Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hoe wordt Yeshua zichtbaar in Sukkoth ?

De kern van het Loofhuttenfeest (Sukkkoth) is het besef, dat een mens totaal afhankelijk is van JHWH is de woestijn van het leven, precies zoals  Israel uit Egypte  werd verlost en door de woestijn op weg ging naar het Beloofde Land.
Ook JHWH Zelf woonde bij hen in de Tabernakel, de grote Sukka (tent, hut), ging voor het volk uit in de Sjechina (wolk van Zijn aanwezigheid) , die ook boven de ark met het verzoendeksel aanwezig was .

Nadat Israel gesetteld was (leuk woord in dit verband,   de Joden die in Judea/Samaria wonen nu worden”settelers” of “kolonisten” genoemd) in wat toen Kanaan heette, aan weerszijden van de Jordaan (!), verdween die mooie verhouding tussen JHWH en Zijn volk, na ups en downs .
Steeds meer kreeg het wetticisme de overhand, d.w.z. het houden van de Tora-regels zonder de genade te beseffen, die toch volop in de Tora aanwezig was via de symboliek van de offerdienst: het dier stierf ipv de zondaar en de mens werd door geloof  in de vergeving van JHWH behouden.
Door wettisch te leven of zelfs afgoden te gaan dienen, kwam de vloek van de Tora ipv de zegen en Israel werd verdeeld, ging in ballingschappen,  na Yeshua en de daarop volgende verwoesting van de tempel door de Romeinen (70 na Chr.) en heel Yerushalayim in 135 leek het gebeurt te zijn met Israel.
Het heidendom kreeg wereldwijd de overhand, ook in de RK kerk met een eigen idee van Yeshua, een verwesterde Jezus, zonder Tora en met veel antisemitisme.

Maar: in Handelingen 15:16,17 , waar we lezen over die zeer bijzondere,  door  JHWH (Ruach ha Kodesh/Heilige Geest) geleide vergadering, wordt de profetie uit Amos 9:11,12 aangehaald.

“Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut (sukka)van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.
18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.”

Die profetie is in Yeshua vervuld, Hij voorziet door Zijn dood en opstanding in de geloofsbasis van elk mens, die zijn vertrouwen op JHWH stelt, in alle tijden.
Hij  is onder ons komen “tabernakelen”  (Joh. 1:14) en verwijst naar “het huis met de vele woningen” in Joh. 14:2;  bij Hem zijn we “onderdak”, zijn we “thuis”.

In Joh.7:37 zien we hoe Yeshua het Loofhuttenfeest gebruikt om uit te leggen dat JHWH als de Heilige Geest in de gelovige zal wonen, als “stromen van levend water.

En bij JHWH mogen alle volken leren thuis te zijn, in het 1000 jarig rijk, waar ze leren Sukkoth te vieren, zie Zach. 14:16-19 en wie dat weigeren, eindigen zonder regen en zonder zegen.
De essentie van Sukkoth is dus: leven in de realiteit van innige afhankelijkheid van onze hemelse Vader, van de Koning der koningen, in gehoorzaamheid  aan Zijn Tora, inclusief uiteraard de Moadiem.
En dat alles is mogelijk dankzij Zijn offer in Yeshua, HIj droeg uit liefde voor ons de doodstraf, die ieder van ons verdient wegens de ongehoorzaamheid aan Zijn gebod, de samenvatting van de Tora: heb JHWH lief boven alles en de naaste als jezelf.

Shabbath shalom,
chaq Sukkoth sameach (gezegend Loofhuttenfeest),

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

3 Responses to Hoe wordt Yeshua zichtbaar in Sukkoth ?

 1. Jij ook Ben. Ik zie je over ongeveer drie weken weer.

  Shabbat en sukkot shalom

  Paul

 2. ik spreek de zegen uit over mijn geliefde israel :de Heere zegene Israel,Hij behoede Israel ,Hij doet Zijn aanschijn liichten over Israel en geve Israel vrede

  • Hi Benny,
   Van harte eens,de vraag is “wat is Israel?” Zie :

   Onderstaande Israelvisie mag iedereen uitprinten en uitdelen, mits de inbegrepen bronvermelding er onder staat.

   Onze Israelvisie luidt (1e concept) als volgt:
   Isra-el betekent “vorst/prins van God” en verwijst naar alle oprechte gelovigen in JHWH, vanaf Adam/Eva, het ware Israel zoals in Rom. 2:28,29.
   JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob , vormde het volk Israel om aan de wereld duidelijk te maken, hoe je in liefde en respect met Hem dient te leven, beschreven in de Tora/hele Bijbel en een aantal Israelieten deed dat heel goed, Yeshua van Nazareth als verschijning van JHWH in mensengestalte deed dat als Enige volmaakt.
   Het volk Israel is hierin ernstig tekort geschoten, maar wie zou het wel goed gedaan hebben? Derhalve zijn ze verspreid over de aarde, waarvoor JHWH hen gewaarschuwd had, zie Dt. 28,29 en 30, waarin ook de belofte van JHWH staat (30:1-10) van herstel bij bekering.
   Hoewel er altijd oprecht gelovige Israeli’s zijn geweest, die na Yeshua Hem ook aanvaard hebben als de levende Tora, het ware Pesachlam, is de bekering van het heel volk niet aan de orde, het gaat om kleine percentages.
   De staat Israel, vanuit zionistisch oogpunt opgestart eind 19e eeuw en in 1948 naar internationaal recht een feit, is in meerderheid seculier, waarbij wel het Joodse karakter van de staat bewaard wordt, voor sommigen als Joodse cultuur, voor anderen als Tora praktijk zover mogelijk zonder tempel en binnen eigen, orthodoxe kring of Yeshua-belijdende gemeente.
   In de staat Israel wonen naast ca. 5,5 miljoen Joden, w.o. ca. 15.ooo Yeshua-belijdende Joden, ook 1,5 miljoen moslims en een aantal Palestijnse christenen plus nog diverse groepen, als Bahai, Druzen e.d., totaal bijna 8 miljoen Israelische staatsburgers.
   De terugkeer is een wonder op zich, uniek in de wereldgeschiedenis, betreft vrnl. afstammelingen van Juda/Benjamin, de andere stammen wordt naar gezocht, recent zijn er leden van de stam Manasse gevonden, de aliyah (opgaan naar Yerushalayim) is gaande en over de zoekgeraakte 10 stammen valt nog genoeg te zeggen.
   Dit wonder is gaande ondanks een gebrek aan bekering tot JHWH in Yeshua, maar gaat bij een aantal zeker wel met een gericht en/of geloof in Hem gepaard, JHWH kent de harten, die beoordeling is geheel aan Hem.
   Ezechiel 37 geeft een prachtig beeld van dorre doodsbeenderen, waarop vlees en spieren komen en tenslotte komt er leven in , een geest en dan de Heilige Geest, JHWH Zelf dus.
   Vanaf vs.15 lezen we over de samenvoeging van Efraim en Israel, de 2 en 10 stammen, samen weer 1 Israel en in vs. 28:”de volken (goyim) zullen weten, dat Ik, JHWH het ben Die Israel heilig, doordat Mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat” en dat in het land,wat JHWH gaf aan Jacob (Israel).

   Wij willen Israel als staat, als volk en daar boven uit “het ware Israel door de tijd heen en wereldwijd” steunen en voor hen opkomen, waar het bedreigd wordt door antisemitisme van uit de kerken, de islam en de NWO en uit welke hoek dan ook verder.
   Want in Yeshua zijn we geent op de edele olijf (Rom. 11) en daarmee zijn we Israeliet in de zin van dat “ware Israel” en Geestverwant met allen uit het volk en de staat Israel, die oprecht JHWH zoeken en met Hem verbonden leven, door Tora en Yeshua.
   Bij onze Israelvisie hoort ook het verwachten van Yeshua als Mashiach ben David, Koning te Yerushalayim, van waar uit Hij de wereld regeert, zie o.a. Zacharia 14.
   JHWH,de God van Abraham, Isaak en Jacob verscheen in mensengestalte aan Abraham, Jacob, ouders van Simson en bovenal in Yeshua van Nazareth, de levende Tora, het ware Pesachlam en zo zien we ook de verschijning van de Mashiach ben David, die we spoedig verwachten naar Zijn belofte in de Bijbelse profetie.

   Ben Kok (joods-chr. pastor) , vragen altijd welkom via “contact” op onze site:
   http://www.tora-yeshua.nl

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*