Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Zeer omstreden Israelvisie van Mark Kinzer ook bij Chr. v. Israel e.a. ondersteund

Wat is deze visie van Kinzer ?

(zie de links van video’s van zijn toespraken onderaan dit artikel )
Ik ben maar es gaan luisteren naar hem, heb een lezing en een workshop mee gemaakt  op 9 nov.en 2 dagen later een studiedag voor predikanten bij Chr.v. Israel, Nijkerk, waar hij de hele dag sprak en om het zeker te weten nog een ochtend in Amsterdam bij de studenten van het Baptistenseminarie, 13 nov.
Helaas geen enkele “messiaanse voorganger” gezien op geen van de 3 bijeenkomsten, blijkbaar ziet men in de ca. 40 zgn. “messiaanse gemeentes” de noodzaak niet in om een Yeshua belijdende rabbijn  met een invloed als die van Kinzer en zijn gedachtengoed te leren kennen.
Het is immers de vraag, of die leer kosher is of niet.
Bovendien heb ik zijn boek gekocht en gelezen: Post-missionary messianic judaism met als ondertitel “redefining Christian  Engagement with the Jewish People” van 2005 en later zijn laatste boek: “searching her own mystery”.
Waarom ondersteunen de hieronder genoemde organisaties hem ? De antwoorden staan in dit artikel, onder “mijn conclusie”  na de inleiding.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

Themadag  9 nov. Veenendaal, georganiseerd door  http://julesisaacstichting.org/activiteiten/  met als drijvende krachten Jeroen Bol en Robert Bezemer.

Volgens de organisatoren: grote theologische vragen rond de relatie van de Kerk met Israël / het Joodse volk.
Beslist een aanrader voor wie een beetje theologie niet schuwt. Het nummer bevat onder meer een artikel van Henk Bakker  (Bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme ) over het belang van de theologie van dr. Mark Kinzer en een interview met Kinzer door Jeroen Bol (baptist). Dit themanummer is los te bestellen op
http://www.soteria.nl/huidigejaargang/index.html

Edjan Westerman, PKN voorganger, bestuurslid bij TJC II  (http://www.tjcii.nl/   met Anton de Ruiter en Rene Leitner, beiden ook aanwezig, dus het voltallige bestuur van TJC II)  was ook betrokken bij het ondersteunen van de lezing van Kinzer in Veenendaal, 100% eens, zie  boek van Westerman  http://www.messiasleren.nl/het-boek/

Het boek roept volgens de schrijver op om de weg van de God van Israël opnieuw te leren lezen en daagt de hele christelijke geloofsgemeenschap uit tot een herbezinning op het eigen zicht op Gods wegen. Tegelijk biedt het één doorlopend verhaal waarin God, Israël, de Messias, de volken, de weg door de eeuwen van héél het volk Israël en de wegen van de christelijke kerk onderweg naar Gods toekomst samengebracht zijn.
Het gaat om een bijbels-theologisch boek dat binnen het kader van een ‘nieuw’ canoniek verhaal tegelijk systematisch theologische vragen aan de orde stelt.
Tenslotte is het ook een heel concrete oproep tot omkeren en omdenken op allerlei terreinen van christelijk denken en leven in de ontmoeting met de God van Israël, zijn Messias en zijn volk.

Mijn reactie daarop:
Het past uiteraard helemaal bij de visie van  Toward Jerusalem Council  II, zie      http://tjcii.org/about-us/  , men wil de lijn  “weg van Jeruzalem” omkeren in “terug naar Jeruzalem” .
Da’s mooi, maar het lijkt er op , dat men net als in het verleden doorslaat: weg van Jeruzalem in antisemitisme naar “terug naar Jeruzalem in blinde verering, uit een terechte grote behoefte om wat goed te maken”.
Die begrijpelijke behoefte, vanuit terecht gevoel van schuld, mag echter niet leiden tot een verkwanselen van de Bijbelse waarheid, het moet er om blijven gaan wat de Bijbel leert over het Joodse volk, behoudenis, Torapraktijk, niet-Joodse gelovigen e.d. en bovenal Wie JHWH is en hoe Hij ons in  Yeshua verschijnt.

___________________________________________________________________

De organisatie vermeldt verder:  ook het septembernummer van Israël en de Kerk, tijdschrift  van Chr. v Israel voor bijbelse bezinning en toerusting besteedt aandacht aan de lezingen die Mark Kinzer komt geven. Behalve op de themadag spreekt dr. Kinzer ook op de studiedag voor predikanten, die Christenen voor Israël 11 november in Nijkerk organiseert. Israël en de Kerk wordt vier maal per jaar uitgegeven en is in een heel nieuw en mooi jasje gegoten. Het abonnement op dit waardevolle en boeiende kwartaalblad over alles wat de relatie Kerk en Israël aangaat, is gratis. Meer informatie daarover vindt u op www.christenenvoorisrael.nl/israelendekerk/.

De Oogst besteedt er in september een paginagroot artikel aan. In oktober verschijnt in De Oogst bovendien een uitgebreid interview met Mark Kinzer. Daarin licht hij de thema’s toe waarover hij 9 november hoopt te spreken. Een deel van dit interview kunt u nu al lezen op onze website http://julesisaacstichting.org/. Op onze website vindt u ook een artikel met meer achtergrondinformatie over deze spraakmakende theoloog, die gerekend wordt tot één van de belangrijkste Messiaans Joodse theologen van dit moment wereldwijd.

Op  http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/artikelen/Mulder_Searching-Her-Own-Mystery.php  lezen we een grondige analyse van het gedachtengoed van Mark Kinzer , vrnl. positief van toon, kritische kanttekeningen maken is er niet bij.

Mijn conclusie:

Samenvattend is mijn indruk, na de 3 genoemde lezingen en het boek:  een slim verhaal om zo goed mogelijk zonder conflicten samen door  1 deur te kunnen, waarbij er dan bewust over essentiele Bijbelse zaken vaag wordt gedaan en waar het meer over Israel gaat dan over Yeshua.
Jeroen Bol op mijn vraag, of hij ook boeken kent, waarin de foute Joden (George Soros, Rothschild, Rockefeller e.d.) worden benoemd en een plek krijgen of juist niet in Israel als uitverkoren volk :” niet mee bezig houden, gevaarlijk terrein”.
Erger nog, Jeroen  vond  de waarheid niet zinvol,  op zoek zijn naar meer kennis was beter, zonder de waarheid dan echt vast te stellen; confrontatie vanwege de waarheid moeten we vermijden.
Kees de Vreugd, PKN voorganger, Chr. v Israel,  schrok helemaal van die gedachte, dan zit je midden in het antisemitisme, over foute Joden mag je niet over geinformeerd worden.
Die krampachtige angst voor eerlijk onderzoek naar wat dan ook verbaast me zeer, je mag niet aan het “ideaalbeeld van Israel” komen, wat men in deze kringen graag koestert.
Dat is zeer onverstandig, want het gaat immers niet om het volk Israel, maar om JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob (Israel) en de leer van Mark Kinzer lijkt dat bijna om te draaien.

Mark Kinzer leert: “het Joodse volk en de christenheid hebben elk een eigen plek in Gods Koninkrijk, respecteer dat.
Yeshua is als Mashiach per definitie altijd aanwezig in het Joodse volk, ook waar ze Hem niet zien of erkennen; Hij is de Koning van Israel, het hart en dat geldt voor het hele volk, slecht en goed door elkaar.
Joden, die Yeshua als Mashiach afwijzen, zijn volgens Mark niet verloren, hij komt dan met een “verborgen aanwezig zijn van Yeshua ha Mashiach” in de Joodse traditie en daardoor is er een  zgn.  “unrecognized mediation“, dwz. zonder Yeshua te aanvaarden , zelfs bij een bewust afwijzen van Hem, is Hij toch aanwezig en beschikbaar in Zijn Middelaarschap tussen JHWH en de mens.”
Maar toen ik hem vroeg of alle Joden dan altijd automatisch behouden zijn, gaf hij toch als antwoord, dat weliswaar de meerderheid van de Joden inderdaad behouden is (al dan niet via aanvaarden of afwijzen van Yeshua (!!)), maar dat er mogelijk ook niet behouden zijn.
Zie over deze misleiding de mening van de  IAMCS, een grote Yeshua-belijdende organisatie, die er terecht afstand van neemt.
http://storage.cloversites.com/iamcs/documents/UnrecognizedMediation.pdf

Ook rabbijn Loren Jacobs van een andere Yeshua-belijdende organisatie, de MJA, neemt afstand van de leer van Mark Kinzer, zie http://www.shema.com/very-serious-problems-with-the-union-of-messianic-jewish-congregations-216/

Mark Kinzer leert verder het volgende:
Yeshua is de Koning van Israel en omdat Yeshua in de kerk is, moet Israel in de kerk centraal staan en zijn.
De Tora is alleen voor Israel bedoeld en de 10 geboden zijn een onderdeel daarvan, dus ook niet voor de kerk verplicht. Maar als je de goede principes van de Tora wil overnemen, mag dat wel, hoeft echter zeker niet.
Alleen de 4 zaken uit Hand. 15:19-21 , die uit Lev. 18 en 19 komen, zijn van belang en in vs. 21 staat niet, dat je dan de rest van de Tora moet leren praktiseren.
Vers 21 zou niet wijzen op nader Tora-onderwijs en ontdekken van de praktijk, maar het benadrukt, dat je in de Tora desgewenst kunt controleren , dat die 4 zaken ook echt in de Tora staan.
De kerk is een soort uitbreiding van Israel volgens Mark, heeft geen verplichting tot Tora-praktijk, kan derhalve doen wat ze wil en kan leren van Israel hoe je moet leven.
Hij heeft het over een “bilaterale ecclesiologie” in hfdst 4 van zijn boek nader uitgewerkt, waar in  Israel en de kerk als 2 entiteiten functioneren, maar waarin het toch vooral om Israel gaat als leidinggevende.
Wat dan m.n. heel merkwaardig blijft, is het feit dat Yeshua vooral de Koning van Israel is en Israel de koning van de kerk lijkt te zijn, waarbij de kerk tot niets verplicht is, dan om in Yeshua  Israel als superieur te zien.
En ook heel vreemd, dat er dan kennelijk 1 Koninkrijk is, met aparte wetten voor beide groepen. Klopt niets van.

Tenslotte heb ik zijn website gevonden: http://www.markkinzer.com/  en daar zijn laatste boek besteld, via internet al meteen te lezen: “Searching her own mystery” , over de band van de kerk (dat is dan de RK kerk,voor Mark “de” kerk) met het Jodendom.
Ik kom daar nog op terug, maar na wat ik gehoord en gelezen heb, voorspelt  de conclusie na lezing niet veel goeds.

Mark zit in een overleggroep met het Vaticaan en heeft er de nodige banden mee, zie
http://julesisaacstichting.org/nostra-aetate-en-de-reparatie-van-de-theologie/

Kortom, Mark Kinzer is de ideale theoloog voor de mensen, die denken in de sfeer van Chr.v Israel , Bart Repko, Jan Willem van der Hoeven c.s., waar de liefde voor Israel blind maakt.
Waar beweert wordt, dat ” we als buitenstaanders het volk Israel niet het evangelie hoeven te brengen, want Israelieten horen al bij JHWH”  ,  stellingname van Willen Ouweneel/Lody vd Kamp in  hun gezamenlijke boek: “joden en christenen”

Op http://roshpinaproject.com/2010/01/01/serious-questions-for-mark-kinzer/  is men ook  terecht bezorgd over de visie van Kinzer; zie de reacties daar, m.n. over de bedenkelijke gedachte  “het nee van Israel tegen Yeshua is juist een kiezen voor Hem”.

Zie verder de kanttekeningen bij Kinzer van  o.a. Michel Brown en  David Chernoff op
http://christinprophecy.org/articles/messianic-judaism/  , nalv. zijn boek, wat ik heb gekocht tijdens de samenkomsten:
Post-Missionary Messianic Judaism, subtitled: “Redefining Christian Engagement with the Jewish People.”
Samengevat in het volgende citaat op die site:

“In his book, Dr. Kinzer makes a sharp break with Evangelical Christianity.
He downplays the need for personal acceptance of the Gospel, and he emphasizes the need to embrace more aspects of Rabbinical Judaism. He seems to be driven by a desire to gain the acceptance of Messianic Judaism by Orthodox Judaism. Accordingly, he argues for the evangelization of Jews to be put on the back burner while efforts are made to gain acceptance among the Orthodox Jews.” –
See more at: http://christinprophecy.org/articles/messianic-judaism/#sthash.fzVhA2Jw.dpuf

Deze kritiek van  Brown/Chernoff is precies wat ik ook bij al die samenkomsten aanvoelde, maar het vraagt de nodige overdenking om die kritiek onder woorden te brengen, het is in feite een sluwe, subtiele misleiding.
Nogal ondoordacht van Chr. v Israel en  Bol/Bezemer om Mark Kinzer zonder enige waarschuwing hier “los te laten”.
Zoals genoemd zit TJC II met Anton de Ruiter (voorheen lange tijd een van de coordinatoren van Bnei Avram, Amersfoort ) ook in dit circuit, kritiek lees je nergens, het is “Israel, Israel, Israel etc.”
En dat in de m.i. bedenkelijke verbondenheid van TJC II met de RK kerk, een kerk, waarvan we toch  met de dag meer kwalijks weten.
Verder behoort het “Helsinki – consultation” tot zijn fanclub, Mark is mede-voorzitter, het is een overleg met gelovigen uit  Rooms Katholieke, protestantse,  en Joodse (zowel orthodox als  Yeshua-belijdend) hoek, w.o. ook 7e dag Adv., Russisch orthodox.
zie http://helsinkiconsultation.squarespace.com/  het lijkt op een soort “oecumenisch samengaan van christenen en Joden”
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1106451/25126838/1404043387950/NetherlandsFINAL.pdf?token=lAAKd4JBAy%2F3M0Hw4eThPl30ICk%3D

Mark Kinzer was juni 2014 ook in Nederland bij de EH te Ede, zie de inhoud op
http://helsinkiconsultation.squarespace.com/netherlands/

Ook Peres heeft nauwe banden met het Vaticaan, zie http://tora-yeshua.nl/2013/09/fotoimpressie-bezoek-peres-in-de-portugese-synagoge-amsterdam/

De invloed en leer van Mark Kinzer gaat ver, te ver, pas er voor op en weet de onBijbelse aspecten te weerleggen !
Iemand vroeg hoe Mark   tot aanvaarding van Yeshua was gekomen: het antwoord was vaag, het ging om een soort “herkenning van Yeshua binnen de Joodse traditie”, maar geen woord over “zondebesef, eigen verlorenheid, redding alleen in Yeshua, persoonlijke bekering”.
In een interview met het ND geeft Mark duidelijk aan , wat “bekering” voor hem betekent en in zijn  lezing vr. 13 nov. in op het Baptistenseminarie te A’dam gaf hij aan, dat hij het woord “bekering” liever niet gebruikt voor Joden die Yeshua aanvaarden.
Citaat ND :” ‘Ik besloot om een verbintenis aan te gaan met God, wiens aanwezigheid voor mij reëel was geworden. Jezus was deel van het pakket. Pas veel later werd ik ook verliefd op Jezus.’
Niets over zondebesef, zonde belijden, aanvaarden van Yeshua als Degene, die voor hem de doodstraf draagt, dat is inderdaad geen bekering, maar dat hebben Joden ook niet nodig volgens Mark; Petrus dacht er anders over in zijn toespraak op Shawoeoth, Hand. 2
En dat snap ik achteraf heel goed, dat speelt  blijkbaar geen rol bij Mark, het gaat allemaal om een  “bipolaire ecclesia” , een soort  oecumenisch samenwerking tussen Joden en christendom met Israel in de hoofdrol.
Dat lijkt me teveel op de NWO lijnen, waarin ook Israel met vele Vrijmetselaars in de leiding mee speelt en waarin Rothschild, Soros en Rockefeller ook geen onbekenden zijn en waarin de Peres-Vaticaan vriendschap een aspect is.

Tijdens de 3e bijeenkomst in A’dam vertelde Mark, dat hij al 14 jaar intensief met de RK kerk in gesprek was via een overleggroep en dat er groeiende steun is van de RK kerk voor de Yeshua-belijdende Joden, zoals hij dan wel te verstaan.
Van geheim naar informeel  overleg, binnenkort officieel en dat is volgens hem geweldig, hij ziet het als een grote prestatie daar  aan meegewerkt te hebben.
De videoopnames  van deze samenkomst zouden binnenkort te zien zijn op de site van het Baptistenseminarium, http://www.baptisten.nl/seminarium , ik zal de exacte link vermelden , zodra dat bekend is.
Hoogst merkwaardig is daarbij, dat Mark bij de vraag over “behoudenis” opmerkte, dat hij voor de camera erg voorzichtig moest zijn en ook , dat hij mij persoonlijk als enige vooraf verzocht, om geen vragen te stellen, want ik was “very outspoken”.
Ik antwoordde, dat ik maandag tijdens de lezingen geen enkele vraag had gesteld, woensdag slechts 1 en alleen in de workshop op maandag, die voor vragen bedoeld was, 2 vragen.
Mark heeft een visie, ziet het als een enorm succes, zeker wegens genoemde RK-waardering en hoort liever geen kritiek op zijn speeltje, wat door de NWO als kadootje wordt omarmd.
Nederland slikt het wel, gezien de “geest”, die heerst in RK, PKN, Chr.v.Israel  c.s., of zijn er nog mensen wakker hier, die zelf nadenken en  apologetisch de misleiding van Kinzer weerleggen ? Graag hieronder dan aub.

Het lijkt me verstandig om het op de woorden van de Joodse Simon bar Jona (Petrus) te houden in Hand. 4:12 , die hij sprak tot het Sanhedrin (leidinggevende raad van 71 rabbijnen) :
“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere Naam  (die van Yeshua ha Mashiach) aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: hartelijk welkom om uw reactie hieronder te geven, ik hoor graag of er meer mensen deze dwaalleer onderkennen of er juist helemaal positief over zijn, zoals tot op heden iedereen in Nederland.
In de USA is wel kritiek, zie de links in het artikel , daar kennen ze Kinzer al langer.

PS2: zie http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/dr_mark_s_kinzer_rabbijn_die_yeshua_belijdt_1_956164
Helaas  wordt in dit RD verslag helemaal  de RD theologie ingevuld en worden er geen kritische vragen gesteld; Kinzer praat hier graag in mee blijkbaar en komt niet met zijn dogma, dat “Yeshua al in de synagoge aanwezig is en dat Joden daarmee al behouden zijn , ook als ze Yeshua afwijzen als Mashiach”.
Het RD neemt graag het idee over, dat christenen geen enkele Tora-verplichting hebben, Kinzer bevestigt dat. En verder maakt de RD verslaggever de hoogst kwalijke opmerking, dat “het vieren van moadiem e.d. niet bijdraagt tot behoudenis”, terwijl hij weten kan, dat niemand in de “messiaanse gemeentes” dit van mening is of leert.

PS3  toespraken Kinzer op audio en video, dan kunt u het zelf beluisteren.

http://julesisaacstichting.org/activiteiten/   met alle audioopnames van de 3 dagen, waarop Kinzer hier was en van de  laatste dag, de vrijdag op het Baptistenseminarium, staan hier de video.

Navigeer naar andere artikelen

7 Responses to Zeer omstreden Israelvisie van Mark Kinzer ook bij Chr. v. Israel e.a. ondersteund

 1. Op 14 november 2015 @ 23:32 schreef Fred Hendrich

  Beantwoorden

  Shalom Ben Kok,
  Bedankt voor het artikel, zien we na de Rapture-theorie (die van de Jezuïeten komt) nu deze theorie van de New world order. En wordt die omarmt door christen voor Israel?
  Voor mij staat vast zoals je al zegt dat de behoudenis is door het geloof in Yeshua HaMashiach en terug naar de Thora en inzettingen en spijswetten.
  Ben door ouders opgevoed in de Baptistenkerk maar kon me niet vinden in dat de sjabbat zou zijn vervangen door de zondag.
  Vaak mag je geen kritiek hebben op foute joden zoals soros enz. er bestaat het gevaar dat we dan onze joodse broeders voor de kop stoten en er wordt dan de verwijzing gemaakt dat Juda de wortel is en de bijbel getrouwe christen geënt zijn
  op de olijfboom. Maar moeten wij ook niet alles onderzoeken en behoudt het goede.
  Ik zie uit naar je antwoord
  Lees graag al je artikelen.
  Shalom and many blessings in Yeshua HaMasiach our Saviour
  Gr Fred Hendrich

  • Hi Fred,
   De Tenach is duidelijk genoeg, het volk Israel ging diverse keren in ballingschap wegens hun ontrouw aan JHWH en overtreden van de Tora, het was vooraf door Mozes al gezegd, dat het zo zou gaan.
   Dus onzin om het volk Israel zo op te hemelen, gezien de vele foute Israelieten; net als bij elk volk is het rijp en groen, goed en slecht, behouden en niet-behouden, koren en onkruid door elkaar.
   Met waardering voor hun taak, nl de Bijbel en Yeshua in de wereld gebracht en ook ziende op het “overblijfsel” van oprechte Israelieten, de “7000” die de knie niet voor Baal hebben gebogen, helaas een minderheid binnen een Israel, ook weer zoals bij elk volk.
   Dus ja, het goede behouden (Bijbel, Yeshua, rest van Yeshua-belijdende Joden) en de anderen het evangelie brengen.
   Shalom, hoor graag of je onze samenkomsten kunt bezoeken,
   Ben

 2. Op 15 november 2015 @ 10:57 schreef Ineke van veen

  Beantwoorden

  Graag wil ik u een vraag stellen:

  Er wordt beweerd dat West Jeruzalem tot Israël behoort en Oost Jeruzalem bij Palestina. Maar sommigen zeiden tegen mij dat dat niet waar is. Maar Jeruzalem behoort geheel tot Israël. Waar staat dat in de bijbel?

 3. Op 15 november 2015 @ 18:40 schreef Fred Hendrich

  Beantwoorden

  Shalom Ben Kok,
  Bedankt voor je antwoord helaas is Amersfoort ver weg van eindhoven.
  Bezoek nu op sjabbat Thora groep Limburg
  Maar mag graag jouw artikelen lezen en leer er ook van.
  Binnen onze kleine gemeente vullen we elkaar goed aan.
  Maar misschien wie weet zien we elkaar eens.
  Shalom
  Gr Fred

 4. Op 24 november 2015 @ 22:01 schreef s van Hoeve

  Beantwoorden

  Heb maar geduld broeders tot de komst van de Landman, En wat zal de theologie dan beschaamd afdruipen als deHeer een punt zet achter de genade voor deze heidenwereld zet.En de ogen opent van Zijn eigen uitverkoren volk ; zo prachtig uitgebeeld in de geschiedenis van Jozef, 14 hdst. lang, maar helaas hier heeft onze theologie geen weet van; Met als kern tekst; Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen; dit staat spoedig weer te gebeuren Gen45:1

  • Dag S.van Hoeve,
   Ik zie “zeelandnet” in het adres, mag ik vragen of je hebt opgemerkt dat we van jan. t/m aug 2015 samenkomsten in Goes hadden, die helaas zijn gestopt wegens gebrek aan belangstelling?
   Zie http://tora-yeshua.nl/2015/07/gemeenteraad-middelburg-kerken-synagoge-verantwoordelijk-voor-islamisering/
   Mbt. je opmerking: de theologie van de kerken houdt zich niet of nauwelijks met de wederkomst bezig,zo verdwaald is men, in RK, PKN, maar ook in synagoges en in evangelische kerken.
   Bij onze Tora-Yeshua samenkomsten is dat punt regelmatig aan de orde, Jozef en zijn broers is een mooi beeld van de wederkomst en dat past ook prima in het verhaal van deze Joodse jongen.
   Yeshua is zeer bekend in Israel, maar wordt afgewezen als de Mashiach door de grote meerderheid en de schok zal groot zijn, zie Zach. 12:10
   Overigens zal de schok wereldwijd groot zijn, want in alle volken is het % Bijbelse gelovigen iets tussen de 1 en 10 procent, de rest “gelooft het wel” (lauw, koud noch heet), is atheist, agnost, hangt een vorm van heidendom aan, zoals de islam o.a.
   NB: dit beeld van Jozef en zijn broers mag zeker niet leiden tot “alle Israelieten zijn behouden omdat ze kinderen van Abraham zijn” (Matth. 3);Joh. de Doper , volgens Yeshua de grootste onder de profeten, stelt duidelijk, dat dit niet zo is en ook Yeshua zegt dat in Joh. 8:44
   Volgens Petrus in Hand. 4:12 is ook de Israelieten “geen andere Naam gegeven, dan die van Yeshua, door Wie wij behouden moeten worden.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*