespuntige. Het getoonde logo van de Israëlische vrijmetselaarsorde toont de symbolen van meerdere levensovertuigingen om te benadrukken dat de deur openstaat in Loges voor iedere oprechte zoeker, ongeacht zijn overtuiging. De opdracht aan de vrijmetselaar is immers te zoeken naar wat verbind en weg te nemen wat verdeeld. Door het tonen van die symbolen zijn het dus geen vrijmetselaarssymbolen geworden, maar het misverstand wordt er wel door gevoed. Het zou verstandiger zijn geweest om ze er daarom niet op te tonen.

  • Dag Paul M.,
   Het logo onderaan mijn artikel laat wel wat anders zien! En inderdaad, de Vrijmetselarij gooit alle religies op 1 hoop om zo “de Grote Architect” als algemene Godheid te laten voor wat het is, soort Intelligent Design of Abstractie.
   De symbolen worden bewust getoond, om te laten zien, dat het voor de Vrijmetselarij het beste uitkomt er 1 pot Nat van te maken, op weg naar de NWO.
   Net als moslims, die via het kalifaat de wereldheerschappij zoeken en zich voordoen als “religie van vrede” doen de Vrijmetselaars dat wat subtieler en werken samen met de nodige netwerken om tot hetzelfde doel te komen.
   Tragisch, je komt er vanzelf achter dat JHWH de Enige ware God is en dat Hij afrekent met alle leugen en bedrog. Ik wens je Zijn waarheid toe, zie
   http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
   Shalom
   Ben

   PS Paul, ik zie dat je lid bent van D666 en bestuurslid van de Vrijmetselarij, dus ik geef je hier geen platform voor het verdedigen van die clubs.
   Deze site deed dat wel, overigens heel informatief: http://www.corruptekamer.nl/de-vrijmetselaars-bilderbergers-van-oranje/
   Uit je 2e reactie, die ik om genoemde reden niet plaats, citeer ik het volgende typerende stukje:
   “Verder klopt je verhaal over de ‘Grote Architect’ ook niet. Het symbool heet trouwens de ‘Opperbouwmeester des Heelals’ in Nederland en staat symbolisch voor ieders eigen hoog beginsel. Een vrijmetselaar waarvoor dat hoge beginsel God is mag dat er in vinden. Maar een ander ziet er wellicht zijn eigen geweten in of de verlichting van het Boeddhisme. Een vrijmetselaarsloge is een gewone vereniging en geloofsbelijdenis of -uiting behoort niet tot de doelstelling, net als in zoveel verenigingen. Voor religieus geloof moet je in kerken, synagoges of moskeeën zijn. Niet in Loges.

   Shalom
   Paul”

   In dit citaat zeg je in je eigen woorden precies wat ik je verwijt: iedereen kan bij jullie terecht, zolang hij (zij doen de Vrijmetselaars niet aan, afgezien van een aparte vrouwenafdeling voor de vorm) in de lijn van eenheid, NWO denkt en geen keuze maakt voor Yeshua als de enige Weg tot de Vader.
   Shalom
   Ben

 10. Beste Ben,

  Helaas moet ik mij aansluiten bij enkelen hier, want als groot fan van je moedige strijd tegen de satanische islam bemerk ook ik helaas dat je steeds grimmiger wordt tegen en over Israël. Bijna alsof je door je verdieping in de islam en koran hun waarden onbewust aan het overnemen bent. Dat maakt me verdrietig Ben.

  Juist omdat het OT bol staat van Eeuwige Beloften van JHWH aan Zijn uitverkoren volk Israël over de onvoorwaardelijke redding die Hij het Volk Israël zal schenken bij de tergkomst va Yeshua naar Israël. Niet omdat Israël zo goed is, maar omdat Hij het hun voorouders Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook in het NT is Romeuinen 11 een overduidelijk voorbeeld.

  Aub Ben, neem iets afstand en relativeer het een en het ander, je bent nog altijd een van mijn helden en dat wil ik graag zo houden.

  • Hi Richard,
   Dank voor je waardering. Overigens kun je beter Yeshua als de echte Held en Heiland zien.
   Mbt. Israel is “blinde liefde” en “onvoorwaardelijke trouw” heel fout, JHWH Zelf verbindt aan Zijn Verbond duidelijke voorwaarden, zie Dt. 28 en 29
   Dat JHWH na 2000 jaar ballingschap en draad weer oppakt , ondanks dat een grote meerderheid Yeshua niet herkend van uit de Tora en hele Teanchen als valse Mashiach ziet, is Zijn genade en het de Israeli’s, die leven bij Zijn wederkomst, zullen dan pas overtuigd worden, Zach. 12:10 en Zach. 14
   De Bijbel leert echt niet, dat elke individuele Israeliet/Jood behouden is en die onzin wordt wel her en der verkondigd, zo erg dat men stelt, dat Joden het evangelie niet nodig hebben en dat JHWH met hen een aparte weg buiten Yeshua om gaat.
   Bart Repko, Chr. v Israel en Jan Willem van der Hoeven zitten op dit lijn, helaas.
   Dus Richard, graag hoor ik wat je daar van vindt.
   En zie verder onze Israelvisie, die van blijvende liefde voor Israel getuigt.
   Shabbath shalom
   Ben

 11. Waarschuwing!!!!!!!

  Christen zijn en vrijmetselarij.

  ………

  Vele mensen zijn gebonden en liggen onder vervloekingen door vrijmetselarij daarom wil ik hier graag uitleggen wat vrijmetselarij is en wat hun gedachtegang is.

  De Vrijmetselarij, (letterlijke betekenis = het vrij werken, metselen aan je bestaan, je ontplooiing), en is voortgekomen uit de Middeleeuwse gilden van steenmetselaars in Engeland.

  De eerste Loge (afdeling van de VM) is in 1600 in Schotland opgericht. In 1717 werd in Londen de eerste Grootloge opgericht.

  Na Engeland waaierde de beweging uit naar Amerika en vele andere landen.

  Nu is de vrijmetselarij wereldwijd vertakt en kent miljoenen leden in de lagere en hogere graden.

  Veel leden ervan zijn belijdende christenen.

  We zien in diverse grote organisaties zoals banken, ziekenhuizen en andere maatschappelijke instellingen het teken van de passer en de rechthoek als symbool van Vrijmetselarij.

  De vrijmetselarij is opgebouwd uit 33 afdelingen, Loges genoemd.

  De bekendste zijn de Blauwe Loges, de Rozenkruizers en de Tempeliers.

  Je kunt opklimmen van leerling-gezel tot soeverein grootinspecteur-generaal in de 33e graad.

  Doelstelling

  Dr. Albert Pike, de grote voorman van de vrijmetselarij zegt in zijn standaardwerk:

  “de vrijmetselarij is bij uitstek een religieus, mysterieus en antichristelijk gebeuren en bedriegt al diegenen die bedrogen moeten worden.

  Het is een universele broederschap, die geen plaats biedt aan gehandicapten, financieel en sociaal zwakkeren.

  Het doel, de oprichting van een nieuwe wereldorde, van een nieuwe schepping, moet bereikt worden door gebruik te maken van krachtige, invloedrijke persoonlijkheden op economisch, politiek en religieus terrein.

  Deze nieuwe wereldvorm moet geregeerd worden door een kleine elite die de hoogste graad van kennis heeft bereikt”.

  In alle hoge kringen vindt men VM-ers. Lid zijn onder meer leden van het Koninklijk Huis, minister-presidenten, diverse juristen, commissarissen, bankdirekteuren, burgemeesters in tal van landen.

  Genootschappen als de Jehova-getuigen en de Mormonen zijn gebaseerd op leerstellingen van de vrijmetselarij.

  Hun leiders ontleenden voor een groot deel hun uitgangspunten aan de denkbeelden van de Vrijmetselarij.

  Het benodigde geld is hoofdzakelijk afkomstig van de Rockefellers die miljoenen bezitten en vele banken in eigendom hebben.

  Er bestaan nauwe banden met de Illuminatie, een binnenste kring van de vrijmetselarij.

  De Illuminatie is opgericht in 1776 door Adam Weishaupt die toen al een wereldregering wilde vormen om de hele wereld onder controle te hebben.

  De Bijbel vergeleken met de Vrijmetselarij.

  Hoewel vele christenen lid zijn van de vrijmetselarij, is de vrijmetselarij in wezen antichristelijk.

  De naam van Jezus mag niet beleden of uitgesproken worden.

  De hoofdzetel is gevestigd in Washington. Het blad dat ze uitgeven,
  heet NEW AGE MAGAZINE.
  Frappant is ook de afbeelding op de dollar.

  Een piramide met het Alziend Oog van Horus dat staat voor totale controle.

  Bij veel gelovigen hangt een poster over ‘de smalle weg en de brede weg’ met bovenin een oog in een driehoek.

  Wat velen niet weten is dat dit het *Oog van Horus voorstelt. *

  Het standpunt van de Vrijmetselarij
  over Jezus.

  Jezus was een mens, meer niet. Hij was een voorbeeld, een van de grote mannen uit de geschiedenis.

  Hij was niet goddelijk en zeker niet de enige weg waarlangs de verloren mens verlost zou kunnen worden.

  Hij was van hetzelfde kaliber als mannen uit het verleden zoals Aristoteles, Plato, Pythagoras en Mohammed.

  Hij is de zoon van Jozef en NIET de zoon van God.

  Over de Bijbel.
  De Bijbel van de christenen is slechts één van de vele heilige boeken van de mens.

  De Bijbel is niet beter dan de koran, de Hindoe-geschriften of de boeken van de Chinese en Griek wijsgeren.

  Men moet de Bijbel niet letterlijk opvatten, want de echte betekenis is zinnenbeeldig.

  Zij is verborgen voor de mensen, met uitzondering van een aantal uitverkoren leiders.

  De vrijmetselarij is, in tegenstelling tot wat men meestal denkt niet gebaseerd op de Bijbel.

  In feite borduurt ze voort op de Kaballa, een Middeleeuws boek over magie en mystiek.

  Over God.
  De God van de vrijmetselarij, die men in algemene termen met “de godheid”aanduidt, noemen we “de grote bouwmeester van het heelal”.

  Zij die de Vrijmetselarij op een hoger niveau bestuderen, leren dat God de kracht achter de natuur is, in het bijzonderde zon met zijn levengevende krachten.

  De ontwikkelde, verlichte geesten, gezeten aan de top van de ladder, zien deze aanbidding van de natuur en de aanbidding van de scheppende beginselen ofwel van de seksuele organen en dan in het bijzonder de fallus.

  De menselijke natuur wordt door sommigen ook als goddelijk aanbeden, alsmede de kennis en de rede.

  Omdat de VM een herleving is van de oude, heidense mysteriegodsdiensten, kan God ook *de Natuur* genoemd worden.

  Zij kennen immers vruchtbaarheidsgoden en godinnen die gesymboliseerd worden door de zon en de maan.

  In Egypte waren dit Isis en Osiris.

  Over de Verlossing.
  Verlossing is een zaak van je zelf blijven ontwikkelen, deugdzaam leven en goede werken doen.

  Bovendien is het een kwestie van gehoorzaamheid aan de verplichtingen van de VM en haar bevoegde organen.

  Geloof in de verlossing door Jezus heeft er niets mee te maken.

  Het gaat hier om de verlichting die men geleidelijk bereikt door inwijding in de graden en mysteriën van de VM.

  Over Licht en duisternis
  Alle wereldse mensen en anderen die geen VM zijn, zijn ongelukkig, blind en gehuld in totale duisternis, christenen incluis.

  Alleen een inwijding in de graden en de mysteriën van de VM zal hen uit de duisternis naar het licht kunnen leiden.

  Dit zal hen een zuiver en nieuw leven schenken.

  Over gebed.
  Gebeden moet men aan een “godheid”, aan “de Opperbouwmeester van het heelal”, richten.

  Zij moeten bovendien algemeen van aard zijn zodat ze niemand beledigen en op iedereen van toepassing kunnen zijn.

  In geen geval mag men bidden in de naam van Jezus of in de naam van Christus.

  Dit zou een Moslim, Hindoe een boeddhist of anderen kwetsen.

  Over waarheid en geheimhouding.
  Het is niet verkeerd als men liegt om de geheimen van de Loge te beschermen of om de misstappen van een andere vrijmetselaar te verdoezelen.

  Geheimhouding vormt de kern van de VM en is een noodzakelijke voorwaarde voor haar bestaan.

  Zij wordt veiliggesteld door de eeden die alleen geschonden kunnen worden op straffe van verminking en moord.

  In alle graden wordt de inwijding afgesloten met een door bloed bezegelde eed.

  Zo verplichten zij hun ingewijden om de geheimen te bewaren.

  Zelf lid zijn van de Vrijmetselarij, of vrijmetselaars in de familie of vriendenkring hebben, is geestelijk gezien uiterst riskant.

  Je kunt geestelijke en lichamelijk zeer nare gevolgen overhouden van een verbinding met familielid of vrienden, die lid van een Loge zijn.

  Vrijmetselarij en haar vervloekingen!
  Lichamelijke en geestelijke klachten,
  de gruwelijk gevolgen van de invloed van de Vrijmetselarij :

  dit zijn onder andere de volgende klachten die tijdens de bevrijding van ex-vrijmetselaars zijn voorgekomen.

  • Aanbidding van Lucifer en een antichristelijke geest.
  • Gekweld door poltergeisten.
  • Een sterke controlegeest (Alziend Oog).
  • Emotionele en mentale hardheid .
  • Apathie en verwarring .
  • Twijfel, ongeloof en scepsis .
  • Allergieën en huidziektes.
  • Seksuele perversiteiten, overspel.
  • Voortdurend financiële problemen.
  • Weerstand tegen de geestesgaven.
  • Miskramen, problemen met vrouwelijke organen.
  • Echtscheidingen, onhandelbare kinderen.
  • Alzheimer, vormen van waanzin.
  • Extreme boosheid, vooral naar God, agressie.

  • Angina, astma, oogproblemen, hartklachten.
  • Autisme lichamelijke en geestelijke handicaps.
  • Zelfmoordneigingen.
  • Angst voor duisternis, verraad, verwerping, kanker.
  • Neiging tot dwaalleringen.
  • Boulimië en anorexia.
  • Onwil om problemen en pijnen te bespreken.
  • Neiging tot risico’s.

  Als uzelf of uw omgeving te maken hebt met de Vrijmetselarij dan is het zeer raadzaam dit ernstig in gebed te brengen.

  U hebt kunnen lezen wat de geestelijke en emotionele en lichamelijke gevolgen zijn van het verbonden zijn met dit oer-occulte genootschap.

  Neem iemand in de arm, uw voorganger, of die van de Heer een bediening hebben gekregen omtrent deze zaken en bevrijding.

  U kunt vrijkomen van de vloek van de Vrijmetselarij.

  Bevrijdingsgebed voor vrijmetselaars en hun verwanten.

  Hemelse Vader, ik kom tot U in de naam van Jezus Christus uw Zoon.

  Ik vraag U vergeving en reiniging van al mijn zonden.

  Naar Uw woord eer ik mijn aardse vader en moeder en andere bloedverwanten, maar ik keer mij af van de zonden die zij bedreven hebben.

  Ik vraag U vergeving en verzoening over de zonden van mijn geslacht en de gevolgen daarvan in het heden en ban ze uit in de Naam van Jezus, naar de buitenste duisternis waar deze behoren.

  Ik verwerp alle persoonlijke betrokkenheid en die van mijn verwanten met de Vrijmetselarij.

  Ik verwerp alle occulte praktijken van de Loges van de Vrijmetselarij.

  Ik verwerp alle rituelen, symbolen en eden en verbonden van dit genootschap.

  Ik verbreek in de Naam van Jezus, elke vervloeking die op mij en mijn verwanten rust, als gevolg van verbindingen met de Vrijmetselarij.

  Ik vraag U God, in de Naam van Jezus, genezing, bevrijding en herstel van alle lichamelijke, emotionele en geestelijke gevolgen van mijn direkte of indirekte betrokkenheid bij de Vrijmetselarij.

  Ik vraag U God, in de Naam van Uw Zoon Jezus, om de diepe reiniging door Zijn Bloed van al deze werken der duisternis.

  Ik geloof,Here God, dat U mij door uw Heilige Geest in de komende tijd wil openbaren hoe ik verder mijn leven moet inrichten.

  Ik geef mijzelf opnieuw aan U en beloof hierbij dat ik alles in het werk zal stellen om op welke wijze dan ook te breken met het verleden.

  Ik vertrouw erop dat U mij zal helpen een nieuwe start te maken en een leven te leiden dat volkomen beantwoordt aan Uw wil en Uw Doel.

  Bron: internet van uit diverse links, bewerkt door Yiooda.

 12. Laten we eens ipv wijzen naar anderen (Israel) hier eens aan reflectie doen en het “christelijke kruis” bekijken. Ook dat symbool was vroeger ver voor Christus een “heilig” symbool voor afgoden.
  ——————–
  Het teken van het kruis is echter Babylonisch van oorsprong. Het was reeds een religieus symbool voor de bevolking van Babylonië. Het komt van het Tau-teken, wat komt uit de mystiek van de Chaldeeën (Babyloniërs) en de Egyptenaren. Nimrod, de stichter van Babylon, zou van zijn vrouw Semiramis een zoon gekregen hebben: Tammuz. Deze drie personen spelen in het heidendom een zeer belangrijke rol. Het zijn Semiramis en Tammuz, waar de moeder-kind verering onder vele volken vandaan is gekomen, en die uiteindelijk is overgenomen door de Rooms-katholieke Kerk. Vandaar dat de Rooms-katholieke Kerk tegenwoordig een vrouw, Maria, vereert. Het komt regelrecht uit het heidendom. Tau is de eerste letter van Tammuz, en is in die Babylonische religies in vele variaties een hoogheilig symbool geworden: als amulet en op priesterkleding. Via Babylon is het in Egypte terecht gekomen. De monumenten getuigen ervan.Onder de Chinezen wordt het kruis erkend als één van de oudste tekens. In India was het kruis eeuwenlang één van de heilige symbolen onder de niet-Christelijke bevolking. Hindoes hadden het kruis als heilig teken, Boeddhisten gaven hun volgelingen op hun voorhoofd het teken van een kruis.In Afrika gebruikten de verschillende volken het kruis als symbool.De Vestaalse Maagden van het heidense Rome droegen een kruis aan hun halsketting, zoals de nonnen van de Rooms-katholieke Kerk dat nu doen, etc, etc. Er zijn vele voorbeelden meer, maar het kruis was lang voor het Christelijk tijdperk in gebruik!
  ———————-
  Het feit dat Jezus Christus aan het kruis stierf, maakt het kruis niet tot een Christelijk symbool. Het toont slechts dat het kruisigen een strafmaatregel was, die al in gebruik was om zowel te straffen als te doden, en dat onder de heidenen. Naarmate het symbool van het kruis verspreid werd onder de volken van de oudheid, kreeg het in diverse landen verschillende vormen, totdat er uiteindelijk vele vormen waren van het heidense kruis. Het Rooms-katholicisme, dat de heidense gedachte van ‘kruisverering’ overnam, nam ook de verschillende vormen van het kruis over

 13. Een ander zogenaamd “Christelijk symbool”
  ————–
  De ichthus

  Ook de ichthus wordt gezien als een Christelijk symbool. Het is het Griekse woord voor vis, en de begin letters staan, zo zegt men, voor: Ièsous Christos Theou Huios Sootèr (Jezus Christus, zoon van God, Verlosser). Men verwijst dan altijd naar de vervolging van de eerste Christenen onder de Romeinse keizers. Echter waar komt dit symbool vandaan? Hislop, in zijn werk over de twee Babylons, waarmee hij bewijst dat de Rooms-katholieke eredienst de verering is van de Babylonische Nimrod en zijn vrouw Semiramis, laat zien dat de Verlosser niet eerder Ichthus of Vis werd genoemd, dan dat de Bisschop van Rome de heidense titel Pontifex Maximus, die ook door de heidense keizers gedragen werd, kreeg. Maar hierdoor werd de Verlosser vergeleken met de vissegod Dagon! Zo zien we dat datgene wat doorgaat als verering van Jezus Christus, in feite niets anders is dan de verering van de Babylonische goden.

  • Hi Richard,
   Je toont terecht aan dat het kruis en het “ichtus” teken een voorgeschiedenis hebben , dit niet bepaald “kosher” is.
   Een herbezinning op het gebruik van deze symbolen is dan ook zeker op zijn plaats en dat geldt dus evenzeer voor de Davidster/hexagram.
   Ten diepste gaat het om de beoordeling van ons hart, door onze Vader, die als enige ons hart kent.
   Joh. 3:19-21 in daarin ook heel helder, wie kwaad bedrijft, haat het Licht , maar wie de waarheid doet, komt tot het Licht, opdat van zijn werken blijke, dat ze in JHWH verricht zijn.
   Dat principe bepaalt, of we genoemde symbolen willen blijven gebruiken. Zolang we niet beter weten en het oprecht bedoelen, prima.
   Maar als je meer waarheid ontdekken, doen we er goed aan de troep op te ruimen.
   Net als bij de Moadiem: we ontdekken dat de heidense feesttijden fout zijn (zon-dag, kerst (zonnenwende) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest) en gaan de Feesttijden des Heren vieren.
   Dus ga ik ook dat zgn. “messiaanse logo” vervangen, zodra ik daar technisch de ruimte voor krijg.
   Shabbath shalom, kom es langs in onze samenkomsten, praten we verder. En uiteraard ook hier op deze site.
   Ben

 14. Tot slot:
  Een ander bekend voorbeeld van een vredig symbool uit de oudheid dat verworden is tot iets erg slechts is het hakenkruis.
  ———–
  De swastika (Sanskriet: “het is goed”) is het symbool van welzijn en geluk.
  Het symboliseert de wentelgang van de vier seizoenen van het ronddraaiend jaar en van oneindigheid. De swastika is bij de Boedhisten het symbool voor de zon. In het oude China staat het hakenkruis symbool voor de oriëntering naar de vier windstreken en wordt het gebruikt om het getal tienduizend (oneindig) aan te duiden.
  ————–
  Er bestond nu eenmaal geen octrooi op het gebruik van symbolen en dus werden veel symbolen door velen met verschillende achtergronden gebruikt. Goed en kwaad.
  Eigenlijk zouden we wellicht in het geheel geen symbolen moeten dragen en gebruiken? Geen kruis, geen visje en geen davidster?

 15. Beste Ben,

  Dank voor je uitnodiging, maar Waalwijk zou dichterbij zijn.
  Nog even een voorbeeld van een symbool. De esculaap in de geneeskunde. Aannemend dat ook jij naar de dokter gaat wanneer je ziek bent of zou zijn.
  ———–
  De esculaap of aesculaap is een oud Grieks symbool geassocieerd met astrologie, de Griekse halfgod Asclepius en met medicijnen en genezing. Het bestaat uit een slang die zich rond een staf draait, niet te verwarren met het symbool van Hermes, de caduceus, die een met twee slangen omwonden staf in handen houdt.
  Het woord esculaap verwijst naar de Griekse god van de geneeskunde, Asklepios (Latijn: Aesculapius). Deze god kreeg les in de geneeskunde van de centaur Cheiron.
  De slang staat in de esculaap symbool voor de genezing, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor herboren worden en genezing, maar ook door zijn beet de dood kan brengen.
  De esculaap wordt bijvoorbeeld gebruikt in het logo van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar wordt ook in Nederland (steeds minder) door artsen gebruikt als sticker op de voorruit van hun auto.
  ———-
  Astrologische associatie
  De twee symbolen werden ook geassocieerd met astrologie. Asclepius was zo bekwaam in de medische kunst dat van hem gezegd werd dat hij zijn patiënten mee terugbracht uit de dood.
  Hiervoor werd hij gestraft en in de hemel geplaatst als het sterrenbeeld Slangendrager. Deze constellatie ligt tussen de sterrenbeelden Boogschutter en Schorpioen.
  ————
  In de Bijbel
  Een soortgelijk symbool, de Nehustan, komt in de Bijbel voor en werd gebruikt voor het genezen van een slangenbeet. In de Statenvertaling staat hierover (Numeri 21:8-9)
  En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.
  En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.
  —–
  In 2 Koningen 18:4 werd echter dit symbool Nehustan genoemd door Hizkia, die het ook vernietigde:
  …en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israels tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan.
  In de nieuwe vertaling staat het er als volgt:
  …en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte voor deze slang, die de naam Koperslang droeg, wierook te branden.
  ——–
  Egypte
  In het oude Egypte werd een ander symbool gebruikt voor de geneeskunde, namelijk het oog van Horus, de Egyptische god van de geneeskunde.
  ———-
  Toch is het ondoenlijk om deze symbolen uit te bannen in onze wereld.
  Wat meer van belang is denk ik Ben is dat waar men tegenwoordig aan denkt bij het symbool. Davidster = Jodendom, Kruis = Christendom, Maan en ster = islam, Hakenkruis = nazi enz.

  • Hi Richard,
   Welkom in Kaatsheuvel a.s. shabbath.
   Inderdaad is bepalend wat men denkt en beleefd bij een symbool. Maar mijn visie is, om geen symbolen te gebruiken die besmet zijn en daarmee verwarrend en onduidelijk en op zijn minst deels verkeerde zaken presenteren.
   Shalom ,
   Ben

 16. Hier een andere mening over de Davidster.
  http://www.franklinterhorst.nl/De%20Davidster.htm

  • Bedankt Lion, we zullen beide visies tegen elkaar moeten afwegen.
   Zie ook mijn opmerking in het artikel:
   “Toen het symbool alleen nog maar als hexagram bekend was, had het onder het Joodse volk totaal geen populariteit. Men wist dat het een heidens symbool was, zonder Joodse oorsprong. Het hexagram was onder andere reeds bekend bij de oude Egyptenaren, de Hindoes en de Chinezen.”
   Mijn bezwaar zit em dan ook in het feit dat men t.t.v. David (of t.t.v. Salomo) dan blijkbaar een bestaand occult symbool heeft overgenomen,
   Daarbij speelt zeker ook de visie op Israel als leidinggevende Joodse natie een rol, of gaat het om JHWH, die regeert en het ware Israel, de oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot de laatste, daarin betrekt ?
   Shalom
   Ben

 17. Is de Davidsster nu al occult!? Ik geloof er helemaal niets van! Waar haal je de informatie vandaan? Bent u soms vergeten dat de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden de gele Davidsster te dragen!? De theorie dat de Davidsster occult is, is nogal achterhaald. Dat heb ik al vaker gehoord. De nazi’s argumenteerden ook dezelfde dat de Davidsster occult is. Hun argument weerhield de christenen juist ervan de Joden te helpen. Nu zie ik dezelfde argumentatie in uw artikel, maar we in een ander jas. Dat gaat helemaal te ver!

  Het is waar dat de Davidsster ook gebruikt wordt in occulte groeperingen, zoals de kabbalisten. Maar we mogen nimmer vergeten dat de Joodse Davidsster misbruikt wordt in de occulte kringen. Tegenwoordig misbruiken de occultisten het christelijke kruis. Straks zal een stompzinnig en achterhaalde theorie tevoorschijn waarin beweerd wordt dat het christelijke kruis ook occult is!! Er zijn talloze theorieën over de oorsprong van de Davidsster. Maar…er is nog steeds geen overtuigend bewijs geleverd. Laten we heel voorzichtig zijn wat de theorieën betreft. Er is een duidelijk verschil tussen theorie en praktijk. De theorie is en blijft onbewezen, zodat het tegendeel in praktijk bewezen is.

  Shalom,

  Paul

  • Dag Paul,
   Zie mijn antwoorden aan anderen hierboven.
   Verder heb ik uit het volgende, in 2013 geschreven boek van Robert Lomans (zelf zeer onderlegd Vrijmetselaar) “Symbolen van de vrijmetselarij” op pg. 242 en 243.
   Daar bevestigt hij dat dit hexagram volledig in de Vrijmetselarij wordt gebruikt en uitgelegd, gelieerd aan de 2 grote tempelzuilen Boaz en Jachin, die weer symbool staan, volgens hem, voor geestelijk en stoffelijk, etc.
   Israel was geheel vrij om de Menorah als nationaal symbool te kiezen en die functioneert ook zo, maar in de vlag moest en zou van de zionisten dit hexagram en daarbij was men natuurlijk zeer goed op de hoogte van de betekenis in de Vrijmetselarij.
   Veel leidinggevende Israeli’s zijn ook Vrijmetselaar , Peres is de bekendste.
   En dan gelooft men in de “Grote Architect”, of de “Opperbouwmeester” ipv JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
   Verder wijs ik in mijn artikel op de veel oudere en heidense oorsprong van het hexagram.
   Shalom ,
   Ben

 18. octogon teken zit er ook in! praat niemand over.. Swiss..

  • Hi Stefan, waar zie jij in de Davidster een octogon? Als je van die ster de punten verbindt, kom je slechts tot 6 zijden, terwijl een octogon acht zijden heeft.
   Via google vind ik wel meer, maar ik hoor toch graag wat meer uitleg van jou.
   Wat bedoel je precies?
   Shalom

   Ben

 19. Op 29 december 2014 @ 13:43 schreef Ali de Vries-Gerkema

  Beantwoorden

  Wat ik zo bijzonder vind is uit de Bijbel de tekst: Openbaring 22: 16 waar Jezus zegt: Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
  Op grond van deze tekst denk ik dat Israël precies het goede symbool heeft gekozen.
  Met vriendelijk groet, Ali.

  • Dag Ali,
   De “morgenster” is de planeet Venus, dus als we dat woord letterlijk nemen, komen we niet ver, Bijbels gezien en om daar een hexagram (6-puntige ster) van te maken, is al helemaal niet waar te maken.
   Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Venus_%28planeet%29
   “Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Vanaf Aarde gezien is Venus op de zon en de maan na het helderste object aan de hemel. Vanwege het feit dat Venus net als Mercurius een binnenplaneet is en daarom vanaf de aarde gezien altijd betrekkelijk dicht bij de zon staat, is Venus alleen zichtbaar gedurende een ½ à 4 uur na zonsondergang of vóór zonsopkomst. Daarom wordt Venus ook wel de avondster of morgenster genoemd.”

   Hier nog een stukje Bijbeluitleg, over de figuurlijke, Bijbelse betekenis over wat Yeshua bedoeld met Zijn verwoording van “de blinkende morgenster” : http://www.bijbelinfo.nl/Woordenschat/Beeldspraak/De%20Morgenster.doc/index.html
   Maar ook daarin vinden we niets van het hexagram.

   Dus er blijft niets anders over dan wat ik in mijn artikel aangeef: de zgn. “Davidsster” is door mensen bedacht om de wereldlijke macht van een staat Israel te vertegenwoordigen, ook dus symbool van de Rothschilds.
   Zie ook http://www.cuttingedge.org/News/n2223.cfm
   en http://www.abedeverteller.nl/hexagram-het-zegel-van-salomo-of-de-davidsster/ , het is duidelijk dat de Menorah vanaf de tijd van Mozes (1300 voor Chr.) het meest duidelijke symbool voor Israel was, de zgn. Davidsster kwam pas 400 jaar later t.t.v. Salomo via zijn heidense vrouwen en heeft nooit de Menorah van haar plaats verdrukt, tot 1948 , waar de Vrijmetselaars/ Rothschilds het hexagram, als Davidsster benoemd, er door drukten.

   Overigens: dit jaar is de gekte met een 12 meter hoge Davidsster niet herhaald bij Chr. voor Israel. Zegt ook wat lijkt me.
   Staat nu in Urk http://christenenvoorisrael.nl/2014/11/grootste-kandelaar-ter-wereld-op-urk/
   Een dwaze vermenging van Davidsster en Menorah, alsof dat een geheel is.
   Heel kwalijk, deze vermenging en dan Chanoeka vieren, terwijl dat niet in de Tora geboden is ! Maar daar zijn de kerken en chr. organisaties goed in, juist het vieren van zaken ,die niet in de Tora staan, als zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (paasfeest) en dus ook Chanoeka, maar niet doen wat onze hemelse Vader wel gebied:
   shabbath, Pesach, Shawoeoth, Yom Kippur, Sukkoth, als de Feesten des Heren, de Feesten van JHWH.

   Tenslotte: als Israel echt geestelijk/Bijbels gezien zo goed bezig zou zijn, zouden er veel meer Yeshua-belijdende Joden zijn, maar dat zijn er slechts 15.000 op de 8 miljoen Israeli’s in het land Israel.
   Ze volgen helaas in grote meerderheid de inhoud van de occulte Davidsster ipv Yeshua als de Morgenster, beter in de Menora verbeeld.
   Shalom
   Ben

 20. Op 28 april 2015 @ 23:56 schreef hakeseh

  Beantwoorden

  Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
  dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
  ten aanschouwen van de mensenkinderen.
  Gij verbergt hen in het verborgene van u aanschijn voor de
  samenscholing der mensen.
  Gij bergt hen in een hut
  voor het getwist der tongen.
  Psalm 31:20-21.

  • Dag Hakesh,
   Dank voor je reactie; ik ben wel benieuwd hoe we die moeten begrijpen.
   Als je er mee wil aangeven, dat JHWH degenen, die oprecht in Hem geloven, bewaart en zegent, dan ben ik het van harte met je eens.
   Maar mocht je het anders bedoelen, hoor ik het graag.
   Shalom
   Ben

 21. Op 29 april 2015 @ 10:11 schreef hakeseh

  Beantwoorden

  Hallo Ben
  Ik kan alleen maar de woorden van Yeshua herhalen:
  Gij zijt de leraar van Israël ,en deze dingen verstaat gij niet?
  In een veelheid van woorden ontbreekt de leugen niet.
  Ik wil alleen maar aangeven dat het getwist der tongen
  over een davidsster niet de weg is.
  Vrede zij met u.
  Hakeseh.

  • Dag Hakesh,
   Ik twist niet over de Davidsster, ik deel er de feiten over mee.
   Straks staat er een artikel op onze site, wat ik nu ga schrijven, over een andere kant van het Jodendom, ook feiten.
   Wen er maar aan, niet alles wat Joods heet, is kosher, helaas.
   Maar mijn liefde voor elke Jood en uiteraard elk mens, die oprecht JHWH zoekt en Hem vindt langs de enige weg, Yeshua, blijft onverminderd.
   Shalom
   Ben

   PS: je citaat van Yeshua over Nicodemus, lid van het Sanhedrin, slaat op bekering en wedergeboorte, zie Joh. 3.
   Niet op mij dus.
   Maar als je me als Bijbelleraar ziet en erkent, dan is dat ok, ik versta “deze dingen” wel degelijk en ontmasker ook de duisternis, zoals Joden, die de islam waarderen en zeggen dat de koranAllah “dezelfde” is als JHWH en die ook nog Yeshua als valse Mashiach beschouwen.

 22. hoi
  de davidster is inderdaad een duister symbool
  van de synagoge des satans
  velen ontkennen dat maar de anticrist zal in de derde tempel zitten en zijn ster of vlag is de vlag van Israel
  daarom komen er binnenkort 2 getuigen om orde op zaken te stellen
  laat iedereen maar ontkennen
  God zal Zijn beloften vervullen aan jacob zonder die kabalah ster van lulcifer
  als het tijd is
  ziet toe dat niemand u verleid

 23. de stam Dan die in openbaring niet meer voorkomt heeft heel het tempelplein in Jerusalem in handen
  alles is gesponserd door de stam Dan
  dan is de 1 procent van de anticristverwachting die de derde tempel gaat herbouwen de vrijmetselarij en de verworpen stam Dan zijn twee handen op 1 buik
  en vijand van de belofte aan jacob
  zij hebben als symbool de vlag van de anticrist het hexagram
  eigenlijk is de olijfboom het symbool van Israel
  Dan had als wapenschild een slang van de oude slang
  in genesis staat dat de stam Dan als een slang in de hielen bijt
  in genesis 3:15 staat het zaad van de verloren satan tegen het zaad van God
  dus de stam Dan is schuldig aan clonen en dna vermenging gelijk in de dagen van noach
  ziet toe dat niemand u verleid want waarom komt er een nieuw Jerusalem uit de hemel na de derde tempel ?
  omdat de stad in Jerusalem een gruwel is en lelijk en vol afgoderij en kabalah en zoarisme enz…
  als de stad mooi zou zijn in Gods ogen waarom zou Hij dan een nieuw Jerusalem klaarstaan hebben in de Hemel ?
  dat hexagrem op de vlag van Israel is niet het symbool van het joods volk in Israel
  40procent in Israel zijn religieuze joden die de politiek en de vlag van de verworpen stam Dan verwerpen

  greetz ludwig

  • Hi Ludwig,
   Dank voor je reactie, je denkt in ieder geval door, ipv zoals zovelen in blinde verering achter Israel te staan, Chr v Israel e.d. en dan bovendien het evangelie niet aan Israel willen verkondigen.
   Hoe dat precies zit met de stam Dan is me niet helemaal duidelijk, daar zou ik graag wat meer studie over doen. Of heb jij er meer info over ?
   Shalom
   Ben

   • hoi ben

    de stam dan
    allereerst is het belangrijk dat je alles over de stam dan leest in de thora
    en ziet dat in openbaring de stam dan niet meer voorkomt
    daar organisaties die Israel steunen met dat hexagram symbool brengen zij met het ingezamelde geld van de kerken ook de stam dan terug naar Israel
    wat eigelijk reblie tegen God van Israel is
    de stam dan zijn de superrijken vrijmetselaars die de tempel van salomo willen laten herrijzen en er de anticrist in willen laten zitten
    als je in Israel bent zie je dat alle overheidsinstellingen tot kabbalah scholen gesponserd zijn door de stam dan
    zoals de rotchilds
    ook de knesset zit de stam dan
    maar in Israel wonen ook joden die wel tot de beloofde 12 stammen behoren
    en die worden dan extrimisten of kolonisten genoemd
    de stam dan heeft alle media en politiek in handen en de andere stammen zijn meestal armen die bijna nooit vernoemd worden in de media
    maar worden door God van Israel beschermd vandaar dat de stam dan hun tolereerd
    een ingewikkelde materie
    maar dat is niet erg
    de vrijmetselarij denkt dat ze alles onder controle heeft in Israel met de stam dan maar dat is niet zo God heeft de controle
    gelijk in het verleden bij koning achab en izebel zal plots alles veranderen
    de belofte het geestelijk herstel
    de Heilige Geest zal zich uitstorten op alle vlees daar
    en de 12 stammen zullen zich dan distantieren van de stam dan en de politiek zij worden door God onderhouden dan gelijk weleer zonder internet gsm tv enz er komt een onzichtbaar schild tegen die technologie die er 144.000 zal beschermen van satelliet en computer en gsm en tv
    geen enkel starwar wapen kan dan dat schild binnendringen of de 144.000 beinvloeden
    maar eerst krijgen we de chaos voor het zevenjarig verbond de zegels van openbaring dus hopen op ….een betere wereld na de chaos :-)

    greezt ludwig

    • Hi Ludwig,
     Bedoel je letterlijk afstammelingen van de stam Dan of figuurlijk, dus mensen die in deze verkeerde geest handelen en denken?
     Shalom
     Ben

 24. wat ook interessant is
  waarom kregen de joden van hitlor een hexagram ?
  zou Hitler dan een menora of olijfboom of kandelaar hebben toegestaan ?
  ik denk het niet
  vroeger onder koning achas van juda de vader van koning hizkia werd er geofferd in gehenna dat ligt in Jerusalem te zuiden van het tempelplein (moria) misschien 2a3 kilometer afstand van de berg moria
  er werd geofferd aan moloch
  dat wil dus zeggen mensenoffers
  de eerste wereldoorlog hoeveel miljoenen mensen zijn op flanders field niet geofferd aan moloch ? door de vrijmetselarij met als cover de 1ste wereld oorlog
  hoeveel miljoen joden zijn er niet geofferd aan moloch door Hitler met als cover
  het joodse vraagstuk?
  dat hexagram heeft ook denk ik betrekking met offeren aan moloch door vuur en dood
  wat doen ziekenhuizen na abortus met dat lichaampje ?
  in de verbrandingsoven wat in de vrijmetselarij word bezien als een offer aan moloch

 25. de organistie cristenen voor Israel zijn naar mijn vermoeden vrijmetselaars die als cover cristenen voor Israel hebben
  ben al 4 keer met hun naar Israel geweest en wat mij opviel is dat zij de katholieke kerken en moslimwijken en moskeeën in Jerusalem als belangrijkste lieten zien
  maar het mooiste de stad van david en de hizkia tunnel dat stond nooit op het programma maar ben toch 1 keer in de hizkia tunnel geweest
  prachtig wauw de stad van david en de muren
  de huidige muren rond Jerusalem zijn de ottomanen gebouwd en de organisatie zij op de muren van Jerusalem zullen zij uw beloften proclameren
  maar die muren liggen in de oude stad van david ten zuiden van de tempelberg
  dus ik vermoed dat cristenen voor Israel vrijmetselaars zijn met als cover cristen om het ware geloof te misleiden
  bij mijn laatste reis beschreef men de religieuze joden als fanatiekelingen die buiten de wet van de knesset leven
  toen heb ik besloten om te breken met cristenen voor Israel
  cristenen voor Israel was in Israel ook woest op mij omdat ik geen katholieke kerk wou binnengaan om te bezichtigen ik zei de joden komen hier toch ook niet binnen
  ook was de gids een jood die de shabbat inzegende en de reisleider van cristenen voor Israel draaide zijn rug naar de joodse gids en riep te groep op om de joodse gids met de shabbats zegening te negeren en te gaan eten in de plaats
  ik was geschoqeerd
  dus terecht dat ik vermoed dat zij tegen het joodse volk zijn met als cover cristenen
  ik denk dat zij nog geloven in de vervangstheologie dat zij de 12 stammen zijn in plaats van het joods volk in het geheim
  zij zijn vrijmetselaars of rozenkruisers heel de directie wij worden door hun misleid

  • Hi Ludwig,
   Het is een feit, dat Chr.v israel stelt, dat zij aan Joden niet het evangelie uitleggen, ook Bart Repko en JW vd Hoeven denken er zo over.
   Maar kun je je bewering, dat CvI vrijmetselaars zijn, waar maken?
   Shalom
   Ben

   • hoi ben
    nou het thema ging over vrijmetselarij
    maar in de bijbel komt die naam niet voor
    de bijbel schrijft over nikolaieten, dwalleer, valse profeten , slechte herders,
    tovenaars, honden addergebroed enz …
    de reden waarom ik niet meer naar de zondagkerk ga is dat ik oudsten op heterdaad heb betrapt bij aanbidding van de draak of de hond met zijn kroon
    ook heb ik op heterdaad betrapt leiders van de zondagkerk die lid zijn van de rozenkruisers en die in het geheim druidisme enz … onderwijzen
    ik ben gelovig dus ik neem geen foto’s en bewaar geen bewijzen
    maar ik heb het aanschouwd als getuige
    het oordeel is niet aan mij
    en wat ik weet en gezien heb is bij de Here gebracht
    en als dienstknecht Des Heren is het mijn taak andere er op te wijzen dat zij moeten toetsten dat sommigen van de kerken en cristenen niet zijn wie zij beweren te zijn
    het onderscheiden van geesten
    of zij zien het of zij zien het niet
    maar het is belangrijk alleen God te vertrouwen
    de belangrijkste boodschap in de brieven van paulus buiten het evangelie van Jezus De Zoon Van God is ziet toe dat niemand u verleid
    of in de volksmond de 5 de collone het 5 leger van de verloren satan zit in de kerk met als cover cristen
    het zijn huichelaars wat wil zeggen zij zijn toneelspelers die faken dat ze cristen zijn om te verleiden om eigen gewin enz …
    p.s.
    snel even met eigen woorden vanuit mijn hart er kunnen schrijffouten in staan

    • Hi Ludwig,
     Ontmasker de duisternis is een Bijbels gebod en ook “gij zult niet terwille van een volksgenoot zonde op u laden”, dwz. door te zwijgen over foute zaken.
     Dus ik hoor graag waar je die “aanbidding van draak of hond” hebt vast gesteld, welke kerken heb je het over?
     Shalom
     Ben

     • Op 5 januari 2016 @ 13:14 schreef ludwig

      hoi
      indien je ziet welke kerken dan zie je het indien niet zie je het niet
      wees waakzaam overal
      waar of welke
      God weet het
      en indien je de gave hebt van onderscheiden van geesten weet je het ook
      gaat uit van haar de hoer als je het ziet in de Here

     • Op 5 januari 2016 @ 18:53 schreef Ben

      Hi Ludwig,
      Inderdaad is “onderscheid van geesten van groot belang, ik zie ook genoeg. Maar als je concreet “aanbidding van draak en hond” noemt, dan zeg je wel wat en dan zou je dat ook concreet moeten maken.
      Ontmaskeren van duisternis is zeker de bedoeling, maar als het niet op feiten stoelt, wordt het laster.
      Shalom
      Ben

 26. er staat geschreven gij zult geen valse getuigenis af leggen :-)
  als jij het als laster ziet mag je het als laster zien
  maar als je twijfelt dien je waakzaam te zijn
  indien je zeker bent heb je God gevonden en zie je wat men niet wilt dat je ziet

  en indien je het ziet zal men het ontkennen maar door het geloof weggaan mokkend en morend en je Gods zegen toewensen

  overal ter wereld is een valkuil
  concrete bewijzen leveren van lokale geheim genootschappen leid tot niets immers zij zijn gehoorzaam aan onreine geesten en duivelen

  het draait om het geheel
  al zou het de lokale breiclub zijn die vrijmetselaars zijn of de afdeling bloemschikken
  waarom moeten wij als gelovigen zulk addergebroed gaan blootleggen ?

  immers in de bijbel staat ziet toe dat niemand u verleid algemeen
  indien gij het ziet zie gij hebt God gevonden indien gij het niet ziet zoekt God zodat gij moogt zien

  laten we het hier bij afsluiten he dit is geen vragenuurtje van de geheime dienst of zo
  geloof is met hoop geloof en liefde bezig niet met ondervragen wat je weet over iemand of iets of met hoeveel blaadjes veeg jij je poep af :-)
  dat is niet het evangelie
  elkaar bemoedigen en troosten en oproepen tot volharding he
  greetz ludwig

  • Hi Ludwig,
   Jij bent degene, die hier schrijft:
   de reden waarom ik niet meer naar de zondagkerk ga is dat ik oudsten op heterdaad heb betrapt bij aanbidding van de draak of de hond met zijn kroon
   ook heb ik op heterdaad betrapt leiders van de zondagkerk die lid zijn van de rozenkruisers en die in het geheim druidisme enz … onderwijzen
   ik ben gelovig dus ik neem geen foto’s en bewaar geen bewijzen
   maar ik heb het aanschouwd als getuige

   Als je dat in “algemene zin” bedoelt of “figuurlijk”, dan had je dat er bij moeten zeggen; dan is je opmerking beter te plaatsen.Het lijkt nu net, of je ergens ter plekke een kerk hebt mee gemaakt, waar er ” door de oudsten occulte rituelen zijn gepraktiseerd” en dat zou ook best kunnen, dergelijke verhalen zijn er over de RK kerk.
   Juist omdat je zo concreet de zaak benoemd, vraag ik er dan over door, want het is feitelijk waar en noem dan man en paard of het is een “algemeen, figuurlijk verhaal” en zeg dat er dan bij.
   De duisternis ontmaskeren is een Bijbelse opdracht, dus doe dat dan waar nodig, zeker als ooggetuige.
   Met vage verhalen houden we ons hier niet bezig, die grenzen aan laster of zijn laster.
   Dus graag hoor ik nog van je, dat het verhaal meer in figuurlijke zin moet worden begrepen en dat jouw “ooggetuige zijn” slaat op de manier waarop er door oudsten gepraat werd over geestelijke zaken, of dat er concreet “occulte rituelen” werden gepraktiseerd door oudsten van een kerk.
   Shalom
   Ben

 27. hoi ben

  hoeveel kerken heb ik al niet bezocht en getoetst in de Here ?
  misschien honderden heb de tel niet bijgehouden
  liever vertel ik dat bij een heerlijke kop koffie en een stuk taart maar we wonen iets te ver van elkaar maar moest je eens leuven passeren mag je altijd bij mij eens op de koffie komen
  via mail en reacties is nogal onpersoonlijk waarbij dingen dan vaak verkeerd geinterpeteerd worden ….
  je vraagt wat ik al geschreven had
  ja ik heb kerkleiders persoonlijk betrapt
  en zij hebben mij geantwoord van ja dat klopt maar gij moogt niet oordelen
  zijn daar getuigen van
  ja hoor hele steden
  de rozenkruisers en vrijmetselaars komen mij soms persoonlijk zeggen dat ik super beroemd ben in hun regionen

  ben als zelf eens bij de rozenkruisers binnen geweest in leuven de mechelsestraat

  en zij toen in een volle zaal rozenkruisers jullie zitten met een cover in de kerken
  mijn God van Israel tegen jullie god of afgod
  de leiding met hoge graden erkende dat mijn God van abraham izaak en jacob Krachtiger was en wouden de uitdaging niet aangaan
  en de leden vroegen in verbazing aan hun leiders hoe kan zo iets
  en de hoge graden antwoorden hun leden dat is iemand die met God wandelt

  je wil feiten van een kerk
  ik zal er 1 vermelden van de velen die betrapt zijn
  de adventisten in oostende
  de oudtse stond van voor en riep met luide stem tot alle leden;
  “bid dooddoener”
  en alle leden behalve ik bad in telepathie “dooddoener”
  naast mij stond er direkt een afrikaan recht gereed om mij te wurgen
  zijn handen op 5 cm van mijn nek gelijk een moordenaar
  maar zijn armen verstijfde en geraakt met al zijn kracht niet aan mijn nek
  en ging angstig terug zitten
  dankzij Gods Genade leef ik nog
  dit is slecht 1 situatie van de honderden
  zijn daar getuigen van
  duizenden en duizenden van de geheime genootschappen
  maar de eer komt alleen aan God toe
  voila
  en nu terug naar de bijbel he
  we moeten God belichten en niet de duisternis he

  • Bedankt Ludwig, dat is duidelijk en je voorbeelden zijn veelzeggend.
   Goed om te horen, niet omdat het zo verheffend is, maar we moeten de vijand kennen en ontmaskeren, waar zich dat voor doet.
   Prijs onze Vader in de hemel, die jou daarin beschermd heeft !
   Mocht ik in Leuven moeten zijn, dan kom ik die tas koffie graag met je drinken, geldt wederzijds natuurlijk als je in Amersfoort mocht zijn.
   Welkom al a.s. shabbath als het schikt: http://tora-yeshua.nl/2016/01/12731/
   Shalom , we gaan voort met JHWH “belichten” dan wel “in Zijn licht wandelen”
   Ben

 28. Er zal Pas Vrede komen, na de grote Chaos, de Mens moet eerst nog Zien hoe slecht de mens kan Zijn.Na deze Chaos zal de Here Jezus Christus ingrijpen,Het zal toch moeten Lopen Zoals het Moet Lopen, de Werken van de Duisternis zullen allemaal aan het Licht komen,de Geest van de Here Jezus Christus Huilt Gouden Tranen over deze Verdorven wereld, de Geldduivel waart rond nu, hun Mammon , dat omhulsel meer is het niet.satan s Geld.

 29. Op 10 december 2017 @ 23:30 schreef Ruben Kruizinga

  Beantwoorden

  Waarde mensen,

  Graag zou ik een algemene opmerking willen maken als dat mag.
  Verbinding en verbroedering (want alle mensen zijn kinderen van het licht) is ook gelegen in de eigen beleving van zaken. Hoezeer alles met elkaar verbonden is en het klinkt ambigue, hebben we tegelijkertijd ook ons eigen spirituele pad te gaan, maar het mooiste is dit samen te doen, zonder polarisatie, zonder te veel dogma’s. Elkaar helpen en respecteren in de spirituele beleving die wij allen hebben zou leidraad moeten zijn, niet de polarisatie die ik hier en daar lees. God, de OBdH, het Al, hoe je de almachtige onuitsprekelijke ook wilt noemen, discrimineert niet en kijkt alleen naar goede daden en goede gedachten. Er is niets mis met goed te doen. Alleen dit leidt tot verbinding en tot de heelheid van de Kosmos. Geloven en levensovertuigingen zijn allemaal rivieren die uitkomen in dezelfde zee.

  Nu over de Davidster. Symbolen krijgen ook waarde door de individuele reflectie van zo’n symbool. Een vaste interpretatie kan er wellicht in sommige gevallen zijn, maar is ook dan gebonden aan ruimte en tijd wanneer dit wordt geïnterpreteerd. Dus afhankelijk wanneer in de geschiedenis een uitleg over een symbool wordt gegeven. Zo is dat ook met de Davidsster. Eén van de interpretaties hiervan is het adagium: ‘zo onder, zo boven’ uit de Hermetische filosofie, maar ook ook water en vuur in één (‘water’ zijnde driehoek naar beneden en ‘vuur’ driehoek naar boven). Daar is ook weer een geamatrische betekenis en ga zo maar door. Wat boven discussies (ik voel zelf meer voor compareren) en polarisatie uitsteekt -en zo zijn we, gelijk het symbool van de Ouroboros, weer aan het begin waar ik begon- is dat alles één is en dat de broederschap van de mensen voorop moet staan, laten we dat niet vergeten.

  Lux in tenebris.

  • Dag Ruben,
   Waar haal je jouw idee over de Schepper vandaan, “Hij, die alleen het goede ziet” ???
   Wat zijn je bronnen, hoe verifieerbaar, of is dit alleen maar “wishfull thinking” ?
   De Bijbel leert ons wel wat anders, de Tora, Yeshua, de schepping zelf, dat zijn mijn bronnen en die openbaren de Schepper als JHWH, God van Abraham, Isaak en Jacob, die het kwade onderscheidt van het goede.
   Hij veroordeelt het kwade, de zondaar en verwijst dat naar een eeuwigheid zonder Hem, terwijl er voor elk mens genade is in Yeshua, voor elk mens die Hem wil aanvaarden.
   Ik hoor dus graag waar je jouw idee op baseert.
   Shalom
   Ben

 30. beste allen,

  Wat verhelderende info over o.a. B. Repko, en over de davidsster dat dit toch niet een bijbels symbool is.
  In onze gemeente hangt helaas een Israelische vlag tijdens de dienst, er met de voorganger over gehad dat niet kosjer is is, maar hij is tot op vandaag niet verwijderd. vandaag ook niet naar de Chanoekamaaltijd geweest in onze kerk, zoals ik het hier lees is dit niet een gebod van onze God…

  beste Ludwig,
  wauw, met interesse uw mailtjes gelezen hier, ik bid u de bescherming ven Elohiem en de Here Jezus toe,,

  Wat verlang ik naar mensen en fellowship met gelovigen die echt voor God gaan,, ik ben een beetje moe en zelf ook lauw geworden van het kerkje spelen..

  • Hi Sijke, dank voor je reactie.
   Vraag es of jullie voorganger me belt, dan leg ik hem graag uit hoe de beste gemeente ooit functioneerde. Dat was de Handelingengemeente, die Yeshua volgde in de Feesten van JHWH, kosher eten , kortom, de Torapraktijk, zoals onze Vader dat gebiedt.
   Ipv de zonaanbidding via zon-dag en zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (easter of pasen met haas en ei) zal elke gemeente shabbath, Pesach, Shawoeoth, Yom Kippur en Sukkoth moeten leren vieren.
   En het Israel Gods (Gal. 6:16) moeten zegenen, dwz alle oprechte Bijbelse gelovigen.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*