Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Christendom is al eeuwenlang tot antichrist verworden !

Zeer schokkende ontdekking, maar denk even mee, hoe ik tot die uitspraak ben gekomen.

Het christendom is ontstaan van uit het Jodendom, waar uit  de Christus (Grieks voor het Hebreeuwse Mashiach, wat Gezalfde betekent) is voortgekomen, naar Gods plan van eeuwigheid zoals in de Tenach (Oude Testament) is geprofeteerd.
Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) is verschijning van JHWH in mensengestalte, de openbaring van Gods Persoonlijkheid (Hebr.1:3 en Col.1:15) en Hij wist dus voor 100% hoe Gods onderwijs voor de mensen, de Tora, bedoeld is en Hij corrigeerde de Joden  daarin zover ze afgedwaald waren in hun onbegrip , zie de bergrede in Matth. 5,6 en 7.
De Joden die zich lieten gezeggen en naar Yeshua luisterden en Hem bleven volgen na de kruisiging en opstanding, werden olv de 12 apostelen de zgn. ‘vroege kerk” oftewel de Handelingengemeente te Yerushalyim.
Als Joodse sekte  van rabbi Yeshua werden de Yeshuavolgers   “mensen van de weg”  (Hand. 9:2 en ook in 19:9 in Corinthe en in Efeze, 19:24) genoemd, want Yeshua is immers “de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6).
In Antiochie  (Hand. 11:26) werd voor het eerst van christenen gesproken en deze Yeshuavolgers bleven getrouw de Tora praktiseren, zoals Yeshua en de apostelen hadden geleerd en voorgeleefd, in Hand. 21:20 bleken er “myriads” oftewel tienduizenden Messias belijdende Joden te zijn.
Dat was dus de Tora-Yeshua gemeente groeiend naar de optimale vorm en daar kwamen in de hele regio ook niet-Joden  bij, die de Tora niet kenden, maar na bekering in Yeshua kon men elke sabbat in de synagoges leren, hoe de Tora begrepen en gepraktiseerd diende te worden (Hand. 15:21)

De Tora-Yeshua gelovigen in Thessalonica werden er door Paulus op gewezen dat ze  zich niet moesten laten misleiden mbt de spoedige terugkomst van Yeshua als Koning, dat zou nog wel even duren, want eerst moest de afval komen en de mens der Toraloosheid zich openbaren (2 Thess. 2:3) .
Afval van het juiste geloof, zoals de apostelen en Paulus hadden ontvangen van Yeshua en wie daar wat anders van maakte naar eigen smaak en inzicht, die was vervloekt volgens Gal. 1:6-10.
Er zijn allerlei vormen van afval en het niet meer volgen van de Tora  valt daar zeker ook onder, want dat was de kern van het evangelie van het Koninkrijk (Matth. 4:23 , waarna de bergrede volgt), zoals Yeshua predikte.
De inhoud van Zijn prediking lezen we in praktische zin in de 10 geboden (Ex.20), de Feesten van JHWH (Lev. 23) en de normen zoals verder in de hele Tora (Genesis t/m Deuteronomium) verwoord, in Lev. 19 staat  ook veel praktisch geloofsleven compact bij elkaar.
Het volk Israel was door JHWH geroepen om de Tora na te leven , waardoor andere volken dit zouden kunnen begrijpen en naleven, maar omdat Israel daarin fors te kort is geschoten, kwam Yeshua  als Jood onder de Joden  om hen te corrigeren.
En veel meer dan dat: Hij is de levende Tora, zonder zonde, vervult de offerdienst in Zijn eigen lichaam aan het kruis om  voor elk mens de doodstraf te dragen, althans voor wie zijn zonde belijdt en Hem als het ware Pesachlam aanvaardt en Hem tot het einde volhardend navolgt in wat Hij leert, zal behouden worden (Matth. 24:13,14 en Hebr.10:36 en 6:12 en 3:14 )

De Bijbel waarschuwt dus voor afval, (zie ook Hebr.6:1-8) die moest komen  vanuit de “mens der Toraloosheid” en als dat soort “gelovigen” zonder de kern van het evangelie van het Koninkrijk , zonder de Tora dus, zou toenemen, dan zouden uiteindelijk de Tora-Yeshua gelovigen van grote meerderheid slinken tot kleine minderheid.
Dat proces zou worden weerhouden als er geen afval zou plaats vinden, maar helaas gebeurde dat al vroeg en deze “mens der Toraloosheid” ging steeds meer de dienst uitmaken en oprechte Mashiach belijdende Joden en niet-Joden , die de Tora hielden, werden met Tora en al heel antisemitisch de kerk uitgewerkt, vervolgd, dood gezwegen.

Dat gebeurde al in de eerste eeuw, Paulus schrijft er over in 2 Thess. 2:5-7, dat die Toraloze mens al “onder de gelovigen aanwezig was” en dat de oprechte Tora-Yeshua gelovigen  dat kunnen weerhouden zolang ze er zijn in grote meerderheid.
Na de verwoesting van de tempel in 70 na Chr. en de verwoesting van Yerushalyim in 130 na Chr. werd het volk Israel incl. de Yeshua-belijdende Joden verspreid over de wereld en de niet-Joodse gelovigen in Yeshua kregen steeds meer de macht in dat hele proces.
Deze laatste groep was niet in de Tora opgevoed als kind, had ook niet altijd de Torapraktijk bij geleerd in het bezoek aan de synagoge voor zover men dat al deed, dus daarmee raakte de Tora op de achtergrond, men vond dat het vooral om Jezus ging, los van Zijn Joodse achtergrond en boodschap!

We hebben daar een beschrijving van in het boek “Kerkgeschiedenis” van Eusebius (260-336 na Chr.), die tot mijn verbijstering een valse geschiedschrijver blijkt te zijn, want hij laat in zijn boek als kind van zijn tijd de hele Joodse context weg of acht die van weinig belang.
Hij was bisschop en net als vele andere kerkleiders was hij zo’n Tora-loze gelovige met een ontjoodste Jezus.
Zijn boek is recent opnieuw vertaald en van een inleiding van 17 pagina’s voorzien door prof.dr.Henk Bakker , hoogleraar aan de VU  voor identiteit en theologie van het Baptisme, die deze antisemitische omissie op pg.21 terecht benoemd als vervangingstheologie,  de kerk heeft het Joodse volk vervangen, zonder die leer echter te veroordelen!

Nalv. dit verslag van bisschop Eusebius ben ik de toen ontstane geloofsbelijdenissen van de kerk opnieuw gaan lezen en wat blijkt?
Net als Eusebius laat men overal de Joodse basis weg en daarmee de kern van de boodschap van Yeshua, het evangelie van het Koninkrijk, de Tora!

Lees zelf:

https://www.earlychristianwritings.com/text/didache-roberts.html  de Didache, een samenvatting van het geloofsleven rond 100 tot 200 na Chr., schrijver onbekend, geeft als uitzondering en als je het zo wil begrijpen,nog wel wat opmerkingen over de waarde van de Tora, als enig kerkelijk document, maar daarna is het over.
https://strengholt.info/wp-content/uploads/2020/07/Didache-Nederlandse-Versie-.pdf
Strengholt schrijft dat er naar de bergrede wordt verwezen, maar daarin citeert Yeshua nu juist de Tora, dus verwijzen naar de oudste bron is dan veel logischer.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostolische_geloofsbelijdenis
(auteur onbekend, maar bevestigd door Irenaeus van Lyon ca. 200
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis_van_Athanasius   bisschop Athanasius, Alexandrie295-375
https://historiek.net/eerste-concilie-van-nicea-325-arianisme/82379/  Nicea 325, bevestigd in 381 in Constantinopel en in 451 te Chalcedon.
https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/belijdenisgeschriften/geloofsbelijdenis-van-athanasius/

https://protestantsekerk.nl/series/belijdenissen-protestantse-kerk/

Zie ook een actuele beschrijving uit Joodse hoek:

https://www.israpundit.org/the-holocaust-was-caused-by-the-church-not-just-hitler/

De kerken hebben zich dus gebaseerd op de geloofsbelijdenissen RK bisschoppen, die het evangelie van het Koninkrijk, zoals door Yeshua verkondigd en opgevolgd door de 12 apostelen hebben ontdaan van de kern, de Torapraktijk op het fundament van Yeshua.
Op dat inderdaad enige fundament zijn ze gaan bouwen met hout, hooi en stro ipv met goud, zilver en diamanten, als dat bouwsel door het vuur (oordeel) wordt getoetst, verbrand het eerste, het tweede blijft!
(1 Cor.3:10-16)
Ze zijn een eigen ontjoodste beschrijving van Yeshua gaan verwoorden, hebben Zijn Naam in Jezus Christus vertaald ipv het bij Yeshua ha Mashiach te houden en portretteren Hem als blanke man, blond haar en blauwe ogen ipv een licht getinte Joodse verschijning.
Ze hebben zich antisemitisch gedragen met alle Jodenvervolging van dien en ook na de reformatie is dat in de Protestantse kerken door gegaan, zie de geloofsbelijdenis van Guido de Bres,. 1561:
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/artikelen
In art. 25 wordt de Joodse basis en context  en Torapraktijk voor de kerken zelfs afgewezen!

Sinds onze verhuizing naar onze huidige woonplek heb ik in de afgelopen 5 jaar  met 12 kerken  geprobeerd kennis te maken door enkele samenkomsten bij te wonen met aansluitend het verzoek om een kennismakingsgesprek te mogen hebben met een leidinggevende.
Na lezing van mijn website, waarvan ik in die eerste fase gelijk een folder gaf om duidelijk te maken wie we zijn, was het antwoord in alle gevallen vroeger of iets later: nee, we gaan geen kennismakingsgesprek met jullie aan, te veel anders denken en daar  was dan altijd de Torapraktijk een hoofdprobleem.
Al die kerken vieren de feesten volgens de zonnegodsdienst: zon-dag, zonnewende en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest, waarop dan de rustdag, geboortedag van Jezus en de opstanding wordt gevierd.
Terwijl Yeshua de Feesten van JHWH bevestigde in Zijn geloofspraktijk en onderwijs en die Feesten in Zijn leven vervulde!
De arrogantie van die bisschoppen en de  ene na de andere paus, die als “plaatsvervanger van Christus” de Feesten van JHWH schrapte en verving naar eigen idee en dat gaat dan door tot op vandaag, de oordeelsdag tegemoet.
En dan die huidige kerken: niet eens bereid tot een kennismakingsgesprek met een echtpaar wat in een nieuwe woonplek Geestverwanten zoekt.
Na zo’n gesprek kun je als kerk altijd nog zeggen na enige uitwisseling van argumenten: we zien u liever gaan dan komen.
Of, zoals het hoofd van de Baptistenkerkeraad namens die raad meedeelde, nadat hij de preek had gedaan en het avondmaal had bediend: er is voor u geen plaats in deze kerk. Letterlijk gezegd, nadat we in eerste instantie zo’n kennismakingsgesprek hadden gepland, maar na lezing website: toch maar niet.

Bovendien. hebben al die kerken gemeen, dat ze niets doen aan de ontmaskering van de duisternis, te weten het leven als in Sodom en Gomorra tegenwoordig en als in de dagen van Noach, alles moet kunnen, voor de kerken geen bezwaar, ook niet tegen bijv.de islamisering en andere afgoderij.
Niet vreemd dat al die kerken leeglopen, ze hebben niets te bieden dan een slap verhaal waar de kern al eeuwen geleden uit is gehaald en over de oorzaken praten komt hen niet uit.
In een gesprek met een refo voorganger, wat heel positief verliep, zei deze broeder: “je hebt helemaal gelijk, we zouden terug naar de Bron moeten en de hele geloofsbelijdenis en uitwerking op de Tora-Yeshua lijn moeten schoeien, maar dat wil mijn gemeente niet.
Zou God het me kwalijk nemen, als ik deze foute lijn blijf volgen, uit pragmatisme? Zou ik er mogelijk. nog om verloren gaan?”
Het was een retorische vraag natuurlijk en ik heb hem voorgesteld deze vragen in gebed aan onze hemelse Vader voor te leggen, zo van ” Vader, ik vul voor me zelf en mijn gemeente nogal belangrijke punten onbijbels in, vindt  U dat erg?”

Als we tot slot nog even naar 2 Thess. 2:1-12,  waar de meerderheid van Tora-Yeshua gelovigen genoemd wordt als de weerhouder van de misleiding om de Tora te gaan negeren, zoals de mens der Toraloosheid wil,  de zoon des verderfs, de tegenstander tegen God en alles wat bij God hoort, de antichrist dus.
Die weerhouder is al snel minimaal geworden  en hooguit als losse individuele gelovigen her en der is opgedoken en nu in de eindtijd is te vinden in sommige zgn. messiaanse gemeentes van Joden en niet-joden.
En er zijn bijna 1 miljoen Yeshua-belijdende Joden wereldwijd, samen wellicht een paar miljoen in aantal.
Sommigen neigen wat  veel naar Joodse orthodoxie, anderen meer naar een evangelische gemeente, maar allemaal hebben ze de Torapraktijk en Yeshua als pijlers in de gemeente.

De overige christendomkerken zien de Tora als niet meer van belang en gaan voort als de Toraloze mens, de antichrist!
God zond hen deze dwaling al in de eerste eeuw en ze zijn er nooit van terug gekomen, geen echte liefde voor de waarheid, zoals in vs. 10-12, waardoor ze hadden behouden kunnen worden, maar nu gaan ze verloren in die misleiding.
Wellicht als brandhout uit. het vuur gerukt, zie 1 Cor. 3:15 of het basisgeloof in Yeshua kwijt geraakt in afval van hun geloof, onbeschermd door de Torapraktijk.
Hun verzonnen dogma van “eens gered, altijd gered” blijkt dan onzin te zijn net als een “eerdere opname van de gemeente voordat de grote verdrukking begint”.
En in die kerken zitten dan allemaal christenen, die opzien naar de belangrijke leiders in de kerk , die zich als  “godheden  laten vereren”,  2 Thess.2:4

Dat is het treurige verhaal van het christendom, wat opgaat in interreligieuze oecumene, zie daar nog de volgende link over: https://tora-yeshua.nl/2014/06/in-vrijheid-verbonden-de-steeds-meer-verplichte-nwo-religie-6-religies-in-eenheid-ook-uw-kerk-zit-er-in/

Shalom, voor gesprek met iedereen altijd beschikbaar via contact op deze site.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: wie het op zijn/haar hart heeft, kan bidden voor de kerken, dat er een oprecht onderzoek komt naar de waarheid van mijn aanklacht en dat men individueel en als gemeente de nodige correcties gaat toepassen, stap voor stap natuurlijk en zo meer Bijbels gaat leven.
Daarbij ben ik graag beschikbaar om advies te geven, want zo’n transformatie is natuurlijk een heel proces van vragen stellen en beantwoorden.

Bovendien kom ik vaak zwaar teleurgestelde, getraumatiseerde mensen tegen, die zo kwalijk behandeld zijn door kerken vanuit allerlei onbegrip en dwaalleer, dat ik hen graag aanbied om hen te helpen e.e.a. te verwerken en alsnog de zegen van het Bijbelse geloof te ontdekken!

Navigeer naar andere artikelen

10 Responses to Christendom is al eeuwenlang tot antichrist verworden !

 1. De weerhouder wordt hier weer anders uitgelegd dan dat M.R. Doeve dat uitlegde in zijn boek ‘Terug naar de Bron’. pagina’s 290 – 294. Maar die verwarring heeft te maken met een foutieve bijbelvertaling.
  De titel van dit artikel zou ik liever veranderen in “Het christendom is door de eeuwen heen tot een antichristelijk machtsblok verworden”. De Antichrist is een persoon. Maar het instituut wordt verpakt in een antichristelijke structuur, en ademt een antichristelijke geest. De democratische structuur in de kerken vindt zijn oorsprong in Babel en belemmert de leiding van de Heilige Geest. De basis was al onzuiver gelegd. We moeten in alles terug naar de Bron!

  • Hi Ida, dank voor je reactie, erg fijn jullie site te hebben gevonden, ik hoop jullie nog persoonlijk te mogen leren kennen op Zijn tijd.
   Mbt de antichrist: ik denk niet dat het een persoon is, Paulus schrijft immers dat die mens der Toraloosheid al in zijn tijd “onder ons” is en dat gaat op voor het anti-tora denken, wat onder die kerkvaders in de 2e, 3e en 4e eeuw gangbaar werd en is gebleven.
   We kunnen het er hopelijk later nog es over hebben, maar je herkent in je antwoord wel de kersen als antichristelijk machtsblok en ik vond het schokkend te ontdekken dat de basis is gelegd in die halve geloofsbelijdenissen, waar het volk Israel en de Tora gewoon weggelaten is , bewust en antisemitisch.
   Shabbath shalom
   Ben

 2. In de Joodse “Jewish Annotated New Testament” staat bij handelingen 11:26 de term “christians” tussen aanhalingstekens en wordt in de voetnoot vermeld dat hier oorspronkelijk “mensen van de weg” heeft gestaan. Zoals jij eerder in je verhaal al meldde.
  Volgens mij hebben we dus te maken met twee soorten “christenen”.
  De eerste soort zijn de ware christenen namelijk rechtzinnige (orthodoxe) gelovigen uit de volkeren die Yeshua en Torah volgen zoals Yeshua en de discipelen dat deden, zich volledig houdend aan de Torah van haShem via Mosjé. Zie hand. 15:20-21.
  De tweede soort zijn de gelovigen die zich zijn gaan houden aan de verzamelde afgodendiensten van de door Constantijn in het leven geroepen Roomse Kerk die zich eveneens, doch volkomen onterecht, de titel christenen heeft toegeëigend. De Roomse kerk is een afgodendienst die het bolwerk is geworden van de antichrist, wie of wat dat ook maar moge zijn.
  Ik ben het dus gedeeltelijk wel met je eens: het roomse christendom en de antichrist zijn heel nauw met elkaar verweven.
  Shabbat shalom

  • Hi Peter, goed van je te horen, hoe gaat het met Beit-Emoenah?
   Als ik je reactie zo lees , dan krijg ik tot mijn blijdschap toch echt het idee dat we het helemaal eens zijn, ipv “gedeeltelijk, of vergis ik me?

   Mbt de 1e soort: die noem ik de gelovigen: Yeshua volgers, gelovigen van de Weg, Tora-Yeshua gelovigen dus, zoals dat van uit de Handelingengemeente werd geleerd, cf. wat Yeshua en de apostelen voorleefden en onderwezen.
   En dat waren Yeshua-belijdenden Joden, Tora getrouw en vervolgens kwamen de niet-Joodse Yeshua gelovigen er bij, die uiteraard elke sabbat, in de synagoges Tora leerden.
   Deze 1e soort is er altijd gebleven , maar als zeer kleine minderheid.
   De grote massa 2e soort is via de RK kerk en vervolgens alle kerken gevangen in afgoderij, misleiding en een half evangelie en dat is geen evangelie.
   Ik zou graag meer weten van die eerste soort, hoe die zich ontwikkeld heeft van uit de 1e eeuw tot nu, heb jij daar wat boektitels en/of links over?
   We komen dan bij de huidige Yeshua-belijdende Joden en Yeshua-belijdende niet-Joden, beiden Tora getrouw , uit en zoals we weten, zitten daar ook nog wel wat verschillen onderling, maar we moeten uiteraard elkaar blijven vinden in Yeshua als de levende Tora, de komst van Yeshua tegemoet levend.
   Hoor weer graag van je,
   shalom
   Ben

 3. Op 26 augustus 2023 @ 11:48 schreef Anson Rijvers

  Beantwoorden

  Het woord “Antichrist” is een wat ongelukkige woord dat in de loop der tijd in de plaats is gekomen van de zoon des verderfs. Doordat in 1 Joh. 2:18 vervolgens staat geschreven dat er “ook nu vele antichristen zijn gekomen”, klopt het als sommige Bijbeluitleggers zeggen dat de Antichrist geen persoon is, maar dat het in de harten leeft van de kwade en onbekeerde mensen… Echter, in Daniël 9 en ook Paulus schrijven wel degelijk over een persoon, de zoon des verderfs, die in de tempel zal zitten en zichzelf god zal verklaren. Beter is het als er dus in dit verband over zoon des verderfs zou worden gesproken i.p.v. Antichrist.

  • Dag Anson, dank voor je reactie.
   Het een sluit het ander niet uit, denk ik in dit geval. Paulus schrijft dat die “mens der toraloosheid,zoon des verderfs, de tegenstander” , satan dus, al “onder ons is”, in zijn tijd dus al!
   Maar “de mens der toraloosheid” manifesteert zich volop in de kerken sinds de 2e eeuw:toraloos en antisemitisch, ik vind het schokkend!!
   Dat is dan weer niet “een persoon in de tempel in de eindtijd”, die zou dan nog komen als de 3e tempel er gaat zijn
   Dus zowel het een als het ander is het geval.
   Maar goed om je te leren kennen, schrijf es wat over jezelf en je geloofsleven, hier onder,als je wilt of bel/mail (zie bij ‘contact”), altijd goed om Geestverwanten te spreken.
   shalom
   Ben

 4. Op 29 augustus 2023 @ 20:29 schreef Toon Pladdet

  Beantwoorden

  La illaha Illa Allah

  • Dag Toon,
   Je zou het zo maar met je eens kunnen zijn, als de islam dichterbij de waarheid zou zitten en de praktijk er van zoveel beter zou zijn.
   Helaas is het met de islam nog erger gesteld: 1 grote leugen en de oproep om alles wat geen islam is, uit te moorden geven geen enkele hoop, dat de islam een alternatief kan zijn wat beter is.
   Ten eerste is de allah in de koran een compleet andere persoonlijkheid dan JHWH in de Bijbel, zet van beiden maar de kenmerken op een rij, zoals ze in koran resp. Bijbel worden beschreven.
   Dan kennen we de moorddadige praktijken van IS, Al Qaeda, Boko Haram, Taliban,Hezbollah, Hamas e.d., dus de koran ipv. de Bijbel, echt niet.
   Zet verder “islam” maar in de zoekmachine op deze site, dan lees je genoeg over de verschillen tussen allah en JHWH, tussen koran en Bijbel, tussen isa en Yeshua: dag en nacht verschillend.
   Hoor graag meer van je,
   shalom
   Ben

   zie vooral ook:

   https://tora-yeshua.nl/2014/12/gewaardeerde-moslimmedemens-geschapen-door-god/

 5. Fantastic site. Lots of helpful information here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*