Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wederkomst van JHWH in de gestalte van Yeshua ha Mashiach ben David met Sukkoth 2017 ?!!

‘Zeldzame hybride zonsverduistering zondag teken van de eindtijd’
Xander 02-11-2013 17:47- , met dank overgenomen van http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/11/Zeldzame-hybride-zonsverduistering-zondag-teken-van-de-eindtijd

Isaac Newton kwam 300 jaar geleden uit op 2016-2017; 6000 jaar na de Schepping, 40e Jubeljaar na Jezus’ opstanding

Hybride zonsverduistering in 2005.

De zeldzame hybride zonsverduistering die morgen plaatsvindt, en die op maar liefst vijf continenten te zien zal zijn, is volgens onder andere de bekende Amerikaanse voorganger Mark Biltz een belangrijk teken van de eindtijd. ‘Twee van dit soort verduisteringen vonden vlak na elkaar en precies op Joodse feestdagen plaats tijdens de vernietiging van de Joodse Tempel in het jaar 70,’ legt hij uit. Biltz is degene die op grond van officiële NASA-gegevens het historische verband ontdekte tussen bloedrode maansverduisteringen, en Bijbels-profetische gebeurtenissen rond het Joodse volk en de staat Israël. In 2014 – 2015 gebeurt dat voor de laatste keer in de hele 21e eeuw.

‘Profetische tekenen van astronomische omvang’

Biltz wijst bijvoorbeeld op de gedeeltelijke maansverduistering op het Joodse Sukkoth (Loofhutten)Feest, 8 maanden vóór de vernietiging van de Tempel. Die werd gevolgd door een totale zonsverduistering op Nisan 1 van het jaar 70, het begin van het Hebreeuwse jaar. Twee weken later werd er op Pesach (het Joodse paasfeest) een zogenaamde penumbrale (‘halfschaduw’) maansverduistering gezien. Op weer een Joods feest, Rosh Hashana, was er opnieuw een zonsverduistering. Kort daarna was het op Sukkoth wederom raak met een penumbrale maansverduistering.

‘Dit zou niemand geloven, ware het niet dat dit geverifieerd wordt door de NASA,’ aldus Biltz. ‘Maar dat is nog niet alles. In het jaar erop vond er op het Purimfeest nóg een gedeeltelijke maansverduistering plaats.’ Al deze tekenen aan de hemel zijn volgens Biltz niet toevallig, maar zijn profetische signalen van gebeurtenissen van ‘astronomische omvang’, in de eerste plaats voor het Joodse volk, en daarnaast voor de hele wereld. (1)

Van de bijna 12.000 zonsverduisteringen in de afgelopen 4000 jaar was minder dan 5% een hybride eclips, die begint als een ringvormige eclips, nog vóór de baan van de maan dicht genoeg bij de aarde komt om een volledige verduistering mogelijk te maken.

Vier bloedmanen op Joodse feestdagen in 2014-2015

Aan de vier ‘bloedmanen’, ook wel een tetrade genoemd, die in het Hebreeuwse jaar 5775 (september 2014-september 2015) op Joodse feestdagen (2x Pesach, 2x Sukkoth) vallen, hebben we regelmatig aandacht besteed. De afgelopen 500 jaar kwam het bijzondere fenomeen slechts vier keer eerder voor: in 1492, 1948-1949 en 1967-1968.

In alle gevallen gingen ze gepaard met zeer belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk. In 1492 werden de Joden uit Spanje verdreven en werd Amerika ontdekt, wat later een veilige vluchthaven werd. In 1948-1949 verschenen de bloedmanen na de wederoprichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabieren. In 1967-1968 vielen ze samen met de bevrijding van Jeruzalem op de Arabische bezetting.

John Hagee (‘Four Blood Moons’): Geen toeval

Een nog bekendere Amerikaanse voorganger, John Hagee, schreef onlangs een boek over het belang van de komende serie bloedmanen. Hij werd zelfs uitgenodigd door Fox News om over dit werk met de titel ‘Four Blood Moons’ te praten. ‘Dit kan allemaal geen toeval zijn,’ zei Hagee, onder andere wijzend op de Bijbelse profetieën die stellen dat de ‘Dag des Heeren’ – de verlossing van de gelovigen en het oordeel van God over de ongelovige wereld- pas komt nadat de zon wordt verduisterd, en de maan in ‘bloed’ wordt veranderd (zie o.a. Joël 2:31).

Uitlopen vijgeboom (Israël), + één generatie

Ook Jezus voorzegde dat ‘terstond na de verdrukking dier dagen de zon verduisterd zal worden en de maan haar glans niet zal geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.’ (Matt.24:29-30)

Op dat moment zullen de engelen ‘met luid bazuingeschal’ worden uitgezonden, om de ‘uitverkorenen’ te verzamelen ‘uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere’ (vs.31). In het volgende vers gaf Jezus misschien wel de belangrijkste indicatie wanneer dat ongeveer zal plaatsvinden:

‘Leer dan van de vijgeboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.’

Aangezien de ‘vijgeboom’ in de Bijbel het symbool is van het Joodse volk / Israël, trekken veel profetie-experts de conclusie dat Jezus hier het herstel van Israël voorzegde, en aangaf dat er na dit herstel -in 1948 realiteit geworden- nog niet één complete generatie voorbij zal gaan voordat de Dag des Heeren aanbreekt en Hij terugkeert. De Bijbel definieert de lengte van een generatie op 70, maximaal 80 jaar, wat de tetrade maansverduisteringen in 2014 – 2015, slechts enkele jaren vóór het verstrijken van de 70 jaar, extra gewicht lijkt te geven.

Supermaan boven Jeruzalem op Sukkoth 2015

Daarnaast wijzen zonsverduisteringen in de Bijbel volgens Biltz op gevaarlijke tijden voor de wereld, en maansverduisteringen voor Israël. Bovendien zal de bloedrode maansverduistering op Sukkoth 2015 (28 september) een zogenaamde ‘supermaan’ zijn, die in Jeruzalem zichtbaar is. De kans dat dit allemaal louter toeval is, is volgens Biltz astronomisch klein.

Isaac Newton kwam 300 jaar geleden uit op 2016

Ook Isaac Newton, algemeen beschouwd als één van de meest briljante geleerden ooit en tevens één van de grootste Bijbelgeleerden uit de geschiedenis, kwam met zijn berekeningen in dezelfde periode uit. Zo’n 300 jaar geleden voorspelde Newton op grond van de Bijbel dat de stad Jeruzalem ooit weer in het bezit van Israël zou komen, in die tijd een onbestaanbare gedachte. Newton stelde dat er vanaf dat moment -waarheid geworden in 1967- precies één jaarweek (zoals voorzegd door de profeet Daniël), dat is 7×7 jaar, voorbij zou gaan tot de komst van de Messias. Met andere woorden: in het jaar 2016-2017.

6000 jaar na de Schepping, 40e Jubeljaar

Dan zijn er nog andere aanwijzingen die eveneens lijken aan te geven dat we een periode tegemoet gaan die van bijzonder profetisch belang zou kunnen zijn. Sinds de Schepping is er ongeveer 6000 jaar voorbij gegaan. Deze 6000 jaar staan volgens Biltz en andere uitleggers voor de 6 Scheppingsdagen. De zevende dag, de rustdag, zou dan staan voor het 1000-jarig Vrederijk dat door Jezus na Zijn terugkeer wordt opgericht.

Bovendien is het jaar 2017 het 40e Jubeljaar sinds de opstanding van Jezus Christus. 40 is een zeer belangrijk getal in de Bijbel, denk aan de 40 jaar die Israël door de woestijn moest zwerven en de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht om door de duivel te worden verzocht. Israël trok na 40 jaar het beloofde land binnen, en Jezus keerde na 40 dagen, gesterkt door de Geest, terug om aan Zijn bediening te beginnen. Kan het dan zo zijn dat het einde van het 40e jubeljaar in 2017 Zijn Wederkomst aankondigt?

GEEN exacte voorspelling, maar…

Met Biltz benadruk ik nogmaals dat het hier niet om exacte voorspellingen gaat, en de mogelijkheid altijd bestaat dat de laatste fase van de eindtijd langer duurt dan velen nu verwachten of hopen. Het zou echter van domheid en kortzichtigheid getuigen om vanwege de nog bestaande onduidelijkheden en onzekerheden en eerdere foutief gebleken berekeningen geen enkele aandacht meer te besteden aan deze opmerkelijke feiten en ‘toevalligheden’. Immers:

‘Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik (dus alleen onverwacht voor degenen die weigeren te (h)erkennen dat dit tekenen van de eindtijd zijn). Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.’ (vs.34-36)

Xander

(1) World Net Daily

Zie ook o.a.:

22-10: Billy Graham slaat alarm voor de Wederkomst van Jezus Christus
05-09: Boek ‘De komende Koning van al de bomen’: Wederkomst Jezus nabij
05-06: Zenith 2016 (7): Tekenen aan zon, maan en sterren
31-05: Zenith 2016 (6): Eindtijd 2012-2016 eeuwenlang geprofeteerd
02-05: Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog?
29-03: ‘Door profeet Daniël voorzegd vredesverdrag Turkije met Israël nabij’ (/ Terugblik op diverse berekeningen, tijdlijnen en profetieën die allen uitkomen op de periode 2013 – 2020)

2012:
02-12: Brengt VN erkenning Palestina vervulling eindtijdprofetie Joël nabij?
15-11: Eindtijd redux: Barnabas geloofde in wederkomst Messias na 2000 jaar
16-09: Rosh Ha Shannah: Christenen kijken weer uit naar de Opname
12-08: Prominente Amerikaanse rabbi: Wereldoorlog en verlossing nabij (/ Herinnering: 700 jaar oude exegese voorzegde oorlog met Iran en pal daarna komst Messias – 800 jaar oude Joodse profetie wijst naar komst Messias in 2017)
29-07: Actuele wereldsituatie ondergraaft christelijk vervangingstheologie over Israël
13-04: Isaac Newton, David Flynn en de komst van Petrus Romanus (deel 16)

2011:
21-11: 700 jaar oude Joodse profetie voorspelt oorlog met Iran, daarna komst Messias
10-10: Jerry Goldens Yom Kippur visioen over de nabije toekomst
21-09: De Abraham-Israël chronologie wijst op eindtijd tussen 2017 en 2024

2010:
26-12: Nieuwe eindtijd theorie: Lengte Bijbelse generatie wijst op 2011-2020
22-08: Perry Stone: Begin van het einde mogelijk pas in 2032
27-07: Profetie Rabbi Kaduri (REDUX): ‘Messias verschijnt na dood Ariel Sharon’

Navigeer naar andere artikelen

16 Responses to Wederkomst van JHWH in de gestalte van Yeshua ha Mashiach ben David met Sukkoth 2017 ?!!

 1. Op 3 november 2013 @ 01:06 schreef Peter Schilperoord

  Beantwoorden

  Wij hebben in ieder geval nog iets leuks in het verschiet… onvoorstelbaar, wat een dag zal dat zijn!
  Yoohoo… When The Saints Go Marching In…!

 2. Jezus heeft ons overduidelijk op het hart gebonden dat Hij op een onverwacht moment zal terugkomen. Niemand kan het tijdstip van zijn wederkomst voorspellen. Alleen God de Vader bepaalt wanneer het zover zal zijn. Zelfs Jezus en de engelen in de hemel komen er niet achter voordat het zal gebeuren.

  “Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.” (Matteüs 24:36)

  Wat valt daar no gan toe te voegen?

  • Dag C.Horsman,
   Yeshua komt als een dief in de nacht, totaal onverwachts dus, voor hen, die Hem niet verwqchten.
   Voor degenen, die Hem kennen en door Hem gekend worden geldt,dat ze de tekenen des tijds moeten onderkennen en daaruit in grote lijnen Zijn komst kunnen zien aankomen, zoals bij een bevalling: niet exact dag en uur, maar wel ongeveer wanneer.
   En ja, dat heeft men in diverse groeperingen nog al es mis gehad. Daarom kijk ik met grote verwachting uit naar Zijn komst, mocht de genoemde tijd bijgesteld moeten worden, dan doen we dat tijdig.
   Voorlopig wijzen de tekenen des tijds naar “spoedig”, dus wees hoe dan ook op Zijn komst voor bereid en op de moeilijke tijd, die met een bevalling gepaard gaat.
   Shalom
   Ben

   • Beste Ben,

    Ik heb me slechts beperkt tot die voorspellingen.
    Het is niet te berekenen.
    Dat is volledig in overeenstemming met de Schrift.
    Niemand die het weet, maar wees altijd bereid de Bruidegom te ontmoeten.
    Als een profetie niet uitkomt is dat een valse profetie.
    Daarover moet je duidelijk zijn.

   • Als Jezus het moment niet weet, zou dat erop kunnen duiden, dat hij wederom als baby komt. Immers het geboorteproces wordt door de Vader in gang gezet.

    • Hi Christien,
     Yeshua is de menselijke zichtbaarheid van JHWH , een eenmalige verschijning gedurende ca. 33 jaar.
     JHWH verschijnt in een koninklijke gestalte, waarschijnlijk zoals beschreven in Opb. 1: 8, waar de “alpha en omega” Zich aankondigt en verschijnt zoals in vs. 10-20, een prachtig samenvallen van JHWH met Zijn verschijning in Yeshua (“Ik ben de levende en ben dood geweest en leef tot in alle eeuwigheden, vs. 17,18)
     JHWH is echad, eenheid met Zijn verschijning in Yeshua, als JHWH weet Hij precies wanneer Hij Zich openbaart op de Olijberg in een koninklijke verschijning, waarin we de eerdere verschijning als Yeshua herkennen.
     Die tijdelijke verschijning stelde, dat Hij als menselijke gestalte niet de tijd van die wederkomst wist, maar dat Hij dat wel wist als JHWH, tot Wie Hij terugkeerde bij Zijn hemelvaart in eenheid met de Vader.
     Hij komt zeker niet opnieuw als baby !
     Hand. 1:9-11 leert ons, dat JHWH komt in de gestalte van Yeshua, zoals Hij heenging.
     Shalom
     Ben

 3. Ondanks het feit dat alleen de Vader de Enige is die weet wanneer Hij Zijn Zoon naar de aarde zendt, heeft Hij ons niet totaal onwetend gelaten.
  De uitspraak: “Let op de tekenen” bevestigd dit.
  Al weten we niet precies de dag of het uur, door op de tekenen te letten weten we dat Zijn komst aanstaande is.
  Bovendien leven we al 2000 jaar in de eindtijd. Hebreeen o.a.spreekt daarover.
  Door elke dag het Brood te eten weet je door de Heilige Geest hoe laat het is.
  …………
  Shalom cornelia

 4. Als dat zo is, wat gaat hij dan doen?

 5. Het zijn momenteel spannende tijden. De wereld is bereid om een verbond met een grote vijand (Iran) te sluiten. De VS wil dat Israël stappen maakt in het (valse) vredes pact met de palestijnen.
  Het land verdelen gaat tegen de wil van God in. Maar we weten vanuit de schrift dat Israël alleen zal komen te staan.
  Let op de tekenen, let op de vijgenboom.
  Bid voor de vrede van Jeruzalem.

  Zijn we bereid de Here te ontmoeten? Ik wel!

  • Hi Lion,
   Goed te horen dat er nog mensen zijn die de tekenen der tijden verstaan en die enthousiast zijn over de komst van de Mashiach, dwz. JHWH in de gestalte van Yeshua!
   Shabbath shalom , welkom in onze samenkomsten, morgen weer in Zeewolde.
   Ben

 6. Op 17 mei 2015 @ 15:18 schreef Hendrianus

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  Is het niet zo dat er gerekend moet worden met het zgn. Profetische jaar dat 360 dagen telt. Zo komen we via Newton en Daniël uit op 23 september 2015, voor de komst van de Messias, en niet zoals het stuk vermeld het jaar 2016/2017.

  Groet,

  Hendrianus

  • Dag Hendrianus,
   Van harte hoop ik, dat dan de wederkomst is, 23 sept 2015 en liever vandaag nog.
   Maar de meningen verschillen, 2015,16, 17 , sommigen 2030.
   Dus we houden de lampen brandende, oftewel “de vinger aan de pols” mbt de tekenen des tijds.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*