Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Israel am chai, Israel zal leven! Maar…….welk Israel?

Ik liep recent een paar keer te demonstreren met de Tora-Yeshua vlag om mijn schouders, die kun je zien op de voorpagina van deze site, links boven en daarop is het hart van het Joodse geloof afgebeeld: de 7 armige kandelaar, menorah genaamd en die staat voor het Licht, wat JHWH is, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
Hij gaf ons de Tora, zodat we weten waar we vandaan komen en naar toegaan en ook hoe we onderweg moeten leven, wat Hij ons ook laat zien in Zijn menselijke verschijning als Yeshua (Jezus), dus daarom staan de letters “Tora Yeshua” in het Licht van de 7 lampen van de menora.
Op het fundament, wat de kandelaar draagt, staat de Naam van JHWH in Hebreeuwse letters, jod he waf he.
Dat is een prima vlag om te demonstreren waar het om gaat in het leven en zeker ook bij het huidige conflict in het M.O. , want de oplossing van dit conflict ligt in het aanvaarden van Yeshua ha Mashiach  als de enige weg tot de Vader, JHWH.
Dat bleek ook uit de reacties van de mensen, die ik sprak bij dat demonstreren, want als ik dan zei dat de oplossing voor het conflict rond Gaza  eenvoudig en 100% afdoende is , nl. door Yeshua te aanvaarden en te gaan volgen, dan was men het er vaak wel mee eens, alleen “zou dat nooit gebeuren”, omdat beide partijen Yeshua niet als de Mashiach willen aanvaarden.

Gelukkig zullen er uiteindelijk wel veel Joden Yeshua als de Mashiach gaan begrijpen, lees maar es het Bijbelboek Ezechiel (lees vanaf hfdst. 36 ), waar de profeet het tekortschieten van Israel als Gods voorbeeldvolk benoemt en dat daarom  Israel is verdreven en in ballingschap is geraakt als straf op het niet oprecht naleven van de Tora, na vele waarschuwingen van JHWH door de profeten.
JHWH maakt Israel grote verwijten, voerde Israel  in ballingschap, maar belooft herstel , wat Hij bewerkt als men tot bekering komt en de Tora navolgt en na de komst van Yeshua  Hem aanvaardt als de levende Tora.

Ballingschap kwam helaas vaker voor, steeds als gevolg van ongehoorzaamheid aan de Tora en gebrek aan vertrouwen op JHWH, met steeds beloofd herstel: https://www.theologie.nl/ballingschap-verstrooiing/

Bij de laatste ballingschap werden de Joden verstrooid over de hele aarde, na verwoesting van de tempel en de stad Yerusahalyim door de Romeinen, kort na de komst van Yeshua als de Mashiach, de levende Tora.
Tienduizenden Joden aanvaardden Hem, de grote meerderheid deed dat niet en daarmee zei men ook, dat men op eigen orthodoxe en/of eigen wijze het geloofsleven wilde invullen, met de nodige afwijking en misleiding van de originele bedoeling van JHWH.
Yeshua was de Klokkenluider bij uitstek en veel meer dan dat, Hij verscheen als  JHWH in mensengestalte, die  Zelf vaststelde ter plekke hoe het met Zijn voorbeeldvolk gesteld was, net zoals JHWH in mensengestalte in de ontmoeting met Abraham (Genesis 18) Zelf kwam zien hoe het met de mensen in Sodom/Gomorra was gesteld.
Deze “Romeinse”ballingschap is door de Rooms Katholieke kerk gehandhaafd door haar antisemitische theologie en ook in de Reformatie door gezet, zie https://tora-yeshua.nl/2023/08/christendom-is-al-eeuwenlang-tot-antichrist-verworden/

Heel begrijpelijk kwam er onder de Joden tijdens de toenemende ellende van de ballingschap  de wens om weer een eigen Joodse staat te hebben, maar die werd niet gebaseerd op bekering en toewijding aan JHWH en leven uit de Tora en al helemaal niet in het aanvaarden van Yeshua als de Mashiach.
Het verkrijgen van een Joodse staat was de begrijpelijke visie van Zionisten, gestart bij Herzl e.a. rond 1880 en met hulp van Rothsschild en andere Joodse miljardairs en steun van de USA, die via de groeiende staat Israel er politiek voordeel in zagen om hun invloed in het M.O. te ontwikkelen.
Toen in 1948 de staat Israel officieel erkend werd door de VN , was dat een staat met marxistisch denkende leiders en er werd bewust gekozen voor de Davidsster als symbool, niet voor de Menora als voor de hand liggend alternatief.
http://tora-yeshua.nl/2013/11/davidster-doordrenkt-van-vrijmetselarij-helaas-als-symbool-voor-de-staat-israel-gekozen-ipv-de-menora/

Israel heeft een aantal kwetsbare punten:
-om als het voorbeeldvolk van JHWH te falen door in eigen “wijsheid” te leven, niet in afhankelijkheid van Hem, maar in hoogmoed.  Lees de Tenach en zie dat dit vaak is gebeurd, met alle ellende van dien.
Ondanks de herderlijke zorg van JHWH en Zijn waarschuwen tegen het overtreden van de Tora,  was er steeds een proces van “vallen en opstaan”.
-de jaloezie van de andere volken op de zegen, die Israel ervoer als ze in oprecht geloof bezig waren en die jaloezie leidde dan tot oorlog.
-JHWH is de Ene ware God, dus de vijandschap naar Israel kwam altijd ook voort uit satanische hoek, gedreven door al die andere afgodische
religies,  vanaf Abraham , ca. 2000 voor Chr. en later m.n. uit de islam, die sinds de 7e eeuw na Chr. bestaat en de wereldheerschappij na streeft met daarbij veel haat tegen Joden en christenen.
-het Joodse volk is altijd klein in aantal mensen geweest, een klein volk ( nu wereldwijd 15 miljoen) en dan is men altijd geneigd op sterkere buurlanden te vertrouwen ipv op JHWH.
Die buurlanden stelden altijd weer teleur, met alle narigheid van dien, zeker nu als klein landje temidden van alleen maar islamlanden! Maar ook de verre buur, de USA, die Israel steeds meer als  51 staat beschouwt en Israel met 4 miljard euro per jaar “koopt” en eisen stelt.

Dat Israel inmiddels toch weer 75 jaar bestaat als staat, is ondanks alle eigen fouten en alle vijandschap van de buren een wonder!

Hoe gaat deze oorlog met Hamas, een heel fanatieke islamgroep net als  IS, Boko Haram, Taliban, Hezbollah, Al Qaeda etc. aflopen?
Hoe kon het überhaupt gebeuren, dat een zo zwaar bewaakte grens als die met Gaza blijkbaar onvoldoende bewaakt was ?
Er zijn diverse waarschuwingen gegeven door Israelischegrensbewoners van ongewone activiteiten bij de grens aan de kant van Gaza, vanaf een week voor 7 okt. en daar is niets mee gedaan!
Netanyahu heeft de laatste jaren vaak aangedrongen op een preventieve aanval op Iran, maar de USA werkte toen nog niet mee, maar nu Iran zo goed als zeker een atoombom heeft, is het een ander geval.
Werd er door de USA in overleg met Israel een casus belli met Iran en proxies gezocht, net als bij 9/11 om Irak binnen te vallen?

Volgens de Bijbelse profetie zal het bijna vernietigend aflopen voor Israel, omdat de bestaande islamhaat gevoed wordt door de vele slachtoffers in Gaza en de rest van de wereld vindt het met de dag meer fout, dat de “onschuldige burgers”, die zelf in 2007 voor Hamas en islamstaat zijn hebben gekozen, in steeds grotere getale het slachtoffer zijn van de moordpartij door Hamas op 1400 Israelische burgers.
Er komt een moment dat “alle volken optrekken tegen Israel”, zie Zacharia 13:8,9 en 14:1-7
Zie ook wat er met Gaza en Askelon gebeuren zal, Zach. 10:1-8 en met Damascus, Jesaja 17, er komt een grote M.O. oorlog, die uiteraard wereldwijde impact zal hebben.
In Zach. 14:3 en verder zien we echter ook dat JHWH ingrijpt en Israel zal behoeden voor totale vernietiging en in het dan komende vrederijk zullen alle volken door JHWH worden verplicht Israel te respecteren als voorbeeldvolk en elk jaar zal er een afvaardiging van elk volk naar Yerusahayim komen om Sukkoth te vieren ter ere van de Koning, Yeshua in de gestalte van JHWH.

Israel am chai, Israel zal leven, maar welk Israel? In Galaten 6:16 schrijft Paulus over “het Israel Gods” en in Romeinen 9,10 en11 gaat het over “het overblijfsel van Israel” (11:5), kortom er zijn naar de beoordeling van JHWH binnen het Joodse volk oprechte gelovigen, maar ook Joden, die niet of onoprecht met het geloof omgaan.
Dan zijn er ook velen buiten het Joodse volk, die vanuit de schepping de Schepper aanvaarden en/of Yeshua hebben ontdekt en door Hem ook JHWH ! Dat is de zgn. “volheid der heidenen”, Romeinen 11:26.
Het “Israel Gods” zal leven en geweldig, dat  JHWH door alle eeuwen heen vanaf Adam/Eva tot aan de laatste mens weet, wie Hem liefhebben, zoals Yeshua zegt in Joh. 14:21 “wie Mijn geboden kent en ze doet, die heeft Mij lief.
“In Yeshua ha Mashiach is er geen onderscheid tussen Jood en Griek, slaaf of vrije, van manlijk  of vrouwelijk, jullie zijn allemaal een in Yeshua ha Mashiach.
Indien je nu van de Mashiach bent, dan ben je zaad (nageslacht) van Abraham en naar de belofte erfgenamen”. (Galaten 3:26-29)

Zorg dat je door Yeshua in het reine bent met JHWH, onze Schepper, de tekenen des tijds wijzen op Zijn spoedige komst.

Shalom, reageer als je dat wil onder dit artikel met je vragen, opmerkingen, + of -, kan allemaal.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: update uit politieke hoek: https://www.frontnieuws.com/als-zijn-oorlog-tegen-hamas-niet-eindigt-zal-israel-tegen-2030-ophouden-te-bestaan-waarschuwt-voormalig-vn-adviseur/

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*