Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

God of Allah

De God van Abraham, Isaak en Jakob of Allah, verschil tussen dag en nacht!

Laat iedere G(g)od voor Z(z)ich spreken, altijd verstandig om de P(p)ersoon Z(z)elf aan het
woord te laten over de eigen identiteit. In de joods/christelijke geloofsbeleving wordt met God bedoeld: de God van Abraham, Isaak en Jakob, zoals beschreven in de Tenach (Joods), de oorspronkelijke naam van Gods Boek
aan Israel gegeven.

Bij christenen staan de 39 boeken in andere volgorde en wordt het Oude Testament genoemd; wel precies dezelfde inhoud.

Met de komst van God in mensengestalte als Jeshua ha Mashiach (Jezus Christus in Grieks), Gods eniggeboren Zoon, werd het verlengde van het Oude Testament in het leven, dood en opstanding van Jeshua duidelijk en in 27 boeken als Nieuwe Testament toegevoegd.

Deze God, de Schepper van alles, wil uitdrukkelijk bij Name worden genoemd; als Mozes in Exodus 3:14 naar Zijn Naam vraagt, is het antwoord in het Hebreeuws: “Aleph He Jod He” Deze 4 letters vormen de Godsnaam en de Joden spreken bij voorkeur uit eerbied over HaShem (de Naam) of Adonai (Heer). De “Eeuwige” wordt ook wel gebruikt als verwoording van de Naam.

Het bijbehorende werkwoord, “he jod he”, of te wel “hajah” betekent “er bij zijn” en daarom wordt de Godsnaam in de Bijbel vertaald met “Ik ben, die Ik ben” of ook “Ik zal zijn, die Ik zijn zal” JHWH is dan 3e persoon enkelvoud, dus: “Hij, die er bij is/zal zijn” en in de 1e persoon enkelvoud is het aleph/he/jod/he, “eHeJeH” :Ik ben, die Ik ben/zijn zal”

Echter, als we de klinkers invullen (wat bij het Hebreeuws een keuzemogelijkheid is ipv. een vast gegeven, zij het volgens bepaalde regels), dan is de invulling bij JHWH ons niet meer bekend; JeHoWaH wordt vaak verondersteld, maar ook denkbaar is JaHaWaH.

Omdat JHWH wegens 2 keer de letter He verwant is aan het woord “AHaBHa”, (aleph/he/beth/he) wat “liefde” betekent en God in de Bijbel als “liefde”wordt benoemd , is dit een mooie en niet onwaarschijnlijke verklaring.
JaHaWaH, Hij, die er is/zijn zal, is liefde, zo is het wezen van de God van de Bijbel !

De aan alle gelovigen vanaf Adam/Eva bekende God, wil uitdrukkelijk en tot in eeuwigheid de “God van Abraham, Isaak en Jakob” worden genoemd (Ex.3:15) en Zijn aard is, dat Hij “er altijd is, er bij betrokken is en zal zijn”.

Als Jezus Christus (Yehsua ha Mashiach in het Hebreeuws) verschijnt en Zich bekend maakt als de eniggeboren Zoon van JHWH, dan openbaart Hij God als Vader, Abba.

De naam Jezus is een vergrieksing van de echte naam in het Hebreeuws: Jehoshua of ook Jeshua en in deze naam zitten dezelfde letters als in de Godsnaam: jod/waf/he, waarmee de nauwe relatie tussen God de Vader en Jehoshua de Zoon wordt weergegeven.

En Hij vat de woorden van JHWH in de Tenach samen in de geweldige zinsnede:
“Gij zult JHWH liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk (!), is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele Tora en de profeten”. (Mathheus 22:37-40)

De meest geliefde discipel van Yehsua ha Mashiach (Jezus Christus), schrijft in een van zijn brieven, in de eerste brief van Johannes, hfdst. 4 vers 16: “God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in Hem”.

De Bijbel is geschreven in een periode van ca. 1400 jaar (1300 voor Christus tot 100 jaar na Hem) door 40 verschillende Joodse mannen, die elkaar grotendeels niet kenden, als 1e en 2e verbond, in 39 + 27 = 66 verschillende boeken (biblia).

Deze schrijvers behoorden grotendeels tot de zeer goed opgeleide mensen binnen het Joodse volk, zo stond op 10 april 2007 in dagblad Trouw in een artikel van prof. dr. Karel van der Toorn, oud-testamenticus en deskundige in diverse oude talen.

Het is zeer bijzonder, dat de Bijbel een geheel is, zonder dat er een menselijke hoofdredacteur aanwezig was en kan derhalve als een zeer bijzonder boek worden beschouwd, meer dan dat, een regelrecht wonder door de Heilige Geest gerealiseerd; een wonder ook volgens de vele al uitgekomen profetieën.

Dit bijzondere boek openbaart de God van Abraham, Isaak en Jakob als de God van liefde,
rechtvaardigheid en genade, Genade, omdat Hij voorziet in de schuldvergeving van de mens, door Zelf de straf op het gepleegde onrecht op Zich te nemen in Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, (Yehsua ha Mahsiach).

Ieder mens, die dat offer aanvaardt, kan weer met deze enige ware God in het reine leven, tot in eeuwigheid.
Geen verdiende eeuwigheid zonder JHWH, maar genade dankzij JHWH in Yeshua! Volmaakte rechtspraak (ieder mens is onvolmaakt, mist daarmee eeuwig Gods nabijheid) en toch ook volmaakte genade voor ieder mens beschikbaar!

God is eenheid (echad) met de Zoon en de Heilige Geest en mag dus nooit als 3 goden worden gezien, zoals moslims wel eens ten onrechte beweren met de koran in de hand. God openbaart Zich als een Eenheid, waarin Vader, Zoon en Geest ieder een eigen, unieke Persoon zijn en een eigen plaats hebben en wij aanvaarden deze geweldige God, zoals Hij Zich doet kennen in de Bijbel.

En wie is dan Allah?
We lezen over hem in de koran, een boek, gebaseerd op een mystieke openbaring aan slechts 1 man, een analfabeet, Mohammed in een tijdvak rond 625 na Christus.

De Bijbel bestond al als tekst 500 jaar, maar Mohammed liet optekenen als geopenbaarde waarheid van Allah, dat Joden en christenen leugenaars en verdraaiers van de waarheid waren; apen en varkens bovendien. De laatst geopenbaarde waarheid, de koran, zette alles weer recht en uitsluitend de koran moest worden gezien als ultieme waarheid.
Daar, waar Tora, Psalmen en Evangelie aan de orde waren, was dat in zoverre bruikbaar, als het in de koran was weer gegeven.

NB: deze arrogante uitspraken zijn nergens onderbouwd en derhalve een zeer kwalijke leugen; waar haalt iemand als eenling en analfabeet het “lev” vandaan!

Omdat Mohammed het monotheïstisch geloof van Joden en christenen wel kende, wilde hij de islam ook als zodanig presenteren en schoof geleidelijk aan de 360 afgoden van de Kaaba te Mekka terzijde en maakte Allah de enige god.

Ook waren er nog 3 dochters van Allah, die op enig moment zijn afgevoerd en waarvoor Salmon Rushdie met zijn “duivelsverzen” nog lang heeft moeten boeten.(soera 53)

De geloofsbelijdenis is: “er is geen illah dan Allah”, m.a.w.: “er is geen god dan Allah”.
Je kunt er over van mening verschillen, of Allah hier dus een eigennaam is, omdat illah voor god staat en derhalve Allah een eigennaam moet zijn.

Want een uitleg is ook, dat Allah staat voor “de god”, dus dan belijdt men: er is geen god dan De god; deze god kwam echter wel uit de stam van Mohammed, de Koeraisj, waar men als belangrijkste god de maangod en god van de jihad vereerde, als Allah; ook Al-Rahman en Hubal (hoofdgod van de Kaaba te Mekka) komt voor. Allah verwacht, dat moslims aan vele eisen voldoen, neergelegd in koran/sjaria/hadith en soenna; na de dood worden goede en slechte daden afgewogen en eindigen verreweg de meeste moslims in de hel, waar je gemarteld wordt, tot je er uit mag.

Uiteraard komen niet-moslims nooit meer uit de hel.

Maar martelaren, die in de strijd voor Allah om de wereld te onderwerpen (islam=onderwerping) zijn gedood, die gaan rechtstreeks naar het paradijs. (soera 4:74 / 3:169 / e.d.)

Bijvoorbeeld, als je jezelf hebt opgeblazen met een bomgordel in een bus met Joden of aan de aanslagen in New York, Beslan, Madrid, London, Bali, Algerije etc. hebt meegedaan, dan is het paradijs gegarandeert. Blijkbaar zijn er nog al wat moslims, die deze teksten letterlijk uitvoeren en ondersteunen.

Allah heeft 99 namen, maar de benaming “liefde” of “vader” is daar NIET bij!, hij is de afstandelijke, met wie je geen vader-kind relatie kunt hebben, je blijft moslim: onderworpene. In eigen kracht moet de moslim presteren: punten scoren plus gemarteld worden in de hel.

Er is geen wetboek van strafrecht; naar Allah’s oordeel kom je op enig moment uit die hel, als je al bij de uitverkorenen hoort.

Het is godslasterlijk in de islam, om maar te denken, dat Allah een zoon heeft, die dan ook nog in de plaats van de berouwvolle mens voor hem/haar zou sterven.

Geen genade, straf volgens de wil van Allah en al helemaal geen bewogenheid met nietmoslims.
Allah is de god op grote afstand, je bent moslim (= onderworpene) en je hebt niets te vertellen
bij Allah, hij beschikt over vreugde en leed en je uiteindelijke lot.

Op elke moskee en vele islamvlaggen en logo’s zie je de maan; verwijst naar de oorsprong van de islam als maangodsdienst, zie www. yoel.info en de boeken van Yoel Natan met als titel “moon-o-theism”.

Hij laat scherp zien, hoe ten tijde van Abraham in Ur der Chaldeeën en Haran de maan volop
werd vereerd als god.

Abraham liet de afgoderij achter zich en verstond de roepstem van de enige, ware God. De islam ontstond pas rond 600 na Christus in de lijn van de heidense volkeren uit zoon Ismael (uit Abraham en slavin Hagar) en ook kleinzoon Ezau, volkeren, die afgoden dienden van uit de maangodsdienst en andere afgoden.

In de Bijbel, Psalm 83, zie je dat het nageslacht van Ismael en Ezau de uitroeiing zoekt van het hele Joodse volk, wat uit Abraham/Sarai via Isaak en Jakob is voortgekomen. De enige zoon van Abraham en Sarai was Isaak en via die lijn werd de enige God, JHWH gediend; via Jakob en diens 12 zonen tot aan Maria (Mirjam!) werd tenslotte Yeshua ha Mashiach als Gods Zoon werd geboren ), zie geslachtsregisters in Mattheus 1 en Lucas 3.

Conclusie:
JHWH, de enige ware God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, die Zich heeft geopenbaard in Zijn eniggeboren Zoon Yeshua ha Mashiach en in de Bijbel, door de Heilige Geest, is totaal uniek en onvergelijkbaar met welke “god” ook, dus ook niet met Allah, die sowieso geen zoon heeft en derhalve alleen daarom al een ander moet zijn.

Er is maar 1 God en dus zijn alle andere “goden” afgoden; aan ieder mens persoonlijk de opdracht, om door eerlijk nadenken, onderzoek en gebed tot erkenning van de enige ware God te komen.

NB: naar eer en geweten en kennis van zaken heb ik e.e.a. verwoord; mocht iemand dit willen corrigeren, dan nodig ik van harte uit per e-mail te reageren met controleerbare argumenten, van uit een oprecht zoeken aan wat de waarheid het meest nabij komt.

Voor meer info:

 • www.bijbelenonderwijs.nl
 • www.prohetofdoom.net
 • www.yoel.info
 • www.thereligionofpeace.com
 • http://www.answering-islam.org,  zie daar ook link “index to islam”
 • Telderstichting, blad maart 2007, H.M.S. Frankenvrij :”de koran getoetst aan de westerse rechtsorde”  ( http://www.novatv.nl/uploaded/FILES/Liberaal%20reveil.pdf  )
 • boek van Ibn Ishaak (767 na Christus)”het leven van Mohammed” isbn 905460056X
 • boek van Wilmos Oosterhoff “wat drijft de islamisten” isbn 90-6659-040-8
 • boek van Andrew G.Bostom:”the legacy of jihad” isbn 978-159102307-4 (historisch overzicht van 1400 jaar islam)
 • boeken van Bat Ye‘or , o.a. “eurabia (land of dhimmitude) isbn 0-8386-4077-x

Voor vragen kunt u mij ook mailen;
ieder van harte de zegen van de God van Abraham, Isaak en Jakob toewensend, Zijn shalom, door Yeshua ha Mashiach,

Ben Kok
(joods-christelijk pastor)
tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

10 Responses to God of Allah

 1. Allah betekend god in het Arabish, maar zijn er niet vele goden?

  Er is maar één ware YHWH de GOD van Abraham Jacob en Izaak

  Hoor, Israël: YHWH is onze God; YHWH is één!
  Gij zult YHWH, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht

  Tweede gebod; je zult GEEN andere goden naast mij hebben zegt de énige YHWH de Almachtige

  goden van de volkeren werden de andere goden genoemd, die moest men uitroeien, De god van Islam, is daardoor een afgod, die men niet na mocht, mag volgen

  Tijdens de inname van het beloofde land, diende de goden van het land uitgeroeidt te worden, door ongehoorzaamheid is dit niet geheel gebeurd, met de nare gevolgen tot op heden ten dage

  De christelijke kerken gemeentens hebben ook goden naast YHWH, maar velen beseffen het niet eens.

  Kijk maar eens wie de Mithras god is,

  deze werdt door constantijn in de gemeente van Yesuä gebracht,
  De mithras god is geboren op 25 December! (Mithras werd wel Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon, genoemd)

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Mithras

  Onze Machiach werdt tijdens de Herfstfeesten geboren, Loofhuttenfeest komt daarvoor in aanmerking.

  • De God/YHWH van Abraham,Izaäk en Jacob,een verschil tussen dag en nacht

   inderdaad,dat klopt,want YHWH/God woont in een ontoegankelijk licht,dat staat duidelijk in Gods Woord omschreven! waar dan de woonplaats van Allah is,dat is mij een raadsel,ik heb niet de hele Koran gelezen,alleen bepaalde gedeelten/Soera’s

   ik heb vroeger alle wereldgodsdiensten en religie’s bestudeerd,van Islam t/m New age en nérgens heb ik een God gevonden die mij aansprak,létterlijk zou ik zeggen,want nergens is er een god te vinden die spreekt,behalve YHWH,de God van Yisraël! dat betekent dus dat al die andere goden “stom” zijn,ze spreken niet…Boedha spreekt niet,de vele goden en godinnen uit het Hindoeisme spreken niet,ik vraag me oprecht af ,of en hoe Allah de God van de Koran spreekt…wij hebben YHWH,die door Zijn Geest/Ruach die tot ons spreekt.

   in mijn beleving is Allah een kille en afstandelijke God,die níet erg liefdevol overkomt en vraag me af hoe Moslims dit ervaren? als je bedenkt dat YHWH/God als enige God een Zoon heeft,die Hij gestuurd naar deze wereld,die verloren lag-en ligt-in zonde en schuld en chaos,dan is Hij in dit opzicht een unieke God,los van het feit dat er mensen zijn die niet geloven dat YHWH een Zoon heeft; die de Mensenzoon wordt genoemd! in geen enkele godsdienst of reglie is er een afdoende oplossing voor de zonde.de verkeerde dingen die een mens doet,je zoekt het zelf maar uit,je moet maar zien hoe je je “karma”zuivert “incarneert”het “nirvana”bereikt,of hoe je”oplost”in het “Al”ja,wat Al? ook al zo vaag!
   Ik ben heel gelukkig dat ik de God van Abraham,Izaäk en Jacob heb leren kennen,want ik heb in Hem nooit iets van duisternis ondtekt,niets vaags ofzo,YHWH houdt er ook geen”dubbele agenda”op na,Zijn Woord is rechtstreeks,er worden nergens doekjes om gewonden,er worden geen dingen achtergehouden,zodat je niet weet waar je aan toe bent,nogmaals YHWH/God woont in een ontoegankelijk licht en in Hem is geen duisternis! Ik ben heel erg blij met Hem/YHWH,die Zichzelf geopenbaard heeft aan mij door Zijn Stem,de Ruach haKodesh en door Adonai,mijn Heer en Heiland

   Baruch Hashem Adonai!

   shalom,

   Parel

 2. Mohammed een zeer fout rolmodel voor Moslims….

  http://www.beit-emoenah.nl/

 3. Religie/ geloof = een proces van niet denken.

  • Hi Carla,
   Geloof is “vertrouwen” en dat pas jij elke dag toe, als je bijv. op een stoel gaat zitten of een kop koffie drinkt etc; je gelooft, dat die stoel stevig genoeg is en dat de koffie geen vergif is.
   Wees maar blij dat we naast onze 5 zintuigen nog een 6e hebben: de mogelijkheid om te vertrouwen, te geloven dus.
   En zo kun je ook de woorden van Yeshua gaan vertrouwen, probeer ze maar uit, dan zul je ontdekken, dat Zijn woorden betrouwbaar zijn.
   Zie http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*