Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

The Harbinger (profetisch voorteken), heel interessante boekrecensie ivm. de eindtijd aangaande de USA.

“The Harbinger”, the ancient mystery that holds the  secret of America’s future.  Oftewel”Profetisch voorteken, het oude mysterie, dat het geheim van de toekomst van Amerika in zich herbergt”

Schrijver: Jonathan Cahn, rabbijn, Yeshua-belijdend, zie http://www.bethisraelworshipcenter.org/aboutjonathan.htm

Het boek heeft veel aandacht gekregen en ik ben het in de vakantie aan het doorlezen, korte recensie:

Het is in een verhaalvorm geschreven, een journalist, Nouriel Kaplan genaamd, krijgt een “zegel” met oud-Hebreeuwse tekens er op, waar hij niets van begrijpt, maar na een ontmoeting met een profetisch figuur, die meer van die “zegels”  heeft, komt er een verhaal op tafel, waaruit het verloop van de USA blijkt .
Overigens: Kaplan vertelt in het boek zijn verhaal aan ene Anna, een bekende reporter in de mediawereld; als zij vraagt of hij alles heeft gecontroleerd op waarheid, antwoordt hij bevestigend en bovendien  heeft hij achter in het boek veel bronvermeldingen.

Israel wordt aangehaald als basisvoorbeeld: als ze JHWH volgden conform de Tora, zouden ze gezegend worden, maar  waar men JHWH vergat, verwierp en afgoden volgde, zou de vloek volgen.
De  schrijver stelt via de profetische figuur,  dat de  “founding fathers” de USA hebben gesticht op dezelfde basis en zo wordt dan de USA voorgesteld als een parallelverhaal met Israel.
Sterker nog, op  pg. 19 staat, dat zelfs “lang voor deze founding fathers” de grondslagen voor de USA  zouden zijn gelegd en dat de stichters de USA zagen als “het Israel van de Nieuwe Wereld” en als “een verbond met God”.
De USA zou een een “middel van verlossing” worden, een instrument voor Gods doelen, een licht voor de wereld, maar dat zou allemaal te niet gaan, als men God de rug zou toekeren.
Daar zit nu net voor mij een adder onder het gras,  want dat is vaker gedacht, via de kerk en vervangingstheologie  , nazisme, mormonen, de islam e.d. het beste systeem als “verbeterde versie” van Israel neerzetten.
De NWO is de volgende kandidaat en de verwijzing naar “eerdere bedenkers van het plan” kan alleen maar op de Vrijmetselarij slaan, die hun stempel op de USA hebben gedrukt in o.m. de bouwlijnen van Washington en de vele presidenten, die  Vrijmetselaar waren.
Maar afgezien van deze kanttekening zijn er wel opvallende gebeurtenissen op te merken in de ontwikkeling van de USA en de volgende
“harbingers”, profetische waarschuwingen, worden genoemd.

De eerste “harbinger” is 9/11 ! en er worden 9 “tekens” genoemd in het boek.

1. De aanslag op 9/11, 11 sept. 2001
Overigens kwam ik bij het nagaan van het juiste jaartal deze site tegen:
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/100-redenen-waarom-911-doorgestoken-kaart-is/   , ook wel aardig om es door te nemen!

De eerste klap was, dat de beschermende muur om de USA heen doorbroken werd en dat was heel wat, gezien alle techniek en het grootste leger ter wereld als beschermende muur.
De schrijver vergelijkt het met de inname van Israel  732 voor Chr., waarna de vijand zich tijdelijk terug trok.
Zie  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_chronologie  om al die jaartallen een beetje te kunnen plaatsen met de diverse koningen van  Juda (2 stammen) en Efraim (Israel, 10 stammen).

2. Via  de aanwijzing op het  volgende zegel, wat Nouriel Kaplan in het verhaal kreeg van de profetische figuur, wordt dan de 2e  waarschuwing duidelijk:  de Assyriers  in de 9e eeuw voor Chr. , die het hele M.O. destijds onder controle kregen; ze hadden  het grootste en modernste leger in die tijd.
Bovendien stonden ze bekend als agressief en wreed; terrorisme was hun handelsmerk; de profeten van Israel waarschuwden voor dit volk, als Israel zich niet bekeerde tot een oprecht leven met JHWH en de Tora, zou deze dreiging over hen komen en dat gebeurde in  732 voor Chr. en later definitief.
De Assyriers functioneerden als een  straf-instrument in de hand van JHWH, maar dat maakte hun slechtheid natuurlijk niet  goed!
Terrorisme wordt wel als volgt gedefinieerd: systematische toepassing van terreur, geweld en  intimidatie om een bepaald doel te bereiken.
Dat was  precies waar de Assyriers goed in waren. Je ziet  het vervolg in Nineve, Nazi-Duitsland, Taliban,  van Sanherib tot Al Qaeda. Het is in hart van de Assyriers om te verwoesten, aldus de profetie ,  en niet alleen maar een paar naties.
“Ik zal de vrucht van het arrogante hart van de koning van Assyrie bestraffen” zo spreekt JHWH. Hij zal verwoesting zenden onder de Assyrische strijders.
Deze Assyriers waren de geestelijke voorvaders van Al Qaeda, een  semitisch volk, wat Akkadisch sprak en wat het meest op Arabisch lijkt.

Nouriel ontvangt weer een zegel van de profeet en ontdekt in een museum te midden van allerlei oude volken, dat het op dit zegel inderdaad om de Assyriers gaat.
Net zoals Israel ten onder ging door de Assyriers, als wapen in de handen van JHWH wegens de  afval in Israel van het leven in de Tora en de liefde voor JHWH, zo zal het de USA kunnen vergaan en daar lijkt het veel op.
De USA  raakte via 9/11 in oorlog met Al Qaeda, Irak, Afghanistan, straks Iran en dat is dezelfde regio: Assyrie = Irak,Nineve en omgeving.
Nouriel heeft “een woord” nodig om alle zegels te begrijpen en dat woord van JHWH laat de profeet hem zien vanuit een boekrol, Hebreeuws: “de stenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen we herbouwen; de  sycamores
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_vijgenboom  ) zijn omgehakt,  maar we zullen met ceders herplanten”
Dus: Israel negeerde de waarschuwing, kwam niet tot bekering en zou de verzwakte verdediging sterker maken dan ooit in eigen kracht; zo kwam men nog verder in de ellende, want men keerde niet terug tot JHWH/Tora , maar ging des te meer op eigen kracht vertrouwen.
Dit voornemen was een uitspreken van een oordeel!

Het “woord van de profeet” blijkt dan uit Jesaja 9:10 te komen, maar dat moet dan  wel uit de verzen 5-10 worden gelezen, de gedachte staat er wel, niet de letterlijke tekst.
Es nagaan in het Hebreeuws, er zou moeten staan:”L’vanaim Nafaloo,V’gazit Nivneh;Shikmim Gooda’oo, V’erazim NaKhalif”
Inmiddels zijn alle 9 tekens aan de USA gegeven! en het woord, wat uit Jes. 9:10 kan worden begrepen, is de sleutel tot alle 9 tekens, aldus de profeet.
“Je weet de eerste 2: de breuk in de nationale verdediging en het terrorisme (tot zover is het woord “islam” niet gevallen in het boek!)
En wat betreft de overige 7:  1 is van steen, de ander is gevallen, 1 stijgt op, 1 is levend, 1 is uit het verleden, 1 spreekt van wat is en een ander spreekt van wat zal zijn.”
Dus  daar mee moet Nouriel aan de slag.

3. ” de gevallen stenen”  zou staan voor “ruines”, die stenen waren van klei en stro, kwetsbaar. Een waarschuwing voor wat gaat volgen.
Zichtbaar in 9/11, wat een ruine! Het stevige gebouw stortte in alsof het van  “klei/stro” stenen was.
Na enige tijd van stilte, van inkeer naar het geestelijke ipv hangen in het materiele, gebed, volle kerken, leek er in de USA  enige bezinning gaande.
Maar omdat het berouw en inzicht in het  foute leven ontbrak, duurde die bezinning niet lang en ging de USA voort met  JHWH de rug toe te keren.
De “stenen zijn gevallen” betekent in dit geval iets veel ernstigers: de grondwaarden van de samenleving, de woorden van JHWH, zijn losgelaten door de USA! Dat is de boodschap.

4. Het  4e zegel:  ontvangen op Amerikaanse bodem! De tekening lijkt op de  Toren van Babel; Nouriel gaat op zoek, denkt aan het Empire
Stat Building, de grootste toren van  New York en treft daar weer de profeet.
Ze kijken uit over  al die  wolkenkrabbers en de profeet vat nog es samen: de USA herbouwd het WTC, de verwoeste torens, met veel beter materiaal, waarmee men het oordeel verder bevestigt; niets geleerd, voort in eigen kracht steeds verder van God/JHWH weg.
“We will rebuild”, we zullen herbouwen, aldus klonk het uit de monden van  vele leiders, lokaal, op  “state” nivo, senators, president.
We trotseren de waarschuwing, hebben er maling aan.
De burgemeester van New York op Ground Zero: Laat deze grote Freedom Tower de wereld tonen,  dat wat onze vijanden probeerden te vernietigen…. sterker staat dan ooit te voren.
Net als Israel ruim 2500 jaar eerder.En niet alleen “herstel”, nee,  krachtige herbouw in een  tartende houding, “kom maar op”.
In de Septuagint zou Jes. 9:10 vanuit het Hebreeuws in het Grieks zijn vertaald als :”de stenen zijn naar beneden gevallen….maar kom…laten we ons zelf een toren bouwen.”
En zo wordt deze Freedom Tower een  icoon van  de eigenwijze trots van de USA.

5. Het  5e zegel, teken: daar stonden de contouren van een berg op. Nouriel zoekt verder, komt van “uitgehouwen steen” op  bergen en vindt in Amerika een  berg, die overeenkomt met de lijnen op het zegel, wat overigens uit het M.O. kwam.
En ja hoor, bij het zoeken op die berg naar verdere aanwijzingen, treft Nouriel de profeet weer.

De eerste tsteen voor de “tartende” herbouw is een symbolische hoeksteen  en onder plechtige beloften van overheidsfiguren werd die gelegd, met teksten als: ‘hiermee herbouwen we New York en de hele USA” en
“met 20 ton  Adirondack-graniet, de hoeksteen van onze staat, leggen we het fundament, een nieuw symbool van Amerikaanse kracht en zelfvertrouwen”
De gouverneur van de staat  New York:” Vandaag leggen wij, de erfgenamen van die revolutionaire geest van “tartende zelfbewustheid”,  deze  hoeksteen…..

Uiteindelijk bleef van grootspraak weinigover, de hoeksteen werd om allerlei redenen weer op zeker moment
verwijderd!

6. Dit 6e zegel had een duidelijke afbeelding: de al eerder genoemde “sycamore” oftewel vijgeboom
http://www.flowersinisrael.com/Ficussycomorus_page.htm
Het ontwortelen van de vijgeboom (of omhakken) staat symbool voor het loshalen van de natie van haar basiswaarden; destijds in Israel, nu in de USA.
Toen de noordelijke   Toren van het  WTC instortte, kwam het puin ook terecht op een boom en wel een “sycamore” !
Maar hoe kan dat, die groeien niet in de USA!, aldus Nouriel.

7. Er stond inderdaad een “sycamore”, maar dan de Engelse variant en sterker nog, nadat de plek was uitgegraven, werd er in nov. 2003 een ceder voor in de plaats gezet!! Of meer  precies, in de Hebreeuwse woorden “een erez tree” oftewel “pinacea tree” een altijd groene conifeer, die 2 keer  zo groot kan worden als de sycomore en veel hoogwaardiger, sterker hout heeft. Dit is dan het 7e  zegel.
Mensen stelden die  ceder  spontaan ter beschikking, evenals anderen de  “hoeksteen” en hij werd geplant  met de volgende woorden:” deze boom van hoop (op eigen kracht wel te verstaan) op precies dezelfde plaats waar  een 60-jaar oude sycamore stond op 11 sept. 2001 !”

Zo werden de woorden van Jes. 9:10 vervuld in Israel en  bijna 3000 jaar later in de USA, soortgelijk. Met dezelfde  verwoestende afloop, omdat men zich niet bekeerd van  eigen-wijsheid en steeds meer  Goddeloos gaat leven.

8. De  8e en 9e  “harbinger” waren anders dan de vorige, aldus de profeet; Nouriel ging op zoek en  kwam uit bij het  herdenkingsmonument van Abraham Lincoln in Washington en daar trof hij de profeet weer.
Samaria was destijds de zetel van de macht van Israel (noord-rijk)  en mbt de USA  natuurlijk Washington; “nationale trots en arrogantie en zich boven God verheffen in eigen waan is het meest zichtbaar in de hoofdstad”.
(even ter zijde: gay-pride in dit weekend in Amsterdam, het woord “pride” betekent “trots zijn op, in dit geval, homo-zijn; dwars tegen  Lev. 18 en 20 in, waarin JHWH duidelijk maakt dat hetero- overspel, incest, sexualiteit tussen mens en dier, homo-praktijk allemaal zaken zijn , die de doodstraf verdienen en dwars tegen JHWH en de Tora ingaan, niet bepaald iets om “trots” op te zijn).
New York en Washington waren m.n. de plaatsen, waar de ramp van 9/11 plaats vond.

De afbeelding op  dit 8e zegel blijkt dan een platform te zijn, van waar de leiders van de natie het volk toespreken en hen hun mening doorgeven en/of  opleggen. Met woorden om het volk in de geest van “eigenwijsheid,  trotseren /negeeren van de tekenen en waarschuwingen” verder te leiden.

Nadat in nov. 2003  de ceder was geplant ter vervanging van de sycamore en nadat vervolgens 4 Juli 2004 de “gehouwen steen” was geplaatst op Ground Zero, zou  binnen  3 maanden de manifestatie van het  8e teken plaats vinden.
Tijdens de presidentsverkiezingen , op 11 sept. 2004,  sprak de kandidaat voor  vice-president van de Democraten John Edwards voor een grote vergadering en zei, precies  3 jaar na  9/11, het volgende:
“Vandaag geef ik u een woord van de Heer door:” de stenen zijn gevallen, maar we zullen herbouwen met “op maat-gemaakte stenen”, de sycamores zijn omgehakt, maar we zullen ceders in hun plaats zetten”.
Verbazingwekkend, de tekst uit Jes. 9:10 !!!! Edwards  dus als  8e zegel.

Nouriel was stomverbaasd en de journaliste Anna, waar mee hij door het boek heen in gesprek is, nog meer. De verklaring, hoe dit alles zo kan gebeuren , luidt dan volgens de profeet:
“precies zoals 3000 jaar geleden dit proces in Israel verliep, zo zal het gaan met de USA; het moet zo gebeuren en zo zijn Israel en de USA met elkaar verbonden”

Bij mij (Ben Kok) rijst nu de vraag: is  hier dezelfde  Vrijmetselaarstruc aan de gang, die we al eerder zagen? Waarbij men in de eindfase, na de reeks van koningen, die zogenaamd van “Jezus en Maria van Magdalena” afstammen, dan de Tempeliers, Jezuieten, Vrijmetselaars lijnen hun macht continueren tot op vandaag de dag in Bilderberg, Skull and Bones, CFR e.d. ?
Immers, Washington is volgens Vrijmetselaars symboliek gebouwd, evenals in Jeruzalem het gerechtsgebouw. De tempel van Salomo is voor de Vrijmetselaars een uitgangspunt en blijkbaar gebruiken ze de Bijbel als blauwdruk, in een eeuwenlange poging de Ene ware God, JHWH  op duivelse wijze te imiteren.
Op enig moment wordt JHWH in het spreken over Hem vervangen door het algemene “God”, wat ook “Hogere Macht” kan zijn, of “Allah” en uiteraard komt  Yeshua er dan niet meer in voor.
Op onze recente reis in Israel zag ik het Skull and Bones vignet onder een schilderij in dezelfde RK-kerk, waar  een schilderij hing, waarop Jozef van Arimathea het echtpaar “Jezus + Maria van Magdalena” met een kind richting Frankrijk stuurt en in die kerk hangen dan allerlei wapenschilden en schilderijen van de Europese vorstenhuizen.
Is men bezig dmv. dit soort bijzondere “vervullingen van profetische teksten”, die men dan zelf invult met 9/11 en  hoeksteen en de bomen en de uitspraak van Edwards met Jes. 9:10 een eigen werkelijkheid te creeren?
Namelijk de ondergang van de USA en het opkomen van de NWO/antichrist als vervulling van Bijbelse profetie en deze antichrist dan als Mashiach ben David doen verschijnen?
Het is me allemaal een beetje te waarschijnlijk en te mooi om waar te zijn en te veel passend in het NWO patroon.

NB: de hele toespraak van Edwards stond in dit teken en hij gebruikte Jes. 9:10 als uitgangspunt om aan te geven ,dat de USA er veel sterker uit zou komen en in eigen kracht zou overwinnen, of woorden van die strekking.
Hij eindigde met ” De ceders zullen groeien, de stenen willen omhoog gebouwd worden en dit tijdperk van hoop zal voortduren”
En zo  verkondigde hij , zonder het te beseffen, het oordeel over de USA vanwege het punt “in eigen kracht de toekomst beheersen”, aldus de profeet in dit boek.
Volgens de profeet gebeurde alles “buiten de mensen om”, de gevers van de boom en van de steen deden het spontaan en Edwards had geen idee van de profetische betekenis van zijn woorden uit Jes. 9:10 en ook de vergelijking “Israel  bijna 3000 jaar geleden en de huidige  USA” was men zich nergens bewust.
Dit boek openbaart dan deze waarheid, maar ik vermoed een Vrijmetselaarsagenda om de NWO te legitimeren in dit boek, zie cursief commentaar hierboven.
De profeet zegt dan ook , indruk makend op fluisterende toon: de Almachtige heeft Zijn eigen bedoelingen”
Wie bedoelt hij hier? Dat is de kwestie!!

9. Het negende en laatste zegel is over  “wat zal zijn” ( de  8e was over  “wat is”) en de profeet verklapt al vast, dat  het om een profetie gaat. Een profetie, die zowel een eed inhoudt van de mensen om het in eigen kracht te redden als ook een profetie ter waarschuwing om tot inkeer te komen.
Direct de dag na 9/11 sprak de leider van de meerderheidspartij (Daschle)  in de Senaat, het hoogste orgaan in de USA, over het antwoord , wat de USA diende te geven op  de aanslag .
Hij citeerde: Jes. 9:10  !!!! Deze uitspraak van Daschle is dan het 9e zegel in praktijk. Volgens de profeet deed  Daschle die uitspraak volledig onbewust van het profetisch verband en was het slechts bedoeld als “bemoediging” om aan de slag te gaan.
Maar ondertussen sprak hij namens het Amerikaanse volk een eed en een profetie uit, precies volgens Jes. 9:10 en legde die  voor Israel bedoelde profetie op het Amerikaanse volk.

Dit  9e teken was dan wel de laatste “harbinger”, maar nu komen de  na-effecten van 9/11 aan de orde; de tekst van het boek is over het algemeen vrij uitvoering, dus ik vat nu wat meer samen.
Omdat het Amerikaanse volk niet wenste na te denken over de oorzaak van de 9/11 ramp, nl. het steeds meer “los van God” leven in een liberale manier van leven, ging men ook niet die oorzaak aanpakken.
Men ging herbouwen, defensie verstevigen, oorlog voeren tegen Al Qaeda, Irak, Afghanistan. Dat betekende enorme kosten voor een toch al wat achteruit lopende economie.>
Met steeds lagere rentes werd een enorme luchtbel van “gratis geld” gecreeerd, huizenmarkt stortte in, economische crises eerst in de USA, maar al gauw wereldwijd.
Enorme nationale schuld in USA, die nog dagelijks toeneemt.
De profeet keek nog es samen met Nouriel naar het  6e zegel, de sycamore en kwam met de volgende ontdekking:
“Eerst hebben de Hollanders Manhattan eiland voor zich opgeeist, is later in Britse handen gekomen en uiteindelijk het financieel centrum van de USA/de wereld geworden.
De Hollanders hebben er destijds een muur gebouwd ter bescherming van hun handelsvoorraden e.d. , een “wall” dus en later is die rij handelshuizen langs die “wall” bekend geworden onder de naam “Wallstreet”.
In die beginfase hebben 24 (!)  leidinggevende kooplui een geheim contract afgesloten als begin van de aandelenbeurs en men noemde dat het  “Buttonwood Agreement”, 17 mei 1792, op Wallstreet 68 te New York.
Dat noemde men zo, omdat die 24 kooplui het contract tekenden onder een boom, die “Buttonwood-boom” heette en dat is dan weer dezelfde als de “Sycamore”-boom.
Het  fundament begon dus met de Sycamore-boom en dat zelfde type boom kwam op 9/11 ten val, werd omgehakt en ontworteld, als waarschuwing, dat de USA met haar materialisme op de verkeerde weg was en bleef.
Aan het einde van Wallstreet staat ook nog een kerkje met een herinneringsmonument aan 9/11 in de vorm van de onderkant van een boom met alle wortels, een kopie van de ontwortelde Sycamore van 9/11,  onthuld 11 sept. 2005

De profeet en Nouriel kijken samen nog es naar het 7e zegel, de Erez-boom oftewel “ceder”. Bij nadere beschouwing staan er aan weerszijden van de boom  3 graanscheuten en een 7e , die je dan niet kunt zien.
Dit beeld zou, aldus de profeet, een bovennatuurlijke dimensie van het hele verhaal openbaren.

Na een tijdje opnieuw een ontmoeting met de profeet, te midden van graanvelden op een helling van een heuvel.
De profeet: “De 6+1 graanscheuten  blijken te staan voor 6 jaren + 1 shabbathsjaar,  zoals in Israel gebruikelijk was van uit de Tora: 6 jaar land bebouwen, 1 jaar rust nemen voor land, mens en dier.
De Shemitha, shabbathsjaar. In dat 7e jaar at men, van wat er groeide zonder het werk van de boeren. En in dat jaar schold men elkaar ook alle schuld kwijt.
Dat lijkt economische chaos, maar als Israel zich er aan had gehouden, zou het een zegen zijn!
Helaas hield Israel zich niet aan het principe van het shabbathsjaar en dat luidde de ellende in; de vijand kwam en  roofde de oogsten en zo waren er meerdere jaren zonder oogst ipv. dat ene jaar in de 7 jaar periode.
Het land zou er net zo lang verlaten bij liggen, als het aantal shabbathsjaren, wat men niet had gehouden! 70 jaar ballingschap dus.
Als  Israel God niet eert in het houden van de Tora met het shabbathsjaar, dan komt het land  voortdurend braak te liggen op enig moment.

De parallel met de USA: in 2008 gingen eerst 2 grote hypotheekverstrekkers, Freddie Mae en  Freddie Mac,  bijna failliet en werden door de overheid overgenomen. Dan het bankroet van Lehmann-brothers en de  verder groeiende economische crises.
En dat was in de week van 9/11,  n.b.   7 jaar na de aanslag in 2001 ! Het wegwerken van schulden via bankroet en nationalisering.Enorme  bedragen aan aandelenwaarde verdampten.
Een oordelend, afgedwongen shabbathsjaar in economisch financiele zin. En het dieptepunt was op 29 sept. 2008, tevens de maand Elul, de laatste dag van het shabbathsjaar.
Die dag daalde de Dow index 25 % , werd de herstelwet niet aanvaard in het congres en werkte de bel op Wallstreet niet.
Het  shabbathsjaar  begon op 13 sept. 2007, oftewel de 1e dag van de Hebr. maand Tishri en op die dag begon het in Engeland ook met bankfaillissementen, met hypotheekbank Northern Rock.
Overigens was er een begindieptepunt 17 Sept. 2001, de grootste daling in de aandelenmarkt ooit tot dusver. Een dieptepunt aan het begin en aan het einde van de 7 jaars periode dus.
Vlak na 9/11  2001 dus een financieel dieptepunt en 7 jaar later nog  zo’n dieptepunt en beiden waren in de Hebr. kalender op de 29e Elul.

Shabbatsjaar oftewel Shemitah betekent ook “val” of “laten vallen” en dat is precies wat er gebeurde met banken, huismarkt, economie. De FED liet de boel vallen. (dat is dus bewust beleid, geen toeval, een keuze van de Amerikaanse overheid)

De 3e getuige: na John Edwards en Daschle zou er een 3e getuige  uit Jes. 9:10 citeren, zodat “op 2 of 3 getuigen een zaak vast staat” (Bijbels principe).
Die getuige was president Obama, op de dag van zijn inauguratie, 24 febr. 2009 , waarbij hij op zeker moment in zijn toespraak zei:” moeilijke tijden, zwakke economie, vertrouwen geschaad, maar “tonight I want every American to know this: WE WILL REBUILD “

(Ik herinner me dat macho gepraat van de vermeende “Messias” nog goed, zie mijn artikelen hierover, o.a.
http://tora-yeshua.nl/2009/08/mohbama-islam-de-antichrist/  ; hoe lang hebben we het gebral “yes , we can”  niet moeten aanhoren, overgenomen door diverse mensen en zelfs bedrijven, totdat het steeds meer verstomde.
Volgens de profeet in het boek werd het in alle 3 de gevallen “zonder opzet” geciteerd, het was “van boven geleid”,  de vraag blijft of men in het boek  dan JHWH bedoeld of  een andere macht.

Maar Obama spande absoluut de kroon op de manier, waarop hij (“yes we can”)  in eigen kracht,dwars tegen alles in,  de USA  zou gaan herbouwen, samen met alle Amerikanen.)

De dagen er na pikten de media natuurlijk zijn toespraak op, waarbij opvallend vaak de kop luidde:” We will rebuild” en in het boek worden 11 vooraanstaande zenders/kranten genoemd,w.o. CNN, Al Jazeera e.d.
(De MSM (main stream media) worden gestuurd door de machthebbers van deze wereld, zoveel werd toen ook al weer duidelijk. Maar in het boek wordt dat niet opgemerkt, integendeel,  duidelijk wordt gesteld dat dit allemaal “spontaan” werd vermeld.)

“We zullen  sterker uit deze problemen komen dan we er voor waren” aldus Obama. (“We hebben God er niet bij nodig, als die al bestaat”)
Maar na 9/11 werd er slechts een kaartenhuis gebouwd, gedoemd om weer in elkaar te storten; er is een “Hogere Macht” nodig om de zaken op te lossen, aldus de profeet.
Hij brengt dan weer het eerste zegel ter sprake, “de breuk in de veiligheidsmuur”, zowel bij Israel als  ruim 2500 jaar later in de USA op 9/11 en bij nader onderzoek blijkt er niet alleen een muur zichtbaar, maar ook een rechthoek met een soort kroon.
Nouriel had net een droom gehad over Salomo  met de tempel en  herkent er “de ark des verbonds” in  met de stenen tafelen (10 geboden); Salomo was in droom bezig met een gebed , staande voor het volk.
Maar toen Nouriel dichterbij kwam en het gezicht van Salomo zag, bleek het George Washington , de eerste president van de USA te zijn! Tijdens het gebed kwam er een stuk papier uit de hemel en George Washington pakte het uit de lucht met zijn nog opgeheven linkerhand.
Hij stopte bij zijn vertrek uit de tempel het stuk papier tussen 2 grote stenen.
Daarna zag ik alleen nog ruines en uiteindelijk dook de profeet op in de droom en had het stuk papier, gaf het aan Nouriel en ..toen werd hij wakker; tot zover de droom.

(NB: hier wordt dus een directe verbinding gelegd vanuit de tempel van Salomo en de Vrijmetselarij. George W.  was vrijmetselaar, zoals veruit de meeste Amerikaanse presidenten en de stad Washington is gebouwd volgens  duidelijke patronen vol van symboliek van de vrijmetselarij.
Wie zich een beetje in de Vrijmetselarij verdiept, weet dat de tempel van Salomo en de bouwlieden uitgangspunt zijn van het denken van de Vrijmetselarij; ze zien zich als “bouwlieden” van een NWO, gebruiken passer, winkelhaak en schietlood als symbolen, komen samen in een “tempel” en hun taalgebruik en symboliek is doorspekt van dit gedachtengoed
.
Zowel diverse leiders in Israel als in de USA zijn  Vrijmetselaar en daarin vindt men elkaar op weg naar de NWO.
Zie voor Obama, ook vrijmetselaar: http://www.franklinterhorst.nl/Dossier%20Barack%20Hoessein%20Obama.htm

Gesprek vervolgens tussen Nouriel en de profeet.
De verwoesting van de tempel was niet alleen oordeel, maar ook genade, om het volk Israel te doen beseffen, dat ze terug moesten keren tot God. Zo ook met de USA en dan wordt  George W. geciteerd, die het over “de Onzichtbare Hand” heeft en “het Almachtige Wezen” en de “Allerhoogste”.
(Nergens wordt de link met Yeshua gelegd en ook de Naam van God, JHWH, wordt niet gebruikt en dat maakt het steeds makkelijk om de Ene ware God te verwisselen met wat dan ook, bijv. een  NWO met een weggewerkte Godheid als “onzichtbare Hand” op de achtergrond om de menselijke machthebbers extra glans te geven.)

De USA moet dus terug naar het fundament, naar 212 jaar geleden, nl. 30 april 1789, toen de complete volksvertegenwoordiging en de president voor het eerst bijeen kwamen en G.W.  bevestigd werd, aldus Daschle in zijn hiervoor al genoemde toespraak, waarin hij Jes. 9:10 betrok.
Een vergelijkbaar moment met Salomo, die als koning van Israel begon, aldus de profeet.
Men kwam samen in “Federal Hall” en ging later die dag in optocht naar een kerkje, wat dezelfde kerk blijkt te zijn als degene, die op 9/11  gespaard werd op  Ground Zero (men noemt dat “het wonder van 9/11)  en die inauguratie van GW was dan ook in New York, wat voor Washington hoofdstad was.
Dat kerkje is St.Pauls Chapel en op die “grond” werd het fundament van de USA gelegd op 30 april 1792; de grond van de kerk strekte zich uit over heel “Ground Zero”, de plaats van oprichting en start werd ook de plaats van het oordeel.
Net als bij de tempel van Salomo, op diezelfde plek vond ook de verwoesting plaats; “de plek van toewijding is ook de plek van het oordeel, als men ongehoorzaam is” aldus de profeet, die dat uit een Bijbelcommentaar haalt.
De “Sycamore” stond  naast het kerkje en behoedde het voor vernietiging door het vallende puin van het WTC en inmiddels staat er de genoemde ceder, de “boom van hoop” genoemd, maar helaas  “hoop zonder fundament”, want men wil “bouwen in eigen kracht, zonder de les van het verleden te leren”.

De vraag rijst dan nog, wat er op het “stuk papier uit de hemel” staat, door  GW aan Nouriel in de droom overhandigd.
De profeet:” Amerika was op  deze grond (Ground Zero) als natie aan God toegewijd en er voor als natie gesticht in  Federal Hall; op die laatste plek sprak GW in zijn toespraak de “profetische woorden”, dat  de glimlach van de hemel niet kan worden verwacht over een natie die eeuwige waarden van orde en recht negeert, welke de Hemel zelf heeft voorgeschreven”.
Dat zouden dan de woorden op het stuk papier in de droom van Nouriel hebben moeten zijn en dat beaamt Nouriel dan ook.

Jes. 9:10 wordt uiteraard gevolgd door vs.11 en dat spreekt van nog meer rampen, juist vanwege de verkeerde houding van Israel (vgl. de USA) en na de eerste invasie volgden de ballingschappen van Juda en Ephraim (noordrijk/Israel).

Bij de inwijding van de tempel van Salomo had God belooft, dat Hij genade zou betonen aan het volk Israel, als het tot inkeer kwam en dat is ook gebeurd via de terugkeer uit de eerste ballingschappen.
Deze belofte  geldt dan voor elk volk, wat “volk van God” kan worden genoemd aldus de profeet. (dat is weer erg makkelijk de beloftes aan Israel overnemen in algemene zin, vervangingstheologie!)

Helaas keerde Amerika na 9/11 niet terug naar de basis , maar ging arrogant en materialistisch verder.  Kort na  9/11 waren de kerken voller dan ooit, maar dat duurde niet lang en had geen werkelijke ommekeer ten gevolge.
De kerken  verzaakten verder hun functie als “licht der wereld”.

Dan komt de vraag van de profeet: ” wat zou jij doen op de Oordeelsdag?” Die vraag is verbonden met Jes. 9:10, als er geen berouw/terugkeer is, dan volgt het ene na het andere oordeel, tot het einde.
Nouriel zou gaan waarschuwen, met de nu verzamelde kennis. “Maar hoe sta je er persoonlijk in”?
Er moet immers wel een oordeelsdag zijn om definitief af te rekenen met het kwade; anders zou de hemel niet kunnen bestaan. En dat oordeel kan alleen door een Hogere Macht worden gedaan, buiten ons mensen staande.
Want “een slager kan immers nooit zijn eigen vlees keuren” , binnen de eigen kring is er altijd een hoop goed, maar naar de normen van de Allerhoogste zijn zelfs onze “vermeende goedheden” verdorven.
En als er dan niemand “goed” is in die zin, zijn we voor eeuwig van God/hemel gescheiden en dat is “hel”.
We kunnen dus  zelf niet in Gods Koninkrijk komen, alle eigen pogingen schieten te kort, alleen een Hand uit de hemel kan ons helpen, als antwoord op “oneindig oordeel/hel” moeten we “oneindige genade” vinden.
Oneindige tegenwoordigheid van oneindige liefde.

“Nouriel, weet je dat er iets is blijven staan na de ramp van 9/11 ?”  Dat zijn 2 stalen balken, die een perfect kruis vormden en na dat het gezien werd,  begreep iedereen de boodschap.
Geen religie, maar liefde van Boven. De ultieme liefde van God die Zichzelf gaf.
Waarop Nouriel reageert met: “zoals in Jezus?”
En dan legt de profeet uit, dat “Jezus” in feite “Yeshua” heet, wat staat voor “JHWH verlost”. Alleen in Yeshua is verlossing en wedergeboorte! Het is als in een huwelijk: de Bruidegom geeft Zichzelf voor de bruid en de bruid ontvangt Hem.

En jij Nouriel, je bent niet verder weg dan 1 hartslag van deze eeuwigheid; je weet immers niet hoe lang je leeft en voor je dood moet je weten hoe je de oordeelsdag tegemoet ziet: in eigen onvolmaaktheid en zonde of in de genade van Yeshua.

Dan krijgt Nouriel het zegel terug, wat hij in het begin via de post ontving. Waarom was dit hele verhaal? Voor Nouriel om met God in het reine te komen.
Anna vraagt hem dan ook,of hij inmiddels zo ver is gekomen.
Nouriel antwoordt bevestigend en zij vraagt hoe dat dan gaat. Nouriel:” door Zijn woorden te volgen en daardoor  ervoer ik voor het eerst echt vrede”

(merkwaardig antwoord, hij laat heel het zondebesef en de aanvaarding van het offer van Yeshua weg, heeft het niet over het werk van Gods Geest, die hem zou moeten hebben overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nouriel geeft een wettisch antwoord, “doen van Gods geboden”.
En hoe goed dat ook is, zonder bekering/wedergeboorte is dat  slechts in eigen kracht het Koninkrijk menen te kunnen verdienen , wat onmogelijk is.)

Nouriel kijkt nog es naar zijn eerste zegel, met paleo-Hebreeuws er op en besluit naar een Joodse kennis te gaan, die het nodige van deze taal weet.
Deze vriend maakt er van:”blessed of God is the son of the Light of God, the declarer” oftewel ” gezegend door God is de zoon van Gods licht, de uitlegger”.

Maar de profeet, die hij dan nog eens ontmoet,  geeft een betere uitleg:” de woorden verwijzen naar Jer. 36:4, naar Jeremia, die Baruch, zoon van Neriah , als  schrijver aanstelt om de woorden van de profeet Jeremia door te geven aan het volk”.
Zo moet ook Nouriel de woorden van de profeet door gaan geven, daarom is hij geroepen en is hij als journalist/schrijver geboren en sterker nog, als de profeet hem naar zijn volledige naam vraagt, dan blijkt Nouriel als volgt te heten:”Barry Kaplan”  (Nouriel is zijn artiesten/schrijversnaam).
En “Barry” komt van “Baruch”; Kaplan zou een naam zijn binnen het priestergeslacht en ja , dat klopt als je kijkt op
http://hannivoort.org/synagoge-enschede.nl/b/levi.asp    , het is een afgeleide van Cohen.
Jij bent de “sofer”, degene die optekent (opneemt) en doorgeeft.

En zo komt Nouriel tot het schrijven van dit boek, “The Harbinger”, een Goddelijke opdracht, Openbaringen deel II zou  je bijna zeggen.

Eindconclusie:

De eerste indruk is: “wat een spectalulaire ontdekkingen” en “geestelijke boodschap, natuurlijk moet de USA zich herbezinnen, heel vergelijkbaar met Israel destijds”.
Maar zie de cursief geplaatste tussencommentaren, tussen (..), dat waren aspecten die me al lezend opvielen.
Allereerst de schrijver zelf, Jonathan Cahn, die als  Yeshua belijdende rabbijn op zijn site wordt aangekondigd. Maar als je het weekprogramma van de gemeente ziet op  http://www.bethisraelworshipcenter.org/weeklyactivities.asp  , dan is er van shabbath of Tora-onderwijs niets te vinden, men viert er de zondag nog steeds.
Het lijkt meer op een evangelische of Baptistengemeente en dat is geen doodzonde, maar ook niet wat je van een “Messianic congregation” met een “Yeshua-belijdende rabbijn” verwacht.

Dan: heel merkwaardig, dat in deze  eindtijd-boodschap, waarin het n.b. over “9/11” gaat, nergens het woord “islam” of  “moslims” valt !! De daders van 9/11 zijn “nazaten van de Assyriers”, maar dan houdt het ook wel op. Waarom niet ronduit gezegd dat de aanslag door moslims is gepleegd?
Of  beseft men, dat  het toch een opzetje van de USA was om een  “casus belli” te hebben mbt. Irak ? Maar dat wordt ook niet gezegd, nee, het hele “9/11 verhaal” is een Goddelijk oordeel , vglbaar met dat over Israel destijds.

Vervolgens: de heel duidelijke verbinding met de Vrijmetselarij en daarmee de impliciete boodschap van het boek: we moeten terug naar de basiswaarden van Goddelijke oorsprong en als we dat niet doen, volgen er nog meer oordelen en rampen.
Die Goddelijke oorsprong was bij Israel in de God van de Bijbel verwoord, maar is in de tijd wel opgeschoven naar “Hogere Macht” e.d., zoals we dat in de Vrijmetselarij al eeuwen meer ruimdenkend zien.
Het is niet te verwachten dat de wereld zich bekeerd tot “het goede”, dus als er rampen komen, hoeft niemand verbaast te zijn en  degenen, die de NWO vormen, zijn best bereid die rampen te ontwikkelen om zo de gang van zaken in deze wereld onze kant op te laten gaan.
Dat zou iedereen moeten begrijpen, want zaken als “de RK-kerk als wereldmacht, de opzet van de islam, de kruistochten, de vele oorlogen” waren natuurlijk nooit toevallig, daar zat altijd enig beleid achter.
In de lijn van de machthebbers is er altijd toegewerkt naar de wereldheerschappij; vanaf het idee, dat de koningen stammen uit een huwelijk van Jezus met Maria van Magdalena kwamen we op de Tempeliers, Jezuieten, Bilderbergers, Skull and Bones en nu regeren we als Vrijmetselaars via de grote bedrijven, die tegenwoordig de echte macht hebben.
“Wij, illuminati, verlichte geesten, de elite, weten wat goed is voor deze wereld, namelijk datgene, wat goed is voor ons zelf. En daar hebben we God niet bij nodig, want  God bestaat niet en we doen alsof Hij bestaat, waar ons dat uitkomt.
Dat is de ware Vrijmetselarij. We houden ook van “verborgen boodschappen” en “boodschappen via allerlei handgebaren” en zo is dit boek,  The Harbinger, een boek over verborgen boodschappen, die we hebben uitgelegd.
Maar het boek zelf is ook een verborgen boodschap, nl. dat  men als NWO machthebbers de nodige rampen zal creëren om het doel te bereiken, de wereldmacht.”

De ons als lezers van Tora-Yeshua artikelen bekende Bijbelse boodschap is echter de voor jullie als Vrijmetselaars verborgen of niet gewenste boodschap:
JHWH is de Ene ware God en Hij komt in de gestalte van Yeshua ha Mashiach ben David als Koning te Yerushalayim, om de wereldheerschappij op zich te nemen in het  1000 jarig rijk, waarin ieder zal ervaren, dat Hij onze enige redding is.

Shalom,
Ben Kok ( joods-chr pastor)

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to The Harbinger (profetisch voorteken), heel interessante boekrecensie ivm. de eindtijd aangaande de USA.

 1. Op 1 augustus 2012 @ 22:39 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Ja, dat is interessant, ik ken het.
  Shalom.

 2. Nog een tip om te lezen aangaande Amerika: Het visioen en verder, van David Wilkerson. Alleen jammer dat ook hij met geen woord rept over de islam.
  Shalom cornelia

 3. Deze Assyriers waren de geestelijke voorvaders van Al Qaeda, een semitisch volk, wat Akkadisch sprak en wat het meest op Arabisch lijkt.????????

  assyriers is verzameling van oosterse cristenen hoe kunnen die de geestelijke voorouders zijn van al qaida en akkadisch lijkt in de verte niet op arabisch zowel in spraak als in schrift

  • Beetje dom Jad.
   Assyriers waren een volk, nog ver voor er uberhaupt christenen waren. Zelfs bijna 1000 jaar voordat Yeshua kwam! Toen zijn er inderdaad ook Assyrisch christenen gekomen, waarbij het vanzelfsprekend is, dat ze lang niet allemaal christen werden.
   Maar verder leuk , dat je reageert, tot later,
   shabbath shalom,
   Ben

  • Waar jij het over hebt is de Assyrische kerk Jad , en is een traditioneel kerkinstituut ” heb ik me door een wederom geboren Irakees Christen laten uitleggen .
   monica

 4. Hallo Ben,

  Ik kende het boek niet. In hoeverre zijn al die parallelen waarheid? Als het allemaal waar gebeurd is en nog gebeurt, dan is het uiterst intrigerend! Het zal mij benieuwen wanneer de dag des oordeels daadwerkelijk komt en hoe het allemaal tot voleinding komt!

  Shalom,

  Paul

 5. Op 6 augustus 2012 @ 22:11 schreef Hendrik-Teun

  Beantwoorden

  Lijkt me een erg interessant boek, is het van jezelf? Zou ik het eens mogen lenen? Het sabbathsjaar interesseert me ook zeker.. Ik vraag me, net als Paul af, of de beschreven parallellen overeenkomen met wat God met het desbetreffende bijbelgedeelte bedoelt. Maar dat vind ik vaker lastig te beoordelen. Ik hoop nog veelte mogen leren.. ;)
  En idd Paul, zeer benieuwd naar hoe alles tot zijn voleinding zal komen.! Wachtende op de wederkomst!!!!

  • Hi Hendrik-Teun,
   Ik heb het boek via internet besteld en gelezen; natuurlijk mag je het lenen, zie je binnenkort.
   Mijn commentaar is bijna af, ik kom tot vrij schokkende conclusies.
   Shalom ,
   Ben

 6. Wouw,

  Bovenstaand artikel bevestigd inderdaad de power die de vrijmetselarij heeft om het hele wereld gebeuren dusdanig te manipuleren dat wij, waarvan velen onwetend zijn van wat vrijmetselarij echt is, op een zgn. onschuldige manier terecht komen in de NWO.
  Mensen, ik adviseer om het boek van Robin de Ruiter te lezen . Het heet: “De 13 satanische bloedlijnen.”
  Het zijn 3 bestsellers in één band en te bestellen via bv. Bol.com.
  Laten we met zijn allen wakker blijven of worden.
  GBY all
  Jiooda.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*