Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Voorgangers/predikanten e.a. steunen VVD/CDA/PVV coalitie.

Van de ca. 9000 rabbijnen/voorgangers/priesters/dominee’s/opiniemakers, die er moeten zijn in de joodse en christelijke en joods-christelijke geloofsbeleving kan ik er slechts een handvol vinden, die een coalitie steunen, waarin voor de islam als totalitair systeem wordt gewaarschuwd; er moeten er meer zijn, dus bij deze een oproep om contact op te nemen via deze website.
Al enige tijd ben ik bezig namen te verzamelen van leidinggevenden, die zich in de media uitspreken in onderstaand manifest:


“Wij stellen vast, dat op grond van de islambronnen, de koran, hadith’s, het leven van Mohammed en de umma (moslimgeloofsgemeenschap wereldwijd), de islam niet alleen een religie is, maar een combinatie van ideologie en religie, welke het totale leven omvat.
Het is een totalitair systeem, waarbinnen de imams en ayatollah’s via de steeds verder uitbreidende sharia (islamwetgeving, die het leven bepaalt voor moslims en niet-moslims!) de dienst uitmaken en waarbinnen alle niet-moslims volgens hun eigen omschrijving gediscrimineerd worden als apen, varkens, dhimmi’s, brandstof voor de hel.
Zelfs in een grote ramp als nu in moslimland Pakistan wordt hulpverlening aan christenen geweigerd of ingeperkt, moslims gaan voor, terwijl de hulpverlening grotendeels uit christelijke landen komt!
De godheid Allah, zoals in de koran beschreven, is totaal verschillend van de Ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Bijbel en in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) geopenbaard en is dus wat ons betreft een afgod, die mensen misleidt op een doodlopende weg.
De ideale moslim, Mohammed, is volgens zijn woorden en daden, zoals in de islambronnen beschreven, een moordenaar, een oorlogsvoerder, een manipulator, slavendrijver,een polygamist en een pedofiel (verloofd met Aisha van 6 jaar oud, gehuwd met haar toen ze 9 was, als man van ca. 50 jaar oud); het is dus dwaasheid zo’n mens als voorbeeld na te volgen.
We weten allemaal  na 1400 jaar islam, dat de koran leert dat moslims de goede natie zijn (soera 98:7,8) en de niet-moslims moeten worden gedoogd als dhimmi’s (soera 9:29, zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmi, verdrag van Omar),apen en varkens zijn (soera 2:62-66 en 5:60),brandstof voor de hel (soera 98:6) en
uitgemoord dienen te worden (soera 9:5, 29, 36 en 123 en vele andere teksten in de koran)

We beseffen, dat vele moslims gedwongen zijn binnen het systeem te blijven, omdat ex-moslims gedood moeten worden en in elk geval uit de moslimgemeenschap worden gestoten als paria en ook, dat mensen, die kritiek op de islam hebben, bedreigd worden; alleen deze voorbeelden laat al overduidelijk zien, dat het een ondemocratisch systeem is, waarvan de ideologie geen gewicht in de schaal mag leggen in een democratie als de onze.
Derhalve steunen we mbt. dit standpunt de PVV en de SGP, die als enige partijen op dit moment tegengas geven aan de voorstschrijdende islamisering en we willen met dit standpunt ook de vele moslims steunen, die gevangen zit in hun systeem en vrij zouden willen zijn in hun doen en laten.
We stellen, dat er in een democratie plaats is voor alle religies en ideologieën, behalve voor totalitaire systemen, die per definitie uiteindelijk alle andere levensvisies monddood zullen maken en de vrijheid veranderen in een gevangenis.
Te denken valt dan aan nazisme, communisme (zoals in Noord-Korea) en islam, waar van uit men de wereld wil overheersen.

Ons gebed is dan ook, dat alle mensen in vrijheid bezig zullen mogen zijn in hun keuze voor een geloof/levensvisie en dat ze Yeshua ha Mashiach mogen leren kennen als de enige weg tot de God van Abraham, Isaak en Jacob.

Met liefde voor alle mensen,
shalom,

“We conclude, on the basis of the islam sources, the koran, hadiths, the life of Muhammed and the ummah (the worldwide islamic community), the islam to be not only a religion, but a combination of ideology and religion, that embraces life completely.
It is a totalitarian system, in which imams and ayatollahs run the show through ever growing shariah (islamic legislation, that defines life for muslim and non-muslim people!) and in which all non-muslims are discriminated according to their own descriptions as apes, pigs, dhimmis, fuel for hell.
Even with a great disaster as right now in muslim country Pakistan help for Christians is refused or restricted, muslims come first, whilst help is mostly offered by Christian nations!
The godhead Allah, as named in the koran, is completely different from the One True God, the God of Abraham, Isaac and Jacob, revealed to us in the Bible and in Ye’shua ha Maschiach (Jesus Christ) and thus, as far as we are concerned, is an idol who misleads people on a dead end road.
On account of his words and deeds, as described in the islam sources, Muhammed, the ideal muslim, is a murderer, a warrior, a manipulator, a polygamist and a paedophile (engaged to 6-year old Aisha, married to her when she was 9, him being a man of around 50 years old); so it is foolishness to follow a man like that as an example.
We all know after 1400 years of islam, that the koran teaches the muslims are the good nation (sura 98:7,8) and the non-muslims have to be condoned as dhimmis (sura 9:29, also see http://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmi, (treaty of Omar), are apes and pigs (sura 2:62-66 and 5:60), fuel for hell (sura 98:6) and must be annihilated (sura 9:5, 29, 36 and 123 and many other scriptures in the koran)
We realize many muslims are forced to stay in the system, because ex muslims have to be killed and in any case have to be banished from the muslim community as a pariah and too, that people, who criticize islam, are being threatened; these very examples show more than clearly that it is an undemocratic system, of which the ideology should not be allowed to carry much weight in a democracy as ours.
Therefore in this matter we support the PVV and the SGP, who at this moment as the only parties resist the increasing islamization and with this opinion we want to support the many muslims, who are trapped in their system and would like to be free in their doings.
We declare that in a democracy there is a place for all religions and ideologies, except for totalitarian systems, that eventually by definition will silence all other views of life and trade freedom for imprisonment.
Think for instance of nazism, communism (as in Northern Korea) and islam, from which one wants to rule the world.

Therefore our prayer is that all people will be able to occupy themselves in freedom with their choice for a faith/view of life and that they may learn to know Ye’shua ha Maschiach as the only way to the God of Abraham, Isaac and Jacob.
With love for all people,

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor), tora-yeshua.nl

PS: op onze website tora-yeshua.nl kunt u de DVD “Islam en waarheid” aanvragen, een genuanceerde film met ex-moslims als Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian e.a.,orthodoxe imams als sjeik Fawaz Jneid en dr. Soltan, Hans Jansen (arabist) en Kees vd. Staaij (SGP).
Ook PvdA burgemeester Wolfson uit Utrecht en Andre Rouvoet (CU) komen op verbijsterende wijze voor in de 50 min. durende documentaire en we zijn inmiddels in korte tijd door de eerste oplaag van 1000 DVD’s heen.
Vraag gerust de DVD aan, want de 2e oplaag met tevens de Engelse taal er op, is in de maak. We doen ons best om dan gelijk Frans en Spaans er op te hebben.

Geestverwanten, zoals ik die in de laatste jaren heb ontdekt en die zich in soortgelijke woorden uitspreken, staan hier onder en de lijst kan dagelijks aangevuld worden, zeker als iedere lezer dit artikel doorstuurt naar de voorgangers (e.d.) in de eigen omgeving, met net verzoek mee te doen, aanmelding via “contact” op deze website:

 • Jan van Barneveld, schrijver (www.janvanbarneveld.nl)
 • Feike ter Velde, tv-presentator, schrijver (www.feiketervelde.nl)
 • Wim Verdouw (voorganger Immanuel Gemeente, www.immanuel-gemeente.nl
 • hier stond Bram Krol, maar dat berust op een misverstand, Bram heeft duidelijk aangegeven dit initiatief niet te steuen en wil niet met de PVV geassocieerd worden.
 • Lucas Hartong ( Europarlementariër PVV, zie www.pvv.nl
 • Gerard Wijtsma (voorganger 7e dags Baptistengemeente Leeuwarden en Drachten, www.mayaan.nl
 • Peter Nissen, voorganger messiaanse gemeente Beit Emoenah te Stegeren (Ov.) http://www.beit-emoenah.nl/
 • Bert Panhuise (voorzitter Eurospirit en TBN Nederland) www.eurospirit.nl
 • Pastor Jaap Zondag, Musselkanaal. (regio predikant PKN)
 • Ferry Wieland, voorganger van Christian Fellowship Drachten, www.hiscfd.com
 • C. Streefkerk, ouderling in de HHK gemeente Ouderkerk a/d IJssel en omstreken.
 • drs. Hubert Luns, publicist, West-Vlaanderen, België
 • Aart Fieret, voorganger/oudste van Christengemeenschap De Rank, Mechelen, België, www.derankmechelen.be
 • Chris Bongers, oudste Baptistengemeente Amsterdam-Noord
 • Gielah Tabak-Veldhoen, Ned. Hervormd hulpprediker en gepensioneerd docente godsdienst, Zoetermeer, http://www.xs4all.nl/~geweta/
 • Franklin ter Horst, onafhankelijk publicist, Overijssel, http://www.franklinterhorst.nl/
 • ds. H. Smits, emeritus-predikant PKN te Bedum, Groningen.
 • Andre van Mulligen, uitgever, www.dezelfdegod.nl
 • ds. Henk Poot, PKN
 • Peter Frans Koops, raadslid Spakenburgse Vrijheids Partij, ex-ouderling GKV http://pfk.web-log.nl
 • Jan Baan, Giessenburg, interkerkelijk voorganger
 • Dhr. M. Klok, voorganger evangeliegemeente De Deur Amersfoort www.dedeuramersfoort.nl

Navigeer naar andere artikelen

318 Responses to Voorgangers/predikanten e.a. steunen VVD/CDA/PVV coalitie.

 1. Sjalom Ben,

  Je mag mijn naam er bij zetten.
  Ik stem dus niet op de PVV, maar sta wel achter de coalitie, omdat deze coalitie de enige kans biedt dat er gewaarschuwd wordt voor de negatieve invloed van Islam. Ik ben in het verleden voorzitter geweest van de RPF in Drachten. Jarenlang heb ik gestemd op de Christen Unie. Dit jaar voor het eerst op SGP in verband met de duidelijke stellingname t.a.v. Israël.

  M.v.g.
  Gerard
  Veel zegen met je werk.

 2. Op 18 augustus 2010 @ 20:24 schreef Jacob Veenhuysen

  Beantwoorden

  waar blijft de groot-inquisiteur en de vervolgers van Servet, schande over christenen die andere kinderen van Abraham willen vervolgen; hebben we niets van de gruwelen van de 20e eeuw en eerder geleerd!

 3. Op 18 augustus 2010 @ 21:05 schreef A.C. Schouwenburg

  Beantwoorden

  Geachte lezer(es),

  Als lid van een Hersteld Hervormde Gemeente doet het mij bijzonder veel verdriet om op deze wijze te lezen over onze medemens.
  Inderdaad heeft de SGP haar standpunten over de Islam, maar nimmer zal de SGP op deze wijze spreken of schrijven over onze medemens.
  Laten we alstublieft ook respect voor elkaar blijven houden en, zoals Chrisuts ons Zelf opdraagt, de naaste liefhebben als onszelf.
  Wanneer we onze moslim-medemens op deze wijze benaderen, dan doen wij eigenlijk niet anders dan regelrecht tegen het bevel van Christus ingaan. Ook ik heb een bepaalde kijk op wat er zich afspeelt in ons land en in de wereld, maar Gods Woord blijft ons voorhouden dat we God lief moeten hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ik besef heel goed, dat de Bijbel ook leert dat de overheid Gods dienaresse is. Dat houdt onder andere in dat we onze overheid moeten gehoorzamen in alle dingen zolang deze niet tegen de Schrift in gaan. Verder is het onze dure plicht te bidden voor onze overheid, maar ook voor het behoud van ons land en volk. We zinken weg in goddeloosheid. Ligt de schuld daarvan niet juist bij de christenen. Hoeveel hebben we bijvoorbeeld geworsteld aan Gods genadetroon gedurende de verkiezingscampagnes en de verkiezingen zelf. Uiteraard zie ik ook liever een rechts kabinet dan links. Ik ken het gedachtegoed van D66 en Groen Links te goed en toch blijf ik herhalen:”Laten wij voor alles bidden. Ook voor de moslim. Laten we daarna biddend handelen, spreken en schrijven met alle respect voor de naaste!” Ik ken ook mensen die moslim zijn en de hele toestand in het Midden-Oosten en andere extreme moslimlanden veroordelen.

  Veel sterkte en Gods onmisbare zegen toegebeden in al uw arbeid.

  Met vriendelijke groet,

  A.C. Schouwenburg

  • Op 19 augustus 2010 @ 01:17 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste A.C.Schouwenburg, dank voor de reactie, maar bedoelt u nu, dat het u verdriet doet, dat we over de levensvisie van onze moslimmedemens, de islam, zeer afkeurend spreken en zo ja, wat is daar mis mee?
   U onderkent zelf toch ook de islamiseringsproblematiek?
   Of vindt u dat we het tekort van de christelijke leiders niet mogen noemen, maar het bij bidden voor de overheid moeten houden?
   Graag wat verduidelijking.
   Shalom,
   Ben

 4. ga zo door succes! ook al ben ik geen cda lid ik sta volkomen achter jullie actie

 5. Op 18 augustus 2010 @ 23:49 schreef Torsten Pieper

  Beantwoorden

  De islam is niet alleen een totalitaire ideologie, maar ook nog eens een indoctrinatie die zijn weerga niet kent.
  Islamieten worden bewust gemanipuleerd over de ware toedracht van de islam.

  Matteüs 12:23
  In veel islamitische landen is het doorgaans slecht gesteld met de economie, de rechten van mensen en vooral van andersdenkenden, de cultuur, de vrijheden van meningsuiting e.d.
  Als dat de toedracht is van de ware islam, dan moet satan in de gedaante van Gabriël zijn “goddelijke boodschap” aan Mohammed geciteerd hebben.

  Dat verklaart misschien waarom de mensen zo verblind zijn door het woord van de islam.
  De principiële misdaad van de islam is dat iedereen islamitisch moet worden.

  En daar neem ik geen genoegen mee.

  Ik steun jullie werk.

 6. Op 19 augustus 2010 @ 00:29 schreef C. Burggraaf

  Beantwoorden

  Ik sta achter het manifest waarin steun uitgesproken wordt voor een coalitie van VVD/PVV/CDA. De waarschuwing tegen het tolitaire karakter van de islam onderschrijf ik volmondig. Hier en daar had de verklaring wat mij betreft wel wat terughoudender mogen zijn. Het is niet verkeerd om duidelijk te zijn, maar als je je al te expliciet uitspreekt, weerhoudt dat wel mensen om zich achter het manifest te scharen. De passage over Mohammed bv. had er m.i. beter niet in kunnen staan. Zonder die alinea is de boodschap ook duidelijk. Wie al te zeer polariseert, bereikt soms het tegendeel, namelijk dat niemand je serieus neemt en niemand je steunt. Zo’n manifest is niet de plaats en gelegenheid om in al te extreme bewoordingen het karakter van de islam aan de kaak te stellen. Ik adviseer u om de tekst enigszins bij te schaven.

  Met vriendelijke groet, C. Burggraaf

  • Op 19 augustus 2010 @ 01:19 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste C.Burggraaf, hartelijk dank voor de reactie. Mohammed is het voorbeeld voor elke moslim en het is m.i. onvermijdelijk en heel relevant om te vermelden hoe de man was volgens de islambronnen zelf.
   De waarheid moet gezegd worden en polariseert niet,maar maakt vrij.
   Er is genoeg omheen gedraaid.
   Shalom,
   Ben

 7. Geachte heer Kok (en medeondertekenaars van het manifest),

  Dat de islam in extreme vorm gevaren oplevert: eens. Maar dat geldt wat mij betreft ook voor het jodendom/christendom in extreme vorm. Binnen het orthodoxe jodendom zijn heel wat stromingen die anderen uitsluiten en alleen op zichzelf gericht zijn. In de VS zijn mensen die zich christenen noemen bereid abortusartsen te vermoorden omwille van hun overtuiging. Jammer dat u niet extremisme afkeurt, maar specifiek de islam.

  U stelt: ‘De ideale moslim, Mohammed, is volgens zijn woorden en daden, zoals in de islambronnen beschreven, een moordenaar, een oorlogsvoerder, een manipulator, een polygamist en een pedofiel; het is dus dwaasheid zo’n mens als voorbeeld na te volgen.’ Maar geeft JHWH dan wel het goede voorbeeld? Al de zaken die u noemt zijn van toepassing op mannen als Abraham, Mozes en David. En daarmee op JHWH. Hoeveel oorlogen worden er niet gevoerd in opdracht van JHWH? Hoeveel slachtpartijen op mannen, vrouwen en kinderen vinden we niet in het oude testament? Zaken als polygamie en het (letterlijk) nemen van slavinnetjes was doodnormaal voor JHWH en zijn dienaars in die tijd (waarbij de leeftijdsgrens echt geen 18 of 21 was). Kortom: het verschil tussen jodendom/christendom en islam is niet zo groot als vaak wordt aangegeven.

  Met vriendelijke groet,

  Marco van der Hoeven

  • Op 19 augustus 2010 @ 15:49 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Marco, je moet bronnen vergelijken, geen uitwassen. Bijbel leert liefde voor God en naaste, Koran leert haat voor alle niet moslims en heeft een afgod centraal.
   Als christenen fouten maken , is dat ook fout en dient men schuld te belijden en vergeving te ontvangen.
   Als moslims geweld toepassen en discrimineren, worden ze beloond volgens de koran.

   JHWH is de Naam van God, zoals aan Moshe geopenbaard en Hij laat zien wie Hij is in Yeshua, zonder zonde, liefde, vergeving, genade, rechtvaardigheid. Yeshua leeft de Tora voor en het is onzin om te zeggen dat de Bijbel slavernij en pedofilie goed praat.
   Je hebt er kennelijk geen verstand van.
   In Lev. 18 en 210 staat de doodstraf op allerlei kwalijke vormen van sexualiteit en slavernij is nergens de bedoeling in de Bijbel, als het al voorkwam, dan werden elk jubeljaar, dwz elk 50 ste jaar, de slaven vrij gelaten.
   Het bestond in een vorm van schuldbetaling, niet als bezit en zo loste men de zaken op in geval van faillissement.
   Wie de Vader wil kennen (JHWH), moet de Zoon zien, de levende Tora, Yeshua.
   Shalom,
   Ben

 8. -Onze naaste liefhebben als jezelf.
  -Onze vijanden voeding geven als ze hongerig zijn.

  Onze Ismaëlitische medemensen hebben ook het recht om de Waarheid te horen en in te gaan zien.Hun harten zijn hongerig en hebben recht op Voedend voedsel,maar een valse leer die al meer dan 1400-jr. de hoofden wordt ingedreund is niet zo maar uit die gedachtengangen te bannen!!
  Dit vergt enorm veel geduld en kost tijd, maar YHWH heeft ook dit proces in de hand,Hij opent ook ogen en oren van deze mensen via Zijn oprechten!!

  *Omdat we onze medemens liefhebben proberen een aantal mensen langs deze weg de ogen van veel Ismaëlieten te doen OPENEN.Hen te overtuigen van de VALSHEID,het BEDROG wat hun ‘kerk’ de wereld inblaast* Proberen zo een reformatie te kweken om de valsheid tegen te gaan*!!!!

  De protestanten hebben zich in de 17-de eeuw ook enorm verzet en oorlog gevoerd tegen de katholieken.
  Vergelijk die situatie eens met de huidige;zie de ‘kerk’ van Mohammed als de katholieke kerk van destijds. OPM: het Vaticaan en Mekka hebben heel veel overeenkomsten,beiden hebben een VALSE DWALING de wereld ingeblazen. DE WAARHEID v.d. THORA VERKRACHT,puur uit eigen belang!! Denk aan de Romeinse keizer Constantijn de Grote,Augustinus,Karel Martel.
  Mensen probeer het zo eens te zien, bekijk de politieke situatie met realistische ogen,die gericht zijn op onze eerste wetten…DE 10 GEBODEN,gegeven door YHWH en doorgegeven door MOZES…
  Velen maken zich grote zorgen betreft de islamisering van deze aardbol.Dit proces is niet alleen gaande in Europa, maar in alle vier de windstreken!
  Enorm veel mensen die ontzettend onderdrukt worden,aan hun lot worden overgelaten. Terwijl hun leiders zegevieren met fraude en corruptie.Denk hierbij aan DARFUR en ZIMBABWE, dit zijn niet de enigste ZORGENLANDEN!!
  De politiek heeft de ogen potdicht gesloten betreffende dit inmense ‘Islam & Sharia’ obstakel.De ogen zijn alleen nog maar geopend voor de:
  ‘ECONOMIE’ bijbehorende ‘CRISIS’ hun eigen ‘MACHT’ & ‘MAMMON’
  Mensen wordt WAKKER,wij allen zijn door onze politieke leiders enorm bedrogen,lelijk om de tuin geleid en dit al zèker meer dan 40-jr. Nederland,de wereld worden niet meer geregeerd met een strakke,maar oprechte hand.Kijk naar alle politieke situaties in de landen om ons heen.
  “Het is hetzelfde liedje” !!!!
  Maar: HOOP DOET LEVEN,dus..MOED HOUDEN.

  Shalom,
  Anneke & Jan.

 9. Hai Ben,
  Gisteren ons hart weer kunnen ophalen tijdens de fascinerende lezing -Met de Moed der Hoop- van Wiesje de Lange in Wijk & Aalburg. Leuk dat ook jij aanwezig was!
  Deze vrouw analyseerd de wereldse situatie met REALISTISCHE ogen en met een juiste blik op de Thora/Bijbel. Een goed schrijfster en journaliste uit Jeruzalem, met Nederlandse roots die ze niet ‘weggestopt’ heeft.
  Heeft dankzij YHWH,haar eigen levenservaringen,haar talenten heel goed kunnen ontwikkelen!!

  *Dit moet toch iedereen de Ismaëlieten óók gunnen*!!

  Hartelijke groeten,
  Shalom Anneke & Jan.

 10. Daar zijn we weer,nog een tip Ben:

  “Benader ds.Willem J.J.Glashouwer eens,PKN-dominee,schrijver en presidens van ChristenenvoorIsraël International.Woonachtig te Amersfoort,dus wat let je”?
  Heb het vermoeden dat deze man de coalitie VVD/CDA/PVV ook zal steunen. Gezien de inhoud van zijn geschreven boeken!
  SUCCES.

  Shalom & G-d Bless!
  Anneke & Jan.

 11. Op 19 augustus 2010 @ 14:02 schreef drs. R.H.Hartkamp

  Beantwoorden

  Ik vind het een goede zaak om de anti-Christelijke en anti-Joodse invloeden die ons vanuit de Islam overkomen een halt toe te roepen. Als dat niet anders kan dan met het geven van steun aan ook de PVV, dan moet dat maar. Het is juist de Islam (niet de mensen maar hun religie en vooral de Koran)die oproept tot haat en die hele groepen mensen (Joden en Christenen) discrimineert. Als ik al die “prominente “CDA-ers” bekijk die zich tegen samenwerking met de PVV keren, dan staat mijn verstand zowat stil van verbazing en ongeloof. Juist de Islam, als totalitair en intolerant systeem doet onrecht aan wat velen als “democratie” verheerlijken. Mijn zorg is minder het gevaar van de Islam, dan de “bedwelming” van mensen die onze eigen cultuur en de wortels daarvan verloochenen.

  • Op 19 augustus 2010 @ 15:41 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Van harte eens , R.H.Hartkamp; graag hoor ik meer van u en ook hoe u in deze zaken evt. betrokken bent; schrijf gerust wat u wilt, het is altijd prive, zeker als het er bij staat.
   Shalom,
   Ben

 12. Op 19 augustus 2010 @ 14:24 schreef Ben Kuiper

  Beantwoorden

  Het is een geluid wat me uit het hart is gegrepen. Waarom wordt dit niet gebracht door de Nederlandse pers? Het CDA en zeker ook de CU zou dit manifest de ogen moeten openen.

 13. Geweldig ,

  Zet ook mij op de lijst.

  Jezus is Heer en Hij komt spoedig terug.

 14. Op 19 augustus 2010 @ 16:30 schreef Fee Zander

  Beantwoorden

  Beste Gerard Wijtsma,
  Ik vind het bijzonder hoe mensen achter het standpunt van de SGP kunnen staan, als het hun band met Israel betreft. Persoonlijk heb ik niets tegen Israeli’s, heb Israelische vrienden, maar wel iets tegen de Israelische staat. Ik begrijp niet dat mensen niet inzien hoe crimineel ze zijn. Iedereen is toch afgelopen jaar getuige geweest van de bombardementen op Palestina? Iedereen weet toch dat ze voorkomen dat er voedsel en medicijnen de Palestijnse grens overging? Niet lang geleden zijn negen Turkse activisten door de Israelische overheid vermoord.

  Daarnaast heeft het Israelische leger, in ruil voor mijnvergunningen voor het bedrijf Israel Diamant Industries (IDI), de oorlog in Congo geintensiveerd door Congolese soldaten te trainen. Uit een brief van de VN blijkt dat al in 1998, toen de eerste congo oorlog uitbrak, contact is geweest tussen Israel en Congo; de directeur van IDI blijkt contact te onderhouden met Israëlische legerofficieren. (ZIe het artikel dat door de Verenigde Naties is geschreven, 2001a, Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural
  Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo – S/2001/357, pagina 33, paragraaf 150
  En zo kan ik nog wel even doorgaan….
  Ziet niemand dan al die criminele praktijken die Israel organiseert?

  Ik vind het triest dat een Nederlandse partij zo’n land steunt.

  Gr, Fee

  • Op 19 augustus 2010 @ 16:50 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Fee, er wordt veel afgelogen over Israel en het positieve wordt weggelaten, allemaal antisemitisme. Israel maakt overigens best ook fouten, maar die worden in de enige democratie in het M.O. ook aangepakt via de rechter.
   Zoals jij bijv. praat over die belachelijke Gazavloot, wat een terroristische actie van Turkije tegen Israel was, is zeer eenzijdig en tendentieus en triest.
   Hoe dat echt zat, staat op diverse blogs, zie dat van Brabosh maar es.
   Shalom,
   Ben

 15. WÁÁR kan ik ergens stemmen VÓÓR een kabinet met gedoogsteun van de PVV?
  Het liefst vóórdat Nederland helemaal weggegeven is.

  • Op 19 augustus 2010 @ 16:51 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Tonny, bij deze heb je ons gesteund en we zullen onze verklaring doorsturen naar bijv. de 3 coalitiepartners.
   Shalom,
   Ben

 16. Op 19 augustus 2010 @ 16:54 schreef J. Kuizenga

  Beantwoorden

  Ik begrijp niet dat mensen die zich christenen noemen aan de heer Wilders hun vertrouwen geven. Het zal waar wezen dat de islam totalitaire trekken heeft, maar dat is met iedere godsdienst en ideologie het geval, het christendom en ook het liberalisme niet uitgezonderd. Die scherpe kanten moeten bestreden worden, maar Wilders en zijn PVV zijn voor dit probleem echter niet de oplossing, zoals iedereen die de politieke ontwikkelingen heeft gevolgd de laatste tijd gemakkelijk kan constateren. Wilders is een kwajongen, een uitvreter en een avonturier, die het moet hebben van goedkoop populistisch stuntwerk. Hij is zelf geen christen en geen jood, je zou hem een fundamentalistische liberaal kunnnen noemen, van wie politiek gezien niet veel goeds te verwachten valt, ook niet voor de christenen. Het zou beter voor dit land zijn dat hij uit de politiek stapte en ergens een schapenboerderij zou beginnen. Bovendien is de PVV niet een gewone politieke partij. Ik ben ook een christen, maar het komt niet in mijn hoofd op om Wilders en zijn partij te steunen. Waar het op aan komt is hoe je als christenen op een vreedzame manier omgaat met andersgelovigen en als samenleving met minderheden, en dan is deze verklaring ver beneden peil.

  • Op 19 augustus 2010 @ 17:53 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste J.Kuizinga, als u christen bent, vind ik uw reactie eveneens ver beneden peil.
   In de ontmaskering van de islamisering vind ik Wilders een voorbeeld van christelijk handelen, afgezien van een paar minder gelukkige , maar naar mijn inschatting goed bedoelde uitspraken.
   Wat weet u van zijn geloofsleven? Ik in elk geval niets, want ik heb hem er zelf niets over horen meedelen, dus laten we dat maar aan hem persoonlijk overlaten.
   Hij betaalt de onbetaalde rekening van de kerken, die de islamisering gewoon laten gebeuren, realiseert u zich dat?
   Shalom,
   Ben

 17. Op 19 augustus 2010 @ 17:26 schreef Bernadette de Wi

  Beantwoorden

  Hulde aan dit initiatief! Eindelijk chr. predikanten die hun opleiding waarmaken en zich verdiepen in de bronnen van de islam, in plaats van zoals al die halfzachte CDA’ers en ander-joods-geluid-types die vanuit wensdenken de islam romantiseren.
  Aan Maxime Verhagen ligt het niet, hij is glashelder over de aard van de islam en de juiste interpretatie van de godsdienstvrijheid (dus niet: het beschermen van een extremistische stroming).
  Goed dat u hem steunt.

 18. Op 19 augustus 2010 @ 18:48 schreef Mike Sargraso

  Beantwoorden

  Hallo Ben,

  Ook al sta ik niet achter je Israël-visie (die vermengd is met het evangelie van Christus) steun ik je toch. De ramp die islam heet, mag nóóit aan de macht komen. Deze afgoden- en dodencultus zou de wereld terugwerpen naar het stenen tijdperk!

  Maar net als jij maak ik bewust een onderscheid tussen deze ideologie en zijn verblinde volgers. Zoals Geert Wilders al schreef, zouden zij zonder hun dodenboek tot grote dingen in staat zijn, als zij maar bevrijd zijn uit de klauwen van satan.

  De laffe christenen hier, wil ik nog wijzen op de bevrijding door de Angelsaksische volken die een eind maakten aan de tweede wereldoorlog. Deze laffe zelfmoord- en christen-dhimmies zouden niet zo’n grote bek hebben als ze niet waren bevrijd door volken met als leus in hun vaandel én in hun grondwet: “in God we trust.” Zonder deze steun zouden deze laffe christen-dhimmies nu creperen in Communistische, Nazistische en Socialistische Goulags.

  Mvgr,
  Mike

  • Op 19 augustus 2010 @ 20:22 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Mike.
   Tora-Yeshua, de onvermijdelijke combinatie van Gods Woord en God in mensengestalte, vind ik juist de kern van de Bijbel. Je ziet dan Gods bedoelingen en Zijn liefde voor alle mensen optimaal.
   Welllicht kunnen we daar nog es over doorpraten.
   En ondertussen gaan we voort in waar we het wel over eens zijn,
   shalom,
   Ben

 19. Op 19 augustus 2010 @ 18:51 schreef Gielah Tabak

  Beantwoorden

  Kan een voormalig Nederlands Hervormd hulppredikante en godsdienstdocente ook tekenen?

  Als dat zo is…. zet mijn naam er dan ook maar onder!
  Ik ben heel blij met deze aktie.
  Wie op het elsevierforum de 7 pagina’s (!) reacties doorleest, wordt daar helemaal blij van!
  De mensen geven loepzuiver aan de slappe, wereldgelijkvormige en zelf-islamiserende PKN-houding geheel en al zat te zijn en schrijven: ‘We wisten niet dat er ook nog zúlke christenen waren…’.
  Kijk: dát moeten we hebben!

 20. Geweldig initatief van de heer Kok waar ik helemaal achter sta!

 21. Op 19 augustus 2010 @ 20:00 schreef jan willemsen

  Beantwoorden

  19-8-2010
  wij staan geheel achter het manifest en prefereren een coalitie met vvd/cda/pvv meer dan een links samen gaan, maar wij denken ook dat een voortdurend gebed nodig is om de moslim beweging met al hun onhumane en christenhaat te stoppen
  met vr groet j.willemsen

 22. Op 19 augustus 2010 @ 20:08 schreef Alexander

  Beantwoorden

  Eindelijk dat er Christelijke leiders hun stem durven laten horen! Israël is en blijft een toetssteen. We veroordelen de moslim niet maar wel zijn ideologie/godsdienst.
  Helaas hoor ik van de Christelijke partijen weinig of geen getuigenis van de waarheid is dit en schandelijk gebrek een kennis, schaamte of angst om er niet bij te horen? Ook hier lees ik weer uitingen die duidelijk maken dat goede Bijbelstudie op zijn plaats zou zijn.
  Heer Kok eb collega’s ga zo door in liefde en waarheid. Helaas mis ik bij de PVV de liefde. Wellicht een schone taak weggelegd voor hen die zich daar toe geroepen voelen om dat toe te voegen binnen de PVV.
  Gods zegen.

 23. Op 19 augustus 2010 @ 20:20 schreef K.J. Garms

  Beantwoorden

  prima idee dat voorgangers zich eens positief uitspreken over deze te vormen coalitie. Misschien wordt zo de islam enigszins ingedamd.
  De Islam is inderdad een zeer gevaarlijke afgogds-religie die tracht te vernietigen alles wat het niet met ze eens is.
  De Islam moet een halt worden toegeroepen, laat Ze zich maar aan ons nederlanders aanpassen, geen moskee er meer bij want wij mogen in hun landen ook geen kerken bouwen.

 24. ik wil hiebij een antwoord geven,ik ben niet tegen de coalie,maar wilders krijgt steeds meer macht,als hij straks niet mee mag regeren.en ik heb deze vraag nog nooit gehoord,ik wil wel eens weten,als een katholiek mens,als wij naar islamietische landen, daar rk kerken gingen bouwen,wat er dan met ons ging gebeuren in deze landen.

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:08 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi W.Teuben; in islamitische landen worden kerkbouw verboden en/of zwaar belemmerd. Lees maar es wat op internet en op deze website, shalom, Ben

 25. Op 19 augustus 2010 @ 20:43 schreef Piet Bosman

  Beantwoorden

  Eindelijk wordt Nederland wakker.
  Ik ben voor de coalitie,want wat is het alternatief…de linkse club die Nederland “in slaap wiegt” en zelf ook zitten te slapen.
  Vorbeelden genoeg van Islamitische landen die het Westen (dus ook Nederland) als stel minderwaardige wezens benoemd. Dus wat mij betreft kan een tegen geluid niet hard genoeg zijn, een geluid dat ik uit de wat minder extremistische moslim groeperingen ook nog niet veel gehoord heb.
  Dus dit initiatief spreekt mij bijzonder veel aan.

 26. Hoi Ben,

  Geweldige doorbraak zeg! Ik zag je op Netwerk van de ‘E’O, en het artikel in de Elsevier, waar ik enthousiast op heb gereageerd (cokkie = cornelia) Geweldig!

  Ik vind dat we nòg véél te politiek correct zijn.
  Ik ben het met Wilders eens wat betreft de kopvoddentax en het moslimtuig dat onze steden, dorpen en gehuchten waarneemt.
  Weg ermee. Maar dat is wellicht een volgende stap. Ik denk dat we best onze stem mogen verheffen.
  Ik ben al blij met mensen als Feike ter Velde, Jan van Barneveld, Lucas Hartong, die ‘het’ zien!
  De islam moet met wortel en tak geëlimineerd worden uit dit land zodat niets er ons meer aan herinnert.

  M vr gr
  Shaloom,
  cokkie = cornelia

 27. Op 19 augustus 2010 @ 20:43 schreef Elisa van Hees

  Beantwoorden

  Ik ben niet bijzonder religieus ook al stam ik uit een zeer gelovige familie…Maar uw manifest teken ik met heel mijn geestelijke en religieuze overtuiging…Goed dat er mensen zijn zoals deze initiatief-nemers.Nederland moet Joods Christelijk blijven.

 28. Op 19 augustus 2010 @ 20:43 schreef ries van der meij

  Beantwoorden

  Dagelijks lees ik in de krant van gruweldaden die in naam van de islam worden verricht. Denk aan recente zaken als het vermoorden van (christelijke) hulpverleners in Afghanistan, het stenigen van vrouwen die verkracht zijn, de eerwraakgevallen, de gruwelijke moordpartijen tussen soennieten en sjiieten, het in de knieen schieten van zgn collaborateurs door Hamas etc. etc. Natuurlijk zijn dat niet de gewone moslims, maar binnen de moslimwereld zijn weinig tegenkrachten die het extremisme veroordelen. Ook niet in Nederland.
  Ik ben in principe voorstander van vrijheid van godsdienst, maar er zijn miljoenen nederlanders die met mij bevreesd zijn dat ons land straks geen vrijheid van godsdienst meer heeft als de islam een te grote invloed krijgt

 29. Dat steeds meer mensen de ogen open gaan is bemoedigend. Gelukkig zijn we al zover dat niemand zich meer schaamt en waarom zou je ook van, ik heb op de PVV gestemd.
  Honderduizenden hebben dit gedaan, niet omdat het zonodig de PVV moest zijn, maar we konnen niet anders.
  De overige partijen gaven niet thuis als je het punt Islamisering aansneed. Hopelijk komt het zover dat ook zij gaan inzien tot hier en niet verder.

  Veel zegen
  Het zal beloont worden.

 30. Op 19 augustus 2010 @ 20:44 schreef Arie Schmidt

  Beantwoorden

  Bijzonder veel succes en adhesie betuigingen toegewenst.Jammer dat velen dat welzouden willen maar niet durven en dat is tekenend voor de samenleving.

 31. Op 19 augustus 2010 @ 20:44 schreef a.monteny

  Beantwoorden

  Eindelijk gaan de echte christenen reageren. Gods zegen.

 32. Op 19 augustus 2010 @ 20:44 schreef m g van der wilt

  Beantwoorden

  van harte mee eens,gevaar islam wordt enorm onderschat.

 33. Op 19 augustus 2010 @ 20:44 schreef Dick Groen

  Beantwoorden

  Ben niet tegen de Islam als godsdienst maar wel als deze godsdienst een politieke ideologie wordt. Dat is zoals de geschiedenis ons leert hetzelfde als b.v. de 80-jarige oorlog. Protestant zijn was toen goed, Rooms niet. Die tijden willen we toch niet opnieuw. Vandaar dat ik achter het initiatief tot deze coalitiebesprekingen (VVD/PVV/CDA) sta. De uitkomst zal besliisend zijn voor mij.
  Succes met uw actie.
  Dick.

 34. Op 19 augustus 2010 @ 20:44 schreef Willy Voigt

  Beantwoorden

  Sinds 3 jaar woon ik in een prachtig natuurgebied in Duitsland en uiteraard volg ik alles wat Nederland betreft op de voet. Veel verdriet en woede voel ik wanneer ik steeds weer de steeds sterker wordende signalen zie van de islamisering van mijn mooie land. Hoe kunnen mensen in vredesnaam zeggen dat de islam ‘zo vriendelijk’ is?! Op dit moment woeden er ongeveer 80 oorlogen in de wereld en bij allemaal (!) zijn moslims betrokken! Waarom zien zoveel Nederlanders niet dat de islam langzaam bezig is de wereld in te nemen. Dat is immers hun heilige taak, volgens de koran (die ik ook heb gelezen). Ik ben ontzettend blij dat er een groepje Christenen is die dit inziet en niet zit te pamperen en te zwijmelen, maar het ook durft uit te spreken. Veel zendtijd kregen jullie niet, maar het is beter dan niets. Bedankt torayeshadmin we shalom oevracha!!!!

 35. Op 19 augustus 2010 @ 20:44 schreef r.stomphorst

  Beantwoorden

  eindelijk wordt er iemand wakker ,heel goed dat er tegen links nederland tegengas wordt gegeven, wat mij verbaasd is dat er een paar weken geleden christelijke mensen Marokko werden uitgezet om dat ze een christelijke kerk wilden stichten.
  ik heb tot op de dag van vandaag niemand van de correcte linkse politiek gehoord ,dat zet wel tot nadenken.

 36. OOK ik onderschrijf uw manifest en ben het volkomen eens met U

 37. Vervolg….

  Overigens, mijn stem mag je toevoegen!
  Mvr gr
  Cornelia

 38. Voortschrijdende islamisering? Waar hebben jullie het over?

  Er zijn de afgelopen jaren niet (veel) meer moslims in Nederland gekomen, de aandacht voor en daarmee de aantrekkingskracht van islamitisch fundamentalisme is de afgelopen jaren verder afgenomen.

  Jullie schrijven iets, maar waar is het bewijs? Jullie praten, maar de mond van Geert Wilders lijkt te bewegen. Zijn beweringen worden door jullie blindelings overgenomen zonder cijfermatige onderbouwing of andere dan wellicht anekdotische bewijsvoering.

  Ik zie daarentegen afgelopen jaren een ander Nederland opdoemen. Een Nederland waarin moslims steeds verder integreren – omdat dat nu eenmaal een natuurlijk proces is, als een aantal ingredienten die je langzaamaan roert tot een gelijkmatige pap. We kijken nu nog naar de klonten in die pap, maar daarmee kun je niet beweren dat de hele pap alleen bestaat uit klonten.

  Er is echter wel een groep in Nederland die radicaliseert. En dat zijn extremistische Nederlanders, volgelingen van Wilders die zijn opgeblazen retoriek voor waar aannemen. Mensen die in hun leven geen Turken of Marokkanen kennen en daardoor bang zijn voor alles dat niet-Nederlands is. Mensen die terugverlangen naar de jaren 50, toen er nog maar een televisiezender was en het leven verder ook overzichtelijk was.

  We bevinden ons in een roerige tijd. Technologie ontwikkelt zich sneller dan de mens en autochtonen voelen ons overspoeld door vernieuwingen. Er is een valse nostalgie ontstaan naar een tijd die er nooit was en zoals gewoonlijk is de zwakste groep de oorzaak van alle problemen.

  In het Marseille in de eeuwen voor Christus wezen machthebbers in tijden van crisis een zondebok aan. Die werd geisoleerd, gepamperd en verzorgd, en als de tijd rijp was van de hoogste rots in zee gesmeten, de dood tegemoet. De werkwijze is veranderd, de symboliek en gevoelens zijn hetzelfde gebleven.

  Wat mij echter verbaast en schrik aanjaagt, is dat de relatief kleine groep Wilders-aanhangers wordt gesteund uit deze Christelijke groep. Waar is de vergevingsgezindheid, waar is de naastenliefde? Waar in deze oproep is de oproep van Jezus terug te vinden, die meende dat je vijanden die je sloegen de andere wang moest toekeren?

  Religie heeft inderdaad een ideologisch karakter: partijen als het CDA en de SGP hadden anders nooit kunnen bestaan. Het Christendom is een politieke machtsfactor en in Islamtische landen geldt dat ook voor de Islam.

  Maar het geloof van de mensen is dat nooit. Of het nu christendom of islam is, het draait altijd om liefde, verdraagzaamheid en dankbaarheid aan God. Dankbaarheid voor wat ons wel is gegeven, in plaats van onverdraagzaamheid en haat jegens zaken die wij als ongewenst in ons leven beschouwen.

  Zonder geloof zou er waarschijnlijk minder liefde in de wereld zijn. Maar zonder religie zouden er evenveel ideologieen zijn, met wetgeving die andersdenkenden en andersvoelenden willen uitsluiten.

  De moslims hier zijn als de christenen in Pakistan: roepen om hulp en worden genegeerd. Het leven van moslims in Nederland staat niet op het spel, maar is het echt zo anders?

  En wat is er gebeurt met: wat u niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet? Wordt dat door een blonde kleurspoeling uit jullie hoofd gespoeld?

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:17 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Achmed, ik word misselijk van je reactie, maar plaats hem toch, om es te laten zien hoe sommige moslims denken vanuit taqiya.
   Moslims zijn in ons land zeer gastvrij opgevangen en krijgen alle hulp; toch hoor ik geen moslims die ronduit eerlijk zeggen, dat moslims afstand dienen te nemen van al de haatteksten in de koran/hadith en afstand dienen te nemen van het doel van de islam, om wereldwijd het kalifaat te vestigen, ook dus in Nederland.
   Dat weet je heel goed en dan hier een beetje schijnheilig komen doen, alsof de islam”de religie van vrede” is?
   En suggeren dat je hier niet goed genoeg behandeld wordt en net als de christenen in Pakistan te weinig of geen hulp krijgt?
   Tip: neem enkele reis Pakistan en ga daar je mede moslims helpen, dan hoeven de Westerse/christelijke landen dat niet te doen.
   Shalom,
   Ben

 39. Op 19 augustus 2010 @ 20:49 schreef Elisa van Hees

  Beantwoorden

  Mijn vader was tot de leeftijd van 45 jaar misdienaar en ik ben katholiek opgevoed.Ik ben het met Uw manifest eens dat Nederland christelijk – Joods moet blijven.Ik steun u van harte.

 40. Vrede!

  Ben Kok, van harte stem ik in met uw actie, waarin er duidelijkheid wordt geschapen met betrekking tot de gevolgen van de zich uitbreidende islam in ons land en in Europa.
  Iedereen, van net gelijk welke religie of welk ras, die onze samenleving van harte met respect tegemoet treedt en er zich voor open stelt, zich aan onze rechtstaat onderwerpt en onze vrijheid respecteert is hier welkom en dat is precies de opgave waarvoor dit land staat!
  En dat is tegelijkertijd de essentie van wat Geert Wilders beoogt!
  Veel succes met uw actie.
  Met vriendelijke groet,

  Henk.V

 41. Eindelijk een tegengeluid op de politieke correctheid van enkele vooraanstaande politici van CDA huize. Deze voorlieden vergeten wel dat door Wilders de wacht aan te zeggen en de (Politieke) Islam te omarmen, zij hiermee het Paard van Troje Nederland binnenhalen. De P-islam zal eenmaal in Nederland genesteld, zijn ware gezicht tonen; Sharia, veel-wijverei etc.zal waarschijnlijk worden ingevoerd kijkt naar landen in Afrika en Azie.

 42. Op 19 augustus 2010 @ 20:51 schreef jeanine auer, drs.,

  Beantwoorden

  chapeau voor de heer Kok, hij durft het enige echte probleem naar buiten te brengen waar het de komende decennia om zal gaan: blijft nederland een democratie geschoeid op christelijk-joodse leest of worden wij een islamitisch land.
  zonder paniekvoetbal te willen spelen: het is wel 5 voor 12: vergeet u niet dat wij in een
  democratie leven en als dus de islamitische stem de overhand gaat nemen dan worden wij een
  islamitisch land, op grond van diezelfde democratische principes.
  daarom is dit het enige echte probleem van de komende decennia, willen we dit of willen we
  dit niet.

  Ik heb nog een tweede probleempje dat ik ook zal voorleggen aan de “denktank” van o.a. het
  CDA, als een godsdienst bewezen naar wereldoverheersing streeft, past daar dan onverkort
  ons grondwettelijk principe van godsdienstvrijheid op en als je dat wilt veranderen hoe
  kader je dat dan maatschappelijk en juridisch in?

  kom jongens, wakker blijven en niet de koppen in het zand gaan steken,

  vriendelijke groet,
  jeanine

 43. Goed initiatief deze site, mensen moeten worden gewaarschuwd voor de islam, maar we moeten altijd voor ogen houden dat onze God (van Abraham Isaak en Jacob) de zonden veroordeeld maar de Zondaar zeer lief heeft, en dat moeten wij ook doen!!!

  m.vr.gr. Martin

 44. Een gevaarlijke ideologie wordt omarmd en 1 tot 2 miljoen vaderlanders worden apart gezet en met de nek aangekeken. Waar is de christelijke verzoening? Als deze coalitie zou mislukken zal opnieuw met de pvda en D66 geregeerd moeten worden die die geen goed woord over hebben met het christendom. Wilders is daar een heilige bij. Zijn we de moorden op Fortuyn en van Gogh vergeten. Heel Nederland heeft gehuild. De pvda en gr. links hebben een oproep van hamas om te demonstreren beloond. Boycot Israel hoort niet thuis in Nederland. 90% van de joodse bevolking is weggevoerd. Wilders heeft duizendmaal gelijk. Ons bedreigd een groot gevaar. En weer zouden wij erin trappen?

 45. de cda kiezers en vooral de zg. prominenten, de baantjesjagers, realiseren zich niet, dat de pvv, democratisch is gekozen. als ze lef hebben kunnen ze, het zg. moslimgedeuns toch aanvechten in de kamer. zijn ze bang?e heren goed in. iedereen heeft vrijheid op godsdienst, zeker, doch het moet niet zo zijn dat een democratische gekozen partij hier iedere keer op afgerekend wordt.
  het zijn genoeg punten van de zg. christelijke partij cda die mij in de verste verte niet bevallen. een hoogtepunt vindt ik grandioos, die idioot van een balkenende zijn we kwijt en ik hoop voorgoed. laat hem opstappen net als bos of eurlings, een smoes is snel gevonden, daar zijn deze heren goed in. het probleem kan opgelost worden, nieuwe verkiezingen, pvv 40 zetels en mark rutten de rest. opgelost, de hele cda naar huis, met wachtgeld uiteraard.

 46. Weg met islam! Ga zo door Ben!

 47. Op 19 augustus 2010 @ 20:52 schreef E.Roozenboom

  Beantwoorden

  Fantastische actie,

  Eindelijk eens verstandige praat, vanuit de kerken, we moeten nu eindelijk als nederlanders eens onze ogen openen en niet meer in slaap sukkelen,we moeten juist nu onze stem laten horen en massaal achter Geert Wilders staan.
  Het is de grootste flauwekul Wilders een facist en een racist te noemen, Absurt gewoon,Ik heb er geen woorden voor, ik heb juist op Wilders gestemd, daar het te belachelijk voor woorden is dat hij de strengst beveiligde persoon van Nederland is, hij kan niet een normaal leven leiden, terwijl die Balkenende vrij loopt, zonder zich zorgen te maken over zijn veiligheid. Wat betreft die kopvodden tax, is achterhaald, daar de media daar nog steeds dat punt aanhaald,Wilders heeft dat reeds geruime tijd geleden ingetrokken.
  We zien overal ter wereld de Islam als een olie v;ek over de continenten verspreid, met als enige doel de Islam aan een ieder op te leggen.Het is prima dat een ieder zijn of haar geloof kan belijden ,maar niet in een christelijk land als Nederland.Ten opzichte van de Homo in Nederland staat de Islam zeer vijandig. Ze moeten niets hebben van Homo’s.
  Laten we de strijd aangaan en laten we voorkomen dat we straks onder de Islam leven.
  Want dat gaat zeker gebeuren als we er nu niets aan doen.
  Lekker blijven slapen Nederland, daar schiet je wat mee op.

  Ik heb het dan niet over de mensen die zich prima gedragen en aanpassen aan onze normen en waarden en de Nederlandse taal perfect machtig zijn.
  We worden overspoeld met oost europeanen die hier hun geluk zoeken,maar waarvan de meesten crimineel zijn, laten we toch die grenzen sluiten en de immmigratie stoppen.
  NU, Stoppen ,nu het nog niet te laat is.

  We moeten weer trots worden op ons land en onze nationale driekleur,onze geschiedenis, waar de oranjes voor gevochten hebben, o.a. tegen de spanjaarden en noem maar op.

  STEUN WILDERS NU!!

 48. Op 19 augustus 2010 @ 20:53 schreef J. A. van de Velde

  Beantwoorden

  Eindelijk een geluid dat de Islam wat zuiverder omschrijft dan de andere actualiteiten-rubrieken. De walgelijke manier van de “linkse kerk” om via een soort hersenspoeling de mening op te leggen dat er niet geregeerd kan worden door een combinatie van VVD en CDA ( gedoogd door de PVV )wordt met de dag venijniger!
  Elke ontevreden (ex)CDA-er kan voor de kamera komen als hij maar een tegengeluid produceert…..
  Is dat Christelijk ? Is dat democratisch?
  Ga door met Uw informatie en stellingname!

  Veel sterkte en vriendelijke groet,
  Jo.

 49. Bij deze steun ik dit manifest. En ik spreek hartgrondig mede namens mijn vrouw en twee meerderjarige dochters en bijbehorende schoonzonen.

 50. Op 19 augustus 2010 @ 20:56 schreef JM den Bleker

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  Mag ik alsjeblieft ook op de lijst!
  Ik stem PVV en sta volledig achter je manifest!!

  Succes,

  gr JM den Bleker.

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:22 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste JM den Bleker, als u een functie heeft als geestelijk leider o.i.d., stuur dan uw naam, functie en website. In het andere geval wordt uw steun net zo gewaardeerd, door uw reactie! shalom Ben

 51. Op 19 augustus 2010 @ 20:56 schreef John F de Leeuw (psycholoog / theoloog)

  Beantwoorden

  Zet mij maar op de lijst!

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:24 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt John, heb je ook een website en evt. ook enige info over wat je doet? Stuur maar even op, als je opiniemaker, schrijver, voorganger o.i.d bent, voldoen we graag aan je verzoek.
   Shalom, Ben

 52. Op 19 augustus 2010 @ 20:57 schreef j.van Orsouw

  Beantwoorden

  Helemaal mee eens. Ook wij zijn bang voor de Islamisering van Nederland.
  We durven nu al niet meer te zeggen waar we bang voor zijn. Ook de pers en onze cabaretiers zijn bang.
  Veel oorlogen in de wereld worden gevoerd door de radicale Islam. Het kan vlug gaan met de islamisering, kijk naar Indonesie en Afrika.
  Een bangerd

 53. Op 19 augustus 2010 @ 20:58 schreef Jochem van Eijsden

  Beantwoorden

  Beste angsthazen,

  Het enige wat ik erover kan zeggen is dat ik het aandoenlijk vind. Haal alstublieft eerst die balk uit uw eigen ogen voordat u over stomme splinters praat die er nog eens niet daadwerkelijk er zijn. Met zulke manifesten zie ik de kameel al door het oog van een naald gaan terwijl u met hoongelach voor een dichte hemelpoort staat.

  Succes ermee.

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:25 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Jochem, de angsthazen zijn degenen, die de islam goed praten en /of hun mond houden, dus die balk zit in jouw oog wellicht? Shalom, Ben

 54. Op 19 augustus 2010 @ 20:58 schreef Marco Tebrugge

  Beantwoorden

  Sjalom Ben Kok en Feike Ter Velde,

  Hulde aan dit initiatief! Eindelijk chr. predikanten/voorgangers die DE WAARHEID durven te zeggen. Onbegrijpelijk dat er zoveel rumoer is binnen het CDA, omdat ze mogelijk gaan regeren met de PVV die de islam discrimineert. Het CDA heeft in het verleden er veel minder moeite mee gehad om te gaan regeren met d66 die het christendom al jaren discrimineert. Ik schaam me er voor dat dries van agt ooit premier is geweest van dit land. Laat hij vooral zo snel mogelijk het CDA de rug toe keren, dat zal een zegen zijn voor die partij. Zelf ben ik (net als de heer ter Velde) lid van de CU. Van mij mag de CU ook gedoogsteun geven aan deze coalitie. Dan zitten we nog wat ruimer dan 76 zetels. Het mensje mohammed was inderdaad een moordenaar en een pedofiel. De MENS én GOD JEZUS is het waard om door iedereen gelooft en geprezen te worden. JEZUS LIEFDE voor ons is onuitsprekelijk! HEM IS gegeven alle macht in Hemel en op aarde! Halleluja.

 55. Op 19 augustus 2010 @ 20:59 schreef Marnix Kaspers

  Beantwoorden

  Goedenavond,

  Bij deze ook mijn steun…
  Zelf ben ik zwaar teleursgesteld in de zgn Democratie die ons land kent.
  Partijen die het kabinet laten vallen alsof het allemaal niets is en toch beweren dat je alles pratend kan oplossen…liegen en bedriegen (heb het hier voor de duidelijkheid over links)! Hun kans is verkeken en er is weer niks uitgekomen…

  Een daadkrachtig kabinet, die voor 100% staat achter de genomen beslissing en wil dat ons land weer heel snel een land wordt waar iedereen zich veilig en thuis voelt…Dat is wat wij de komende jaren nodig hebben!!!

 56. Dit initiatief is me uit het hart gegrepen !!
  Zo langzamerhand moet je de gedachte krijgen dat er als christen iets mis met je is als je de puntjes op de i durft te zetten !! Dat Wilders dat moet doen is al beschamwend genoeg en en het was sterker geweest als onze CU en/of CDA voormannen die moed hadden opgebracht en gewezen hadden op de gevaren van een “godsdienst”waarin véél bloed vloeit ( van mens en dier ) maar waar het bloed van HET LAM van God wordt veracht !!! Maar als het de Here God belieft om via deze discussie ons de ogen te openen voor de realiteit ….
  Ik ben dankbaar dat GOD REGEERT, ook nu, en HIJ weet wel hoe het moet! Laten we op Hem vertrouwen !!

 57. Op 19 augustus 2010 @ 21:10 schreef rahman ADHOEL

  Beantwoorden

  o,BLANKE,CHRISTENEN,jODEN,WANNEER GAAN DE OGEN OPEN.

  IN ALLE MOSLIMLANDEN,WORDEN CHRIST.EN JODEN VERVOLGD EN VERMOORD,EN DAAR HOOR JE NIETS VAN
  DE CHRISTENEN EN DE BLANKE SAMENLEVING.
  HET IS VIJF VOOR TWAALF VOOR DE WESTERSESAMENLEVING,ZIE BOUW MOSKEE IN AMERICA.
  MOSLIM OPGEVOED,MAAR DAT IS GEEN GELOOF,(HITLER IN SCHAAPSKLEREN)0 VOOR HET WESTERSESAMENLEVING.)HEB GEEN GELOOF MEER.GEEN MOSLIM EN ISLAM,WEG ER MEE.
  Aub,WORDT WAKKER HET NOG NIET TE LAAT

 58. Op 19 augustus 2010 @ 21:10 schreef jan Willem Salomonson

  Beantwoorden

  steun deze positiebepaling volledig.Eindelijk aan tolerantie en intolerantie eens democratisch en zonder huigelachtigheid de juiste plaats toegewezen.

 59. Ik sta achter het manifest waarin steun uitgesproken wordt voor een coalitie van VVD/PVV/CDA. De waarschuwing tegen het tolitaire karakter van de islam onderschrijf ik volmondig. want,Op een uiterst geraffineerde wijze wordt dit land en Europa in bezit genomen door de Islam. Ik ben geen voorstander van de PVV maar Christelijk Nederland en hun predikanten spreken zich zelden tot nooit uit over de Islam. Hoe is het met de discriminatie van de vrouw, ze is nog onreiner dan het toilet? Het stenigen van mensen die overspel hebben gepleegd. In de naam van allah mensen vermoorden en te denken zo de hemel te verdienen. Wat een misselijk makende ideologie zeg!
  Dagelijks moeten we bidden naar onze Heer en Heiland voor de vervolgde en verdrukte Christenen in de islamitische wereld. In landen als Egypte, Marokko, Iran, Irak Pakistan en ja, zelf in een land als Turkije, wat lid moet worden van Europa, worden Christenen onder druk gezet, gesaboteerd, vernederd en buiten de maatschappij geplaatst. We moeten dus blijven bidden voor deze mensen maar ook trachten moslims te bekeren tot het Cristendom. Daar is veel geduld en liefde voor nodig. Een nieuw gedoogd geluid in de 2e kamer wil ik wel horen en de maatschappij kritischer maken want anders leven we over 20 jaar in een islamitisch georienteerd land.

 60. Mijne heer, het heeft lang geduurd maar ook ik ben reeds uit mijn nare droom ontwaakt en steunt dit betoog van ganzer harte!

  shalom!

  Dries

 61. Ik steun deze petitie van ganser harte.

 62. Waar is de verdraagzaamheid in deze oproep? Wat is die islamisering die jullie zien?

  Natuurlijk is het vervelend dat medechristenen in Pakistan genegeerd worden bij hulp. Maar zouden wij het anders doen in hun geval? Red je ook niet eerst mensen die je kent uit je gemeente en daarna pas buitenstaanders?

  De islam is geen ideologie – of in elk geval niet meer dan het christendom dat is. Maar christendom gaat ook niet om het CDA of de SGP, maar om het geloof dat we zelf hebben.

  En in mijn ogen gaat het christendom om liefde en verdraagzaamheid. Pleitte Christus daar niet zelf voor, was hij niet een voorbeeld voor ons allen op dit gebied? Moeten we niet dat voorbeeld volgen? Zouden we in de geest van Christus echt Wilders moeten steunen? Zouden we zijn denkbeelden voor waar moeten aannemen?

  Ik denk dat ik daar nog even stevig over na moet denken!

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:28 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Erick, lees even Matth. 23 , hoe Yeshua (Jezus) de misleiders van die tijd aanpakt en leer Hem kennen zoals HIj zich Zelf beschrijft. Shalom, Ben

 63. Hallo Ben,
  De tien geboden zeggen o.m.:
  Heb je naaste lief als je zelf, en onze Here Jezus zegt:
  heb je vijanden lief!!
  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de Islam moeten
  goedkeuren en natuurlijk mogen wij als Ned. volk van
  onze nieuwe inwoners eisen dat ze zich aanpassen aan
  onze wetten, waarden en normen!!
  Ik zou wel blij zijn met een regering die de dingen
  bij de naam noemt.
  Wij bidden thuis voor een regering die rekening houdt
  met Gods Woord en die Israel steunt(zegent).
  Met vriendelijke groet,
  Simon.

 64. Op 19 augustus 2010 @ 21:19 schreef Willemijn

  Beantwoorden

  Sommige mensen die zich Christen (?) noemen blijven zeuren over geblondeerd haar etc. met veel venijn, waarom toch? Kunnen we niet normaal en zonder beledigingen als volwassenen met elkaar praten? Dit noem ik pas “normen en waarden”!

 65. Op 19 augustus 2010 @ 21:19 schreef Wachteres

  Beantwoorden

  Ook ik steun van harte dit manifest.

  Het is voor mij onvoorstelbaar dat er Christelijke politieke partijen en dominees zijn die zich tegen Geert Wilders en de PVV keren.
  Willen zij niet zien wat er in het Midden-Oosten, in Europa en eigenlijk al in de hele Westerse wereld aan de hand is?
  De fundamentalistische islam krijgt meer en meer invloed met als doel: de wereldheerschappij van de islam, ten koste van de hier reeds bestaande godsdiensten, van onze cultuur en uiteindelijk zullen wij onze vrijheid inleveren.De fundamentalistische moslims geven openlijk aan dat dit hun streven is.

  “Angst is een slechte raadgever”???

  Voor mij is struisvogelpolitiek, het niet willen zien van wat er overduidelijk gaande is,een nog veel slechtere adviseur.

  Wat, als de islam werkelijk van plan is om de wereldheerschappij te krijgen en wat als u daar, door dit te ontkennen, aan meewerkt? Waarom zouden de fundamentalistische moslims hier over liegen?

  U laadt een grote verantwoording op u door dit streven te ontkennen of door te weigeren dit te zien en ik weet zeker dat uw kinderen en kleinkinderen u niet dankbaar zullen zijn.

 66. Ik steun van harte de pogingen om tot een coalitie van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV te komen.
  Ik wens de Heer Verhagen van harte succes.
  In de islamitische wereld is er geen plaats voor Christenen.
  Christelijke kerken worden er niet toegestaan. De politieke islam is alles behalve democratisch.
  Er is geen vrijheid van godsdienst zoals in het westen.
  Laten we dat alstublieft niet hier krijgen.
  Dus wel vrijheid voor de goedwillende mensen van islamitische huize maar niet de kans op de sharia.

 67. Op 19 augustus 2010 @ 21:20 schreef p van dam

  Beantwoorden

  Gelukkig neemt onze predikant heel veel afstand van deze verschrikkelijke opruiing vanuit de kerk. De ondertekenaars hebben dezelfde wortels als destijds de dominees die zich tegen “het beest van rome” keerden.
  Dit is mij een kerkscheuring waard.

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:30 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi PvDam, vraag es of je predikant mee wil tekenen, als hij inderdaad afstand neemt van die politiek correcte CDA ers als PKN dominees.
   Shalom,
   Ben

 68. Op 19 augustus 2010 @ 21:22 schreef Bart Snel

  Beantwoorden

  Beste heer Kok, de Bijbel leert ons: ‘Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen’ (Mat. 5:44). De PVV-standpunten en uitingen gaan vaak rechtstreeks tegen dit gebod in. Daarom onderschrijf ik uw manifest niet.

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:32 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   HI Bart, dat kan zijn, maar hoe denk jij dan het islamiseringsprobleem op te lossen? Lees es Matth 23, zie hoe Yeshua omgaat met misleiders,shalom, Ben

 69. Het heeft lang geduurd, ruim 30 jaar, voordat de machtige media tegengesproken durfde te worden. In eerste instantie door Pim Fortuyn. Hoewel hij geen racist was,is hij alszodanig door hen neergezet toen bleek dat hij zich niet liet muilkorven.
  Wilders ontbreekt het aan de eruditie van Fortuyn, maar niet aan scherpzinnigheid. Aan de argeloosheid van de bevolking, die lange tijd middels verwijzing naar naziregime gegijzeld is geweest om vrijuit te kunnen spreken, is een einde gekomen. Daarmee komt er ook een einde aan de list en bedrog van diegenen die menen als media te kunnen voorschrijven wat een bevolking moet denken en daarmee hoe de politieke verhoudingen moeten liggen.
  Ayaan Hirsi Ali heeft niet kunnen begrijpen waarom in een land met vrijheid van mening hoog in het vaandel, het zolang geduurd heeft voordat er vrijuit over de negatieve aspecten van de islam kon worden gesproken.
  Het moet om grote belangen gaan. Groter dan de vrijheid van mening, dan het belang van individuele vrijheid. Groter dan het belang van de bevolking. Het moet om partijbelangen gaan, om groot particulier profijt van bepaalde groepen.
  Hiermee is noch de nederlandse burger een dienst bewezen, noch de immigrant die naar het westen is gekomen om de vrijheid te leren kennen.
  Als met dit manifest een stap wordt gezet in de richting van werkelijke politieke vrijheid, is er winst behaald voor die burgers in Nederland die zich al jaren geknecht voelen.
  GROET, AGATHA

 70. Op 19 augustus 2010 @ 21:22 schreef Henk Stefels

  Beantwoorden

  Een godsdienst dient van oudsher om de wet te stellen. zij doet dat voor ongeletterden die slechts hun mening verwerven kunnen met beelden en verhalen en vooral met de interpretatie daarvan door hun voorgangers/leiders.
  De Islam bevindt zich voor vele beleiders nog steeds in dat stadium.
  Dankzij het Christendom hebben wij een westerse maatschappij gemodelleerd, waarin aanvaardbare wetten in de plaats zijn gekomen van “De Leer”.
  De Islam en zijn aanhangers zijn nog lang niet zover en paren hun overtuiging, ontleend aan de Koran en vooral zijn voorgangers, aan een zendingsdrift, die de inquisitie van enige eeuwen geleden niet zou misstaan. Dit laatste is niet te vinden bij Boeddhisten, Brahmanen of andere aanhangers van grote godsdiensten.
  Daarom is de Islam een bedreiging waartegen wij in het geweer dienen te komen. Zij is daarom ook gelijk te stellen aan een antidemocratische politieke stroming met verwerpelijke doelstellingen. Godsdienstvrijheid hoort hier dan ook geen issue te zijn.

 71. Op 19 augustus 2010 @ 21:23 schreef JM den Bleker

  Beantwoorden

  Geheel mee eens!
  Mag ik ook op de lijst?
  Ik heb met trots PVV gestemd.

  succes

 72. Op 19 augustus 2010 @ 21:25 schreef JM den Bleker

  Beantwoorden

  Ik ben volledig met u eens!
  Veel sterkte en succes

 73. Ik ben het volledig eens met dit manifest.
  Links moet nu eens ophouden met de politiek correctheid en eens en voor altijd inzien dat het zo niet verder kan. Islam is prima maar zij moet hier (in europa) niet de dienst uit gaan maken! En zeker niet proberen mij te bekeren op wat voor manier dan ook.
  Als het je hier niet bevalt moet je gewoon je spullen pakken en weg wezen.
  Premier Howard van Australie omschreef het als volgt:
  ‘This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom,

  ‘THE RIGHT TO LEAVE’.’

  Sterkte in de strijdt.

 74. Beste Cornelia,

  Je zegt over medemensen ‘weg ermee’ en roept op om het land van de islam te zuiveren. Dit kan ik moeilijk anders zien dan een oproep tot een etnische zuivering (net zoals sommige christenen (zoals ikzelf) hun geloof niet op kunnen geven geldt dat ook voor sommige moslims, zelfs als je elke uiting ervan blijft het geloof in mensen leven), al dan niet door deportatie. Dat je vervolgens ook nog bijval krijgt van Ben Kok vind ik heel eng. Nou ja, gelukkig is deze mening marginaal, maar dat je als christen zulke haat op kan brengen voor je medemensen vind ik onbegrijpelijk. Het blijkt maar weer hoe moeilijk het is om Jezus te volgen als ik jou volgens het gebod van Jezus ook lief moet hebben, evenals jij mij en je moslimvijand lief zou moeten hebben. En iemand uit liefde deporteren lijkt me een veel te vrijzinnige uitleg van Jezus’ woorden.

 75. ik vind dat dat geloofsovertuigingen,niet mag samen gaan met politieken overtuigingen.wat wilders met de islam bedoeld.ik ben zelf van mening dat je vrijheid van geloofs overtuiging moet hebben in nederland.

 76. Op 19 augustus 2010 @ 21:28 schreef A. Fraanje

  Beantwoorden

  Beste Opstellers,
  Graag ondersteun ik jullie opstelling.
  Wat mij het meest tegen de borst stuit is dat men op allerlei manieren de waarheid verdraaid. Wilders wil helemaal niet iedere islamiet/moslim het land uitschoppen of een hele bevolkingsgroep uitsluiten. Hij betoogt volkomen terecht dat we hier in NL zijn en derhalve IEDEREEN zich aan de NL wetten en normen te houden heeft. Degene die dat niet went te doen wordt bestraft. Voorts betoogt hij dat degenen die de NL sameneleving afwijzen hier dus niets te zoeken hebben en maar naar het voor hen “beloofde” land moeten gaan. Wil men zich niet aanpassen of zelfs bewust de boel verzieken: enkele reis!

  Ik ben het met de stelling dus geheel eens. Wellicht echter ook nog op een paar andere gronden dan jullie manifest aangeven nl:
  1. Ik ben een fervent voorstander van VRIJHEID van godsdienst. Echter naar mijn volle overtuiging dient dat op te houden bij de voordeur/kerkdeur ne dient EENIEDER zich te onthouden van enige bekeerdrang naar anderen toe. Ieder mens moet maar voor zichzelf uitmaken hoe wn wat hij/zij gelooft.
  Dit gezegd hebbende moet ik onmiddellijk hierbij aantekenen dat ik – gelukkig- geen enkele vorm van opdringerigheid waarneem van noch het christelijke, noch het joodse, noch boeddistische, noch enige andere vorm van religie(beleving). Wat een schril contrast ecvhter met de manier waarop ik – vrijwel dagelijks – geconfronteerd wordt met het vaak provocerende beleven van de de islam. Terecht dat hier paal en perk aan gesteld wordt.
  2. Mijn overtuiging is dat het fundamenteel fout is om enige vorm van politiek bedrijven te koppelen aan een geloof(srichting). De regering dient onpartijdig te regeren en daarbij het beste voor hebben met de onderdanen.
  M.a.w. ik net zoveel bezwaar tegen een regering die volledig gebaseerd is op het christelijke geloof (ik ben zelf katholiek overigens)of he boeddistische geloof of welek andere religie dan ook. Het niet scheiden van kerk en staat heeft altijd al geleid tot misstanden, ellende en
  excessen, of we nu praten over de kruistochten, de inquisitie of de sharia.
  3. Dit laat onverlet uiteraard dat wanneer een regering een wet/maategel uitvaardigt of uit dreigt te vaardigen het eeieder vrijstaat om vanuyit zijn of haar geloofsbeleving hierop te reageren en zelfs te beinvloeden, maar dan met argumenten en niet met dogma’s of (overdreven) emoties.
  4. Ik ben voorts een uitgesproken tegenstander van opgedrongen – door fanatieken achteraf verzonnen regeltjes en voorschriften – geloofsuitingen in het openbaar, zoals burka’s, djellaba’s, niqabs, keppeltjes etc. Het argument dat het bij hun “cultuur” hoort gaat niet op.
  Als een Schot hier in zijn kilt rondgaat lopen verklaart iedereen hem voor gek en maakt hem belachelijk. Als een papoea hier rond gaat lopen met uitsluitend een peniskoker wordt hij opgepakt voor naaktlopen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus voor de islamitische neder- en medelanders geldt hetzelfde: gewoon westerse kleding zonder allerlei – in mijn ogen provocerende – geloofsuitingen.

 77. Op 19 augustus 2010 @ 21:35 schreef H Vermeulen

  Beantwoorden

  Johannes spreekt over het beest. Zijn getal is 666.
  Google eens op Internet naar “distance calculator” en laat eens uitrekenen wat de afstand is tussen Jerusalem (gods heilige stad) en Mekka (Mecca) stad en bron van de Islam. Die afstand is 666 zeemijlen. Toevallig?

  Bron: David Flynn – Temple at the center of time (2009)

 78. Shalom Ben,
  Ik ben het voor de volle 100 % eens met dit initiatief.
  Steeds meer mensen die in de spotlight staan ( presentatoren, journalisten, politici, schrijvers enz.) durven niet meer openlijk te zeggen wat ze vinden van de toenemende islamisering van de westerse samenlevingen, dus ook de Nederlandse samenleving. Iran is een perfect voorbeeld hoe het zal gaan indien ook in het westen de ayatollahs het voor het zeggen zullen krijgen. Voor die CDA-ers die nog twijfelen heb ik een vraagje. Hoelang denken jullie het christelijke geloof nog volledig vrij te kunnen belijden indien de politieke Islam het in Europa ( na toetreding van een steeds radicaler wordend Turkije bv. ) in de toekomst het voor het zeggen zal hebben????
  En over het steeds meer toenemende Israël-bashing wat de laatste tijd zo in is nog even dit. Israël staat sinds zijn oprichting in de frontlinie tegen deze ideologische politieke religie die geen enkel geloof in zijn nabijheid duld, dus ook het Christendom niet!!!
  De politieke Islam zal echt niet stoppen in zijn strijd naar wereldoverheersing indien Israël eventueel ( moge God het verhoeden !) vernietigd zal zijn, daarna zijn wij ( het Westen ) aan de beurt.
  Mensen geef uw mening en hou op met het bang zijn eventueel niet politiek correct gevonden te worden.
  Jullie moeten nu aan de toekomst van jullie kinderen en kleinkinderen denken. Gunnen wij hen een wereld waarin de radicale Islam het voor het zeggen heeft???
  Gunnen wij hen een wereld waarin zij vrijuit hun geloof kunnen belijden en vrijuit kunnen zeggen wat zij willen, ongeacht of zij jongens of meisjes zijn ???

 79. Beste Ben Kok,

  Ik ben als christen blij met jou stellingname.

  Vandaag was er op het nieuws dat er de afgelopen jaren 106.000 iraakse burgerslachtoffers waren gevallen. Door wie??? De amerikanen???

  zijn we in Nederland vergeten hoe de islam zich de afgelopen 1400 jaar heeft verspreid? Volgens mij zijn we in Nederland te bang dat de islam zich tegen ons zou keren. Ik ben blij dat er nog mensen zijn als Geert Wilders die niet de mond houden. Jezus zelf kon ook zeer fel zijn tegen zijn tegenstanders, maar Jezus is de belichaming van liefde. Volgens mij is naastenliefde opkomen voor de medemens die onderdrukt wordt en niet stilzwijgend toekijken.

  Ik steun de actie. Succes.

 80. Op 19 augustus 2010 @ 21:36 schreef wim peters

  Beantwoorden

  Dit manifest van de Heer Ben Kok is de enige waarheid.
  Ook ik verkondig al jarenlang woorden van gelijke strekking,soms tot ongenoegen van familie
  en (vrienden).

  De wijze waarop de Islam onze westerse samenleving is binnen geslopen en probeert ons hun
  wetten en gewoontes op te dringen, omschrijf ik als de,,Moslimterreur,,.
  Gelukkig worden er ,mede dankzij Geert Wilders,steeds meer mensen wakker, die het grote gevaar hier van inzien en zich gaan verzetten tegen deze, ons door onze regeringen van de afgelopen 30 jaar opgedrongen, gevaren . (vaak met veel eigen belang )

  Ook zijn er landgenoten van mijn leeftijd ( 74 ) ,die dit gevaar bagatlisren met de woorden,,ach het zal mijn tijd wel duren,,.Ik noem dit ronduit Hypocriet.
  Hopelijk krijgt de Hr.Kok veel steun en gaan steeds meer landgenoten inzien dat,om het met
  de woorden Winston Churchill te zeggen,dat de islam ,,wereldgevaar,, nummer EEN is.

 81. Op 19 augustus 2010 @ 21:37 schreef Maarten Poortinga

  Beantwoorden

  Wat hypocriet! Alsof het christendom zo humaan is!
  Een zeer eenzijdige, negatieve kijk op de Islam.
  De afsluitende woorden ‘met liefde voor alle mensen’ klinken wreed.
  Een duivelse boodschap voor mensen, die steeds meer te lijden hebben onder negatieve bejegening. Ik vind het een opruiend manifest.

  Regelmatig komen er kinderen bij mij met de vraag waarom zij op straat uitgescholden worden. Waarom ze geplaagd worden met hun geloof. Waarom er soms zomaar mensen roepen dat ze terug moeten naar hun eigen land.
  Moeilijke en vaak pijnlijke vragen voor een leerkracht. Dit zwart witte manifest polariseert en maakt het leven van deze kinderen niet makkelijker.

  Stop de verharding in de samenleving! Stop met het saaien van angst!

  Maarten Poortinga

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:45 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Maarten, beantwoordt voor jezelf es de vraag: is de islam een goede of een slechte levensvisie? Als leerkracht dien je je kinderen de feiten over de islam te leren (haat en onderdrukking) en de feiten over het joods-christelijk geloof (liefde voor God en naaste).
   Het verschil zal duidelijk zijn en als christenen zich daar niet aan houden, zitten ze fout, dienen dat te erkennen en vergeving te vragen; hun uitgangspunt is echter heel duidelijk: liefde !
   Dat is het verschil met de islam: onderdrukking.
   Het joods-christelijk geloof is zeer humaan, meer dan dat zelfs.
   Shalom,
   Ben

 82. Op 19 augustus 2010 @ 21:39 schreef jenny vd W

  Beantwoorden

  Shalom,

  Ik kan een heel verhaal schrijven maar ik zeg alleen dit is voor mij een zeer goed manifest, ik steun dit met hart en ziel.
  Nederland moet eens duidelijk kleur durven bekennen en niet bang zijn. Nederland moet een Christelijk-Joods land blijven met de respect van de anders/niet gelovigen.

  Vrede en alle goeds

  Jenny vd W

 83. Op 19 augustus 2010 @ 21:39 schreef p van dam

  Beantwoorden

  Een treurig initiatief van de dominees achter deze site. De webmaster doe alsof hij me niet heeft begrepen. Ik wil het nog wel een keer herhalen.
  Ik ben blij dat mijn predikant zich dubbel en dwars tegen de ideologie van haat en verderf van wilders keert.
  Ik vind de verdeeldheid over wilders een kerkscheuring waard. Ik wil niet bij een kerk horen die andersgelovigen het leven onmogelijk wil maken en kiest voor een partij die een miljoen mensen het land uit wil hebben. Ik hoop dat dat er nog even bij mag.

  • Op 19 augustus 2010 @ 21:49 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi P van Dam, wellicht had je je niet voldoende goed uitgedrukt? Binnenkort een interview op deze website met het type als jouw predikant, als Harry Pals en in dit interview Hans Wachtmeester. Anti PVV dus.
   In gesprek met mij.
   Shalom,
   Ben
   PS: geen leugens over de PVV, waar staat dat die alle moslims het land willen uithebben? Alleen zij , die hier het land willen overnemen, die kunnen gaan en die types komen er ook niet meer in.
   Dat is bij jou thuis toch ook zo, lijkt me?
   Maar wie als gast gewoon integreert, krijgt ook bij de PVV alle hulp.

 84. Op 19 augustus 2010 @ 21:45 schreef wim pasma

  Beantwoorden

  Het is onbegrijpelijk, dat topmensen van het CDA en PVDA niet inzien, dat de Islam een politieke beweging is en als dekmantel zegt een godsdienst te zijn. De heren van Agt, v.d. Broek en Kooijmans,topleden van het CDA, vinden dat de PVV een onakseptabele partij is. De houding van deze heren kan alleen maar verklaard worden door de intense haat tegen Israel. Haat maakt blind, ook al zijn zij gekwalificeerd als Professor.
  Hoewel juist dit land het speerpunt van de democratie is.

  Het standpunt van de overige CDA leden,is te verklaren, doordat de partij al zo geinfiltreerd is door Islamieten, waardoor ze geen vrije mening meer hebben. Echter door zo fundamentalistisch te reageren zullen nog meer CDA-stemmers de kant van de PVV kiezen.

  Wilders heeft immers de islamiet nooit verketterd.
  Wel heeft hij de koran in het licht gezet.
  Waarin Mohammed o.a. klaar en duidelijk oproept om de ongelovigen(dus ook christenen) te doden.
  Dit gebeurt momenteel in alle islamietische landen.

  Dat deze politieke correctheid de democratie ondermijnt gaat echter aan hun tunnelvisie voorbij.

  Eindelijk is er dan een man, die de waarheid over de islam durft te verkondigen en wat zien we: het hele politieke circus weet niet hoe snel ze deze man moeten verketteren en valselijk beschuldigen van racisme.

  Juist de christenen dienen deze man te ondersteunen.
  Daarom juichen wij dit initiatief van harte toe.

  Willem Pasma

 85. Waarom moet er ook nog door joods- christelijke pastors een manifest worden ondertekend? Het is toch te gek voor worden dat ‘de burger van Nederland’ kennelijk niet genoeg te kennen geeft door op de pvv te stemmen. Het moet nu toch wel duidelijk zijn dat de Moslims en andere mensen die zich niet schikken naar de maatstaven van Nederland, een groot probleem zijn?! Als een goede Nederlandse burger zijn voor mensen in strijd is met hun geloof, laat ze dan ergens anders wonen!
  Natuurlijk zijn er ook niet-gelovigen allochtonen of extremisten van andere geloven die denken dat de Nederlandse wet niet voor hun geldt. Deze groep wordt onderschat door het probleem alleen maar af te schuiven op de moslims.
  Die domme Nederlandse regering durft niet toe te geven dat ze met de huidige wetgeving hun eigen graf hebben gegraven. Pas als ze hun fout toegeven en de wet aanpassen zodat niet iedereen gelijke rechten heeft, dan is er een stap gezet. Nu is het enkel een uigesproken angst.
  Bah stelletje lafaards in Nederland! kijk naar oa Australië, Frankrijk, België, Denemarken; daar durven ze tenminste iets aan wetgeving te doen.
  Ik vind dat er niet zo gehamerd moet worden op een geloof wat verschild van het oorspronkele geloof van Nederland maar dat er gekeken moet worden naar wat iemand betekend voor de maatschappij. Aan de hand daarvan kan er onderscheid tussen mensen gemaakt worden. Iedereen moet geloven wat hij wil maar wel binnen de westgrenzen en normen & waarden van Nederland! Heel simpel: je valt anderen niet lastig door jouw mening/ ideeën op te dringen, je blijft van andermans spullen af, je misleidt een ander niet, je laat een ander heel en je probeert het beste uit jezelf te halen.

  Het doet mij deugd te zien dat ook Christenen zich verzetten tegen het linkse zogenaamde cda-pleps dat denkt dat alles nog koek en ei is in Nederland en dat Wilders een bedreiging is voor de samenleving.

 86. Inderdaad moet Nederland een Joods Christelijk land blijven, ik ben het helemaal met Jenny eens.
  onze regering laat de Islam overheersen straks!!!!

  Goed initiatief Ben, en anderen.
  Shalom

 87. Ik ben heel blij met dit geluid. Ben het zeker niet in alles met Wilders eens, ik denk dat elk extremisme n gevaar kan vormen, maar bij veel mensen is de inhoud van de koran en het uiteindelijke doel van de Islam niet helder. Daarom is het goed dat mensen die zich hierin verdiept hebben, anderen erop wijzen dat we alert moeten blijven en naast het tonen van liefde voor onze naasten (wat de belangrijkste opdracht is) altijd voor ogen moeten houden dat zowel hun als onze vrijheid van kiezen gewaarborgt moet blijven…en niet sluipend richting sharia voor zowel moslim als niet-moslim!

 88. Mat 7:15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

  Joh 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

  De Mohammedanen volgen de antichrist, zij noemen de heiland, verwerpen zijn afstamming en verleiden in het bijzonder de volkeren van de heilige schrift. Zij die niet ingeven worden te vuur en te zwaard gedwongen of vermoord.

  Sinds de komst van de Mohammedanen zijn wij, de Christenen en Joden, in en strijd van leven en dood voor ons zielenheil verwikkeld. Sinds de 7e eeuw voeren wij een strijd. Deze strijd wordt nu door een demografische sluipmoord van de moslims in werking gezet.

  We moeten ingrijpen voor het te laat is en Geert Wilders is slechts een voorbeeld van de ontwakening van de volkeren van de heilige schrift die uiteindelijk zullen zegevieren over het kwaad. De moslims zullen uiteindelijk beseffen dat zij zijn bedrogen door de valse engel en zullen eeuwig in de hel branden.

  • Op 19 augustus 2010 @ 22:24 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Peter, helemaal eens, behalve dat moslims eeuwig in de hel branden. Dat is islamgeloof mbt. de niet-moslims.
   Mensen , die niet de liefde van God in Yeshua wilden aanvaarden, kunnen staan in het Boek des Levens, zie Opb. 20:11-15 en daar worden deze doden geoordeeld naar hun werken; blijkbaar staat een deel van hen in het Boek des Levens.
   Die er niet instaan, eindigen in de poel des vuurs , omdat ze in hun leven niet de ene ware God hebben gezocht en erkend, noch Yeshua hebben aanvaard en ook niet na hun dood Yeshua hebben willen aanvaarden, waartoe de mensen in 1 Petrus 3:19 toch de gelegenheid krijgen.
   Dan houdt het op en eindigt vernietiging. Dat is wel wat anders dan eeuwig branden. Moslims hebben een wrede afgod, joods-christelijke gelovigen kennen de ene ware God van liefde en gerechtigheid.
   Shalom,
   Ben

 89. Nederland lijdt aan slappe knieen en weke benen. Herinnert u zich nog de PANISCHE verontschuldigingstour van premier Balkenende over de toen nog onbekende film Fitna ??
  Belachelijk zoals hij bij de moslimlanden aan het smeken was of ze maar alsjeblieft niet boos wilden worden… Ik dacht toen al: wie is nu de baas in de wereld ? Zijn we dan TOCH al te laat? En tegen de dominees wil ik zeggen:
  Als de islam het in Nederland voor het zeggen krijgt, bent u in 1 klap uitgepreekt, staan de kerken in brand en rollen uw hoofden als eerste door de straten, vakkundig met de kromzwaarden afgehakt….. Wilt u dat soms?
  Als ik op TV die fundamentalisten zie schreeuwen en met hun ogen vuur zie spuwen, kan ik me geen vredelievender beeld voor ogen halen. Uit voorzorg stem ik dus Geert Wilders. Misschien is het nog NET niet te laat !!

 90. Op 19 augustus 2010 @ 22:13 schreef Jv/d Voort

  Beantwoorden

  Eindelijk,eindelijk een ander geluid.De demonisering van Wilders en mede standers loopt de spuigaten uit.Ik, vrouw van 74 wordt met de nek aangekeken als ik zeg dat ik pro Wilders ben.Jaren geleden heb ik al voorspeld dat wij vrouwen het nog eens gaan betreuren dat we als vrouw op de wereld gekomen zijn,daar gaat het aardig op lijken,vrouwen worden gestenigt als ze als weduwe een vriend heeft.Zie en lees wat er on Iran gebeurd.Ik ben ook een weduwe en moet er niet aandenken dat mij dat ook zou kunnen gebeuren.Dat allemaal in de naam van de koran.Laten we in Godsnaam sterk blijven

 91. Wat een gewelldig initiatief, helemaal uit m’n hart gegrepen.Na de verkiezingen alleen maar afschuwelijke mensen gehoord en gezien als v.Agt,Doekle Terpstra, Foppe de Haan, Maarten van Rossum, Cohen,Pechtold,F.Halsema en nog veel meer akelige, gemene Judassen. Ook de T.V. maakt me heel boos.Bij Knevel en v.d.Brink kijk ik vooraf wie hun gasten zijn, om me ergernis te besparen, vooral v.d.Brink met z’n vreselijke lelijke ontevreden mondhoeken,gooit veel opruiende taal de huiskamer in, zelfs bij mensen die qua onderwerp niet bij de politiek betrokken zijn weet hij toch het gesprek zo te manipuleren,dat hij ze een anti Wilders uitspraak probeert te ontlokken. Evangelische omroep heet dat. Het is heerlijk te lezen dat mensen verwoorden in deze reacties wat wij ook vinden. SUCCES, ik bid ervoor en voor Wilders veiligheid!

 92. @Ruben, 19-8-2010, 9:26pm

  Als je mijn reactie goed leest weet jij bèst wat ik ermee bedoel!
  Maar doordat je selectief leest zet me mij dus voor leugenaar zoals de tegenwoordige mens dat kennelijk gaarne doet!
  Het heeft dan ook geen enkele zin verder hierover in discussie te gaan met jou.

 93. BEN HET HELEMAAL EENS MET TORAYESHADMIN

 94. Op 19 augustus 2010 @ 22:28 schreef leen van zuijdam

  Beantwoorden

  Laat de heren predikanten, die zich o anti-Wilders opstellen eerst maar eensnaar om het even welk moslim-land gaan en daar net zoveel christelijke kerken bouwen als er hier in Nederland moskeeen staan.Als dat geluktt ismogen ze krtiek op Wilders en de PVV hebben.Oproepen tot anti=PVV preken in de kerken is uiteraard helemaal uit den boze’
  met vr. groet

 95. Op 19 augustus 2010 @ 22:30 schreef Robin tinnemans

  Beantwoorden

  Goeie actie.
  Eindelijk mensen die wel hun ogen open hebben en niet in een of ander dorp wonen ver van de verpauperde steden wonen. Ik hoop dat deze mensen eens een aantal dagen in een stad als Rotterdam of Amsterdam gaan wonen, kijken wie er gediscrimeerd wordt. Doorl vrijheden/ rechten aan deze mensen te geven verdrukken wij onze eigen cultuur, en zullen wij uiteindelijk een overdaad aan ideologie van hun cultuur krijgen. Ik zou wel eens graag willen weten of wij ook vrijheden en rechten hebben in hun land van herkomst dacht het niet.
  Mensen die zich aanpassen en goed integreren en zich ook daadwerkeijk de moeite doen om de nl cultuur te begrijpen en willen leren kennen hoeven nergens bang voor te zijn.
  We moeten niet toestaan dat deze mensen alleen met hun eigen volk willen samenwonen en dat complete delen van nl veranderen.
  Integreren doe je door als minderheid tussen een grote bestaande bevolkingsgroep groep te mengen. Kans van slagen is groter.
  Ik hoop op een samenwerking tussen de rechtse partijen, en mensen wees niet al te bang. Wat Wilders doet door zijn uitspraken is gewoon goedkope reclame maken en blijkbaar slaat het aan. Als hij zich rustig had gehouden dan had niemand hem gekend.
  Negatieve reclame is de beste reclame. Wie herkent die meest irritante reclame niet.
  Dus linkse mensen in nl ga door met petities tegen de samenwerking en jullie zullen jezelf alleen maar meer voor schut zetten. Kijk naar de peilingen en accepteer wat nl wilt.
  Als het je niet bevalt kun je misschien nog naar Afghanistan of iraq kijken hoe het christendom daar geaccepteerd wordt. Ik denk dat we je dan niet meer terug zullen zien of misschien ergens op wikileaks ofzo.
  Het wordt tijd dat nl wakker wordt en dat is niet met de PVV aan het roer maar gedoog steun zou een goed alternatief zijn. En laten we nu eerst het gedoog/ regeer akkoord afwachten en zien wat erin staat ipv te speculeren.
  Hopende op een nl met normen en waarden waarin de mensen weer respect hebben voor elkaar.

 96. Geachte heer Kok,
  Ik begrijp al die Cda’ers niet. Wat blijft er van de GROTE OPDRACHT over die in de laatste verzen van Mattheus wordt gegeven!
  “Gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen”
  Dat geeft weinig ruimte aan andere idiologieën.
  Daarin is Geert Wilders dan nog de meest Christelijke volgeling.
  Heel anders dan die oude Cda’er die na K&B naar huis ging omdat hij het Boedischme zo waardevol achtte en dit ging bestuderen.
  Het komt mij voor als in de oude tijden van 2000 jaar geleden. Daar waar de farizeeën de boventoon voerden. En waarom?
  Voor eigen politiek gewin.
  Zogenaamde wettische correctheid.
  Jezus dacht daar anders over.

  Jaren geleden(1980)schreef Marius Baar het boek:
  Het Westen voor de Keuze (ISBN9063180179)

 97. Op 19 augustus 2010 @ 22:33 schreef Ivan Pengel

  Beantwoorden

  Waar zijn wij nou bang voor? Ik heb nog nooit een advertentie of wervende tekst om mij te bekeren tot de Islam gezien.
  Wel heb ik een paar keer per jaar Jehovah’s aan mij deur of wordt ik op het Centraal station lastig gevallen door figuren die mij tot het Christendom willen bekeren. Ik ben nog NOOIT lastig gevallen door een Islamit of moslim WEL door Christenen!!!
  We hebben ruim een miljoen Nederlanders die het Islamitisch geloof aanhangen. Ga mij nou niet vertellen dat ze een bedreiging vormen.
  We kunnen niet zonder ze. Wanneer wij ze wegsturen is onze economie gelijk naar de knopen en kunnen we op kantoor zelf de WC’s schoonmaken!!
  De gastvrijheid van Islamiten is vele malen groter dan van Christenen.

  • Op 20 augustus 2010 @ 07:12 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Ivan, christenen komen bij je langs uit liefde voor jou om je het evangelie te verkondigen, als je dat wilt horen; zo niet, dan respecteren ze dat en gaan verder naar hen die het wel willen horen.
   In een moslimland ben je outcast als niet moslim, dhimmi, minderwaardig. Je wordt gedwongen moslim te worden in vele gevallen en we willen hier in Nederland geen samenleving als in Iran, Pakistan , Gaza e.d.
   Gastarbeiders prima, maar dan wel geïntegreerd , zonder de ambitie om Nederland bij het Kalifaat in te lijven.
   Shalom, Ben

 98. Op 19 augustus 2010 @ 22:37 schreef Johanna A

  Beantwoorden

  Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik 72 jaar, van huis-uit R.K. ben, én PVV-stemmer. Ik zal blij zijn, als er een rechtse coalitie tot stand komt. Dat is dan ook de reden, dat ik uw actie steun. Aan verdere islamisering van Nederland moet inderdaad een halt worden toegeroepen, anders is de ellende voor ons Nederlanders in de toekomst niet te overzien. Wij worden thans geacht tolerant te zijn t.o.v. de vele moslims in Nederland; denkt u dat zij ook zo tolerant zullen zijn t.o.v. ons, als zij zich maar kunnen blijven vermenigvuldigen en straks in de meerderheid zijn? Moeten wij er op wachten, tot ook in Nederland de sharia wordt ingevoerd en mensen dood geknuppeld en gestenigd worden, alles uit naam van de Islam, omdat men toevallig verliefd is geworden op een ander dan de eigen partner??? De laatste weken is dat weer enkele malen gebeurd in landen, waar de Islam het voor ’t zeggen heeft.
  Het is voor mij onbegrijpelijk, dat al die schijnheilige “zgn christelijk zijnde” CDA’ers, zoals Wijffels, De Vries, Van Agt, noem het hele rijtje maar op zoals ze de afgelopen dagen in de media zijn geweest, zich zo sterk maken om de heer Wilders en de PVV (en daarmee dus ook alle PVV-stemmers, hun landgenoten!!) te demoniseren. Demoniseren, is dat soms christelijk gedrag ? Zij verwijten Wilders en de zijnen (dus ook ons PVV-stemmers), dat wij een grote groep mensen uitsluiten. En wat doen deze christenen (??)zelf? Het uitsluiten van Wilders en deze grote groep landgenoten (1,5 miljoen!)PVV-stemmers, is dat soms wel christelijk gedrag??? En vooral niet vergeten om zondag weer vooraan in de kerk te gaan zitten, dames en heren!!! Uw geweten moet wel erg rekbaar zijn……Maar wellicht hebben zij straks geen moeite als het op stenigen van mede-landgenoten aankomt???? Natuurlijk net zo min als de hele “linkse” kerk van Nederland….
  Ik heb op Wilders gestemd, omdat ik vind dat er een veel strenger immigratiebeleid moet komen, ik heb op Wilders gestemd, omdat ik hoop dat hij ons van die burka’s kan verlossen (in de trein heb ik eens tegenover iemand in allesbedekkende kleding gezeten, op de ogen na, en ik kan u vertellen, dat je daarvan gaat huiveren!), ik heb op Wilders gestemd, omdat ik het eens ben met zijn visie wat betreft de ouderenzorg en meerdere punten in zijn programma en ik heb toch op Wilders gestemd, ondanks het feit dat ik het niet eens ben met zijn politieke visie op Israël. Hij is m.i. niet kritisch genoeg en slikt alles wat Israël doet maar voor zoete koek. Ik vind, dat Israël door de rest van de wereld eens goed aangepakt moet worden voor de wijze waarop zij de Palestijnen behandelen. Ik zelf koop de laatste jaren geen produkten uit Israël meer, dat is mijn privé-protest tegen hun handelwijze. Maar ook hierin laat de “linkse” kerk van Nederland het afweten, net als de heer Wilders.
  Laat het u derhalve duidelijk zijn: ik steun uw standpunt omdat ik graag een rechtse coalitie zie, maar een “shalom” is aan mij niet besteed.

  • Op 20 augustus 2010 @ 07:23 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Johanna, dank voor je steun; wat Israel betreft, ben je niet goed genoeg geinformeerd blijkbaar, lees es op http://www.irael-palestina.info waar objectief de situatie staat.
   Als ik u geen shalom (vrede) mag toewensen, omdat dit een Hebreeuws woord is, riekt dat naar anti-semitisme, evenals uw boycott.
   Ik daag u uit, om op genoemde website te gaan lezen en u af te vragen, waar u het recht vandaan haalt, om zo negatief over Israel te oordelen.
   Ga es een aktie voeren tegen het islamregime in Sudan, waar men de laatste 20 jaar ca 2 miljoen niet-moslims, vrnl christenen, vermoord heeft in de jihad, om vanuit het islamitische noorden ook het zuiden aan de islam te onderwerpen en waarbij men honderdduizenden niet-moslims tot slaaf heeft gemaakt.
   En als u alle Israelproducten wil boycotten, doe dan gelijk uw computer weg, want daar zitten heel vaak Israelische uitvindingen in.
   Overigens: de PVV komt op voor onze joods-christelijke waarden, die uit de Bijbel komen, een Joods boek, waarin over Yeshua (Jezus), de Joodse rabbi van Nazareth wordt gesproken met 12 Joodse discipelen.
   Ben.

 99. Op 19 augustus 2010 @ 22:41 schreef leen van zuijdam

  Beantwoorden

  ik zou de heren predikanten die zoveel kritiek hebben op Geert Wilders willen voorstellen naar het doet er niet toe welk moslimland te gaan en daar net zoveel christelijke kerken te bouwen als er hier in Nederland moskeeen staan.Als dat gelikt is mogen ze krtiek op Wilders hebben en dat vanaf de kansel uitpreken, niet eerder
  Vriendelijke groeten

 100. er zijn 1.500.000 pvv stemmers waar van veel gelovigen dus wij moeten dit steunen.

 101. Maarten Poortinga,

  Jij geeft zeker les aan kinderen onder de tien jaar?
  Dan zijn zij nog niet verpest door hun opruiende Imams.
  Let goed op de komende jaren, probeer eens te luisteren naar leerkrachten die tijdens geschiedenisles proberen te vertellen over de Holocaust of het verhaal van Anne Frank proberen te vertellen aan Islamitische leerlingen.
  Probeer eens in contact te komen met leerkrachten van zogenaamde “zwarte scholen “dan zal je horen hoe hun leven daar tot een hel gemaakt wordt indien zij niet in het moslimstraatje meelopen.
  De tweespalt in onze samenleving is begonnen toen de PVDA in de jaren zeventig de grenzen van Nederland wagenwijd open heeft gezet zonder mitsen of maren. Wij allen zitten nu met de gebakken peren. Geert Wilders is met de PVV de enige die onomwonden zegt waar het op staat, dat moet vooral zo blijven en hopelijk zullen steeds meer Nederlanders hun ogen openen.

 102. Prima actie van Ben Kok.
  Dacht even dat ik de enige was.

 103. Shalom aan de lezer,

  Enkele jaren geleden heb ik de moed opgevat om de koran, het heilige boek van de Islam, in z’n geheel door te lezen. En het is waar… Wat een verschil tussen de liefdevolle, verzoenende en mensenzoekende God van de Bijbel en de haatdragende, vernietigende en afstandelijke afgod van de koran! Het is voor christenen zaak om scherp afstand te nemen van deze verfoeilijke godsdienst die het heilswerk van de Heere Jezus Christus ontkent en niet van het kruis wil weten.
  Toch is het belangrijk om ook de politieke discussie hierover zuiver te houden. Ik deel de weerstand van Geert Wilders t.a.v. de Islam. Maar Wilders’ weerstand komt voort uit een seculier-liberaal gedachtegoed, geen Bijbels-christelijk gedachtegoed. Met zijn weerstand tegen de Islam kan ik leven, niet met zijn houding en taalgebruik t.o.v. zijn naaste (hij noemde zelfs een minister ‘knettergek’). Ook een moslim(a) mag ik in het licht van Christus Woord beschouwen als mijn naaste en het beste voor hem/haar zoeken. Zou Wilders deze laatste zin ook kunnen onderschrijven? Dat zou geweldig zijn.
  Veel zegen op u en op uw werk!

  Bernard Tebrugge

 104. Op 19 augustus 2010 @ 23:28 schreef Jan-Willem Verschut

  Beantwoorden

  Ik sta volledig achter dit manifest.

  Shalom
  Jan-Willem

 105. Ik ben het helemaal eens met dit initiatief. Het moet nu definitief en voorgoed afgelopen zijn met de dwaling en gedachte dat de islam iets goeds in zich heeft: er is slechts een ware God, en dat is de God van Abraham, Izak en Jacob, JHWH, de Vader van Yeshua,aan Wie wij onze ver-lossing te danken hebben. De koran is een verderfelijk boek vol leugens, halve waarheden, en geinspireerd door de duivel, de mensenmoorder van den beginne. De islam moet uitgebannen worden van Nederland, Europa en de gehele wereld. Geloofd en geprezen zij de Heere, Israels God.

 106. Helemaal mee eens!
  ‘Het Westen’ heeft zich reeds vanaf de 1e oliecrisis voor de Islam-doctrine tot in het stof neergebogen.
  Reden: Niet uit respect voor de Islam, wel om politieke winst en het Grote Geld. Velen zijn daarna gaan geloven in termen van verbroedering & integratie. Wat een zelfbedrog!
  Want andere opvattingen en cultuur zijn voor een ware moslim een doodzonde! Vrede is slechts bereikbaar wanneer állen Allah dienen! … als het moet zijn alle middelen daartoe geheiligd… niet-moslims worden hoogstens 2e-rangs burgers.

 107. Op 19 augustus 2010 @ 23:54 schreef Carin Modderkolk-Laban

  Beantwoorden

  Pastor Ben Kok,

  Het weren van een valse godsdienst was toch de taak van een christelijke overheid?
  Maar dan wel met haat tegen die valse islam, maar in liefde (trachten) om te gaan met de desbetreffende personen,
  zodat er geen ondoordachte heksenjacht begonnen wordt met een oorlog als gevolg, in het ergste geval.
  Dus kort gezegd: ja, tegen een christelijk/joodse samenleving, en een duidelijk nee tegen de islam als godsdienst.

  Carin Modderkolk-Laban

 108. Als ik hoor dat moslims niet met christenen willen samenwerken, omdat wij volgens hen slecht zijn, vind ik dat griezelig. Als een meisje van 7 jaar tegen mijn dochter zegt: Jij bent slecht, want jij draagt een kruisje aan je ketting. Als hier Moskeeën worden gebouwd en zij eisen daarentegen dat er ergens anders een kruis wordt weggehaald, omdat ze zich eraan ergeren. Als een Rotterdamse burgemeester de PvdA mensen wil bevoordelen, dan weet je dat de ondemocratische cultuur van zijn voorouders bij hem ingebakken is.Ik neem het hem niet kwalijk, want zo werkt het nu eenmaal. Als op diverse plekken in de wereld christenen vervolgd of achtergesteld worden (banen), dan zal de nood diversen er toe brengen dat ze overstappen tot de Islam. Maar wil je er weer vanaf, dan wordt je vermoord. Perzie werd van de ene dag op de andere Iran. Ik vermoed, dat het hier net zo zal gaan, want eens zullen zij in aantal ons oversteigen, want hun gezinnen zijn groter.In de tijd dat de gezinshereniging begon, werd er al geroepen: We nemen dit land over. Ik heb niet op Wilders gestemd, maar kies voor een partij die zich inzet voor het welzijn van het kind.

  • Op 20 augustus 2010 @ 08:57 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Ineke, dank voor je steun. Ik ben wel even benieuwd welke partij het dan wordt, als je zou stemmen.
   SGP? kan ook prima, maar anders zou ik het niet weten. Hoor graag van je, shalom, Ben

 109. Subject: MUSLIM TERRORISM EXPLAINED

  sounds sensible! the silent majority remains silent and the vocal minority takes over. this has happened time and time again in history!
  ———- Forwarded message ———-

  This is one of the best explanations of the Muslim terrorist situation I have read. His references to past history are accurate and clear. Not long, easy to understand, and well worth the read. The author of this email is Dr. Emanuel Tanay, a well-known and well respected psychiatrist.
  A Holocaust Survivor’s View on Islam
  A man, whose family was German aristocracy prior to World War II, owned a number of large industries and estates. When asked how many German people were true Nazis, the answer he gave can guide our attitude toward fanaticism. ‘Very few people were true Nazis,’ he said, ‘but many enjoyed the return of German pride, and many more were too busy to care. I was one of those who just thought the Nazis were a bunch of fools. So, the majority just sat back and let it all happen. Then, before we knew it, they owned us, and we had lost control, and the end of the world had come. My family lost everything. I ended up in a concentration camp and the Allies destroyed my factories.’

  We are told again and again by ‘experts’ and ‘talking heads’ that Islam is the religion of peace and that the vast majority of Muslims just want to live in peace. Although this unqualified assertion may be true, it is entirely irrelevant. It is meaningless fluff, meant to make us feel better, and meant to somehow diminish the specter of fanatics rampaging across the globe in the name of Islam.
  The fact is that the fanatics rule Islam at this moment in history. It is the fanatics who march… It is the fanatics who wage any one of 50 shooting wars worldwide. It is the fanatics who systematically slaughter Christian or tribal groups throughout Africa and are gradually taking over the entire continent in an Islamic wave. It is the fanatics who bomb, behead, murder, or honor-kill. It is the fanatics who take over mosque after mosque. It is the fanatics who zealously spread the stoning and hanging of rape victims and homosexuals. It is the fanatics who teach their young to kill and to become suicide bombers.

  The hard, quantifiable fact is that the peaceful majority, the ‘silent majority,’ is cowed and extraneous.
  Communist Russia was comprised of Russians who just wanted to live in peace, yet the Russian Communists were responsible for the murder of about 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. China’s huge population was peaceful as well, but Chinese Communists managed to kill a staggering 70 million people.
  The average Japanese individual prior to World War II was not a warmongering sadist. Yet, Japan murdered and slaughtered its way across South East Asia in an orgy of killing that included the systematic murder of 12 million Chinese civilians; most killed by sword, shovel, and bayonet.

  And who can forget Rwanda, which collapsed into butchery. Could it not be said that the majority of Rwandans were ‘peace loving’?
  History lessons are often incredibly simple and blunt, yet for all our powers of reason, we often miss the most basic and uncomplicated of points:
  Peace-loving Muslims have been made irrelevant by their silence.

  Peace-loving Muslims will become our enemy if they don’t speak up, because like my friend from Germany, they will awaken one day and find that the fanatics own them, and the end of their world will have begun.

  Peace-loving Germans, Japanese, Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, Nigerians, Algerians, and many others have died because the peaceful majority did not speak up until it was too late. As for us who watch it all unfold, we must pay attention to the only group that counts — the fanatics who threaten our way of life.

  Lastly, anyone who doubts that the issue is serious and just deletes this email without sending it on is contributing to the passiveness that allows the problems to expand. So, extend yourself a bit and send this on and on and on! Let us hope that thousands, world-wide, read this and think about it, and send it on – before it’s too late.

  Emanuel Tanay, M.D. 2980 Provincial St.

 110. Op 20 augustus 2010 @ 01:41 schreef Karin Bonnema

  Beantwoorden

  Helemaal mee eens, en daarom onderteken ik deze petitie. Zelf ben ik katholiek opgevoed, met veel rotte appels in mijn omgeving helaas. Toch heb ik de vrijheid gekregen om mijn eigen weg te zoeken. Als ik Islamitische was geweest was ik nu mijn leven niet zeker. Voor die vrijheid vecht ik, ook voor mijn dochters.

 111. De islam – ook dat mag men van de linkse kerk in dit land al niet meer zeggen. De islam is inderdaad een eng, totalitair systeem dat naar wereld-tirannie streeft. Net zoals het christendom eeuwen geleden, of de nazi’s en de communisten. Iran ontwikkeld kernwapens als nucleaire paraplu voor de moslim terreur in Europa. Weg met de linkse vijfde colonne van landverraders met hun multi-cul, cultuurrelativisme, voetenkussers van de islam. De islam is een enge, terroristische wereldvisie.

 112. Ik denk dat veel CDA-ers helemaal niet tegen een samenwerking met PVV zijn. Echter blijkt het maar weer dat de Linkse media het voor het zeggen heeft in dit Land. Anti Wilders propagandisten in het CDA worden door deze journalisten vaker aan het woord gelaten,terwijl degene in het CDA, die juist een samenwerking met PVV zien zitten weinig, zelfs uberhaupt niet aan het woord worden gelaten en als ze aan het woord worden gelaten wordt hun mening onmiddellijk gebagatelliseerd. Deze lieden(lees journalisten) zijn een Luis in de Pels van onze Maatschappij.

 113. Wat een onvoorstelbaar moedig initiatief!!!!!!!!!!

  Het heeft wat mij betreft niet alleen met het “moslim zijn” te maken. Maar ook, of misschien wel vooral, met de mentaliteit van deze mensen. Geen enkel respect voor de “anderen”, geen moraal (kijk/luister/zie wat er op straat tegen vrouwen wordt gezegd/gedaan. Ook tegen mijn dochters!

  Mijn moeder heeft ongeveer 50 jaar een winkeltje gehad. Zo’n 30-35 jaar geleden (!!) stond er een pak m beet 10 jarig Marokkaans jochie in de winkel en zei:”K**wijf over 25 jaar zijn wij hier de baas”
  Mijn moeder is ver in de 80 en heeft het er nog wel eens over.

  Ik ben bang dat dit jochie, behalve het aantal jaren dan, gelijk krijgt als hier niet tegen wordt geageerd!!
  Een typische uitspraak van iemand in deze discussie:”Als ik 30 jaar geleden wist wat ik nu wist had ik nooit kinderen genomen”. En ik ben het daar helemaal mee eens!!

  Ik heb overigens collega’s van diverse komaf en culturen. Dat laat me ook de (goede) keerzijde zien. En toch ben ik bang!!

  Mijn steun bij deze!!

 114. Ik ben het roerend eens met de stelling dat de islam in Nederland een haltmoet worden toegeroepen. De domine’s die “tolerantie’ prediken zijn valse profeten en hebben geen kennis van de geschiedenis is ’t algemeen, zij houden zich bezig met de “Bijbelse geschiedenis’. Maar ls je de wereldgeschiedenis hebt bestudeerd dan kun niet anders dan tot de conclusie komen dat de opdracht aan de moslims van Mohammed is om de wereld te veroveren. Er heefg 3maal een grootscheepse aanval op christelijk Europa plaatsgevonden (732, 1529 en 1683)

 115. Volgens mij heeft geen enkele moslimland een westerse land de afgelopen honderden jaren bezet of geterorriseerd, maar zijn het de joodse en christelijke landen geweest die hun wil hebben opgelegd en miljoenen doden op hun geweten gehad hebben onder het mom van het brengen van democratie? beetje krom om dan te zeggen dat alles peace is bij ons in de westerse wereld,Angst is een slechte raadgever.En om als joden nu Moslims zo te bashen aangezien wat dat volk is aangedaan,begrijp ik helemaal niet!

 116. Waarom wel moskee’s in Nederland en geen christelijke kerken in de moslimlanden? Wel,omdat in de moslimcultuur de andersdenkenden als “honden en varkens’worden benoemd. Zelfde grondrechten hier te lande? Dan ook dezelfde rechten in de moslimlanden voor de christenhonden. Maar die moslimcultuur is zo haatdragend t.o.west-Europa dat een gelijkberehtiging nog wel eeuwen kan duren tot aan de voleinding der dagen!! Ze komen hier alleen maar om de hand op te houden,hoeven hier niet te werken, en de belastingbetalee en gepensioneerde worden weer extra gepakt door dat stelletje struikrovers in Den Haag (Wouer Bos-belasting, kwartje van Kok) stelletje zallenvullers ten koste van de árgeloze’burger’.Kies PVV en het zal beter worden!

 117. Op 20 augustus 2010 @ 04:18 schreef richie en sandra

  Beantwoorden

  Lieve Mensen,

  Wij zijn het ook 1000% eens met de PVV in de regering,de vele mensen houden hun ogen dicht of draaien hun hoofd domweg naar de andere kant,wij kunnen hier zo vol onbegrip geen knoop aan vast maken,Pim,Theo en Geert zijn de mensen hier in Nederland die durven te zeggen wat vele mensen denken !!,Nederland mag nu niet,morgen niet,nooit niet veranderen in een land waar de moslim zeggenschap of aanspraak zal gaan krijgen,wij geloven met zijn allen en of dat nou christenen of katholieken en/of joden,wij zullen nooit en ten nimmer in de naam van onze heilige HEER misbruik maken van situaties of andere medemensen van welk afkomst dan ook pijnigen of vermoorden door een bom,een vliegtuig aanslag of via welk eender ander middel dan ook,ik ben voor de PVV en ga met de PVV en met elk ander die zich hier heeft gemeld om Nederland voor de Nederlanders te behouden en niet een land vol haat en nijd door een geloof wat gewoon weg geen geloof is,niet bestaat en door moordenaars in het leven is geroepen,misbruik maken van de bijbel is een zonde,maar niet van zogenaamde heilige Allah??? ik ben er klaar mee mensen ik bundel mij samen met mijn vrouw achter alle gelovigen om dit land weer sterk te maken zoals het altijd is geweest,vredig,mooi en met de juiste normen en waarden waar nu geen enkel mens de betekenis bijna meer vanaf weet.

  Wij houden van de HEER en wij houden van de liefde en alle mensen die willen leven in vrede,en daarom tekenen wij vol overgave dit
  manifest,of hoe je het noemen wilt…

  Richie en Sandra.
  Ouderkerk aan den IJssel

 118. Beste Ben Kok,
  Zag u gisteren (en al eerder) in het programma Netwerk en bij deze hulde voor uw moedige initiatief.
  Onbegrijpelijk dat Christenen met name de Protestanten en ongelovige linkse lieden van met name vara-huize die voorheen de Christenen belachelijk maakten de boodschapper (Wilders) verketteren en de perfide idiologie genaamd islam verdedigen onder het mom van vrijheid van godsdienst.
  Hadden zij zich ook zo ingezet voor het nazisme van Adolf Hitler als hij een religieus sausje over zijn perfide idiologie had gegoten ?
  Zou de fervent anti Wilders CDA-er en “oud” ARP-er Willem Aantjes tijdens W.O. II in de veronderstelling zijn geweest dat hij ingetreden was in een religieuze Orde ?
  Overigens konden de nazi’s het goed vinden met de mohammedanen daar zij beiden de vernietiging van de Joden in hun handboeken Mein Kampf respectievelijk de koran hebben staan.
  De grootmoefti van Jeruzalem was kind aan huis in Berlijn tijdens het Derde Rijk.
  Volgens de koran (kleine letter!) moeten de Christenen, Joden en Ongelovigen vermoord worden en is de wereldheerschappij het uiteindelijke doel.
  En dit zijn de letterlijke woorden van allah (niet God) opgeschreven door de zogenaamde profeet mohammed die deze teksten in visioenen (epileptie?) door had gekregen van de Christen Engel Gabriël ????????
  Alles wat in de koran staat zijn de letterlijke woorden van allah, dus mag hier niets aan veranderd worden.
  Citeer: De gematigde islam bstaat niet, islam is islam (president Erdogan van Turkije).
  Citeer: We zitten nu in de bus van de democratie tot we ons doel bereikt hebben, dan stappen we uit (president van aspirant EU lid Turkije en moslimfundamentalist Erdogan).
  Als de door de mohammedanen zo vereerde profeet mohammed nu geleefd had zou hij terecht staan voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag wegens massamoord, georganiseerde criminaliteit, pedofilie, slavenhandel en andere misdaden tegen de mensheid.
  Eigenlijk sneu, want dan zou ook ik kunnen zeggen:
  “vrede zij met hem”, levenslang achter de tralies!

  Als Cultuur Katholiek en Ongelovige met vijf Christelijke voornamen:
  Shalom !

 119. PVV: AOW, WEG ERMEE.
  De VVD, partij van de Bankiers Elite gangsters heeft wederom keihard en sluw toe geslagen. 18 miljard hebben ze in één klap te pakken. Daar kunnen alle Volksgangsters nog wat van leren.

  Riep de Grand Wizzard van Koninkrijk Hollanda nog voor de verkiezingen van de daken dat de AOW nooit, maar dan ook nooit van 65 jaar na 67 jaar zou worden verhoogt is dat nu geheel van de baan.

  Meer Lezen: http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/2010/08/pvv-aow-weg-ermee.html

  • Op 20 augustus 2010 @ 08:49 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Steve, allemaal goed en wel, maar wat is jouw antwoord op de islamisering? Gewoon zo laten en laten doorgaan dus?
   Shalom,
   Ben

 120. Op 20 augustus 2010 @ 08:28 schreef Renzo de Boer

  Beantwoorden

  Van harte mee eens! Ik steun dit manifest!

  Shalom,
  Renzo de Boer

 121. Uit alle reacties blijkt dat mensen nog steeds niet begrijpen dat het het cda en linkse partijen helemaal niet gaat om de bescherming van moslims of de rechtstaat.Het word gebruikt om u van de werkelijke reden vandaan te houden en dat is 23 MILJARD subsidie per jaar waar de pvv in wil snijden.Enig idee hoeveel (gecreerde)banen en coruptie daar mee gemoeid is?

  • Op 20 augustus 2010 @ 20:37 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Paul, zou best een rol kunnen spelen, die 23 miljard, maar kun jij dat een beetje specificeren hoe en waar dat verdeeld wordt?
   Shalom, Ben

 122. Op 20 augustus 2010 @ 09:36 schreef torayeshadmin

  Beantwoorden

  Hallo Ben,

  Ik ben gewoon Gods Kind Hij is mijn liefdevolle vader en ik houd van Jezus.
  En ik bezoek de diensten in Ichtus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur.
  Verder doe ik veel onderzoek en studie in en door de bijbel.
  Ik lees naast de bijbel nu vooral boeken van Jan van Barneveld.
  Maar ik lees ook andere stukken met betrekking tot het Profetisch woord en
  deze tijden.
  Ik ben voor Israel De Joden dus het volk van God want Jezus het heil de redder is uit de Joden en God heeft ze ook Het Geschreven Woord de
  Bijbel toevertrouwd.
  Dus ik vind het geweldig dat we een Pro Israel regering krijgen en een anti Islam (hoewel ik het volk liefheb alleen de Islam niet)
  Ik vind het geweldig dat er een halt toegeroepen wordt aan de islamisering van de Nederlandse samenleving ,maar ik hoop dat ze nog meer aan gaan pakken wat goddeloos is,eigenlijk hoop ik dat diegenen die nu de regering gaan vormen en de hele bevolking van Nederland tot geloof komen in Jezus en God gaan liefhebben en vrezen.
  En zo Gods toorn van ons land afgewend gaat worden en dat wij een Land worden wat God volgt in alles.
  De website is nog maar 1 pagina dus je doet niets fout.
  Ik wil je gewoon steunen in plaats van afwachten de Here God heeft genoeg gewaarschuwd in de Bijbel.
  Hoewel ik wel geloof dat er ook vele moslims tot geloof in Jezus de Messias en God de Vader zullen komen.
  Maar de Heer zegt wie Israel zegent zal ik zegenen en wie Israel vervloekt zal ik vervloeken en ik heb een grote liefde voor Israel in Mijn hart,want
  God beschouwt het als zijn eerstgeboren zoon
  Exodus 4:22 En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.
  Terwijl Jezus de Enig Geboren Zoon is:
  Johannes 1:18 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

  Jezus is Heer en Hij komt spoedig

  Gods Zegen

  Pieter van Oosterhout.

 123. Ook ik wil mijn handtekening hierbij schrijven en sta achter dit manifest.
  Gods zegen toegewenst.

 124. Op 20 augustus 2010 @ 09:40 schreef Daniël Bokkers

  Beantwoorden

  Adhesie met Feike ter Velde c.s.

 125. Op 20 augustus 2010 @ 10:11 schreef J. Teunis

  Beantwoorden

  Geachte mijnheer Kok,

  Hulde voor uw daden die te zien zijn op You Tube! Vooral het feit dat u ook de koningin niet ontziet en haar met uw aanwezigheid confronteert en ontmaskert met haar uiterst boze daad (nl. het ondertekenen dat o.a. de islam gelijk is aan alle godsdiensten), is om zeer dankbaar voor te zijn. U heeft op één enkele dag meer gedaan dan de hele SGP in twintig jaar tijd.

  En alle predikanten buiten de PKN behoren net als u te doen. Waar was het luidkeels protest van bijv. de Hersteld Hervormden over deze gruweldaad van de koningin? Ze zullen vast wel ach en wee geroepen hebben vanaf de kansel, maar zich daadwerkelijk ertegen verzetten?
  En zolang de “rechtzinnige” voorgangers geen daden stellen, hebben ze niet het minste recht om u op verschillen in de leer af te poeieren.

  Wat uw standpunten precies zijn is mij nog niet helemaal duidelijk. Erkent u de Heere Jezus als de Zoon van God of slechts als rabbi?

  En omdat ik gisteren in een reactie op Elsevier Maaten Luther als voorbeeld stelde, wilde ik toch even reageren op de bewering op deze website dat hij een antisemiet geweest zou zijn.
  Dat is niet zo. Hij hield van de Joden, maar zei wel eens dat ze zeer trots en hoogmoedig waren (omdat ze de Heere Jezus afwijzen.) En daarmee beschreef hij hun volksaard. Net zo goed als dat Nederlanders als vloekers bekend staan en dat ze grof en lomp zijn. Zo heeft ieder volk zijn goede en slechte eigenschappen.
  Wij moeten het Joodse volk eren en liefhebben en eren en pal achter Israël staan (zoals u daar een briljant voorbeeld in geeft), maar het mag geer véreren worden.

  Maar dat terzijde.
  Ik hoop dat het geweten van veel “rechtzinnige” en andere behouden predikanten verontrust zal raken en dat zij tot handelen gedreven zullen worden.

  • Op 20 augustus 2010 @ 20:44 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hartelijk dank J.Teunis.
   Zie mijn artikel “hoe leer je de Ene ware God kennen”op de voorpagina van deze website.
   En even Maarten Luther intypen in de zoekmachine, Maarten Luther was een zegen (niet door werken,maar door genade) en een teleurstelling mbt. zijn antisemitisme, zie het boek van Rene Suss .
   Helaas is dat gewoon de waarheid en de kerk heeft daar helemaal aan meegedaan vanuit de RK kerk de reformatie door.
   Verder maak ik er bezwaar tegen, dat u in een volk de mensen over 1 kam denkt te kunnen scheren, dat soort vooroordelen gaat te ver.
   Noch in het negatieve, noch in het positieve. Dus dat alle Joden heiligen zijn in de zin van perfect en goed, is ook onzin en dat soort vereren slaat ook nergens op.
   Maar niettemin blijft het Gods uitverkoren volk en het heil is uit de Joden, de Bijbel, Yeshua en de 12 discipelen, allemaal Joods.
   Zie op mijn website bij Tora-Yeshua gemeente en kom es langs.
   Shabbath shalom,
   Ben

 126. Geachte heer Kok,

  Gaarne schaar ik mij achter Uw initiatief om te trachten een regeringscoalitie met de PVV tot stand te brengen. Het wordt er zo langzamerhand tijd voor.

  Veel succes toegewenst en vriendelijke groeten,

  Jozef

 127. Helemaal mee eens. Zoals al eerder opgemerkt: islam is geen godsdienst want allah is geen god als hij 100% het tegenovergestelde wil dan onze echte god. islam is een (verwerpelijke) politieke ideologie vermomd als godsdienst om van godsdienstvrijheid en democratie te profiteren. Een wolf in schaapskleren. En mohammed is de valse profeet waarvoor de bijbel waarschuwt.

 128. En nog iets: Het is volkomen politiek correct om de islam als politieke ideologie te bestrijden. Net zo goed als we communisten, fascisten en nazisten bestrijden. Of rechts links en vice versa. Dit heeft niets met racisme of discriminatie van mensen te maken. We bestrijden geen mensen, maar de ideeën die ze aan (moeten) hangen. Dus we kunnen gerust onze naasten lief hebben ook al is hij moslim, maar we moeten hun politiek afkeuren en bestrijden.

 129. Er is één ras, het ras der mensheid
  er is één taal de taal van het Hart
  er is één religie,de religie van de Liefde
  er is één God hij is Omnipresent.

  • Op 20 augustus 2010 @ 20:49 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Mooi gezegd Diviana; als je met God de God van Abraham, Isaak en Jacob bedoelt tenminste, die ons in schepping, Bijbel en Yeshua is geopenbaard.
   Daarnaast zijn er veel afgoden, waardoor mensen zich laten verleiden op een doodlopende weg en daarvan is de islam er 1 met de koranafgod Allah.
   Mensen waarschuwen voor dwaalwegen is liefde en ze in de waan laten dat het ook allemaal wel goed is, is crimineel.
   Shalom,
   Ben

 130. Welkom Geert Wilders
  dan wordt geen NEDERLAND meer
  maar CYPRUS.
  m.v.g
  R.Mashal

  • Op 20 augustus 2010 @ 20:50 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Welnee Mashal, Nederland wordt weer gewoon Nederland, want de verstandige moslims integreren en nemen afstand van al die haat in de koran en worden ex-moslim.
   De moslims, die hun dwaalleer trouw willen blijven, gaan toch gewoon gezellig naar Talibanistan, daar zijn ze veel gelukkiger.
   Shalom,
   Ben

 131. Lieve mensen,

  Ik ben overtuigd christen en ik probeer te leven zoals hij dat van mij vraagt. Dat lukt me eigenlijk nooit, maar ik ben zo blij dat Hij me desondanks nooit in de steek laat. Zonder Hem zou mijn leven maar leeg zijn.

  Ik ontmoet op deze site allemaal mede-christenen. De meesten van jullie onderschrijven dit manifest. Daar ben ik erg ontdaan over. De wijze waarop hier over moslims wordt gesproken, herken ik totaal niet als christelijk.

  Jezus heeft ons toch anders geleerd! Liefde en verdraagzaamheid, gastvrijheid en vergevingsgezindheid, solidariteit en een open blik naar de ander. Vooroordelen en angst zijn ook niet echt volgens Zijn leer.

  Op deze site worden medemensen, landgenoten, op een verschrikkelijke manier weggezet en monsterlijk afgeschilderd. Dit is mijns inziens zeker niet christelijk en zeker ook niet bevorderlijk voor een goede stemming in dit land. Ik ben ervan overtuigd, dat de manier waarop moslims worden afgeschilderd er juist voor zal zorgen dat deze mensen radicaler achter hun eigen geloof gaan staan. Dat zouden wij als christenen toch ook doen.

  Ik las het stuk van Achmed en eerlijk gezegd heb ik hem liever als mijn buurman dan veel zogenaamde christenen op deze site. Dominee Kok, u noemt de reactie van Achmed misselijkmakend. Dat vind ik onbegrijpelijk.

  Weten jullie waar we wel ongerust over moeten zijn? Hoe er hier in Nederland door mede-oer-Nederlanders over christenen wordt gesproken. Overal op internet lees je woorden als ‘gristenhonden’ e.d.. Dáár maak ik me werkelijk veel zorgen over.

  We moeten wel oppassen, want we dragen wel Zijn naam. We mogen Zijn naam toch niet zó in diskrediet brengen.

  Dominee Kok, ik hoop dat u deze reactie wel wilt plaatsen, want hij is mij uit het hart gegrepen.

  Gerda

  • Op 20 augustus 2010 @ 20:58 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Gerda, de term “gristenhonden”komt van de moslims!
   En verder heb ik liever niet, dat iemand me “dominee”noemt , want dat betekent “Heer”en je leest in Matth. 23:1-12 hoe Yeshua daar over denkt!
   Pastor is geen titel, maar een functie en dat is ok.
   Verder verwijs ik naar mijn antwoorden her en der, dat het liefdeloos is, je aardige buurman voort te laten sjokken op een doodlopende weg, die van de islam, terwijl je als christen de enige weg tot de Vader kent in Yeshua!!
   Shalom,
   Ben

 132. Op 20 augustus 2010 @ 12:17 schreef Theo Oppedijk

  Beantwoorden

  Ben het eens met dit manifest. De geschiedenis leert het ons en ook hoe het heden ten dage gaat in de moslimlanden. Alles bevestigt dat de islam een alles omvattend systeem is.

 133. De Koran inspireert moslims tot politieke overheersing, zodat het gedaan is met de vrijheid van minderheden, in flagrante strijd met ons Joods-christelijk geïnspireerde rechtsbestel. Ik wens niet voor mijn kinderen, dat Nederland komt te staan op de lijst van Open Doors met landen waar christenen worden onderdrukt. In Matteüs 25:40 zegt Jezus: “Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” Uit de context blijkt, dat dit de Joden zijn. Laten we het daarom opnemen voor de Joden en Israël. In onze eindtijd neemt Jodenhaat steeds meer toe naarmate de komst van (de Jood) Jezus nadert. Ik wil me niet opstellen aan de zijde, waar de ondergang van Israël wordt beoogd. Integendeel! Ik kies partij voor dit initiatief!
  Gerrit,
  Barendrecht.

 134. Wie heeft zgn. intolerante imams nodig wanneer we zélf beschikken over polariserende haatzaaiende voorgangers.

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:01 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Stella, beetje dom antwoord. Je ziet het verschil niet tussen de haatzaaiende koran, die door imams wordt verkondigd en voorgangers, die vanuit de Bijbel waarschuwen voor een dwaalweg, die ten dode leidt?
   Doe je huiswerk , bestudeer beide religies en kom dan es terug.
   Shalom,
   Ben

 135. Op 20 augustus 2010 @ 12:48 schreef W.Landstra

  Beantwoorden

  Beste Ben.Ik heb de moeite genomen om u website eens nader te bekijken.Zelden heb ik zoveel onzin gelezen.U praat over God als of het u buurman is.U meent zoveel wijsheid en waarheid in pacht te hebben dat het lachwekkend overkomt.Het grote mysterie dat leven,universum,schepping,God is heeft u gegoten in een simpel verhaal zonder enig wetenschappelijke onderbouwing en gebaseerd is op mythes en oncontroleerbare anekdotes en legendes.Als men u betoog volgt kun je zelfs in Hans en Grietje gaan g geloven.Ga eens echt achter de feiten aan en lees vooral boeken die objectief en wetenschappelijk verantwoord zijn,en iets minder in de Bijbel.Ik zou graag met u in discussie willen gaan maar ik weet bijvoorbaat al dat dit geen zin heeft omdat u op geen enkele wijze bereidt bent om u standpunten te wijzigen.Het Jehova-getuige-syndroom.

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:05 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste W.Landstra, heeft u voor mij een adres van een goede, wetenschappelijk verantwoorde inrichting voor mensen met een psychische stoornis, waar men ook minstens 75% van de gevallen geneest?
   Dan meld ik me aan.
   Mocht u bereid zijn, me weer op het goede pad te helpen, dan hoor ik het graag.
   U bent zo wijs, dat moet gaan lukken, want ik ga met een open mind naar u luisteren.
   Stuur even uw telefoonnummer, dan spreken we af.
   Shabbath shalom,
   Ben

 136. Op 20 augustus 2010 @ 13:34 schreef Henk Jansen

  Beantwoorden

  Vreemd dat ik mijn reactie hier niet terug zie, is er alleen plaats voor instemmende reacties? Mag een ander geluid hier niet gehoord worden? Ik geef u een tweede kans:

  Wat ben ik blij dat ik een ongelovige ben!
  Dit initiatief bewijst maar weer eens, dat we voor naastenliefde en vredig samenleven niet op gelovigen hoeven te rekenen. Natuurlijk is er heel wat aan te merken op de Islam en hoe daar in sommige kringen mee wordt omgesprongen. Natuurlijk is het verwerpelijk hoe de gevestigde partijen al jarenlang om de immigratie problematiek in ons land heendraaien. Natuurlijk moet er naar oplossingen worden gezocht voor de problemen in onze samenleving. De grote stoere jongens echter, ondertekenaars van dit manifest, zouden daaraan kunnen bijdragen door invloed die zij hebben binnen hun eigen bewegingen aan te wenden. Schande dat zij dat al niet veel eerder en effectiever hebben gedaan! Door zich nu te scharen achter een mogelijk kabinet met gedoogsteun van de PVV, scharen zij zich ook achter het gedachtegoed van de PVV en alle verwerpelijke, discriminerende en onzinnige uitspraken van meneer Wilders. Wellicht staan er punten in het programma van deze partij die houtsnijden, maar meer nog staan daar dingen in waarvan ik me – ook als ik Christen was – verre zou willen houden. En verre wil ik me al helemaal houden van de houding en de uitspraken van meneer Wilders. Ik vind het betreurenswaardig, dat men vanuit het Christendom ook nu weer recht tracht te praten wat krom is, alleen en vooral om het eigen geloof superieur te maken aan dat van anderen. Heren, vergeet niet dat ook het Christelijk geloof nog steeds op vele fronten valt te bekritiseren. Er gebeurd nogal wat in de wereld uit naam van jullie God. Jullie dragen daar, als ondertekenaars van dit stuitende manifest, geheel in de Christelijke traditie aan bij. Chapeau!

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:10 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Dag Henk Jansen,
   Je bent geen christen, maar je oordeelt wel over ons als christelijke voorgangers.
   Dat is merkwaardig, de ondertekenaars zijn al hun leven lang bezig te leven uit het christelijk geloof en bestuderen de Bijbel, jij bent geen christen en je leest zonder kennis van zaken ons de les?

   En dan eindig je met een domme uitspraak, nl dat christenen fouten maken.
   Alsof we dat niet weten! Juist omdat we erkennen zondaars te zijn, mensen die onvolmaakt zijn, hebben we Gods genade in Yeshua aanvaardt.
   Lees even, om te beginnen, het artikel op de voorpagina van deze website “hoe vind je de Ene ware God”” en kom dan nog es met vragen.
   Shalom,
   Ben

 137. Op 20 augustus 2010 @ 13:40 schreef H. den Braven

  Beantwoorden

  Ik steun uw oproep om met de PVV de VVD en CDA een regering te vormen, ik hoop dat de SGP ook zijn steun zal geven op onderwerpen waar zij achter kunnen staan.
  Ik vind dat de regeringen met de P v d A al veel on christelijke doelen overboord hebben gegooid, homo huwelijken, christelijk onderwijs, benoemingen in onderwijs, ambtenaren, zondag openstellingen, en rechters van de linkse gedachten hebben mogelijk gemaakt.
  mijn steun heeft u.
  H. den Braven
  ouderling in Hersteld Hervormde gemeente.

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:12 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Dank H. den Braven; wilt u mee tekenen? Dan graag even uw naam en functie (die weten we eigenlijk al) en een evt. website van u, uw kerk of van HHgemeente landelijk.
   Wilt u ook aan uw voorganger/dominee/predikant vragen of hij mee tekent?
   Shalom,
   Ben

 138. Volkomen mee eens!!!! VEEL SUCSES!!!

 139. Op 20 augustus 2010 @ 13:57 schreef Gerrit Halfman

  Beantwoorden

  Ik ben het niet eens met het manifest hier worden alle moslims over een kam geschoren of zij allemaal overheersend zijn. Niet alle moslims zijn exstrimisten.Ik vind ook niet christelijk dat jullie zo over allah schrijven.Wij vergeten dat israel vroeger palastina in nam en de gasastrook waar pallastijnen zonder water zaten en nog zitten.

  Ik wil nog een stapje verder gaan denk aan ierland waar Katholieken en protestanten oorlog gingen voeren is dat dan christelijk?zij geloven toch ook in een god.

  Wat ik wel vind is dat er vreemde mensen in ons land komen wonen dat die een intergratie cursus moeten volgen en ook begrip moeten hebben voor onze cultuur, maar zij moeten ook in de gelegenheid worden gesteld om hun godsdienst te beleven.

  Wij leven in een vrij land en geef dan ook elkaar de ruimte. en ga niet met Wilders in zee.

  Gerrit Halfman

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:17 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Gerrit.
   Inderdaad zijn niet alle moslims terroristen, maar nagenoeg de meeste terrristen zijn wel moslim.
   Dat is dus het probleem en alle moslims lezen dezelfde koran/hadit’s met dezelfde haatverzen.
   Hoewel, de meeste moslims hebben hun koran nooit gelezen en leven uit het gedachtengoed van de imams.

   Zeker, Ierland, RK/Prot. laat zien,hoe fout christenen bezig kunnen zijn. Maar dat staat niet inde Bijbel, integendeel, het is “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.”
   We leven in een vrij land? Als de islamisering door gaat, niet lang meer en daarom moet dit stoppen.
   De PVV en de SGP zijn daar als enigen duidelijk in.
   Shalom,
   Ben

 140. Ik sta volledig achter uw actie.
  Mensen als Van Agt en zij van de tegen -PVV actie dragen oogkleppen en staan buiten de realiteit.
  Kunnen de “gewone”actiesympathisanten niet ook zo’n manifest ondertekenen?

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:18 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Leen; je steun blijkt uit je reactie en die nemen we helemaal mee!
   Shalom,
   Ben
   PS: vraag de voorgangers e.d. in je omgeving ook mee te doen, als ondertekenaar.

 141. Op 20 augustus 2010 @ 15:53 schreef Mike Sargraso

  Beantwoorden

  Hallo Ben,

  Ik zie dat je mijn reactie niet geplaats heb. Mag ik weten waarom niet?
  (19 augustus 2010 om 6:48 pm)

  Mvgr,
  Mike

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:27 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Mike, technische fout, vrees ik; ik heb je wel geantwoord op dezelfde dag 9.22 uur en waardeer je reactie zeer.
   Shalom,
   Ben

 142. Mee eens en ik steun dit manifest.

  Erwin

 143. Op 20 augustus 2010 @ 16:15 schreef Roel D. Oosterhoff

  Beantwoorden

  Ik ben tegen elke vorm van fundamentalisme, of dat nu Christenen, Moslims of D66 betreft. Ik steun van harte dit manifest zonder iets tegen de “normale” moslims te hebben.

 144. Helemaal eens met het manifest! Afgoderij, een gruwel voor God, moet met man en paard genoemd worden. Als christelijke leiders moeten we ook grenzen stellen en de vrijheid van alle mensen in ons land beschermen.
  Maar voor ons christenen moet er nog wat bij. Hebben wij de intense liefde voor onze moslim buurman zoals Jezus die heeft? Want dat is voor ons christenen de eerste opdracht. Bidden we voor hen? Willen wij om hen geven, hen Jezus laten zien? Jezus was bewogen zijn met de verlorenen. Eén ding hebben we al gemeen: de zoektocht naar een god. Wij kennen Hem door Jezus. Zijn kracht is ons getuigenis. Bij Hem is niets onmogelijk.

 145. Op 20 augustus 2010 @ 18:46 schreef Margaretha

  Beantwoorden

  Ben, wat een prima actie! Eindelijk eens iemand die opkomt tegen de schandalige zwartmakerij van de publieke omroep en de ‘predikanten’. Echt vreselijk! Ik wil van de kansel het Evangelie horen en GEEN politiek geleuter!!

  Wil je ook nog bedanken voor de dvd die keurig werd bezorgd. Echt een eye-opener.
  Ik wens je heel veel succes en God’s rijke zegen bij je verdere werk en ook prive natuurlijk!

 146. Ik steun de coalitie tussen VVD, CDA en PVV. Bovendien ben ik van mening, om tot een nieuwe regering tot stand te komen, moet godsdienst eigenlijk helemaal geen rol spelen. Ook niet hoe men daarover denkt of helemaal niets denkt.Wel ben ik het roerend eens met Geert Wilders, dat hij het binnen komen van Islamieten met name wil stoppen. Ons land is al vol genoeg. Meestal zijn dat mensen die hier nog geen baan hebben. En komen dus hier in aanmerking voor een uitkering. Dat moeten wij Nederlanders met z’n allen weer betalen. Aangezien ik zelf geboren en getogen Nederlandse ben, 77 jaar en nu al geen geld heb om mijn eten te kopen, ben ik dat gedoe met buitenlanders Spuug en Spuug zat. Straks wordt ik misschien ook nog gekort op mijn Pensioen, Maar ik heb in de 2de Wereld Oorlog wel honger geleden en mensen in Friesland hebben mijn leven gered.Dus laten die Islamieten s.v.p. in eigen land blijven. Dan kunnen ze daar zoveel Moskeeen bouwen en hoofddoekjes dragen als ze willen. Waarom moet dat hier ?? Wij gaan toch ook niet met duizenden Nederlanders naar Islamietische landen of daar een hoop kerken bouwen. Laten ze hun eigen land helpen opbouwen. Daar doen ze beter aan. En als men daar rotzooi wil schoppen prima, maar ik wil daar geen last van hebben.

  Groeten Mies Nieuwenkamp.

 147. Wij staan voor 100% achter jullie actie !!

  Heel veel succes.

 148. Ben, als iedereen nu eens de moeite zou nemen om gewoon de koran te gaan lezen, dat zou al genoeg zijn. Ik snap ook niet dat een CDA , een partij die zegt de bijbel als basis te hebben moslims op een verkiesbare plaats kan zetten.Ze hebben niets gemeenschappelijk. Dat zal ook frictie geven in de partij, dat kan niet anders. Maar iedereen kijkt liever de andere kant op om politiek correct te lijken wetend, dat dit gewoon niet kan.Het zetelverlies is een duidelijk teken.
  Het is onmogelijk de Islam als een geloof te accepteren, want ik kan niet geloven dat er een god is die behagen heeft in de onderdrukking van mensen, de moorden, de zelfmoorden. Wat een vreselijke god moet dat zijn.Wie denkt en kijkt ziet wel dat de oprukkende Islam het westen bepaald geen vreugde bereidt en het doel: iedereen onder de sharia wordt ook op sommige plekke meer en meer zichtbaar. Regeringen zouden dat ook in moeten zien en grenzen moeten stellen in plaats van oeverloos alles toe te laten en steeds meer van deze kansarmen binnen te halen die niet aan het werk komen(uitzonderingen daar gelaten). Dat zijn de uitspraken van de PVV, waren de uitspraken van de VVD en het lijkt me toe, dat het tijd werd dat we dat allemaal gingen onderkennen.
  helemaal mee eens dat Wilder niet altijd even tactvol zijn zaken verwoordt, ja dat moet een communicatiedeskundige hem dam maar eens leren.Maar wát hij zegt is juist en dat verdient alle steun.We hebben als christen of als Jood van deze man helemaal niets te vrezen.Eerder is dat het geval van de SP of van GL. Dus het is maar wat je wilt zien.Voor mij dus PVV.

 149. Mijn stem zet ik hier graag onder
  MVG Sjoeke Breget

 150. Beste Ben,

  Ik suggereerde niet dat u een voorstander bent van etnische zuivering. Ik reageerde op het citaat van Cornelia: “De islam moet met wortel en tak geëlimineerd worden uit dit land zodat niets er ons meer aan herinnert.” Zoals ik uitlegde in mijn post vind ik dit een oproep tot zuivering en volgens mij neigt het naar etnische zuivering. Ik vond het schokkend dat u instemde met haar reactie, en geen afstand nam van dit standpunt. Zoals ik al zei zit geloof bij sommige mensen zo diep dat daar de wortels van dat geloof zitten. Oftewel, je kan mensen niet dwingen volledig afstand van hun religieuze identiteit te doen. Ik heb me een beetje verdiept in de geschiedenis van genocide en zo’n statement als dit klinkt me te bekend in de oren. Als u van dit soort uitlatingen geen afstand wil nemen, waar ligt voor u dan wel de grens?

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:35 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Ruben, leg me geen woorden in de mond, die ik niet zeg.
   Cornelia zegt ook niet , dat de moslims moeten worden uitgeroeid, ze zegt:”de islam moet weg” en ik vind ook, dat de islam als totalitair systeem, net als nazisme en communisme, in een democratie geen plaats heeft, omdat men per definitie alle anders denkenden domineren wil en geen plaats meer geeft.
   Ons hier van genocide en nazi sympathie beschuldigen is gewoon ziek.
   Mijn grens ligt bij het niet meer toelaten van dit soort valse praatjes.
   Dus let even op wat je zegt volgende keer.
   Shalom,
   Ben

 151. Op 20 augustus 2010 @ 19:30 schreef A. Schoonewelle

  Beantwoorden

  Ik sta volledig achter dit manifest en steun Wilders
  volkomen.

 152. @Cornelia, Nee je moet me echt uitleggen wat je bedoelt met ‘de islam met wortel en tak uitroeien’. Beetje flauw dat je niet met me in gesprek wil gaan, leg gewoon goed uit wat je bedoelt, het kan best dat ik het verkeerd begrepen heb.

 153. Heb het idee dat het Nederlandse volk wakker gaat worden en op democratische wijze wil ingrijpen tegen de vele misstanden in de Nederlandse samenleving. Heb er totaal geen bezwaar tegen dat PVV (Wilders) de spreekbuis ofwel klokkenluider is van al die mensen die een groot gevaar zien opdoemen.
  Ik steun dit manifest van harte.

 154. ik heb voor geert gestemd en blijf dat doen

 155. ik geef graag mijn stem voor geert

 156. Goede actie
  moet door iedereen,die van Hederland houdt
  ondertekend worden

 157. Op 20 augustus 2010 @ 20:25 schreef jochem klijn sr

  Beantwoorden

  Prima en dapper initiatief. Het zou een hoop schelen als iedereen de film op youtube zou bekijken met de titel ‘Islam, what the west needs to know’.
  Als je deze nederlands ondertitelde film gezien hebt kun je niet anders dan dit manifest ondersteunen.
  Een gewaarschuwd man telt nog steeds voor twee.

  Jochem Klijn

 158. Iedereen weet dat Hagar een slavin was,een Egyptische. Haar zoon (zoon van een niet-vrije )Ismael daarvan vermeldt de Bijbel dat zijn hand tegen iedereen zal zijn en de hand van allen tegen hem. Dat haar nageslacht zeer talrijk zal zijn/is! Zelfs zo talrijk dat het niet getelt kan worden. Naar ik meen is de bron van de afstamming Hagar/Ismael. De godsdienst afstammend daarvan is een niet (naar ik meen te mogen weten) tot vrijheid geroepen Dienst aan God.

  • Op 20 augustus 2010 @ 21:38 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Jan; anderzijds is elke moslim uitgenodigd om Yeshua als enige weg tot de Vader te aanvaarden en velen doen dat gelukkig ook.
   Shalom,
   Ben

 159. Hierbij wil ik me aansluiten bij uw oproep voor steun aan een kabinet van de PVV. Het lijkt er op dat de PVV de enige partij is die het begrijpt hoe gevaarlijk de politieke islam is.De religie die intolerant is en zich superieur waant. Die de Jood, Christen en de niet-moslim minderwaardig vindt en deze moet vernederen, vervolgen en vermoorden. Want dat staat in hun (duivels) oorlogzuchtig boek. Dat gebeurt ook in landen waar de islam het voor het zeggen heeft. Hoe is het mogelijk dat zelfs Christenen het hier niet begrijpen en de islam geen strobreed in de weg willen staan. Wat een naïevelingen en politiek correcten. Ik denk dat het komt door gebrek aan kennis over wat de islam werkelijk inhoudt. Als het aan hen ligt zal de niet-moslim en andere religies het moeten afweten. Zij zijn uit op alleenheerschappij. Zij willen de vrouw onderdrukken en de vrijheid van meningsuiting verbieden. De democratie, wat ze niet kennen afschaffen. De mosilmfundamentalisten zijn uit op de omverwerping van ons erfgoed. Voor invoering van de sharia in het Westen. Geen integratie maar segregatie is hun toverwoord. Daarom stop de islamisering en halt aan de islamfanataci. Maar stop de onnozele Christenen die zich uitleveren aan hen. Steun aan Ben Kok c.s.

  Groet,
  Ger

 160. Vanuit mijn christelijke opvoeding heb ik meegekregen mijn medemens te respecteren, waarderen en zo nodig mijn linkerwang toe te keren. Dit uit liefde. Mijn linkerwang toekeren doe ik steeds minder. Ik sla terug. Het volk Israel verdient in deze zeer veel respect en waardering. Zij slaan ook terug en het liefst hard(er. Mijn steun en diepe waardering krijgen zij.

  • Op 21 augustus 2010 @ 10:34 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Dieter, die linker en rechter wang is vaak verkeerd begrepen; na de de-escalatie van de wang toekeren, waarbij de agressor dus tot bezinning kan komen, kan er vrede ontstaan.
   Maar als de agressor doorgaat, dient men zich met alle kracht te verdedigen natuurlijk.
   Shabbath shalom,
   Ben

 161. Al die mensen die beweren dat niet alle moslims terroristen zijn….. Zolang de zgn “goeie” moslims hun mond houden en niet de criminelen onder hun aanpakken en zolang zij zwijgen terwijl de terroristen terreur plegen en de extremisten met moord en doodslag dreigen, zolang, neem ik aan dat in geval van “nood” zij zich allemaal achter de extremisten zullen scharen…
  Zolang vormen zij voor mij een potentiële groep terroristen en zolang zal ik ze allemaal wantrouwen!
  Een goed voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de Druzen en Israelische Arabieren die, wanneer een aanslag wordt gepleegd op Israeliers “feest vieren” omdat zij bang zijn dat als de Golan of de Westbank terug worden gegeven aan resp. Syrie of onafhankelijk worden verklaard, zij zullen worden afgemaakt door de Syriërs of door degene die de Westbank dan zal runnen…
  Veel liever zouden zij bij Israel blijven, maar zij houden er rekening mee dat Israel ooit de ellendige fout zou kunnen maken… en zij dus levensgevaar lopen bij hun nieuwe heersers…

  Een andere groep “zgn goede moslims” zijn de Europeanen die moslim zijn geworden en vaak op zeer aggressieve wijze hun “boodschap” overbrengen… en niet zolang geleden was op de tevee een programma waarin een “vriendelijke Nederlander” die moslim was geworden, werd gevraagd aan wiens kant hij zou vechten, mocht het zover komen dat de moslims werkelijk in opstand gaan komen… Driemaal raden wiens kant hij koos!!!!
  Goeie moslims… my foot!

  • Op 21 augustus 2010 @ 10:35 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Helen, helemaal eens; citaat Elie Wiesel:”het is de stilzwijgende meerderheid, die ons Joden de das omdeed”

   Shabbat shalom,
   Ben

 162. Op 20 augustus 2010 @ 22:26 schreef P .Lumban

  Beantwoorden

  Ik snap niet dat veel mensen in het cda steeds over grondrechten praten,zoals ene Wachtmeester het aangeeft.Het cda zelf heeft de christelijke waarden verkwanseld door mee te gaan stemmen met de goddeloze linkse kerk over homohuwelijk abortus en euthanasie.Dus over grondrechten heeft het cda geen recht van spreken meer.Dus ik steun volledig Wilders.

 163. Een islamitische visie op Europa:
  Het gevaar is groter dan we denken zie citaat uit onderstaand interview.
  (Wilders weet donders goed waar hij het over heeft. De linkse politici en in bijzonder D66 slapen nog.)

  Onlangs had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de 25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In dit artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.

  Vraag: Moet de opkomst van de Islam niet een zekere vrees wekken in Frankrijk en de wereld ?
  Antwoord van M. Sabaoui: Zeker. Het Islamitische rijk was ooit groter dan Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de wereld, zoals onze Profeet dat wenst.

  Vraag: In Frankrijk is uw religie toch erkend en vertegenwoordigd ? Er zijn meer dan 1.500 moskee-en.
  Antwoord: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de Sharia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix bv. waar er een islamitische meerderheid is van ong. 60 %. Bij de gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de volgende burgemeester zal mohammedaan zijn. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave verklaren en de sharia opleggen aan alle inwoners.

  Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen zijn toch vergaand geintegreerd ?
  Antwoord: U onderschat de Islamitische solidariteit, men blijft Arabier, zelfs als men geboren is uit een huwelijk van een Arabier en een ongelovige. Uw vraag bewijst uw naiviteit.

  Vraag: Om terug te komen op Roubaix, wat gaat u doen met niet-mohammedanen ?
  Antwoord: De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te bekeren. Tienduizenden Fransen hebben dat over het hele land al gedaan, waarom zij niet ? Op dit ogenblik worden er met dit doel aan de universiteit van Rijsel al geloofsgroepen opgericht, want god Allah wil dat ! Zij die weigeren, zullen
  behandeld worden zoals het hoort. Als wij de sterksten zijn is het omdat god Allah dat wil, wij hebben niet de dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming aan de weduwe, de wees, etc… Wij moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.

  Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.
  Antwoord: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw kersteningen. U vergeet bovendien de enorme vruchtbaarheid van onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financiert en voedt hen die uw meesters zullen worden. De zes miljoen Arabieren ( of niet-Fransen ) in Frankrijk, vormen een leger van minstens 3 miljoen soldaten van god Allah. Wij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk; zelfs uw autoriteiten erkennen 1.400 buitenwettelijke gebieden in Frankrijk.

  Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen ?
  Antwoord: Onze “vreedzame” invasie op Europees niveau is nog niet ten einde. Wij willen in alle landen gelijktijdig handelen. Daar u voor ons een steeds grotere plaats inruimt, zou het dom zijn daarvan niet te profiteren. Wij
  zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de Rechten van de Mens, waarin u verstrikt zit, hebt u slechts uzelf gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saoudi-Arabie bijv. tegen mij spreken zoals ik nu tegen u, dan zou u in het
  beste geval minimaal onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen respect af te dwingen ! Waarom zouden zij een Frankrijk respecteren dat voor hen capituleert ? Men respecteert siechts wat men vreest. Wanneer wij de
  macht hebben zult u geen moslim Arabieren meer auto’s in brand zien steken, winkeldiefstallen plegen, enz… Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal betekent amputatie. Wij zullen overwinnen.

  DUS:Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

 164. Op 20 augustus 2010 @ 23:14 schreef J. Teunis

  Beantwoorden

  Geachte heer Kok,

  Dank voor uw reactie.

  Een volksaard benoemen (net zoals Paulus de Kretensen in Titus 1:12 “leugenachtig en luie buiken” noemt), betekent uiteraard niet dat je daarmee alle iedereen over één kam scheert.

  Wat betreft het punt van Maarten Luther blijf ik vasthouden aan mijn eerdere reactie. Ik houd mij bij de uitspraken van Luther zelf, die opgetekend staan in het boekje “Keur uit de Tafelgesprekken” samengesteld door Ds. H. Stolk. En ik onderschrijf volledig de leer van de Hersteld Hervormde Kerk, en daarin is geen Jodenhaat terug te vinden.
  Ik beschouw de uitspraken van deze Suss als laster. Net zo lasterlijk als dat er bijvoorbeeld op Wikipedia gesuggereerd wordt dat stadhouder Willem III homo was en dat praktiseerde. Terwijl zonder het godsvertrouwen en de moed van deze achterkleinzoon van Willem van Oranje het land weer ten prooi gevallen zou zijn aan de Roomse leer.

  En verder zou ik liever zeggen dat het heil enkel en alleen uit Jezus Christus is.

  Maar deze punten van verschil nemen uiteraard niet weg wat ik eerder schreef: hulde aan uw moedgevende daden! Want wie van de predikanten en SGP’ers zou dat durven, om hare majesteit te confronteren met haar vreselijke daad…
  En wie uit de “nette” kerkelijke wereld is er ooit temidden van de wolven opgekomen voor Israël en durft in het openbaar te zeggen dat de islam een leer van de duivel is?!

  Met vriendelijke groet,
  J. Teunis

  • Op 21 augustus 2010 @ 10:57 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste J.Teunis,
   Dank voor uw reactie, zoals u kunt lezen in mijn artikel “hoe leer je de Ene ware God kennen” ben ik het met u eens over de enige weg tot de VAder, dat is Yeshua (Jezus) ha Mashiach (Christus)
   En Hij zegt in Joh. 4 dat het heil uit de Joden is, dus wie bent u om het dan beter te weten als onze Heiland Zelf ?
   Yehsua bedoelt natuurlijk niet dat de Joden Hem vervangen of zo, maar wel, dat God het Joodse volk gebruikt om het heil in Yeshua en Tora tot de wereld te brengen.

   Suss laster? Ik nodig u uit om alle geschriften van Luther te lezen en dan nog es te zeggen, dat Luther van uit de RK kerk geen antisemitisme meenam.
   Dat is gewoon een historisch feit, helaas de waarheid en Suss documenteert dat met voldoende bronnen.
   Dat in de HHK geen antisemitisme zit, is niet meer dan normaal, maar ik zou dan toch willen vragen, waarom men dan niet gewoon de Tora respecteert, de shabbath en de Moadiem viert, kosher eet volgens de Tora zie Lev.11

   En verder: waar zijn de HHK dominees, ouderlingen, die onze verklaring om voor de islam te waarschuwen, mee tekenen?
   En waarom zegt de HHK haar lidmaatschap niet op van het CIO? Want die club heeft ook de Verklaring in Vrijheid Verbonden getekend en daarmee doet de HHK dat ook, ik heb daar op gewezen via het secretariaat.
   Nooit meer wat gehoord helaas.
   Zie op http://www.cioweb.nl waar het HHK als nr. 24 op de lijst staat van kerken, die lid zijn en zie dan op http://www.verklaringinvrijheidverbonden.nl onder “deelnemende organisaties”, waar het CIO bij staat, net als RvK, EA, VPE en COGG
   Zo zijn dus nagenoeg alle kerken via hun koepelorganisaties met deze leugenverklaring verbonden en nog niemand heeft er afstand van genomen, ondanks dat ik alle kerken hier via hun secretariaten op heb gewezen na jan. 2010
   Zie de artikelen op mijn website rond eind jan. 2010 hierover.
   Ik zou het zeer waarderen, als u daar es binnen uw kerk navraag over wilt doen, want ik begreep destijds, dat de leden van de meeste kerken dit niet weten en er zeker niet achter zouden staan als ze het gaan weten.
   Althans, de leden van de meer Bijbelgetrouwe kerken zouden er tegen protesteren en daarom wordt dit overal stil gehouden door de leiding van de diverse denominaties.

   Shabbath shalom,
   Ben

 165. Shalom Ben,
  Mee eens en ik steun dit manifest.

 166. Op 20 augustus 2010 @ 23:53 schreef Maarten Poortinga

  Beantwoorden

  Aan torayeshadmin,

  Uw feiten zijn geen feiten. Voor u zijn ze feit en daar houdt het mee op.

  Ik leer mijn kinderen na te denken en respectvol met elkaar om te laten gaan.
  Uw standpunt is eenzijdig negatief. Ik kom regelmatig bij islamitische ouders. Zij prediken geen haat en staan ook niet achter de fundamentele denkbeelden van extremisten.

  Het is verschrikkelijk dat mensen worden afgerekend op geloof en afkomst. Bestraf diegene die het verdienen ongeacht het etiketje.

  De Islam is in beginsel niet slechter of beter dan het christendom. Cru, dat u deze levensvisies als extreme tegenpolen uit een zet. Erg extreem, bekrompen en gevaarlijk.

  Het uitgangspunt van het christendom is lang niet altijd liefde. Er zijn genoeg Christelijke gemeenschappen die onmenselijke, intolerante boodschappen prediken, denk maar eens aan de standpunten over homoseksualiteit en discriminatie van vrouwen binnen kerken.

  Stond er in de Bijbel ook niet de prachtige regel:
  En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

  Met vriendelijke groet,
  Maarten Poortinga

  • Op 21 augustus 2010 @ 11:01 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Maarten, de koran wel es gelezen? Blijkbaar niet en de Bijbel ook niet.
   Want anders zou je het verschil wel weten.
   Dat christenen fouten hebben gemaakt en nog, klopt en daar dienen we vergeving voor te vragen.
   Maar ons Boek leert:God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.
   De koran leert: moslims zijn ubermenschen, de rest untermenschen (soera 98) en de niet moslims zijn apen, varkens, dhimmi’s, brandstof voor de hel.
   Lees verder de artikelen op mijn website, met alle bronverwijzingen.
   Als je e.e.a. hebt gelezen, hoor ik graag nog es van je,
   Shalom,
   Ben

 167. Op 21 augustus 2010 @ 04:50 schreef R. van Til

  Beantwoorden

  Als een in Belgie wonende Nederlander onderschrijf ik van harte uw stellingen met betrekking tot de Islam. Veel succes met uw site en missie.

 168. Hiermee wil ik Ben Kok steunen om met behulp van Geert Wilders en de PVV
  Nederland te vrijwaren van islamitische onderdrukking!!

 169. Op 21 augustus 2010 @ 10:58 schreef margriet boswijk

  Beantwoorden

  Ik ondersteun het manifest en ik sta achter Geert Wilders.

 170. Op 21 augustus 2010 @ 12:54 schreef J. Teunis

  Beantwoorden

  Geachte heer Kok,

  Waarom de Herst. Hervormde Kerk niet de Joodse gebruiken heeft?
  Omdat met de komst van de Heere Jezus deze gebruiken overbodig zijn geworden. Zoals Paulus zegt in o.a. Romeinen 10:4.

  Maar wat betreft dat lidmaatschap van de CIO heeft u helemaal gelijk. Dat is een schande. En dat toont maar weer aan dat ieder mens persoonlijk verantwoordelijk is en nooit kan zeggen: ‘Ik hoor bij de Herst. Hervormde Kerk zit, dus het is goed met me.’
  En ook al onderschrijf ik van harte de leer van de Herst. Herv. Kerk en hou ik ze hoog omdat ze zich dan toch maar van de PKN afgekeerd hebben; ik ben, na het uitschrijven bij de PKN, geen lid geworden en ben daar met deze wetenschap ook blij om. De kerk is uiteindelijk maar de kerk en mensenwerk en niet de Heere Jezus zelf.

  Net zo min als dat ik nog op de SGP kan en wil stemmen. Ik sta achter de SGP-standpunten, maar ze zijn een valse partij geworden. Zo zijn ze doodleuk een lijstverbinding aangegaan met die verwerpelijke CU en onderhouden ze banden met de PKN.
  Dat is van twee walletjes eten en dus verkopen ze de waarheid. Bovendien zijn ze me te godsdienstig en lafhartig. Ze zitten gevangen in de “kerkelijke correctheid”. U heeft in uw ééntje, zoals gezegd, op één dag meer getuigenis gegeven dan zij met z’n allen in dertig jaar.

  Vriendelijk groet,
  J. Teunis

  • Op 21 augustus 2010 @ 20:09 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Geachte heer Teunis, we raken het steeds verder eens.
   Alleen de Joodse basis van ons christelijk geloof moeten we nog es doorlopen, zie Matth 5:17 e.v.
   Ik hoor graag, wat de antwoorden zijn van de HHK mbt CIO en de leugen-verklaring in Vrijheid Verbonden.
   Shalom,
   Ben

 171. Op 21 augustus 2010 @ 13:12 schreef J. Teunis

  Beantwoorden

  Aanvulling:
  En ik zal de betrokkenheid van o.a. de Herst. Herv. Kerk bij die Verklaring in Vrijheid Verbonden en het lidmaatschap van die vreselijke CIO zeker doorvertellen. Want inderdaad is dit stil gehouden voor de mensen.

  Vriendelijke groet,
  J. Teunis

 172. Op 21 augustus 2010 @ 13:40 schreef Fam. Herrebout

  Beantwoorden

  L.S.,

  Wij zijn in 1945 bevrijd van terrorisme van een totalitair systeem, en weigeren te accepteren dat ons dit nog eens wordt opgelegd.
  Wij steunen dit manifest van harte en wensen u, en Nederland, Gods rijke zegen toe.

  Met vriendelijke groet,
  fam. Herrebout

 173. Ik ben het volkomen met U eens

  P.Zitter

 174. Staan achter de actie. We bidden voor de vorming van een regering.

 175. Op 21 augustus 2010 @ 16:42 schreef w.witsenburg

  Beantwoorden

  mee eens, mijn stem heb je
  veel sterkte

 176. Ik sta volledig achter elk inisiatief, ten voordeel van Wilsers en de PVV.
  Veel sucses en ga vooral door met jullie site.

 177. Al in 1933 schreef Hitler in Mein Kampf dat hij met de Joden wilde afrekenen. Veel christenen in Duitsland hebben dit niet serieus genomen, of niet eens gelezen. Moeten wij ervan uitgaan, dat moslims evenmin hun Koran serieus nemen? Zo’n gedachte lijkt ons nogal roekeloos voor de toekomst. Kunnen we dan zeggen “wij hebben het niet geweten”? Een boek dat moslimgelovigen oproept tot een politieke orde, waarin andersdenkenden, vooral Joden en christenen, bestreden moeten worden, is duidelijk satanisch geïnspireerd en dus levensgevaarlijk. Wees wakker en neem uw verantwoordelijkheid! Wij steunen dit manifest.

 178. Ik kan niet anders dan achter uw manifest staan. Dit is een geestelijke strijd.
  Shalom, W.Bais

 179. Ik wil ook Ben Kok steunen! Wilders is immers tot nog toe de enigste die durft te waarschuwen tegen de islam en z’n gevaren..
  Ik wil ook wel meetekenen, hoe kan ik dat doen?

  In Sion is het heil, uw G’d is daar!!!
  In Yeshua verbonden, Dieuwke

 180. Eindelijk een echte christelijke boodschap.
  Eindelijk een teken naar meneer Wilders dat we blij zijn dat hij voor ‘ons’ op komt.

  Eindelijk, bedankt en steun!

 181. Wat ik niet begrijp is dat door velen de islam als godsdienst wordt gezien.Hóé kunnen, uit naam van een godsdienst, aanslagen worden gepleegd, homo’s worden opgehangen,vrouwen mishandeld of vermoord enz.?
  Een godsdienst wordt toch geacht het goede voor te houden aan de gelovigen?
  Waarom verzetten goede moslims zich niet massaal tegen het gewelddadige in de islam?
  Daarom zie ik de islam niet als godsdienst maar als een stroming, van wat weet ik nog niet, maar dat het “eng” is weet ik wél.
  Dichtbij huis is er de moord op Theo van Gogh, de vrouwen die te vrezen hebben voor eerwraak, de Hofstadgroep, sommige haatprekende imams(waarom wordt er niet verplicht gesteld dat zij in het NEDERLANDS preken?)enz.enz.
  Wie hiervoor de ogen sluit moet niet vreemd opkijken als het straks te laat is.

  • Op 22 augustus 2010 @ 11:21 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Tonny, islam is dan ook een afgodsdienst, of beter gezegd een combinatie van afgodsdienst en ideologie.
   Niet elke godsdienst houdt het goede voor, integendeel, bestudeer ze maar es.
   De enige Godsdienst die leert “God liefhebben boven alles en de naaste als je zelf”is de joods-christelijke geloofs beleving en Yeshua (Jezus) vat de Bijbel samen met deze prachtige woorden uit Matth. 22:32-40
   De rest van de “gods”diensten zijn afgodsdiensten en leveren ellende op.
   Omdat ze de ene ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob vervangen door een afgod.
   Shalom,
   Ben
   PS: zie mijn artikel op de voorpagina:”hoe leer ik de Ene ware God kennen?

 182. Op 21 augustus 2010 @ 22:33 schreef J. Teunis

  Beantwoorden

  Geachte heer Kok,

  Over Matthéus 5:17:

  Daar zegt de Heere Jezus dat Hij niet is gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om te vervullen.

  Dat hééft Hij gedaan. Door Zijn bloed, vergoten aan het kruis.
  Hij heeft ons door Zijn offer van het juk van de wet verlost.
  Paulus zegt in Galaten 5:1 : “Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.”

  En in Galaten 5:4: “Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; (..).”
  Paulus vermaande met deze woorden een gemeente die terug was gevallen in de oude Joodse gewoonten en wetten. Daarmee verloochenden die mensen het offer van de Heere Jezus.

  Ik sta volledig achter het niet in ere herstellen van de Joodse gebruiken. Maar wel is het zo dat de gemiddelde kerkmens volkomen onverschillig is t.a.v. goed en kwaad. Men zegt: de Heere Jezus is voor ons gestorven, dus we zijn gered. Klaar, punt uit.
  Maar dat is niet de bedoeling. Verre van. Want het is immers: wijk van het kwade! En “Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit, en werpt het van u; (..) (Matth. 5:29,30).

  De kerk zit vol met mensen die degene die het kwaad aanwijst, een nuchtere visie heeft en die niet van huichelen houdt, om zeep zouden willen helpen. Voor niet-huichelaars is er maar een piepklein plekje ergens achter in de kerk. En eigenlijk helemaal niet. En al helemaal niet bij de elitaire SGP-club.

  John Bunyan beschrijft overigens al die soorten valserikken die je tegenkomt op de levensreis zeer treffend in zijn boek “De Christenreis”.

  —-

  Mocht ik meer duidelijkheid hebben over de kwestie CIO en HHK, dan zal ik het u melden.

  Hartelijke groet,
  J. Teunis

  • Op 22 augustus 2010 @ 11:32 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Goedmorgen beste br. Teunis,
   Het is het bekende misverstand wat hier een rol speelt: als je de Tora in ere houdt, dan zou je denken, dat je door het houden van de Tora verzoend wordt met God.
   Onzin.
   Onze behoudenis is in Yehsua alleen en dat werd al duidelijk gemaakt in de offerdienst bij de tempel, in het Pesachlam e.d., wat een beeld vooraf was van de kruisdood van Yeshua, die het offer werkelijk bracht.
   De oprechte gelovigen zagen daar naar uit, Job wist het al, terwijl hij nog voor Mozes en de Tora leefde:
   Job 19:25 Ïk weet mijn Losser leeft.
   Matth 5:17 e.v. leert ons, dat Yeshua de Tora zeer serieus nam en die niet veranderde. Hij vervulde het oordeel van de Tora over ons leven, de doodstraf, aan het kruis en stond op uit de dood.
   Hij leefde de Tora voor zoals de Vader die bedoeld heeft, geleid door de Geest van de Vader; velen hadden de Tora in een wettisch systeem opgevat en dan wordt het een prestatie-religie, zo van äls ik al die regels houd, verdien ik een plek in Gods Koninkrijk.
   Yeshua verwierp dat wetticisme krachtig, zie Matth 23 en legt in de bergrede,k Matth 5,6 en 7 uit hoe het wel moet.
   Dus: door genade en geloof in Yeshua worden we behouden en vervolgens gaan we door de Geest van de Vader leren hoe we moeten leven in heiliging door de woorden van Yeshua in praktijk te brengen.
   En wat zijn die woorden? De woorden van de Tora en de hele Tenach, zoals onze Vader ze bedoelde vanaf het begin.
   Tora-Yeshua, de woorden en de Tora in levende lijve, Yeshua.
   De gebruiksaanwijzing en de genade door Yeshua mogelijk gemaakt, dankzij de Vader.

   Shalom,
   Ben

 183. Een christen gelooft in Jezus, de Zoon van God. Volgens de Koran is dit een godslasterlijke opvatting, waarop de doodstraf staat. Dit bedreigt een christen en een bekeerde moslim in een moslimland. Uitvoering van het vonnis is een heilige opdracht voor de moslim. Laten we waarschuwen voor dit geloof! Meer mensen zouden dit manifest moeten steunen, zonder beschermd hoeven te worden zoals Wilders. Het is misschien nog niet te laat.

 184. Op 22 augustus 2010 @ 16:42 schreef Joh.van Hoek

  Beantwoorden

  Dat de islam een gevaar is voor de wereld wordt door zeer veel mensen nog steeds niet gezien!!
  Tegenstanders van de PVV weten NIET wat er gaande is,of..zij sluiten er zich voor af. Dat voor eigenbelang of het mee praten met de horde die bang zijn hun politieke macht te verliezen.
  Ieder weldenkend mens kan en moet weten wat de islam voor ogen staat. Macht en niets anders !!!!
  Er is bij hen GEEN achting voor anders denkende, want dat past niet in hun verziekte brein.

 185. Ben het met Kok eens !!!

 186. Vraag: Palestijnse christenen zijn toch uw geloofsgenoten?
  “Dat zijn ze niet. Ze kunnen wel zeggen dat ze christen zijn, maar daarmee zijn we nog geen geestverwanten. Een etiket van gereformeerd, katholiek of Palestijns-christelijk zegt heel weinig. Er zit veel kaf onder het koren.”

  Vraag: Wanneer is iemand voor u een christen?
  “Als hij aanvaardt dat Jezus onze schuld tot de dood heeft gedragen.”

  Vraag: Palestijnse christenen belijden dat toch?
  “Dat is nieuw voor mij.”

  Ben Kok, de vleesgeworden plaat-voor-je-kop. Wat een belachelijk sujet is het toch ook. Iemand die zulke ontstellend domme en kortzichtige antwoorden kan geven in 3 zinnen valt niet serieus te nemen. En dat zal ik dan ook nimmer doen.

  • Op 23 augustus 2010 @ 20:48 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi John, wat een vriendelijke reactie; je had het ook gewoon kunnen vragen wat ik bedoelde in het interview.
   Het zit als volgt: ik heb op de concepttekst commentaar mogen geven, maar daar is niets mee gedaan. Het juiste interview staat op mijn website, daar zitten de correcties wel in en dan snap je het hopelijk wel. Zie http://torayeshua.nl/cms/?p=1151
   Van geen enkele christelijke denominatie kan ik zeggen, dat het allemaal mede-christenen zijn, aangezien je overal zgn. “naam-christenen” hebt, die geen geloofsleven hebben in hun hart, maar uit traditie bij de club horen.
   Wellicht mag ik jou die vraag stellen? Ben jij een christen en hoe ben je dat geworden?
   Shalom,
   Ben

 187. Eindelijk een ander geluid in nederland,wat ben ik blij.
  Jezus Christus is de Weg de Waarheid en het Leven en niet Mohammed.
  In Galaten 1 vers 8 schrijft Paulus hij is een dienstknecht van Jezus.
  Maar ook al zouden wij,of een engel uit de hemel u een evngelie verkondigen,afwijkend van het geen wij u verkondigd hebben,die zij vervloekt.
  De moslims kunnen uren op hun knieeen bidden,Maar alleen Jezus Christus is de Zoon van God.
  En Geert Wilders we hopen en bidden dat u dat ook doet geef u hart aan Jezus.
  Dan komt er een grote opwekking in Nederland,en is er feest in de hemel.

  Maranatha Jezus komt spoedig terug.

 188. Op 22 augustus 2010 @ 20:21 schreef Jv/d Voort

  Beantwoorden

  Geachte heer
  Ik heb donderdag jl gereageerd en mijn steun betuigd. Waarom blijft dan in het venster reageren? mijn e-adres zichtbaar.Heb ik iets niet goed gedaan? Wilt u dit s.v.p verwijderen

  • Op 22 augustus 2010 @ 21:25 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste JvdVoort, ik zie uw reactie staan op 19 aug., maar ik kan uw naam niet aanklikken en zie dus ook geen e-adres. Als het zo was , zou ik graag aan uw verzoek voldoen.
   Dank voor uw reactie overigens.
   Wellicht kunt u nader aangeven wat het probleem zou zijn?
   Shalom,
   Ben

 189. Op 22 augustus 2010 @ 23:36 schreef ir. Hans R. van der Woude

  Beantwoorden

  De censuur heeft het moeilijk met mijn reacties. De hele dag wachten mijn reacties op moderatie (spambeveiliging).

  • Op 23 augustus 2010 @ 20:51 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste ir. H.R. vd Woude,
   Voor iemand, die wat hoger is opgeleid, zijn je reacties nogal onder de maat en daarom heb ik ze niet geplaatst.
   Je negatieve eenzijdige oordeel over Israel vind ik te kwetsend, stuur je reacties maar naar Gretta of Dries, ze worden hier niet op prijs gesteld.
   En als je zo dol bent op de islam, lees dan de koran en de hadith’s es door,dat heb je blijkbaar niet gedaan.
   Shalom,
   Ben

 190. Op 23 augustus 2010 @ 08:27 schreef C. Streefkerk

  Beantwoorden

  Beste activisten,

  Hierbij onderteken ik de petitie voor een regering van VVD, CDA en PVV.

  Ik ben ouderling in de HHK gemeente Ouderkerk a/d IJssel en omstreken.

  Sterkte met jullie activiteiten.

  Met vr groet,

  C. Streefkerk

  Krimpen a/d IJssel

 191. ACHMED ( 19 augustus 8.47) : “Er zijn de afgelopen jaren niet (veel) meer moslims in Nederland gekomen”….
  Daarom zou ik willen vragen waarvoor al die moskeeën dan nodig zijn????
  Regelmatig lees ik berichten dat er wéér een moskee wordt (af)gebouwd.
  Het probleem is dat er GENOEG islam in Nederland is, Nederland is een klein land waar de rek uit is. De overheid wéét niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar moet knopen.
  Veel nieuwkomers kunnen zichzelf niet onderhouden en zijn totaal aangewezen op de Nederlandse belastingbetaler. Er zijn ook bijna geen woningen voor deze nieuwkomers, niettemin stond laatst te lezen dat mensen die hier mogen blijven BINNEN DRIE MAANDEN aan een woning geholpen moeten worden.
  Wij, autochtone Nederlanders, al járen ingeschreven voor een huurwoning en daarvoor elk jaar betaald, konden geen urgentie krijgen toen onze hypotheekverstrekker er de brui aan gaf. Wij moesten noodgedwongen in een veel te dure vrije sector huurwoning gaan zitten.

  Ook hebben wij zeer slechte ervaringen met twee “nieuwe Nederlanders”, illegaal hier gekomen en een grote … van hier tot ginder.
  Wij zijn o.a. bestolen en bedreigd en erger.

  Waarom komt men zo graag hierheen i.p.v het eigen (moslim)-land te helpen opbouwen?
  Dáár is alle ruimte en hoort men thuis.
  Wíj hebben Nederland ook zelf moeten opbouwen uit de puinhopen na ’45, waarom kunnen andere volkeren dat niet en moet alles hierheen?
  Stel dat het omgekeerd was en wij Marokko/Turkije/enz. zouden volbouwen met Christelijke kerken, onze hand zouden ophouden voor álles en nog wat en ook nog een hoop criminaliteit zouden meebrengen; wat zouden ze dáár ervan vinden denk je?
  Bekijk het ook eens van onze kant, beste Achmed.
  Een rechtvaardige rechtse regering is keihard nodig in Nederland en hoe eerder hoe beter.

 192. Op 23 augustus 2010 @ 14:01 schreef drs. W.H.Hoorn

  Beantwoorden

  Geachte heer Kok/Beste Ben
  Mag ik hierbij jouw petitie van harte onderschrijven?
  Laat die Pals en andere PKN-ers maar murmureren.
  Weet wel zo ongeveer hoeveel ruggengraat er in de PKN te vinden is en kan er persoonlijk van meepraten hoe men daar omgaat met mensen die hun knieeen niet voor de Baal van het modernisme willen buigen.

 193. Op 23 augustus 2010 @ 14:15 schreef drs. W.H.Hoorn

  Beantwoorden

  Trouwens, kan ik nog wat voor jullie doen?
  Vanwege ziekte (MS) niet meer in staat om dienaar des Woords te zijn.
  Heb een vertaalbureau (Engels-Nederlands, Nederlands-Engels en Duits-Nederlands) en voor jou werk ik voor niks!

  • Op 23 augustus 2010 @ 20:15 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hartelijk dank W.H.Hoorn, als u ons manifest in het Engels wil vertalen graag, stuur maar door, scheelt weer werk. shalom, Ben

 194. Op 23 augustus 2010 @ 21:03 schreef C.J. Schorer

  Beantwoorden

  Beste Ben, ik sta volledig achter dit manifest, groet. Jan Schorer, emeritus-predikant P.K.N.

  • Op 23 augustus 2010 @ 21:11 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Jan, kan ik je naam er als volgt onder zetten:
   Jan Schorer, emeritus-predikant PKN, evt met woonplaats ? en website ?
   Shalom,
   Ben

 195. Een goed initiatief,Ben.Aangezien ik al vanaf het begin achter de heer Wilders sta kan ik alleen maar erg blij zijn met dit initiatief.Ik hoop dat velen het manifest zullen ondertekenen maar van onze kerkelijke leiders en voorgangers verwacht ik niets.De hele kerk is immers al vanaf de 60er jaren verlinkst.In elk geval wens ik je heel veel succes met de strijd voor de vrijheid,die ons aller strijd zou moeten zijn.

 196. Beste ds. Kok,

  Ondersteun uw manifest van ganser harte!! Ben van mening dat ons land volkomen stuk gemaakt wordt doordat er teveel allochtonen/islamieten binnen gelaten worden. We gaan financieel en cultureel te gronde door onze jarenlange linkse regeringen.
  Ben in hart en nieren een SGP-er, maar sta volkomen achter de heer Wilders wat betreft zijn immigratiestandpunten.
  Nederland is VOL!!!

  Gods zegen toegewenst,

  Marjo

 197. Shalom Ben,

  Op zeker een zeer goed initiatief.
  Een initiatief met, naar ik hoop, meer en meer aandacht aan gegeven zal worden.
  Juist in deze tijd is het voor veel gelovigen in Yeshua moeilijk om rechtop te blijven
  staan, temidden van een vaak dolend “leiderschap” in de kerken.

  Wij zijn hier niet om geliefd te worden, maar om te staan voor de ultieme waarheid.
  De waarheid zoals geopenbaard in en door Yeshua de Messias.

  Een hartelijk shalom,

  Johan van den Top
  Barneveld
  http://www.yeshua-saves.nl

 198. Op 26 augustus 2010 @ 20:17 schreef jan en hanny Alfring

  Beantwoorden

  Ook wij onderschrijven uw manifest.

 199. Ook wij onderschrijven het manifest! Moslims moeten we liefhebben, maar de islam als politieke ideologie en religie is verderfelijk! Onvoorstelbaar hoe verblind de politici in Nederland is, ik verbaas me daar bijna dagelijks over.

 200. Op 28 augustus 2010 @ 19:44 schreef L Steinbach

  Beantwoorden

  ik steun de coalitie. voor mij is het onbegrijkelijk dat een “christelijke” partij een ideologie (islam) steun die zijn fundamenten heeft gebouwd op het haten en discrimmineren van anders denkenden. met name de valse beschuldigingen die mohammed predikt ten aanzien van de Christenen en Joden stuiten mij erg tegen de borst.
  walgelijk dat dit door sommigen wordt genegeerd.

 201. Deze zes dingen haat de HERE,
  ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:

  -hoogmoedige ogen
  -een valse tong
  -handen die onschuldig bloed vergieten
  -een hart dat heilloze plannen smeedt
  -voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen
  -wie leugens uitblaast als een vals getuige en
  -wie twist stookt tussen broeders

  • Op 30 augustus 2010 @ 08:46 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste reageerder, als je iets uit de Bijbel, het Woord van God, citeert, noem dan de tekstverwijzing, nl Spr.6:16-19 en bega niet de dwaasheid om als afzender “God” te vermelden.
   Noem je naam gewoon en het Bijbelcitaat.
   En wees dan es duidelijk wat je bedoelt: op wie slaat dit? Ik kan het zo toepassen op de Godslasterende voorgangers, die leren dat de koranafgod dezelfde is als onze Vader in de hemel.
   Maar wellicht bedoel je het anders en dat hoor ik dan graag nog.
   Shalom,
   Ben

 202. “Grappig” om te lezen dat uw haat jegens de Islam zo groot is dat u de ideeën van de “democraat” Geert Wilders met alle liefde omarmt.

  • Op 30 augustus 2010 @ 08:41 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Peer,
   Het is allemaal niet zo grappig en bovendien beoordeel je me verkeerd. Mijn drijfveer is liefde voor de moslimmedemens en onze vrije samenleving, daar om ontmasker ik de islam als totalitair systeem.
   Shalom,
   Ben

 203. Op 29 augustus 2010 @ 13:17 schreef R. Maljaars

  Beantwoorden

  Voorgangers/predikanten moeten niet aan politiek doen. Het zijn zielenherders. Hun taak is om mensen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid die zij als christen hebben. En niet om keuzes voor anderen te maken; te beinvloeden. Laten we als christenen bidden dat er een regering zal komen die het zal opnemen voor zwakken en verdrukten in de samenleving; die zich laat leiden door Gods Woord.

  • Op 30 augustus 2010 @ 08:39 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Rianne, voorgangers hebben ook een profetische taak, de profeten waarschuwden regelmatig de overheden. En ook Yeshua doet dat in Joh. 2 / Luc 13:32 /Matth. 23
   Dat velen tegenwoordig in gebreke blijven of erger nog, de mensen de verkeerde kant op wijzen, is zeer tragisch en daarmee zijn ze valse herders, die de gemeente stenen voor brood geven.
   Zie ook Matth 24:45-5 in dit verband.
   Shalom,
   Ben

 204. @ John:

  Met beledigingen schieten wij niks op en geeft al even weinig meerwaarde aan uw betoog.
  Ongetwijfeld zullen er (vele) Palestijnse christenen zijn die wel degelijk tot het lichaam van Jezus behoren.
  Hier is de Bijbel in Jesaja heel duidelijk in. Maar ook wordt er gezegd dat er vele mensen zullen zijn
  die claimen Christus te kennen, maar waar Jezus van zal zeggen dat Hij ze niet kent.
  Hiermee impliceer ik niet dat een deel van de Palestijnse christenen hieronder vallen, maar geef ik aan
  dat voorzichtigheid geboden is. Oordeelt de boom naar zijn vruchten.
  En kijkende naar en lezende in het Kairos-document mag je op zijn minst je wenkbrauwen fronsen over de motivatie van
  deze specifieke palestijnse christenen.

  Ik hoop dat je hier op een volwassen manier kunt reageren John.

  Het beste!

  Met vriendelijke groet,

  Johan van den Top – Barneveld

 205. Ik bedoelde natuurlijk de John die een post plaatste, op 22 augustus 6:52pm,
  aangaande Palestijnse Christenen.
  Bij het openen van dit artikel kreeg ik pagina 5 van het reageren als eerste te zien.

  Met vriendelijke groet,
  johan van den Top

 206. Op 30 augustus 2010 @ 13:26 schreef Natuurmens

  Beantwoorden

  Laten we wel zijn dat onze Joods christelijke samenleving in gewaar is. De moslims willen de sharia invoeren.

  We hebben onze cultuur verwaarloost. Laten we weer Nederlander zijn. In de plaats van het andere in watten leggen. Terwijl onze staat door de onenigheden in de staat en in de wijk kapot gaan. Waar is dat sociale buurt leven. We hebben wijken waar culturen elkaar opzoeken en samen wonen. Net zo dat de Kamerleden hun band door hun salaris met de kiezer kwijt raken. Ja in die dure wijk zijn geen problemen alleen de auto van de buurman.

 207. Ook ik steun van harte de petitie.
  Shalom

 208. Beste Ben,

  Met je positie in Nederland als geestelijke avant-gardist
  verzamel je geestverwanten, die een rechte rug hebben.

  Wij weten dat Allah, zoals de koran beschrijft,de duivel, dan wel een personificatie
  van de duivel is. En waarom ? Omdat hij het gebruik
  van de leugen door zijn grondpersoneel stimuleert : taqiyya.
  Om daarmee de wereldheerschappij te verkrijgen.
  En omdat hij zijn grondpersoneel opdraagt zoveel mogelijk
  mensen uit te moorden. Bij voorkeur Joden en christenen,
  maar bij gebrek daaraan ook moslims.
  Het Joodse Woord toont ons wie de aartsleugenaar en
  mensenmoorder vanaf het begin is : HaSatan,
  voormalig aartsengel Lucifer, die nu vermomd als Allah,
  Europa voor de derde keer binnenkomt.
  Niet genoeg kunnen we de Islam in haar hart treffen,
  door zeer luid en zeer duidelijk aan te wijzen
  wie Allah nu eigenlijk is. Openbaren van deze Allah
  betekent aan het licht brengen wie hij werkelijk is.
  Betekent de waarheid verkondigen.
  En tegenover de Waarheid kan hij niet op.
  Yashua heeft hem overwonnen, maar nog niet onderworpen.
  Dat gaat zeer binnenkort gebeuren (september 2017 ?).

  Met hartelijke groet,

  Shalom,

  Hans

 209. Hier in Nederland worden de moslims doodgeknuffeld door de anti-christelijke partijen PvdA CDA D666 GroenLinks SP CU en PvdD.En de christenen in de islamitische landen worden doodgeknuppeld.

 210. @ Hans

  Mooi gesproken Hans en volkomen met je eens!

  Hartelijk Shalom,

  johan van den top – barneveld

 211. Beste Ben,

  Het heeft me veel moeite gekost om Christenen te vinden die deze waarheid inzien en hun stem willen laten horen. Ik ondersteun uw petitie van harte en sta er voor 100% achter. Als we nu onze stem niet laten horen, zou het binnenkort weleens te laat kunnen zijn. Het wordt tijd dat mensen hun ogen openen en weer gaan toetsen, maar helaas geven de meeste Christenen er de voorkeur aan om leugens als waarheid aan te nemen, zonder enige vorm van toetsing. Het volk gaat werkelijk ten onder door gebrek aan kennis (Hosea 4:6) en ik kan alleen maar bidden om Gods genade voor dit land… Indien u meer namen nodig heeft voor uw petitie, mag u mijn naam er ook bij vermelden.

  Met vriendelijke groet,

  Robin Prijs
  Jaweh Ministries International

 212. Politiek gedreven islamieten zijn bezig zich belangrijke posities en toenemende invloed te verwerven in Europa. Ze doen dat onder andere via politieke partijen. In Nederland met name via de PvdA, D66 en GroenLinks. De corrupte deel van het CDA wil moslims massaal de partij binnenhalen. Ab Klink en vorige voorzitster van het CDA, mevrouw Van Bijsterveldt, zei op een bijeenkomst van de Islamitische Universiteit Rotterdam dat het CDA „de moslims wil omarmen.” Beide CDA-leiders kozen voor een oververtegenwoordiging van islamieten op de CDA-Tweede Kamerlijst… Sinds maart 2007 is er één afgevaardigde in de CDA-fractie voor de 300.000 orthodox-christelijke kiezers van het CDA, terwijl er op de kandidatenlijst van het CDA drie islamieten stonden voor de slechts circa 2000 islamitische CDA-stemmers! Corrupte kliek omarmt potentiële islamitische kiezers en leden van het CDA en neemt daartoe deel aan islamitische gebedsdiensten in moskeeën. Gevaarlijke prominenten bendes willen ook dat Turkije -met 80 miljoen moslims- in de EU komt. Ziet deze bende niet dat de islamisering van Europa dan nog sneller zal verlopen? Van de CDA-kiezers is 80 procent tegen deze uitbreiding. Veel CDA-kiezers zijn van deze feiten niet op de hoogte… Als de genoemde demografische ontwikkeling doorzet, kan de verwachting van de Libische leider Gaddafi en Somalische piraten in vervulling gaan. Gaddafi verklaarde 4 jaar geleden dat „50 miljoen islamieten in Europa, met hulp van Allah, de islam naar de overwinning zullen leiden zonder zwaard, zonder geweer, zonder verovering. Over enkele decennia zullen zij het Europese continent hebben omgebouwd” (Le Figaro, 22 september 2006).
  Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van Nederlanders, niet alleen van de Moslims.

  Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien.

 213. Stel.9/11 was een inside job.
  De strijd tegen de islam is alleen maar om uw af te lijden van wat er werkelijk gebeurt.
  Namelijk de vorming van de NEW WORLD ORDER,of Internationale rechtsorde.
  Met aan het hoofd de Bankiers,coorporations en de wereld-elite.
  Ze hebben zich nu via de bankencrisis al het geld toegeeigend.
  Ze willen 1 wereldleger
  1 Wereldpolitie
  1 Wereldmunt
  1 Wereldgodsdienst
  Binnenkort verdwijndt het contante geld.
  En komt uw hele hebben en houwen op een id kaart met chip.
  Doet uw niet wat zij willen???
  dan zetten zij uw chip uit en raakt u economisch en maatschappelijk geisoleerd.
  Zij laten ons graag geloven in een strijd tussen links en rechts,christendom en islam,
  Want des te meer iedereen verdeeld is te makkelijker kunnen zij de macht grijpen.
  Mensen die de bijbel of koran willen verbranden,zijn op die onrust uit.
  Door die onrust zijn de regeringen bereid om martial law,s in te voeren.
  U,al uw privecy te ontnemen in ruil voor zogenaamde veiligheid.
  Onze belangrijkste taak is om GEEN!! privecy af te staan voor veiligheid en om de Rust te bewaren,niet bang te zijn ,niet stoken en vrede na te jagen.

  • Op 8 september 2010 @ 21:21 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Jeroen, ik denk met je mee en heb hierover ook op deze website geschreven, zie o.m. “Mohbama, de antichrist?”
   Binnenkort een interessant NWO artikel,
   shalom, de God van Abraham, Isaak en Jacob heeft het laatste woord en het loopt Hem nooit uit de hand!
   Ben

 214. Geachte heer Kok,

  Ben zelf niet gelovig, maar het doet mij deugd dat er steeds meer gelovigen zijn die het gevaar dat in de Islam schuilt aan de kaak stellen. Dhimmitude is niet weggelegd voor een ongelovige als mijzelf, maar lijkt mij ook geen omstandigheid die iemand bij zijn volle verstand vrijwillig accepteert. Mustafa Kemal Atatürk kende zijn eigen pappenheimers en sprak de wijze woorden: “Er zijn vele religies maar er is maar één beschaving: de Europese!”. De beschaving waarnaar verwezen wordt komt absoluut voort uit de Joods-Christelijke traditie en die mag best beschermd worden.

  Shalom

  • Op 9 september 2010 @ 08:34 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Michael, dank voor je reactie.
   Dhimmitude is: een houding als dhimmi en een dhimmi is “een nietswaardig persoon” in de islam, die bijv. als jood of christen de “djizzia” (extra zware belasting) moet betalen wegens het feit dat hij als niet-moslim in de islammaatschappij getolereerd wordt.
   Vandaar dat Geert Wilders op enig moment zei, dat dientengevolge de moslims in onze Westerse, joods-christelijke maatschappij dan ook maar extra belasting moeten gaan betalen als ze hier als moslim, moslimkledij als hoofddoekjes dragend. Hoofddoeken belasting dus, wat hij niet erg diplomatiek “kopvoddentax” noemde en dus iedereen over zich heen kreeg.
   Dat was jammer, wat op zich heeft hij daar een punt, alleen moet je dat dan beter en maatschappelijk geaccepteerder verwoorden, want degenen, die het islamiseringsprobleem niet willen zien, gaan dan vallen over de woordkeus ipv op de zaak zelf in te gaan.

   Deze houding van vele linkse politici en hun aanhang, angstig zijn voor mogelijk boos wordende moslims, komt helaas voor bij vele christenen, maar net zo goed bij niet-gelovige, links denkende mensen.
   Wel degelijk dus ook “weggelegd voor jou”, maar niet per definitie, want er zijn vele niet-gelovige mensen, Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Wilders, die een zeer goed voorbeeld zijn van stevige islamkritiek.
   Dus waar sta jij nu eigenlijk?
   Ik denk aan onze kant, gezien je waardering voor Ataturk.
   Shalom, hoop je vaker te spreken,
   Ben

 215. Dit doet me goed om als Atheïst te horen dat er ook nog christenen zijn die wel inzien dat de islam een groot gevaar is voor de mensheid en niet meelopen met de blindgangers en linkse kop in het zand stekers.
  Laten we ongeacht de achtergrond verenigen om zo een vuist te maken tegen het dreigend gevaar dat islam heet. Uiteraard stemmen op de PVV maar niet alleen dat, natuurlijk moet men niet stil gaan zitten en afwachten want dan gebeurd er weinig tot niets. We moeten onze stem laten horen en laten zien dat we de islamisering meer dan beu zijn en onze vrije humanistische/christelijk-joodse cultuur/tradities/samenleving zullen verdedigen, het is onze plicht dat te doen. Onze voorvaderen hebben niet voor niets keihard gevochten voor onze vrijheid en nu zouden we dat weer laten afbreken door islamieten met hun nazistische en fascistische ideologie? Nee toch?!
  De mens ongeacht de achtergrond (de christen dus bijv.) die zich anti-islam en verdedigbaar opstelt tegen de islam kan op respect en support rekenen. Degenen die hun kop in het zand steken en ontkennen dat islam gevaarlijk is kunnen respect vergeten of beter gezegd; in hun reet steken. Heb geen goed woord over voor (linkse)lieden die meeheulen met de islam en daarmee onze vrijheden, land, volk en cultuur kapotmaken.
  Ik heb liever een ”vreedzame”kerk in mn straat dan een haatmoskeet waar terroristen in spe met soepjurken rondlopen en hun vrouwen dwingen zich te gedragen als een hond met mobiel gordijn over de kop (boerka/kopdweil)
  En oh, mn vrouw is van huis uit christelijk (hervormd) en nog steeds praktiserend, weliswaar alleengaand naar de kerk maar dat moet ze zelf weten. Uiteraard stemt ze PVV en is fel tegen de islamisering. Meerderen in haar kerk zijn PVV stemmers dus ze bestaan wel degelijk!

  Verder waarom proberen sommige christenen alleen hun geloof op te dringen aan ”ongelovigen” en niet aan moslims? Zendingswerk bij en voor moslims zou een goed idee zijn. Voor mijn part trachten jullie ze te bekeren zoals ook bij de ongelovige mensen gedaan wordt.. of wordt dat te heet onder de voeten en is men bang voor het korte lontje van moslims?

  Beste Ben Kok, ga zo door met uw werk! Mijn support heeft u!

  Shalom

 216. Ik ondersteun uw petitie van harte! Ik ben een atheist, maar het huidige Christendom bevalt mij ook wel: begaan met de medemens (soms misplaatst), tolerant etc. Het verbaasd mij dat zo weinig Christenen positie nemen tegen de islamisering, want Joden en Christenen worden herhaaldelijk expliciet genoemd in die verderfelijke ideologie, de Islam. Christendom en Islam hebben feitelijk niets gemeen, behalve dat ze beiden een godheid hebben en enkele personen uit de bijbel ook in de Koran voorkomen. In de Koran is werkelijk niets over de liefde te vinden (ik heb dit verachtelijke boek gelezen), eer is geen relatie tussen moslim en Allah behalve absolute onderwerping. Feitelijk is Islam ook geen godsdienst: het is een veroveringsideologie, vermomd als een religie. Christenen weten als geen ander hoe een geloof in iets een gemeenschap kan verbinden. Nu wordt de gemeenschap in de Islam bijeengehouden met name door midel van dreiging, angst en terreur, maar het geloof in een hemel en een hel zorgt ervoor dat moslims in het gereel blijven. Alles in de Islam is erop gericht om de gemeenschap bij elkaar te houden, de mannen alert te houden (geen alcohol, geen verleiding door vrouwen) en dit alles constitueert een geoliede oorlogsmachine. We zien het over de hle wereld en door de hele geschiedenis heen: Islam is continu in oorlog met alles en iedereen. Dit heeft niets met een religie te maken! Dus…ik vind uw initiatief een fantastisch idee en ik hoop dat u veel CHristenen en andere mensen kunt bereiken!

 217. Even reageren op Fee Zander. Dit anti-Israel sentiment is ook iets van de laatste 10, 15 jaar. Hoe zou dat toch komen. Eh…invloed van de islamisering misschien? Luister, Israel maakt fouten, maar ze hebben daar tenminste een democratisch rechtssysteem en beschikken over zelfreflectie. Israel is onder constante dreiging vanuit alle omringende buurlanden; Israel weet als geen ander de dreiging van jihad. Dit is geen territoraal conflict: anders zou je een staat voor Palestina en een staat voor Israel kunnen oprichten, waren ze zo klaar. Dit is gewoon Jihad, de moslims willen de JOden uitroeien, simpel. In de jaren twintig, na de eerste wereldoorlog, trokken Joden naar het gebied van huidig Israel omdat ze nergens anders heen konden! In 1945 werden de JOden uit Egypte verdreven door fanatieke moslims en zij konden nergens anders heen dan naar de huidige staat Israel. Hoe kan het Westen har eigen zonden zo snel vergeten? Israel heeft nooit een buurland aangevallen, zonder dat dit een reactie was op een aanval op haar. De JOden hebben feitelijk niemand iets kwaad gedaan en toch worden ze zelfs in het Westen buitengewoon belachelijk bekritiseerd. Het is de wereld op haar kop! Israel is een Westerse democratie, de enige in het MIdden-Oosten. Het is een beschaving die het Westen representeert. We moeten ons schamen Israel aan te vallen en beginnen haar met hand en tand te verdedigen!

  • Op 15 september 2010 @ 19:33 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   am Israel chai Ernie, Israel zal leven, naar Gods belofte in de Bijbel.
   Shalom, we laten Israel niet in de steek hier.
   Ben

 218. Torayeshadmin,

  begrijp me goed, ik heb niets met Israel. Hiermee bedoel ik het land of het concept Israel. Het gaat mij om het onrecht dat Joden wordt aangedaan. Als atheist zijnde begrijp ik daar niets van. Ook vind ik het sneu voor veel Palestijnen die onder deze politiek van Israel lijden. Ik bedenk me echter dat het wel degelijk aan de ideologie van veel Palestijnen ligt dat een tweestaten model geen oplossing is. Een dominante gedachtegang in Islam is, dat alles en iedereen moet worden bekeerd en dat met name CHristendom en Jodendom woren veracht. De praktijk wijst uit, dat Israel zichzelf wel moet verdedigen. De JOden zijn voor het eerst in hun gschiedenis in staat zichzelf een beetje te verdedigen, worden ze bekritiseert dat ze dit inhumaan doen. Wat te denken van al die pogroms door de geschiedenis heen? Was dat humaan? W.O.II? Het gaat mij om het onrecht dat mensen wordt aangedaan en de Joden in het bijzonder.

 219. Op 23 september 2010 @ 01:52 schreef John Berrevoets

  Beantwoorden

  Onderschreven……….

 220. Ik kwam nog een pakkend filmpje tegen op Youtube. Ik weet niet of u het al had gezien, of wellicht door een van u is gemaakt, maar ik vond het een heldere opsomming.

  http://www.youtube.com/watch?v=59feIdiB87c

  Vond trouwens ook dat Geert een hele duidelijke speech heeft gegeven waar ik helemaal achter kan staan. Het is echt heerlijk om iemand eens een keer de waarheid te horen spreken. Inderdaad, ik sluit me bij u aan dat het niet gaat om haat tegen moslims. Ik heb moslims lief en accepteer ze net als ieder ander mens, maar ik haat afgoden waar de islam zeker onder valt in mijn beleving. Helaas probeert men ons echter de mond te snoeren door te stellen dat haat tegen islam gelijk staat aan haat tegen moslims, wat dan weer als discriminatie wordt bestempeld. Laten we deze twee zaken goed uit elkaar houden. Onze strijd is niet tegen mensen, maar tegen de geestelijke machten achter de islam. Be blessed.

  Robin Prijs

 221. Voor de mensen die vinden dat het allemaal wel meevalt, kijk dit filmpje eens. Dit is een kort interview met een willekeurig groepje moslim jongeren. Daarbij voeg ik de opmerkingen toe: wat de ouden zongen, piepen de jongen. Trek zelf uw conclusie over hoe ver het al is.

  http://www.youtube.com/watch?v=Ac_AXVq3qVk

 222. Op 24 september 2010 @ 22:46 schreef peter tiggelaar

  Beantwoorden

  Van hart ondersteund, met liefde voor elke naaste, de haat te willen verdragen die over ons zal komen, te vergeven en te bidden voor bekering van het ongeloof, valse religies etc.

  Jezus is Heer!! Geef ons kracht!!

 223. Op 25 september 2010 @ 14:18 schreef S. Verhulst

  Beantwoorden

  Beste ds. Kok,

  ik doe een paar jaar onderzoek naar de elite, Rkk en nu de islam. God laat elke keer weer meer van Zijn Waarheid zien. Ik bid daar elke dag voor. Het is fantastisch om mee te maken hoe dicht Hij bij mij is om de leugens en dwalingen te ontmaskeren. Ik ben ook zo blij dat Hij mij attendeert op gelijkgestemden. Ik heb binnenkort gesprekken met mijn celleiders en voorganger over deze informatie. Ik vrees dat ze er niet open voor zullen staan. Heeft u alstublieft tips en tools voor mij? Ik vind het fantastisch wat u doet en heb uw dvd besteld.
  Ik hoop en bid dat Christelijk Nederland wakker wordt en dat we de toon gaan zetten voor de rest van Europa, zoals de profetie uit Amerika over Nederland heeft voorspeld. Die ging over de slapende oude vrouw, weet u vast wel…

  Ik wens u Gods zegen toe op uw pad,
  Soraya

  • Op 3 oktober 2010 @ 17:45 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Soraya, inmiddels heb ik je leren kennen op onze Tora-Yeshua avond met andere nieuwe mensen, heel boeiend al die getuigenissen op zaterdagav. j.l.
   Tips ? Wellicht de nieuwe artikelen, die blijven komen, ook over de Vrijmetselarij.
   Kun je die profetie nog doorgeven over Europa, met bronvermelding van de profeet ? Ik ken die nl. niet, maar kan me wel iets voorstellen bij Europa als slapende oude vrouw.
   Shalom, Ben

 224. Op 29 september 2010 @ 12:47 schreef Jos IJsselstijn

  Beantwoorden

  Beste Ben., Van harte onderschrijf ik het manifest.
  Gisteren ontving ik van Jerry Golden uit Israel een onderstaande link naar de verregaande Islamisering in Parijs. Ik hoop dat heel veel bezoekers van je website het youtube filmpje zullen bekijken. Buitengewoon schokkend. Ik wens je heel veel zegen van de Eeuwige toe.

  http://www.youtube.com/watch?v=P4j1pvqs508

  mvg / Jos IJsselstijn Rotterdam

 225. laat ons bidden dat de Moslims zich bekeren, want de liefde en genade van Yeshua HamachiaH is voor iedereen. Hij heeft ons voorgehouden, de mens lief te hebben, en de zondige daden te haten.
  Europa is en moet een christelijk werelddeel blijven.

 226. Met liefde sluit ik mij bij mijn voorganger aan. Gelukkig hebben we nog de vrijheid te mogen bidden voor onze moslimbroeders. In de hoop en het geloof dat ze uiteindelijk de God van hun voorvaderen mogen erkennen en Zijn Zoon mogen aannemen als hun verlosser!!
  Daarnaast ook voor Geert, die inmiddels terecht staat voor het verkondigen van waarheid (één die weinigen willen zien).. Sterkte!!

 227. Ahmadinejad, Khadaffi en Erdogan beschouwen de Islamitische vrouwen zoals een Nederlandse varkensboer zijn zeugen!

  Het probleem van de Moslimmigranten en hun nakomelingen is dat zij nooit geëmigreerd zijn. De emigratie is de gezinnen overkomen, zonder motivatie. Het was op den duur handiger om hier te wonen, met het gezin, dan om het jaar zes weken op vakantie te gaan naar het herkomstland van de gastarbeider. Van het gebrek aan motivatie bij de immigratie is Nederland het slachtoffer geworden. Circa 35 jaar geleden besloten grote groepen Turken en Marokkanen om met de rug naar onze samenleving te gaan staan, hun vrouwen en dochters te verbieden omgang te hebben met niet-moslims, zich op te sluiten in hun eigen enclaves en hun kinderen niet de normen en waarden van onze open, vrije samenleving bij te brengen. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam “immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen” naar Nederland gehaald worden. De huwelijksmigratie gecombineerd met de uitkeringen bezorgen is nog steeds een aantrekkelijke mechanisme voor de miljoenen Moslims. Hoe Nederland om zeep wordt geholpen is al lang geen geheime operatie meer…Via het eigen snelgroeiende parallelle maatschappij binnen de Nederlandse staat zullen ze om het risico van terugkeer voor altijd te kunnen uitbannen. In Nederland worden de nieuwkomers volledig geïntegreerd met de afgesloten maatschappij van Moslims, niet met de Nederlandse. Elke Turk of Marokkaan nu binnenkomt wordt automatisch een onderdeel van deze tegenmaatschappij! Veel bewoners van deze land voelen zich nu al niet meer thuis in hun eigen geboortestad. Als je met je ogen open door de grote steden loopt, zie je nu al dat veel van de stad van vreemdelingen is. Met de bekende geboortecijfers van de partijen zul je als Nederlander echt snel tot een steeds kleiner wordende minderheid gaan behoren. Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten.
  De westerse immigratie (m.n. vanuit Polen) vormt niet direct een elementair probleem voor de Nederlandse samenleving. Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen de westerse immigratie intern en de Islamitische extern. Die van interne is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. Ze gaan ook niet een nieuwe maatschappij bouwen die tegen Nederland is. De islamitische druiven zijn zuur. Moslims gedragen zich niet als nieuwkomers, maar als nieuwe bezetters…Ze veranderen hun omgeving in een nieuwe derde land gebied, lanceren torenhoge minaretten, demonstreren zich met de walgelijke hoofddoek -burka, organiseren ze altijd eigen scholen. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Grote steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels etc.. etc.. Voor de grote steden, meerderheid van dit soort moslims betekent, dat iedereen daar achterblijft onderworpen zal worden aan hun macht, hun regels die de vrijheid van de mens totaal uitsluit.

  Christenen probleem

  Weer zelfde zwakheid: lege kerken worden veranderd in moskee om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 2 700 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!
   HBO-raad, CBS, WRR, CNF, FNV en al die Christelijke partijen sympathiseren islamitische “geloof” die in handen van Moslims een grote wapen is. Kerkelijke leiding met zéro moreel helpt nog meer instroom en verbreiding van de islamitische_veroveraars die straks een burgeroorlog zullen ontketenen . Dankzij verraderlijke kerk en politiek kwamen er nog 120 000 anti westerse Somaliërs binnen. Dit versterking met de Bulgaarse islamitische minderheid heeft nu nog meer ellende veroorzaakt. Moslims doen alsof ze geen “misbruik” probleem hebben. (door de geslotenheid van islam en onderdrukking, blijft alles “geheim”, maar islamitische misbruik is erger dan de Christelijke kerk. Imams dicteren dat het een “huwelijk” -meestal 3. á 5. vrouw van een moslimman- tussen 60 jarige Moslimman met een 12 jarige meisje HALLAL is. De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft zijn landgenoten opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hij wilt graag dat die meisjes op hun 13. moeten beginnen aan Islamitische job …Moslims zien hier een extra mogelijkheid voor hun doel. Want deze meisjes produceren nog meer strijders). 
  De Iraanse president Ahmadinejad heeft de Iraanse jeugd aangespoord jong te trouwen. Volgens hem is voor meisjes de ideale leeftijd 16 (tegen zijn volgelingen verklaarde hij later dat hij eigenlijk 13. bedoelde) tot 17 jaar. Voor jongens zou dat 17 tot 19 zijn.

  In veel islamitische landen mogen meisjes van negen al trouwen (‘profeet’ Mohammed consumeerde zijn kindvrouw Aïsja toen ze 9 jaar oud was en hijzelf al boven de 50. In o.a. Jemen en Saudi-Arabië trouwen oude mannen in navolging van Mohammed nog steeds met meisjes onder de 10 jaar.)

  Christelijke kerken zijn gewikkeld met een grote cultureel en moréle probleem, ze zinken overal en gelijktijdig veroorzaken ze een grote vacuüm in hele westerse continent: via ontstane vacuüm, dringen er nog meer islamitische rovers binnen, namens “geloof-religie” veroveren ze meer terreinen. Veel analfabete achterlijke westerlingen beginnen ook met de burka-hoofdoek, gaan ze ook naar moskeen en geven hun kinderen Islamitische namen…Hele middenoosten, Turkije, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika was op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd maar bezetting van Europa is tot nu toe 2 keer mislukt: de slag bij Poitiers (732) en In de lente van dat jaar 1683 bij de Wenen. Beide verdedigingen zijn niet van Christelijk aard.  Verdediging van een Frankische koning was spontaan, los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.
  Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien.
   Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen:dit wordt laatste en beslissende aanval…

  STOP NU ISLAMITISCHE MASSA IMMIGRATIE

  De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Een softe aanpak van immigratie – door niet strenger te selecteren – en van integratie – door het tot een sociaal-economisch probleem te reduceren en de echte factoren te negeren – leidt dus tot de instandhouding en uitbreiding van een Moslim meerderheid en tot voortgaande radicalisering onder moslimjongeren. De Nederlandse bevolking is de overmatige moslim-immigratie meer dan zat, instroom van nieuwe Moslims, geboortecijfers, polygamie zorgen voor een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Moslim jongeren dat in Marokko en Turkije een zekere, beheerste vorm van agressie aangeleerd krijgen tijdens hun opvoeding: een Marokkaanse man moet desnoods met beheerst geweld zijn wil kenbaar kunnen maken (zo kan men in Marokko het voor ons westerlingen bizarre ritueel waarnemen van Marokkaanse mannen die elkaar beheerst in het gezicht slaan wanneer hen iets bij de ander niet aanstaat) en dat voor moderne westerlingen een weerzinwekkend hoogtepunt krijgt in de nog altijd levende traditie van de eerwraak, waarbij een broer of ander familielid verplicht is zijn eigen zuster of ander bloedverwant te doden wanneer zij de eer van de familie heeft of zou hebben geschonden. Bij elkaar genomen geeft dit aan de typische islamitische cultuur zijn fascistoïde en militaristisch aandoende trekken van autoriteit, onderwerping, discipline en (beheerst) geweld.
   Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben. Het vrije verkeer van de Moslims naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio’s compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van Nederland onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims zullen vallen. Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa.

  Iraanse president Mahmud Ahmadinejad,  Libische Dictatuur Kadaffi en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.
   Een EU-blunder van de eerste orde.

  Terwijl in Europa de vergrijzing hoogtij viert en er hier te weinig kinderen worden geboren bij autochtonen kom de EU met het idee om het Turkse paard van Troje binnen te trekken met een leger vol jonge mensen. Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. En zo werkt het ook omdat ze hun vrouwen houden als fokdieren ook wel genoemd ‘zoontjesfabrieken’. Met de export van het geboorteoverschot uit Turkije etc hierbij opgeteld de hoge geboorte ratio van hier al wonende moslima’s zal het in een jaar of 50 beslist zijn, dus het moet onverbiddelijk afgelopen met de poging de EU in te komen. Arabische en Turkse leiders spreken over de aanwezigheid van 60 miljoen moslims in het Westen, die nauwelijks een generatie verder, in vele staten een religieuze meerderheid zouden kunnen vormen en de besluitvorming in de westelijke staten aanzienlijk zullen beïnvloeden in het voordeel van de islam:
   Moemar Khadaffi : “Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat,”… “Europa en de Verenigde Staten moeten zich bekeren tot de islam… of anders de oorlog verklaren aan de moslims.” Een ontnuchterend beeld over de geruisloze verspreiding van de islam in de wereld… Zo zegt hij dat Albanië en Bosnië (met een grote moslimpopulatie) lid gaan worden van de Europese Unie, net zoals Turkije dat overigens ook is… Arabische piraat khadaffi stelt verder voor: We hebben 60 miljoen moslims in Europa. Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat – zonder zwaarden, zonder wapens, zonder veroveringen. De 60 miljoen moslims in Europa zullen het binnen enkele paar decennia veranderen in een moslimcontinent. Allah mobiliseert de islamitische natie van Turkije, en voegt het toe tot de Europese Unie. Dat zijn nog eens 90 miljoen moslims. Er zullen 150 miljoen moslims zijn in Europa.
  De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft zijn landgenoten opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Terwijl Iraanse jongens nu gemiddeld op 26-jarige leeftijd trouwen en meisjes op 24 jaar, moet dat 20 en 16 worden! Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de “heilige zaak” kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. “Strength in numbers” nietwaar ? Ahmadinejad beschouwt de Iranese vrouwen zoals een Nederlandse varkensboer zijn zeugen! Hij weet het heel goed dat ze straks via Turkije EU landen kunnen binnendringen en bezetten.
  Turkse Erdogan: islamitische Erdogan wilt ten koste van alles een EU lidmaatschappij. Erdogan hoopt als moslim dat de gehele wereld ook moslim wordt. Hij is de man die de minaretten de kruisraketten van de islam noemde? Zijn verlenging, Milli Gorus, Diyanet, fetullah etc.. etc.. een fundamentalistische, islamitische heilstaat in de maak. En lekker dicht bij ook. Straks mag Europa toetreden tot Turkije en is Eurabië een feit. Compleet met volksvermaak. Dan mogen mannen vijf onderdanige, geboerkade vrouwen hebben. Verversing is ook geen probleem. Want het is altijd de vrouw die overspel pleegt. Dus, vrouw zat? Geen probleem! Even klikken bij de iman en die verlost je van haar en je kunt zo de volgende erbij huwen! Wie nu nog beweert dat het door de moslims beloofde paradijs niet bestaat. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda. Toetreding tot EU betekent voor hen alle ruimte om hun fundamentalistische agenda uit te voeren.
  Islam is helaas kwalijk…Hun strategie is sluimerend en gevaarlijk. Ze maken heel veel kindjes…kijk maar eens naar Moslim vrouwen met hoofddoek of niet, altijd met een Buggy…ze fokken door om zo uiteindelijk de macht over te nemen. ze zijn echter niet dom, ze kennen de wet en maken er gretig gebruik van onze vrijheden en onze grondwet. vrijheid van meningsuiting, vrijheid van goddienst, sociale zekerheden..ze weten ze allemaal te vinden.
  Helaas worden ze onderschat in het westen en ze worden te vaak beschermd door onze politici en kerken. Stoppen dus met die toetreding.
  Stop islamitische immigratie naar europa. Ze hebben het hier veels te goed; gratis uitkering op uitkering, ouders die anti-NL zijn- ouders begrijpen sowieso geen moer van dit land, hetgeen logisch is als je alleen maar Arabisch of turks spreekt, Turkse en Arabische tv lijken en alleen maar met andere Moslim optrekt- allemaal geld en niets ervoor terug doen, logisch dat je dan asociaal wordt. De gestaag groeiende Moslims populatie vormt dus een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% – over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit – moskeen- in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld. Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken van de politieke islam en die waait steeds harder. Er is geen sprake van de integratie, het is een strijd en die wordt tegen de Nederlanders op alle fronten uitgevoerd. Het kenmerk van de Islamitische organiseren heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. De traditionele partijen hebben altijd hun ogen gesloten voor wat er onder het volk leeft. Steeds meer burgers hebben hun buik vol van het bedrog.  Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen. Deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Stop waanzinnige kapitaalvernietiging. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd. Segregatie en val is voor altijd enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich vastbindt aan die collectieve waanzin.

  Noodzakelijke stappen:

  a-  Met Moslimlanden verbonden TV schotels, Islamitische omroepen, speciale Moslim scholen, internaten en andere propaganda middelen zo snel mogelijk belasten. Moslim_ scholen en TV zenders zaaien haat en zetten aan tot het plegen van ernstige misdrijven. Er is slechts een oplossing: sluiten.
  b- Arabieren en Turken zijn zodanig georganiseerd dat het hier alleen nog erger wordt. Er moet nu anti-sektewetgeving komen om islamitische organisaties te kunnen verbieden. Moslims die moskeen bouwen, islamscholen oprichten moeten zo vlug mogelijk het land uitgezet worden en nooit meer toestemming krijgen terug te komen.
  c – HBO-raad, CBS en WRR moeten gereorganiseerd worden. Meer religieuze invloed in een samenleving waar zoveel agressieve Moslims in een klein land komen wonen, zal leiden tot een verregaande polarisering van de maatschappij. De schade voor de politieke stabiliteit van het land en de kennis economie zal enorm zijn. Universiteiten moeten nu islamvrij worden. Islam binnen de hogescholen en academische instellingen betekent dat Nederland haar toekomst definitief verliest!
  d- Iedere crimineel met dubbele nationaliteit het Nederlands paspoort moet worden ingenomen en daarna straf uitzitten in land van herkomst. Waarom moet de Nederlandse staat deze uitstoot van Turkije en Marokko onderhouden?
  e-   Stop moskeebouw in Nederland: De islam is schat en schat rijk door alle olie inkomsten.
  Het enige wat zij doen is het steunen van fanatieke organisaties en het bouwen van moskeen, islam instellingen om het volk te kunnen blijven indoctrineren met haatdragende preken van achterlijke imams. Intussen is geconstateerd dat deze moskeeën worden gebruikt om de bevolking op te hitsen tegen de Nederlandse bevolking. Hoe kunnen we straks ooit nog bezwaar maken tegen moslims die hier via de minaretten “Allah-u akbar” gaan zingen!? Één ding is inmiddels wel meer dan duidelijk geworden, Turken en Arabieren beschouwen deze moskeen harde bewijzen van bezetting.
  f- Malafide huwelijksmigratie:in Moslim landen bestaat meer dan 70% van de huwelijken uit neef-nicht huwelijken. Islamitische huwelijken zorgen inderdaad voor een populatie met meer erfelijke aandoeningen zoals buitengewone agressie, diabetes, schizofrenie, adrenal hyperplasia: Nu zijn al deze ziektes naar Nederland verplaatst. Nederland wordt op deze manier een grote ziekenhuis of gevangenis! Uit een studie (2009) door het in Dubai gevestigde Centre for Arab Genomic Studies (CAGS) bleek dat Arabieren een van de hoogste graden van erfelijke aandoeningen hebben, waarvan bijna twee derde gerelateerd zijn aan neef-nicht huwelijken. Islamitische sekte organisaties die achter de “huwelijkmigratie staan moeten nu verboden worden. Geen besnijdenissen en andere middeleeuwse verminkingen bij jonge kinderen, en er gaat geen overheidsgeld naar Islamitische organisaties. De vrijheid van meningsuiting wordt actiever beschermd door de overheid en de Grondwet zou moeten worden aangepast op die plaatsen waar Moslims extra rechten krijgen.
  g- Dierenmishandeling onder de naam “offerfeest” is een grote slachting: exponentiële toename van moslims gaat gepaard met de natuur vernietiging; ze bedreigen hele ecosysteem. Binnen enkele dagen zijn er weer honderden miljoenen dieren gedood. In naam van stamleider Abdallah (allah) (biologische vader van Mohammed) worden de dieren met een mes onverdoofd de keel overgesneden. Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd willen Moslims massaal lekker toekijken hoe het dier pijn lijdt. Dit “offerfeest= slachtfeest” is werkelijk verschrikkelijk en moet verboden worden.
  h- In ons land zie je met name in de Marokkaanse en Turkse cultuur het primitieve fenomeen van gedwongen huwelijken. Waarom gaan deze mensen niet terug naar hun land van herkomst?
  Hoeveel jonge moeders brengen hun kinderen, die de Nederlandse taal niet machtig zijn, naar de kleuterschool. Het is vaak dat dat die huwelijken zijn, die onze overheid liever niet heeft.
  Zeur niet, maar controleer die misstanden. Uithuwelijken zwaarder bestraffen.
  Cultuurgerelateerde ‘handelswaar’ is 1 op 1 te vertalen naar de islam. Meisjes en jonge vrouwen-zij, die tenminste één keer hebben gemenstrueerd- worden niet zelden door de ouders en andere familieleden in het land van herkomst, Marokko bv, gekoppeld aan neef of achterneef. Volgens de traditie aldaar komt de liefde pas ná het huwelijk tot (volle) wasdom.  Een Moslimman ziet in een andere Moslimland een jong meisje,..Na een gesprek met de vader word het volgende besproken,een oudere zusje,nichtje vraagt de papieren aan en doet de “nep cursus” en zo krijgt die man zijn 14 jarig vrouwtje hier…Ze heeft van identiteit geruild met een zusje of nichtje…In Ghana kost zo een kindvrouwtje met alle papieren 3000 euro. In Bulgarije en roemenie haal je nu al een kind van 14/15 jaar ook met de papieren van een 18 jarige voor 1000 euro. Broedplaats worden van primitieve moslimbevolking zal op termijn leiden tot een zekere ondergang. Eerwraak? Uitgehuwelijkt in land van herkomst? Er lopen hier teveel van die figuren rond weg ermee. Terug naar land van herkomst daar is hij de held in die familie misschien hier niet hier is het gewoon moord door discriminatie van een cultuur die goed fout zit naar vrouwen toe. En kinderen trouwens. Mannenculturen zijn slecht en decadent.
  i- Tegen de immigrant moet er duidelijk gezegd worden: “Als u naar Nederland migreert, kiest u ervoor om zich met Nederlandse gemeenschaap te verbinden. Als u dat niet wilt of wenst dan bent u niet geschikt om te migreren, verdient u niet het Nederlandse paspoort. Nederland is niet het uitstootland van Turkse en Arabische Moslims. Als u uw Turkse of Arabische identiteit niet los wenst te laten, dan is er geen sprake van migratie maar van kolonisatie, en dat is nu verboden.”
  j- Het is volstrekt logisch dat als mensen die zich in een ander land gevestigd hebben veelvuldig/zware overtredingen of misdrijven gepleegd hebben het land uit gezet worden.
  Ten eerste biedt het extra afschrikking tegen criminelen die geen angst voor Nederlandse rechtsysteem hebben. Ten tweede spaart het Nederland veel geld voor juridische procedures/re-integratie/welzijnswerkers/jongerenwerkers/zoveel advocaten, rechters/gevangenissen. Ten derde is het een effectieve manier om van de criminelen af te komen.
  k- Dubbele nationaliteit schadelijk voor integratie: Als je in een land woont (en dus ook werkt) waarvan je niet de nationaliteit bezit ben je te gast. Hou je je niet aan de wetten van het gastland ben je niet meer welkom en uitzetting is dan prima. Heeft iemand (al dan niet naast een andere nationaliteit) de nationaliteit van het gastland verkregen kan uitzetten niet. Alvorens het verkrijgen van de nationaliteit van het gastland moet men dus goed onderzoek doen naar het verleden van de aanvrager ! Moslim leiders hebben meerdere malen uitgesproken dat hen een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Moslims dicht…Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in ons optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, ‘zoveelste provincie’, etc.) De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Europa is niet alleen een prooi, maar ook vijand… Moslimlanden willen voor altijd invloed uit te oefenen op de Turken en Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun politieke doel, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten. Uitzetten deze bendes. Gewoon de Nederlandse Nationaliteit afnemen en naar hun landen sturen. Laat ze in Marokko of in Turkije herrie schoppen.
  l- Stop islamitische naamgeving in Nederland: Het is belachelijk dat Marokko en Turkije hier in Nederland de baas willen spelen over hier geborenen.
  Het probleem van arabisering en Verturken van namen doet zich niet in Nederland voor maar in landen waar Arabieren en Turken hun macht willen doen gelden door middel van het gebruik van de Islam. Het is een vorm van arabisering en turkisering. Er zijn landen en volken die door middel van islamisering van namen hun zelfstandigheid hebben verloren. Het verschijnsel van onderwerping/bekering is begonnen. De aanwezigheid van Moslims hier doet wel menigeen denken aan de toekomst van de Islam. Daarnaast is de bekeringsdrift van de hard core Islamieten duidelijk zichtbaar. Op termijn loopt Nederland in gevaar, al dan niet met bewuste of onbewuste hulp van de eigen Hollandse bekeerlingen die de vijfde colonne zouden kunnen vormen. Het wordt anders als Nederlandse ambtenaren de wetten van de vijandig gezinde landen gaan toepassen – wat ze doen! Nederlandse ambtenaren gebruiken hun lijsten bij het registreren van veel hier geboren kinderen. Het is onder moslims gebruikelijk de eerste zoon Moham(m)ed (Marokkanen), tweede Ali, Turken: Mehmet/Ali te noemen, waardoor heel veel kinderen in grote steden deze namen dragen. De grote populariteit van deze namen is overigens niets nieuws: in Amsterdam voert Moham(m)ed al 35 jaar de toplijsten aan. Een ultieme krijgsheer van aller tijden! Verbied zo snel mogelijk deze namen. Dat is in strijd met de Nederlandse wet.
  m- Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
  Turkije nooi en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
  Turkije zal een bedreiging worden want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.

  n- Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt steeds nog meer Moslims, dit gevaarlijke mechanisme moet nu gereorganiseerd worden.

  • Op 5 december 2010 @ 14:25 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Ilona, lang en helder verhaal.Ik vrees dat je helemaal gelijk hebt en kan er slechts aan toevoegen, dat de joods-christelijk gelovigen, die het wel snappen, met liefde voor moslims als medemens in alle duidelijkheid bezig blijven, om hen en ieder ander de ene weg tot de Vader te wijzen in Yeshua.
   En verder de PVV en SGP steunen in hun zorg over de islamisering, laat de andere partijen maar dagdromen en in elkaar storten bij de volgende verkiezingen. Hopelijk volgt de VVD de lijn van mr. Frankenvrij van de Telderstichting (VVD), zie mijn artikel http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7674
   Hij laat geen spaan heel van de islam, als hij de koran toetst aan onze grondwet en westerse waarden.
   Shalom,
   Ben

 228. Op 20 december 2010 @ 17:24 schreef wijkcomité

  Beantwoorden

  In de islamitische landen wordt gesproken van een Turkije dat terug is gekeerd naar zijn ‘islamitische wortels’ en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Iran wilt graag dat Turkije lid wordt bij EU… Soedanese leider Omar al-Bashir, die Turkije zo snel mogelijk in EU wilt zien, ondanks de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen hem wegens genocide (in Darfur), een aanklacht die volgens Turkse fundamentalist Erdogan niet kan kloppen, want ‘een moslim kan onmogelijk genocide plegen’. Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.

   
   Een EU-blunder van de eerste orde.
   
   Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

  Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
  Turkije nooit en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
  Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.  
  Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeen bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.
   
  R. Blicker
   
  WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE
   

  • Op 21 december 2010 @ 08:12 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Ok, wijk comité, goed plan, probeer het te organiseren, 40.000 handtekeningen verzamelen, dan moet de 2e kamer zich er over buigen.
   Shalom,
   Ben

 229. Allah (abdallah, Abdullah!) is niét dezelfde god als die tot wie de gelovige Westerling zich richt als hij God of Jehova aanroept.
  Allah, afkorting van Abdallah, vader van Mohammed, is de leider van een Arabische clan!. Vader Abdallah stierf een aantal weken voor zijn geboorte en zijn moeder stierf toen hij zes jaar was. Door de Arabieren Allah (god) genoemde Abdallah, biologische vader van Mohammed was gewoond geraakt tijdens een rooftocht en later overleden.(deze gebeurtenis is voor altijd geheimhouden!!!); Stamhoofd Abdallah (Allah) is overleden door de zware verwondingen tijdens een rooftocht gericht op het stelen van goederen van een andere stam!!!. Vervolgens werd Mohammed opgevoed door zijn grootvader van vaderskant Abd al-Mutallib, deze overleed toen Mohammed acht was. Mohammed’s clan was nog steeds de sterkste en het meest effectieve wapen was de rooftocht. Dit is een uitgelezen manier om een tegenstrever een hak te zetten. De landerijen van een vijand plunderen is de manier om hem in zijn voortbestaan te raken. Hij verliest de opbrengst van zijn land en moet zijn financiële reserve aanwenden om het hoofd boven water te houden. Als hij bovendien de aanval niet vergeldt, verliest hij zijn gezicht, waardoor zijn vazallen misschien overlopen, dit was de tactiek van de Mohammedse clan.
  Mohammed heeft zijn vader niet gezien maar het verlenging naar zijn rooftochten en vechttactieken die hij van de stamleden hoorde hebben grote invloed uitgeoefend op zijn mentale ontwikkeling: geen alcohol, dagelijks 5 keer training, “vasten”:weerstand bieden tijdens lange rooftochten enz…: Mohammed heeft namelijk in verbeelding van zijn vader, hoofd van zijn familie de “god” van arabieren geïntroduceerd: (Ergste is: dat nu miljoenen Europeanen geconfronteerd worden met deze theorie van de rooftochten, vechttactieken van de barbarse clans. Mensen moeten nu deze criminele activiteiten van de barbaren als “godsdienst” accepteren en zich aanpassen aan deze walgelijke ideologie!)

  Omdat de woestijn geen grote bevolkingsconcentraties kon voeden, deden de bedoeïenen aan bevolkingscontrole door infanticide. Mohammed verbood deze praktijk om zijn doel te bereiken en het is gelukt,zijn beslissing leidde dit tot een bevolkingsexplosie nuttig voor de verovering van niet-Arabische gebieden.
  Arabische stammen vulden hun eigen inkomen uit de kamelenteelt aan met raids (ghazwa, waarvan ons woord razzia)op de handelskaravanen die goederen uit de oasen of uit het buitenland vervoerden. Mohammeds geniale idee, dat hij uiteenzette in een bewaard gebleven gesprek met zijn heidense tegenstander Amr ibn Hisjaam (in islamteksten beter bekend als Aboe Djahl, “vader van de dwaasheid”), was dat de Arabieren zich zouden verenigen en hun armzalige raids op mekaars beperkte rijkdom zouden vervangen door een grote ghazwa in verenigde slagorde op de serieuze rijkdommen van het Byzantijnse en Sassanidische rijk. De religie die hij zelf aan het opzetten was, zou daarbij als een makende ideologie dienen om deze ambitieuze mega-ghazwa te organiseren en te rechtvaardigen. En zo geschiedde.
  Dientengevolge hadden de nomaden zich aaneengesloten in autonome groepen op basis van afstamming en verwantschap. Ze werden door een echte of mythische gemeenschappelijk stamboom verenigd en noemden zichzelf bijvoorbeeld de Banoe Abdallah of de Banoe Abdallah (de zonen van Abdallah, deze abdallah is nu wereldwijd “allah’ geworden.). Deze groepen sloten zich dan aaneen tot grotere en lossere verbanden; deze groepssolidariteit wordt gedragen door het besef dat de enkeling voor zijn of haar bestaan volledig afhankelijk is van de groep: in de woestijn is er voor de enkeling geen enkele zekerheid buiten de groep; de man die de loyaliteit met de groep verbreekt, is verloren, Mohammad, bij zijn hijra. De stam of clan oefent vandaar ook een morele autoriteit uit, gebaseerd op afstamming van eenzelfde stamvader (abdallah, dus allah). Die genealogie is dus een belangrijk organisatieprincipe: zowel intern als extern (in de relaties met andere stammen of clans) fundeert zij rangorde en status, en ze staat garant voor de interne samenhang van de groep. Die samenhang of cohesie wordt verder nog versterkt door rooftochten en/of oorlogen tegen vijandige groepen en nu nog het hedendaagse Turkse en Arabische nationalisme en het belang van vijandbeelden: “gavur”, “kafhir” Hollanders!!!. In het geval van de islam is dat echter een valse tegenstelling. De raid of rooftocht is een intrinsiek deel van de islam. Mohammed zelf gaf het voorbeeld, in de sjari’a een rechtsgeldig precedent, door raids op karavanen te organiseren en vaak ook persoonlijk te leiden. Ook perste hij productieve gemeenschappen af, bv. door de joodse dadelkwekers van de oase Chaibar de helft van hun inkomen te doen betalen in ruil voor het voorrecht om te mogen blijven (uiteindelijk werden ze desondanks toch uit Arabië verbannen). Geloofsijver en ordinaire hebzucht maken gemene zaak, waarbij de eerste veel van zijn energie ontleent aan de tweede. De strenge erecode en het systeem van dit Arabische en later Turkse nomaden zou je kunnen zeggen, “geloven” niet in de god, als wel in de voortreffelijkheden van de eigen clan en de erfelijke overdracht ervan via de tribale stock – berustten vooral op de macht van de stam. Onder de “godsdienst” wordt het hetzelfde moslimnationalisme uitgeoefend: neem nu de moslims in Nederland: accepteren geen normen en waarden van dit land, geen Nederlandse vlag, geen Nederlandse eten, geen Nederlandse TV, Radio en muziek, geen Nederlandse gewoontes, geen Nederlandse geloof enz, dus tegen Nederland, maar toch gaan ze niet terug; dit is puur mohammedanisme! Mohammed was een politieke agitator. Zijn succes had te maken met het feit dat hij samen met de vorming van een staat ook verovering predikte: meer stammen bij elkaar en nu dus meer veroveringen, eerst in Arabië, noord-Afrika en vervolgens in Palestina/Syrië. De handelsbelangen van zij stam als motivering voor die veroveringspolitiek was niet genoeg, hij moest een “religie” ontwikkelen tegen de sterke Christenen en Joden: Tenslotte, in de 6de en 7de eeuw Byzantijnse en Perzische rijken werden aangevallen. In tien jaar tijd, van 622 tot 632, heeft Mohammed vrijwel het gehele Arabische schiereiland aan zich onderworpen. De verslagen heidense volkeren kregen de keus moslim te worden of de dood. De meesten werden dus moslim. Na de dood van Mohammed zetten zijn opvolgers, de kaliefs, de strijd voort: Europa was uiteindelijk aan de beurt!

  Ik kom uit Egypte en wil ik geen dictatuur meer.

  Groetjes

  dilane

 230. Op 1 juni 2011 @ 07:37 schreef Piet Klont

  Beantwoorden

  Ik wordt hier zó echt ziek en moe van, dit onophoudelijke ‘miniatuurgetreiter’ van een stel rotschoften dat NOG steeds niet tot de orde wordt getrapt, ook niet door deze slappe coalitie dat ik de hoop permanent vaarwel zeg.
  Het is een gotspe te geloven in een regering die hier wérkelijk eens de handschoen durft op te nemen en te laten zien waar Nederland voor staat.
  Zolang dit niet gebeurt, heeft Maxima gelijk.
  ‘De Nederlander bestaat niet (meer) !
  We worden uitgeroeid.

  Waar kan ik de petitie tekenen?

  • Hi Piet, gewoon reageren onder dit artikel is voldoende. Als je tot de categorie “voorgangers/geestelijk leiders” behoort, dan graag een aparte mail (via “contact” ) op deze site, met naam, functie, woonplaats, website, dan zet ik die verwoording op de lijst van ondertekenaars onder dit artikel.
   Dus reageer onder http://tora-yeshua.nl/2010/08/voorgangerspredikanten-e-a-steunen-vvdcdapvv-coalitie/ en stuur deze link even door naar voorgangers van kerken in de omgeving. Naar imams mag ook natuurlijk, maar daarvan zijn er nog minder bereid hun nek uit te steken.
   Shalom,
   Ben

 231. Op 1 juni 2011 @ 07:42 schreef Piet Klont

  Beantwoorden

  Ach….nog vergeten te schrijven:
  Mijnheer Ben Kok, u verdient groot respect!

 232. ALARM ALARM ALARM,

  ZONDAG DE DAG DES HEREN!??

  OF DE DAG VAN KEIZER CONSTANTIJN DIE DAARMEE ZIJN

  god,

  DE ZON, VEREERDE!!

  YESHUA, (JEZUS), ZEI:

  “Zal Ik nog het geloof vinden op aarde als Ik wederkom??”

  CHRISTENEN, DIE KEIZER CONSTANTIJN WILLEN VOLGEN OM OP DE ZONDAG GOD TE VEREREN, ZITTEN HOE SPIJTIG HET OOK KLINKT ALLEMAAL FOUT.

  De Christenen, die de Keizer in de kaart wilde spelen, door ze tegemoet te komen aan hun zondagsrust, zaten al fout.

  Want niemand kan enige aanwijzing geven dat God van Zijn Standpunt is afgestapt en de Sabbat, de Zaterdag dus, heeft opgeheven.

  De verwarring is ontstaan door te zeggen dat de Heer op zondagmorgen is opgestaan en dat moet naar het rijk der fabelen worden verwezen.
  De Heer is waarlijk opgestaan, dat wel, maar op zaterdagavond na zonsondergang.
  Daarover is een apart artikel geschreven wat u op mijn site terug kunt vinden.
  Zondag is genoemd naar de dag die in de voorchristelijke tijd aan de zon en naar de Godin Sól of Sunna was gewijd (Latijn: dies solis) en die in het overgrote deel van de christelijke wereld als de ‘dag des Heren’ wordt gevierd (Latijn: dies domenica, waarvan Frans: dimanche; Italiaans: domenica).
  De dag wordt algemeen als geluksdag beschouwd.

  In 313 na Chr. vaardigde keizer Constantijn, zelf tot op zijn sterfbed opperpriester van de zonnecultus (Sol Invictus), het edict van Milaan uit dat Rome onder één godsdienst bracht.

  Hij gaf met deze verordening de christenen de facto vrijheid van godsdienst.
  Constantijn liet veel kerken bouwen, waarin heel wat van de gangbare heidense symbolen werden ingebouwd, en in 321 na Chr. stelde hij de zondag als rustdag in voor het gehele rijk.

  Dit was aan de ene kant ten gunste van de christenen die de zondag als rustdag wilden houden, maar viel anderzijds goed bij de lokale bevolking die destijds nog de zon een belangrijke plaats in het religieuze leven gaf en waar zondag de rustdag was.

  Op die manier maakte hij zijn nieuw gevestigde godsdienst voor alle partijen aanvaardbaar.

  Ziet u nu, in wat voor wespennest wij ons bevinden?

  Ik roep daarom al mijn broeders en zusters in de Heer op om te breken met uw kerken en verkeerd ingestelde verenigingen en stap over naar de Tora Yeshua gemeenten die overal in het land het licht zien.
  Ik verwijs u naar de site van br. Ben Kok uit Amersfoort : http://tora-yeshua.nl/

  Met broedergroet Jiooda.

  God moge u alle zegenen bij uw beslissing.

  KIES, NU HET NOG KAN!

 233. Politieke islam en kafirs doctrine.

  Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir” . Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een kafir hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims.
  Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als de vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt bijna in alle moskeen over de “kafir”´s maatregelen gesproken, huidige maatregelen tegen de rituele slachting van dieren, noemen ze bewuste acties van de kafir´s. Imams noemen Nederlanders kafir. De politieke islam heerst hier ook. Ongeveer 80% van de activiteiten is gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal.
  Door deze doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen, het opkomend Islamisering in Nederlandse steden, de explosieve opmars van de krachten achter vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij.
  Middels migratie van de geïndoctrineerde moslims is nog niet gestopt. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.

  De vrijheid als kern van de Europese verlichting bestaat niet in de islam. Europa heeft in een moeizame strijd afscheid genomen van het idee van de almachtigheid van een religie. De niet-moslim is volgens de islam een onvolmaakt mens, kritiek op moslims is verboden en het verlaten van de islam wordt met de dood bestraft. En deze religie hebben we de kans gegeven zich binnen 30 jaar definitief in Europa te vestigen…De strijd tussen het Westen en de Islam is namelijk al heel oud en laait met tussenpozen telkens weer op. Deze strijd vergt bovendien echte offers en leidt tot veel leed, zeker ook aan Westerse kant.
  Wanneer er meer moslims zijn, dan niet moslims transformeert een democratie in een theocratie. Moslims hoeven dan met een Islamitische partij slechts voor sharia wetgeving te stemmen. Islam is de grootste bedreiging voor vrije landen…Deze bezadigde, oude heren vergeten, dat deze Moslims die ze nog steeds binnenhalen een nucleaire wapens worden, ook onder hun voeten. De eeuwenoude indoctrinatie van mensen in de islam zit in hun DNA. Generatie op generatie is geleerd dat islam hun identiteit is. Hun binding met familie, stam en hun verleden. Dat is nog eens iets anders dan fascisme en communisme. Oude garde die zich elite noemt maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten.
  Europese politici hebben bewust de ogen gesloten. Het is juist de islamitische wereld en met name de Turks Islamitische AKP en Arabische Broederschap die het westen niet alleen als een bedreiging ziet, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.
  Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Turkije, Pakistan, Marokko en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen?
  Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap en Diyanet profiteerde daarvan. De directe inmenging van Turkije en Marokko in de lotgevallen van de moslims echter is voor de toekomst nog veel gevaarlijker.
  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen.

  • Hi Diar, heldere taal.
   Hoor graag wat meer van je; vanuit welke levensvisie/geloof leef jij, als ik vragen mag?
   Shalom,
   Ben

 234. Op 14 februari 2014 @ 01:32 schreef Jan van Eechoud

  Beantwoorden

  Hi Ben en medestrijders,
  Een verademing te zien dat er zoveel christenen zijn die naast hun overtuiging ook hun gezonde verstand kunnen gebruiken.
  Politiek gezien zijn dit vaak mensen die niet luisteren naar wat onze politieke leiders zeggen wat G. Wilders zou hebben gezegd, maar die horen wat Wilders zélf zegt!
  Het zelfde geldt voor de Islam: laten we niet luisteren naar Wilders, Ben Kok of Nederlandse politici. …. maar laten we luisteren naar wat de geestelijke en politieke leiders van de Islam zeggen dat hun plannen zijn w.b. de Sharia en intregatie in westerse landen!
  En dan lopen de rillingen over je rug. ….
  Peace.

  • Hi Jan,
   Ik neem aan, dat je bedoelt dat mensen nalv. onze ontmaskerende artikelen ook zelf moeten nagaan,of de islam inderdaad zo erg is.
   Het is nog veel erger, steeds weer blijkt dat.
   Shalom
   Ben

Laat een reactie achter op torayeshadmin Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*