Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Welke Geestesgave(n) heeft u en wat moeten we met “tongentaal” ???? Updates !

Bovenstaande video zag ik pas op 25 nov. 2017, bleek goed onderbouwd geheel te bevestigen, wat ik jaren er voor als artikel hier onder had geschreven.
Dank onze Vader voor die bevestiging.
Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

In de Handelingengemeente functioneerden de  Geestesgaven en daarom besteden we daar ook in onze Tora-Yeshua gemeentes voortdurend aandacht aan, zie  http://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/   , citaat:

4. Gemeentestructuur invullen volgens de gaven van de Geest, die Hij aan ieder van ons geeft tot welzijn van allen (zie 1 Cor.12,13,14 , Ef. 4 en Rom.12).
Deze gaven kunnen via een gaventest, gebed en bevestiging in de praktijk worden ontdekt en zo krijgt de gemeente een structuur en invulling door de Geest geleid, ipv. het bekende onvruchtbare mensenwerk van machtsspel en eigenbelang.

Heel belangrijk is de horizontale structuur, elkaar dienend met de ontvangen Geestesgaven, als een orkest met ieder het eigen instrument en met de Geest als dirigent. Dit i.t.t. tot de altijd weer opduikende pyramide structuur, waar in een top-down gezagsstructuur heerst en daar waarschuwt Yeshua ons voor.

Gaven zoals “leiding geven, apostel, herder, leraar, besturen , onderscheid van geesten” zijn van belang voor oudsten, maar ook de gaven van ” barmhartigheid, dienen, profeteren ( volgens 1 Cor. 14:2,3 is dat elkaar stichten, bemoedigen en vermanen, de hoogste gave en voor iedereen gewenst), evangeliseren” zijn van groot belang.
Bij Geestesgaven gaat het al gauw over zieken genezen en “tongentaal“, daar bestaat de meeste verwarring over en met dit artikel wil ik graag over deze 2 meer duidelijkheid verschaffen, gezien de grote misleiding hierover.

zieken genezen” wordt nader toegelicht door Jacobus in 5:13-16 en het initiatief moet dan van de zieke uitgaan, die de oudsten van de gemeente om gebed moet vragen, onder belijdenis van zonden.
In dat geval heb ik mogen meemaken , dat er iemand genas, overigens tot op heden nog maar 1 keer in al die jaren, dat ik pastor ben. Het is dan een teken van bemoediging en genade van JHWH, niet een  reden om te geloven dat elke zieke altijd geneest.
Dat kan ook niet, dan moet je in je leven  heel vaak genezen worden en als je dood gaat, word je ook niet genezen, dus het wonder van genezing is  allereerst om het geloofsleven te versterken, zoals dat ook bij de wonderen van Yeshua het geval was: tekenen van het Koninkrijk van JHWH, bewijs van het feit, dat Yeshua de Mashiach is.
Heel duidelijk is dat bij de verlamde, die door het dak door vrienden  bij Yeshua werd gebracht, het ging allereerst om zondevergeving, daarna, als teken van het feit dat Yeshua JHWH in mensengestalte is, ook om lichamelijke genezing.
De enorme dwaling in vooral sommige Pinkstergemeentes, dat iedereen moet genezen, is dan ook pure Godslasterende misleiding, nog steeds !
Bij de conferentie van Opwekking 2015 heeft Kees Goedhart  de tongentaal weer van harte gepropageerd, tragisch genoeg, zie zijn artikel op CIP met reacties, w.o. gelukkig een aantal zeer kritische reacties van  christenen, die na grondig onderzoek de “tongentaal” ontmaskeren.
http://www.cip.nl/god/mei-2015/49487-Tongentaal-is-een-heerlijke-gave

Ik heb een eeuwig verbod van de redactie van CIP, omdat ik het nog al eens, ook hier, met hen oneens ben en de dwalingen van redactie en zeker ook van sommige lezers, ontmasker; zie onder dit artikel bij PS1 mijn reactie.

De misleiding mbt de  ten onrechte zo genoemde  “tongentaal”  is wel de grootste en meest voorkomende, ook al weer in de zgn.  charismatische gemeentes, Pinkstergemeentes dus.
Waar ik het hoorde, kwam het totaal ongeloofwaardig over, van mensen, die geen indruk maakten in de zin van oprechte Bijbelse gelovigen.
De onverstaanbare taal of eerder “gebrabbel” werd door henzelf vertaald of door de huwelijkspartner en dan ging het om algemene waarheden, die  bij herhaling al in de Bijbel staan en dus niet op bovennatuurlijke wijze aan ons duidelijk moeten worden gemaakt.
Kreten als “God heeft u lief” of “Hij komt spoedig” of ” we moeten ons bekeren” e.d. of  zgn.  openbaringen, dat u veel geld moet geven aan de prediker of gemeente, schandalige onzin dus om dat als speciale boodschap van JHWH te verkondigen vanuit  gebrabbel, dat als Geestesgave , de tongentaal , zou moeten worden begrepen.
Dit soort occulte trucs komen ook voor in allerlei heidendom en we zien dat bij charlatans als Benny Hinn c.s.

Maar de vraag rijst dan wel: ” wat wordt er bedoeld in 1 Cor. 12, 13 en 14, waar het toch  over “tongentaal” gaat ?
Paulus legt het uit in 1 Cor. 14 en wel in het bijzonder in  vs. 20-25, waar hij  dan Jesaja 28:11,12
Eerst even over het woord “tongentaal”: dat is een onzinvertaling,  een pleonasme, het is dubbel op, net als “witte sneeuw” , hier zeg je dan  “taal-taal” .
Er staat bijv. in de King James “spreken in een tong”, wat gewoon  spreken in een taal betekent:

13Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.

NB: heel opvallend dat de SV en de HSV vertalen met “onbekende (voor Joden vreemde) talen“, als een getuigenis voor “ongelovige Joden, dus “Yeshua afwijzende Joden”.
De vertalingen daarna, vanaf de NBG 1948 , NBV, BGT, maar ook  prof. Brouwer, Leidse vertaling, Lutherse vertaling, met woorden werken als “tongen, tongetaal, geestestaal (!!, Brouwer)” en dat is  taalkundig onzin inlegkunde.
De “Groot Nieuws Bijbel” van 1999 spant de kroon met het laten buikspreken van de Bijbel, zie hier hun 1 Cor. 14:2
Want wie vreemde klanken uit,…., terwijl men dan elders wel met “andere talen” vertaald. Schandalig misbruik maken van de grondtekst om de eigen charismatische dwaling bij de lezers door de strot te duwen.!!

Dus bij deze Geestesgave gaat het om “spreken in een jouw onbekende taal”, een taalwonder dus, zoals in Hand. 2 tijdens Shawoeoth (Pinksteren), waar men al 1300 jaar vierde, dat de eerste tarweoogst (brood) werd ontvangen en dat de Tora  ( de Woorden van JHWH) was ontvangen.
Nu was  JHWH verschenen in Yeshua ha Mashiach als het “levende Brood” en het “vleesgeworden Woord” en om heel duidelijk te maken, dat dit voor alle volken was,  deed JHWH dit taalwonder, de 12 apostelen spraken 1 taal, die in alle andere talen werd verstaan, als of de eenheid van taal van voor de toren van Babel weer terug was op dat moment , zie Gen. 11:1-9
De vraag is of dit wonder zich heeft herhaalt en nog zou herhalen.
In 1 Cor. 14:20-25  citeert Paulus  de profeet Jesaja, die in 28:11,12  namens JHWH spreekt en Hij zegt dan, na het volk Israel zeer scherp veroordeeld te hebben, dat Hij  tot Israel zal spreken over “shalom” via  mensen in een vreemde taal, als door een wonder dus en “toch zullen ze niet luisteren”.
Dus ondanks dit taalwonder zal Israel in meerderheid de boodschap van shalom in Yeshua  niet willen horen.
En dat is precies wat er met de prediking van de 12 apostelen  gebeurde: ze spraken in een onbekende taal tot Israel (waarbij al die Joden uit de omliggende landen het  verstonden alsof het hun landstaal was!) en slechts 3000 , later 5000, zelfs “myriads”, dus tienduizenden (Hand. 21:20) luisterden, maar dat was toch maar een bescheiden % van het aantal Israelieten.
Er kwamen wel miljoenen niet-Joden tot bekering en namen Yeshua aan als de enige weg tot de Vader, praktiseerden in die begintijd ook de Tora; helaas werd die Torapraktijk door de RK-kerk antisemitisch kapot  gemaakt in de 4e eeuw en dat is nog het geval.
Niettemin gingen de gelovigen uit de andere volken over het evangelie in gesprek tot op de dag van vandaag met Israelieten over Yeshua ha Mashiach en dus spreken deze gelovigen dan in voor Israelieten vreemde taal over de shalom, die JHWH geeft in Yeshua.
En nog steeds luisteren ze niet, gaan orthodox Joods of cultureel Joods of atheistisch Joods verder, wijzen Yeshua af als valse Mashiach, op alweer een klein % na.
Helaas gaan de christen nog steeds voort in het afwijzen van de Torapraktijk, op een zeer klein % na, wat ook zeer tragisch is.

Zo wordt dus de profetie van Jesaja, door Paulus bevestigd,  dus nog steeds vervuld en als bijv. een  Yeshua-belijdende Japanner in zijn taal het evangelie uitlegt aan een  Israeliet, in een voor hem vreemde taal dus , het Japans, dan hoort deze Israeliet in een voor hem vreemde taal over de shalom van JHWH, die hij dan in veel gevallen helaas blijkt af te wijzen.
Net als veel mensen uit de volken naast Israel Hem afwijzen overigens !

Dus dit verschijnsel van “evangelieverkondiging door  de goyim (de niet-Israelische volken)” aan Israel is een teken voor de Israelieten die ongelovig wensen te blijven, die Yeshua niet wensen te aanvaarden als de Mashiach, zoals Paulus dus zegt in 1 Cor . 14:22, “een teken voor de ongelovigen“.
Dat was het ook in Hand. 2, al die Israelieten , die daar stonden, waar ongelovig, in die zin, dat ze Yeshua niet kenden en/of  afwezen tot dus ver en een aantal van hen, 3000, liet zich als ongelovigen gezeggen en kwamen tot bekering.
Maar in een samenkomst, zo gaat Paulus verder in de verzen 23-25, moet men niet in vreemde talen spreken, dat is verwarrend voor iemand die als geinteresseerde  ongelovige (Jood ) binnen komt.
Er moet dan een taal gesproken worden, die men in die regio gewoon verstaat en  niet allerlei talen door elkaar, zoals in een havenstad als Corinthe makkelijk het geval kon zijn, dat was echt een multiculti stad.
En dan heb je in dat geval veel meer aan profetie, dus “een boodschap die stichtend, vermanend en bemoedigend” is, de geinteresseerde ongelovige bezoeker zal zich daardoor aangesproken (kunnen) voelen en tot bekering komen.
Hij zal zich berouwvol ter aarde werpen, uiteraard is dat dan voor over, zo staat er in vs. 25 en dat is precies andersom in vgl. met het “vallen in de geest” (welke “geest”??) achterover  met een duwtje van Benny Hinn en zijn  verdwaalde geestverwanten.

Het gaat bij het taalwonder ook altijd om “het grootmaken van de machtige daden van JHWH” (Hand. 2:11) en om de evangelieverkondiging, zoals Petrus dat dan vervolgens doet .
En het gaat om een echte bestaande taal, zo blijkt uit Hand. 2:8-11
Ook in  1 Cor. 14:22 wordt benadrukt dat men in een verstaanbare taal in de samenkomst dient te spreken en niet in “geheimzinnig gebrabbel”, wat sowieso niet aan de orde is vanuit de Bijbel gezien, maar wel in occult heidendom plaats vindt.
En als je dan al in een vreemde, gewoon bestaande taal tot een ongelovige Israeliet spreekt over het evangelie in een taal , die hij dan niet machtig is, dan moet je bidden , dat je het kan vertalen, zoals er staat in 1 Cor. 14:13.
Het kan zijn, dat onze hemelse Vader dan opnieuw zo’n taalwonder doet, als jij in het Nederlands tot een Russische Jood spreekt over het evangelie.
Maar de normale gang van zaken is, dat je uit liefde voor een bepaald volk of taalgroep gewoon die taal gaat leren, zoals men  bij de Wycliff -Bijbelvertalers volop gedaan heeft en doet.
Dat is dan het wonder van volhardend studeren !
Paulus sprak meer dan de Corinthiers in diverse talen, het Turks uit Tarsus, zijn geboorteplek,Hebreeuws, Latijn (taal van de Romeinen ) en Grieks, had hij gewoon geleerd (1 Cor. 14:18,19) en zo kon hij de aandacht van mensen in die talen trekken, bijv. de Grieken op de Areopagus (Hand. 17:18 e.v. en ook in 21:37), Hebreeuws (Hand. 21:40 ) en hij kwam uit Tarsus, Cilicie (zuid Turkije) en sprak dus zijn moedertaal, de taal van Tarsus.
Bovendien was hij Romeins burger daardoor (Hand. 22:25-29) en had mogelijk Latijn geleerd als kind.

Mijn visie bleek  achteraf bevestigd te worden met wat ik lees op
http://www.gotquestions.org/Nederlands/vreemde-talen-spreken.html   .

Ook het artikel van Werner Stauder blijkt achteraf  bevestigend, zie

018. Vallen in de geest – Shaktipat

019. Spreken in Tongen – Glossais lalein deel 1: Marcus 16:15-20

020. Spreken in Tongen – Glossais lalein deel 2: Handelingen 2:1-14, 2:41-43 en 10:44-48

021. Spreken in Tongen – Glossais lalein deel 3: Handelingen 19:1-8 en 1 Korinthiërs 12:1-31

022. Spreken in Tongen – Glossais lalein deel 4: 1 Korinthiërs 13:1-2, 13:8-10 en 14:1-40

023. Vlaggen en banieren – Degalim v’Nisim

Werner Stauder  weerlegt de Pinksterpraktijken uitstekend , goed onderbouwd en zonder dat ik zijn artikelen heb gelezen, kom ik nagenoeg tot dezelfde conclusies, wat dus zeer bevestigend is.
Het enige verschil met hem is dan nog, dat Werner de “Mystieke taal” als speciale gave onderkend voor de 13 apostelen en nog een paar apostolische zendelingen in de eerste eeuw, mogelijk incidenteel in zendingswerk tot op heden, maar dan alleen in geval het Tora-Yeshua gelovige zendingswerkers zijn, mensen die van uit de Torapraktijk inclusief Yeshua uiteraard hun boodschap brengen bij mensen met een vreemde taal.
Mijn uitleg gaat uit van “vreemde, bestaande talen” in alle gevallen, ook in de 1e eeuw, hoewel het natuurlijk zo blijft, dat onze hemelse Vader elk wonder kan doen, wat Hij zinvol acht, dus ook  het eenmalige taalwonder bij de 1e apostelen en daar, waar Hij dat in uitzonderlijke situaties wil herhalen.
Van “prive-geheimtaal tussen JHWH en de gelovige” kan geen sprake zijn,  “vlaggen en banieren” zijn uit den boze, net als “vallen in de geest”, dus  dit artikel is een zeer ernstige waarschuwing voor ieder, die mogelijk goed bedoelend dacht, dat deze Pinkstergemeentedwalingen Bijbels zijn.

Zie ook   http://www.apologetique.org/en/rticles/neomontanism/BDG_glossolalia_en.htm

en  http://www.toetsalles.nl/   en klik dan op “charismatische beweging, diverse links, waar de “tongentaal” in veel gevallen demonisch blijkt te zijn, ook bij verder oprechte christenen.
Helaas is er op deze site geen algehele afwijzing van de tongentaal, hoewel het er in de praktijk van de tekst wel op neer komt. Men heeft niet door, dat het om bestaande talen gaat, die altijd verstaanbaar of vertaalbaar moeten zijn, vooral in de tijd van de Handelingengemeente na de opstanding van Yeshua.

Wellicht rijst er nog een vraag, hoe je dan 1 Cor. 14 :2 “Want wie in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen , maar tot God, want niemand verstaat het: door de Geest spreekt hij geheimenissen”.
Hij spreekt tot God, omdat Hij natuurlijk alle talen verstaat en als er niemand in de groep is, die zijn taal spreekt, spreekt hij tot  God bij het doorgeven van zijn boodschap, want dat is hier het geval, iemand spreekt in zijn eigen taal een geloofsopbouwend woord  in de samenkomst.
Zinloos zonder vertaler !
“Hij sticht zichzelf”, zo staat er in vs. 4 en niet de gemeente en dat schiet al niet op, want alle Geestesgaven zijn tot stichting van de gemeente, tot welzijn van allemaal, 1 Cor. 12:7 en dus nooit geen “egotripperij” !
Daarom is  “profeteren”, dus “stichtend, opbouwend en bemoedigend spreken” veel zinvoller dan in een vreemde taal spreken, dat wordt pas zinvol bij vertaling, dus er moet dan altijd een tolk zijn.
Zo’n tolk was 1 keer niet nodig, toen deed JHWH een wonder en dat was in Hand. 2 op het tempelplein; daarna  is er bij de gave van een vreemde taal spreken ook de gave van vertaling nodig, wat logisch is en dan gaat net om gewone bestaande talen.

Conclusie: de onzinnige brabbeltaal, die men in de Pinkstergemeentes onderwijst  als een mystieke geheimtaal tussen God en de gelovige, is occulte onzin !
Degenen, die dat onderwijzen, laden hiermee een zware schuld op zich wegens deze misleiding, die  dan ook nog volgens sommigen door alle gelovigen moet worden gesproken, anders zou men geen goede gelovige zijn.
Zie deze occulte invloed: http://inbijbelsperspectief.weebly.com/vallen-in-de-geest-van-hindoeiumlstische-oorsprong.html

en  http://inbijbelsperspectief.weebly.com/banden-met-het-hindoeiumlsme.html

en dit waarschuwende artikel van Franklin ter Horst:  http://www.franklinterhorst.nl/Schrikbarende%20misleidingen%20binnen%20het%20christendom.htm

Dan nog  http://vlichthus.nl/spreken-in-talen-en-tongen/  met een boek van Randal, wat ik nog moet lezen, maar  waarin volgens de samenvatting en de achtergrond van de site zeer kritisch tegen de “tongentaal” wordt aangekeken.

Ook Marc Verhoeven blijkt de “prive-geheimtaal met JHWH” als onbestaanbaar te beschouwen , zie zijn artikel op
http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster

Heel bijzonder http://www.wildbranch.org/teachings/lessons/  , Brad Scott, zeer goede Bijbelleraar, zelfde conclusie als ik, zie onder “Deity of Messiah”

Hier nog een bevestigend, zeer grondig artikel in onze lijn:
http://hoeikdebijbellees.blogspot.nl/p/dedoop-met-heilige-geest.html  waarin de schrijfster,  ene Rinske, uit eigen ervaring in Pinkstergemeente en daarna in Verg.v.Gelovigen  en vanuit de Bijbel de “tongentaal ontmaskerd.
Een citaat daaruit:

“”Wat voor “taal” spreekt men in de Pinksterbewegingen?

In het boek “Het teken van de talen”, door Ferdinand Legrand (vertaald uit het Frans” door Nelly Waldmann); uitgeverij Medema, Vaassen, 1991; 138 blz. staat een uitgebreide beschrijving over het talen teken en het toetsen van de tongen taal, zoals Legrand dat heeft toegepast.

Voor mezelf weet ik dat ik aan het brabbelen was zoals kinderen menen een buitenlandse taal te spreken. Een nogal beschamende conclusie dus. Maar ik denk dat het spreken in tongen ook uit een andere bron voort kan komen. Als er zoveel aan het teken wordt toegevoegd, waarvan ik niets lees in Gods Woord, dan mag ik daar mijn vraagtekens bijzetten. Het is belangrijk om alles te toetsen aan Gods Woord. Daar is soms wel enige studie voor nodig, maar dat voorkomt dwalingen.Voor dwalingen worden we ernstig gewaarschuwd in de Bijbel. “”

Mocht u zich hierin hebben laten misleiden, bid dan in de Naam van Yeshua dat onze hemelse Vader u vergeeft en bevrijdt, Hij alleen kan dat doen.
Samen bidden met een mede-gelovige, die hierin inzicht heeft, is uiteraard zeer aan te raden, u kunt hier onder  reageren, uw vragen stellen of om hulp vragen via prive-mail: bj.kok@planet.nl

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS 1 : op CIP+ stond een pro-tongentaalartikel van Kees Goedhart nalv zijn preek bij Opwekking 2015. Helaas zijn alle reacties verwijderd, ik heb tot slot als volgt daar gereageerd:

Tot mijn verbazing zijn alle ca 40 reacties verwijderd, jammer, voor en tegen was goed vertegenwoordigd, nu blijft slechts het standpunt van Kees Goedhart staan.
Wie wil lezen , waarom “tongentaal”, beter gezegd “een bestaande vreemde taal” wel bestaat, maar ook misbruikt wordt, nodig ik uit om mijn artikel te lezen.
http://tora-yeshua.nl/2015/03/welke-geestesgaven-heeft-u-en-wat-moeten-we-met-tongentaal/
Ik heb daarin links , die verwijzen naar een uitstekend artikel van Rinske , Werner Stauder en Marc Verhoeven.
Conclusie: volgens 1 Cor. 14:20-25 gaat het Bijbels gezien om niet-Hebreeuwse talen, die door de goyim worden gebruikt als moedertaal en in hun moedertaal de Joden het evangelie brengen, hun tot een getuigenis”.
Dat gebeurt al 2000 jaar en Paulus verwijst in dat gedeelte naar Jes. 28:11,12
Persoonlijk, onverstaanbaar en onvertaald gebrabbel als prive-hotline naar JHWH is pure inbeelding tot eigen “stichting” en zelfverheffing.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS 2 : hier nog een citaat van Werner Stauder over het ontstaan van de ten onrechte zo genoemde  “tongentaal”  en dan weet je al genoeg, als je dit leest:

Het ontstaan van de charismatische beweging

De heidense priester Montanus leefde in de tweede helft van de tweede eeuw nabij Laodicea en begon na zijn bekering tot het christendom rond het jaar 172 allerlei extatische visioenen te ontvangen. Op grond daarvan stichtte hij in Phrygia samen met de twee profetessen Maximilla en Priscilla de eerste charismatische beweging, die later het montanisme genoemd zou worden. Veel praktijken van de montanisten zoals de gebrabbelde tongentaal, vallen in de geest met stuiptrekkingen enz. werden opnieuw geïntroduceerd door de charismatische beweging in de twintigste eeuw, die om deze reden dan ook door critici neo-montanistisch wordt genoemd. Evenals de moderne charismatici hielden ook de montanisten vast aan de belangrijkste christelijke dogma’s, maar weken door hun spirituele ervaringen en vermeende profetische openbaringen af van het officiële christendom. De beweging kende een groot succes in de Romeinse provincie Asia en verspreidde zich vanuit Phrygia later ook over Noord-Afrika en zelfs het gehele Romeinse rijk tot Rome aan toe! De steden Pepuza en Tymium waren voor de montanisten heilige steden zoals Rome voor de katholieken en op sommige plaatsen zoals bijvoorbeeld Ancyra in Galatia stond het montanisme op het punt de officiële christelijke gemeente te verdringen. Zelfs de bekende kerkvader Tertullianus sloot zich in het jaar 207 bij deze charismatische beweging aan. Zowel de omvang alsook de impact van het montanisme bracht echter een reactie teweeg bij enkele christelijke apologeten zoals Hippolytus, Apollonius, Melito, Miltiades en Apollinaris. Zij voerden volgens Eusebius o.a. aan dat echte profeten van de Eeuwige in tegenstelling tot de montanisten niet in trance raken, geen extatische brabbeltaal of onverstaanbare klanken uiten, niet achterover vallen, zich niet verrijken door collectegeld en vooral geen profetieën uitspreken die niet uitkomen. Dat alles was bij de montanisten blijkbaar wel het geval. Zo worden door de geschiedschrijvers diverse gevallen van niet-vervulde profetieën vermeld, waaronder die van Maximilla. In de charismatische samenkomsten speelde extase een belangrijke rol en profetieën werden dan ook doorgaans uitgesproken in een extatische toestand. Het spreken in tongen d.m.v. gebrabbel was hierbij een veel voorkomend verschijnsel en werd ervaren als een rechtstreeks spreken van de Geest door de mens heen. De mate van extase en ervaring waren vaak zo sterk dat men niet langer op de benen kon blijven staan en men dan achterover viel. In een dergelijke toestand ontving men dan beelden, gezichten en profetieën. Een belangrijk kenmerk van het montanisme was de dominerende rol van de vrouwen, want zij waren nadrukkelijk aanwezig, kregen de meeste gezichten en spraken het meest in tongen. De beweging is immers niet alleen rondom Montanus ontstaan, maar ook rondom de reeds genoemde twee profetessen Maximilla en Priscilla. Dit was duidelijk in strijd met de toen nog heersende christelijke opvatting die gebaseerd was op de instructie die Sha’ul [Paulus] juist ook met het oog op de glossolalie gaf: “Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de Tora [wet] zegt.” (1 Korinthiërs 14:34-35). Volgens Eusebius (260-339) hebben de toenmalige leiders van het officiële christendom al deze praktijken van het montanisme als ketterse leer afgekeurd en het spreken in tongen door middel van onverstaanbaar gebrabbel zelfs aangegeven als demonisch, want veel van de geloofsuitingen der montanisten vertoonden opvallende overeenkomsten met de Phrygische gebruiken in de zogenaamde Kybele-cultus, waarvan Montanus voor zijn bekering immers een priester is geweest. Het was daarom niet zonder reden dat de kerkvaders de charismatici in de tweede eeuw streng veroordeelden en uitsloten. Maar desalniettemin werden er nog in de zevende eeuw sporen van het montanisme waargenomen en door de hele kerkgeschiedenis heen kwamen ook later nog allerlei charismatische bewegingen voor, die eveneens opvielen door extatische lichamelijke uitingen zoals achterover vallen, hevig schudden, trillen en beven, door hen zelf manifestaties genoemd, visioenen, gebrul en toestanden van trance, maar vooral ook profetieën die niet uitkwamen. Voorbeelden zien wij bij het katholieke Jansenisme in de zeventiende eeuw, dat als ketterse beweging werd beschouwd en onder de Hugenoten in de jaren 1683 tot 1686, die in Frankrijk door de rooms-katholieke kerk hevig vervolgd werden. Maar lang niet alle Hugenoten beoefenden het spreken in tongen en andere geestesgaven, wat blijkt uit het feit dat in Londen charismatische vluchtelingen van deze beweging vanwege hun buitengewone profetieën en trance-ervaringen afgewezen werden door de plaatselijke gemeenschap van Hugenoten. Daarom organiseerden zij op marktpleinen en andere openbare ruimten hun eigen bijeenkomsten, die zich kenmerkten door het spreken in tongen en het vallen in de geest. Ook in een andere charismatische groep van die tijd, de zogenaamde “Shakers”, deden zich allerlei manifestaties voor. De naam zegt het eigenlijk al. In 1740 brak in Londen het zogenaamde “lachen in de geest” uit onder diverse vrouwen van de Quakers. John Wesley beschouwde dit vreemd verschijnsel als een gevolg van Wedergeboorte en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij zich in 1750 positief uitliet over het montanisme. Andere voorbeelden vinden wij tijdens de zogenaamde Schotse Opwekking. Op 18 februari 1742 begonnen zowel tijdens een samenkomst onder leiding van de Schotse predikant William McCulloch te Cambuslang alsook in de gemeente van James Robe te Kilsyth vlakbij Cambuslang na drie dagen van bidden en vasten allerlei lichamelijke manifestaties plaats te vinden. Mensen vielen spontaan achterover en voelden hevige pijnen in hun lichaam. Zij raakten in trance en begonnen in tongen te gillen. Ook deze vreemde verschijnselen schreef men aan de werking van de Heilige Geest toe zonder het ernstig te toetsen aan het Woord. Soortgelijke ervaringen deden zich in 1749 ook in Nederland voor bij het uitbreken van de zogenaamde “Nijkerker Beroerselen”. In de herfst van het jaar 1801 vond in het Amerikaanse Cane Ridge het eerste massale vallen in de geest plaats tijdens een zogenaamde “Great Revival Camp Meeting” van 25000 christenen onder leiding van Barton W. Stone. Opeens raakten de mensen in trance en in één moment vielen er onder het uiten van een scherpe gil meer dan 500 mensen tegelijk achterover op de grond! Sommigen bleven maar een kwartiertje liggen, maar anderen zelfs 24 uur!!! Bijzonder opvallend waren manifestaties als het razendsnel op en neer springen als kikkers, heen en weer rennen, over de grond rollen, schudden en zelfs het maken van dierengeluiden zoals brullen en blaffen! Ook deze vreemde en zelfs mensonterende verschijnselen, die wij nergens in de Bijbel terugvinden, werden gezien als een geweldige werking van G’ds Geest! Honderd jaar later kwam eveneens in Amerika de huidige charismatische beweging op, die destijds door kritische medegelovigen tongenbeweging genoemd werd omdat het spreken in tongen namelijk vanaf haar ontstaan en ook in de jaren daarna het meest opvallende kenmerk van deze groepering was. Het begon allemaal met Charles Fox Parham in Amerika. Hij was één van de grondleggers van de pinksterbeweging, die vanuit de heiligingsbeweging ontstond. Hij was ervan overtuigd, dat de tongentaal het ultieme bewijs was voor de doop in de Heilige Geest. Hij deelde deze overtuiging met een aantal medegelovigen en tijdens de jaarwisseling van 1900/1901 werd aan Parham op de bijbelschool die hij destijds had opgericht door een jonge zuster, een zekere Agnes Ozman, gevraagd om haar de handen op te leggen en terwijl hij dit deed begon zij opeens te spreken in tongen! De eerste persoon die in de twintigste eeuw in tongen sprak, meer dan zeventien eeuwen na het door vrouwen gedomineerde montanisme was dus opnieuw een vrouw! Reeds dit feit zou ons tot voorzichtigheid moeten stemmen gezien de uitspraken van Sha’ul [Paulus] hieromtrent (1 Kor 14:34-35). In de jaren 1902 en 1903 gebeurden nog enkele gevallen van het spreken in tongen, die bekend staan als de opwekking van Opeka in Kansas. William Seymour, één van de leerlingen van Parham, ging diens leer na voltooiing van de bijbelschool in een klein kerkje van de “Pentecost Church of Nazarene” aan de Azusastreet in Los Angeles verkondigen. Dit leidde echter tot een conflict met de moederkerk en uiteindelijk vormde de leer van het spreken in tongen de aanleiding tot een breuk tussen de heiligingsbeweging en de opkomende charismatische beweging. De Church of the Nazarene liet het voorvoegsel “Pentecost” vallen terwijl de afgescheiden groep zich voortaan juist wel “Pentecost Church” noemde en dus “Nazarene” wegliet. In 1906 sprak men opnieuw van een opwekking, de zogeheten “Azuza-opwekking”, want toen ervoeren de mensen massaal een doop in de Heilige Geest zoals zij dit noemden en begonnen allemaal in tongen te spreken. Er vonden allerlei genezingen plaats en velen kregen gezichten en profetieën. Maar dat was nog niet alles, want naast al die onverklaarbare manifestaties was ook het feit, dat nu ook de zusters in de opwekkingsbeweging voor het eerst leidinggevende functies kregen en zelfs mochten prediken een ingrijpende verandering in het toenmalige christendom! Vanuit de Azusastreet verspreidde zich de nieuwe beweging al gauw over de gehele wereld met de leer dat alléén degenen die in tongen spreken en dus gedoopt zijn in de Heilige Geest, wedergeboren christenen zijn, maar dat traditionele christenen die niet in tongen spreken blijkbaar niet vervuld zijn met de Heilige Geest en derhalve nog “in het vlees” zijn. Zij worden beschouwd als wereldse christenen. Deze leer verklaart dan ook de grote charismatische zendingsdrang naar de zogeheten “kerkmensen” toe. Op zich is er niets mis met het sterke verlangen om broeders en zusters, waarvan men het idee heeft dat zij de volle waarheid nog niet weten, daarvan proberen te overtuigen en hen deze aanvulling op hun geloofsleven door te geven. Dat doen wij uiteraard ook. Maar het moet wel gebaseerd zijn op het geschreven Woord van G’d en niet op allerlei gevoelens, spirituele ervaringen of openbaringen die in de Bijbel niet of onvoldoende verifieerbaar zijn. Vandaar het doel van deze uitgebreide bijbelstudie om deze vage, maar helaas in toenemende mate aanvaarde leerstellingen met behulp van G’ds Woord nauwkeurig te onderzoeken en te weerleggen. Zo zijn de charismatische opvattingen betreffende het spreken in tongen helaas gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de 35 verwijzingen naar deze tekengave, waarbij blijkbaar weinig rekening wordt gehouden met haar oorspronkelijke bedoeling: tot welzijn van allen (1 Kor 12:7) en als teken voor de Joden (1 Kor 1:22 en 14:22).

Tot zover Werner Stauder in een artikel.

Hier nog een interessante afstudeerscriptie  theologie uit 2008 van Erik Drenth:
https://staatgeschreven.nl/wp-content/uploads/2010/08/scriptie.pdf
Hij legt eerst uit, dat Paulus het onderscheid maakt tussen geest, ziel en lichaam (dat doet niet iedereen,  er zijn er die geest en ziel laten samenvallen).
Maar dat onderscheid is wel degelijk Bijbels,  Watchman Nee is daar ook sterk in.
Dan gaat het over het bestaan van “geexalteerde taal”, oftewel onverstaanbare klanken onder invloed van drugs of occultisme met een waarzeggend karakter,  spiritisme met stemmen van gene zijde en dat soort occult heidendom, wat  in het oude Griekenland bekend was, al ver voor Yeshua op aarde kwam.
Uit de mythologie kennen we de waarzegster, die bekend was als de Pythia bij Delphi, Plutarchus was een van de  priesters en beschrijft het verschijnsel; zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Pythia
Hier wordt voor occulte waarzeggerij het woord “profetie” gebruikt, terwijl in de Bijbel het woord profetie niets met opgezweepte brabbeltaal van doen heeft, maar het wordt in 1 Cor. 14:2,3  gedefinieerd als “elkaar vermanen, bemoedigen, stichten” met verstaanbare woorden.
Daartegenover staat “spreken in een vreemde taal” en dat is dan een bestaande taal, die vertaald moet worden.
In het heidendom heeft de waarzegster/profetes geen controle over  de demonische geest, die in door haar/hem heen spreekt, we zien zo’n voorbeeld in Hand.16:16-18, Paulus verbood die geest nog langer te spreken en het stopte.
Paulus spreekt liever 5 woorden vanuit zijn verstand dan 1000 in een onverstaanbare taal , aldus  1Cor .14:19 en dat , terwijl hij”toch meer dan allen anderen in vreemde talen spreekt”
Helaas legt de schrijver van deze scriptie de verwijzing van Paulus naar Jes. 28 uit als letterlijk “onverstaanbaar dronkemans gebrabbel”, dat zie ik in meer gevallen, om zo toch nog iets van “mystieke geheimtaal” te laten bestaan als optie.
Zie ipv daarvan mijn uitleg: een bestaande taal, die onverstaanbaar is voor de Hebreeuwstalige Joden; een taal dus waarin Israelieten de rust van JHWH, dwz Yeshua wordt verkondigd, uiteraard vertaald en wel.
Deze uitleg heb ik nog nergens gelezen, hoop dat er meer zijn, die dit zo kunnen begrijpen en dan blijft er niets over van de “tongentaal” dan een ingebeeld verzinsel of occulte besmetting.
Erik Drenth , de schrijver van deze scriptie, gaat dan verder met het aangeven, dat
“Acts 2 describes the Pentecost,
where tongues of fire come over the apostles, inspiring the apostles to speak in tongues they do not understand.”
Dat staat echter helemaal niet in Hand. 2, integendeel, in vs. 11 staat dat ieder in de eigen taal de apostelen over  de grote daden Gods hoorde spreken en dat deden de apostelen door de Geest geleid, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken .
Er staat  helemaal niet, dat de apostelen hun eigen toespraak niet verstonden!!
Verder probeert Erik het taalwonder in Hand. 2 te verbinden aan de verdeling van de taal in Gen. 11, toren van Babel. Verdeling van de eenheid van taal in Babel,  eenheid van taal op het tempelplein op Shawoeoth. Ok,  maar wat levert dat voor conclusie verder?

Erik  komt tot zijn eindconclusie op pg. 26 , stelt dat de “tongentaal” onder aan de lijst staat en profetie in de zin van “elkaar bemoedigen, vermanen en stichten” bovenaan.
Hij houdt de “tongentaal” wel staande helaas, omdat hij verwantschap ziet met het “occulte taal gebrabbel” in het heidendom als verschijnsel,  er wordt gewaarschuwd dat het als “gekte” wordt gezien  door een ongelovige toehoorder die binnen komt in de gemeente,  die het al eerder in het heidendom heeft waargenomen.
Dus ook Erik  ziet het als onvruchtbaar, beter profetie  praktiseren, dan komt een toehoorder tot geloof mogelijk.

Ik denk, dat  mijn uitleg, dat een toehoorder het  door elkaar praten in bestaande talen inderdaad kan associeren met de heidense wanorde van in extase brabbelende personen  een veel logischer verklaring is.
Wat moet iemand als Bijbelse gelovige met een “mystieke taal, die hij niet verstaat” ? Waarom zou onze hemelse Vader  zo tot ons spreken, via mystieke taal , die dan vertaald moeten worden, zodat we het dan als nog samen met de toehoorders ook nog kunnen gaan horen en verstaan ???
JHWH spreekt tot ons altijd in verstaanbare taal, dat is wat we zien in de hele Bijbel, via profeten, gewoon in het Hebreeuws en Aramees en Zijn Woord kunnen we lezen !

Mozes kreeg de Tora niet in “tongentaal”, maar op schrift in het Hebreeuws, iedereen begreep het.

Op pg. 52 komt Erik na een uitwijding over de ecclessia (gemeente)  opnieuw tot de conclusie, dat  de “heidense gekte” buiten de persoon om ging en dat Paulus daarentegen leert, dat dit niet het geval mag zijn met de “tongentaal”.
De op zich niet verstaanbare tongentaal moet toch door het verstand worden beheerst (hij legt niet uit hoe dan) en de tongentaal zou eenheid moeten brengen in de kerk, als tegenhanger van de  taalverdeling in Babel.
Ik heb van de “tongentaal” in Pinksterkerken niets dan treurnis gezien, als er al wat van vertaald wordt, zijn het algemene Bijbelse waarheden, die dus niet nog es “mystiek” aan ons behoeven te worden door gegeven, of erger, men blijkt demonisch bezeten en Godslasterende taal te spreken.

Tot zover de weergave met commentaar van genoemde afstudeerscriptie van Erik Drenth, zou hem graag es spreken, of hij er sinds 2008 verder mee is gekomen; heb hem een verzoek per mail gestuurd vandaag.
(Helaas na een week nog niets terug gehoord).

Zie verder  http://www.kennislink.nl/publicaties/spreken-in-tongen-trance-of-techniek

In dat artikel wordt er weinig over gelaten van de “tongentaal in deze tijd” en Bert Woudwijk wordt aangehaald als voorstander hiervan, wat bepaald geen aanbeveling is, gezien zijn ontwikkeling van evangelisch/pnksteren naar nu joods-orthodox, waarbij hij  Yeshua afwijst als valse Mashiach.

Conclusie: de brabbeltaal in charismatische kringen is in elk geval onBijbels, levert niets op dan verwarring en misleiding en derhalve  occult, niet uit JHWH, dus vanuit satan, om mensen het gevoel te geven, dat ze dichtbij JHWH staan met dat gebrabbel, terwijl het niet zo is.
Het taalwonder,  als spreken in vreemde talen over de grote daden Gods, is evangelieverkondiging (getuigenis) t.a.v. Joden, die Yeshua afwijzen en dat gaat nog steeds door, in bestaande talen dus.
Het taalwonder op de Pinksterdag was eenmalig, om duidelijk te maken, dat het evangelie wereldwijd is, dwars door alle talen heen.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Welke Geestesgave(n) heeft u en wat moeten we met “tongentaal” ???? Updates !

 1. Hallo Ben,

  Ik ben bijzonder blij met dit stuk. Hiermee leg je duidelijk uit wat ik steeds voelde als ik weer eens naast zo’n brabbelaar zat. Ik voelde dan een soort groeiende weerzin van binnen uit en voelde mij steeds ongemakkelijker worden en was blij als ik weer bij die persoon weg kon komen. Ik spreek zelf ook twee tongen, n.l. Engels en Duits. Plus Twents. En een ietsje Spaans en Japans. Daarna houdt het helemaal op.
  En het genezen dat iedereen dat moet kunnen, dat vond ik ook altijd eigenaardig. Het hoorde naar mijn gevoel een gave te zijn. En die heb ik zeer zeker niet.

  In elk geval erg bedankt voor je duidelijke artikel Ben!

  Shalom,

  Paul

  • Kleinigheidje nog. Ik begrijp dat je bedoelde dat niet iedereen altijd geneest als men daarvoor bidt, dat klopt ook, ik heb het meermaals gedaan. De Aarde zou ook erg vol zijn als iedereen geneest als iemand daarom bidt. Onze Vader weet wel wanneer er iemand wel of niet genezen moet worden en doet dat op Zijn tijd!

   Shalom,

   Paul

   • Hi Paul,
    Inderdaad, als mensen niet dood gingen, was de overbevolking gigantisch.
    Er zal dan ook een enorme inperking komen van het aantal mensen, als JHWH oordeelt, er blijft een “klein kuddeke” over van mensen, die oprecht Hem hebben gezocht en ziende op Yeshua de relatie met JHWH hebben willen aangaan.
    Dankzij Hem hebben we eeuwig leven en “we” is dan dat “kleine kuddeke”, de grote rest van de mensheid is verloren en blijft dan helaas in eigen keuze verloren.
    Onze hemelse Vader doet soms wonderen, soms dus, want als iedere gelovige altijd genas na gebed was dat geen wonder meer, maar normaal, structureel, er zouden dan geen zieke gelovigen meer bestaan.
    Je naamgenoot Paulus kende dat probleem ook, hij bad dat een “doorn in zijn vlees” zou worden weggenomen, maar het antwoord van onze hemelse Vader was: Mijn genade is u genoeg.
    Het kan zijn dat het hier om een ziekte ging, we lezen ook dat hij “met grote letters eigenhandig schreef” , mogelijk vanwege slechtziendheid en nergens, dat hij er van genezen zou zijn.
    Gods kracht wordt in menselijke zwakheid volbracht, maw door mensen met zwakheden, niet door volmaakte supermensen.
    Dat helpt ons om altijd op Hem te zien voor alles wat we nodig hebben, we leven als een diepzeeduiker met een luchtslang, als die verbinding er niet is of stuk gaat, leggen we direct het loodje.
    Shalom
    Ben
    Zie bijv. Nick Vujicic http://www.lifewithoutlimbs.org/ en Joni https://www.youtube.com/watch?v=VVXJ8GyLgt0 , zwaar gehandicapte christenen.

 2. Zie http://www.eomagazine.nl/magazine/editie-29/?ns_service=mail?ns_robot=partner-webpower&ns_mail_uid=83231&ns_mail_job=6900&ns_campaign=EO%20Magazine&category=eomagazine&po_source=email&ns_source=email&ns_mchannel=lifestyle&ns_linkname=Kan%20iedereen%20in%20tongen%20spreken#/5/spreken-in-tongen

  De EO is ook met dit onderwerp bezig, laat zich door Wilkin van der Kamp misleiden.
  Reageer aub onder die link ook even, heb ik op 1 april gedaan, maar dat moet eerst door de EO-moderatie.
  Shalom,
  Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

vier × een =