Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hoe herkennen we Yeshua in Sukkoth ?

De kern van het Loofhuttenfeest (Sukkkoth) is het besef, dat een mens totaal afhankelijk is van JHWH is de woestijn van het leven, precies zoals  Israel uit Egypte  werd verlost en door de woestijn op weg ging naar het Beloofde Land.

Ook JHWH Zelf woonde bij hen in de Tabernakel, de grote Sukka (tent, hut), ging voor het volk uit in de Sjechina (wolk van Zijn aanwezigheid) , die ook boven de ark met het verzoendeksel aanwezig was .

Nadat Israel gesetteld was (leuk woord in dit verband,   de Joden die in Judea/Samaria wonen nu worden”settlers” of “kolonisten” genoemd) in wat toen Kanaan heette, aan weerszijden van de Jordaan (!), verdween die mooie verhouding tussen JHWH en Zijn volk, na ups en downs .
Steeds meer kreeg het wetticisme de overhand, d.w.z. het houden van de Tora-regels zonder de genade te beseffen, die toch volop in de Tora aanwezig was via de symboliek van de offerdienst: het dier stierf ipv de zondaar en de mens werd door geloof  in de vergeving van JHWH behouden.
Door wettisch te leven of zelfs afgoden te gaan dienen, kwam de vloek van de Tora ipv de zegen en Israel werd verdeeld, ging in ballingschappen,  na Yeshua en de daarop volgende verwoesting van de tempel door de Romeinen (70 na Chr.) en heel Yerushalayim in 135 leek het gebeurt te zijn met Israel.
Het heidendom kreeg wereldwijd de overhand, ook in de RK kerk met een eigen idee van Yeshua, een verwesterde Jezus, zonder Tora en met veel antisemitisme.

Maar: in Handelingen 15:16,17 , waar we lezen over die zeer bijzondere,  door  JHWH (Ruach ha Kodesh/Heilige Geest) geleide vergadering, wordt de profetie uit Amos 9:11,12 aangehaald.

“Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut (sukka)van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, 17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.
18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.”

Die profetie is in Yeshua vervuld, Hij voorziet door Zijn dood en opstanding in de geloofsbasis van elk mens, die zijn vertrouwen op JHWH stelt, in alle tijden.
Hij  is onder ons komen “tabernakelen”  (Joh. 1:14) en verwijst naar “het huis met de vele woningen” in Joh. 14:2;  bij Hem zijn we “onderdak”, zijn we “thuis”.

In Joh.7:37 zien we hoe Yeshua het Loofhuttenfeest gebruikt om uit te leggen dat JHWH als de Heilige Geest in de gelovige zal wonen, als “stromen van levend water.

En bij JHWH mogen alle volken leren thuis te zijn, in het 1000 jarig rijk, waar ze leren Sukkoth te vieren, zie Zach. 14:16-19 en wie dat weigeren, eindigen zonder regen en zonder zegen.
De essentie van Sukkoth is dus: leven in de realiteit van innige afhankelijkheid van onze hemelse Vader, van de Koning der koningen, in gehoorzaamheid  aan Zijn Tora, inclusief uiteraard de Moadiem.
En dat alles is mogelijk dankzij Zijn offer in Yeshua, HIj droeg uit liefde voor ons de doodstraf, die ieder van ons verdient wegens de ongehoorzaamheid aan Zijn gebod, de samenvatting van de Tora: heb JHWH lief boven alles en de naaste als jezelf.

Shabbath shalom,
chaq Sukkoth sameach (gezegend Loofhuttenfeest), de 1e shabbath is ma. 28 sept., de 8e dag , slotshabbath, is op ma. 5 okt. en net als de weekshabbatten een gebod van JHWH om te vieren, dus gaan doen !

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

5 × 3 =