Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wie is God ?

De eerste vraag is dan: over welke god  heb je het? Immers, alle volken hebben zo hun  godheden, Griekse en Romeinse goden,  de korangod Allah, Wodan,  Vishnu, noem maar op.
En die worden dan in de mythologie, de sagen, de verschillende boeken beschreven,  zodat we ons een beeld kunnen vormen van de desbetreffende god. Dan zie je gelijk de enorme verschillen en zeggen dat al die goden en godsdiensten hetzelfde zijn is net zo dom, als zeggen dat alle mensen hetzelfde zijn.
In de joods-christelijke geloofsbeleving gaat het  om, wat ons betreft, de Ene ware God , JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob  tegenover al de afgoden, die ook in de Bijbel worden genoemd, zoals Baal en de Koningin des hemels (Jeremia 44 ) en Asteroth/Astarte, die in Handelingen 19:28 wordt genoemd als “de Artemis der Efeziers”.
Ook in 2 Koningen 23:13 wordt Astoreth genoemd, ivm  Salomo, die voor die afgodin een tempel had gebouwd,nota bene!
Zie  http://www.nissaba.nl/godinnen/astarte.php  en schrik, hoe al die afgoden aan elkaar zijn verbonden tot een duivels netwerk.

Astoreth, a Palestinian and Philistine (Israel, Lebanon) fertility goddess, was worshipped from around 1200 BC until 200 BC. Her name was synonymous withAstaroth, and her cult centers were throughout the Palestine coastal region including Jerusalem. Astoreth was equated with the Syrian goddess Astarte, both being modeled on the Mesopotamian Ishtar. She was thought of as love and war goddess, and usually depicted as wearing a horned headdress. Biblical references to her include 1 Kings 11:5 and 2 Kings 23:13. Solomon is said to have built a temple for her near Jerusalem. A.G.H.

Laatst genoemde  is dezelfde als Al-lath, een van de dochters van afgod Allah, bekend van de “duivelsverzen”, waar Mohammed eerst invloog, maar in de koran als “gecorrigeerd” wordt aangehaald, zie koran, soera 53:19,20
“De profeet” liet zich eerst misleiden dus, maar ging niet ver genoeg in zijn correctie, want niet alleen de 3 dochters van  Allah kwamen uit het heidendom,  Allah zoals in de koran beschreven    zelf ook en daarin zijn alle moslims dus misleid.

In de Tenach,  1 Kronieken 16:25,26 staat dan ook:
“Want JHWH is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden,
want alle goden der volkeren zijn afgoden, maar JHWH heeft de hemel gemaakt, majesteit en luister zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.”

De Bijbel is zeer duidelijk over Wie God is, uiteraard voor zover wij mensen het kunnen vatten, want de Schepper van de kosmos gaat ons verstand verre te boven.
Heel duidelijk is wel, dat Zijn karakter en Zijn Persoon al die afgoden in het niets doet verbleken, maar wie zo dom is om enige afgod (bijv. de koranafgod of hindoe-afgoden of een eigen isme als afgod) te volgen, die zal ervaren , hoe een afgod je tot vloek wordt.

We lezen over de Naam van deze Ene ware God in Ex. 3, als Mozes vraagt hoe hij Gods Naam aan farao moet bekend maken: JHWH (Ik zal zijn , die Ik zal zijn ) en “God van Abraham, Isaak en Jacob”, in  1 Kon. 18:36    “God van Abraham, Isaak en Israel”, wegens de naamsverandering van Jacob in “Israel”. (zie Gen. 32:28)

Zijn karakter staat in Ex. 34:6,7 :”JHWH, JHWH, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw (hesed we emet), die goedertierenheid bestendigt aan  duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar  (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht”

NB: de woorden “heset we emet” staan ook in de karakterbeschrijving van Yeshua in Joh. 1:17 en dat vers dient verstaan te worden als: “wij allen ontvangen genade op genade, want de Tora (=genade!, uitgebeeld in al die offers) is door Mozes gegeven en de “genade en waarheid (heset we emed” zijn door Yeshua ha Mashiach gekomen”
Geen tegenstelling dus tussen  “wet en genade”, maar “genade op genade” !!! Vervulling van de Tora door Yeshua ter aanvaarding en navolging van Tora en Yeshua.

Dus JHWH heeft een  prachtig karakter, Hij is eerlijk en consequent over wat fout is, vergeeft dat ook en voorziet in genade. HIj is goed, barmhartig, geduldig en trouw en wanneer  Hij voor ons wegens onze zonden de doodstraf draagt in Zijn menswording als Yeshua, bewijst Hij Zijn liefde voor alle mensen.
Hij is liefde ( 1 Joh. 4:16) en de vrucht van de Heilige Geest  (Gal. 5:22) is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Hij openbaart Zich op een aantal momenten in de Tenach, zie:

-Melchizedek, zie Gen.14:18 en Hebr.  7:1-10
-bij Abraham, Gen. 18 ,
-bij Jacob, Gen. 32:22-32
-bij  de uittocht, zie Ex. 33:22 (bij Mij is een plaats , waar gij op de rots kunt staan, zodat je toch met Mij in relatie  kunt zijn)
-bij Jozua 5:13-15 “de vorst van het leger des Heren”
-bij Manoah en zijn vrouw, ouders van Simson, Richteren 13:2-25 en  m.n. vs. 18  ” Mijn Naam is wonderbaar” vs.22  “wij hebben God gezien”

Deze en  mogelijk meer van dergelijke verschijningen zijn openbaringen van JHWH in de vorm van een man of een engel  ( ik druk me voorzichtig uit, omdat we over de Persoonlijkheid van JHWH praten en dat gaat ieder mens boven de pet, dus laten we daar vooral geen conflict/kerkscheuring van maken. Dat is vaker gebeurd en mensen moeten zich doodschamen om over zo’n groot mysterie zich boven elkaar te verheffen, laten we  aub met grote bescheidenheid en in liefde hierover praten.)
In de Joodse geloofsbeleving spreekt men over de Memra/Metatron  als begrip voor deze verschijningen van  JHWH op aarde.
JHWH  verschijnt ons dan vervolgens in Yeshua, Immanuel , JHWH met ons.
JHWH openbaart Zich in Yeshua optimaal,  Hij verschijnt als een vrucht in de moederschoot en maakt ons mens-zijn helemaal mee, door de dood en opstanding.
Hij verschijnt als man, als engel, als vrucht in de moederschoot, allemaal dezelfde Zoon, als beeld van  JHWH (Hebr. 1:1-3)
Door  de Zoon heeft JHWH de wereld geschapen  (vs.2 ) en dat is toch echt 4000 jaar of mogelijk meer voor de openbaring van Yeshua als mens gebeurd, dus alleen al vanuit  deze tekst is het helder, dat Yeshua er al voor de schepping was.

M.i. drukt  JHWH Zijn gedachten uit in de schepping, in de Tora , ten volle openbaart Hij zich in de Zoon, door dit uiteraard geestelijk deel van Hem Zelf te laten verschijnen als man, als engel ,  (zie genoemde teksten uit de Tenach) en als ultieme openbaring in de mensengestalte van Yeshua via een vrucht in de moederschoot.
Het Woord, de gedachten van JHWH, worden dan vlees en bloed en Hij tabernakelt onder ons (Joh. 1)
Yeshua is het zichtbare deel van JHWH, de Zoon die spreken op Vader lijkt en in Hem opgaat na Zijn werk te hebben volbracht. 1 Cor. 15:28

Een deel van het Joodse volk herkende Yeshua als de beloofde Mashiach, die eerst kwam als de lijdende Mashiach, zoals in Jes. 53 wordt verwoord en vele tienduizenden aanvaardden Hem na de kruisiging en opstanding, als het ware Pesachlam, als de zondebok van Yom Kippur.
Vele Joden  echter zagen Yeshua als een valse Mashiach, zoals er meer zijn gekomen en de niet-Joden, die via het geloof in  Yeshua de enige ware God, JHWH, gingen leren kennen, ontspoorden via allerlei theologische verschillen in  verkeerde beelden van Yeshua en daarmee ook van JHWH.
Deze ontsporing heet dan de christelijke kerk en het is werkelijk bizar, hoe de RK kerk bol staat van heidense zaken, die deels ook na de reformatie zijn doorgevoerd, de vervangingstheologie is daar een dramatisch voorbeeld van.

De basisfout was, dat men niet begreep, dat Yeshua de verschijning van JHWH op aarde was; Hij verkoos om mens te worden vanaf het eerste begin, als een  embryo in de moederschoot van Maria.
En velen denken dan, wat ook bij de afgodsdiensten bekend was, dat  de baby Yeshua van Nazareth een  vrucht was van een eicel van Maria en  een bevruchting van uit  JHWH, waardoor Yeshua dan een halfgod is.
Dat is m.i.  helemaal fout, men slaat dan door en komt op gekke constructies als “Maria onbevlekt ontvangen” en ook de ouders van Maria “onbevlekt ontvangen”, want anders zou Yeshua niet zonder zonde zijn geboren.
En dan nog  heb je het over een halfgod, een eicel van Maria en bevruchting van JHWH. Dat is zo heidens als wat, de afgodsdiensten staan bol van de halfgoden, geboren dus uit de relatie van een afgod en een mens, zoals bijv. in de Griekse mythologie.
Het is pijnlijk om het zo  cru te moeten schrijven, maar dat zijn de gedachtenkronkels en vervolgens gaat men verder in: monofysitisme, duofysitisme  etc,  zie
http://vroegekerk.nl/content.php?type=tags    met allerlei variaties als: Yeshua  geheel Goddelijk, geheel mens,  50/50,  mens als Zoon aangenomen etc.
Maria is dan ook niet de moeder in de zin van de eicel, die beschikbaar komt, net zo min als Jozef de vader was. Maria werd tot de bijzondere taak geroepen om het fysieke kanaal te zijn tussen hemel en aarde voor de verschijning van JHWH als compleet embryo via haar moederschoot.
Zo gezien is het hele RK dogma van “onbevlekte ontvangenis” ook totaal overbodig, Maria was draagmoeder, niet meer en niet minder.

En dan verdwaalt men ook nog in  een 3 eenheid: Vader , Zoon en Geest zijn 3 aparte Goden en toch 1 , wat staat in tal van kerkelijke geloofsbelijdenissen, maar het komt rechtstreeks uit het heidendom !
Yeshua leert ons n.b. in het “Onze Vader” te bidden tot de ene ware God van Abraham, Isaak en Jacob, tot JHWH dus en niet toe  Yeshua of tot de Heilige Geest. Wel in de Naam van Yeshua tot de Vader bidden, immers, Hij is de enige weg tot de Vader, Hij is de weg, de waarheid en het leven en alleen al die uitspraak laat zien, dat Hij dus dan ook alleen maar God in mensengestalte kan zijn.

Dus mijn conclusie is: Yeshua was in het wezen van de Vader van eeuwigheid en openbaart Zich in de schepping, in de Tenach, in Yeshua bovenal; immers “Gij hebt Mij een lichaam bereid”, Hebr. 10:5 en het is dan ook niet juist om te zeggen , dat Yeshua pas  ging bestaan, geschapen werd,  toen  Hij  via Maria ter wereld kwam.
Dat is nl. een dwaling , die tegenwoordig de kop weer opsteekt. Een soortgelijke afwijking hebben de Jehova getuigen ook, dus dat alleen al geeft te denken.
Zij maken van Yeshua een hoogste engel, die geschapen werd gelijk met de duivel; in beide dwalingen maakt met Yeshua los van God, tot engel of mens.

Zoals al genoemd: er zijn  zeker geen 3 Personen in de Godheid zijn, zoals de kerk in diverse geloofsbelijdenissen stelt.
Maar  hebben we het dan over een  2-eenheid, Vader en Zoon,  2 Personen in de Godheid en hoe kosher is dat dan ?

JHWH is echad, eenheid , Deuteronomium 6:4 en in mijn visie blijft dat ook zo.  Nadat de Zoon  Zich weer verenigd of onderworpen heeft aan de Vader, (1 Cor. 15:28) zien we  in Openbaringen 22:1 en 3 “de troon van God en van het Lam”
Troon is enkelvoud , wat  mogelijk  ook wijst op die eenheid, immers “Ik en de Vader zijn een”

Yeshua is “de rechterhand van de Vader”, letterlijk een deel van JHWH , zoals de Heilige Geest het innerlijk/ ziel  van JHWH is, iets in de zin van Geest, Ziel en Lichaam,  1 Persoon dus.
En op die manier wordt er dan ook gesproken over het “zitten aan de rechterhand” in Ps. 110 en Matth. 26:64  ,met die woorden geeft Yeshua Zelf Zijn positie aan, Hij is de verschijning van JHWH en dat is  in de ogen van een deel van het Sanhedrin Godslastering en reden voor doodstraf.

Onze  Vader in de hemel is geen 3-eenheid, geen 2-eenheid (in de zin van 3 of 2 Goden),  maar gewoon “echad”, eenheid.
En Yeshua is de optimale verschijning van JHWH in mensengestalte op aarde, de komende Koning te Yerushalayim en uiteindelijk weer  een met Hem in de hemel, als  “de heilrijke rechterarm van JHWH”
Juist omdat Hij de verschijning van  JHWH is op aarde, was Yeshua er altijd al, in JHWH.  Hij is Gods heilrijke rechterhand.

Zie over deze “heilrijke rechterhand (arm) van God de volgende overdenking, met dank aan de schrijvers op
http://www.overvloeiendegenade.nl/enkelgenade/genade8.html

“”Genesis 43:29 Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij zijn broeder Benjamin, de zoon zijner moeder, en zeide: Is dit uw jongste broeder, over wie gij tot mij gesproken hebt? En hij zeide: God zij u genadig, mijn zoon.
Het woord dat hier gebruikt wordt is chanan, ww – genade of een gunst bewijzen, betonen, vragen

Jozef ontmoet hier zijn jongste broer Benjamin. Je zou kunnen zeggen dat Jozef de belangrijkste man van Egypte, misschien zelfs wel van de hele toenmalige wereld was geworden. Toch is het niet zijn eigen hulp waar hij Benjamin op wijst, maar Gods genade.
Jozef wist dat het niet zijn inspanningen waren waardoor hij op deze plek was terecht gekomen. Alles had hij te danken aan de genade van God. Dat was het allereerste waar hij zijn jongste broer op wilde wijzen.

Benjamin, Zoon Van De Rechterzijde
De naam Benjamin spreekt zelf al van deze genade. Normaliter wordt het vertaald met ‘Zoon van de rechterhand’. Letterlijker zou je het kunnen weergeven met ‘Zoon van de rechterkant of rechterzijde’. Veel Bijbelgedeelten spreken van die rechterzijde van God.

Schuilen in Gods Genade
Jozef wist dat hij altijd bij de genade van Yahweh kon schuilen. In de put was daar die schuilplaats van Gods rechterhand. In de gevangenis was daar de schuilplaats van Gods rechterhand. Ook in die hoge positie die hij bekleedde was daar die schuilplaats van Gods rechterhand.
Psalm 17:7 Maak uw gunstbewijzen wonderbaar, Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij uw rechterhand.
Het eerste waar Jozef aan moest denken bij het zien van zijn jongste broer was de geborgenheid van Gods genade, die er ook zou zijn voor Benjamin.

Gods Ondersteunende Genade
Jozef wist dat hij altijd op de ondersteunende genade van God mocht rekenen. In al zijn zwakheid, in al zijn benauwdheid, heeft de rechterhand van God hem ondersteund. Hij hoefde niet angstig rond te kijken. Het was de genade van God die hem vasthield waardoor hij één geworden was met die heerlijke Heer.
Psalm 18:35 Ook gaf U mij het schild van uw heil, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw neerbuigende genade maakte mij groot.
Psalm 63:8 Mijn ziel is aan U verkleefd,
uw rechterhand houdt mij vast.
Psalm 138:7 Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoudt Gij mij in het leven; tegen de toorn van mijn vijanden strekt Gij uw hand uit, en
uw rechterhand verlost mij.
Psalm 139:10 ook daar zou uw hand mij geleiden,
uw rechterhand mij vastgrijpen.
Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met
mijn heilrijke rechterhand.
Bij het zien van zijn broertje had Jozef maar één gedachte: Dat ook hij die ondersteunende genade van God zou mogen kennen.

Overwinning In Gods Genade
Jozef wist dat hij altijd mocht staan in de overwinning van Gods genade. Toen zijn broers tegen hem opstonden was er de overwinning van Gods rechterhand. Toen de vrouw van Potifar hem aanklaagde was daar de overwinning van Gods rechterhand. Toen een hevige hongersnood dreigde was daar de overwinning van Gods rechterhand.
Job 40:14 Dan zal ook Ik u loven, omdat uw rechterhand u de zege geeft.
Psalm 98:1 Een psalm. Zingt Yahweh een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan,
zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege;
Psalm 20:6 Nu weet ik, dat Yahweh zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden
van zijn rechterhand.
Psalm 44:3 Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar
uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat U voor hen genade had,
Psalm 89:13 Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk,
uw rechterhand verheven;
Psalm 118:15 Hoort! jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen:
De rechterhand van Yahweh doet krachtige daden,
Psalm 118:16
de rechterhand van Yahweh verhoogt, de rechterhand van Yahweh doet krachtige daden!
Het eerste waar Jozef aan dacht bij het zien van zijn jongste broer was de overwinning in Gods genade, die er ook zou zijn voor Benjamin. God heeft ook voor hem genade.

Genade Vol Gerechtigheid
Jozef wist dat het uitsluitend de rechtvaardig makende genade van God was, waardoor hij was wie hij was. Nergens om op terug te vallen dan alleen de genade, die vol is van gerechtigheid.
Psalm 48:10 Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof tot aan de einden der aarde; uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
Die positie in genade alleen wenste hij ook zijn jonger broertje toe.

Zoon Van Gods Rechterhand
Benjamin wierp al een blik vooruit op de grote Zoon van Gods rechterhand. Het is in die Zoon dat deze genade tot zijn volle openbaring zou komen.
Psalm 110:1 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord van Yahweh tot mijn Adonai: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.
Christus is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. De positie van opperste heerschappij. Daaraan hebben we de volle rijkdommen van Gods genade te danken. Net als Jozef mogen we elkaar toewensen dat die genade ook in ons leven mag werken.

Genade In Lijden
Nee, van Benjamin lees je in de Bijbel geen enkele uitspraak. Toch spreekt zijn persoon zo nadrukkelijk van genade en genade alleen. Hij die Benoni genoemd werd door zijn moeder, wat ‘Zoon van smart’ betekent, hij werd Benjamin.
We kennen de Man van smarten maar al te goed. Het was door de weg die Hij moest gaan, door het lijden heen, dat we die rijkdommen van genade hebben leren kennen. Benoni werd Benjamin.
Er is veel lijden over de stam van Benjamin gekomen. Is de wens van Jozef niet uitgekomen? Er is ook veel lijden over Christus gekomen. Is daardoor Zijn leven geen leven van genade geweest? Ook wij ondergaan wellicht lijden. Is er daarom geen genade in ons leven?
Ja, rijkdommen van genade vervulden het leven van Christus. Lijden is geen bewijs dat Gods genade afwezig is. In het lijden werkt Gods genade. ”

Een prachtig beeld van Yeshua: eerst kwam Hij als  “man van smarten”, Benoni  en later als “Benjamin”, als Koning, in beide gevallen is Hij  de heilrijke rechterhand van JHWH.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

145 Responses to Wie is God ?

 1. Ben, bedankt voor deze verduidelijking over Yeshua. Ik heb ook veel nagedacht over dit soort vragen en ik vind dat je het goed en helder en zeer duidelijk uitlegt. Ik hoop je aanstaande vrijdagavond te zien in Purmerend bij Aart.

  Shalom,

  Paul Jansen

 2. Ben-Jamien= zoon -rechterHAND

  In grote lijn ben ik het wel eens, toch niet met alles, maar moet dat?
  we zijn allen nog in YHWH’S opleiding

  shalom Mia

  • Bedankt Mia, mocht je enige correctie hebben, dan is die altijd welkom, want inderdaad, we zijn”werk in uitvoering” en kennen ten dele.
   Shalom,
   Ben

 3. Laat ik vooropstellen: ik houd best van een discussie, maar wel op liefdevolle wijze gevoerd en met de goede motieven.

  Ik kan in een korte mail niet in één keer op alles wat u schrijft ingaan. Maar een paar dingen moeten mij van het hart.

  Lukas 1:35 zegt duidelijk dat de kracht van God Jeshua heeft verwekt in Maria. Ik vind het een beetje flauw om dan te schrijven over een heidense visie (halfgod).

  Het wonder gaat ons verstand verre te boven, maar het blijft een wonder verwoord door door de engel Gabriël. Jezus dankte zijn ontstaan aan de overschaduwende kracht van Gods Geest. Hij kwam niet voort uit de eeuwigheid, maar uit de schoot van Maria.

  Nog iets. Hoe kan een erfgenaam de Schepper van hemel en aarde zijn? (Hebr. 1:2).

  De context van Hebreeën leert dat het om de NIEUWE wereld gaat. God heeft door zijn in Maria verwekte zoon deze nieuwe schepping tot stand gebracht. Deze intentie had God al vóór de schepping van hemel en aarde. Dat noem ik ‘ideële preexistentie’. Jeshua bestond reeds in het Plan van God vóór de schepping van Genesis 1. Zonder de komst van Jeshua zou de schepping onvoltooid gebleven zijn, niet tot zijn doel zijn gekomen. God had de tweede Adam al op het oog toen Adam er nog niet was.

  Met broederlijke groet,

  Martin Rozestraten

  • Beste Martin,
   Met je eerste zin ben ik het van harte eens, liefdevolle en met goede motieven gevoerde discussie. Maar waarom moet dat door jou worden gezegd? Het is vanzelfsprekend en constateer je ergens iets anders dan?
   Verder: ik heb je stuk gelezen, waarin je stelt, dat Yeshua een mens is, zij het een bijzonder mens, die geschapen werd vanuit een eicel van Maria en bevruchting /overschaduwing door God.
   Dat is dan precies wat heidenen voor idee hebben van halfgoden (nageslacht van afgod en mens) en komt overeen met de gevallen engelen die bij mensenvrouwen kinderen verwekten voor de zondvloed, dus ook zo’n tussenvorm.
   Jouw idee over Yeshua is , zoals je beschrijft, een halfgod en een bijzonder mens en zo bezien de Zoon van God.. Ik ben van mening, dat je daar zeer fout mee zit.
   Dan blijft er weinig over van het beeld, wat ik op Bijbelse gronden schets: Yeshua is God in mensengestalte.
   Jij beweert in je reactie hierboven, dat Yeshua niet voort kwam uit de eeuwigheid, maar bestaat sinds de geboorte uit Maria en dat is tegen zeer veel Bijbelteksten in, bijv. Hebr. 1:10 waar staat dat Yeshua de aarde heeft geschapen, dus is Hij God, want dat weten we uit Gen. 1, God schiep en Hij doet alles door Zijn heilrijke rechterarm, dwz. Yeshua.
   In Hebr. 1: 3 staat n.b.:” ……in de Zoon,die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de wereld geschapen heeft”.
   Zie ook Colossenzen 1:15 e.v., Yeshua is het (zichtbare) beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping (dus voor Adam geboren), want in Hem (Yeshua) zijn alle dingen geschapen.
   Dus als Yeshua bij de schepping nauw betrokken was, de schepping gerealiseerd heeft, dan is Hij, als deel van Gods Wezen, als Gods rechterarm, van eeuwigheid.
   Beste Martin, de vraag die Yeshua aan ons allen stelt, is: wie zeggen de mensen dat Ik ben en vervolgens “wie zegt gij, dat Ik ben?” Matth.16:13-20)
   En het antwoord, wat Yeshua zeer waardeert en waarop Hij zijn gemeente bouwt, is:”gij zijt de Mashiach, de Zoon van de levende God”
   In Joh. 6:69 het parallelgedeelte: “Gij zijt de Heilige Gods”
   Ik herken in mijn artikel hier boven meer van deze Bijbelse antwoorden, die Yeshua Zelf bevestigt, dan in jouw uitleg van “Yeshua is een bijzonder mens, die bestaat vanaf de geboorte uit Maria en een baby is van Gods bevruchting van een eicel in Maria”
   Mijn antwoord is en blijft: Yeshua is de Mashiach, de Zoon van de levende God, de Heilige Gods, door wie de wereld is geschapen en die dus van eeuwigheid is, Gods heilrijke rechterarm, die ons als het zichtbare deel van God is verschenen als man bij Abraham, als de Engel des Heren bij Jozua en Menoah, als man bij Jacob, als de rots die met het volk Israel meeging bij de uittocht en die als Immanuel, God met ons, in lichamelijke gestalte is verschenen als een embryo, een mens in de kleinst mogelijke vorm in Maria’s schoot en als Yeshua opgroeide.
   God is en blijft God, ook in mensengestalte als zichtbare verschijning en daar is niets bij van Maria en Jozef

   De keus is geheel aan jou om bij je mening te blijven of niet, we zullen ons beiden voor God moeten verantwoorden, of we met het beschreven beeld Hem recht doen of juist niet. De kerk is vol van verkeerde beelden over Yeshua, zie 2 Cor. 11 (een andere Geest, een ander evangelie, een andere Jezus).
   Al de afwijkingen hebben we gezien in de kerkgeschiedenis: helemaal God, helemaal mens, half God/half mens, aangenomen mens die Goddelijk is e.d. Jouw misvatting is niet nieuw, maar wel betreurenswaardig en ik hoop, dat je het inziet en terug neemt, net als een paar anderen, die er in mee gaan.

   Het idee van “ideele pre-existentie”, dwz. God wist al vooraf, dat HIj Yeshua zou verwekken in Maria, is als denkconcept helemaal onzin. God weet alles vooraf en dat is heel bijzonder, omdat Hij dus ook wist, dat de mensen zouden zondigen en veel ellende zouden aanrichten en zichzelf zouden vernietigen.
   Daarom bedacht God vooraf de oplossing , nl. dat Hij mens zou worden in Yeshua, die op aarde als God in een mensenlichaam voor ons de doodstraf zou dragen. Daarom ook dat er in de Tenach tal van beelden zijn te vinden, waarin we dat zien, in het leven van Jozef bijvoorbeeld en in de tempeldienst met de offerdieren en bij Abraham met Isaak/het lam.
   Als God alles van te voren weet, dan is alles aan te duiden als “ideele preexistentie” en dan is dat dus een zinloze uitdrukking, die niets toevoegt aan de discussie, een non-argument.

   Shalom, , reageer gerust verder en ik ontmoet je graag voor een nader geprek desgewenst,
   Ben

  • Hallo Martin,

   Is het geoorloofd om tot een schepsel te bidden voor verlossing? Ik vraag dit omdat jij gelooft dat Yeshua NIET God is.

 4. Hoi Ben,
  hier hebben we zaterdag tijdens de sjabbatsviering in Amersfoort over gesproken net zoals over de vraag hoe en wat is de hel en bestaat die wel.
  Twee fundamentele onderwerpen van het christelijk geloof.
  De tweede vraag staat nu niet ter discussie maar jij zegt niet te geloven in het bestaan van een hel.
  In dit artikel geef je aan niet te geloven in de aanwezigheid van de verheerlijkte Yeshua in de hemel.
  Ons mensenverstand is naar mijn idee veel te beperkt om ´de Godheid´ te begrijpen.
  Volgens jou gaan de drie hoedanigheden van God nl. God de Vader, de Heilige Geest, en de Zoon Yeshua in de hemel in elkaar op en is Yeshua niet met een verheerlijkt lichaam daar aanwezig maar is Hij ´ vertegenwoordigd ´ als de rechterarm van God.
  Ik ben het hierin niet met je eens.
  Handelingen 7:55 over Stefanus:
  Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods.

  psalm 110:1
  Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.

  Zo zijn er nog meer teksten te noemen.

  Een arm zit of staat niet.

  Hier kan nog veel over gezegd worden maar ik denk dat wij niet in staat zijn de hoogte en breedte en diepte van God te doorgronden, ook dit mysterie niet. En dan houd ik de hand op mijn mond en geloof in Hem zoals Hij zich geopenbaard heeft, ook zonder hier een duidelijk antwoord (dat past binnen onze concepten) op te kunnen formuleren.

  • Hi Abranna,
   Ik heb niet gezegd dat ik niet in het bestaan van de hel geloof, ik heb juist een Bijbelser beeld van de hel geschetst.
   Het is niet: een plaats waar de ongelovigen voor eeuwig gemarteld worden, dat zie je in de islam en laat een gruwelijk wrede God zien, want die mensen komen er nooit meer uit, het levert niets op.
   Je zei nog dat je daar erg blij mee was, want dat beeld van de hel kon je ook niet plaatsen.
   Maar de hel bestaat wel degelijk, Yeshua spreekt er over als een plaats van tandengeknars, geween en buitenste duisternis en dat heb ik zaterdagavond uitgelegd als een plaats na de dood, waar je de werkelijkheid ziet van je leven zonder God en daar heb je veel spijt van dan, daar huil je om en dat is duisternis.
   Dus geen martelplek van God, maar een knagende worm van spijt. De vraag is dan hoe lang die hel duurt en dat weet ik ook niet, maar ik zie in Opb. 20:11-15 een laatste oordeel beschreven en het Boek des Levens wordt genoemd, waar mensen dan al dan niet in staan.
   De door God erkende oprechte gelovigen, de gemeente vanaf Adam tot het einde dus, al degenen die geloof op Yeshua ziende (het zij vooraf, tijdens of na Zijn leven op aarde) tot Gods kinderen behoren, komen niet in het oordeel, dus die staan niet voor die grote witte troon in Op. 20:11-15, die zijn geborgen in Yeshua.
   Wie staan er dan? Al die mensen die Yeshua niet hebben aanvaard in hun leven of in hun tijd in de hel. Want we zien in 1 Petrus 3:19, dat de mensen die niet in de ark van Noach wilden gaan en dus na 100 jaar waarschuwing van God uiteindelijk verdronken, in de dood door Yeshua het evangelie hoorden.
   Vol van spijt, berouw en duisternis zagen ze Yeshua en in Zijn licht en liefde kwamen ze hopelijk wel tot aanvaarding van de verlossing en redding in Hem. In Col. 1:20 wordt gesteld, dat “de ganse volheid (dus God in al Zijn facetten en compleetheid) in Yeshua woning heeft gemaakt en door Hem en Zijn kruisdood heeft God alle dingen weer met Zich verzoend, al wat op aarde en in de hemel is.”
   Deze tekst laat opnieuw zien, dat Yeshua God Zelf overigens, maar ook, dat “alle knie zich voor Hem zal buigen” (Ph. 2:10)
   Deze teksten geven mij de hoop, dat mensen na de dood in de hel tot in zicht kunnen komen en daardoor in het Boek des Levens, want ze erkennen als nog Yeshua, zij het dat ze zijn als “brandhout uit het vuur gerukt”, zie Zacharia 3:2, waar Jozua aangeklaagd wordt wegens zijn zonden (vuile klederen) door satan, maar Yeshua/de Engel des Heren, neemt het woord en staat voor Jozua borg.
   Ook in 1 Cor. 3:10-15 zien we dat iemand na een onvruchtbaar leven van hout, hooi en stro , wel gered wordt, maar als door vuur heen, hij lijdt schade, want hij neemt geen vrucht mee voor God in Zijn Koninkrijk.

   Dus ik geloof wel degelijk dat de hel bestaat en doe een poging om uit te leggen, hoe we dat zouden kunnen zien. Bovendien wijs ik op de poel des vuurs, Opb.20:14, waarin de mensen worden vernietigd, die consequent weigeren Gods liefde in Yeshua te aanvaarden, zoals degenen, die in het 1000 jarig rijk Gods regering ervaren en toch aan het einde olv de duivel, die dan nog even de ruimte krijgt, in opstand tegen God komen.
   Ze worden vernietigd, Opb.20:7 met vuur van de hemel. En de duivel en het beest en de valse profeet worden in die poel des vuurs gepijnigd, dag en nacht, tot in alle eeuwigheden, 20:10; dat is een andere categorie dan mensen, zo blijkt hier wel.
   Want wie van de mensen niet in het Boek des Levens staat, wordt vernietigd in de poel des vuurs, daar staat dan ook niet bij dat ze gepijnigd worden, 20:15, ze worden vernietigd. Dat is de 2e dood, die ook voor alle slechte mensen zonder Yeshua in hun leven wordt genoemd in Opb. 21:8, “hun deel is de pel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

   Tot zover dan het onderwerp hel, nu je andere punt nalv dit artikel, je schrijft: “ik zou niet geloven in de aanwezigheid van de verheerlijkte Yeshua in de hemel” . Ik weet niet waar je dat leest, maar het is geheel onjuist.
   Yeshua kwam uit de hemel, (Ph.. 2:6-11) legde Zijn “gestalte Gods en het God gelijk zijn af” (NB: weer een bewijs dat Yeshua van eeuwigheid is en God Zelf is) en droeg onze doodstraf aan het kruis. Vervolgens werd Hij door God verhoogt en heeft Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de Naam van Yeshua zich alle knie zou buigen van hen , die in de hemel zijn en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden: Yeshua ha Mashiach is Here (JHWH) tot eer van God de Vader.
   Yeshua is weer in en bij JHWH ; de zichtbare aanwezigheid van JHWH op aarde in Yeshua is ten hemel gevaren en weer aan de rechterhand Gods, als deel van God Zelf, een met de Vader en de Geest van God is na de hemelvaart in de plaats van Yeshua op aarde als de Trooster, Leidsman, die ons alles leert ,wat Yeshua leerde en Hij sprak alles namens en vanuit de Vader.
   Een God dus, die Zich als Vader ,Zoon en Geest openbaart in de verschillende situaties.
   Je ziet, dat ik Yeshua alle recht doe als de verheerlijkt Heer.
   Alleen, niet als aparte Persoon, want dat is ons altijd fout geleerd en dat leg ik ook uit in het artikel. We hebben geen 3 Goden, geen 3 Personen in de Godheid, terecht voor Joden een gruwel en ook moslims hebben daar geen enkel begrip voor, maar die dienen een afgod en hebben sowieso geen idee van wie God werkelijk is, zolang ze moslim blijven.
   Voor het goed begrijpen moeten we naar het Hebreeuws, iets van de Memra (Gods zichtbare verschijning op aarde in “het Licht”, de Engel des Heren, de Sjechina, de rots die met het volk Israel mee ging en dat was de Mashiach ( 1 Cor. 10:4), Yeshua dus zoals Hij op aarde was.
   Het begrip “Zoon” staat niet voor letterlijk “Zoon” als van een kind uit 2 ouders, of als een zoon van zijn vader, maar is m.i. bedoeld zoals in Hebr. 1:3 “de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen”, het spiegelbeeld van God dus, de zichtbare verschijning van de onzichtbare God op aarde.
   En dan snap je ook al die andere bijzondere verwoordingen van JHWH als: de Heilige Geest, Yeshua, Zijn heilrijke rechterhand, Vader , Zoon, Engel des Heren, allemaal omschrijvingen van een manifestatie van JHWH, die Geest is, maar ons als mens of Engel des Heren of als Heilige Geest verschijnt.
   Het blijft , zoals ik ook al schreef, voor mensen moeilijk om God goed te beschrijven, dus we moeten het doen met de termen van de Bijbel en die recht doen. Dan krijg je nog lang geen compleet plaatje, maar je kunt een aantal zaken formuleren, van zoals het niet is tot zoals het minstens moet zijn.
   Geen 3 Personen, maar God is echad, eenheid en Hij komt tot ons in verschillende hoedanigheden, vanuit Zijn Geest , Ziel en Lichaam als toch steeds diezelfde JHWH.
   God is Geest, Hij is een Persoonlijkheid (Ziel) en heeft Zich een lichaam bereid en zo blijft HIj als Geest onzichtbaar, maar komt tot ons in een lichaam (Yeshua, maar ook bij Abraham, Jacob, ) of als Engel des Heren, zoals bij Jozua, Manoah en zijn vrouw e.d.
   Met je laatste zin ben ik het hartelijk eens, maar binnen de Bijbelse gegevens mogen we en moeten we een beeld van JHWH kunnen neerzetten, wat van uit de Bijbel verantwoord is.
   Verder mogen we zeker niet gaan en we mogen ook geen onrecht doen aan wat de Bijbel zegt. Ik bedoel, je kunt allerlei foute beelden over de Schepper laten bestaan in de afgodsdiensten en een voorbeeld daarvan is , dat velen beweren dat de koranafgod Allah dezelfde is als de God van Abraham, Isaak en Jacob in de Bijbel.
   Daar protesteer ik stevig tegen, want het is overduidelijk onwaar.
   Of dat alle hoofdgoden van religies dezelfde God zijn, ook zo’n NewAge leugen.
   En dat God als 3 Personen moet worden gezien is ook on Bijbels, heidens.
   Dus in mijn artikel blijf ik verre van deze leugens over JHWH en zoek ik juist naar een aantal punten, waarmee ik altijd onvolledig, maar wel Bijbels, zo goed mogelijk beschrijf.
   Altijd onvolledig, omdat JHWH veel te groot is om volledig te beschrijven, maar wat ik schrijf is dan wel altijd Bijbels gefundeerd en daar kunnen we als kinderen van onze Vader in alle respect voor Hem en elkaar over praten.
   Dat is ook hard nodig, want zoals gezegd, zijn er vele verkeerde beelden van onze Vader neergezet in de geschiedenis en in deze tijd en we dienen die te corrigeren, opdat zoekende mensen niet misleid worden in afgoden.
   Want die verkeerde beelden verworden al snel tot valse beelden en afgoden.

   Tot later Abranna, daar waar we het gewoon niet weten, erkennen we dat eerlijk, geen probleem. Daar waar we het duidelijk en Bijbels kunnen verantwoorden, bespreken we het met elkaar.
   Shalom,
   Ben

   • Hi Ben,
    Ik heb een zwak punt en dat is dat ik met weining woorden veel wil zeggen. Je hebt inderdaad deze dingen gezegd. Gelukkig heb jij die tekorten aangevuld.
    Dat ik me zo uitgedrukt heb is omdat ik vind dat als je gelooft dat zielen vernietigd worden er eigenlijk dus ook geen hel is. Ja, voor Satan, maar het ging inprincipe over de hel voor ongelovige mensen. Vandaar mijn conclusie die ik zonder te onderbouwen heb neergeschreven.
    Mijn eerst reactie was er idd een van opluchting. Ik houd me nl meer dan gemiddeld met de hel bezig omdat ik me verdiep in het satanisme en dat gaat je niet altijd in je koude kleren zitten.
    Maar ik heb me als snel hernomen en gezegd dat ik van niemand iets aanneem zonder daar zelf grondig onderzoek naar te doen. Ik sta nog steeds op het standpunt dat de hel er eeuwig is en dat ook de niet gelovige mensen daar zullen moeten vertoeven. Als deze mensen/zielen werkelijk vernietigd zouden worden zou dat op veel meer plaatsen in de Bijbel naar voren moeten komen en zou dat een algemeen aangenomen feit moeten zijn naar mijn idee.

    1 Petrus 3: 19 verteld idd dat God de geesten die in de gevangenis zijn het evangelie verkondigd heeft. Maar dan staat er ook een punt. De rest is raadwerk. Dan ga ik daar geen verregaande conclusies over trekken. De rest weten we niet.

    Verder hecht ik ook enig belang aan de getuigenissen van mensen die bijna-dood ervaringen hebben.
    Een arts met een jarenange praktijk heeft gezegd dat het hem verbaasde dat er maar twee soorten getuigenissen zijn terwijl het alle geloven betreft, dus ook moslims, Hindu´s en anderen. Dat zijn getuigenissen van het ervaren van een hel en van Jezus en een hemel. De beschrijvingen van de hel komen toch zeer nauw overeen met wat er in de Bijbel over gezegd wordt. Letterlijk vuur, wormen, ongelooflijk geschreeuw ed. Mensen die ze gekend hebben tijdens het leven op aarde en die dan de stervende roepen bij de goede naam en schreeuwen dat ze terug moeten gaan. Zo zijn er nog veel meer voorbeeelden.

    Wat Yeshua betreft:
    Ik bedoelde niet aanwezig met Zijn verheerlijkte lichaam. Mijn formulering was onzorgvuldig. Sorry daarvoor. Je had gezegd (zaterdag) dat je gelooft dat Yeshua weer opgaat in God. Ik heb je gevraagd of je gelooft dat Yeshua in de hemel is met een verheerlijkt lichaam en dat ontkende je.

    Ik geloof zeker dat Yesua er vanaf den beginne er was omdat Hij ook God is. Maar ik denk toch dat Hij met Zijn verheerlijkte lichaam op dit moment in de hemel is.
    Ik ben het zeker met je eens dat we moeten proberen zo goed mogelijk onder woorden te brengen wat en hoe we geloven ivm met de legio dwalingen die er heersen. We moeten ons ook weer niet laten verleiden om iets onder woorden te laten brengen wat we eigenlijk niet kunnen. Maar daar zijn we het in principe wel over eens.

    Ook deze reactie is kort en onvolledig, er is zoveel over te bespreken.

    En ja, ons hart hart is brandende in ons als we praten en denken over Yahweh en als kinderen in Zijn Vaderhuis tastend de weg proberen te zoeken.

    • Hi Abranna, met weinig woorden veel zeggen is een mooie eigenschap , alleen niet als er gaten in vallen. Dus neem gerust de tijd en anders praten we er een keer over verder.
     Fijn dat je e.e.a. recht zet; verder nog even het volgende op deze reactie:
     -Conclusie over 1 Pertus 3:19 moeten op zijn minst zijn, dat Yeshua hen het evangelie niet voor niets brengt, Hij doet dat ongetwijfeld in de hoop, dat een aantal, ik denk zelfs velen, Hem herkennen als de Verlosser, die voor hen de zonden draagt.
     -Bijna-dood ervaringen zijn bedriegelijk, er zijn meerdere onderzoeken met verschillende uitkomsten. Maar zelfs als het zo zou zijn zoals je beschrijft, dan kan de conclusie zijn, dat gelovigen in Yeshua Hem zien bij het overlijden of in zo’n bijna-dood ervaring en de niet-gelovigen zien de poel des vuurs in eerste instantie, want dat is wel de eindconclusie als je niet in het Boek des Levens staat.
     Ik bedoel, het is maar net bij welke persoon zo’n bijna-dood ervaring wordt beschreven:
     1.een in Yeshua geborgen mens, of
     2.een ongelovig mens, die om allerlei redenen nooit tot de aanvaarding van Yeshua heeft kunnen komen, maar het net als moslims met een visioen van Yeshua tijdens hun leven dan pas begrijpen en Yeshua als nog aanvaarden of
     3. de verharde categorie, die hoe dan ook weigert Hem te erkennen als Koning, zoals de opstandigen aan het eind van het 1000 jarig rijk en die dan door vuur van de hemel of de poel des vuurs eindigen.

     Over het zijn van Yeshua in de hemel weten we niet veel, behalve dan dan Hij aan de rechterhand des Vaders is (ik vertaal dat dan als ” na de hemelvaart weer terug in JHWH” ), waar Hij voor ons pleit.
     Zie Rom. 8:27 “En Hij, die de harten doorzoekt (dat is JHWH de Vader) , weet de bedoeling des Geestes (JHWH de Heilige Geest), dat Hij (dat is JHWH de Zoon) namelijk naar de wil van God (dat is JHWH de Vader) voor heiiigen pleit”
     Immers in Hebr. 7:25 staat dat Yeshua voor ons pleit: “Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten”. Maw: Yeshua (JHWH de Zoon) is altijd bij JHWH de Vader om alleen al door Zijn aanwezigheid voortdurend te communiceren, dat mensen die in JHWH de Zoon (Yeshua) geloven, aanvaardbaar zijn voor JHWH de Vader.
     En ook JHWH de Geest pleit voor ons, zoals we lazen in Rom. 8:27

     We zien het heel duidelijk bij de kruisiging, “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Mensen gebruiken die tekst om aan te tonen, dat er toch blijkbaar 2 Personen zijn, want Yeshua praat tot God.
     Maar Bonnhoefer heeft dat beter begrepen en legt dat uit met de prachtige woorden” ” hier is God met Zichzelf in gesprek”
     JHWH de Zoon kwam als compleet miniscuul mens (embryo) via Maria ter wereld en maakte zo het hele mens-zijn mee ter wille van ons. Het zichtbare deel van JHWH kwam onder ons wonen (tabernakelen) , stierf aan het kruis en stond op uit de dood en voer weer ten hemel, terug naar JHWH de Vader, waarna JHWH de Geest werd uitgestort in de harten van de gelovigen, mensen dus die via het geloof in JHWH de Zoon een kind van JHWH de Vader werden.
     En aan het kruis is daar die gigantische geestelijke worsteling tussen absolute veroordeling door JHWH de Vader van de mens wegens diens zonde en de absolute liefde van JHWH de Zoon om de mens te behouden en dan zien we, hoe volheid van JHWH recht doet aan terechte veroordeling en liefde/genade.
     Dat is grandioos en zo bijzonder, dat zelfs de duivel dat nooit verwacht had, die dacht al gewonnen te hebben, maar werd juist toen verslagen, zie 1 Cor. 2:6-16 en dan m.n. vs.8

     Je ziet dus belangrijk het is een Bijbels betrouwbaar beeld te schetsen van de Persoon van JHWH. In Col. 1:19 worden voor JHWH de woorden gebruikt “ganse volheid” en dat is dus JHWH in al Zijn glorie, zoals Hij bestaat in JHWH de Vader, JHWH de Zoon en JHWH de Geest.
     JHWH is echad en dat is eenheid, in de zin van 1 Persoonlijkheid van Geest, Ziel en Lichaam en daar mag je, het als bij een mens, geen 3 Personen van maken en ook geen 2.

     De vergelijking met de structuur van een mens is wellicht ook zinvol, immers, als een je daar deze 3 onderscheid , dan zie je bij de dood wat er gebeurt. In eens ligt daar diezelfde mens, maar die zie je langzaam verstijven. Er is iets weg, waar door die mens niet meer compleet is en daardoor blijft er weinig van over op den duur.
     Wat is er weg? Het lichaam ligt er nog, maar de geest en ziel zijn weg.
     De ziel staat voor de totale persoonlijkheid, m.n. zichtbaar in het karakter en manier van doen, maar wel in relatie tot het geheel van geest ,ziel en lichaam. Die ziel is niet meer waarneembaar na de dood, als we bij een sterfbed zitten.
     Maar ook de geest is weg en dat staat voor het diepste wezen van de mens, zijn relatie met God als die er was of zijn relatie zonder God, een soort leegte die met demonische leegte is gevuld.
     NB: als je dan jaren na de dood van die mens praat over hem/haar, dan heb je het meestal over de ziel (karakter), hij deed altijd zus of zo etc.. Maar je kunt het ook over het lichaam hebben, wat een gespierd of dik of mager etc lichaam had die mens. En vervolgens kun je ook over diens leven met God praten, wat had die overledene een positief geloofsleven, hij was er gezegend in denken over wie God is of in evangelisatie of noem maar op.
     In alle 3 de gevallen heb je het over een en dezelfde persoon en niemand, die er dan 3 of 2 personen van maakt.
     Dat moeten we dan zeker ook niet doen als we het over God hebben, vooral niet, als JHWH in Dt. 6:4 laat optekenen, dat Hij echad, eenheid is.

     Hoe het precies is, zullen we later zien, als we bij Hem zijn. Maar laten we de Bijbelse zekerheden vast houden en vooral correct, in samenhang met elkaar, interpreteren en er voor waken een incorrect en misleidend beeld van de “ganse volheid”, van JHWH als echad, 1 Goddelijk Persoon, te schilderen.
     Daarover kan best verschil van mening zijn en daarom hebben we elkaar nodig, want volgens Ef. 3:14-21 :
     “Om die reden buig ik mijn knieen voor de Vader, naar Wie alle geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Mashiach in uw harten woning make.
     Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Mashiach, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.”

     Zie je hoe prachtig hier JHWH de Vader, JHWH de Zoon en JHWH de Geest als “volheid Gods” wordt beschreven ? En ook, dat we “samen met alle heiligen” het kunnen vatten, niet alleen.
     Dank dus aan alle meedenkers onder dit artikel, ga aub door met reageren, dan komen we er zeker goed uit.
     Shalom,
     Ben

 5. Op 24 oktober 2011 @ 15:08 schreef Emoes Wairata

  Beantwoorden

  Shalom Ben, ” wie is God ” heb je duidelijk en helder uitgelegd! In Gen 1 : 2 staat: maar God’s Geest zweefde over het water en in Joh 1 : 1 – 5 staat: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God enz. En ook in Kolossenzen 1 : 15,16.Beeld van God, de onzichtbare, is hij,eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde,
  het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten,
  alles is door hem en voor hem geschapen. In Gen 41 : 38 heeft zelfs de Farao al over de Geest God’s. Het eerste wat God geschapen heeft, is het licht. Yeshua is het licht, alsook het Woord, de Eersteling, de Memra, de Alev en de Tav.
  Dus kun je dan zeggen dat, al het zichtbare, hoorbare en voelbare is Yeshua?
  Ben, veel zegen en shalom in je werk en je website.

  • Bedankt Emoes, je kunt zeggen: ” God is onzichtbaar, maar HIj wordt zichtbaar in het Licht van Gen. 1:3 (Licht des levens, Yeshua, dus geen licht van zon en maan, dat kwam pas in 1:14).
   Hij wordt zichtbaar als mens bij Abraham, bij Jacob, bij de vrouw van Manoah en als Engel des Heren bij Jozua.
   Maar ook bij de oudsten van Israel in Ex. 24:10,11 , ze zagen JHWH in een vorm die ze konden verdragen, wat normaal niet kan, want JHWH is een heilig God, waarbij onvolmaakte mensen verteren, als ze niet afgeschermd worden door het bloed van Yeshua of als God hen niet in een menselijke gestalte of als Engel des Heren verschijnt.
   En in de Sjechina, de wolkkolom voor en achter Israel bij de uittocht, Ex. 14:19
   Inderdaad , ook voelbaar, als je in gebed bent of leest in Zijn Woord of over Hem nadenkt, dat kan je ontroeren met een ervaring, die van de `Heilige Geest is, van JHWH dus.
   Shalom,
   Ben

   • Yahweh,de Heere God is zeker zichtbaar,kijk naar de natuur,lees hoe de Psalmen vertellen over de werken ZIjner handen,de heldere lucht en ’t zwerk verkondigen ZIjn werk en prijzen Zijn beleid! (uit Psalm 19)

    tenzij je in een oerknal geloofd…maar goed,dan houdt alles op.

    shalom,
    Aliyah

    • Hi Aliyah,
     Als je een schilderij ziet, raak je , als het mooi is, ook zeker onder de indruk van de Schilder, zonder Hem echter te zien.
     God kun je niet zien, lees Ex.33:18, waar Mozes vraagt om Gods heerlijkheid, God Zelf te zien. Het antwoord staat in vs. 20 “Gij zult Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.” Maar God heeft een oplossing, zie vs. 21 ” Zie , bij Mij is een plaats , waar gij op de rots kunt staan, wanneer Mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met Mijn Hand bedekken, totdat ik ben voorbij gegaan”

     Kijk, daar heb je het weer, die prachtige symboliek, de “rots” wijst ook in 1 Cor. 10:4 op Yeshua, die als geestelijk rots met het volk Israel meeging en hier is Yeshua ook de “heilrijke rechterhand van God” die ons bedekt, omdat het onmogelijk is JHWH te zien als mens.
     Dat kan pas in de eeuwigheid en ook nog alleen omdat het bloed van Yeshua ons bedekt.
     Shalom,
     Ben

     • Op 25 oktober 2011 @ 16:01 schreef Aliyah

      hi Ben,sinds het nieuwe verbond kunnen we Yahweh wel zien;

      Yeshua zegt; wie Mij heeft gezien,heeft de Vader gezien,dit kunnen we koppelen naar onszelf,wie ons ziet,ziet de werken van Yahweh,Yeshua en de Ruach!

      je hebt de werken van het vlees en de werken van de Ruach,Yahwehs Geest.

      als de Ruach,Yahweh’s Geest in ons woont,dan is Yahweh Zelf zichtbaar in ons door de vruchten van de Ruach,de Heilige Geest,dus vertegenwoordigen we hier op aarde onze Schepper en wordt Hij zichtbaar in ons en zijn we een leesbare brief! Gij geheel anders want gij hebt Yeshua leren kennen!

      als je weet dat geloof een gave is (één van de gaven)van de Ruach,Yahweh’s Geest,dan weet je dat het niet ‘toevallig’is dat je gelooft(dat is iets wat de wereld niet heeft…)

      dat we Yahweh,de Heere God niet letterlijk kunnen zien,dat is zo,ant niemand kan Yahweh zien en in leven blijven…ook daarom zond Yahweh Zijn Zoon,opdat Hij tastbaar zou zijn,in een lichaam van vlees en bloed,doch zónder zonde,geheel volmaakt,als vlekkeloos Lam!

      tot zover eventjes

      shalom,
      Aliyah

     • Op 25 oktober 2011 @ 17:02 schreef Ben

      Zo klopt het Aliyah, niet letterlijk, maar in Yeshua zien we de Vader en daarom is het ook pure ketterij, om de eeuwigheid en Goddelijkheid van Yeshua te ontkennen, zoals sommigen doen.
      shalom,
      Ben

     • Op 25 oktober 2011 @ 17:12 schreef Aliyah

      hi Ben,goed voorbeeld hoor van een schilderij en de schilder,als je echter de Bijbel,de Schriften leest ,je daar echt in verdiept,raak je diep onder de indruk van de Auteur,als je je tenminste wilt laten leiden door de Ruach/Yahweh’s Geest,want ZIjn Woord zet je wereld op z’n kop,in positieve zin! en je raakt in vuur en vlam….

      shalom,
      Aliyah

     • HAND; 7

      Dit zag Stefanus.

      55 Maar hij stond daar, vol van de heilige Geest, hij richtte zijn blik op de hemel, zag de heerlijkheid van God,
      en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
      56 Hij zei: ‘Ik zie de hemelen open en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’

     • Op 27 oktober 2011 @ 17:20 schreef Ben

      Hi Mia, dat staat er zeker.
      Dus? Een duidelijk bewijs, dat Yeshua als Gods rechterhand is. Het lijkt een 2e Persoon, als je dit zinnetje zo leest. Maar in verband met alle genoemde teksten mag je dat er niet van maken, m.i.
      Hij is de Memra, de zichtbare verschijning van God, ook in dit visioen van Stefanus. Let op wat er staat, Stefanus zag “de heerlijkheid van JHWH, maar er staat niet dat Hij JHWH zag, wel Yeshua en de heerlijkheid van JHWH, net als bij Mozes, die iets van JHWH mocht zien, beschermd door Gods (rechter) hand, staande op de rots (de Christus).
      Shalom
      Ben

 6. Beste Martin, Jezus was is en zal God blijven.

  15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
  eerstgeborene van heel de schepping:
  16 in hem is alles geschapen,
  alles in de hemel en alles op aarde,
  het zichtbare en het onzichtbare,
  vorsten en heersers, machten en krachten,
  alles is door hem en voor hem geschapen.
  17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
  18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
  Oorsprong is hij,
  eerstgeborene van de doden,
  om in alles de eerste te zijn:
  19 in hem heeft heel de volheid willen wonen
  20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
  alles op aarde en alles in de hemel,
  door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

  En in Genesis staat ook zoiets als laten wij mensen maken zoals ons (samengevat) Jezus was er al (net als de HG) is er en zal er altijd zijn. Wie is er voor eeuwig, alleen God. Jezus is God! Het is een ernstige dwaling als je meent dat Jezus slechts een schepsel is. Voor een schepsel mag je immers niet buigen en of aanbidden! Dit is een van de vele mysteries die God is, hoe groot is onze (hopelijk) God.

  Met vriendelijke groet Frens

 7. Het is reuze boeiend om te zien dat er op jouw website levendig wordt gediscussieerd over geloofszaken.
  Je hebt zelf een lang verhaal geschreven.
  Ik miste iets in dat getuigenis.
  Toch eerst dit: Het is verschrikkelijk dat verschil van inzichten door de eeuwen heen leidt tot machtsstrijd; en gruwelijk geweld.
  Maar door dit te zeggen zit ik ook precies in datgene wat ik met je wil delen. Waarom moest Jezus sterven?
  Ik geloof namelijk dat Jezus, net als ieder ander mens, werd geboren in Satans macht!
  En dit zeg ik, omdat de mensheid sinds de zondeval is besloten in de dood, in de macht van het beest, nadat Satan die macht had verworven over de eerste mens.
  Wat was dat met die zondeval? Waarom komt de mens sindsdien niet verder dan de dood?
  Ik denk dat Jezus de zondeval – en die dood – heeft ongedaan gemaakt in Zijn lijden en sterven.
  Ik geloof dat Jezus niet kon worden gescheiden van Zijn hemelse Vader – en in Zijn kruisdood Satans macht uitschakelde.
  Daarom heeft Jezus sinds Zijn wederopstanding alle macht, in hemel en op aarde.
  En dan ten slotte, plat gezegd: Fijn voor de Here Jezus! Maar, wat schieten wij, zondige mensen, er mee op? En dan begint er dus een heel lang, persoonlijk verhaal…

  • Hi Peter, dank voor je reactie.
   Helemaal eens, dat Yeshua door Zijn kruisdood satan overwon. En ook, dat Hij niet van de Vader gescheiden kon worden, Hij is in de Vader aanwezig, Hij en de Vader zijn 1, JHWH is echad.
   Al het geweld op aarde, wat zeker voor een groot deel uit religieuze strijd is voortgekomen, is uiteraard vreselijk en het laat duidelijk zien, dat er een geestelijke strijd gaande is, waar bij de mens met een vrije wil dient te kiezen voor goed en kwaad, voor leven met JHWH verbonden of zelf (ogenschijnlijk) koning zijn , van God los.
   Wat wij opschieten met het feit, dat Yeshua alle macht heeft in hemel en op aarde? Dat zul je zien als Hij op de Olijfberg wederkomt om Koning over de wereld te zijn in het 1000 jarig rijk.
   Plus dat Hij in dit huidige leven met ons is, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.
   Shalom,
   Ben

   • Hi Aliyah,
    Het “Ons” in Gen. 1:26 is in het Hebreeuws wel een meervoud, maar mag volgens mijn leraar Hebr. niet als meervoud worden opgevat in de zin van meerdere Personen. Het is vergelijkbaar met het bekende “majesteitsmeervoud”, zoals in “wij, Beatrix, koningiin der Nederlanden”.
    Maar het staat er niet voor niets zo , want zoals al uitgelegd, manifesteert JHWH Zich in meerdere hoedanigheden (nb, dus NIET in meerdere Personen) en we zien dan de Memra als het zichtbare deel van JHWH in de diverse genoemde vormen, die allemaal Dezelfde zijn, te weten de Zoon, Yeshua, als Gods heilrijke rechterhand.
    En uiteraard was Yeshua er dus van eeuwigheid, omdat Hij ten diepste JHWH is in de diverse gestaltes van het Licht (Gen. 1:3), Engel des Heren, de Sjechina, de man bij Abraham en Jacob en de ouders van Simson en in alle volheid in mensengestalte als Yeshua, rabbi uit Nazareth.
    Shalom,
    Ben

    • Ben, wie is jou leraar? je bedoelt jou leraar Hebreeuws?

     shalom,
     Aliyah

     • Op 25 oktober 2011 @ 10:10 schreef Aliyah

      Ben je zegt; het ‘Ons’ is in het Hebreeuws wel meervoud,maar mag volgens jou leraar niet opgevat worden als meervoud,is jou leraar zo’bang’dat je dan in’ meerdere personen’ gaat denken?
      (meervoud is meervoud)

      en hoezo meerdere personen?
      Yahweh is Geest en woont in een ontoegankelijk licht en is dus geen persoon

      later meer hierover,

      shalom,

      Aliyah

     • Op 25 oktober 2011 @ 10:25 schreef Ben

      Hi Aliya, de uitspraak is van Tanne Lobbezoo en hij benadert het Hebreeuws van uit een universitaire opleiding Hebreeuws en een persoonlijk geloofsleven.
      Hij doet dat duidelijk wetenschappelijk en is zeker niet bevooroordeeld, gaat dus niet uit angst voor een andere leer de vertaling sturen naar een of andere kant.
      Ik beschouw zijn antwoord als heel correct.
      Drie Personen in de Godheid staat in tal van geloofsbelijdenissen, daar komt dat dus van daan en m.i. ten onrechte.
      JHWH is natuurlijk wel een Persoon, in de zin van Persoonlijkheid, denkend, intelligent Wezen en nog veel meer. Dat wordt bedoeld met Persoon of persoon.
      JHWH is Geest en openbaart Zich in mensengestalte als Yeshua en in de Geest en dat zijn dan meerdere verschijningswijzen, hoedanigheden.
      Zo omschreven is JHWH dus de Schepper van alles , God, Goddelijk Wezen, Goddelijke Persoonlijkheid, woorden schieten altijd te kort, maar ik hoop , dat je zo begrijpt hoe het woord “Persoon” moet worden opgevat.
      Shalom,
      Ben

   • De tekst van het Shema – Deuteronomium 6 : 4-9
    Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.
    En gij zult Adonai uw God liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw vermogen.
    Hallo Ben. Het doet het hart goed, het is een vreugde, om de Waarheid te mogen delen met anderen. Jezus heeft Niets veranderd aan de Torah, in tegendeel, Hij heeft de eis der Wet vervuld.
    Zelf koester ik deze dingen met grote eerbied; ik praat er niet gemakkelijk over.
    Maar als het moet, dan gaan de puntjes op de i… en zie je dat alles klopt, in overeenstemming is met Gods Bijbelwoord. Amen

 8. WIe is God? lees ik in bovenstaande,goeie vraag hoor, want het wemelt namelijk van de goden en afgoden,dus hoe weet je dat je met Yahweh,de Schepper van hemel en aarde te maken hebt?

  één ding weet ik,dat je niemand kan overtuigen van wie Yahweh,de Heere God is,je kunt alleen van Hem getuigen! je kunt Hem alleen leren kennen door persoonlijk kontakt met Hem,al in het oude verbond kunnen we lezen dat Yahweh,de God van Abraham,Izaäk en Jacob,nadat Hij alles geschapen had inclusief de mens,graag een levende- geestelijke- relatie wilde met de mens,Hij heeft de mensen geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, in Genesis lezen we het volgende; Laten we mensen maken,naar Ons beeld,naar Onze gelijkenis,dit betekent dat Yahweh,de Heere God,níet alleen was,we mogen weten dat Yeshua,de Heere Jezus er al was,vóór de grondlegging der wereld,Hij,de Heere Jezus was dán al de Rechterhand van Yahweh,de Heere God

  relatie
  één van de meest bijzondere aspecten is dat je met Yahweh,de Heere God een wezenlijke diepgaande relatie kunt opbouwen,in geestelijke zin,ik heb ontdekt dat dit met niemand mogelijk,met geen enkele andere god,of zelfs niet met een ander mens! want een relatie met Yahweh,de Heere God is zó bijzonder,dat is zelf ervaren hoe dat is! want het is bovennatuurlijk en stijgt uit boven álle menselijke verwachtingen!

  in een persoonlijke relatie,leer je elkaar steeds beter kennen,je bouwt een relatie op en je ontdekt steeds meer aspecten in de ander(bv je eigen man of vrouw)zo is het ook met Yahweh,de Heere God,gedurende je relatie met Hem,leer je steeds meer aspecten van Hem kennen,je leert Zijn Karakter kennen,hoe Hij wezenlijk is en daarin overtreft Hij alles wat je maar kunt bedenken…

  later meer hierover,

  shalom,

  Aliyah

 9. er is niet veel omhaal van woorden nodig om te ontdekken wie Yahweh,de Heere God is…je hoeft slechts op je kniëeen te gaan en te bidden,want er staat geschreven; wie zoekt zal vinden en wie klopt zal opengedaan worden

  Yahweh,de Heere God laat geen bidder -in de kou-staan

  shalom,
  Aliyah

  • Dat is waar, Aliyah, JHWH laat geen bidder staan en in de Naam van Yeshua mogen en kunnen we met de Vader omgaan.
   Mijn leraar Hebreeuws was 2 jaar lang Tanne Lobbezo en verder heb ik van Yair Strijker les gehad. Als ik een concrete vraag heb, kan ik altijd bij hen terecht.
   Shalom,
   Ben

 10. Beste Ben,

  Toen ik schreef dat ik op liefdevolle wijze een discussie wil voeren bedoelde ik mijn woorden op geen enkele wijze als verwijt naar jou toe.

  Wanneer jij mijn betoog als “onzin” afdoet, dan gun ik jou die vrijheid dat te zeggen. Maar het getuigt mijnerzijds niet van liefdeloosheid als ik hierop antwoord dat je je vergist – anders gezegd, dat ik het niet met je eens ben.

  In mijn korte reactie heb ik maar weinig woorden gebruikt. Maar de redenen die ik heb gegeven… daar ga je totaal niet op in!

  Het is beslist niet mijn zienswijze dat Jezus half God is en half mens. Dat is een misinterpretatie. Ik heb het niet over een eicel van Maria gehad en gebruikte evenmin de term bevruchting. Ik heb alleen letterlijk Lukas 1:35 geciteerd en dát is mijn uitgangspunt. Het resultaat van deze unieke verwekking was niet ‘half God, half mens’, maar MENS! Geen gewoon mens maar niettemin MENS. Er is één God en één middelaar, de MENS Christus Jezus (1 Tim. 2:5).

  Toen de scharen na het zien wat Paulus had gedaan luidkeels schreeuwden “de goden zijn tot ons neergedaald, al lijken ze op mensen!” (Hand. 14:11), lijkt dat verdacht veel op wat jij zegt, namelijk dat Jahweh in mensengestalte als embryo tot ons kwam, via het kanaal van Maria.

  Er staat zoveel in je lange antwoord (waarvoor mijn dank) dat ik liever een persoonlijk gesprek met je wil. Ik ga dus graag in op je uitnodiging.

  Zeg maar waar, bij mij thuis (je bent welkom in Spakenburg), bij jou thuis of op neutraal terrein.

  Hartelijke groet,

  Martin Rozestraten

  • Hi Martin,
   Prima, ik stuur je zo een prive mail voor een afspraak en ik ben blij, dat je naar de woorden van Yeshua in Matth 18:15-18 direct op mijn uitnodiging ingaat. Daar kunnen er wel een paar een voorbeeld aan nemen.
   Verder doe ik je betoog niet als “onzin” af, ik maak die opmerking over je idee van “ideele pre-existentie” en ik leg uit, dat dit een non-argument is.
   Van de rest van je betoog heb ik gezegd, dat ik het er niet mee eens ben en ook waarom niet, maar dat jij je eigen mening mag hebben uiteraard en dat is dus wat anders dan “onzin” voor dat deel.
   Ook verwijt ik je geen liefdeloosheid, waar staat dat?

   Dan mbt. de natuur van Yeshua: jij zegt “een mens” en dan kan het niet anders zijn, dan van uit een eicel van Maria en bevruchting van uit de Schepper, het kost me moeite om het op te schrijven, want het klinkt allemaal zo fout.
   Zo voorgesteld hebben moslims een punt, als ze op de Rotskoepelmoskee hebben staan” Allah heeft geen zoon” en dan hebben ze het over hun koranafgod, dus dat is heel wat anders, maar vertaald naar onze situatie zeggen ze” God is te verheven om een sexuele relatie met een mens te hebben” en daar hebben ze, m.m., gelijk in.
   Echter, vanuit mijn uitleg, dat JHWH zich zichtbaar op aarde maakt als mens bij Abraham en Jacob en ouders van Simsosn en Engel des Heren en tenslotte in Yeshua, is het een heel ander verhaal en is er niets bij van Maria en Jozef en al helemaal geen sprake van een gemeenschappelijke baby van JHWH en Maria.
   Ik verneem graag in nader gesprek, hoe je met dit steeds kwalijker verhaal uit de voeten meent te kunnen.
   Shalom,
   Ben

   • Het Woord is vlees geworden.
    Een ander woord voor vlees is bloed. De ziel van Jezus kreeg deel aan het menselijke noodlot: Met hart en ziel verkocht onder de zonde in Satans macht.
    Maar… Jezus bleef Zijn hoge afkomst wel trouw, ook als Hij op aarde verzocht werd door de duivel. En door de Joodse elite werd vernederd en gescholden. Inderdaad!
    Ik vind het fout om Maria als “een draagmoeder” te zien. Het Woord Gods, in de gestalte van Jezus, kreeg namelijk deel aan onze zondige menselijke natuur, zonder te zondigen. Maria was dus echt wel Zijn moeder.
    Jezus was op aarde rein en heilig, zodat Hij kon spreken en wonderen verrichten. Maar Hij had nog altijd NIET Satans macht gebroken (dat kon Hij pas stervend aan het kruis) – en was dus nog altijd NIET geschikt voor de rol van Messias, Verlosser en Koning.

    Het bewijs ligt in Zijn dood: Hij verwierf de overwinning stervend, bloedend… machteloos… Mijn God! Waarom heeft U Mij verlaten?
    Hij, Jezus, stond niet los van de natuur, want dan zou Hij de overwinning hebben kunnen claimen in een of ander schitterend tempelritueel.

    Natuurlijk was Maria Jezus’ moeder. Maria was een Joods meisje, een voorwaarde voor de Koning der Joden (en de wereld). De nationaliteit gaat daar van moeder op zoon.
    Jozef was echter niet… eh… Jezus’ vader.

    • Tot slot, sorry Ben voor al mijn “eigenwijze” standpunten, tot slot, aan het eind van een Duizendjarig Vrederijk, zal er pas Eenheid zijn. Wanneer Jezus Zijn koningschap overdraagt aan God de Vader.
     Alle vijanden zijn dan als een voetbank onder Zijn voeten, Jezus maakt dan voor Eeuwig deel uit van de orde der dingen (in de Wet, Torah) – en God is de Enige, zoals Hij was vóór de grondlegging der wereld.

    • Hi Peter, dat is dan weer een ander punt, Maria wel de echte moeder.
     Ik begrijp dat je Yeshua wel als van eeuwigheid beschouwd.
     De logica laat de volgende mogelijkheden: Maria echte moeder, haar eicel, de Schepper bevrucht de eicel, dus Yeshua dan half God half mens.
     Of anders, wat ik veel logischer en in lijn met de Memra-gedachte vind: JHWH verschijnt ons als embryo in de moederschoot en maakt zo ons hele menszijn mee, om ons van de zonde te kunnen verlossen in het dragen van onze doodstraf als mens.
     Als JHWH ons verschijnt in mensengestalte, is Hij daarmee volledig mens, zoals Ph. 2 zo prachtig beschrijft. Het deel van JHWH, wat ons vaker is verschenen, heeft de Goddelijkheid afgelegd en heeft , “in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof geacht (een onrechtmatig eigendom), nee Hij was God, maar Hij heeft zichzelf ontledigd van dat Gode gelijk zijn en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises.”

     Dus hier staat duidelijk, dat Yeshua God was en dus als zodanig bestond (!) en deze Goddelijkheid tijdelijk heeft afgelegd om mens te zijn. Na de dood en opstanding heeft God Hem uitermate verhoogd en de Naam boven alle naam geschonken, dat is dus Gods Naam, JHWH, want Hij kwam van JWHW, woonde onder ons en ging terug naar JHWH als deel van JHWH.
     Ik vind dus de gedachte van Maria en Jozef als zorgouders, Maria als draagmoeder, nog steeds de meest logische gedachte.
     JHWH verandert in een embryo is volledig mens en dat wordt er niet meer mens op als daarin de eicel van Maria is betrokken, integendeel , dan heb je het over half God/half mens.
     Shalom,
     Ben

    • Peter s , je zegt; de ziel van jezus kreeg deel aan het menselijk noodlot.het verbaasd me dat u dat zegt en dat kennelijk ook zo ziet…

     shalom,
     Aliyah

     • Op 25 oktober 2011 @ 19:35 schreef Peter_s

      Geachte Ben en Aliyah,
      één ding vooraf: Jullie gaan niet later klagen bij JHWH, of Yeshua – of the Lord (in mijn tijd moest het allemaal in het Engels) dat die stomme Peter_s het verkeerd heeft uitgelegd…!
      Dit is dan ook echt een probleem wat jullie zelf mogen uitzoeken, in gebed. Voor dergelijk onderzoek is er de heilige Geest van God beschikbaar.
      Hoe kan ik weten hoe jullie ontwikkeling is? Ben is politiek actief, van Aliyah weet ik niets, misschien blijven deze dingen wel verborgen.
      Bovendien is er een goede bescherming rond deze dingen, God zendt een dwaling desnoods.
      Ben: 
Ik begrijp dat je Yeshua wel als van eeuwigheid beschouwt. Jezus wordt in Johannes 1 het Woord genoemd.
 De logica laat de volgende mogelijkheden: Maria echte moeder, haar eicel, de Schepper bevrucht de eicel, dus Yeshua dan half God half mens. Nee. Waarom? Jezus is het Woord.
 Een bevruchte eicel is in beginsel een baby.
      De bijzondere taak die Jezus wachtte, vereiste een bijzondere toerusting.
      Om die taak te kunnen begrijpen moet je afdalen in de duisternis die zondeval heet. Begrijp je precies wat daar mis ging?
      Genesis 3 : 22
      Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.
      23
      Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.
      24
      En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

     • Op 25 oktober 2011 @ 19:57 schreef Ben

      We zijn het volgens mij gewoon eens Peter.
      En als je wil weten wie ik ben en wat ik doe, dan staat dat gewoon op deze site onder “wie zijn wij” op de voorpagina in de bovenbalk.
      Shalom,
      Ben (joods-chr.pastor)

 11. Op 25 oktober 2011 @ 10:29 schreef Bas Urgert

  Beantwoorden

  Het woord Elohim is grammaticaal een meervoudsvorm, die als naam van God opmerkelijk genoeg verbonden wordt met werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamworden in het enkelvoud!

  • Bas U. schreef:
   “Het woord Elohim is grammaticaal een meervoudsvorm, die als naam van God opmerkelijk genoeg verbonden wordt met werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamworden in het enkelvoud!”

   Mijn reactie:

   Heel goed Bas, dat klopt met wat ik van een universitair docent, Tanne Lobbezoo, heb geleerd.
   Shalom, Ben

 12. hi Ben ik had helemaal geen universitaire opleiding nodig en ook geen Hebreeuwse lessen om te ontdekken dat Yahweh,Yeshua en de Ruach één zijn,is echad

  het Woord en de Ruach hebben mij dat bekent gemaakt,hoe dat in z´n werk is gegaan,hoe ik dat zelf in de Bijbel,de Schriften heb mogen ontdekken volgt nog

  je zult meerdere reacties van mij lezen hier,want dit onderwerp is uitermate boeiend

  shalom,

  Aliyah

  • Hi Aliyah, inderdaad is geloof als een kind prima. Maar het is uitermate waardeval, dat we goede leraren hebben, die vanuit geloof en vakmanschap een antwoord hebben op jouw vraag naar het Hebreeuwse woord Elohim en hoe dat taaltechnisch functioneert, zodat we geen foute conclusies trekken van uit een altijd beperkte en soms zelfs foute Bijbelvertaling.
   Shalom,
   Ben

 13. hi Ben, inderdaad, Elohim is de meervoudsvorm

  over hebreeuwse les; ik heb mensen leren kennen die Hebreeuwse les volgen en daar op een hooghartige wijze mee omgaan en wel als volgt; als je geen Hebreeuws kent,zul je de Bijbel de Schriften niet kunnen verstaan!

  in Mattheüs 11:25 zegt Yeshua,de Heere Jezus het volgende; Dank u Vader,dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen houdt,doch aan de kinderen geopenbaard,

  nu kun je niet zomaar te pas en te onpas Bijbelteksten gaan toepassen,echter Yeshua leert ons dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart! dat zou in iedere volgeling(e) van Yeshua,de Heere Jezus herkenbaar moeten zijn…

  shalom,
  Aliyah

  • Jammer Aliyah, ik heb je net uitgelegd dat er juist geen sprake is van verkeerde bedoelingen , laat staan hoogmoed bij deze leraren of bij mij. Ik schreef immers, dat je als een kind het vertrouwen op de Vader mag en moet hebben.
   Niemand van ons beweert dergelijke onzin, dat je zonder Hebreeuws de Schriften niet kan verstaan. Dus je kunt het ook zo oppakken: “Wat een zegen, dat deskundige leraren Hebreeuws ons helpen, om de Bijbel nog beter te verstaan”
   Het is absoluut een zegen, om toegang tot de grondtekst te hebben en ja hoor, je kunt alles tot eigen eer gebruiken,maar dat lijkt me bekend genoeg.
   Shalom,
   Ben

   • hi Ben, ik heb de hoogmoed bij anderen,elders geproeft en daarom ben ik wat terughoudend

    ik ben al zolang ik leef vertrouwd met die ouderwetse statenvertaling en wat mij onthouden werd door voorgangers en Bijbelleraren,dat heeft de Schepper door ZIjn Woord en Geest-Ruach steeds aangevuld en natuurlijk ook door wat tot mij komt aan informatie zoals hier en elders…

    ps ik ben ook blij hoor met leraren Hebreeuws,je ontdekt gaandeweg veel meer dan alleen de vertaling waarmee je vertrouwd ben,dus ik heb nog heel wat voor de boeg,ik kijk er naar uit wat de Schepper allemaal nog op mijn pad brengt!

    shalom,
    Aliyah

  • Waarom is Elokiem in meervoud? Zijn er meer goden? NEE!
   Elokiem geeft G’ds Midat Hadin aan (G’ds Justitueel Orgaan):

   1. G’d als Regeerder
   2. G’d als Verstrekker der Wet
   3. G’d als Rechter

   • Mia, het antwoord op het meervoud van Elohim is in taalkundig opzicht al 2 keer opgemerkt: een majesteitsmeervouds vorm, waarbij het werkwoord in het enkelvoud staat en dus aangeeft, dat het om 1 Persoon gaat.
    Waar haal je die 3 deling vandaan? Daar kan ik zo nog een lijst aan toevoegen: God als Verzoener, als Liefde, als Rechtvaardige, als de Heilige etc.
    Shalom,
    Ben

 14. Ik geloof in een Enige God, JHWH, en Jeshua als Messias.

  MESSIAS IS NIET GOD, dat is Bijbels gezien afgoderij.
  Lees bv. dit artikel: http://yeshuahatorah.com/jeshuaverwekt.html

  • Hi Levi, fijn dat je ook reageert; helaas veroordelend en dat is minder, wij doen nl. niet aan afgoderij.
   Ik hoop dat je mee blijft bidden en denken, om samen door de JHWH geleid tot de juiste Bijbelse conclusie komen.
   De link , die je aanhaalt, geeft een tekst aan, die juist het bewijs is, dat Yeshua ha Mashiach inderdaad God is:
   “Zie, Ik zend een engel voor uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn naam is in hem. (Exodus 23:20-21). ”
   Dat slaat op Yeshua, want de letters JHWH zitten lettelijk in de Naam Jehoshua, in afgekorte vorm Yeshua of Jeshua. En als we dan in 1 Cor. 10:4 lezen, dat “de rots, de Mashiach, met het volk meeging als geestelijk voedsel door de woestijn” , dan weten we dus dat Yeshua met het volk meeging, want Hij is die rots en Hij is ook die bijzondere Engel met de Naam JHWH in Hem, die meeging
   De Sjechina, JHWH Zelf, was om het volk Israel heen en over Hem wordt gesproken als “de rots” , de ” Engel met Gods Naam in Zich”, Yeshua dus , waaruit opnieuw blijkt, dat Hij er was van eeuwigheid.

   Shalom,
   Ben

   PS: verder commentaar op je link laat ik weg, want dat staat grotendeels al in mijn artikel en het is inmiddels wel helder, dat ik de gedachte, dat ” de Messias niet God is” afwijs als onBijbels en misleidend.

  • Nee hoor. Wat jij zegt is afgoderij. Volgens jou is Yeshua geen God, maar wordt in de hemel wel aanbeden naast de Vader. Leg eens uit? Als hij geen God is, waarom wordt hij dan aanbeden in Openbaring 5?

 15. Shalom Ben; Shalom Levi;
  Moeilijk om tussen deze verklaringen te kiezen.
  Ook al omdat ik jullie beiden ken.
  Dus zet ik allerlei redeneringen-verklaringen en evt. spinsels opzij.
  Het enige dat blijft, is Naam em Waarheid.
  Ya(d)HeWaHe en YaHosjuWaH.
  Yad kan zijn: Yod (10e letter) Betekenis: “IK ben(er voor u).
  Daar is direct ook de betekenis van “Redder” in verwerkt.
  En die betekenis is volledig in de Naam YaHosjuWaH “verwerkt”.
  Indien het “vrouwenzaad” van Miriam een rol zou hebben gespeeld in de vorming van Yeshua; komt de term ” halfgod” tenminste zeer dichtbij. Is er eigenlijk al.
  De stap naar het Griekse(heidense) panthenon is dan zelfs overbodig.
  “Rome” heeft al genoeg daar in gedaan.
  Am Yisra-El Chai.

  • Bedankt Pieter, je hoeft niet te kiezen tussen mensen, gewoon de Bijbelse waarheid verwoorden namens je zelf, dat is genoeg. En dat doe je prima.
   Shalom,
   Ben

   • Ik veroordeel niet, Jeshua zei: oordeel met een rechtvaardig (Bijbelgetrouw) oordeel, en ik meen dat de Bijbel een ander dan de Vader, God noemen, afgoderij is.
    Hebr. leert dat Jeshua ver boven de engelen is gesteld, daarom kan hij niet de engel zijn die meeging. JHWH wordt altijd als rots aangemerkt.

    Ik begrijp wel dat veel mensen de mist ingaan met dit onderwerp, maar laten we de Torah als basis houden, en dan komen we er wel uit.
    Er is maar één God, en maar één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. Niet?

    Ben schreef eerder hierboven in het artikel: Maria is dan ook niet de moeder in de zin van de eicel, die beschikbaar komt, net zo min als Jozef de vader was; dit argument is dus niet geldig om Jeshua een soort halfgod te noemen.

    Maar ook afleidingen uit woord- en letterbetekenissen zijn niet relevant, wanneer JHWH zelf zegt de enige God te zijn, de Vader.

    Mt. 19:17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. (SV)

    Jeshua zegt niet God te zijn, dit is een grote zonde.
    Elke Jood weet dit.

    • Hi Levi,
     Als je mij e.a. hier van afgoderij beschuldigt, dan is dat echt oordelen. Wij willen niet aan afgoderij doen en dat weet je best. En verder is Yeshua geen gewone engel en de Engel des Heren is dat ook niet, die staat als Yeshua zijnde inderdaad ver boven de engelen.
     Hij is wel degelijk die rots, zie 1Cor.10:4 ………..en die rots was de Christus”.

     Elke Jood? We gaan het de Yeshua belijdende Joden es vragen.
     Shalom,
     Ben
     PS: en natuurlijk is JHWH de enige God. En Yeshua zegt helemaal niet in Matth. 19:17 dat Hij niet JHWH is. HIj zegt alleen , dat die mens, die Hem zomaar als “goed ” betitelt, er ten onrechte van uit gaat, dat een mens goed is in het algemeen en dus ook Yeshua niet als gewoon mens zijnde, vanuit de optiek van die andere mens.
     Petrus kent Yeshua beter en noemt Yeshua de Mashiach, de Zoon van de levende God, Matth.16:12-20.

    • Als de Bijbel leert dat een ander God noemen dan de Vader afgoderij is, kan jij dan uitleggen waarom Petrus in 2 Petrus 1:1 Yeshua “onze God en Heiland” noemt? Ook Paulus zegt over Yeshua in Titus 2:13 dat Yeshua “onze God en Heiland” is. Yeshua past in Mattheus 21:14-16 een schriftgedeelte op zichzelf toe dat over YHWH gaat. Hoe kan hij dat doen als hij geen YHWH is? Dat recht heeft hij dan toch niet? Is dat dan afgoderij? Volgens jou: ja. Volgens Yeshua en zijn discipelen: nee. Ik denk dat het tijd wordt om jouw zienswijze over Yeshua 180 graden bij te stellen.

 16. Sjalom Chaveriem,

  Graag zou ik mijn mening over dit onderwerp met jullie willen delen. Als we dit onderwerp van uit het Hebreeuwse denken gaan benaderen, dan kunnen wij maar
  tot een conclusie komen: we kunnen nimmer denken dat wij de Eeuwige in onze broekzak kunnen hebben! Ha Kodesj Barechoe (de Heilige Geprezen is Hij) is zo
  ver verheven, Hij staat ver boven ons verstand! We kunnen Hem dan ook niet ontleden of vangen in een getal. Wat wij van Hem kunnen begrijpen, hebben wij uit genade, door openbaring van Hem mogen ontvangen.

  Wat duidelijk is, is dat de Eeuwige zich aan ons geopenbaard heeft d.m.v een drievoudig. Er is maar één G’d, maar Hij laat iets van zich zelf zien van uit een drievoudigheid. Maar deze openbaring wil niet zeggen dat de Eeuwige uit drie delen of uit drie personen bestaat. Deze drievoudige openbaring van de Ene waarachtige levende G’d, staat vermeld in DE Joodse geloofsbelijdenis: de Sjema. “Hoor Jisraeel, de Eeuwige onze G’d, de Eeuwige is één (Deut.6:4). Als we deze belijdenis gaan bekijken, dan ontdekken wij het volgende: Hoor Jisrael, de Eeuwige (dat is 1) onze G’d (dat is 2) de Eeuwige (dat is 3) is echat ( = een samengestelde éénheid).
  Maar dat is nog niet alles. In het rabbijnse Jodendom staat een bepaalde letter symbool voor de Eeuwige, waarbij Hij als El Sjadai (G’d de Almachtige) wordt aangeduid. Het is de letter shin. Deze letter staat op elke Mesoeza (deurpost) van een Joods huis. En deze letter wordt ook symbolisch gevormd bij het leggen van de tefiliem (de gebedsriemen). Op de linker hand, wordt na de omwentelingen om de arm de Hebreeuwse letter sjien gevormd. De sjien, is één letter, die uit drie delen bestaat. Het is een soort vorkje. Ook hier zien we het symbool van de drievoudig openbaring van de Eeuwige in terug.

  Verder is het ook belangrijk te weten, dat van uit het Jodendom, de Eeuwige niet een persoon (d.w.z. zo als een mens) is! Maar Hij is wel persoonlijk!

  We zouden kunnen zeggen, dat de Eeuwige ‘is’ en dat Hij van uit Zijn wezen zich aan ons heeft geopenbaard, als een drievoudig persoonlijk ‘zijn’ namelijk:

  [ 1 ] Zijn wezen: G’d, de Vader
  [ 2 ] Zijn Memra (Zijn levende Woord) door wie de Eeuwige alles geschapen heeft
  en door wie Hij zichzelf openbaart.
  [ 3 ] Zijn Roeach haKodesj (de Geest der Heiligheid) door wie Hij communiceert.

  De Roeach haKodesj is uit G’d en het Memra is uit G’d. Ze zijn allebei G’ddelijk.
  Maar om nou te zeggen, dat de Roeach haKodesj G’d is, of dat het Memra G’d is, dat gaat volgens mij te ver. Ze horen bij G’d. Zouden ook kunnen zeggen: ze zijn onderdeel van G’d. Daarom noemen we de Roeach haKodesj, de Geest VAN G’d.
  En is het Memra, het levende Woord VAN G’d.

  De Eeuwige heeft voor ons Zijn Memra (Zijn levende Woord) een mens laten worden. Niet een namaak mens, maar echt een mens! Hij moest de Naam Jesjoea
  krijgen. Hij is de verlossing van de Eeuwige! En in deze mens, kwam de tegenwoordigheid van de Eeuwige wonen. Dus als wij naar Jesjoea kijken, dan zien wij de Eeuwige, die door Jesjoea zich aan ons bekend maakt. Jesjoea is als het ware een levende soeka (loofhut), een levende Tempel.

  Wat betekend het, als wij zeggen: Jesjoea is de Enige geboren Zoon van G’d?
  Wat het niet betekend is, dat de Eeuwige een vrouw had, waaruit Zijn Zoon geboren is (hoewel Jesjoea als mens natuurlijk uit een vrouw geboren is)! Mirjam (Maria) is niet de moeder van G’d! De benoeming : ‘De zoon van G’d’ is een titel! Adam, de eerst mens is niet uit een vrouw geboren. Maar hij werd de zoon van G’d genoemd. Waarom? Omdat hij als mens de Eeuwige en Zijn Koninkrijk vertegenwoordigd en om dat deze titel de relatie beschreef, die Adam met de Eeuwige had. Namelijk een Vader zoon relatie. Adam was de geschapen zoon van G’d. Om die zelfde reden werd Koning Salomo de Zoon van G’d genoemd. Hij werd niet als zoon van G’d geschapen, maar Hij werd als zoon van G’d aangesteld. Toen de Eeuwige Zijn Memra een mens liet worden, werd Jesjoea geboren als de Zoon van G’d. Hij werd niet geschapen als de Zoon van G’d en ook niet aangesteld als de Zoon van G’d. Hij is de ENIGE die geboren is, als de Zoon van G’d. Hij IS de vertegenwoordiger van de Eeuwige en Zijn Koninkrijk!

  Toen Jesjoea, voor ons aan het kruis stierf, stierf het Memra VAN de Eeuwige voor ons als een volmaakt mens! G’d stierf NIET aan het kruis! Jesjoea stierf als mens, als de Zoon VAN G’d voor ons! En Jesjoea de Messias werd door de Eeuwige opgewekt uit de dood! Zo laat de Eeuwige aan ons zien, dat alleen door Jesjoea de Messias de mensen weer bij de Eeuiwge en Zijn Koninkrijk kunnen horen.

  Als wij gaan ontkennen, dat Jesjoea niet de openbaring VAN de levende G’d is, dan belijden wij een valse leer. Maar we belijden ook een valse leer, als wij geloven dat Jesjoea een geschapen wezen is! Zoals de Roeach haKodesj uit G’d is, zo is ook Jesjoea de Messias uit G’d. Er zijn mensen die worstelen met de G’ddelijkheid van
  de Messias, maar hoe zit het dan met de Roeach haKodesj ? Ze zijn allebei UIT G’d. Kunnen wij dat begrijpen? Denk het niet! Bepaalde dingen kunnen wij niet begrijpen om dat wij maar mensen zijn. Het Bijbelse Hebreeuwse denken zegt niet, dat wij alles moeten begrijpen. Het gaat er om de Eeuwige te leren kennen en om Hem te leren lief te hebben, met alles wat wij hebben en zijn!

  • Bedankt David, van harte eens,
   shalom,
   Ben

  • David Warnink

   Toen Jesjoea, voor ons aan het kruis stierf, stierf het Memra VAN de Eeuwige voor ons als een volmaakt mens! G’d stierf NIET aan het kruis! Jesjoea stierf als mens, als de Zoon VAN G’d voor ons! En Jesjoea de Messias werd door de Eeuwige opgewekt uit de dood! Zo laat de Eeuwige aan ons zien, dat alleen door Jesjoea de Messias de mensen weer bij de Eeuiwge en Zijn Koninkrijk kunnen horen

   Amein, door dat ik zelf ook Hebreeuws ben gaan bestuderen, is er veel me geopenbaart geweest, en ben ik het volledig eens met wat je schrijft

   Shalom Mia

 17. Wie is God?
  —-
  De Vrucht van de Geest waar Galaten 5 over spreekt, = Yeshua Zelf.
  Deze Vrucht werd in de moederschoot van Maria geschapen.
  Voor God is niets te wonderlijk.
  Als God de eerste Adam kan formeren uit klei, dan kan Hij ook De Vrucht, de Tweede Adam in een moederschoot van Maria formeren
  .—-
  Jeremia 10:16
  Hij, de Vader, is de Formeerder van alles,
  (Door het Woord (Joh 1, 1Joh1:1), dat in den beginne was en dat bij God was, Yeshua, formeerde Hij alles, terwijl Zijn Geest over de woeste en ledige aarde zweefde)
  en Israël is de stam die Zijn eigendom is,
  Heer van de legermachten is Zijn naam.
  —-
  Spreuken 8:22
  De Wijsheid (Yeshua) is eeuwig
  De Heere bezat Mij aan het begin van Zijn weg,
  al vóór Zijn werken, van oudsher.
  23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest,
  vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was.
  24 Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren,
  toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water.
  25 Voordat de bergen waren verzonken,
  vóór de heuvels, werd Ik geboren.
  26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
  evenmin het begin van de stofjes van de wereld.
  27 Toen Hij de hemel gereedmaakte was Ik daar,
  toen Hij een circel trok over het oppervlakte van de
  watervloed,
  28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte,
  Hij de bronnen van de watervloed versterkte,
  29 toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde,
  zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden,
  toen Hij de fundamenten van de aarde verordende,
  30 WAS IK (YESHUA) BIJ HEM, ZIJN LIEVELINGSKIND,
  IK WAS DAG AAN DAG ZIJN BRON VAN BLIJDSCHAP,
  TE ALLEN TIJDE SPELEND VOOR ZIJN AANGEZICHT,
  31 AL SPELEND IN DE WERELD VAN ZIJN AARDRIJK,
  MIJN BRON VAN BLIJDSCHAP VOND IK BIJ DE MENSENKINDEREN.
  32 Nu dan, kinderen, luister naar Mij (Yeshua):
  Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen.
  33 Luister naar vermaning en word wijs,
  verwerp die niet.
  34 Welzalig is de mens die naar Mij luistert,
  door dag aan dag te waken aan Mijn poorten,
  door Mijn deurposten te bewaken.
  35 WANT WIE MIJ (YESHUA) VINDT, VINDT HET LEVEN
  EN VERKRIJGT DE GOEDGUNSTIGHEID VAN DE HEERE
  36 Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan.
  Allen die Mij haten, hebben de dood lief.
  —–
  shalom cornelia

  • Hi Cornelia, mooi gedeelte , Spr. 8:22
   De vrucht van de Geest, Gal.5:22, zegt ongetwijfeld veel over het karakter van JHWH, want het is Zijn Geest, die deze vrucht bewerkt en dus ook over het karakter van Yeshua, JHWH in mensengestalte.
   Shalom,
   Ben

 18. Is er dan niemand, die nagaat hoe in de geschiedenis van de ontwikkeling van de dogma’s in de Rooms-Katholieke kerk vanaf de eerste eeuw, heel veel valse leer in de christelijke kerk is gebracht ?
  Zoals bijvoorbeeld de Keizer van het Romeinse Rijk : Constantijn in 312 het bevel aan de leiders van de christelijke kerk heeft gegeven, om de Jezus van de christenen tot de Eeuwige God te maken ?
  En zijn bevel aan de leiders van de christelijke kerk de Joodse schriften niet langer te volgen in het Joodse Paasfeest, dat door de Levende God van Israel, Zelf was vastgesteld op de 14e Nisan. Keizer Constantijn gaf bevel voortaan Paasfeest te vieren op de eerste zondag ná volle maan ná de lentewende.
  En Keizer Constantijn gaf bevel aan de leiders van de christelijke kerk voortaan niet meer te gehoorzamen aan het vierde gebod inzake de shabbat, maar de wekelijkse rustdag te vieren op de dag dat de zon werd vereerd…
  De leiders van de christelijke kerk hebben alle bevelen van Keizer Constantijn opgevolgd en officieel gemaakt tijdens het Concilie van Nicea in 325.
  Wie gaat na hoe Yashua (Jezus) werd gezien door zijn Joodse volgelingen ?
  Zagen zij hem als de Levende God van Israel ?
  Of zagen zij hem als een mens, een bijzonder mens ?
  Yashua zelf belijdt in Mark 12:30 dat de Levende God van Israel de enige God is.
  Naar de diepste geloofsbelijdenis van de Joden in Deut. 6:4.
  Kunnen wij die Joodse geloofsbelijdenis nazeggen ?
  Of leuteren wij Keizer Constantijn na ?
  Wie doorziet hoe christenen op een zeer verkeerd been zijn gezet door de Rooms-Katholieke Kerk in de loop van 19 eeuwen ?
  Wie maakt studie van de opvattingen, leringen uit de eerste eeuw ?

  • Hi Hans,
   We zijn zeer wel op de hoogte van keizer Constantijn, de RK kerk en de diverse concilies, die van uit antisemitisme en machtswellust het geloofsleven zoals het bedoeld was , kapot hebben gemaakt.
   Misleiders van de eerste orde.
   Dus de eerste helft van je reactie is voor ons niet nieuw.
   Mbt. de 2e helft, hoe men in de eerste eeuw Yeshua zag, dienen we in Handelingen te duiken en daar ben ik net vanmiddag mee begonnen in gesprek met Martin Rozema, die de gedachte van geen pre-existentie bij Wim en jou heeft bekend gemaakt, ook met steun van Uri Marcus, zo begreep ik althans.
   Dus daar gaan we mee verder; maar zie ook de teksten , die ik in mijn artikel noem ter ondersteuning van de lijn, dat Yeshua het zichtbare deel van JHWH in mensengestalte is.
   Hebr. 1:2 ” ……..de Zoon, die Hij gesteld heeft tot ergfenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de wereld geschapen heeft.” Deze tekst bleek voor Martin om te beginnen niet uitlegbaar in zijn visie.
   Jij noemt Markus 12:30 en Dt. 6:4 voeg je m.i. niets nieuws toe, want dat zeg ik ook , JHWH is echad en ik onderstreep dat door de diverse verschijningen van JHWH als mens en als Engel des Heren en sjechina en Yeshua uit te leggen als de Memra, het zichtbare deel van JHWH, dus er komen geen Personen bij op die manier.
   Je eindigt met een goede suggestie, waar we dus net aan zijn begonnen, hoe waren de opvattingen in de eerste eeuw? Daar gaan we mee aan de slag, wees welkom om jouw steente bij te dragen.
   Shalom,
   Ben

 19. En mèt David Warnink zeg ik: Wie zijn wij dat wij God zouden kunnen beredeneren?
  Is Hij daar niet tè groot voor, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?
  Je kunt Hem wèl ervaren.
  Zijn Vreugde die onze kracht is.
  Eens zal ons kennen volmaakt zijn!
  —-
  shalom cornelia

 20. Wat een prachtige uitleg! Hartelijk dank, meneer Warnink!
  Mag ik uw stuk op een christelijk forum zetten, uiteraard met uw naam erbij?

  Shalom,
  Wia

 21. Shalom Ben, …
  Jeshua heeft gezegd in het Hogepriesterlijke gebed: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U (JHWH) kennen, de énige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” (Joh 17:3)

  Wie is Jeshua? … is hij dezelfde als JHWH?
  Er zijn veel christenen die “op grond van de Bijbel” beweren dat Jeshua de tweede persoon in de “Twee-eenheid” of “Drie-eenheid” is en daarmee dezelfde als JHWH. Het is echter diezelfde Bijbel die deze doctrine verwerpt. Lees eens de volgende teksten en verifieer of ze niet buiten hun context geplaatst zijn:

  1. JHWH is alwetend … maar Jeshua was dat niet.
  Wanneer hij sprak over de Dag des Oordeels gaf Jeshua duidelijk aan dat zijn kennis beperkt was toen hij zei, “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” (Marc 13:32, en Mat 24:36) Maar JHWH weet alles. Zijn kennis is zonder beperkingen. Dat Jeshua, zoals hij zelf zegt, niet wist wanneer de Dag des Oordeels zou zijn is duidelijk bewijs dat Jeshua niet alwetend is, en dat Jeshua daarom niet JHWH is.

  2. JHWH is almachtig … maar Jeshua was dit niet.
  Alhoewel Jeshua vele wonderen verrichtte, zei hij dat de macht die hij had niet aan hemzelf toebehoorde maar aan hem was gegeven door JHWH toen hij zei “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen …” (Joh 5:19) Nogmaals zei hij, “Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” (Joh 5:30) Maar JHWH is niet alleen Almachtig, Hij is ook de bron van alle macht en autoriteit. Dat Jeshua niets op eigen kracht kon doen is duidelijk bewijs dat Jeshua niet almachtig is, en dat hij daarom niet JHWH is. Jeshua getuigt dat hem alle macht was gegeven door zijn Vader, die alle macht bezit. “ … Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” (Mat 28:18) Paulus verklaart “Want Hij (Jeshua) moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij (JHWH) uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem (JHWH) onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat JHWH (God) zij alles in allen. (1 Cor 15:25-28)

  3. JHWH heeft geen God maar Jeshua heeft dat wel, zijn Vader JHWH.
  JHWH is de uiteindelijke rechter en toevlucht voor iedereen. Hij roept geen anderen aan noch bidt tot anderen. Jeshua zegt duidelijk wie zijn God is tot Wie hij bidt en wie hij aanbad toen hij zei, “Ik vaar op naar mijn Vader en Uw vader, naar mijn God en uw God.” (Joh 20:17) Het staat geschreven dat Jeshua aan het kruis heeft uitgeroepen, “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” (Mat 27:46) Heeft Jeshua misschien tot zichzelf gebeden toen hij het Onze Vader (Luc 11:2-4) uitsprak? Terwijl Jeshua in de hof van Getsemane was bad hij, “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” (Mat 26:36-39)
  Heeft Jeshua tot zichzelf gebeden? Het feit dat Jeshua een ander Wezen erkende en aanbad en tot een ander Wezen bad als tot God is een duidelijk bewijs dat Jeshua niet dezelfde is als JHWH, de enige waarachtige God.

  4. Niemand is groter dan JHWH en niemand kan Hem leiden.
  Jeshua erkende Iemand die groter was dan hijzelf en Wiens wil los stond van de zijne. Misschien is dit wel het duidelijkste bewijs dat Jeshua niet gelijk is aan JHWH, en dat zij daarom niet een en dezelfde persoon zijn, komt uit de mond van Jeshua. In Joh 14:28 zegt hij: “… de Vader is meer dan Ik.” Toen iemand naar hem verwees als de goede meester in Luc 18:19 antwoordde Jeshua: “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen …”. Verder maakte Jeshua duidelijk onderscheid tussen hemzelf en JHWH toen hij zei, “… Ik ben van God uitgegaan; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” Jeshua gaf duidelijk bewijs voor zijn ondergeschiktheid aan JHWH, in plaats van gelijkheid aan JHWH toen hij in Luc 22:42 zei, “… niet Mijn wil maar de Uwe geschiede!” en in Joh 5:30 “… Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” Jeshua zelf erkende het feit dat hij in gehoorzaamheid gekomen was in opdracht van een ander Wezen die hij erkende als groter dan hemzelf, en dat hij zijn eigen wil ondergeschikt maakte uit achting voor de wil van een ander. Dit zijn heldere bewijzen dat Jeshua niet het Allerhoogste Wezen is, en daarom niet JHWH.

  In de Bijbel vinden we met een gewone concordantie de volgende uitspraken:
  80 teksten zeggen “De Zoon des mensen”
  27 teksten zeggen “De zoon van God”
  10 teksten zeggen “Gods Zoon”
  6 teksten zeggen “Zoon Gods”
  0 teksten zeggen “God de Zoon” of iets dergelijks, … NIET één tekst.

  Nergens lezen we in de Schrift de uitdrukking “God de Zoon” zoals we dus wél talloze keren over “God de Vader” lezen. Sterker nog, Paulus stelt kort en bondig vast: “… voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, DE VADER” (1 Kor. 8:6). Consequent heet Jeshua de Messias “de Zoon ván God”.

  Dat ‘Jeshua God is’ is waar zoals het waar is dat b.v. “de akker de wereld is” (Mat. 13:38), … het is beeldspraak, d.w.z. het één is een voorstelling van het ander en wordt daarmee geïdentificeerd. Jeshua is de zoon van God. Jeshua is het beeld van de onzienlijke God. Jeshua is het beeld van zijn hemelse Vader. Jeshua is dus niet de Vader zelf.

  Het loutere feit dat Jeshua de Naam boven alle naam ontvangen heeft, bewijst dat dit geen intrinsieke maar toegekende heerlijkheid is. God de Vader heeft nimmer de Naam boven alle naam ontvangen, maar God de Vader bezit deze naar Zijn wezen.

  Via de diepte van “de dood, ja de dood van het kruis” is Jeshua uitermate verhoogd opdat in de naam van JESHUA (betekend: JHWH Redt) zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden: Jeshua is Heer. Waarom? Voor zijn eigen eer? Nee, “tot eer van God de Vader”! De glorie van de Zoon is dat Hij de onzienlijke God volkomen openbaart en het Hem uitsluitend om Diens eer te doen is (1 Kor. 15:28).

  Conclusie
  Christenen erkennen de Bijbel als de primaire bron van kennis over JHWH en Jeshua. Omdat in de Bijbel echter duidelijk staat dat Jeshua niet het Allerhoogste Wezen is en het Allerhoogste Wezen niet Jeshua, op wat voor basis zijn we er dan toe gekomen om iets anders te geloven? Het geloof in een “Twee-eenheid” of “Drie-eenheid” als het Allerhoogste Wezen is onverenigbaar met de woorden van Jeshua zelf, zoals die gepresenteerd worden in de Bijbel. God is één, niet twee of drie. Hij is Echad, … Eén.

  Met vriendelijke groet en in Jeshua verbonden,
  Wim Verdouw

  • Hi Wim,
   Je eerste opmerking, Joh. 17:3, laat juist zien, dat JHWH en Yeshua een eenheid zijn, het is “Vader en Zoon” kennen in een persoonlijke relatie, dat is eeuwig leven. En eeuwig is zonder begin en eind, dus dat geeft al aan , dat de Zoon van eeuwigheid is en dat wij vervolgens in het kennen van JHWH/Yeshua dat eeuwig leven ontvangen, zodra we de genade aanvaarden, die JHWH al voor de schepping voorzag.

   Dan je punt 1:
   Dat zinnetje “doch van die ure weet niemand, …ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”, klopt niet. Het zou ook onlogisch zijn, want Vader en Zoon zijn immers een eenheid vanuit de eeuwigheid, volgens mijn opvatting van uit de Bijbel, terwijl jij zegt dat Yeshua een pas later ontstaan bijzonder mens is, door JHWH in Maria verwekt.
   Dan kijken we in de grondtekst en zie daar, het staat er ook niet, het is foutief toegevoegd, schandalig genoeg en er staat letterlijk: ..geen mens is zich bewust, zelfs de engelen van de hemel niet, alleen Mijn Vader”
   Dus als Yeshua eenheid is met de Vader en van eewigheid, JHWH onder ons, dat weet de Zoon het ook.
   In o.a. de NBG vertaling van 1951 staat specifiek “ook de Zoon niet” en die woorden staan niet in de Grieks grondtekst, zoals je ziet. De HSV en SV e.a. vertalen het wel correct, er staat gewoon, dat alleen JHWH het weet en er staat niet bij, dat de Zoon het niet zou weten.
   Yeshua weet ook haarfijn uit te leggen , wanneer Zijn wederkomst is, als de discipelen het vragen in Matth. 24, HIj geeft een hele lijst van tekenen, die Zijn komst voorafgaan en ook het moment, als de tekenen aan de hemel heel specifiek worden.

   Punt 2
   Ook geen valide argument. Want natuurlijk kan de verschijning van JHWH op aarde in mensengedaante, Yeshua dus, niets doen als Hij los zou zijn van JHWH, wat per definitie niet kan, want Hij is JHWH in mensengestalte, althans volgens mij en volgens de meesten hier, vanuit de Bijbel begrepen.
   Dus die uitspraak geldt voor al de verschijningen van JWHW op aarde, als mens en als Engel des Heren, als je die verschijningen los zou kunnen maken van JHWH (wat onmogelijk is uiteraard), dan zouden die in zichzelf niets kunnen, maar ook niet willen doen, los van JHWH.
   En inderdaad wordt Yeshua na Zijn aardse taak weer eenheid met JHWH , wat Hij overigens ook op aarde was en ook als Hij doorgaat met Zijn taak als Koning namens JHWH in het 1000 jarig rijk, dan wordt Hij in het einde weer die oorspronkelijke eenheid met JHWH, 1 Cor. 15:15-28

   Punt 3
   Als JHWH in Yeshua op aarde verschijnt, dan is het onzichtbare deel van JHWH in de hemel en het zichtbare deel, Yeshua, op aarde.
   Dat idee van de Memra, het zichtbare deel van JHWH op aarde in de vorm van een mens of Engel des Heren, zoals bij Abraham, Jacob, ouders van Simson, de Sjechina en ook de Engel des Heren die met het volk Israel uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land trok, en uiteindelijk Yeshua als mens, dat is op aarde zichtbaar.
   (Voor wie wat specifieker wil lezen Wie de Engel des Heren is, lees Richteren 2, heel duidelijk is dat de verschijning van JHWH)
   Maar tegelijkertijd blijft het Origineel in de hemel, JHWH is immers alomtegenwoording en kan verkiezen hoe en waar en wanneer en voor welk deel Hij voor ons zichtbaar wordt.
   Dus zowel aan het kruis als in Gethsemane is JHWH met Zichzelf in gesprek, aldus die mooie uitleg van Bonnhoefer.
   Deze Ene ware God, JHWH, openbaar aldus Zijn rechtvaardig oordeel en voldoet aan de door de Tora vereiste gerechtigheid, maar teven aan Zijn liefde voor de mens in het openbaren van Zijn genade.
   Dat lijkt me een veel consistentere uitleg van de Bijbelse waarheid; immers ” de waarheid wordt gekenmerkt door al haar kinderen”, aldus Yeshua in Lucas 7:35

   Punt 4
   Dit lijkt erg veel op jouw punt 2 en ik verwijs dus naar mijn commentaar daarbij.
   Mbt. je opmerking: nergens staat” God de Zoon” het volgende:
   Je mag bij zo’n onderzoek, zoals je aangeeft, niet uitgaan van de vertaalde tekst, want dan is het maar net hoe er vertaald is. Peter Nissen , die jouw theorie overigens met kracht afwijst en met ons blijft stellen, dat Yeshua van eeuwigheid is en dus JHWH Zelf in mensengedaante, deed hetzelfde onderzoekje in de grondtekst en vond het volgende:
   “Deze laatste bewering klopt als je de Nederlandse vertaling hanteert. Als je echter in de grondtekst kijkt staat er alleen al bij de laatste 6 die hij noemt Theos Huios
   Theos Huios betekend: God de Zoon.”
   Lijkt me helder.
   En dan je tekst “Yeshua is God”, dat zou beeldspraak zijn, volgens jou, net als “de akker is de wereld”.
   Natuurlijk zit er in de weergave van de Almachtige veel beeldspraak, juist omdat JHWH niet in een omschrijving in te kaderen valt. Zijn Naam is wonderbaar, niet te vatten (Richteren 13:18) en Zijn Naam is JHWH, wat niet voor niets “Ik ben , die Ik zijn zal” betekent.
   Dat houdt in: Ik ben mezelf, Ik zal je laten zien Wie Ik ben, Ik verschijn onder jullie op verschillende momenten in verschillende gedaantes en volvoer Mijn plan met jullie, tot zegen voor de mens en daarin zullen jullie tot Mijn eer zijn en dat erkennen”
   Het houdt nog veel meer in en zeker laten de “Ik ben” uitspraken van Yeshua in het Johannes evangelie daar meer van zien. Ik ben: de deur, het licht, het leven, de waarheid, de goede Herder etc.
   Al deze uitspraken over JHWH en Yeshua zijn steeds beeldspraak, om voor ons iets duidelijk te maken voor ons begrip van “de ganse volheid, van JHWH als de Ene, die Zich openbaart zoals Hij wil.
   Zo is ook “de Zoon” beeldspraak, die nader wordt uitgelegd in Hebr. 1:3, het betekent: het Spiegelbeeld van de Vader. Er staat letterlijk : de Zoon =de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen”
   en dus niet letterlijk een Zoon uit een verbintenis tussen Maria en de Eeuwige, een bijzonder mens.
   Dat is m.i. zeer fout om te concluderen en dat is men in deze discussie ook nagenoeg unaniem van mening, uitgezonderd de 4 personen, die uit jullie gemeente zo denken en die dat allemaal uit dezelfde bron hebben, nl. van Martin Rozestraten, die dat heeft opgepikt bij een klein kerkgenootschap, de “Broeders in Christus” oftewel de “Christadelphians”.
   Dat genootschap belijdt overigens niet, dat de Tora inclusief de Moadiem gevolgd dient te worden, zoals wij dat zien en doen vanuit de Handelingen gemeente, dus wat dat betreft is dat al geen aanbeveling.
   Ik heb zowel met de vertegenwoordiger in Nederland als met Martin gesproken en weet dus, dat zij al jaren zo denken over Yeshua en uitdragen ,dat Hij los staat van JHWH en gewoon mens is, verwekt 2000 jaar geleden in Maria door de Eeuwige en dat heb jij en daarna anderen in je gemeente overgenomen, sinds een jaar ontwikkelt zich deze gedachte als een dogma bij jullie.
   Als het nu een goed dogma was, prima. Maar dat is het volgens iedereen, die ik buiten jullie gemeente spreek, zeker niet, we zien deze leer als absoluut onBijbels.
   Een bedroevende ontwikkeling, te meer, daar jullie zo overtuigd zijn van de aangenomen waarheid in deze op Bijbelse gronden en dat is in de kerkgeschiedenis vaker vertoond.

   Met deze leer heb je dus jullie gemeente geestelijk verbonden aan de leer van de Christadelphians en zitten jullie tussen hen en de Tora-Yeshua gemeentes is, qua geloofsleer.

   Ik kreeg van jou op mijn verzoek de links, met artikelen , waarop je het hele idee baseert en die zijn vrnl. van Martin Rozestraten en van jou.
   Allemaal goed bedoeld, maar als je met beperkte kennis van het Grieks conclusies trekt, is dat niet verantwoord altijd en ik ga in dergelijke gevallen altijd bij echte deskundigen te rade, omdat een paar jaar Hebreeuws en Grieks, wat ik heb gehad, toch onvoldoende is, om vaststaande conclusies te trekken en dat raad ik iedereen aan.
   Niet vanuit internet en interlineaire vertalingen dingen gaan roepen, zonder zeker te weten , dat je geen grammaticale nonsens roept.
   En dan zegt Spreuken 15:22 dat “de veelheid van raadgevers nodig is om te voorkomen dat een plan mislukt” en ook in Ef. 3:14-21 lezen we , dat we “samen met alle heiligen” het Wezen van JHWH dienen te verstaan; dat “samen” kan ons bewaren voor misleiding, omdat we dan elkaar in liefde corrigeren.
   Daar is dit artikel en deze discussie dus voor bedoeld: jij komt met een voor velen nieuwe leer, die nemen we ter kennisname en kijken biddend en Bijbellezend of we dat herkennen als Gods leiding en wijsheid.
   Het duidelijke antwoord is nee, dat wijzen we af als onBijbels, vanwege alle genoemde argumenten.
   Je leer, dat Yeshua een mens is van 2000 jaar geleden en niet van eeuwigheid, doet geen recht aan het totale beeld, wat de Bijbel schetst en we hopen, dat je dit heroverweegt.
   Natuurlijk spreek ik graag met je af, om e.e.a. nader persoonlijk te doordenken.

   Je eindigt met “In Yeshua verbonden”.
   Dat is helaas niet het geval, want je hebt een heel ander beeld van Yeshua, een mens, niet JHWH in mensengestalte.
   Ik weet , dat je wel de God van Abraham, Isaak en Jacob aanvaard, JHWH ; maar ook die zie je los van Yeshua en dus is dat ook niet meer hetzelfde als bij ons. Net als orthodoxe Joden, die Yeshua niet aanvaarden als JHWH in mensengestalte.
   Zie je, hoe dit geestelijk scheiding brengt?

   Ik eindig dus maar met “shalom”,dat is altijd goed, daarmee wens ik je de diepe vrede van JHWH, zoals Hij is en Zich in de Bijbel openbaart. Dat houdt die geestelijke eenheid onderling in en die dienen we te zoeken.
   Ben

 22. Ik wil hier bevestigen dat Ben en ik gistermiddag bij mij thuis een serieus en respectvol gesprek hebben gevoerd. We zijn inderdaad bezig in het boek Handelingen te duiken om te kijken wat Lukas, metgezel van de apostel Paulus, over Jeshua te zeggen heeft.
  Dat moet ons naar wij hopen verder brengen.

 23. Yeshuä was HET WOORD van YHWH dat levend is geworden
  Het Woord WAS bij YHWH, is uit YHWH gegaan,

  Zodra men dit gaat begrijpen ; ziet men dat DE VADER MEER DAN DE ZOON IS

  Toen ik dat ging begrijpen, ging er wereld open, de schrift sprak zich nergens meer tegen

  Nergens lezen we dat YHWH zegt de zoon te zijn
  Nergens Lezen we dat Yeshuä zegt ; YHWH te zijn

  YHWH deed Yeshuä uit de dood opstaan!!!

  De tijd laten aan elk om zelf tot dit te komen, zonder het op te leggen

  DE RUACH HAQODESH openbaart het ZELF op ZIJN TIJD, als wij er maar om vragen en bidden

  Shalom, Mia

  • Hi Mia, dat de Vader meer is dan de Zoon is zeker waar, staat in Joh. 14:28
   En als je het hele hoodstuk leest, vind je veel teksten, die aangeven dat Yeshua van eeuwigheid is en JHWH zelf.
   14:9 Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vragen jullie dan nog “toon ons de Vader?”. Gelooft gij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?
   Hetzelfde in 14:20
   Vs. 23 Indien iemand Mij (Yeshua) liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren (Tora dus!) en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij (!!!) zullen tot hem komen en bij hem wonen.

   Joh. 16:28 “Ik (Yeshua) ben van de Vader uit gegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga tot de Vader” en dan antwoorden de discipelen :” we erkennen, dat u alles weet (alwetend!) …, hierom geloven wij dat Gij van God zijt uit gegaan”
   Dan volgt het bekende “Hogepriesterlijk gebed” , Joh. 17 en zie dan vs.8 : ze hebben erkend, dat Ik van U ben uitgegaan”
   vs. 12 “Ik bewaarde hen in Uw Naam, welke Gij aan Mij gegeven hebt” Daar staat dus, dat JHWH Zijn Naam aan Yeshua heeft gegeven, net als er staat van de Engel des Heren, in Wie de Naam van JHWH is, zie Ex. 23:20
   Dan Joh. 17:14 ” Ik (Yeshua) heb hen uw Woord (Tora) gegeven (zoals oorspronkelijk bedoelt, zie daarbij ook de bergrede), en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, GELIJK IK NIET UIT DE WERELD BEN.” (hoe duidelijk willen degenen, die Yeshua als mens neerzetten zonder voorbestaan, het nog horen????)
   Idem vs. 16, Yeshua is NIET uit deze wereld.
   Vs. 18 “Gelijk Gij Mij gezonden hebt in deze wereld, heb Ik ook hen gezonden” NB: Yeshua zond de discipelen, die HIj goed kende, vervolgens in de wereld. Zo heeft ook de Vader, bij Wie Yeshua in eenheid was in eeuwigheid, ook Yeshua vervolgens in de wereld gezonden, aldus de vergelijking , die Yeshua Zelf hier maakt.
   V s. 21 opdat ze allen echad, een zijn: gelijk Gij Vader in Mij en Ik in U opdat ook zij in Ons zijn.. Helderder kan het toch niet? Yeshua spreekt over de Vader en Zoon als ONS, net als in Col.1:19 wordt gesproken over de “ganse volheid” als het over JHWH gaat.
   Vs 22 Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt tot een zijn, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mijn gezonden hebt
   Vs.24 want Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld.

   Binnen de “ganse volheid” van JHWH is het inderdaad zo, dat Yeshua eerst eenheid met JHWH is in eeuwigheid, maar uiteraard op een aantal momenten namens JHWH zichtbaar optreedt en dan is de Vader meer dan de Zoon.
   Maar die gelijkheid keert weer terug na het volbrengen van die taken, als lijdende Mashiach en ook als Koning Mashiach, zie 1 Cor 15:28

   JHWH en Yeshua zijn eenheid, zie de teksten en bestaan in eeuwigheid.
   Shalom,
   Ben

   • In den beginne was het Woord en het Woord was bij Yahweh en het Woord was Yahweh
    (uit de statenvertaling)

    peshitta vertaling(Syrisch-Aramees); In het begin was het Woord en het Woord was met Ahala en het Woord was Ahala

    * en het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond

    * Thomas zegt; mijn Adonai en mijn Yahweh,mijn Heere en mijn God

    * Yeshua zegt; gelukkig die niet zien en nochtans geloven

    shalom,
    Aliyah

 24. Dag Ben,

  Je onuitputtelijke energie straalt af op je website.
  Ook je reakties op de ingezonden stukjes
  zijn vol van uitgebreidheid.
  Graag een eerste reaktie op jouw bericht
  van vanmorgen 27 oktober 2011, 10.19 u.
  Je stelt :
  “Je eerste opmerking, Joh. 17:3, laat juist zien,
  dat JHWH en Yeshua een eenheid zijn,
  het is “Vader en Zoon” kennen in een persoonlijke relatie,
  dat is eeuwig leven”.

  Helaas staat dat er niet in Joh 17:3.
  Wat zegt Yashua wèl ?

  DIT NU IS HET EEUWIGE LEVEN,
  DAT ZIJ U (VADER GOD) KENNEN,
  DE ENIGE WAARACHTIGE GOD,
  EN JEZUS CHRISTUS DIE U GEZONDEN
  HEEFT.

  Brouwer vertaling :

  ´´ Dit nu is het eeuwigheidsleven
  dat zij U kennen, de enige waarachtige God,
  en hem, die u gezonden hebt : Jezus Christus“

  In beide vertalingen wordt een zeer zwaar onderscheid
  gemaakt tussen de enige waarachtige God
  en Jezus de Christus, die door die enige
  waarachtige God is gezonden naar
  het Joodse volk destijds in Israel.

  DUS DE ENIGE WAARACHTIGE GOD
  EN JEZUS DE CHRISTUS ZIJN GÉÉN EENHEID.

  En wat is ´´eeuwig leven´´ , ´´eeuwigheidsleven“ ?

  Dat is alleen maar God en zijn Zoon kennen,
  in de zin van een relatie hebben met ze.
  Op het moment, dat je géén relatie meer hebt
  met Vader en zijn Zoon, heb je ook géén
  eeuwig leven meer.

  Eeuwig leven is iets anders dan onsterfelijk leven,
  dat we krijgen bij de terugkomst van Yashua
  in Israel bij het Joodse volk binnenkort.

  Met hartelijke groet,

  Shalom,

  Hans

 25. SHALOM BEN

  Echad = éénheid, zoals man en vrouw een éénheid vormen

  וַיְהִי-אוֹר= Er zij Licht = Yeshuä heeft de telwaarde van 613
  Merkwaardig omdat Torah ook uit 613 geboden, verboden staat

  Yeshuä haalt meerdere malen aan, DAT HIJ HET LICHT WAS, IS

  Shalom, Mia

 26. Wat gaat deze discussie diep! En wat zijn de beweringen soms heftig! Tijdens de Tachtig Jarige Oorlog was er een Bestand, http://www.innl.nl/page/775/nl een soort adempauze. En wat deden de Hollanders? Die vlogen elkaar in de haren om de juiste uitleg van een Bijbeltekst.
  Toch mijn bijdrage.
  Jezus (Yeshua) werd geboren – en laten we dit nu even niet een bevalling noemen – als een Joods kind, want Zijn moeder was een Joodse vrouw, uit het geslacht van David, wat van belang is, omdat Jezus / Yeshua beweert de Koning van Israël te zijn.
  Die positie, koningschap, kreeg Jezus niet bij de geboorte. Hij was wel voorbestemd, maar moest die positie “waarmaken” in de kruisdood, omdat het koningschap (de kroon des levens) in de zondeval was verloren gegaan en in de macht gekomen van Satan, de grote tegenstander van God.
  Die macht van de tegenstander kon Jezus (Y.) alleen maar breken door bloed te vloeien…
  1 Petrus 1 : 19
  Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam
  Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Hebr. 9 : 22 – De hele Hebreeënbrief gaat over de betekenis van het bloed van Jezus. En er staan dan ook ernstige vermaningen en waarschuwingen bij.
  Je mag aannemen dat er in de zondeval iets mis ging wat met bloed te maken heeft, zodat die mensen – in de verleiding! en de leugen – in ongehoorzaamheid terecht kwamen in de macht van de verkeerde.…
  Toen Jezus tenslotte die macht brak op Golgotha, werd Hij de Eerste mens, het Hoofd van alle broeders die na Hem op hun beurt óók de macht van Satan / het beest zouden gaan overwinnen.
  Over Jezus verschijningsvorm in de hemel kun je lezen in de Openbaring, waar Hij wordt voorgesteld als een indrukwekkende verschijning, Openbaring 19 – En Zijn Naam wordt genoemd ‘het Woord Gods’ – en Hij wordt gevolgd door Zijn broeders (er staat niets over zusters) op witte paarden, enfin, wat een eindeloos heerlijke toekomst.
  Maar hier, in deze discussie, gaat het om wedergeboorte, in de overwinning ontstaan in het bloed van Jezus, een ondeelbaar ogenblik lang (‘the twinkling of the eye’) – en dan vrij! Een eigen weg! Een eigen persoonlijkheid, net zoals Koning Yeshua (Jezus) die de eerste is.

  • Hi Peter, bedankt voor je reactie.
   In deze discussie gaat het allereerst om de Persoonlijkheid van JHWH, zover we Die uit de Bijbel met ons kleine mensenverstandje kunnen vatten en met wijsheid verwoorden.
   Maar inderdaad is het bij bekering en wedergeboorte van groot belang het juiste zicht op de Persoon van JHWH , die in Yeshua tot ons komt en voor ons mens werd vanuit Zijn Goddelijkheid, die Hij aflegde, zie Ph.2 en weer terugnam na de opstanding.
   Joh. 10:17, 18 “Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik Mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen”.
   Dit kan heel goed slaan op het feit, dat Yeshua in opdracht van de Vader Zijn Goddelijk leven aflegde (Ph. 2) en door het mens- zijn heen en de dood het weer nam in de opstanding.
   Het leven kon Hem nooit ontnomen worden, want Hij kwam zonder zonde in deze wereld, deed geen zonde (geen overtreding van de Tora !) en kon dus niet naar Gods normen beschudligd worden van wat dan ook.
   Toch droeg Hij de doodstraf, onschuldig en vrijwillig, voor ons!
   Maar het is ook uitlegbaar volgens de gedachte zonder voorbestaan, dus het is geen argument in die zin op zich; wel in samenhang met de vele andere teksten, die laten zien, dat Yeshua van eeuwigheid bestaat.
   Shalom,
   Ben

   • Shalom Ben.
    De persoonlijkheid van JHWH… Tja, dat is dan natuurlijk weer een heel ander verhaal.
    De liefdevolle Schepper in het paradijs… de grimmige God van Mozes.
    De Vader van Jezus Christus.
    In mijn bijdragen ging het vooral om het machtsvraagstuk en een weg uit de situatie waarin wij ons nu bevinden.
    Overigens, als JHWH (God, de HEER – ) Zich een Zoon verwekt, dan kost Hem dat geen moeite, Hij verandert er ook niet door.
    Yeshua legt Zijn leven af, wanneer Hij als man wordt doodgemarteld in de kruisdood.
    JHWH zag dat het goed was… en ZEGENDE.
    De zegen waarmee JHWH Zijn Schepping zegende (en ook de Shabbat) is niet verloren gegaan, omdat Jezus het koninkrijk herstelde in de dood en die “verloren zegen” terugpakte uit Satans macht tot in de Wet des HEEREN.
    In de commentaren gaat het om ‘wie is wie’ en wie is wat?
    Ik heb bijdragen geschreven over het herstel / het reddingsplan. Daarom heb ik eerlijk gezegd ook geen idee waar het verder in de commentaren nou eigenlijk over gaat.

    • Hi Peter,
     Lees het artikel zelf nog es goed, het gaat om het wel of niet geloven in een voorbestaan, een pre-existentie van Yeshua. De meesten geloven dat op goede gronden en ik ook, we verdedigen dat Yeshua van eeuwigheid bij JHWH is, eenheid met JHWH is, gewoon in de “volheid Gods” is, die Zich manifesteert op diverse wijzen op aarde.
     Ik heb herhaaldelijk die lijn genoemd en de voorbeelden er van.
     Helaas is er een dwaalleer van ouds her en die is actueel geworden in de gemeente van Alblasserdam, waar men dit verkondigd, zie hieronder de inbreng van Wim Verdouw.
     Martin Rozestraten hoort daar bij en leert dat en ook Hans Holtrop steunt dat even als Levi Z..
     Jammer, allemaal aardige mensen en broeders in Christus,maar op dit punt dwaalt men en dat is ernstig, want het geeft vanuit hen een behoorlijk ander beeld van JHWH /Yeshua.
     De consequenties hebben we hieronder wel genoemd en het brengt geestelijke verwijdering, doet afbreuk aan de eenheid, die er was.

     NB: jij schrijft over de “grimmige God van Mozes”. Dat is zo fout. JHWH is dezelfde, voor en van af Genesis tot en na Opbenbaringen en Yeshua zegt “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”, precies dezelde dus.
     Je ziet hoe belangrijk het is, ook zeker voor jou persoonlijk, om zorgvuldig met de waarheid over JHWH om te gaan, vanuit de Bijbel!
     Shalom,
     Ben

     • Op 28 oktober 2011 @ 01:16 schreef Peter_s

      Ik ben vandaag te gast bij Torah-Yeshua en dank je, Ben, voor gastheerschap. Ik ben prima behandeld, eerste klas.
      Het spijt mij uiteraard als er conflicten aan het licht komen. En ik zal wel wijzer zijn om me er mee te bemoeien.
      Maar in het algemeen lijkt het mij verstandig om goed te weten waar je mee bezig bent. Als je je kwetsbaar opstelt in het openbaar, doen ze je verdriet. En raak je verscheurd, in de slangenkuil. Bovendien, Ben, zijn er mensen die met je meelezen. En van je houden. En die willen graag horen hoe het zit. Niet hoe je te grazen wordt genomen door trollen. Ja, dank u, goedenavond, hoe maakt u het?

     • Op 28 oktober 2011 @ 09:28 schreef Ben

      Hi Peter, bedankt; je ziet het, net mensen, zoals overal, “werk in uitvoering” , zijn we allemaal.
      Wie oprecht de Ene ware God zoekt, herkend de leiding van Zijn Geest en komt verder; wie verdwaalt in eigen theorie , wordt vanzelf aan zichzelf en voor anderen ontmaskert en dient dan te erkennen, dat hij fout zat, zij het met de beste bedoelingen vaak.
      Zo zag ik zelf niet in, tot mijn 20 ste, dat ik heel persoonlijk Yeshua diende te aanvaarden als degene, die voor mij de welverdiende doodstraf droeg, dat gebed voorziet in bekering en wedergeboorte.
      Toen ervoer ik Zijn zegen en kreeg een vruchtbaar geloofsleven, wat bij elke stap in de goede richting meer gezegend werd, verzegeld met de Geest vanaf de bekering, Ef. 1:13
      Stappen zoals heiliging, vrucht van de Geest, vervulling met de Geest, volwassen doop, inzien dat de Tora van kracht blijft en dat invullen met o.m. de Moadiem (Feesten des Heren), Bijbels kosher eten,
      Liefde voor Israel en m.n. voor het overblijfsel, de Yeshua-belijdende Joden en steeds uitzien naar de komst van Yeshua ha Mashiach ben David.
      Kom langs in onze samenkomsten en geniet mee, zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
      dus vanavond weer in Purmerend:

      vr.av. 28 okt. Symfonie CrossPoint Cafetaria aan de Kerkstraat 13 hartje Purmerend,19:30 – 22:00 uur, v.a. 19 uur welkom
      Parkeertips:
      Betaald parkeren op Weerwal/Venedien ter hoogte van Action. U loopt dan door de Koningssteeg naar de Kerkstraat.
      Vrij parkeren in de buurt van supermarkt Deen of over de brug bij Zuid-Oost Beemster.
      Kerkstraat 13 bevindt zich naast Filmhuis Het Stamhuis en ligt 25 meter tegenover ingang van theater De Purmaryn.
      info: Ben Kok 033-4790336

      Shalom,
      Ben

 27. Overspeel je nu niet een beetje je hand Ben? Haal je niet Matteus 24:36 en Marcus 13:32 door elkaar?
  In de Statenvertaling staat: “Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de Engelen, die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader” – Peri de tes hemeras ekeines e tes horas oudeis oiden, oude hoi angelos en ouranooi oude ho huios ei me ho pater (Marcus 13:32).

  Wat Matteus 24:36 betreft heb je gelijk, maar dat is een andere tekst.

  Een andere onjuistheid in je betoog is dat Jezus de dag en het ure wist (Matteus 24). Je concludeert dat vanuit de lijst met tekenen, maar nergens zegt Jeshua dat hij de “dag en de ure” wist. Jeshua zegt dat “mijn Vader alleen” (Matteus 24:36) de dag en de ure weet. Vergis jij je of ben ik zo’n slechte Bijbellezer?

  Wat ik een kwalijke zaak vind Ben is dat je beweert dat de zienswijze van Wim, Hans en Levi uit de koker van Martin komt en die heeft het weer van een klein kerkgenootschap. Dat is een tendentieuze bewering Ben.

  Wim had al deze zienswijze voordat hij mij kende. En ik al voordat ik hem kende.

  Maar wat je zegt is pertinent onjuist. Lang voordat er überhaupt Christadelphians waren bestond deze zienswijze. Vanaf de eerste eeuw tot in onze tijd! Zie het boek van The Doctrine of the Trinity van Anthony F. Buzzard and Charles F. Hunting.

  Tenslotte: dat Christadelphians de Thora en de Moadiem verwerpen, het is waar. Maar wat dan nog. Wist jij alles in één keer. Was jij niet in het begin enige tijd bij het Leger des Heils en begreep je niets van alles wat jou nu dierbaar is?!

  Shalom, Martin

  • Dag Martin,
   Het lijkt me niet dat we op deze manier moeten praten; het is geen wedstrijd, het gaat er om Gods waarheid over dit alles te ontdekken en ik had begrepen, dat je het daar mee eens bent.
   Verder gaat het niet om details, maar om de vraag, of Yeshua van eeuwigheid in JHWH is en als verschijning van JHWH op aarde komt vanuit de moederschoot in de kleinst mogelijke mensenvorm of naar jouw idee, dat Yeshua pas begon te bestaan bij de geboorte en mens is als los persoon van JHWH, zonder Goddelijk voorbestaan.
   Daar dienen we goed uit te komen.
   Het is dus jammer, dat Wim , om aan te tonen, dat Yeshua niet JHWH is, met Matth 24:36 aankomt, zonder te vermelden of te weten, dat dit fout is vertaald en dan dus Marc. 13:32 daaraan gelijk stelt.
   Marc. 13:32 is inderdaad net wat anders, dus Wim haalt ze door elkaar, maar het is goed ze allebei te lezen, want dan zien we dat het er verschillend staat.
   Dus sowieso geen bruikbaar argument in de discussie dan.
   Is ook niet nodig, lees wat ik hieronder aan Mia schreef over Joh. 14,16 en vooral 17, lijkt me zonneklaar.

   Dan het punt over “dag en uur” wat niet slaat op de wederkomst, want dat legt Yeshua haarfijn uit, we zullen de dagen van Zijn komt kunnen onderscheiden aan de tekenen, die Hij noemt. Dag en uur heeft te maken met de waarneming van de maansikkel, als het nieuwe maan wordt en dan in het bijzonder op Yom Teruach.
   Die dag begint als de maansikkel wordt waargenomen en dat weet je wel ongeveer, maar niet dag en uur.
   En dat slaat dan niet op de wederkomst, maar op het moment, dat hemel en aarde voorbijgaan, volgens sommige uitleggers.
   Waarom daar de sneer bijgevoegd, of “ik zo’n slechte Bijbellezer ben wellicht?”

   Het woord “tendentieus” is ook weer zo fout om te gebruiken, ik kreeg van jou de indruk dat het ongeveer zo zat en dat ook Uri Marcus en Wim en jij deze gedachte hebben opgepikt, al dan niet van elkaar of elk apart en nu wordt dit als een belangrijk dogma uitgedragen.
   UIteraard is het een oude gedachte ; er zijn vele misverstanden rond de Bijbelse omschrijving van JHWH en daarmee samenhangend van Yeshua.
   Dan kun je dus ook gewoon op een vriendelijke manier corrigeren, wat ik niet juist weergeef, nl. dat jij niet de enige bron was, maar dat jullie elk de eigen info daarover hadden.
   Goede inhoudelijke reacties , al dan niet met correcties naar mij toe zijn prima, maar graag op een positieve manier.
   Verder wist ik niet alles in 1 keer, ook dat is overbodig om te zeggen; zie mijn geestelijke ontwikkeling bij http://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/
   Maar als de Christadelphinas zo stellig zijn in een opvatting, die maar zeer weinigen delen over het niet voorbestaan van Yeshua, dan verbaast het me wel, dat ze iets, wat wel heel duidelijk is, de Tora hoouden, niet inzien.
   Graag hoor ik, wat je van het commentaar bij Joh. 14,16 en 17 vindt, want dat is een mooie aanzet voor het weten hoe men in de Handelingentijd over Yeshua dacht, de discipelen begrepen dat heel goed.
   Shalom,
   Ben

 28. Ik heb je gisteren mijn boek JESHUA MESSIAS, de zoon van de levende God
  gegeven. Bestudeer het boek maar goed.

  Hiermee besluit ik onze internet discussie

  Shalom,
  Martin

  • Ben, ik heb zelfs als pas-bekeerde niet gelooft dat Jeshua God zou zijn. Daarvoor wilden ze me niet dopen. Ze zeiden: Je moet zeggen dat alles om Jezus draait. Ik zei: zeker, Jezus is de Messias die ons vrede met God brengt, maar het gaat dus vooral om God.
   Misschien duurt het nog een generatie voor de mensen deze simpele waarheid leren begrijpen en niet met mysteriën genoegen nemen. De kennis zal toenemen, dus dit hoop ik ook. Dat slechts weinigen dit geloven zegt niets.
   Ik bad eens de intern. bekende Bijbelleraar Ariel Berkowitz te ontmoeten en een paar weken later zat ik opeens op een gratis studieweek. Hij zei dat hij nog elke dag twijfelde over of Jeshua God is, maar bang was hem de eer te ontnemen. Ik zie het andersom: Vader JHWH deelt met niemand zijn eer! (Berkowitz leert trouwens ‘eens gered, altijd gered’, een andere grote Chr. dwaling.

   In elk geval zou je het een betere kans moeten geven door bv. Martin zijn boekje te lezen, Wim zijn artikelen. Ook Kees Bloed is hier de afg. twee jaar zelfstandig achter gekomen.

   God is een god voor de armen van Geest en hij gaat zich niet in verschillende personen manifesteren. Dat kan niet, want hij is geest en is onveranderlijk.

   Ik veroordeel je niet tot afgoderij, ik meen alleen dat je overtuiging Bijbels gezien afgoderij is. Nogmaals zeg ik dit. Messias zal je beoordelen.

   • Uri Marcus is trouwens ook een Mess. belijdende Jood en die gelooft ook niet in een driekoppige Griekse god.
    Zijn boek is bijna klaar.

    • Hi Levi, ik ken hem niet, maar ik weet, dat hij als zeer controversieel wordt gezien in de Messiaanse kringen.
     En geloven in een driekoppige Griekse god of in 3 Personen in de Godheid, dat geloven wij ook niet, dus niet nodig om dat op te merken,
     JHWH is echad en komt tot ons in meerdere verschijningen, zoals ik in mijn laatste reactie aan jou met de Bijbelse voorbeelden heb uitgelegd.
     Shalom,
     Ben

   • Hi Levi,
    Dank voor je mail; je standpunt is duidelijk en het mijne ook. Ik ga uit van de goede bedoelingen van de ca. 5 broeders uit Alblasserdam, die Yeshua niet wensen te zien als van eeuwigheid, als JHWH in mensengestalte op aarde in meerdere gedaantes door de tijd heen als Engel des Heren, Melchizedek, Sjechina, mensengedaante bij Abraham, ouders Simson en Jacob.
    Jullie zien Yeshua als een mens in Maria verwekt door JHWH , pas ontstaan dus 2000 jaar terug.
    Omdat geen mens JHWH kan zien en dat overleven, manifesteert Hij Zich juist in voor ons nog te vatten hoedanigheden, zodat we Hem zo goed als voor ons beperkte menszijn mogelijk is , kunnen begrijpen.

    Besef, dat we als geloven dagelijks bij moeten leren en in dat proces kunnen goed bedoelende gelovigen nog al es verdwalen.
    Eens gered, altijd gered is onzin, dwars tegen de Bijbel in.
    Dat de koranafgod Allah dezelfde zou zijn als JHWH is meer dan onzin, is Godslastering.
    Dat Yeshua niet het spiegelbeeld van JHWH zou zijn, van eeuwigheid, is op zijn minst dwars tegen de Bijbel in, ik heb genoeg teksten genoemd inmiddels en als ik jou e.a. aan mag raden: loop die teksten even langs, vooral wat ik aanhaal uit Joh. 1,14, 16 en 17 en Hebr.1
    Natuurlijk kunnen we van mening verschillen en sommige punten zijn minder zwaarwegend dan anderen, maar dit verschilpunt raakt de aard en Persoon van JHWH en daar zou ik toch echt heel erg voorzichtig mee zijn.
    Je ziet hoe er hier over gedacht wordt, iedereen behalve jullie 4 of 5 staat op de overtuiging, dat Yeshua van eeuwigheid is en als JHWH in mensengestalte aan ons mensen is geopenbaard, daarom ook dat Hij zegt:” Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” Joh. 14:9
    Daarnaast sprak ik nog een paar voorgangers en geestelijk leiders persoonlijk, jullie standpunt wordt door 99% van de gelovigen , die ik ken, die de Bijbel serieus nemen en oprecht God zoeken, afgewezen.
    Zorg dat je uit deze misleiding weg komt, voor je verder verdwaalt.
    Shalom,
    Ben

    • We kunnen het niet eens worden.
     Toch meen ik dat we verbonden kunnen zijn in Jeshua, als Messias. Dat geeft ons de Geest van het Zoonschap tot inwoning, en daarvoor hoef je niet te geloven dat Jeshua een uitdrukkingsvorming van de Vader is. We kunnen elkaar dus toch nog de broederhand schudden.
     Ik houd al bijna een half jaar bijna dagelijks je site bij, al morde ik laatst wat over jouw overtuigingen van Jeshua als God. Toch zette ik dit door, omdat ik de Eenheid nog kan vinden in Messias (zoals net beschreven). Ik hoop dat jij dit ook kan beamen en ons toch als broeders in Messias Jeshua te zien.
     Ik bedoel met je site, de Facebook pagina.
     Dat weinig mensen dit geloven, over dat alleen Jah God is, is in lijn met Jeshua zijn uitspraak of hij nog (het ware) geloof zou vinden. Bijna niet dus.
     De Messias zou ‘een profeet zoals Mozes’ zijn, vlg. De. 18:15. Ik zie hem als mens tijdens zijn leven, de laatste Adam, vol van de Geest.
     Maar laten we niet vergeten dat we nu nog Jezus naar het kruis kennen. We kennen hem beide als verheerlijkt, naast de Vader en laten we ons verder naar de Vader uitstrekken. Niet naar Jezus, want we zijn al in Jezus, in Messias, als je hem dus als Messias belijdt. Dan brengt hij je naar de Vader, naar God, de voleinding des geloofs.
     Ieder zal zich verder zelf moeten verantwoorden.

     Shalom

 29. @ Ben Kok, (joods-christelijk pastor)
  Hallo Ben,
  in mijn laatste bijdrage gaat het om Koning Yeshua.
  Het machtsvraagstuk wordt beschreven. Als je het niet kunt gebruiken in de ‘comments’, wil je het dan toch bewaren? Vanmiddag, op de fiets in het bos, bedacht ik dat het speciaal voor jou is geschreven, Shalom
  Peter

  • Hi Mia, prachtige tekst , die de King James vertaald als: God heeft Zich geopenbaard in het vlees.
   Maar het moet dan toch zijn: Yeshua heeft Zich geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest (immers Hij had geen zonde gedaan, hield de Tora naar Gods bedoeling) en dus kwam de Geest na Zijn opstanding en hemelvaart..
   “Is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid.”
   En dan kom ik vanuit deze link op Joh 1:18
   “Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vader is (heel dichtbij , een met de Vader), Die heeft Hem (JHWH) doen kennen.”
   Omdat HIj het spiegelbeeld van de Vader is en Hij kwam onder ons, omdat JHWH in Zijn ganse volheid dat niet kan, we zouden verteerd worden door Zijn heiligheid. Dus komt Hij in Yeshua.
   Snappen degenen, die Yeshua Zijn eeuwigheid en Zijn Gode gelijk zijn (Ph. 2) ontzeggen, het nu ook ?
   Shalom,
   Ben

 30. Beste Ben, als ik het goed heb verstaan , zijn er broeders die Yeshuä zijn voorbestaan zijnde bij YHWH verloochenen!

  Yeshuä was reeds voor ABRAHAM, hoe leggen zij dit dan uit?

  Yeshuä Was reeds van in den beginne, hoe begrijpen deze broeders dat dan.

  Matheus leert dat Myriam zwanger te zijn uit de heilige Geest.

  Humm vele vragen rijzen hierdoor op

  In de wekelijkse torah studies, zien we Hoe Yeshuâ reeds aanwezig was, ALS DE ROTS,

  Yeshuä is niet een engel, zoals de JG leren,
  Yeshuä kwam als mens onder de mensen

  Als de verwarring in YHWH’S GEMEENTE heerst,
  Ernstige zaak, hiervoor dient elkeen in gebed tegaan
  om leiding van de Ruach te verkrijgen, zodat de misleider geen voet zal krijgen
  Samen zoeken wat YHWH door ZIJN WOORD YESHUÄ wilt openbaren.

  We gaan straks de shabbat in, laten we vooral ZIJN RUST zoeken,
  Vragende om ons ZIJN WAARHEID

  Shalom, Mia

  • Hi Mia, ja , dat heb je goed begrepen, maar dat staat vanaf het begin in mijn artikel en daar ging en gaat voortdurenend de discussie over onder dat artikel.
   Dank voor je reactie, je hoort daarmee tot de 99% die weet en gelooft, dat Yeshua van eeuwigheid bij JHWH is en als JHWH in mensengestalte, (wat we dan de Zoon noemen) tot ons is gekomen.
   Shabbath shalom,
   Ben

   • Beste Ben

    Toch even dit voordat er een misverstand ontstaat

    Ik geloof NIET dat Yeshuä de Almachtige zelf is

    Wel geloof ik dat Yeshuä uit de Vader is ontsproten,
    HIJ WAS HET WOORD ; dat YHWH SPRAK;
    daardoor ook in het éérste verbond als de rots die meeging,
    elk woord dat YHWH sprak = Yeshuä zelf

    Het woord dat Mens is geworden

    Dat is geheel wat anders, dan dat Yeshuä enkel mens zou wezen

    Shalom, Mia

    • Hi Mia het ging vooral om het wel of niet voorbestaan van Yeshua en daar zijn we het over eens, Hij is van eeuwigheid.
     Maar de daaraan gekoppelde vraag is dan onvermijdelijk: hoe zie je JHWH, Yeshua en de Ruach ha Kodesh ?
     Geen 3 Goden, dat is heidens.
     JHWH is echad.
     Dus hieronder hebben we een lijn aangegeven, ik hoef dat niet meer te herhalen hoop ik?
     Ben je het daar niet helemaal mee eens, vertel dan hoe jij dat ziet van uit de Bijbel en zo leren we van elkaar.
     Shabbath shalom,
     Ben

 31. Een website die het lezen waard is:
  Michael S. Heiser, Ph.D., Hebreeuwse en Semitische Studies, University of Wisconsin-Madison

  Dit is zijn homepage:
  http://www.michaelsheiser.com/

  Hier bewijst hij dat Elohim enkelvoud is:
  http://www.sitchiniswrong.com/Elohim/Elohim.htm

  Kijk vooral eens rond op deze site want hij is zeer de moeite waard.

 32. Poeh poeh wat een ingewikkelde theologische discussie zeg. Ik zal er niet over oordelen. daarmee kan ik me goed vinden bij dat we God gewoon niet kunnen bevatten.

  De basis blijft wel dat we Yeshua zien als Messias, onze verlosser. Hij was de levende Tora en alleen door Hem kunnen wij behouden worden. Gelukkig zien de broeders uit Alblasserdam dat ook zo, toch?

  • Hi Vincent,
   Het is een heel belangrijke discussie, want alleen als je de Vader goed kent door Yeshua, dan ben je in staat valse goden te onderscheiden als afgoden, zoals de koranAllah.
   En als je een vals beeld van Yeshua schetst van uit de Bijbel, dan zie je ook de Vader niet meer goed, want Yeshua zegt Zelf: wie Mijn gezien heeft, heeft de Vader gezien.
   Dus, als je net als in de visie van de gemeente Alblasserdam, Yeshua als mens ziet (!), bestaand los van JHWH net als wij gewone mensen, dan is de stap naar een verkeerd beeld van JHWH al gezet.
   En als een gewoon mens, die letterlijk ca. 2000 jaar geleden uit Maria is geboren, zonder eeuwigheidsbestaan dus,
   dan is dat al een veel beperkter verhaal dan Yeshua, die JHWH gelijk was en vervolgens dat Gode gelijk zijn afgelegd heeft en in mensengestalte tot ons kwam, in de kleinst mogelijke vorm als embryo in de moederschoot en opgroeide, voor ons de doodstraf droeg, opstond uit de dood en de Naam boven alle Naam kreeg, dus JHWH.
   Dat lees je gewoon in Ph. 2:5-11
   Ik hoop dat je het verschil ziet en ook dramatiek van het verdwalen in deze oude valse theorie met vergaande gevolgen.
   Shalom,
   Ben

   • Hmmm…. Dat Wim Verdouw als een van enkele voorgangers in Nederland met jou, Ben, die verklaring in de krant kon tekenen tegen Allah en de Islam, moet toch wel duidelijk maken dat wij niet denken dat Allah ook God is?
    Als je Jeshua als Messias belijdt ken je de Vader, omdat je de Geest ontvangt, en zul je niet snel in allerlei dwalingen over God verkeren.
    En ja, Vincent, – zoals hierboven gezegd is – wij belijden hem als Messias.
    Maar ook als de Zoon des Mensen, wat betekent, een gewoon mens (de mens was zonder zondelast geboren, Adam, en Jeshua ook).
    Mozes zei ook dat een profeet zoals hij zou opstaan, hij had het niet over een Godmens.
    In Jeshua verbonden

    • Hi Levi,
     Die verklaring staat niet in de krant, maar op deze website: http://tora-yeshua.nl/2010/08/voorgangerspredikanten-e-a-steunen-vvdcdapvv-coalitie/
     En ik verwacht, dat al die voorgangers, ruim 30, de gangbare mening delen, die ik heb verwoord hier, nl., dat Yeshua van eeuwigheid is en als God in mensengestalte tot ons kwam.
     Van Peter Nissen, Charlie Lengkeek, Feike ter Velde en Jan van Barneveld vernam ik dat concreet, de rest heb ik niet gesproken, maar ken ik er goed genoeg voor.
     Verder staat onder dit artikel “Wie is God” nog de met ons instemmende reactie van David Warnink en met mij mee zijn dat al 6 voorgangers, die hetzelfde standpunt hebben; ik weet zeker, dat alle 30 daar zo over denken.
     Maar het gaat nu niet om Allah als afgod te onderkennen, dat begrijpt Wim goed met zijn ondertekening. Het gaat nu om Yeshua, alleen maar mens of volgens Ph. 2:5-11 Yeshua, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn heeft afgelegd ….
     Het is duidelijk voor mij en 99% van de joods-christelijke en christelijk gelovigen.

     Yeshua “als een profeet net als Mozes” wordt weersproken in Hebr. 3:3, waar duidelijk staat dat Yeshua meer is dan Mozes.
     Meer dan een profeet dus.
     Ik stop nu met herhalingen, het lijkt me voldoende.
     Shalom,
     Ben

 33. wie is God? het wemelt van de goden, is God ook G’d of geen van beiden

  deze reactie heb ik eerder geplaatst ,maar is verwijderd?

  Ben,ik hoop dat mijn reactie nu blijft staan,zodat de mensen bewust worden,wat het betekent om G’d te schrijven ipv God…

  shalom
  Aliyah

  • Hi Aliyah, ik denk dat het totaal onbelangrijk is; onze Vader wil volgens Ex.3 tot in eeuwigheid “God van Abraham, Isaak en Jacob” worden genoemd of JHWH.
   Dat is veel rijker dan God of G’d.
   Shalom,
   Ben

   • hi Ben, ik denk dat het heel belangrijk is om de Schepper bij ZIjn Naam te noemen ,zoals Hij Zichzelf geopenbaard heeft,ik zie dat velen de naam G’d gebruiken als variant op God en dat is een zeer kwalijke zaak…

    shalom,

    Aliyah

 34. in de statuten van Alpha Ede (chr. studentenvereniging) staat als grondslag:
  – De eenheid van de Vader, de Zoon, en de heilige Geest in God.

  Klopt dit Bijbels gezien, kan ik dit ondertekenen als ik lid wil worden?

  Er staat overigens nog meer:
  – De ene Katholieke Kerk, die het lichaam van Christus is en waartoe de gelovigen behoren.

  Dit lijkt mij ook niet helemaal koosjer..?

  • Hi Vincent, goede vraag.
   Er staat niet “Rooms Katholiek”; katholiek betekent “algemene kerk” in dit geval, of “het lichaam van Christus”. Dus dat lijkt me geen echt probleem.
   Ook “eenheid van Vader, Zoon en Geest” kun je opvatten zoals je wilt: 3 Personen en toch 1, dat is fout,hoewel velen dat wel geloven.
   Maar opgevat als” JHWH manifesteert Zich in de hoedanigheden van Zoon en Geest” is het prima.
   Alleen als je gelooft, zoals men in Alblasserdam tot mijn grote verdriet dus doet, dat de Zoon een schepsel is van 2000 jaar terug , een mens die geen eeuwigheidsbestaan bij JHWH .had voor de geboorte uit Maria, dan juist is er een probleem met het tekenen van deze verklaring.
   Want die ondertekende eenheid is dan van een heel andere orde.
   Maar zolang jij deze getekende formulering uitlegt als de Ene ware God, JHWH, God van Abraham, Isaak en Jacob, zou ik er geen probleem van maken; wel een goed gesprekspunt met de studentenvereinging op enig moment.
   Maar aan gesprekspunten geen gebrek, nadat ze echt Yeshua hebben aanvaard als de Zoon, zoals in Ph. 2:5-11, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk niet voor Zichzelf houdend, maar dat voor ons allen afleggend, (!) en weer oppakkend na de opstanding, de naam boven alle naam verkrijgend, JHWH dus, kun je nog genoeg bespreken, nl. de Tora-Yeshua lijn, Handelingengemeente zijn.
   Shalom, de rijke zegen van onze Vader bij je studie,
   Ben

 35. Op 3 november 2011 @ 21:00 schreef Marie-Jose

  Beantwoorden

  Ben

  Ik heb n vraag, naar aanleiding van je schrijven.

  Ik geloof dat God zelf kwam in Yeshua/Jezus,
  Yeshua is dus God in mensengedaante naar mijn overtuiging.
  Maar Yeshua verrees, kreeg n verheerlijkt lichaam en ging zo naar de hemel terug.Alwaar Hij nu onze advocaat en Hogepriester is.
  Dus God (geest en onzichtbaar) is in de hemel, en Yeshua met Zijn verheerlijkt lichaam is in de hemel.
  Dat zijn toch 2, die tegelijk EEN zijn in de hemel.
  Hoe zie jij dat?

  Voor de grondlegging der wereld was Yeshua er ook al als het woord ( wat ik me daarbij voor vorm voor moet stellen weet ik niet) maar dat is ook 2 in de hemel.
  Dus waren er 2 en nu zijn er weer 2.
  Ik bedoel dit absoluut niet oneerbiedig, maar t zijn wat gedachten van me en ik vroeg me af hoe jij dit beziet.

  Marie-Jose

  • Hi Marie Jose,
   Welkom met je prima vraag.
   Het blijft een mysterie, de Persoonlijkheid van JHWH,de “volheid Gods”. Ik neem aan dat je alles gelezen hebt, dus ik ga in op je specifieke vraag.
   Yeshua zegt in zijn gestalte als mens: “Ik en de Vader zijn een (eenheid)”
   Dus JHWH is in de hemel als de voor ons onzichtbare Vader en het spiegelbeeld, de Zoon, de zichtbare werkelijkheid, is op aarde. Of aan de rechterhand Gods in de hemel na de opstanding.
   Zie Hebr. 1:3, Yeshua is het spiegelbeeld van JHWH, de afdruk van Zijn Wezen, de afstraling van Zijn heerlijkheid.
   Als jij voor de spiegel staat en je ziet je zelf, hoeveel personen zijn er dan? Jij en je spiegelbeeld, 1 persoon, maar je ziet er wel 2 en de ene kun je voelen, vastpakken, de andere alleen als beeld zien.
   De vergelijking komt me hier en nu te binnen en ik hoop er iets duidelijk mee te kunnen maken. Helaas gaat zeker over dit onderwerp elke vergelijking mank en ik bedoel met “spiegelbeeld” de zichtbare werkelijkheid van JHWH en allerlei gedaantes als mens bij Abraham, Engel des Heren, Melchizedek, etc., Yeshua dus in al die gevallen.
   Of H2O, de scheikundige samenstelling van water, zichtbaar in ijs, water en stoom, heel verschillend en toch 1 materie, ook een aardige vergelijking.
   Zie verder de visioenen van JHWH met Yeshua nauw verbonden, in Ez. 1:29, Daniel 7, Opb. 5 en daar moeten we het mee doen, juist als je nog meer wilt weten dan het Woord openbaart, loop je vast.
   Maar in de eeuwigheid van Zijn Koninkrijk komt er meer duidelijkheid, dat is zeker.
   Onder aan het artikel hierboven noem ik ook ruim 10 opties, die in elk geval onBijbels zijn, dat geeft ook duidelijkheid.
   Shalom, hoor graag meer van je, wees welkom in onze samenkomsten , zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
   Ben

   • hi Ben, weet je wat ik niet begrijp? dat je nooit hoort over Genesis 1:26 waar Yahweh zegt; Laat ons mensen maken naar ons beeld,naar onze gelijkenis

    wie is’ons’ in Genesis 1:26? zijn er dan twee Scheppers? de mensen maken er van alles van,alleen de Ruach,Yahweh’s Geest openbaart en leidt in alle waarheid en geestelijke dingen zijn alleen geestelijk te bevatten

    *er zijn geen twee goden,twee scheppers of wat dan ook,dat blijkt uit de geloofsbelijdenis uit Deutronomium 6:4

    ps als ik Genesis weer lees en goed tot me door laat dringen wat daar staat geschreven,dan ben ik wederom diep onder de indruk van Yahweh’s werken,Zijn Almacht…

    shalom,
    Aliyah

    • Hi Aliyah, ik moest er net aan denken vanavond, wij zijn geschapen naar beeld en gelijkenis van JHWH en Yeshua is Zijn spiegelbeeld. Dus in zekere zin lijken we op de Schepper en daar is nog veel over te zeggen.
     Ik schreef al eerder over Elohim als meervoud, wat enkelvoudig vervoegt wordt, dus JHWH Elohim is echad, eenheid, maar een eenheid van Geest Ziel en Lichaam, zou je kunnen zeggen, in eerbied gesproken.
     Het “ons” is te vergelijken met het bekende “majesteitsmeervoud” van “wij, Beatrix, koningin der Nl., etc.”, een manier van spreken dus, want verder vind ik het schandalig, dat ze zich met majesteit laat aanspreken, dat komt alleen aan JHWH toe.
     Shalom,
     Ben

 36. Op 3 november 2011 @ 22:08 schreef Marie-Jose

  Beantwoorden

  @ Ben

  Ik weet dat wij enkel in n donkere spiegel zien, versluierd als t ware.
  En zo heeft onze Schepper dat gewild.

  Maar ik ben n zoeker en ik wil de dingen graag begrijpen, voor zover mogelijk met mijn menselijk verstand ( smile).

  Daarom zal ik vertellen hoe ik t zie.

  Ik ben MJ, in t echt kan je me zien, voelen en ervaren.
  mijn geest kan je niet zien, die zit ergens in me.
  Maar ik denk dus ik besta en BEN dus n levende ziel/geest.
  En ik HEB n lichaam.
  God is geest en woont in n ondoordringbaar licht,
  en niemand zal God zien en leven.
  Maar Hij is er.
  Hij bereidde zich n lichaam, om gezien te kunnen worden zonder dat er doden vielen.
  Dat lichaam is Zijn behuizing tijdens Zijn leven op aarde, net zoals ons lichaam onze behuizing is op aarde.
  Dus daarom vroeg ik zijn er nu 2 in de hemel.
  God die geest is niet te zien.
  En het verheerlijkte lichaam van God als mens.
  Want dat verheerlijkte lichaam is er nu eenmaal, en ten hemel gevaren volgens de bijbel.

  Ik ben tegenwoordig n feitelijk bijbels christen,
  met de lijfspreuk:
  “Als het er niet staat………staat het er niet”.
  En ik hoor mensen vaak iets beweren wat er niet staat.

  MJ

 37. Op 3 november 2011 @ 22:14 schreef Marie-Jose

  Beantwoorden

  Ben ik ben al uren aan t lezen hier,
  want voor je vragen steld moet je weten waar t over gaat.
  Net las ik iets in je uiteenzetting waar je mee begint.
  En ik heb daar n praktische en reschtstreeks vraag over,

  denk jij dat God n eitje van maria nodig had/gebruikt heeft om n baby te creeéren?
  of
  Heeft God n compleet embryo ingeplant wat Jezus werd bij geboorte?

  MJ

  • Hi Marie Jose,
   M.i. heeft JHWH de zichtbare werkelijkheid van Zichzelf, Yeshua, als compleet embryo , mens in de kleinst mogelijke vorm, van uit de hemel als mens naar de aarde doen gaan, zie Ph. 2:5-11
   “Yeshua, in de gestalte Gods zijnde, heeft het Gode gelijk zijn niet voor Zichzelf gehouden, maar heeft dat afgelegd en is aan de mensen gelijk geworden” ….en is weer verhoogd, heeft de Naam boven alle Naam gekregen, dat is dus dan JHWH”
   Shalom
   Ben

 38. Op 3 november 2011 @ 23:29 schreef Marie-Jose

  Beantwoorden

  De zichtbare werkelijkheid van Hemzelf
  dat vind ik n mooie omschrijving.

  MJ

  • Ok MJ, so far so good en lees dan daarbij Dt. 29:29 , dan denk ik, dat we het zo in goed vertrouwen als kinderen van de Vader aan Hem kunnen overgeven, conform Zijn Naam:
   Ik ben, die Ik ben. Of ook: Ik zal zijn, die Ik zijn zal.
   Zijn Naam is wonderbaar, letterlijk wonderbaar, een mysterie en toch zo herkenbaar in Yeshua.
   Shalom,
   Ben

  • Ben inderdaad, de zichtbare werkelijkheid van Zichzelf! met andere woorden; Yeshua,de Heere Jezus,die in de gestalte Gods, het aan God gelijk zijn niet als roof heeft geacht, moet je deze woorden eens goed door je heen laten dringen; in de gestalte Gods zijnde.

   Wat ik ook tegenkom is het volgende; dat Yeshua,de Heere Jezus deel had aan de menselijke natuur en dat is volgens mij een misvatting…als de Bijbel spreekt over’menselijke natuur’dan wordt daarmee toch bedoeld de mens die werelds is,die in zonde leeft,die niet door de Ruach,Yahweh’s Geest geleid wordt,maar de werken der duisternis doet…

   Yeshua kwam in het vlees,werd Mens,doch zonder zonde,dat alleen al is een feit dat Hij niet 100%mens was zoals wij.Wij zijn 100% mens,doch in Yeshua een nieuwe schepping,overgezet uit de duisternis in het licht,in Kollossenzen 1:13 staat het heel mooi omschreven; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon ZIjner Liefde!

   shalom,
   Aliyah

 39. Boqer tov

  Laten we deze dag met een positieve noot beginnen

  CMK Looft den Heere uit Vaassen zingt ‘De Hemelen juichen’ in Nederland Zingt vanuit de Martinikerk in Doesburg.

  • Prima Mia, alleen de videolinks gaven niet aan, wat er afgespeeld moet worden, dus die heb ik weggehaald, als ze van belang zijn, stuur ze dan nog een keer aub en anders:
   shabbath shalom,
   Ben

   • Oei, Ik weet niet wat er fout is gelopen

    Ook SHABBAT SHALOM

    • Nogmaals eens proberen

     Hopelijk lukt het nu wel

     De Hemelen juichen

     http://www.youtube.com/watch?v=Ln1kLuApZlA&feature=related

     • Op 4 november 2011 @ 16:00 schreef Ben

      Het kerkkoor zingt een mooie tekst, niets mis mee, ” “s Heren wet verspreidt nochtans een wereldwijde glans”. Maar wat doen deze kerken met de Tora, met ’s Heren wet” dus ? Doorgaans is dan de wet weer vervuld en dus afgeschaft, terwijl we inmiddels hebben ontdekt: “vervuld, voorgeleefd en dus ter navolging, vanuit de genade van Yeshua”.
      Shabbath shalom,
      Ben

     • Inderdaad Ben, een zeer mooie tekst,

      Mochten ze het nu eens gaan begrijpen, en gaan doen

      De torah of (wet) is aan allen gegeven,
      Psalmen zijn aan allen gegeven, ben nog andere liederen van de psalmen aan het beluisteren, mooi gezongen door dat mannenkoor

      Zing psalmliederen tot Hem met cimbalen, een lofgezang voordat we ZIJN SHABBAT INGAAN

      Shabbat shalom, aan allen de Vrede die boven ons verstand gaat

  • Mia,leuk ben je ook christen?

   Aliyah

   • Aliyah wat een nepvraag

    Je kent mij reeds jaren, en je weet heel goed waar ik voor sta

    Dus nogmaals Ik ben een volgelinge van de Joodse Mashiah Yesuä Hamashiach
    Christen werdt later door de heidenen aan de Messiaanse gegeven,
    Christus is de vertaling van DE GEZALFDE

    Mashiach komt van het werkwoord;zalving למשוח lemashuach

    Christendom wordt teveel met afgoderij gezien
    Jezus die geboren zou zijn op 25 DEC; enz???

    Mia

    • Inderdaad een nepvraag, want als we ons als gelovigen de correcte naam zouden geven, dan spraken we over “mensen van de weg”, Hand.9:2 en in Hand. 11:26 werden we “gezalfden” genoemd, Mashiachvolgers, christenen dus.
     Het RK christendom staat bol van de afwijkingen, ingevoerd heidendom en antisemitisme, dus de term “christen” vraagt wel enige toelichting.
     Joods-christelijk gelovige is de benaming, die ik meestal kies, dat geeft iets meer duidelijkheid en nodigt uit tot gesprek en vragen daarover.
     Shabbath shalom,
     Ben

 40. Op 5 november 2011 @ 00:19 schreef Henk L te E.

  Beantwoorden

  Wie of wat is God? God is geest, en eigenlijk zijn wij mensen dat ook, alleen met
  vleselijk omhulsel. Wat wij MOETEN doen is proberen, door het geloof in Hem zoveel mogelijk in zijn voetsporen te wandelen. Hem navolgen in alles, woord, daad, doen, laten, gedachten, kortom in alles. Wij moeten ons van de wereldse
  dingen afzijdig houden, en proberen in het geloof te leven/handelen naar Zijn geest, wij zijn immers navolgers. Wanneer wij dit doen ontdekken we, wie wat God is !!!

  • Hi Henk, hoe is het met je? Goed wat van je te horen en natuurlijk ben ik het van harte eens met je praktische antwoord.
   Tora-Yeshua: leven vanuit de genade en vergeving in Tora en Yeshua geopenbaard , doen wat er staat in de Tora , zoals Yeshua dat voorleefde, vanuit de leiding van de Ruach ha Kodesh (Heilige Geest).
   Dan is studie en discussie om verder te komen prima en noodzakelijk, maar uiteindelijk gaat het om hoe we er in de praktijk gestalte aan geven.
   Shabbath shalom,
   Ben

 41. Ik heb mij zelden verbaasd over zoveel misleiding en arrogantie.
  De mens die de mens op gaat leggen, met een groot aantal woorden, die heel simpel met Gods Woord te weerleggen of te bevestigen zijn.
  Ik kom na deze niet meer hier.
  Hoop wel dat dit geplaatst wordt ter eerlijkheid van vrij mogen denken en leren wat God van ons verwacht.
  Men mag mij wel mailen. Sabbatsrust@hotmail.com
  Mijn mening volgt nu, zo ik het in Gods Woord lees.
  Jezus is de Zoon Van God.
  1 ¶ Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke,
  2 gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.
  ====
  5 En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
  Jezus had al de eer van God toen Jezus bij Zijn Vader en onze vader woonde.
  Hoe zouden wij dat mogen ontkennen?
  ====
  Kan God liegen? Maakt God er een sprookje van?

  Mt 17:5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!
  Mr 1:11 En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
  Mr 9:7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!
  ====
  Joh 15:24 Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.
  Mij en Mijn Vader!!!!
  ====
  Opb 14:1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
  De Naam van Zijn Vader!!!!
  ====
  Opb 7:17 Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
  Het Lam/Jezus zal hen weiden en God zal hun tranen afwissen.
  ====
  Want Jezus heeft alles van Zijn Vader en wij hebben alles van Jezus van wat Jezus van Zijn Vader heeft gehoord en gezien.
  ====
  En de drieëenheid in drieen?
  Is niet zo moeilijk als men niet zo moeilijk wil denken.
  Joh 14:20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.
  Geestelijk één zijn. Dat is wat anders dan fisiek één zijn.
  Joh 17:21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
  Opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
  ====
  Waarom zullen wij dan niet gaan geloven????
  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  • Hi Marten,
   Het lijkt me, dat je helemaal op onze lijn zit, nl dat Yeshua van eeuwigheid in JHWH is en als mens onder ons is geweest als verschijning van JHWH in mensengestalte.
   Natuurlijk zijn de andersdenkenden uit Alblasserdam aan het woord op enkele momenten en dat weerleggen we dan in de geest, zoals jij ook schrijft.
   Wat is je probeem dan , terwijl je ons steunt in de Bijbelse visie?
   Shalom,
   Ben

  • beste Marten Dek, je zegt dat je je zelden hebt verbaast over zoveel misleiding en arrogantie, nou ik zou zeggen; verklaar je nader,want wat bedoel je daarmee?
   Als ik je schrijfsels elders zie, dan is dan eerder jouw stijl.

   Aliyah

 42. Joh 17:5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

  Die ik bij U had, bij u had, eer de wereld was.
  Alle eer is bij en van God.
  Ook de eer die Jezus van mensen ontvangt.
  Want Jezus is en blijft de zoon van God/het Lam voor alle eeuwigheden.
  De Bijbel zegt het en de Bijbel is het Woord van God.
  Met vr. gr.
  Marten dek.

 43. U mailt Ben, dat Peter Nissen e.a. allemaal Jeshua als god belijden..
  maar Peter Nissen zei mij een paar dagen geleden persoonlijk hij Ben Awraham (ook in de lijst) in huis haalde terwijl hij de godheid van Jeshua in het midden liet. Deze M. Jood zei dit ook nog in zijn preek! Dat we daar niet over moesten ruzieeën, maar dat het in het midden gelaten kan worden!
  Hij weet het ws. ergens wel, maar wij laten het niet meer in het midden!

  • Hi Levi,
   Ik heb Peter persoonlijk gesproken en ook Elhanan be Avraham, op ma.av. in Nijkerk voor, tijdens en na zijn spreekbeurt, waar ik was, juist om deze Yeshua belijdende Jood te leren kennen.
   Iemand uit de zaal vroeg hem naar Yeshua, God of niet?
   Hij legde e.e.a prima uit, helemaal in onze lijn hier, Yeshua is de Memra, de Logos, de zichtbare werkelijkheid van JHWH, die Geest is. Yeshua is de “heilrijke rechterarm van JHWH” , uiteraard net als JHWH van eeuwigheid tot eeuwigheid, de alef en de tav, de eerste en de laatste.
   Dat Elhanan er niet op in ging op de vr.av.vorige week, was, omdat hij bij het onderwerp wilde blijven wat er toen speelde. Maar toen het paste in de context van de avond, was Elhanan klip en klaar.
   Van harte hoop ik,, dat je ook naar de link van Peter Steffens luistert, eveneens klip en klaar.
   Shalom,
   Ben

 44. Hallo en shalom allemaal,

  Wie is G’d? JHWH is Echad.Schepper, Verlosser, Heilige Geest. Ik lees het in de bijbel maar verstandelijk begrijpen doe ik het niet. Eerlijk gezegd stopt mijn hoofd gewoon met denken wanneer ik mijn best doe om dit te begrijpen, het gaat mijn verstandelijke vermogens te boven.
  En hoe zal ik dit nu dan voor mijzelf oplossen? JHWH spreekt Zelf, IK BEN: Echad, jouw Schepper, jouw Verlosser en, onzichtbaar als wind, wil Ik dat Ik in\met Mijn Geest ben, met/in jouw.
  Duidelijker word deze eenheid van G’d er voor mij niet op, maar ja, U spreekt… En G’d, amen ja amen. Zo is het en zo zal het dan ook zijn in mijn hart zijn en in mijn mond. JHWH; IK BEN DIE IK BEN, is Echad.
  Bovenstaande is geen inhoudelijke reactie op de bovenstaande discussie maar een stukje van mijn geloofsbeleving.

  Zo kwam ik een ‘presentatie’ tegen over dit onderwerp. hier de link:

  http://www.messiaanshetlevendwater.be/Presentaties/Echad/echad.pps

  Deze zijn ook mooi om tot je te laten spreken:

  http://www.messiaanshetlevendwater.be/Presentaties/Yeshua/Copy%20of%20Presentatie%20lofprijsavond.pps

  http://www.messiaanshetlevendwater.be/Presentaties/Heilig/God%20van%20wonderen.pps

  Ellen

  • Hi Ellen, mooie bijdrage; maar ik hoop dat je na alle uitleg toch wel tot een duidelijke uitspraak kunt komen over de vraag, waar het hier om gaat: Is Yeshua van eeuwigheid bij de Vader en dus ook God, waarna HIj zijn God-zijn aflegde, mens werd en door de dood heen opstond om weer echad met de Vader te zijn of niet?
   De optie waar de andersdenkenden in dit geval voor gaan, of beter gezegd, het dogma, is , dat Yeshua geen God is, maar mens, verwekt in de schoot van Maria met haar DNA/eicel/genen.
   De vraag is dus: is Yeshua eveneens God of alleen maar mens, zoals in net omschrijf?
   Lees Ph. 2:5-11 voor alle herlderheid.
   Shalom
   Ben

   • Absoluut Ben,
    Zoals je het verwoord geloof ik dat zeker en heb daar verder niets aan toe te voegen. Wat ik zelf ervoer is terug gaan naar de bron, de bijbel. Daar staat de waarheid waar we op ons mogen richten ook al is het wat anders dan de reikwijdte van mijn eigen persoonlijke voorstellingsvermogen en gedachtengangen.
    Yeshua is voor mij zeker God, ook toen hij als mens hier op aarde was. Een mens kan niet het volmaakte offer brengen dat ons verlost van het slavenjuk van de zonde! Het was G’d Zelf die enorm veel goddelijkheid afgelegd heeft om in de vorm van in een menselijk schepsel tijdelijk bij ons mensen hier op aarde te zijn. Om de verzoening tussen ons en onze Schepper JHWH te volbrengen. Om daarna Zijn oorspronkelijke plaats weer in te nemen. Waar Hij voor ons een plaats bereid en pleit.
    Sommige dingen zijn een kwestie van geloven en belijden zoals G’d tot ons spreekt in Zijn Woord en het niet afhankelijk maken van mijn voorstellingsvermogen of I.Q. Dat was gewoon wat deze discussie in mij als mens losmaakte.
    Shalom, Ellen

    • Helder Ellen en inderdaad, met al die intellectuele, theologische argumenten sneeuwt de persoonlijk relatie met onze Vader bijna onder en dat is zeker niet de bedoeling.
     Shalom,
     Ben

 45. Yeshua is de Memra, de Logos, de zichtbare werkelijkheid van JHWH, die Geest is. Yeshua is de “heilrijke rechterarm van JHWH” , uiteraard net als JHWH van eeuwigheid tot eeuwigheid, de alef en de tav, de eerste en de laatste.

  Wat schitterend omschreven,
  de zichtbare werkelijkheid van n onzichtbare God……wow.

  MJ

  • Bedankt Marie Jose, inderdaad, Yeshua is de zichtbare werkelijkheid van de onzichtbare JHWH, dat is de essentie van het kerstfeest, wat natuurlijk met Sukkoth dient te worden gevierd en helaas door velen in commercie en heidendom is weggeduwd.
   Aan alle Geestverwanten hier de schone taak, onze alomtegenwoordige Vader in de menswording (Yeshua) te verkondigen aan wie het maar horen wil.
   shalom,
   Ben

 46. Op 7 januari 2012 @ 13:04 schreef Ales Gino

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  sedert 1973 heb ik Jezus leren kennen als mijn HEER, maar vanaf de eerste
  dag heb ik het altijd moeilijk gehad met het begrip, de leer van de 3 eenheid.
  in een evangelische gemeente waar ik 33 jaar lid was.
  Ten eerste omdat het begrip”3 eenheid” nog niet eens in de Bijbel voorkomt, laat staan de leer, de laatste 3 jaren ben ik beginnen te twijfelen aan het feit dat Jezus
  gelijk zou zijn aan De Vader en aan het bestaan van de hel(alverzoening)
  De teksten die altijd in mij op kwamen waren:” De Vader is groter dan Ik” en
  “van die dag weet ook de Zoon het niet’ en Hij liet zich niet aanbidden en Mij is GEGEVEN alle macht enz.
  Maar tegelijkertijd heb ik altijd aangevoeld dat Hij en De Vader één zijn maar nog steeds bleef ik problemen hebben met de leer van de 3 éénheid.
  Gisteren heb ik God gebeden of Hij mij dat geheimenis wou duidelijk maken.
  (Toevallig) bij het opruimen van mijn papieren kwam ik jou site tegen, en gisteren las ik met veel interresse uw artikel: Wie is God?
  Terwijl ik het artikel was aan het uitprinten, kreeg ik een bericht binnen op mijn gsm(mobieltje) van een moslim kennis(klant), die vertrouwd is zowel met de Islam alsook met het Christendom(zijn moeder is Italiaanse en zijn vader is Turk.
  en dit was de boodschap: dat het licht van DE SCHEPPER ons moge verlichte!
  En dat is precies wat er gebeurde na dat ik jou artikel heb gelezen.
  Nog nooit heb ik zo een duidelijk en bevredigend antwoord gekregen, gelezen over de 3 eenheid, of over wie God is, ook al begrijp ik nog niet helemaal goed waarom dat Jezus niet leerde dat wij Hem moeten aanbidden en waarom Hij zegt dat de Vader groter is, toch voel ik aan dat je gelijk hebt.
  Hartelijk dank Ben, voor deze heldere uitleg en ik wens je verder nog heel veel zegen toe.
  Ales Gino( Belg met Italiaanse routs)

  • Hartelijk dank, Ales-Gino, prijs onze Vader, JHWH, die inzicht geeft om door te geven.
   Shabbath shalom, zie de info over onze samenkomsten, ook in Belgie: http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
   Ben
   PS: het is logisch, dat we JHWH aanbidden en ons gebed richten tot “Onze Vader”; immers, Yeshua als mens op aarde is slechts de menselijke projectie (afdruk van het wezen van JHWH, afstraling van Zijn heerlijkheid, Hebr. 1 ) van JHWH en dat is altijd minder dan het geheel van de “volheid Gods”.
   Bovendien is Hij geen 2e Persoon, Hij is altijd ook JHWH Zelf, dus we bidden hoe dan ook tot JHWH.

 47. Op 1 mei 2014 @ 14:14 schreef Jaacov

  Beantwoorden

  Shalom Ben

  Wat ik bijzonder vindt is de discussie over de eenheid van Jeshoea en zijn Vader. Is het eigenlijk wel belangrijk om dit onderwerp te bekritiseren, dat vraag ik mezelf vaak af. Het is mijns inziens belangrijker om te weten waar we zijn een zijn kunnen zien in de gehele bijbel, en dan met name de Tenach.Toch wil ik ook wel iets toevoegen aan het geheel.
  Allereerst wil ik wel vermelden dat als we geschriften in het Hebreeuws gaan onderzoeken er een vast gegeven is. Wanneer we de betekenis willen ontdekken van een bepaald woord moeten we gaan kijken waar dit woord zijn oorsprong heeft. M.a.w. waar vinden we een bepaald woord voor de eerste maal in de Tenach en in welke context staat dit dan. Dit is de enigste manier om het woord tot zijn goed recht te laten komen volgens het Hebreeuws gedachtegoed.

  Het Hebreeuwse woord Echad wordt vaak vertaald als “een” maar een meer Hebreeuwse definitie zou zijn een ” eenheid” dit kan duidelijk worden waargenomen in het volgende vers Bereshit 2:24 “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn”.
  עַל-כֵּן, יַעֲזָב-אִישׁ, אֶת-אָבִיו, וְאֶת-אִמּוֹ; וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ, וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד.
  De westerse geest ziet “een” als alleen een enkelvoud , zonder enig verbinding met iets anders.
  Bijvoorbeeld , “een” man is een individuele entiteit op zichzelf , net als “een” boom een entiteit is van zichzelf.
  Volgens het Hebreeuws denken is niets “een, ” alle dingen zijn afhankelijk van iets anders. Zo zijn wij allen afhankelijk van de Vader. Een mens is niet ” een”, maar een eenheid van het lichaam , botten, vlees , organen en bloed . De man is ook een eenheid met zijn vrouw en familie , alsook met de grotere gemeenschap .
  Zelfs een boom is een eenheid van wortels, stam, takken en bladeren, die is ook in eenheid met het omringende landschap . ” Een” jaar is een eenheid van de seizoenen . Het eerste gebruik van Echad staat in Bereshit 1:05 , waar avond en morgen , benoemd worden, twee staten van een tegengestelde functie worden verenigd en vormen “een” dag.
  En er was avond en het was morgen geweest , één dag . Op merkelijk is het gebruik van het Hebreeuwse woord Echad in dit vers. Het is op zijn zachts gezegd intrigerend. Dag twee tot zeven worden alleen benoemd door het hoofdtelwoord – tweede, derde , vierde , enz. De enige
  uitzondering hierop is de ” eerste ” dag, die als het puur een telwoord zou zijn het woord Rishon !yvar gebruiken zou. Rishon betekent ” eerste ” , maar in plaats daarvan maakt men gebruik van het rangtelwoord Echad
  Ik ben van mening dat deze dag een samenvatting is,en één eenheid is in de hele schepping van deze dag, de scheiding van licht en duisternis . Wanneer men Hebreeuws wil denken moet men tijd op een lineaire manier niet zien zoals westerlingen doen, maar als een cyclisch zoals men eerder kon zien. De zeven dagen zijn niet bedoeld om een ” tijdlijn ” te zijn van gebeurtenissen, maar een poëtische beschrijving van Gods werk .

  Wat vinden we in het Hebreeuws voor het woord ” Echad “met betrekking op de betekenis van individualiteit. Allereerst wil hierover wat anders zeggen.
  Ik heb een andere theorie over het oude Hebreeuws waarover we hier uiteindelijk spreken. In de oude Hebreeuwse taal was er een ander woord voor het gewone volgnummer “een” . Het woord wat Echad vertegenwoordigt werd uitsluitend gebruikt voor een eenheid die binnen een eenheid bestaat. Kijk daarvoor maar naar de vele teksten die te vinden zijn. Het woord Echad wordt 476x gevonden in 379 verzen binnen de Hebreeuwse Tenach. Het oorspronkelijke woord Echad en zijn betekenis is na verloop van tijd veranderd door invloeden van het westen o.a. het Griekse gedachten goed en Rome. De oorspronkelijke betekenis van dit Hebreeuwse woord voor “Één” ging in onbruik, en het woord Echad werd gebruikt voor een eenheid als het aantal een. Dit is geen uniek feit want zoals bekend zijn talen voortdurend in ontwikkeling , er vallen woorden af en er worden woorden toegevoegd , en definities van woorden en het gebruiken ervan veranderen. Er zijn ook genoeg tekstuele bewijzen in verschillende talen die deze theorie ondersteunen .
  Hoe moeten we dit dan allemaal zien met betrekking hebbende op de twee naturen van de mens , de fysieke en de spirituele. Laten we eens kijken in het volgende vers ? Psalm 24:3,4 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?
  4 Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert;
  De westerse geest neemt het volgende waar ” schone handen ” dat is een fysiek iets ” het zuivere hart ” is spiritueel , maar wat is” spiritueel ” ? Het woordenboek definieert
  dit woord als ” Het hebben van de aard van de geest maar niet tastbaar. Per definitie is het geestelijke dus niet fysiek , en aangezien dat al het Hebreeuws in de Tenach gericht is op het fysieke , is er geen dergelijk concept van het ” geestelijke” in de Hebreeuwse geest . De bovenstaande passage is een Hebreeuws parallellisme , het uiten van “een” idee in twee ( of meer ) verschillende manieren. De Hebreeuwse gedachte voor , schone handen ( een idioom voor onschuld ) is hetzelfde als een zuivere geest (ook een idioom voor onschuld ) . De auteur zijn bedoeling was hier niet het creëren van een tweedeling van het fysieke en spirituele maar het uiten van onschuld op twee verschillende manieren . Laten we eens kijken wat Jeshoea zegt in Markus 12:30.
  Terwijl de Griekse tekst het woord εις heis gebruikt waarvan de betekenis “Een” is. Moeten we hier het Hebreeuwse woord Echad dba aanhouden en niet het Grieks, want Jesjoea sprak in het Hebreeuws/Aramees en zeer zeker niet in het Grieks. We hebben immers hier te maken met een Joodse verlosser die voor eigen publiek sprak. Wanneer we hier dan de Griekse vertaling aanhouden zouden we de bijbel op een onjuiste manier interpreteren. In het Grieks is er geen definitie te vinden voor Echad zoals bedoeld in de Tenach. Wat Jesjoea naar mijn idee dan ook bedoelde is het volgende Hij en de Vader werken samen als Één eenheid , met dezelfde doeleinden en doelen . Jesjoea zelf wenste dit ook om deze eenheid met Hem te zijn, Hij wenste dit zelfs voor zijn discipelen zoals we zien in zijn gebed tot zijn vader . Het was dan ook niet verwonderlijk dat Hij tegen de Schriftgeleerde zei dat hij verstandig antwoorde. In de Griekse vertaling zien we dat er maar een woord staat voor één. Daarom wordt voor zowel een der Schriftgeleerden het woord Heis (Markus 12 vers 28) gebruikt maar tevens ook voor het woord Echad. We zien dus dat op deze manier de vertaling op geen enkele wijze de lading dekt.
  Men moet het B’rit chadasja door de bril van Hebreeuws gedachten goed lezen, en niet door vertalingen die de juistheid van belangrijke woorden niet op de volledige manier uiten. Wanneer we dan dus de Joodse bril durven opzetten zien veelal andere dingen. Het verandert onze kijk op bepaalde uitspraken en interpretaties.
  Shalom Jaacov.

  • Hi Jaacov,
   Zou je graag nader leren kennen, vanwege je serieuze reactie, dus stuur als je dat wilt even een prive mail via “contact” op deze site, dan bellen we ter kennismaking , als je daarbij je telefoonnummer zet.
   Mbt. je reactie: uiteraard is Hebreeuws de basis en moeten we “echad” als “eenheid” opvatten.
   JHWH is Geest en Hij heeft bij Zichzelf een lichaam geschapen, wat af en toe zichtbaar wordt, bij Abraham, Jacob, ouders Simson en bovenal Yeshua.
   Je kunt lichaam en Geest niet scheiden in die gevallen, JHWH is “eenheid”. Moeilijker is het niet en zo is het prima te begrijpen, zonder ook maar iets van de Bijbelse waarheid af of toe te doen.
   Shalom
   Ben

 48. Hallo allemaal, ik weet niet of deze vraag onder dit topic past maar de vraag heb ik wel en denk dat jullie er misschien wel een antwoord op hebben.

  Er is iemand die met mij de discussie aangaat over dat de Hel niet eeuwig is en dat we na de terugkomst Jezus als nog als redder kunnen aannemen. Dit stuit tegen alles wat ik ooit heb geleerd. Hij legt dit uit dat het griekse woord Aionos niet eeuwig is maar begrenst. Maar het kan toch dat ze in die tijd en cultuur het woord gebruiken omdat het een periode voorstelt dat hun verstandsvermogen te boven gaat?

  Met vriendelijke groet Janine

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*