Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wat bedoelt Yeshua met “het heil is uit de Joden”, Joh. 4:22

Yeshua zegt dat in een gesprek met een Samaritaanse vrouw, die op zoek is naar het juist geloofsleven.
Ze vraagt zich af waar je aanbidden moet, in Yerushalayim of op de berg  Gerizim (of in Mekka bij de Kaaba, m.m.), actueel gesprek dus.
En dan zegt Yeshua, dat het heil “uit de Joden ” is, niet uit de Samaritanen of moslims of  Vrijmetselaars of noem het maar op.
Joden zagen destijds Samaritanen als minderwaardig en als je de Talmud leest, dan is dat volgens de rabbijnen, die de Talmud schreven , helemaal juist, Joden zijn beter dan de rest van de wereld, aldus de Talmud.
(NB: dat zeggen niet alle Joden natuurlijk, maar wel degenen, die de Talmud als de waarheid zien, nog boven of minstens gelijk aan de Tenach, ik zeg dat er maar even bij, want in kringen als de Facebookgroep “Like for Israel” gaan ze gelijk uit hun dak,  de beheerders geven mij voor de 3e keer een ban, zo begreep ik net van Bas Urgert namens de beheerders).
De beheerders , zo vernam ik uit betrouwbare bron, zijn:
Bas Urgert, Dorith Carmeli, Paul van der Bas, (die is door Ratna Pelle aangedragen),  Janni Loman, Niv Calderon en Jeri Cohen.
Ik vermeld ze maar even, want Bas Urgert vond het niet prettig dat hij er alleen op stond, hij wilde zijn naam graag verwijderd zien in ons artikel, maar dat kan natuurlijk niet, mij een ban geven op LfI en dan niet willen weten wie verantwoordelijk is.
Maar dat terzijde.

 Wat bedoelt Yeshua hier?

Hij zegt niet “het heil is van de Joden”, dat hadden de meeste (niet alle !) rabbijnen destijds graag gehoord, hun wettische opvatting van de Tora was : “zoveel mogelijk regels er bij bedenken en dan stellen dat je het Koninkrijk van JHWH binnen zou gaan door  het  houden van de regels en niet uit genade”.
Yeshua ontmaskerde dat, zie  Zijn gelijkenis over de opschepperige Farizeeer (een man, in dat geval, die zichzelf rechtvaardig achtte en de anderen verachtte) en een man, beiden in de tempel te Yerushalayim, om te bidden, allebei Jood uiteraard:
Lucas 18:9-14

13 De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig!

Dus nee, het  heil is niet in eigendom van de Joden, dat staat er ook niet, het heil is uit de Joden, dat wel.

En er staat ook niet : “de Joden zijn het heil”, wat bij sommige Israelfreaks het geval is geworden en kan worden bij mensen in hun eerste ontdekking, dat het Joodse volk niet langer antisemitisch mag worden behandeld, wat vaak het geval was en is, zeker uit christelijke en islamistische hoek, een grote schande inderdaad.
Deze groep christenen is te vinden bij Christenen voor Israel, Bart Repko en Jan Willem van der Hoeven,  uit terechte  verontwaardiging over het antisemitisme van de kerken eeuwenlang en nog hier en daar, omarmen ze alle Joden wereldwijd en de staat Israel in het bijzonder.
Wat hen betreft zal “gans Israel behouden worden” en dat vatten ze dan vaak letterlijk op, elke genetisch van Abraham afstammende persoon (discussie over de vader of  moederlijn, het blijft lastig en dan nog de Kazaren-Joden, maar dat daargelaten) is dan als Jood automatisch behouden.
Kortom, er bestaan geen Joden die wegens hun afwijzen van Yeshua als Mashiach en vaak ook wegens niets meer doen aan Torapraktijk of hoog uit als cultuurtje, verloren gaan, in de visie van de oogkleppen dragende Israelfreak.
Rabbijn Lody van der Kamp zei hier over: “eerst sloegen ze ons dood, nu knuffelen ze ons dood” en dat is een heel rake opmerking.
Dat soort Israelfreaks valt in katzwijm als er een Jood  en helemaal een rabbijn, langs komt, er ontstaat dan een verering die buiten proporties is.
En dan stellen ze ook nog, net als Willem Ouweneel in zijn boekje wat hij samen met Lody schreef, dat “Joden het evangelie niet nodig hebben, we moeten hen niet lastig vallen met Yeshua als de lijdende Mashiach,  we zien wel wie Hij is , als Hij komt”.
De joodse Simon bar Jona, oftewel Petrus, sprak wel ander taal in Handelingen 2 en 4:8-12

Toen zeide Petrus, vervuld met de heilige Geest, tot hen: Oversten van het volk en oudsten, 9 indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, 10 dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam vanJezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. 12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Verder bestaat er ook onder een aantal Joden een visie, dat ze zelf het heil moeten realiseren via het vestigen van de staat Israel, die zo sterk mogelijk moet zijn en van waar uit een krachtige leider moet komen, die als “meest rechtvaardige Jood”  de Mashiach zal blijken te zijn, omdat hij Israel tot leidinggevende natie onder de volken zal maken  en de wereldvrede zal bewerken op politieke wijze.
Dat is  de hele lijn van de Rothschilds e.a., die land in het toenmalige Palestina kochten en samen met de communistische Joden zich in zionisme verenigden en doorgaans los van persoonlijk geloof als politieke stroming tot de staat Israel zijn gekomen, met hulp van de Vrijmetselaars, een beweging waar vele leidinggevende Joden toe behoren, zoals
Netanyahu , Peres, Rabin.
In die visie kun je zeggen: ” de Joden zijn het heil”, maar dat is beslist niet wat Yeshua zegt; Hij Zelf is het heil, de volle Naam is Jehoshua en dat betekent: JHWH verlost, redt.
De God van Abraham, Isaak en Jacob , JHWH verlost, redt, is het  heil en  niet  welk mens of volk dan ook !

Het heil is uit de Joden, inderdaad,  via het volk Israel heeft JHWH Zich geopenbaard in Tora en Yeshua ha Mashiach, de hele Bijbel is via 40 Joodse schrijvers tot ons gekomen, mijn enorm grote dank daarvoor !
En diezelfde Bijbel openbaart, dat een deel van dit volk oprecht JHWH diende en Yeshua herkende als de levende Tora, als de  vervulling van de genade in de Tora geopenbaard , als het ware Pesachlam.
Op dit moment wordt het aantal Yeshua-belijdende Joden wereldwijd geschat op 400.000, waarvan 15.000 in Israel verdeeld over  120 “Tora-Yeshua” gemeentes ter plekke.
Een meerderheid van de Joden wees Hem echter helaas af en volgde de menselijke leringen van rabbijnen, Talmud, zionisme (een staat Israel in eigen kracht, door menselijke inspanningen, communisme, politiek, Vrijmetselarij) .
Men verwacht een menselijke Mashiach, een zeer rechtvaardige Jood, die komt als er genoeg andere rechtvaardige Joden zijn en die dan de wereldvrede zal brengen, met Israel als leidinggevende natie.
Maar Yeshua waarschuwde voor Pilatus staande, dat “Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is”,  Johannes 18:36-38
en tegen de 11 Joodse discipelen, die ook nog zo vanuit menselijk redeneren dachten in Handelingen 1:6-8 , zei  Hij soortgelijke woorden: “alleen de Vader weet hoe en wanneer  er over een “Israelisch koningschap” zal worden gesproken”.
Paulus heeft het in Galaten 6:16 over het “Israel Gods”, waarin iedereen op Zijn voorwaarden welkom is en in Romeinen 2:28,29  lezen we , dat iedereen “een ware Jood” kan zijn, ingelijfd op het Israel Gods door Yeshua.
Zie http://tora-yeshua.nl/2013/11/israelvisie-israel-als-volk-als-staat-en-als-het-ware-israel-met-de-mashiach-centraal-wie-is-hij/

Shabbath shalom , kom met reacties en vragen hieronder desgewenst,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Wat bedoelt Yeshua met “het heil is uit de Joden”, Joh. 4:22

 1. Beste Ben,
  Jouw stukken verdienen het altijd om te worden besproken. In de traditie waarin de Talmud is ontstaan: Iemand brengt iets ter sprake, anderen reageren er op. Ik denk dat op deze wijze de Talmud is ontstaan. Alle facetten van het leven kwamen aan bod, ook minder fraaie zaken.
  Maar, dit heb ik van horen zeggen, hoor. Ik heb de Talmud niet gelezen.
  Vorig jaar, tijdens het Loofhuttenfeest, wilde ik in Jeruzalem de bus nemen. De deur ging patsboem voor mijn neus dicht. Ik bonsde op de ruit, riep: Hee hee hee! En mocht naar binnen, een kaartje kopen bij de chauffeur. De passagiers keken geschrokken naar mij, op hun gezichten las ik angst. Terreur (de onvoorstelbare ellende van exploderende stadsbussen) was de oorzaak van deze angst.
  Ik geloof dat de oorlog een zware stempel drukt op de Joden in Israël, veel meer dan op de Joden in Amerika en elders. Alhoewel, de spanningen lopen overal op.
  Er zal dus met argusogen worden uitgekeken naar sterk leiderschap.
  Die leiders komen dan vervolgens ook in grote druk. Het Bijbelse koningschap wordt voorgesteld als “een groen blaadje” aan een dorre boomstronk. Jesaja 11:1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. Dat is nieuw leven uit de dood.
  Wij, christenen, zijn hiermee vertrouwd door het lijden en sterven (en de wederopstanding) van Jezus / Yeshua, onze Heer.
  Wedergeboorte komt uiteraard geheel anders tot stand dan via verkiezingen, partijpolitiek en televisie-optredens.

  • Hi PJW,
   Prima dat alle facetten van het leven aan bod komen, in de Bijbel ook overigens.
   Maar in de Talmud worden slechte zaken als norm gesteld en nog erger, Yeshua wordt als gewoon mens, zelfs verachtenswaardig mens voorgesteld.
   Heel tragisch dat heel wat (niet alle!) Joden een dergelijk boek zo hogelijk waarderen en als norm beschouwen.
   Sommigen zeggen zelfs dat de Talmud het mondelinge commentaar van JHWH is op de Tora, dus daarmee krijgt de Talmud Goddelijk gezag en geeft de rabbijnen ook die status.
   Shabbath shalom
   Ben

   • En dan heb je een sekte.
    Toch zou ik hier voorzichtig mee zijn, Ben. De verdrukking en vervolgingen in de diaspora waren bloedserieus en dikwijls dodelijk.
    Dat trauma zit er diep in. De “rechte leer” kan toch eigenlijk alleen G’d openbaren en in de harten schrijven.
    IK zal Mijn wetten in hun harten schrijven, zo spreekt de HEER. Jer. 31:31 Hebr. 8:10 Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
    Wij volgen die ontwikkelingen met studie en wie weet, praktische dienstverlening?

    • Dag PJW,
     Als je dit artikel begrijpt, dan zie je diverse “sektes”
     – de gelovigen van de weg (Hand. 9:2, 11:26, 24:14) zijn de Yeshua-belijdende Joden en de Yeshua-belijdende goyim voegen zich daar bij.
     – de sekte van de Yeshua-afwijzende Joden, die in eigen kracht via zoveel mogelijk Tora en Talmud regels houden menen het Koninkrijk van JHWH te verdienen.
     -de sekte van Rothschild/Vrijmetselaar Joden, die seculier een staat Israel realiseren met een religieus sausje op zijn best, verder los van JHWH.
     -al die christen-lijken sektes , die als Tora-lozen leven, waarvan JHWH voor een deel zal zeggen:” ga weg van Mij, gij Tora-lozen, Ik heb u nooit gekend.
     -de islamsekte, die de duivel zelf dient.

     Dus waar zou ik dan voorzichtig mee moeten zijn? Met het ontmaskeren van de foute sektes? lijkt me niet.
     Of met het evangelie brengen aan hen, die het horen willen, ook in die foute sektes? Lijkt me al helemaal niet.
     Shalom
     Ben

     • Op 18 januari 2015 @ 12:19 schreef PeterJW

      Hallo Ben, ik heb nog eens even gekeken bij Simon Schama ‘De geschiedenis van de Joden’. Hij plaatst de Talmud in de context van de verstrooiing. Het woord was iedereen dierbaar, werd belangrijk gevonden en opgeschreven. Ook de commentaren daarop, enz. eindeloos veel commentaren en reacties, werden allemaal opgeschreven en bewaard.
      Dat had vooral een samenbindende functie, een bewarende kracht waarin de eigen identiteit bewaard bleef, hetgeen het Joodse volk hielp om te overleven.
      Deze ziel van het werk is kostbaar.
      Dat het een occult rotboek is geworden… ach. Voorzichtigheid is geboden voor wat betreft de trauma’s.
      Gedwongen bekeringen onder de crucifix, en zo.

     • Op 18 januari 2015 @ 21:26 schreef Ben

      Dag PJW,
      Hoe dan ook blijft de Talmud een boek van mensen, rabbijnen , die verantwoordelijk zijn voor de diverse foute teksten en over de zeer afwijzende en belasterende woorden over Yeshua.
      Daar is geen excuus voor.
      Immers, er zijn nu ook 400.000 Yeshua belijdende Joden, die ondanks alle antisemitisme toch tot geloof in Hem zijn gekomen.
      De Tenach verkondigt Yeshua duidelijk genoeg en oprecht zoekende Israelieten weten Hem te herkennen.
      Shalom
      Ben

 2. Goed artikel, zojuist in deze lijn ook een studie over christendom en judaisme/talmoed geschreven.
  Zo kwam ik bij zoekwoord dit stukje tegen.

  sjabbat sjalom

 3. Ben, ik ga de talmud bestuderen en ik heb al iets gelezen en ben bang dat je gelijk hebt, ik heb al een stukje gelezen via het internet en ik word er bang van! Het lijken wel bepaalde mensen uit Duitsland in de 40-er jaren! Man, man, wat moet je hier nu weer mee? Maar goed dat het een puur mensenboek is en het niet in de Bijbel staat!

  Shabbat Shalom,

  Paul

 4. Yeshua zegt; Hij Zelf is het heil, de volle Naam is Jehoshua en dat betekent: JHWH verlost, redt.
  De God van Abraham, Isaak en Jacob , JHWH verlost, redt, is het heil en niet welk mens of volk dan ook !

  Hier zeg ik volledig AMEN op!

Laat een reactie achter op PeterJW Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*