Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Het Kerstmis-vergif, Godslasterende onzin, zowel door moslims als christenen.

Televisie van de Palestijnse Autoriteit, 4 mei 2012.

Met dank overgenomen van Likoed.nl

Issa Karake, de Palestijnse minister van Gevangeniszaken:

“Wij staan hier op het Jezus Plein, voor de Geboortekerk van Christus. Aan de voorstanders van mensenrecht: Onderneem actie voordat het te laat is, onderneem actie om de zonen van de Geboorte te redden, de zonen van Jeruzalem, en de zonen van Jezus [de Palestijnen die gevangen zitten]. De zonen van Jezus, de Palestijn, de eerste gevangene en de eerste Shahid (islamitische martelaar) in de geschiedenis.”

NB Dit is een terugkerend thema bij de Palestijnen: Jezus was geen jood maar een Palestijn en een moslim, zie:

Commentaar:

Over de islamonzin hoef ik aan de lezers hier niets uit te leggen, het spreekt voor zich hoe gestoord deze minister is, net als Arafat en de Groot-Moefti,  duivelse leugenaars , net als degenen, die hen daarin als moslims navolgen.
Maar ook de christenen moeten zich schamen: Kerstmis is totaal mis, een oorspronkelijk heidens feest rond de zonnewende, zie  http://members.ziggo.nl/peter7/kerst/  , waar de RK kerk vanaf 325 na Chr.   de geboorte van Jezus van heeft gemaakt , jaarlijks te vieren op  25, 26 dec. als een geboorte in een stal met dieren.

Christenen zijn hierin compleet misleid en de voorgangers die deze onzin nog als Bijbels onderwijzen, moeten zich daarvoor verantwoorden!
Zolang je niet beter weet en het goed bedoelt, is het begrijpelijk, maar het getuigt van grote domheid en ondeskundigheid als een voorganger dat nu in deze tijd nog vertelt als waar.
En het is ronduit crimineel en Godslasterlijk om over de “newborn King” te zingen, over een 2e Persoon die als God geboren wordt.
Immers, in Ph. 2:5-11 lezen we over het wonder, dat JHWH Zich zichtbaar maakt op aarde als compleet Embryo in de moederschoot,  waarbij Maria als draagmoeder functioneerde en natuurlijk helemaal geen  “Moeder Gods” kan worden genoemd, als moeder boven God staande, pure RK-gekte.
Zie over de Persoon van de God van Abraham, Isaak en Israel  en hoe Hij op diverse wijzen aan de mensen is verschenen:
http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/

De gedachte, dat Yeshua in een stal is geboren, is mesjogge, staat nergens in de Bijbel ! En toch overal die kerststalletjes.
De RK kerk heeft de tekst uit Jesaja 1 aan de heidense Mithrasgodsdienst geplakt (moeder -kind verhaal in een grot geboren)!

Jesaja 1:
2 Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde,
de HEER heeft gesproken:
Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht,
maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen.
3 Een rund herkent zijn meester,
een ezel kent zijn voederbak,
maar Israël mist elk inzicht,
mijn volk leeft in onwetendheid.

Deze tekst uit Jesaja slaat helemaal niet op het in deze wereld  verschijnen van JHWH in  Jehoshua (verkort Yeshua) als Embryo/baby  en zo verder tot op 33 jarige leeftijd in dood en opstanding.
Iedereen kan begrijpen dat deze tekst slaat op Israel, Gods uitverkoren volk, wat helaas in ontrouw aan Hem en de Tora uiteindelijk in ballingschap ging en dankzij  Zijn genade weer aan het terugkeren is.
Wie snapt het dan nog wel goed?  Het Joodse volk?
Helaas ook niet, want zij hebben, op de Yeshua-belijdende Israelieten na (slechts 1 % ),  niet naar de woorden van Mozes geluisterd, door Simon bar Jona (Petrus) in Hand. 3:23 geciteerd.
Dt.18:15 / 18,19 leert ons nl. met de woorden van Mozes zelf:
15   Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,
16 overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven.
17 Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben.
18 Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.
19 En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.

Wie is die “profeet”, die na Mozes uit Israel zou opstaan als Israeliet onder de Israelieten ?
We kunnen de onzin van moslims, die beweren dat dit op Mohammed slaat, gewoon negeren als de zoveelste misleiding; immers, Mohammed was van alles, maar zeker geen Israeliet.
Hij leerde zelfs via de koran haat tegen Israel en dat merken we dagelijks.

Op wie slaan de woorden van Mozes, geciteerd door Petrus  in Hand. 3:23 dan? Naar de uitleg van Petrus slaan deze woorden op Yeshua, die als het ware Pesachlam tot de mensen is gekomen, geboren tijdens Sukkoth in een loofhut, omdat er geen plaats in de herberg was.
Maria wikkelde Hem in doeken, die ze uit de broodbak (phatne) in de loofhut haalde wellicht, brood er uit en het Levende Brood er in, kind in de kribbe (broodbak) in de loofhut, eind sept./begin okt.., zie genoemd artikel  http://members.ziggo.nl/peter7/kerst/

Veel Israelieten herkenden Hem als de Machiach ben Joseph, die komen zou volgens Jes. 53, om ons van onze zonden te verlossen.
Hij droeg voor ons, die de Tora steeds overtreden, de doodstraf, zodat  we met Hem in shalom kunnen gaan leven daarna, vanuit de praktijk van de Tora, die we steeds beter in Zijn kracht en genade houden.
Maar verreweg de meeste Israelieten en de meeste mensen van alle volken zien Yeshua niet als JHWH in mensengestalte, hooguit als een interessante leraar dan wel een valse profeet.

Let op: Yeshua is de enige weg tot de Vader en precies zoals Mozes zegt: wie naar Hem niet luistert , zal uit het volk worden uitgeroeid.
Of je nu moslim, jood, christen of wat anders bent, wie niet naar Yeshua luistert, zal niet bij het ware Israel horen.
Alleen  in Yeshua is er vergeving van zonden, Hij stierf voor ons en ook in Zacharia 12:9-14 staan de profetische woorden van JHWH:

9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.
10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.
12 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,
13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,
14 al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Graag wens ik ieder in deze heidense, commerciele Kersttijd toe, dat je de shalom van JHWH door Yeshua in je hart toelaat, door te bidden:
God van Abraham, Isaak en Israel, Schepper van alles,  vergeef me dat ik me zo heb laten misleiden in allerlei dwaling.
Vergeef me, dat ik Uw Tora  genegeerd heb, dat ik niet dagelijks leef  uit liefde voor U en mijn naaste.
Ik geloof dat U in Yeshua voor mijn tekorten en onvolmaaktheden de doodstraf droeg en zo voor mij genade bewerkte.
Met mijn hele hart aanvaard ik in dank dat offer, help me vanaf vandaag  van uit de Bijbel U na te volgen, zoals U dat in Yeshua hebt laten zien.
Geef me alstublieft mensen, die deze levensstijl en dit geloof praktiseren en onderwijzen, vanuit uw Woord.
In de Naam van Yeshua,
Amen.

Uiteraard kunt u met vragen onder dit artikel terecht en wees welkom in onze samenkomsten, zie plaatsen en tijden op:

Tora-Yeshua gemeentes : net als de Handelingengemeente !Shalom , hartelijk welkom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

32 Responses to Het Kerstmis-vergif, Godslasterende onzin, zowel door moslims als christenen.

 1. Mag ik hier op in gaan?
  Ik heb moeite met het begrip Embroy, en draagmoeder,zoals ik na tot bekering gekomen was,geworsteld heb met de drieenheid, de vervangingsleer,kerstfeest enz,die veelal verkondigd word in kerken en kringen.
  Op zich al moeilijk genoeg om je daaraan te ont-worstelen.
  Maar prijst G,D die mij door al de jaren heen Zelf heeft laten zien wie of Hij werkelijk was.
  Ik lees in Math 1:18 en Luk 1:27,35 Dat De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden zal Gods Zoon genaamd worden.
  Het begrip wat G,D mijzelf enkele jaren geleden mij heeft laten zien,Dat Hij God was in het vlees geopenbaard,zoals Joh1: beschrijft,HET VLEES GEWORDEN WOORD,is voor mij,DE WAARHEID,en bewaar deze woorden in mijn hart, zoals Maria deze woorden in haar hart bewaarde,de woorden Embroy en draagmoeder,staan niet in G,ds woord,en kan dit niet plaatsen.
  Wel dat God Een is,Het Vleesgeworden Woord.Joh 1;1-18.
  Een andere woordenkeus kan ik begrijpen, maar doordat een ieder van ons De Heilige Geest ontvangen heeft en wedergeboren is,moeten we oppassen dat door een andere woordenkeus andere begrippen kunnen ontstaan.

  Shalom
  Gre.

  • Dag Gre, goed dat je er over nadenkt.
   De uitleg staat in genoemde link en in dat artikel staan ook nog 2 links naar voorgaande artikelen, lees die eerst , dan wordt het je wellicht duidelijker.
   Precies zoals je aanhaalt:” het Woord is vlees geworden”.
   Dus niet: er is een halfgod geboren uit een eicel van Maria , bevrucht door Goddelijk zaad en zo is er een 2e God ontstaan die we Jezus noemen.
   Het Woorden van JHWH, Zijn diepste gedachten, zijn in vlees omgevormd, in de gestalte van Yeshua (Jezus).
   En wie Hem ziet , ziet de Vader.
   Het heeft JHWH behaagd om in dit geval niet in de gestalte van een volwassen man te komen, zoals bij Abraham en Jacob. Ook niet als “man Gods, of Engel des Heren, die in de rook van het brandende offer ten hemel voer”, zoals bij de ouders van Simson, zie Richteren 13.
   Nee, JHWH verscheen in de kleinst mogelijke vorm als “vrucht in de moederschoot” en dat heet een Embryo of Foetus.
   Maar wel een completer “Vrucht”, een compleet mensje, zodat Hij het hele menszijn in de volle praktijk meemaakte en bewees, dat je als mens de Tora voor 100% kunt naleven.
   Zo kon Hij ook aan het kruis voor ons de doodstraf dragen, omdat Hij Zelf in dat mens zijn nooit de Tora overtrad, niet zondigde.

   Er was in die “Vrucht” niets van Jozef bij en ook niet van Maria, het menselijke DNA was niet aan de orde en daarmee ook niets van de ons ingebakken neiging tot alle kwaad, tot zonde.
   Zie ook Ph. 2:5-11, Hij legde Zijn God-zijn en Zijn Goddelijkheid af en werd volledig mens in de vorm van een “Vrucht” in de moederschoot en zo kun je dus ook het beste spreken over Yeshua: Hij is de zichtbaarheid van JHWH in mensengestalte.
   NIET de fysieke zoon van Maria, zoals de andere kinderen, die Maria en Jozef later kregen. Maria is draagmoeder geweest voor de menswording van JHWH en echt moeder zoals elke moeder van de andere kinderen die ze van Jozef kreeg.
   Dat maakt Yeshua ook nog heel duidelijk in de diverse teksten, als Hij Maria aanspreekt, niet ” moeder” maar als “vrouw”, zie
   Joh. 2:4 en Joh. 19:27
   Ook in Matth. 12:46-50 zie je die afstand, daar noemt Yeshua “al degenen die de wil Zijns Vaders doen” Zijn broeder en zuster en moeder.
   Ik hoor graag of het je zo duidelijker is.

   Shalom
   Ben

 2. Wedervraag,
  Hoe kan Yeshua dan uit het geslacht van David komen?
  Als er geen aardse band is vanuit “”het”” vlees?
  Shalom Gre

  • Goede vraag Aafje,
   Yeshua is uit Israel, uit het geslacht van David in de wereld gekomen, omdat Maria daaruit voorkomt.
   Of dat nu als fysieke moeder, via een eicel is, of niet, maakt daarbij dan niets uit, het feit dat Maria in die lijn staat , is voldoende.
   Het punt, wat van belang is, is echter daar boven uit, dat JHWH mens is geworden in Yeshua.
   De ketterij, dat Yeshua pas ca. 2000 jaar oud is en niet van eeuwigheid God is volgens moslims, Arinanen, Jehovahgetuigen e.d., moet ontmaskerd worden.
   Shalom
   Ben

 3. Wel te verstaan, dat ik me verre wil houden van De Grootsheid van de Almachtige G,D die “”sprak en “”het was er.
  Voor ons mensen onbegrijpelijk,wat Hij heeft gemaakt.
  Zoals ons kleine vogeltje in de kooi,wat ik met bewondering gade sla,met alles erop en eraan,zonder dat dat beessie na hoeft te denken wat te doen.
  Wat een wonder op zich,
  Shalom.

  • Hi Aafje,
   Het wonder is groot, te groot om echt te vatten. Maar het moet ook duidelijk zijn, dat we het wonder niet verwoorden op de heidense wijze , zoals de RK kerk doet, of de Jehovahgetuigen , Arianen, Christa-delphians en de moslims.
   Daar degradeert met het wonder tot een halfgod of gewoon mens zonder meer.
   Het blijft: JHWH, die ons verschijnt als het vleesgeworden Woord, in mensengestalte met de naam Yeshua.
   Shalom
   Ben.

 4. Op 25 december 2012 @ 01:33 schreef F. Dijkstra

  Beantwoorden

  Zondagmorgen voor een PKN dienst bij het bespreken van de dienst, werd besproken wat er gebeden zou worden in de voorbede, buiten zieke gemeenteleden en andere zaken:
  “We bidden voor Palestijnse Christenen. Als alle Palestijnen leven ze onder de voortdurende druk van het Israëlische leger en de Israëlische landhonger. Christenen voelen daarin een eigen speciale roeping: om zich uit liefde, geweldloos te verzetten tegen alle onrecht en geweld, en daar anderen in voor te gaan. Zij roepen ons in hun Kairos verklaring sinds 2009 op om hen daarin wereldwijd te steunen. Zorg om Israël is deel van hun overwegingen. We bidden voor Meta Floor, die als uitgezonden medewerker bij Sabeel meer dan vijf jaar het gezicht daarbij was”.
  Voor sommige leden van de kerkenraad was dit onaanvaardbaar, de dienst werd net zo lang uitgesteld totdat deze “voorbede” van tafel was.
  Hoe gemakkelijk sluipt de leugen naar binnen.

  • Jij snapt het Feike en nog een geluk, dat deze onzin van tafel ging.
   Maar de kerstdienst ging wel door, neem ik aan en dat is erg genoeg.
   Shalom
   Ben

 5. Op 26 december 2012 @ 11:59 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ben,
  je zegt dat het gedenken van Christus geboorte , vergif is en godslasterend zoals het wordt gevierd.,….

  Ik herinner je er aan dat in de volheid des tijds de hemel open ging en de Here Zelf ( Lucas 2 vers 15) aan de herders is “geproclameerd dat de Heiland is …..geboren.
  Zelfs Zijn Hemelse legermacht vergezelde Hem daarbij.

  En dat de herders , toen zij “GEZIEN “hadden wat er door de Here aan hen verkondigd was, de eerste gelovigen waren die het `proclameerden/verkondigden` aan allen die het maar horen wilden.

  IK herinner je er aan dat er wijzen (sommigen zeggen dat het magiers waren) er een lange reis voor over hadden om de geboren Koning te zoeken en ….ze vonden Hem.

  Wees er zeker van dat zij , toen ze weer thuis waren in hun eigen land, er van geproclameerd hebben. Vol vreugde en met blijdschap in het hart.

  En zo zijn deze mensen de eersten geweest die de geboorte van Christus Jezus de Heere ) Yeshua aan de mensen verder geproclameerd. En, die het maar horen wil en Hem vindt zal en moet het ook weer door geven. De nieuwe start, Leven , begint bij de geboorte Ben!!

  IK herinner je er aan dat de meeste Israelieten in die tijd verstrooid leefden in de wereld en dat de kleine groep van de joden in het land land Israel heulden met de Romeinen ( Lees in handelingen 12 vers 3 dat het hun welgevallig was dat Herodes de hand sloeg aan sommige van de gemeente en Jacobus doodde met het zwaard.)

  En dat toch , ondanks de afgoden dienst van de jodenen samenwerking met de Romeinen de Here dwars door het luchtruim kwam, waar de satan de overste van was, om naar deze mensen/de Zijnen te komen om onder hen te wonen. Om de wil van de Vader te doen.

  En wat er in de loop van de voortschrijdende Gods geschiedenis ook aan verpakking om er omheen gewikkeld is ( de doeken-lompen die wij als mens om Hem heen leggen) …….

  de Here God gaat dwars door de muren/ramen/ onze doeken /verpakking heen en komt heel dicht bij ons. Ja Hij wil in ons hart komen wonen.

  Hoe kan Hij in ins hart woning vinden als wij niet van Hem weten dat Hij geboren is in Bethlehem….

  IK herinner je er aan dat ondanks de verpakking , nog altijd in alle vrijheid geproclameerd mag worden en kan worden dat Christus Jezus de Heere (Yeshua) de Heiland is geboren. Zonder geboorte van de Heiland geen Verlossing en redding.Geen nieuw Leven voor de verloren mens.

  Ik ben de Here God/JHWH zeer dankbaar dat onze ouders ons mee brachten naar de Christus feest. Nee, niet de versierde boom had onze aandacht. Maar wat er verteld werd over de geboorte van de Heiland had alle aandacht.

  En waarom zou de Heiland niet geboren kunnen zijn in een ruimte waar dieren waren?

  Er was immers geen plaats in de herberg. NU dan maar naast de herberg. Daar, waren de vervoer middels van toen van de reizigers en gasten (ezels) gestald waren.

  Ook hun eigen ezel zal daar zeker gestald zijn geweest!

  `De Schepper geboren te midden van Zijn eigen Schepping!!!!!`

  Wat is daar mis aan!! Niets. Dus dat is best wel mogelijk Ben..
  In de herberg, daar waar de Zijnen waren, was er geen plaats. Tussen en in Zijn eigen Schepping was er wel plaats!!!.

  W-lelie

  • Dag W/lelie,
   Je hoeft me niet aan van alles te herinneren, ik ken het kerstverhaal goed genoeg.
   Maar wellicht kun jij mijn artikel lezen voordat je reageert? Zie vooral http://members.ziggo.nl/peter7/kerst/ wat ik aanhaal in mijn artikel.
   Dus: geen stal, staat nergens. Niet op 25 dec., zonnewende,klopt niets van. Geen os en ezel, staat nergens.
   Die leugens moeten uit de kerstviering en dan gaan we de Feesten des Heren vieren, w.o. Sukkoth, loofhuttenfeest, waarin we prima kunnen vieren,dat het Woord vlees is geworden.
   En dat Yeshua als de zichtbaarheid van JHWH vlees is geworden in een Embryo, via Maria als draagmoeder ter wereld gekomen.
   Houd op met die Roomse nonsens van kindje in de kribbe bij een os en ezel in een stal met Maria als de “moeder van God”.
   Shalom ,
   Ben

  • Shalom Waterlelie;
   Allereerst gaat dit artikel over hetgeen de Arab-leider roept.
   Daar gaan u en ook anderen gladjes overheen.
   Alle reacties gelezen hebbende, kom ik tot de conclusie, die ik al in de eerste zin heb geventileerd.
   Het gaat hier om een vijand van YHWH; en dat per definitie.
   Heel opmerkelijk is zijn Arabische vertolking van de Naam van YaHoshua.
   Hij spreekt uit: Jasua of Jesua; dit inplaats van het veel gebruikte en onjuiste:
   Isa. Dat overigens, vlgs. mij van Esav/Esau/Ezau, komt.
   Daar gaat dit item over.
   Terug naar uw eerste zin. U citeerd Ben, maar niet volledig. En dat is incorrect.
   Het is wel degelijk van belang, hoe een feest gevierd dient te worden.
   Maar dan moet de basis van dat feest wel duidelijk begrepen zijn.
   De Bedoeling van YHWH is u bekent. Nu nog de wijze waarop.
   Daarvan kan ik u zeggen, dat een Joodse man en echtgenoot, NOOIT zijn kind in een dierenstal, met nb een onrein dier; zal laten geboren worden.
   Het barst er van het ongedierte en de hordes voor mensen/babys, gevaarlijke bacteriën.
   Leest u de grondtekst in Luc. 1, eens goed door. En kijkt u eens met een “Joods” oog en mind, naar de tijds aanduidingen.
   Dan vergeet u op slag het 25 dec. fenomeen/fata morgana. Occult gedoe.
   Dan valt de gehele verpakking WEG. En blijft de echte WAARHEID over.
   Ook over het jaar getijde.
   Ik kan u verzekeren, dat de Eeuwige in het vlees, niet is gekomen in de wintertijd. De “herdertjes” lagen, in de winter, niet in het veld. De kuddes, voor de tempeldienst, waren al in hun stallen.
   Het Loofhutten-feest was allang voorbij(25 dec.)
   Nogmaals: Lucas 1.
   Shawua tov.

  • Shalom Waterlelie;
   Voordat u Lucas 2 leest, behoort u Lucas 1 te lezen.
   Na lezing van dit gedeelte, komt u na enig denken, NOOIT op 25 dec. als geboortedag van YaHoshua ha Massiach.
   Nooit zou een YaHuda zijn zoon, van wie hij dan ook nog weet, dat deze de uitdrukking van de Eeuwige/Vader Yis’ra-Els is, in een voederbak voor dieren leggen. Overigens deed zijn vrouw het Kind de doeken om en zij legde Hem in een Broodbak.
   YaHoshua is niet voor niets in het Broodhuis (Beth Lechem) geboren.
   Na goed lezen en denken, komt u op de juiste tijd.
   ShawuaTov.

 6. Op 26 december 2012 @ 13:16 schreef Waterlelie

  Beantwoorden

  Ik vind dus ook dat vele mensen handelen en spreken in de geest van Herodes.

  Herodes moest ook niets hebben van de geboorte van de Heiland. Wat deed Herodes.? De jongetes van twee jaar in Bethelehem vermoorden. In de hoop dat Christus Jezus de Heere daar bij zou zijn!!

  Zo proberen velen in deze tijd de geboorte van Christus Jezus de Heere op een moderne humane wijze te vermoorden..

  Door te zeggen: het gedenken van de geboorte van Christus Jezus de Heere is vergif en godslasterlijk!!!

  Ze vissen wel achter het net. Het zal door gaan. De ouders zijn niet voor niets gevluct naar Egypte. …!!!!!!!Het land waar de afgoden werden gediend!! Christus Jezus de Heere was daar in ieder geval v eilig.

  Het is niet voor niets dat de heiden/Christen wereld de geboorte gedenkt…….Velen komen daardoor tot het geloof in Hem. Hoe dan ook.

  Het zal daar moeten vertoeven totdat…….Christus weer terecht kan in zijn eigen land…..Israel.

  W/lelie

  • Dag W/lelie,
   Yeshua kan prima vertoeven in Israel, er zijn om te beginnen 100 gemeentes, waar Yeshua-belijdende Joden en niet-Joden samen komen.
   En verder is JHWH bezig Zijn belofte van terugkeer te vervullen, JHWH =Yeshua, dus Hij is zeer aanwezig in Israel en overal, op bergen en in dalen, ja overal is God (zoals het lied terecht zegt).

   Dan schrijf je: Door te zeggen: het gedenken van de geboorte van Christus Jezus de Heere is vergif en godslasterlijk!!!
   Dat is een heel valse opmerking, want je weet zeer goed, dat ik heel dankbaar ben voor het verschijnen van JHWH in mensengestalte, Yeshua.
   Waar ik tegen ageer, zijn de leugens die de RK kerk in dit feest heeft verwerkt en die alle kerken in stand houden.
   En dan de hele commercie rond kerst met kerstmannen e.d. en het totaal losmaken van dit feest van Israel.

   Wij zijn derhalve uitgepraat W/lelie, mensen die bewust de zaken verkeerd voorstellen, kunnen beter elders bivakkeren.
   Shalom,
   Ben

  • Shalom W/lelie;
   Dit schrijfsel is buiten proporties! Voor de tweede keer, schrijft u, vriendelijk gesteld, onvolledig.
   De heiden/christen-wereld, gedenkt de Geboorte van de YaHuda, YaHoshua op de volledig verkeerde wijze.
   Overgenomen, en dan ook nog met uitsluiting van eigen verstand; heeft de
   reformatie(what ever it is) de leugen van Constantijn.
   BTW:”hoe kan men iemand(wie dan ook); op humane wijze, vermoorden.
   Uw laatste alinea is voor mij, een gotspè. En dat geeft Ben ook al aan.
   Shawua tov.

 7. Hoi Ben,
  Je schrijft dat Jezus nooit in een stal geboren was.
  Hoe moet ik dal Lucas 2 : 6 & 7 zien, met een kribbe ( = voederbak dieren, dus toch een stal ??)

  vr groet
  Wouter.

  • Hi Wouter,
   Zie het bovenstaande artikel en lees de link, waarnaar ik vewijs:

   Maar ook de christenen moeten zich schamen: Kerstmis is totaal mis, een oorspronkelijk heidens feest rond de zonnewende, zie http://members.ziggo.nl/peter7/kerst/ , waar de RK kerk vanaf 325 na Chr. de geboorte van Jezus van heeft gemaakt , jaarlijks te vieren op 25, 26 dec. als een geboorte in een stal met dieren.

   Heb je dan nog vragen, mail gerust.
   Shalom
   Ben

  • Shalom Wouter;
   Zie een andere bijdrage van mij.
   Direct kan ik daar aan toe voegen, dat men eerst de stal in moet, om een voederbak te vinden/zien.
   Maar zou een succa, voor u een optie zijn? (loofhut)
   Waarom moest YaHoshua in Beth Le Chem worden geboren.
   Jawel, de David stad. Maar kijk eens naar de stad naam.
   Jawel. Huis van het brood. Broodhuis. Hij, YaHoshua IS het Levend Brood.
   Lees ook: Lucas 1.
   Shawua Tov.

 8. Dit las ik bij http://mail.rehobothkempen.nl/kk_100006.html

  “Ik ben het Brood dat uit de hemel nedergedaald is.” Joh 6:41

  Als we denken aan het brood dat uit de hemel is nedergedaald, moeten we begrijpen hoe Jezus en de engelen hierover gesproken hebben en wat Hij heeft bedoeld. Er zijn theologen die onderzoek gedaan hebben naar de geboorte van Jezus. De vraag is, waar in de evangeliën wordt geschreven over de geboorte van Jezus, wat wordt er dan bedoeld met het woord ‘kribbe’? Was deze bak wel een vreet-trog, een voederrek of kribbe, of was het iets anders?

  Agnès Laurey schrijft in haar boek ‘Apocalyps’ hierover het volgende:

  Het kerstverhaal

  “En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.” Lc. 2:6,7.

  Het enige dat Lucas vertelt is, dat Jezus in een ‘kribbe’ lag en in doeken was gewikkeld. De evangeliën zeggen niets over een stal, niets over een os en een ezel. Hoewel men tegenwoordig juist het woord ‘stal’ gebruikt om aan te geven dat Jezus geboren zou zijn in armoede en als pasgeboren baby niet welkom was. Maar dat geeft alleen Lucas aan, dat Hij na Zijn geboorte in een ‘kribbe’ werd gelegd. Als de stal werkelijk belangrijk zou zijn geweest voor het verhaal, dan had men dat zeker ook vermeld. Ook wanneer de engelen aan de herders vertellen waaraan zij het kindje Jezus kunnen herkennen, vertellen zij niets over een stal. Wel noemen zij met nadruk de ‘kribbe’.

  We hebben het woord ‘kribbe’ nadrukkelijk tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat het een verwarrende vertaling van het Griekse woord is dat in de grondtekst gebruikt wordt. Het Griekse woord ‘phatne’ dat hiervoor gebruikt is, komt van het woord ‘pateomai’ en betekent ‘om te eten’. Een ‘phatne’ is het woord voor een houten bak, dat inderdaad gebruikt zou kunnen worden als een kribbe, een voederbak.
  Toch is dit niet het eerste waar een Jood aan zou hebben gedacht in die tijd. Joden maakten namelijk gebruik van houten bakken om voedsel in te bewaren. Vooral brood werd in die tijd bewaard in houten bakken. Wij kennen nog wel de broodtrommel van vroeger, een aparte bak waarin we brood bewaarden, om het zo beter vers te houden. Ook wikkelde men in de tijd van Jezus (later ook nog) de broden in doeken. Zeker als de broden nog warm waren zorgde dit er voor dat ze konden uitwasemen en toch vers bleven. Als we nu de uitspraak ‘in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe/houtenbak’ lezen, herkennen we daarin ineens de uitspraak die Jezus over zichzelf doet:

  “Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, voor het leven der wereld.” Joh. 6:51.

  Een broodbak met een zuivere linnen doek

  Hoe kwam Jezus dus op aarde?
  Volgens Zijn eigen woorden ‘als het levende brood’. Zoals brood behandeld werd, werd Jezus behandeld tijdens Zijn geboorte. Je zou dus kunnen lezen dat de engelen eigenlijk zeggen: je zult Hem vinden, toebereid als het levende brood. Jezus is niet gekomen als voer voor dieren, maar als levend brood voor mensen!

  David M. Hargis, een Jood, die onderzoek heeft gedaan naar de geboorte van Jezus, beschrijft het als volgt: “Wat betreft het feest der Tabernakels (Loofhuttenfeest), heeft God bevolen dat Israël het volgende in acht zou nemen. Ze moesten een tijdelijke verblijfplaats bouwen die een ‘sukkah’ (loofhut) genoemd werd en daar acht dagen in wonen (Lv. 23:34-43). Deze ‘sukkahs’ moeten naast het huis gebouwd worden met slechts de basisbenodigdheden en voedsel voor acht dagen. Het voedsel werd dan, in een kist of krib, in de hut geplaatst.” De King James-vertaling noemt deze houten bak een ‘manger’ (De Nederlandse vertaling noemt het een krib). (Vertaald uit: Messiah’s Conception and Birth, IV Birth of Yeshua, geschreven door David M. Hargis.)

  Nu blijft nog staan de tekst:

  ‘omdat er voor hen geen plaats was in de ‘herberg’ (Lc. 2:7).

  Het Griekse woord dat vertaald is met ‘plaats’ is ‘topos’. Dit is een woord met een nogal uitgebreide betekenis. Zo kan het een gedeelte van een ruimte betekenen, een bepaalde bladzijde in een boek of bijvoorbeeld je positie of status binnen een groep. Als wij, westerlingen, denken aan een herberg, dan denken we aan een huis waar je kamers kunt huren voor één of meer nachten. Voor de Joden uit die tijd was dat niet zo. Om een goed idee te krijgen over een herberg in die tijd moeten we een ander verhaal lezen waarin hetzelfde Griekse woord ‘kataluma’, dat hier vertaald is met herberg, gebruikt wordt. Het woord komt nog twee keer voor in het Nieuwe Testament, in Lc. 22:9-13:

  “…maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En zij zeiden tot Hem: waar wilt Gij, dat wij het gereed maken? Hij zeide tot hen: zie, wanneer gij de stad inkomt, zal u een man tegenkomen, die een kruik water draagt. Volgt hem in het huis, dat hij binnengaat, en zegt dan tot de heer van dat huis: de Meester zegt u: Waar is het vertrek, waar Ik met Mijn discipelen het Pascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van alles voorzien: maakt het daar gereed. En zij gingen heen en vonden het zoals Hij hun gezegd had, en zij maakten het Pascha gereed.”

  “En op de eerste dag…zeiden Zijn discipelen tot Hem: waar wilt Gij, dat wij heengaan en toebereidselen maken, opdat Gij het Pascha kunt eten? En Hij zond twee van Zijn discipelen uit en zeide tot hen: Gaat naar de stad en er zal u een man tegenkomen, die een kruik water draagt; volgt hem, en zegt tot de heer van het huis, waar hij binnengaat: de meester zegt: waar is voor Mij het vertrek, waar Ik met Mijn discipelen het Pascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van al het nodige voorzien. Maakt het daar voor ons gereed. En de discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het, zoals Hij hun gezegd had en zij maakten het Pascha gereed.” Mc. 14:12-16.

  Een reconstructie van een middelgrote herberg uit de tijd van
  Jezus. Ze werden meestal om een waterbron heen gebouwd.

  Hier wordt het Griekse woord ‘kataluma’ dus vertaald met ‘vertrek’ of nog beter: ‘gemeenschappelijke ruimte’. Ook uit opgravingen blijkt dat herbergachtige gelegenheden uit een aantal grote gemeenschappelijke ruimtes bestonden. Mannen en vrouwen waren gescheiden. Op een binnenplaats met meestal een galerij eromheen stonden dan de dieren. Omdat het hier om grote gemeenschappelijke ruimtes ging en niet om kleine privé-gedeeltes (privacy is typisch westers), is het ook niet zo vreemd dat een bevallende vrouw daar niet zo maar tussen kon zitten. Zeker voor een Jood is dat onmogelijk, omdat een vrouw die bevallen is volgens de wet (Lv. 12) onrein is. Voor een dergelijke vrouw was er dus geen plaats in de gemeenschappelijke ruimtes. Ook al zouden er maar drie gasten zijn geweest, zelfs dan zou ze niet toegelaten worden in de gemeenschappelijke vertrekken. In een studiebrief uit Israël vonden we de volgende beschrijving van een oude herberg:

  “De herberg, zoals beschreven in Lc. 2:7, was om er te eten en te drinken. Dan lag men rond de tafels te slapen. Het was erg open en publiek, erg druk en lawaaierig, het is het best te vergelijken met een wachtruimte voor vliegtuigen, treinen of bussen.” (Israël Teaching letter- Christmas, a new look at an old story.)

  De herberg aan de rand van Betlehem leek veel op deze typische karavanserai, een van de vele soortgelijke logementen langs de voornaamste handelsroutes in die tijd. Behalve huisvesting bood een karavanserai ook bescherming. Ze waren gebouwd van rotsblokken uit de omgeving of van in de zon gedroogde stenen en omgeven door een muur om rovers buiten te houden. Een herberg die aan de horizon opdoemde, moet een welkom teken zijn geweest aan het einde van een stoffige reisdag. Zulke onderkomens werden altijd rond een waterbron gebouwd. De reizigers konden hun dieren op de open binnenplaats voeden en drenken en hun waterzakken aan de put vullen. Arme reizigers sliepen waarschijnlijk ook op die binnenplaats, maar bij slecht weer zochten ze met hun dieren onderdak in de overdekte gang onder de eerste verdieping.

  Vaak als ik de tekst las in Lc 2:12:

  “En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe”,

  heb ik mijzelf altijd afgevraagd: “Wat is toch dat teken?” Een teken strekt zich veel verder dan een aanwijzing. Een teken laat een achterliggende gedachte zien. Ik had er dan ook altijd een gedachte bij, zo van: “Jezus wordt toch niet tussen het vee geboren?”

  Het bijzondere aan deze studie is, dat we nu ook begrijpen als Jezus zegt:

  “Ik ben het Brood dat uit de Hemel is nedergedaald.” Joh 6:41

  Ook een bijzonder gegeven is dat Jezus geboren is in de stad van David, ‘Betlehem’, wat broodhuis betekent. Hij die de zoon van David wordt genoemd wordt ook nog eens in dezelfde stad geboren, in het Broodhuis, liggende in een broodbak. Wat ook nog een bijzonderheid was, dat is dat de geboorte van Jezus samenviel met het begin van het loofhuttenfeest. Mensen moesten hutjes of sukkots naast het huis bouwen en daar moest men voedsel meenemen voor 8 dagen om daar te gedenken hoe de Israëlieten in tenten woonden tijdens hun vlucht vanuit Egypte naar het beloofde land.
  Joh 1 zegt ook:

  “het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond.”

  Dat wonen staat eigenlijk voor tabernakel. Hij heeft onder ons ‘getabernakeld’.

  Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des HEREN vieren; op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, uw God, zeven dagen lang. Gij zult het als een feest des HEREN vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God. Lv 23:39-43.

  Tijdens die doorreis in de woestijn zorgde God ook voor de Israëlieten, door hen brood uit de hemel te geven. Het brood, ‘Manna’, regende letterlijk uit de hemel. Men moest het alleen gaan verzamelen, iedere dag.

  Voor Jezus was geen plaats in de herberg, omdat het veel te druk was in de stad en daardoor kon Maria niet in openbare herbergen bevallen. Jezus werd geboren in de sukkot, naast het huis en Hij werd in een schone broodbak gelegd en in linnen doeken gelegd, die bedoeld waren, om het brood vers te houden. Jezus Christus werd niet geboren in een stal of grot, maar beter in een tijdelijk sukkot of tabernakel, dat gebouwd was voor het feest van de sukkots of tabernakels ‘het loofhuttenfeest’. Gods Woord is zo rijk, dat we zelfs na een heel leven nog niet uitgestudeerd zijn.

  Jezus is ons Levende Brood, dat wij iedere dag tot ons mogen nemen.

  Agnès Laurey

  Prachtige uitleg, met dank,
  Yiooda

 9. Op 12 januari 2013 @ 22:36 schreef wuestenbergs vera

  Beantwoorden

  Hallo , beste vrienden.
  Ik bid al jaren om antwoord te krijgen van Yeshua, mijn Heiland en enige verlosser. Ik voelde mij nooit goed rond deze periode en vierde ook die 25 december niet mee. Ik had vele jaren schuldgevoelens omdat iedereen in de kerk mij steeds elk jaar er mee lastig vielen. Ik was telkens rond de zelfde periode erg depressief omdat ik dacht dat ik onze Heere Jezus misschien tekort deed. Maar dit jaar ben ik per ongeluk op de bijbelstudie gestoten en heb het helemaal onderzocht. Dit is niet wat de Here Jezus wil, een kerstboom, kadootjes van een kerstman en veel geld uitgeven om elkaar cadootjes te geven. Nu weet ik dat de Heere Jezus mij heeft geantwoord en ik ben jullie erg dankbaar om deze studie, ook mijn moeder vond het erg leuk om eindelijk eens de waarheid te mogen lezen.
  Ik zit nu wel zonder gemeente, want ze willen het gewoon niet horen, je wordt erg vies aangekeken omdat ik niet wil meedoen met afgoderij. Iedere kerk die beter wil zijn als de RKK en zich anders noemen zijn geen haar beter, ze hebben meer van de RRK. overnomen dan mij lief is. Ik lees dagelijks mijn Bijbel en loop dicht tegen de Here Jezus aan, mijn moeder en ik hebben wekelijks een Bijbelstudie onder ons tweedjes, met de begeleiding van de Heilige Geest. Ga ook niet meer naar de gemeente omdat ze Israel nooit noemen en nooit eens wat inzamelen voor de gaarkeukens voor Israel. Andere landen worden geholpen waaronder de islamitische landen. Het mag van mij maar ik heb deze tijd ondervonden dat Israel en het woordje Joden een vies woord is geworden voor veel kerken. Ik kan daar niet blijven omdat Het Woord van God heel duidelijk is. Onze Here Jezus is een Jood en hoe meer ik mijn Bijbel bestudeer hoe meer ik van het land Israel ga houden. Al die heidense feesten ik doe er niet aan mee en wil mij rein houden van allelei occulte zaken. Met mijn bekering heeft de Here Jezus mij gered uit de netten van het occulte en daarom zie ik ook wat er aan de hand is in de meeste gemeenten.
  Bedankt om het artikel te plaatsen , zo weet ik dat ik juist zat al die jaren dat ik niet wilde meedoen en ben ik de Here Jezus dankbaar voor het artikel. Bedankt en shalom veertje888 vanuit Belgie.

  • Hi Vera,
   Dank voor je eerlijke en bemoedigende reactie!
   In Belgie zijn er ook enkele Tora-Yeshua achtige groepen, bijvoorbeeld die van Wim en Hilde de Marelaere in Gent, mail hem es of er wat in jouw omgeving is.
   Zie http://web.me.com/yeshua.chai
   En anders in Nederland onze samenkomsten: http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/

   Shalom,
   Ben

   • Op 30 december 2015 @ 04:20 schreef veertje888 Wuestenbergs Vera

    Beantwoorden

    dank je wel broeder in het geloof van Yeshua, ik hou van Hem en ook van alle broeders en zuster en vooral mijn lievelings volk Israel , de Joden zijn zijn mijn broeders en zusters en als ik kan helpen zal ik dat zeker doen , ik woon nu met Joodse vrienden en ik ben dankbaar voor elke dag die God me geeft en God , onze Heere Yeshua heeft mij zulke vrienden op mijn levenpad gezet. Mijn vrienden even mij onderdak want ik ben thuisloos. Ze helpen me bij alles , dank U mijn Messias Yeshua ik kijk met verlangen naar U uit Heere Yeshua ; dank U dat U zorgt voor mij.

    • Op 30 december 2015 @ 04:23 schreef veertje888 Wuestenbergs Vera

     Beantwoorden

     OJA Ben shalom en God zegene jou en je gezin. Bedankt broeder , ik zie u boven met Yeshua
     liefs veertje 888

    • Hi Vera,
     Dank voor je reactie.
     Overigens, Joden zijn niet onze “br.en zr.”, dat worden ze pas als ze Yeshua aanvaarden als de enige weg tot de Vader, zoals dat voor elk mens geldt.
     Dat er wel een bijzondere band is met heel Israel, is natuurlijk waar, gezien ons gezamenlijk OT (Tenach) , samen geloven we in JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob en”het heil is uit de Joden”, in die zin, dat we via hen de Bijbel en Yeshua als Mashiach hebben ontvangen.
     Maar voor elk mens geldt, dat hij/zij pas een kind van JHWH wordt als hij/zij de enige weg tot de Vader heeft aanvaard, dat is Yeshua.
     Shalom
     Ben

 10. Dag allen,
  Wat een drukte allemaal om de details. Zelf geloof ik dat Jezus de Christus is en dat Hij een bijzonder, onmenselijk, offer heeft gebracht; het enige dat voor God kon volstaan! Daarom zou ik het ook niet gek vinden, wanneer Jezus in een ‘onreine’ voederbak gelegd zou zijn. Nee, een Jood zal dat niet doen, vanwege de onreinheid. Maar een Jood zou ook de melaatsen om die reden vermijden; Jezus deed dat wél: Hij zocht ze op! Een Jood zou ook niet aan een kruishout moeten hangen, vanwege de vervloeking die erop rustte; Jezus deed het wél!

  Waar het mij om gaat is dat Jezus gekomen is, om de zonde van de mensen op Zich te nemen en de dood te overwinnen, zoals in het paradijs beloofd is. En of hij nu blond was of niet, met of zonder baard, das allemaal niet zo belangrijk. Daar zal ik strax niet op afgerekend worden.

  • Dag Rudy,
   Lees dit es aub http://tora-yeshua.nl/2014/12/kerst-puur-heidendom-jhwh-kwam-in-yeshua-op-aarde-met-sukkoth/
   Natuurlijk is de essentie, dat JHWH in Yeshua voor ons de doodstraf droeg, van harte eens.
   Maar vervolgens is het alleen maar logisch, om de historische feiten te respecteren en niet de geschiedenis eigenmachtig te herschrijven.
   Bovendien houden we uit respect voor JHWH Zijn Feesten op Zijn tijd.
   Shalom,
   Ben

  • Op 30 december 2015 @ 04:44 schreef veertje888 Wuestenbergs Vera

   Beantwoorden

   Hey Rudi
   ik begrijp je heel goed man, ik was zelf wel geshockeerd toen ik het onderzocht. Ik zal nooit zeggen dat je wordt afgerekend hiervoor , dat is Gods werk , ik oordeel nooit mijn broeders en zusters in het geloof. ik ben ook niet perfect hey, maar Gods hand in mijn leven nu ik ook thuisloos ben en met Joodss vrienden verblijf begrijp ik de Here Yeshua ( Jezus de messias ) veel beter. Ik wil gewoon mijn broeders en zuster , de gemeente van de Heere God Yeshua , verwittigen dat zulke feesten de Heere Yeshua geen plezier doet, de Heere God heeft mij gewezen op deze feesten , dat zijn de feesten van God niet , het zijn heidense occulte feesten en ik heb er ervaring in , want ik ben gered uit de strikken van de satan , vrijmetselarij door Jezus gered . Sindsdien wil ik nooit meer zonder Hem en zal ik doen wat Hij van me wilt. Ga uit van Babel zegt de Here Yeshua ga weg uit haar zegt de Heere Yeshua niet alleen tegen het volk Israel maar ook tegen ons wij uit dde heidenen. Ik hou zoveel van Hem dat ik nooit nog meedoe met de wereld. Ik hoop beste Rudi dat je ogen door Hem worden geopend en ik zal daarvoor bidden voor u en je gezin
   ik wens jou shalom en Gods rijke zegen toe
   liefs veertje 888

 11. Heel hartelijk bedankt voor uw artikel.
  Eind 2017 is er eindelijk het eerste prentenboek verschenen dat het geboortverhaal van Jezus verteld. Geboren in Huis van het Brood Bethlehem en neergelegd in een deegtrog (broodbak). Het prentenboek heeft de naam: Op weg met Jozef en Maria.

  Hopelijk vindt u het net zo fijn als ik. :)
  https://opwegserie.nl/bijbelseprentenboeken/geboorte_jezus/index.html

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

7 + vier =