Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De wereld volgens 99% van de mensen en volgens Bijbelse profetie

Wie ben ik en waar gaat mijn leven naar toe, eindigend in de dood of er door heen en wat dan?
Die vraag is al zo oud als de mensheid en degenen, die de Schepper hebben leren kennen , te weten JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob door Zijn genade in Yeshua geopenbaard, hebben daar een antwoord op.
Want de antwoorden los daarvan zijn al afgevallen , die zijn waardeloos gebleken. Er is nl. geen enkele religie of levensvisie, die het prachtige antwoord van de Bijbel overtreft of zelfs maar in de buurt komt.
Niet 1 openbaart de Schepper, die mens wordt en voor ons rechtvaardigheid en genade openbaart.
In de alternatieven is dood gewoon dood, of er is een totaal onbewijsbare reïncarnatie om door te leven in een volgend leven als een dier of nieuw mens, zgn. nieuwe kansen om dan nog in het “nirvana” op te gaan.
Een gesprekspartner, goed opgeleid, goede vriend, houdt het op ” een grijze massa van mensen en ideeën, die voort kabbelt naar een onbekend einde” , wat hij slechts observeert als meegesleepte buitenstaander.
Anderen  zeiden: “ik weet er weinig van en dat wil ik graag zo houden”.
Een ouderling van de Geref. Gemeente zei me zeer recent: wij kennen de waarheid en hebben geen behoefte aan verder zoeken naar waarheid, die is te lezen bij de kerkvaders en de belijdenisgeschriften.
Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereformeerde_Gemeenten
Deze GerGem denominatie bestaat nog maar sinds een paar eeuwen, vanaf de reformatie/Dordtse synode 1618 en dan diverse splitsingen verder werd de Gergem waarheid vast gesteld, na afscheiding Cock 1834 en na de doleantie , Kuijper 1886 komt er ergens zo’n ultiem waarheid moment.
Dus vanaf toen nog geen 150 jaar en dan blijkt, dat er toch nog wel onderling verschil in de GerGem waarheid is tussen de diverse predikanten, zie bovenstaande link en is dan minder absoluut, dan voorgesteld werd.
Hun waarheid is doorspekt met RK misleiding vanaf de 4e eeuw, specifiek gemaakt eind 19e eeuw en niet met buitenstaanders bespreekbaar, zo bleek me in dat gesprek met de scriba (ouderling) maar ook in diverse andere gesprekken met leden van de GerGem.
Schokkend, geen enkele bewogenheid met de andersdenkende mens, als je  niet in ons patroon past, hebben we verder geen boodschap aan je, we doen niets om jou als andersdenkende, dus verloren mens, tot enige verandering te helpen komen.
Bij sommige GerGem kerken is het nog erger, daar wacht men op het moment dat God de mens bekeert, terwijl de Bijbel net het omgekeerde leert: JHWH doet er alles aan om ons te laten zien , dat wij ons moeten bekeren , Yeshua aanvaarden en verbonden als een rank aan de Wijnstok met Hem leven.
Van de rest van de kerken word je ook niet vrolijk, het zijn allemaal sektes, die hun eigen waarheid ofwel krampachtig vasthouden of wel laten verlijeren tot vrijzinnigheid en beiden lopen steeds verder leeg qua aantal leden.
Of men gaat op de Pinkstergemeente-toer: veel emotie, occulte “tongentaal”, weinig Bijbelkennis en de waarheid is wat de voorganger/oudsten bepalen.
Hoogst opmerkelijk in al die gevallen: men is nergens oprecht geïnteresseerd in meer waarheid en het beter leren kennen van JHWH en Zijn Tora en Zijn genade in Yeshua, wat Hij zegt doet er slechts toe zover het de mens uitkomt.
Helaas heb ik die zelfde geest van eigenwijsheid boven alles ook moeten constateren in een aantal Pinkster- en evangeliegemeentes e.d.

Van het Jodendom in de diverse orthodoxe en vrijzinnigere versies worden we ook niet vrolijk, omdat ze nog steeds voor 99%  Yeshua als de Mashiach afwijzen, heel tragisch.
Er zijn zelfs rabbijnen, die stellen dat de Tora alleen voor de Joden is en dat niet-Joden, die de Tora houden, de doodstraf moeten krijgen en de Talmoed is zeer negatief over Yeshua en zijn volgelingen.
Lichtpunt: de ca. 400.000 Yeshua-belijdende Joden, die er wereldwijd zouden zijn (op de totaal 15 miljoen Joden).
Maar als we die zgn. “messiaanse gemeentes”  leren kennen, worden we ook niet onverdeeld vrolijk, want hoewel men zich dan wel op de juiste bron baseert, Tenach en NT, op de  hele Bijbel dus  in het originele Hebreeuws, Aramees en Grieks, ontstaat er een ander probleem.
Lezen over JHWH en Zijn bedoeling met ons is 1 ding, maar dat dan ook goed willen begrijpen en praktiseren blijkt voor de meesten ook hier weer een brug te ver,  men doet wat “in deze tijd pas” of “gewenst” is door de mens zelf, als het even kan.
Terwijl Yeshua in Joh. 14:21 toch heel duidelijk is: “wie Mijn geboden (Tora) heeft en ze bewaart (praktijk), die is het die Mij liefheeft”.
Dat laatste is heiliging, zonder welke niemand JHWH zal zien ! (Hebr. 12:14)

Waar loopt het hier dan weer spaak?
-vieringen los van de Tora, zoals Chanoeka en Purim.
-genoemd vrijblijvendheid, zo van ” je mag wel shabbath e.d. vieren, maar het hoeft niet,”
-men blijft hangen in het vieren van de Moadim (feesttijden van JHWH), shabbath, kosher eten, maar zoekt het dan verder  in Joodse cultuur en orthodoxe gebruiken, die niet in de Tora geboden zijn.
-het ontbreekt vaak aan een eerlijk verlangen de gevonden waarheid uit te bouwen , open te staan voor alle vragen, die er kunnen zijn en daar een Bijbels antwoord op willen zoeken.
-geen moed om “de duisternis te ontmaskeren”, zoals ons in Efeze 5:11-13  geboden wordt; daarbij valt te denken aan de islamisering en andere afgoderij, NWO, klimaatreligie, orthodox Jodendom waarin men Yeshua afwijst als valse mashiach, RK kerk , valse oecumene zoals de PKN e.d., Pinkstergemeentes met de nodige misleiding etc.
-geen of weinig bewogenheid met de grote meerderheid van mensen om ons heen, die zonder verlangen of kennis van JHWH leven en verloren zijn, tot ze tot bekering komen.
-de onderlinge gezelligheid is vaak hoofdzaak, daarom geen confrontatie met wat dan ook en zo is “het zout der aarde” smakeloos geworden  (Matth. 5:13-16) en het ” licht der wereld” nog maar zwak zichtbaar.
-geen verlangen naar een Bijbelse gemeentestructuur, vrouwen eigenen zich geestelijk gezag toe over de gemeente in sommige gevallen, gescheiden mannen eveneens, terwijl 1 Timotheus 2 en 3 dat uitdrukkelijk verbieden.
-men viert op eigen gezette tijden avondmaal, terwijl men heel goed weet, dat deze herhaling van Pesach onBijbels is,

-verder zijn er de nodige verschillen in de uitleg van de Bijbelse profetie aangaande de eindtijd,  in alle kerken, zoals:
*preterisme, dus  alle profetie is al vervuld in de eerste eeuw na Chr.
* eerdere opname van wat men dan “de gemeente” noemt ( alleen de christenen van na de opstanding van Yeshua tot dat die veronderstelde opname plaats vindt; het volk Israel speelt in dat verhaal geen rol, blijft achter op aarde tot later.
*Yeshua  komt terug op de Olijfberg, eerst worden de doden opgewekt, die op Hem vertrouwend ontslapen zijn en dan de gelovigen in Hem op dat moment, 1 Thess.4:13-18
De gemeente bestaat  in die optiek uit alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot de laatste bij de genoemde komst van JHWH in de gestalte van Yeshua.

Van uit het NWO denken is de volgende lijn gaande:
-orthodox Jodendom wijst Yeshua af als valse mashiach, zij verwachten een superJood, een echte tzadik (rechtvaardige, die de Tora optimaal houdt) en die de tempel  herbouwt, vrede op aarde sticht en Israel leidinggevend in de wereld maakt.
-vanuit de islam verwacht men de Mahdi, die de islam tot wereldreligie maakt; daarbij worden alle andersdenkenden vernietigd, met behulp van Isa, die als de Jezus van de kerken wordt gezien en met Zijn hulp worden alle christenen gedood.
(je reinste onzin natuurlijk en bovendien is de Isa in de koran een totaal ander figuur dan Yeshua in de Bijbel)
-het christendom is al vanaf de 1e eeuw aan het verloederen in verdeeldheid en misleiding  en dat is nu zover, dat de RK kerk en de PKN belijden dat de “allah uit de koran” dezelfde is als JHWH in de Bijbel, de onzin ten top, zie op deze site de nodige artikelen daarover.

Het wordt dus goed mogelijk, dat deze 3 monotheïstische religies zich in een gezamenlijke “messias” gaan herkennen, de antichrist dus.
De wereld is rijp voor zo’n wereldleider, de herbouw van een interreligieus heiligdom als de 3e tempel is al langer in gesprek en de grote meerderheid zal zich er door laten misleiden.

Het “nieuwe normaal” van tegenwoordig is, dat we blijkbaar in “de tijden van Noach” leven, waarin mensen in hun hart slechts kwaadaardig (“boos”) dachten en handelden, (Gen.6:5-8).
Het goede nieuws is, dat juist in zo’n tijd de wederkomst van Yeshua is, dus moeten we deze tekenen des tijds goed onderkennen en zover  de narigheid niet te veranderen is (helaas is dat erg vaak het geval, in toenemende mate) ,  moeten we er mee leren leven.
En op reageren vanuit onze relatie met JHWH, die in en om ons is, als we tenminste in die verbondenheid hebben leren leven.
Want dat is heiliging, zo te leven, vanuit de Torapraktijk, op basis van een welbegrepen bekering als fundament, groeiend naar de openbaring van JHWH in Yeshua door de inwoning van JHWH als de Heilige Geest.

Shabbath shalom

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

2 × vijf =