Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Rothschild: God is een illusie, wij regelen de boel !

De Bilderbergers.

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: augustus 1997) (Laatste bewerking: 2 augustus 2015)

(met dank overgenomen van http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm  )

De Bilderbergers zijn net als de Council in Foreigh Relations heimelijk bezig de wereldpolitiek te beïnvloeden. De eerste geheime ontmoeting had plaats van 29 tot 31 mei in het Hotel Bilderberg in Oosterbeek bij Arnhem en werd betaald door de Ford en Rockefeller Foundation. Als voorbereiding voor deze bijeenkomst was Prins Bernhard benaderd door de Poolse liberale schrijver en politieke filosoof J.H.Retinger, met zijn plan voor een Verenigd Europa en uiteindelijk een wereldregering. De prins der Nederlanden ging vervolgens met de plannen van Retinger naar Washington, waar hij de steun kreeg van generaal Walter Bedell Smith, de toenmalige directeur van de CIA die daar wel wat in zag. Aan de eerste bijeenkomst namen 67 personen deel uit Europa en Amerika waaronder vooraanstaande personen als David Rockefeller en leden van de Amerikaanse geheime dienst CIA. De binnenste cirkel bestaat uit zo’n honderd man/vrouw afkomstig uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, top-politici en de media. Bij de media gaat het om de kopstukken van de grote wereldpers waaronder de Financial Times, The Economist, Le Monde, De New York Times, de Wall Street Journal en Die Zeit. De media wordt wel de ‘conspiracy of silence’ genoemd.

image002

Tijdens een bijeenkomst van de Bilderbergers in Baden-Baden in juni 1991, opende David Rockefeller de vergadering met de woorden: ,,Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.” De mediapers, radio en televisie zijn in handen van de Elite die ook de politiek beheersen. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen.

Op de agenda in Baden-Baden stond de eenheid van Europa, een Europese munt en een centrale Europese bank. De bijeenkomsten zijn uitgegroeid tot internationale vergaderingen in Europa en Amerika. Alle nationale wetten moeten aan de internationale regels van de Elite worden aangepast. Zij vormen de macht achter de schermen, die bepalen wat goed is voor de Nieuwe Wereld Orde. Het verdrag van Rome (1957), dat leidde tot de Europese Economische Gemeenschap, kwam grotendeels vanuit de Bilderberg groep. Prins Bernhard heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in deze conferenties en Koningin Beatrix woonde de bijeenkomsten al dikwijls bij voordat zij koningin werd. Aanvankelijk was Prins Bernhard het enige permanente lid. Later zijn er vaste medewerkers aangesteld en is er een commissie die de bijeenkomsten voorbereidt en de gasten uitnodigt. Tijdens de Bilderberg conferenties zijn de veiligheidsmaatregelen zo streng dat naast politiepersoneel, dikwijls militairen worden ingezet. Officieel heet het dat de deelnemers op een informele wijze met elkaar spreken over allerlei wereldse vraagstukken zonder het storende oog van de pers die niet onder controle van de samenzweerders valt.

Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefent op overheden en het manipuleren hiervan. Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.
Dus hierbij een mededeling aan God:
Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

De Bilderbergers beweren zelf dat er tijdens hun vergaderingen nooit besluiten worden genomen en er slechts een vertrouwelijke gedachte-uitwisseling plaatsvindt. Maar de geheimzinnigheid, de strenge bewaking, de invloedrijke gasten waaronder Henry Kissinger, David Rockefeller, voormalig koningin Beatrix ( Tevens lid van de Maltezer Orde, een Rooms Katholieke occulte orde), George Soros en vertegenwoordigers van alle NWO-groepen en de CIA, maken duidelijk dat er wel iets meer aan de hand is. Soros is een van de rijkste mannen op aarde, die met geldspeculaties de economie van een land kan maken en breken.Ook de Amerikaanse ex-president Bill Clinton (alias Bilderberg Billy) is regelmatig van de partij.

image007

Bilderberg Bill Clinton

Clinton staat bekend als slaaf van de Illuminatie en hij is lid van de CFR en de Trilaterale Commissie. Hij werd door vrijmetselaars gerekruteerd vanwege zijn familiebanden met bepaalde samenzweerders. Zij gaven hem toen hij van school kwam een baan als assistent van senator J.William Fulbright in Arkansas. Zij schoolden hem aan de Georgetown Universiteit, een rooms onderwijsinstituut van de Jezuïeten. Dit stond onder leiding van professor Carrol J.Quigley, een bekend lid van de Illuminatie die hem de beginselen van “Het Plan” bijbracht. Na een studie in Engeland aan de Oxford Universiteit, waar hij verder werd ingewijd in de plannen van de samenzweerders, werd hij door zijn superieuren naar de Yale Universiteit gestuurd, waar hij rechten studeerde en waar hij lid werd van de super occulte Skull&Bones Orde.

Hij werd al op zijn 29e hoofd van het Departement van Justitie.Uiteindelijk werd hij gouverneur van de staat Arkansas met hulp van David Rockefeller senior. Vanaf die tijd noemde de Amerikaanse pers hem “Slick Willie”(gladde Willem) wegens zijn talent voor politiek bedrog, sluwheid en misleiding. Het waren de Bilderbergers die Clinton in Baden-Baden toestemming gaven een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap. George Bush senior was weliswaar hun grote favoriet, maar indien hij met zijn campagne mocht falen, dan hadden ze Clinton achter de hand. De Bilderbergers hebben veel te verbergen, anders zou men niet achter gesloten deuren vergaderen. Michael Howard schrijft in zijn boek “De Occulte samenzwering” dat op een bijeenkomst van de Bilderbergers in de woestijn van Arizona in 1976 ook 15 vertegenwoordigers van de Sovjet Unie deelnamen. Negen jaar later kwam Gorbatsjov aan de macht en maakte een einde aan de koele verhoudingen tussen Oost en West.

Margaret Thatcher heeft regelmatig blijk gegeven een grote tegenstander te zijn van Europese eenwording en een nieuwe wereldorde .In 1995 verklaarde zij in een interview met “The Spotlight” dat de plannen van de Globalisten nooit zullen slagen. Het waren de Bilderbergers die haar ten val brachten evenals John Major die ook niet instemde met de plannen voor een verenigd Europa en een nieuwe wereldorde.Thatcher verwierp in haar formele toespraak voor de Nationale Persclub in Washington de Europese Unie als een superstaat. ,,Ik verwerp de notie dat we werkelijk moeten ophouden onszelf te regeren”. Zij merkte op dat het verkeerd is één natie te scheppen uit zoveel landen met allemaal verschillende talen. ,,De Europese superstaat is een imperium en elk imperium gaat ten onder”.

Op de lijst van deelnemers aan de Bilderberg bijeenkomsten zijn naast de naam van de Nederlandse koningin Beatrix,(vaste gast) ook met regelmaat de namen van andere Nederlanders te vinden. Graag geziene gasten blijken onder meer Willem Alexander, de Hoop Scheffer-2003-2005-2008 ,Jeroen van der Veer, directeur van de Dutch Shell Group, 2003 -2004 –2005. Neelie Kroes, 2005-2008-2011. Ook Balkenende mocht al eens aanschuiven en op de bijeenkomst van 31 mei t/m 3 juni 2012 in het Westfields Marriott Hotel in Chantilly,Verenigde Staten zijn Rutte en Pechtold van de partij. Mark Rutte en prinses Beatrix waren ook van 11 tot 14 juni in het Oosterijkse Telfs-Buchen aanwezig bij de jaarlijkse Bilderberg-conferentie. Andere Nederlandse deelnemers aan de 63e aflevering waren bestuursvoorzitter Ben van Beurden van Shell, DNB-president Klaas Knot, Louise Fresco van Wageningen Universiteit en professor Victor Halberstadt.Ook Henry Kissinger behoorde zoals gebruikelijk tot de 140 deelnemers.

Ook een aantal grote bazen van internationale kranten en tijdschriften zijn regelmatig van de partij waaronder Nicolas Beytout, Le Figaro, Donald E. Graham van de Washington Post en Norman Pearlstine van Time International. Horen, zien en zwijgen, is het motto!

Op de Bilderberg vergadering van 2008 in het Marriott Hotel Chantilly (Virginia) zou een plan besproken zijn om ieder Amerikaan te voorzien van een microchip. Dat meldt de bekende Bilderberg onderzoeker ‘detective’ Jim Tucker, die al vaker met betrouwbare, uitgelekte informatie van eerdere Bilderberg-plannen naar buiten kwam. De microchip zou bedoeld zijn om een nieuwe vorm van opkomend terrorisme te bestrijden, nl. die gepleegd gaat worden door ‘blondharige’, blauwogige blanken’. Terroristische organisaties zouden westerlingen aan het rekruteren zijn, omdat deze totaal niet opvallen tussen de bevolking. Om de implantatie van de chip aanvaardbaar te maken, zouden de Amerikanen gewezen worden op de voordelen in het geval van bijvoorbeeld een ongeluk. Medici zouden onmiddellijk alle relevante medische informatie over de gewonde persoon kunnen aflezen uit de geïmplanteerde chip. In 2005 besloten de Bilderbergers dat de olieprijs moest stijgen van amper 40 dollar naar 105 dollar eind 2008. John Tucker kwam destijds ook met deze informatie. Tijdens deze top in Chantilly waren ook beide Amerikaanse presidentskandidaten, Barack Hussein Obama (Barry Soetoero) en John McCain, aanwezig. Besloten werd dat de elite Obama had uitgekozen om de volgende president te worden .In 2012 werd Chantilly opnieuw uitgekozen voor de conferentie, waar Obama en zijn opponent Mitt Romney aan deelnamen. Ook toen viel de keus opnieuw op Obama.

Tijdens de Bilderberg vergadering in Griekenland in 2009 werd besloten om de wereld bloot te stellen aan een verkorte, maar ernstige Depressie, zodat uit de chaos die hieruit zal ontstaan, een nieuw systeem kan worden geïntroduceerd, dat onder leiding zal staan van een man, die een bovennatuurlijke wijsheid zal bezitten, waardoor hij voor alle problemen in de wereld een fantastische oplossing zal lijken te hebben.

In 2006 probeerde Alex Jones, een kritisch en onafhankelijk journalist, bij de conferentie in Ottawa te komen. Bij de Amerikaans-Canadese grens werd hij tegengehouden en gearresteerd. Vijftien uur lang werd hij verhoord en bedreigd, alleen omdat hij op weg was naar de conferentie. Uiteindelijk slaagde hij er in, samen met de James (Jim)  Tucker, het Brookstreet Hotel in Ottawa te bereiken waar de wereldelite zich verzamelde. Hierover is een film gemaakt onder de titel Endgame. Jim Tucker heeft een imposant boek geschreven over de Bilderberg conferenties van de afgelopen veertig jaar. In 2008 toen Alex Jones opnieuw probeerde de Bilderberg conferentie te bezoeken, werd hij door beveiligingspersoneel hardhandig verwijderd. Dit is onder andere te zien in zijn film The Obama Deception. Daaruit blijkt ook dat de regering Obama volledig uit politici bestaat afkomstig uit Wall Street. Niemand van hen is afkomstig uit de olie industrie, de defensie industrie, niemand uit de technologie sector, uit de zware industrie of de auto industrie, niemand die kleinere bedrijven vertegenwoordigt, niemand. Allen komen uit Wall Street en zijn vertegenwoordigers van de Amerikaanse financiële oligarchie.

James Tucker, één van de onderzoeksjournalisten die al jaren inside-informatie naar buiten brengen over de vergaderingen en plannen van de Bilderbergers, schrijft dat de machtselite bezig is met de uitvoering van een plan dat al vele jaren in voorbereiding is en moet uitmonden in een wereldregering, en tevens  de invoering van een nieuwe wereld-munteenheid.  Het opheffen van alle huidige munteenheden is al lange tijd een hoofddoelstelling van de Bilderbergers, die deze maatregel zien als een cruciale stap naar de vorming van een één-wereld-regering. De munteenheid van een land is een symbool van onafhankelijkheid en soevereiniteit. De Bilderbergers willen de wereld daarom gaan opdelen in 10 regio’s, zodat de wereld gemakkelijk te besturen zal zijn.  Als de wereldregio’s eenmaal gecreëerd zijn, moet de Verenigde Naties als een wereldregering gaan functioneren en de Algemene Vergadering als het wereldparlement. Bilderberg zal daarbij fungeren als de wereld schaduwregering, de échte machthebbers, die de VN zullen dicteren wat te doen.

De opdeling van de wereld in 10 regio’s lijkt niet zo ver meer weg te zijn. Het experiment met de eerste regio, Europa, wordt als een groot succes beschouwd, en dient als voorbeeld van hoe ook de 9 andere regio’s moeten gaan samengesmolten.De 10 regio’s zien er onder voorbehoud als volgt uit.

image004

 1. De Noord Amerikaanse Unie
 2. De Zuid Amerikaanse Unie
 3. De Europese Unie
 4. De Afrikaanse Unie
 5. De Russische Federatie
 6. De Arabische (Moslim) Federatie (incl. het Islamitische Indonesië, dat echter mogelijk onder de Aziatische Unie zal vallen)
 7. De Aziatische Unie
 8. China
 9. Japan / Zuid Korea (/Filippijnen?)
 10. De Pacifische Unie / Oceanië (Australië, Nieuw Zeeland, Pacific) Dit is nog niet de definitieve versie.

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt geleerd dat de hele wereld uiteindelijk ten prooi zal vallen aan een één-wereldregering, dat onder leiding zal staan van één systeem.In Openbaring 17 wordt gesproken over de 10 laatste koningen, die in de laatste fase vlak voor de terugkeer van de Here Jezus op aarde, hun macht aan het ’Beest’zullen geven. Deze profetie vertoont opvallend veel overeenkomsten met de visie van de ‘Club van Rome’. Op 17 september 1973 publiceerde deze Club een rapport, waarin letterlijk werd gesproken van de verdeling van de wereld in 10 regio’s, die net als in de Bijbel frapant genoeg eveeneens ‘koninkrijken’ werden genoemd.

De Cubaanse leider Fidel Castro zei op 19 augustus 2010 dat de Bilderbergers de mensheid naar een nucleaire holocaust leiden. Volgens Castro is “Hitler” het beest, gecreëerd door hen die vandaag deelnemen aan de bijeenkomsten van de Bilderberg club. ,,De samenzwering heeft de muziekzender MTV in het leven geroepen als perfecte machine voor hersenspoeling om de jeugd te verleiden tot hedonisme en ongeremde comsumptie” aldus Castro. In een gesprek met de Litouwse schrijver Daniël Estulin  noemde hij de voormalige Al Qaeda leider Osama bin Laden een agent van de CIA.Volgens Castro zouden documenten die in augustus 2010 door de klokkenluiderswebsite Wikileaks op internet zijn gezet, dit bevestigen. ,,Elke keer als Bush angst wilde opwekken en een grote toespraak ging houden, dook Bin Laden op met een verhaal waarmee hij de mensen bang maakte. Bush had nooit gebrek aan de steun van Bin Laden.Hij was een ondergeschikte” zo zei Castro. Ook anderen beweren dat Bin Laden een CIA agent is geweest onder de naam Tim Osman. Hij op 2 mei 2011 in opdracht van Barack Hussein Obama, uit de weg zijn geruimd tijdens een operatie met Navy SEALs in de Pakistaanse stad Abbottabad.

Miljardair en Bilderberg-ingewijde Kevin Trudeau heeft tijdens een radio/tv-interview met Alex Jones gezegd, dat de machtselite van de wereld en de Bilderbergers vinden dat ‘tweederde van de mensheid van de planeet moet verdwijnen’.  Trudeau zegt dat het grootste deel van de elite gelooft, dat ze genetisch superieur zijn aan de rest van de wereldbevolking. De Elite gelooft dat er twee klassen mensen op Aarde zijn: de heersende elite, en de ‘werkers’. Het eliteschap wordt niet alleen noodzakelijke bepaald door geld of macht, maar ook door genetische afkomst.

In 2011 vond de Bilderbergconferentie plaats in de Zwitserse plaats St.Moritz. Voordat deze conferentie op 9 juni 2011 van start ging, riep Dominiqu Bättig lid van de (Zwitserse Burgerpartij) in het Zwitserse parlement de federaleautoriteiten op om Henry Kissinger op te pakken als oorlogsmisdadiger. In zijn boek Het proces tegen Henry Kissinger bespreekt auteur Christopher Hitchens verschillende documenten die aantonen hoe Kissinger persoonlijk goedkeuring gaf voor bombardementen waarbij duizenden burgerslachtoffers vielen.Ook zijn er documenten waarin Kissinger als verantwoordelijke kan worden aangewezen voor het gebruik van het uiterst giftige dioxine-gif ‘Agent Orange’, dat als ‘ontbladeringsmiddel’, met miljoenen tonnen over de Vietnamese, Cambodjaanse, Laotiaanse en Thaise jungle werd uitgestrooid. Het voormalige hoofd van de Neurenbergprocessen die na de Tweede Wereldoorlog verschillende Nazi’s berechtte, de Amerikaans generaal Telford Taylor, verklaarde dat Kissinger zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden.

Ondanks de strikte geheimhouding zijn belangrijke delen van de Bilderberg agenda 2011 naar buiten gekomen. Zo schrijft AFP Journalist Jim Tucker dat de volgende onderwerpen op de agenda zijn geweest: de stijging van de olieprijzen; de door Amerika geleidde oorlog in Libië onder de vlag van de NAVO; de verdere ontwikkelingen van de Arabische ‘Lente’ met als doel destabilisatie; de (in)stabiliteit van de Euro; maar ook het bestrijden van alternatieve media door het wettelijk regelen van internetcensuur. Hierbij een volledig overzicht van deelnemers op de Bilderberg conferentie in Zwitserland 2011.

De Bilderbergconferentie van 2012 vond van 31 mei tot 3 juni, plaats in het Westfields Marriott Hotel in Chantilly, Virginia met ruim honderdvijftig deelnemers. Onder de aanwezigen was EU clown Herman van Rompuy. Hij en zijn medeglobalisten willen er voor zorgen dat niets de oprichting van de Nieuwe Wereld Orde in de weg zal staan. Van Rompuy en consorten zijn druk bezig de allerlaatste restjes vrijheid, soevereiniteit, democratie en zelfbeschikkingsrecht van de landen in Europa te vernietigen zodat alle macht in Brussel wordt geconcentreerd. Voorzitter van de Bilderberg Groep is de Fransman Henri de Castries, bestuursvoorzitter van AXA, de grootste levensverzekeringsmaatschappij van Europa. Hij is de opvolger van Bilderberger Etienne Davignon, die ook lid is van de Trilaterale Commissie en voorzitter van Europa’s machtigste lobbygroep voor de multinationals, de European Round Table of Industrialists. Opvallend was de afwezigheid van David Rockefeller, de eerste keer sinds vele jaren. Onder de Nederlandse aanwezigen waren Bilderberg Neeli Kroes, Mark Rutte, Alexander Pechtold van D66 en koningin Beatrix. Uiteraard was ook Henry Kissinger weer van de partij. De Illuminatie puppets van de internatonale media hadden zoals altijd, weer niets over deze conferentie te melden. Al het ‘nieuws’ dat wel naar buiten komt is gefabriceerd en heeft niets met de werkelijheid van doen.

De Bilderbergconferentie van 2014 vond van 28 tot 31 mei plaats in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Maar liefst zeven Nederlanders waren op deze bijeenkomst uitgenodigd. Naast trouwe gast Beatrix waren aanwezig PvdA-leider Samsom, minister Schippers (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ben van Beurden (Shell), Victor Halberstadt (professor aan de Universiteit Leiden), Paul Scheffer (professor aan de Universiteit van Tilburg) en bankier Gerrit Zalm. De volledige gastenlijst is hier te bekijken. Dat de PvdA al jaren een instrument is waarmee de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van ons volk stap voor stap wordt vernietigd, mag inmiddels wel duidelijk zijn. De aanwezigheid van de super arrogante Samson op deze conferentie bevestigt dat nog maar eens. Samsom zal in de toekomst nog nadrukkelijker als trekpop van de Bilderberg kliek gaan dienen.

Volgens Daniel Estulin is de ‘Bilderberg-club’ het ‘allergeheimste genootschap dat er bestaat’. Invloedrijke leiders besturen de wereld zonder dat iemand het merkt. De Bilderbergers leiden volgens Estulin de centrale banken en hebben de macht om geldvoorraden, rentepercentages en goudprijzen te bepalen. Gedreven door macht en geldhonger laten zij het geld door de zakenwereld heen en weer stromen en tappen miljarden dollars voor zichzelf af. In zijn boek: “TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction” verwoordt Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en non-conformistische rebellen uitroeit. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie worden ingezet om de mensheid te controleren en manipuleren.

De inhoud van het boek is gebaseerd op het zogenaamde witboek van de Bilderberg Conferentie. Het is een soort handleiding wat zij van plan zijn met het huidige wereldbestel en de wereldbevolking. Estulin kreeg dit document in handen nadat het naar buiten was gesmokkeld door een insider. Wanneer deze psychopaten hun zin krijgen dan ziet het er niet best uit voor de wereldbevolking. Men praat over een “post human world”, een wereld na de mensheid. Volgens Estulin zal de Elite de mensheid dwingen om samen te hokken in getto’s in megasteden, zodat het gemakkelijker wordt om ze op te ruimen. Ze hopen op deze manier de mensheid te vernietigen op een manier waarbij de planeet en de infrastructuur niet al te veel schade zullen oplopen. Estulin denkt dat de manier die ze zullen kiezen de hongerdood is. Het is een relatief “schone” manier van doden en het laat de aarde zelf volkomen intact en klaar voor het te vestigen paradijs van de elite. Maar zover komt het allemaal niet. De Elite kliek houdt namelijk geen rekening van de God van de Bijbel. Het is niet zo dat de geschiedenis der mensheid hiermee eindigt. Wel is het zo dat de wereld zo door en door verdorven is dat een radicaal herstel nodig is. Er zal gerechtigheid komen. De Elite waande zich heer en meester en meenden de macht voor altijd in handen te hebben. Ze hebben geen rekening willen houden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. God heeft een rechtszaak tegen hen aangespannen.

Jesaja zegt: Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen (Jesaja 13:6-7-8-9).

 

Er zal een tijd aanbreken van ‘weeën’ die onder meer zullen bestaan uit oorlogen, geruchten van oorlogen, natuurrampen, en tekenen aan de hemel. De echte weeën komen pas als de Toorn van het Lam losbreekt. Het gaat om een wereldwijde moeilijke tijd, een tijd van loutering, beproeving en van verdrukking, de allerlaatste periode vóórdat de Here Jezus op aarde terugkeert. Net zoals barensweeën steeds heviger worden en uiteindelijk tot de bevalling leiden, zo nemen ook Gods gerichten in intensiteit toe tot de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde aanvang neemt. De gerichten zullen de Elite en de ongelovige mensheid als een ‘dief in de nacht overvallen’.

De nieuwe Franse president Francois Hollande is net als zijn voorganger Sarkozy ook een Bilderberger en een toegewijd globalist. Eenieder die denkt dat de overwinning van Hollande op Sarkozy een enorme dreiging zal doen uitgaan richting de EU, die samen met de Rothschild IMF en Goldman Sachs de opzettelijk gecreërde schuldencrisis maximaal uitbuit voor haar eigen politieke agenda, komt bedrogen uit.Hollande is namelijk gewoon een van de levende creaties van de elite en een enthousiaste pro EU superstaat globalist. Hij was tevens voorstander van het Verdrag van Maastricht (1992), het document waarin de introductie van de euro als munteenheid werd benadrukt, dit was weer letterlijk overgenomen uit een Bilderberg blauwdruk uit 1955. Hollande was ook voorstander van de Europese Grondwet in 2005.

Hij was ook een voormalig helper van de laatste socialistische president in Frankrijk, Francois Mitterand, een 33ste  graad vrijmetselaar die ervoor heeft gezorgd dat de piramide aan het Louvre werd gebouwd met 666 glaspanelen (wie 666 dient, dient het duister). Samen met de Duitse Bondskanselier & Bohemian Grove bezoeker Helmut Kohl, stond Mitterand aan de wieg van het Verdrag van Maastricht. Ondanks alle illusies en deceptie die de media verspreidt, dat Hollande een dreiging zou vormen voor de politieke EU agenda 21, zal Hollande niet meer blijken te zijn dan een slaafse uitvoerder van de elite, die de middenklasse middels belasting naar de verdommenis zal helpen, terwijl hij de Franse nationale soevereiniteit zal offeren op het altaar van de EU superstaat. Bron:PrisonPlanet.com

Terug naar: Inhoud

Navigeer naar andere artikelen

20 Responses to Rothschild: God is een illusie, wij regelen de boel !

 1. Op 26 oktober 2015 @ 23:36 schreef Voorbijganger

  Beantwoorden

  Die Rotshild roept herinnieringen op aan Nebukadnezar: 29 Na verloop van twaalf maanden, toen hij aan het wandelen was
  op het koninklijk paleis in Babel,
  30 nam de koning het woord en zeide: Is dit niet het grote Babel,
  dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte
  mijner macht en tot eer mijner majesteit?
  31 Nog was dat woord in des konings mond, toen er een stem
  nederklonk uit de hemel: U wordt aangezegd, o koning Nebukadnessar:
  het koningschap is van u geweken,
  32 men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf
  is bij het gedierte des velds; gras zal men u te eten geven als
  aan de runderen; en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat
  gij erkent, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap
  der mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

  Zal geen enkel medelijden hebben met dit elitetuig als God ook met hen gaat afrekenen: Lukas 6 24 Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw vertroosting
  reeds.
  25 Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren.
  En de woorden van Jezus Christus worden altijd verhoord want Hij is God zelf.

  • Hi VBJ,
   Inderdaad, dezelfde hoogmoed.
   Mbt. habakuk.nu: blijkbaar zijn daar alle reacties zonder nadere toelichting van de redactie gewist en is reageren daar niet meer mogelijk.
   Weet jij daar de reden van?
   Ik ben er al enige tijd geblokkeerd, zoals bekend, voor de 4e keer. Merkwaardige gang van zaken daar. Heeft wellicht te maken met het conflict rond de nieuwe direkteur?
   Shalom,
   Ben

 2. Op 27 oktober 2015 @ 12:04 schreef Voorbijganger

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  heb geen idee waarom reageren niet meer mogelijk is. Hoop dat reaguurder Kirsten nog eens van zich laat horen, ik las dat graag.

  VBG

  • Hi VBJ,
   Hoogst waarschijnlijk het nieuwe beleid van de nieuwe directeur, gesteund door de bemiddelingscie. met Gert Jan Segers er in , CU.
   Tel uit je winst, hoofdredacteur Gert Jan onder curatele, zo lijkt het.
   Maar goed, welkom hier om te reageren op de artikelen, die beduidend verder gaan dan politiek correct geneuzel.
   Shalom
   Ben

 3. Op 28 oktober 2015 @ 14:04 schreef Voorbijganger

  Beantwoorden

  Heb even bij Gert Jan Segers het standpunt van de CU gelezen inzake de vluchtelingen. Uiteraard het barmhartige samaritaan verhaal. En een verwijzing naar het OT. Zelf geloof ik dat de site mede is gesloten vanwege mijn scherpe commentaar op de gang van zaklen. Zo schreef ik: de Here Jezus heeft geleerd dat wij onze naasten moeten liefhebben als onszelven. Niet meer als onszelven. En ook dat Hij nooit van ons Christenen heeft gevraagd om ons te laten plunderen want daar komt dat liefhebben CU 2.0 straks op neer.
  Bovendien betaalde de Barmhartige Samaritaan alle kosten voor de genezing zelf. Niet van de tempelbelasting. Wil je een juiste vergelijking maken dan is het zelfs zo in 2015 dat een CU-er op straat in elkaar wordt geslagen, bijvoorbeeld de heer Slob of Voordewind, en dan door een IS strijder, die hier is binnegekomen als ‘vlcuhteling’ wordt opgevangen en naar het ziekenhuis wordt gestuurd waarbij de IS vluchteling alle kosten betaald. Ver gezocht? Toch klopt de vergelijking in elk opzicht:) Helaas voor de CU ziek ik het vooralsnog niet gebeuren.
  Shalom Ben!

 4. Interessant. Een scherp commentaar? Welke mag dat dan wel niet zijn. Van een VBJ, op Habakuk? Nooit gelezen. Als dit dezelfde VBJ is, dan roept ie hier wel hele andere dingen als daar. 180 Graden omgeslagen. Apart.

  En dan: “Hoop dat reaguurder Kirsten nog eens van zich laat horen, ik las dat graag. VBG”

  Is dit dezelfde man die zo in de clinch met K lag, haar kinderachtig bejegende en haar betichtte van het hanteren van aliassen en het uitslaan van bepaalde taal?

  En nu likken bij meneer Ben Kok. Tja, hoe christelijk is christelijk, is toch steeds meer de vraag naarmate we dieper in de eindtijd zitten. Ziet steeds meer van dit soort draaikonterij.

  • Hi Xandra,
   Als er iets is, wat ik veracht, dan is dat wel geslijm, dus maak je niet ongerust en onthoud je van dat soort praatjes, want dat is dan de laatste keer.
   En verder heb ik zeker 3 jaar op habakuk.nu gelezen en geschreven, ben er 4 keer geblokkeerd, waarbij ik de laatste keer ook zelf heb bedankt, wegens de politiek correcte redactie en het onbeschrijfelijk stomme geleuter van de meeste reaguurders.
   Met oogkleppen voor en het kwezelachtige geschrijf van ene W/lelie, die hier geen ruimte krijgt.
   Ook die doordrammer over “de kerken zijn Efraim”, ene Henk, zie ik hier niet komen, want die zit zo tussen oogkleppen, dat ik daar niet naar ga luisteren.
   Een aantal is welkom hier met het voordeel van de twijfel en Kirsten is een van de weinigen, die ik hier een aanwinst zou vinden.
   Shabbath shalom
   Ben

 5. Op 30 oktober 2015 @ 00:44 schreef Voorbijganger

  Beantwoorden

  Eene Xandra schrijft dus dat ze nooit commentaar heeft gezien van VBJ maar hoe weet ze dan dat die VBJ 180graden zou zijn omgedraaid?
  En ik blijf erbij dat Kirsten goede commentaren schreef en alleen daarom vind ik het jammer dat habakuk.nu de reacties heeft gewist. Anders zou ene xandra ook zien dat ik niet 180 graden ben omgedraaid in mijn opvattingen over de tsunami aan zogenaamde vluchtelingen. Ik acht de toestroom een zwaar onderschat gevaar voor de komende jaren en heb genoeg cijfers gezien en reeds beschreven criminaliteit in de ons omringende landen om vast te stellen dat de opvattingen van habakuk, met name scriba Plaisier, volkomen buiten de werkelijkheid staan en willen geloven in een Evangelie van zogenaamde barmhartigheid en waar Plaisier Mw Merkel een ‘engel’ noemt.
  habakuk.nu is , met een variant op Wilders bekende uitspraak, een nep site…en hier ernstiger aangezien elke Christen weet dat Satan ook is een engel des lichts…en dat door hem geinspireerde volk meent een Evangelisch licht te brengen in een tijd die misschien wel het best kan worden gekarakteriseerd als een soort generale voor de Jongste Dag?
  Shalom Ben

 6. Wat je al dan niet naar waarheid schrijft moet je voor jezelf verantwoorden VBJ, niet mijn probleem. Maar absoluut het jouwe.

  De reacties zijn niet weg. Zijn allemaal nog te bekijken via ‘cache’
  Dus ze staan er allemaal nog van jou VBJ. Leuk, he?

  Die draai van 180 graden, is dus nog zichtbaar. :-)

 7. Op 31 oktober 2015 @ 02:10 schreef Voorbijganger

  Beantwoorden

  Xandra de reakties zijn wel weggehaald. Ze staan blijkbaar nog in uw cache. Heb geen flauw idee wie VBJ is op habakuk.nu maar dat is niet Voorbijganger, ondergetekende dus. Is ook nooit een persoon geweest met die nikcname op habakuk.nu. Een draai van 180 graden heeft blijkbaar alleen in uw bewustzijn plaatsgevonden. Van meet af aan heb ik mij als Christen verzet tegen de verschrikkelijke tsunami van moslims. Ik moet die gasten niet, laat ze lekker in hun eigen land land blijven. Ik verbeeld me ook niet dat ik ze zou kunnen bekeren en heb ook niet een of ander barmhartigheids syndroom zoals Plaisier. Ik heb in de jaren negentig genoeg ellende gehad met een Poolse asielzoekerster wier vriendje later voor de KGB bleek te werken. Meer kan ik daar niet over vertellen. Het enige wat me interresseerde op habakuk.nu waren de reacties van Kirsten nadat ik een keer via surfen en linken op habakuk.nu terecht kwam. De rest van de reaguurders waren in mijn nuchtere ogen nagenoeg rijp voor de psych en de een bleek nog vromer dan de ander. Prachtig allemaal die Christelijke meelwormen maar ik denk dat ze Nederland als vrij land moedwillig onder de vreselijke invloed brengen van de duivelse islam. Met al hun gewauwel. Ben blij voor de vele argeloze Protestantse Christenen dat de site nu in opspraak is geraakt zodat wie ook maar 1 gram hersenen over heeft een heel ander Licht hopelijk ziet branden. Het wordt wel een beetje tijd nietwaar xandra na 2000 jaar Christelijke zending?!
  Ben je kan wachten tot het bekende ons, ‘xandra’ zal geen link sturen, die is er namelijk niet meer. Shalom!

  • Hi Voorbijganger,
   Op habakuk.nu was wel degelijk een VBJ, (Voorbijganger Jan), het hield allemaal niet over, dat gaf ik ter plekke en hier wel vaker aan.
   We zien wel of Xandra nog reageert met die “cache”.
   Maar daar wil ik het bij laten, want doorgaan op habakuk.nu is niet het onderwerp van bovenstaand artikel.
   Graag daar verder inhoudelijke reacties op, het onderwerp van wereldwijde manipulatie via de NWO overstijgt mijlen hoog de habakuk.nu onzin.
   Dus ik zie uit naar meer wijsheid op dat punt.
   Shalom
   Ben

 8. Op 31 oktober 2015 @ 15:30 schreef Voorbijganger

  Beantwoorden

  Nou dan is het raadsel ( voor mij i.i.g.) opgelost. Ben zo kort op habakuk.nu geweest dat ik enen VBJ nooit heb gezien of overheen heb gelezen. Ik ben dat niet geweest. Ik begrijp nu xandra ook wel die blijkbaar een ( en gelukkig) een verschil ziet ( 180 graden) van voorbijganger van hbkk en voorbijganger van ty. Ik laat het heirbij en zal me inderdaad beperken tot de topics Ben!
  Kon helaas vanmiddag niet komen naar Amersfoort. Misschien een komende keer?

 9. Op 1 november 2015 @ 10:11 schreef Voorbijganger

  Beantwoorden

  Beste Ben,
  heb geen enkele illusie over de NWO:
  http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/opa-bush-werkte-aan-n-hitler-amerika-en-de-nwo/

  Of zoals in dit video fragment:

  https://www.youtube.com/watch?v=7a9Syi12RJo

  Wat betreft privacy is mijn voorstel dat u een soort ‘chat knop’ introduceert op de site voor gedachtenwissel die niet publiek hoeft te zijn? Dus dat iemand op die knop drukkend een reaktie kan geven wat niet wordt gepubliceerd maar slechts voor u is bedoeld ? Mijn privacy is my om zekere reden zeer lief!

  Met vr.gr. en shalom,

  Voorbijganger
  ( en zeker niet ene ‘VBJ’ van habakuk.nu )

  • Dag Voorbijganger,
   Iedereen reageert altijd op onze site voor mij alleen zichtbaar; pas als ik de reactie doorlaat, wordt hij voor iedereen zichtbaar.
   Meestal gaan reacties meteen door, soms worden zeurkousen of JHWH-lasterende onzinschrijvers genegeerd en blijven onleesbaar.
   Dus met die privacy zit het al lang altijd goed.
   En verder kan men per mail reageren, zie onder http://tora-yeshua.nl/contact/ of per telefoon, wat altijd prive is.
   Waar ik meer op zit te wachten , zijn Bijbelse gelovigen, die Woord en daad samenvoegen en Tora-Yeshua gemeente willen zijn.
   Anoniem kennis verzamelen is niet anders dan christen-lijke consument zijn en dat schiet niet op; al heeft men alle kennis , die er maar te verzamelen valt, dan nog blijft met los van JHWH als die niet toegepast wordt.
   Staat n.b. in 1 Cor 13, alleen de liefde blijft en wat liefde is lees je in Joh. 14:21 “wie Mijn geboden (Tora) heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft.”

   Shalom
   Ben

 10. Mp Gods no masters. Power to the people. Stand Up!! ALL TOGETHER!!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*