Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Bart Repko c.s. : valse , misleidende wachters ! Updates:

*** (NB: ernstige extra waarschuwing voor deze “wachters” onderaan, als update !)

Al enkele jaren geleden sprak ik Bart na een wandeling op de muren van Yerushalayim over zijn standpunt, dat hij het evangelie niet aan Joden wil verkondigen.
Daar verschillen we dus fors over van mening, dat zal u als vaste lezer wel duidelijk zijn, ik heb dat Bart proberen uit te leggen, maar er veranderde weinig,  zie mijn standpunt:

http://tora-yeshua.nl/2013/11/israelvisie-israel-als-volk-als-staat-en-als-het-ware-israel-met-de-mashiach-centraal-wie-is-hij/

Later heb ik Ton Nennie meegemaakt op de muur als vervanger van Bart, we zouden elkaar in Nederland spreken, maar ondanks toezeggingen per mail is daar door Ton nooit werk van gemaakt.
Heel jammer, ik had graag dat gesprek gehad en nog.

Verder hoorde ik van “wachterssamenkomsten” in Zaandam enkele jaren geleden al en ging er uit interesse heen, trof daar Thomas Thomas, die me hartelijk verwelkomde, het was een erev shabbath viering eens per 14 dagen.
Ik mocht iets vertellen van mijn bezigheden als joods-chr. pastor, maar toen ik daarbij noemde, dat we (destijds) in Noord-Holland gemeente vormend bezig waren, om te zien of er een Tora-Yeshua gemeente kon groeien, werd ik bruusk onderbroken, ik “mocht geen reclame maken”.
Belachelijk, want “wachtersbijeenkomsten ” voorzien niet in gemeentevorming en dan zou je toch blij moeten zijn, als je  naar een Bijbelse gemeente kan verwijzen.
Thomas is inmiddels coordinator van de “wachtersgroepen”, zie http://wachters.nu/ en bij elke locatie staat Thomas genoemd, maar geen lokaal adres, alleen een naam
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.231164,5.20752&t=m&source=embed&ie=UTF8&msa=0&spn=1.947998,4.0979&mid=zofZQ_kTPvbA.kdiqHWKKGpro

Zie https://www.youtube.com/watch?t=10&v=6UYHUpdBBko  om een idee van zo’n wachtersbijeenkomst te krijgen, deze olv. Bart Repko in Heerenveen, 19 nov. 2014.
Het komt neer op Bijbelteksten hardop citeren met elkaar, uiteraard dan niet in context maar als losse teksten, om JHWH te bepalen bij de gedane beloften inzake Israel.
Men meent, dat dit “afdwingen van de beloften van JHWH” Bijbels is en men spreekt dan ook over ” dat men JHWH herinnert aan de door Hem gedane beloften”.
Hier een citaat uit  http://people.zeelandnet.nl/jbart/verslagpaginas/200710.htm

“Bart Repko, die vol is van wat God zegt over Israël, legde steeds aan het begin van de muurwandelingen op enthousiaste wijze het doel uit van de opdracht: God geen rust gunnen (Jesaja 62, de ‘laatste herkansing voor de kerk’), zoals een ‘mazkira’, een secretaresse, haar directeur op zijn afspraken wijst, God opmerkzaam maken op Zijn woorden, Hem herinneren aan Zijn beloften en vragen om de vervulling van de profetiën. Vader, hier staat het, dit is Uw woord, U zou het doen, Vader, doe het spoedig, want het staat er! Deze profetieën moeten we ons eigen maken. De lijst van nog onvervulde beloften voor Israël is heel lang, we hebben ons er over verwonderd hoe lang, en zo vol liefde, bewogenheid, compassie en zorg voor het kwetsbare. God is inderdaad ver weg geweest, Hij verborg Zich, maar vergat Israël niet.”
De arrogantie ten top, Bartjan Reinder Repko c.s. als de “secretaresse  van JHWH “.
Ik had niet de indruk dat JHWH ook maar iets zou kunnen vergeten, Zijn beloften zijn  “ja en amen” en Hij vervult ze op Zijn tijd en wijze., maar daar denkt men bij de “wachters” blijkbaar anders over.

Tijdens onze Tora-Yeshua gemeente samenkomst in Goes, 4 juli 2015, hadden we Bert Bax , een vertegenwoordiger van de wachtersgroep Zeeland in ons midden, die het maar ca. 10 minuten uithield en toen vertrok.
Hij was een keer er voor ook geweest samen met zijn vrouw Corrie en dat verliep goed, hij zou op “kennelijke verschillen” nog terug komen, te meer omdat ik ook vroeg naar zijn argumenten.
Bij die 2e keer  kreeg Bert de gelegenheid om van een recent bezoek aan Yerushalayim te vertellen , altijd goed om te horen was mijn gedachte.
Maar dat pakte anders uit, want Bert had bijna elke dag van zijn 14 daags verblijf deelgenomen aan de “wachterswandelingen” op de muur en was dus gepokt en gemazeld in het “wachtersdogma”.
Hij bleek te geloven in de 3-Goden leer, d.w.z. apart bidden tot de Vader, tot Yeshua en tot de Heilige Geest, terwijl Yeshua ons toch duidelijk leert tot “Onze Vader, die in de hemelen zijt” te bidden.
En Hem aan te spreken met “Onze Vader”, JHWH of God van Abraham, Isaak en Jacob, zie Ex.3
Maar dat liet ik voor het moment maar even voor wat het was, gewoon eerst maar es aanhoren.
Toen begon Bert over de “geestelijke strijd, die ze op de muur strijden” en daarmee werden “koningen in de hemelse gewesten gebonden”.
Toen ik er vragen over stelde, bleek  Bert dat niet verder concreet te kunnen maken, kwam met de 2e helft van Ps. 149 aan, die uit zijn verband werd gerukt t.b.v. de “wachterstheologie”
Al snel kwam er een zo mogelijk nog heikeler punt naar voren, nl. dat “alle Israëlieten automatische behouden zijn, omdat ze nageslacht zijn van Abraham, Isaak en Jacob, aldus dhr. Bax .
En dat het dus een belediging zou zijn aan het Joodse volk, om hen het evangelie van Yeshua te verkondigen, want ze horen al bij JHWH.

Bert bleek niet bereid, noch in staat om zijn “dogma” te onderbouwen, hij bleef bij zijn mening, dat de Bijbel leert, dat “elke genetische afstammeling van Abraham, Isaak en Jacob” per definitie is behouden”.
Hoewel tal van Bijbelgedeeltes leren , dat het alleen om het “overblijfsel” gaat, de oprecht gelovige Israelieten dus, ter beoordeling uiteraard aan JHWH,  hield Bert stijf en strak vol.
Hij verliet de samenkomst na 10 minuten, omdat we volgens Bert van mening bleven verschillen en hij wenste geen kennis te nemen van de Bijbelgedeeltes, die zijn “wachtersdogma’s ” totaal onderuit halen.
Jammer dat hij zo snel wenste te vertrekken, als je zo zeker bent van je “dogma”, dan moet je dat ook kunnen verdedigen.
Bert had blijkbaar ook geen bewogenheid noch het inzicht om mij als “verdwaalde broeder” tot inkeer te brengen, maar dat hadden Bart Repko, Ton Nenni, Thomas Thomas en Bas van Twist ook niet, gezien hun reacties in ander verband.
Dezelfde onzin, die Willem Ouweneel samen met rabbijn Lody van der Kamp in hun boekje schrijven, zie mijn artikel op http://tora-yeshua.nl/2015/01/wat-bedoelt-yeshua-met-het-heil-is-uit-de-joden-joh-422/
Hetzelfde idee wordt bij Chr. voor Israel gehuldigd en Jan Willem van der Hoeven denkt er net zo over.
Reden: dan houd je het langer uit in Israel en in contacten met de Joodse orthodoxie.
Dit soort  laffe, opportunistische onBijbelse misleiding  is te dwaas voor woorden en volgens de Yeshua -belijdende  Joodse Arthur Katz puur antisemitisme, je onthoudt daarmee het allerbeste aan het Joodse volk!
Gezien het feit, dat er  zo’n 30 van die “wachtersgroepen “ in Nederland zijn, wordt het hoog tijd deze dwaling aan de kaak te stellen.

En dat des te meer naarmate de evangelisatieactie van “Chosen People” in Amsterdam nadert, van 13-16 juli, waar we als Tora-Yeshua gemeente graag aan meewerken.
Daarover later meer.

Waarom dus aan Israel het evangelie brengen?
Waarom niet, is mijn eerste reactie, waarom zou je nu net de Joden/Israelieten uitsluiten ???!
JHWH werd mens in Yeshua, juist om het volk Israel te bereiken, Hij kwam als de levende Tora, droeg voor elk mens, die zijn schuld erkend, de doodstraf door de Tora geboden en Hij leefde de Tora perfect voor in Israel.
Na Zijn dood en opstanding kwamen er  duizenden Joden tot erkenning, dat Hij de Mashiach was, het ware Pesachlam !
Eerst 3000 , na de toespraak van Simon bar Jona (Petrus), 5000, tienduizenden (myriads) Tora-getrouwe Joden (Hand. 21:20)

En dan zegt deze uiteraard Joodse Simon bar Jona in Hand. 4:12 tegen het Sanhedrin (alle leiders inclusief de hogepriester, zie vs.5-7 ):
“En de behoudenis is in niemand anders (dan in Yeshua ha Mashiach), want er is ook onder  de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”.
Dus de Bijbel laat ons uit  de praktijk al het tegendeel zien van de onzinbewering van de Repkoclub en door de eeuwen heen zijn er altijd Joden/Israelieten tot bekering gekomen.
Nu zijn er  ca. 400.000 wereldwijd, waarvan 15.000 in Israel, verdeeld over ca. 120 gemeentes.

In Joh. 8 lezen we hoe Yeshua reageert op het standpunt van de Joden om Hem heen, zowel Farizeeen als Sadduceeen, die zich er op beroepen “nageslacht van Abraham “ te zijn .
Yeshua legt uit dat ze evengoed “slaven van hun zonde” zijn en als ze Hem niet aanvaarden ter vergeving van hun overtredingen van de Tora als het ware Pesachlam, geven ze aan dat ze de duivel tot vader hebben (vs.44)
In Matth. 5 laat Johannes de Doper geen spaan heel van het standpunt, dat men “Abrahams nageslacht is, want JHWH kan desgewenst uit stenen een volk creëren, dat wel aan Zijn normen voldoet, in tegenstelling tot mensen, die denken dat ze met een doop klaar zijn.
En dan Paulus, die met veel bewogenheid de synagoges afging om het evangelie uit te leggen , allereerst aan de Joden dus.
Hij schreef Rom. 1:16 “het evangelie is een kracht Gods, tot behoud voor een ieder, die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek”
Maar ook in de Tenach (OT) leze we al in Jes. 53, dat de “lijdende Knecht des Heren”, Yeshua , zou komen om voor de zonden van Zijn volk te lijden en “velen” rechtvaardig te maken” door Zijn offer.
Uiteraard zou dat evangelie dan verkondigd moeten worden aan de Joden, zodat ze er tenminste kennis van konden nemen.

Genoeg argumenten voor iedereen  om te kunnen snappen, dat het evangelie voor elk mens, dus ook voor heel Israel, van het grootste belang is en verkondigd moet worden.
Natuurlijk niet “opgedrongen” en met  een excuus vooraf  vanwege de kwalijke geschiedenis van de kerken in allerlei vormen van antisemitisme, wat meer dan schandalig is geweest en wat nog doorgaat via BDS acties en anti-Israel acties, waar we als Tora-Yeshua gemeente  zeer duidelijk acties tegen hebben gevoerd.

Graag nodig ik mensen van de “Repko-wachtersgroepen” uit om hieronder te reageren.
Van harte hoop ik, dat jullie niet langer het standpunt van het Sanhedrin van destijds wensen te delen, want die verboden  immers de apostelen om het evangelie van Yeshua te verkondigen.
En dat wordt nog tegengewerkt door de orthodoxe Joden in Israel, hoewel er officieel “vrijheid van religie” is en er 1,5 miljoen moslims in Israel leven met honderden moskeeen.
Gelukkig zijn er ook ca. 15.ooo  Yeshua-belijdende Joden verdeeld over  120 gemeentes in Israel en er zijn evangeliserende activiteiten mogelijk, zie bijv. de acties van Jacob Damkani
http://tora-yeshua.nl/2012/11/yeshua-zoals-hij-leefde-als-israeli-onder-israelieten/

Zie hier de prachtige geloofsgetuigenissen van Joden, die Yeshua herkenden en aanvaarden als de Mashiach:  http://tora-yeshua.nl/2015/04/prachtig-positief-nieuws-waar-je-van-opknapt/

Mochten de mensen van de “wachtersgroepen” er niet allemaal hetzelfde over denken, dan kun je hier onder   reageren om e.e.a. te verduidelijken.
Maar ook als u achter het genoemde standpunt  van Bart Repko e.a. staat, hoor ik graag, hoe u dat dan Bijbels meent te kunnen onderbouwen.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
(doorgestuurd naar Bart Repko, Thomas Thomas, Ton Nenni en  Bert Bax t.k.n. en met het vriendelijk verzoek te reageren)

NB:op deze link leg ik uit, waarom het bij Bart Repko c.s. om “zeer slechte wachters” gaat, want ze geven geen helder waarschuwingssignaal vanaf de muur, integendeel !

http://tora-yeshua.nl/2014/06/joden-het-evangelie-onthouden-antisemitisme-aldus-yehsua-belijdende-joodse-zangeres-helen-shapiro/

Update:  http://www.cip.nl/nieuws/juli-2015/50326-Evangelisatie-onder-Joden-strafbaar-maken  , een voorstel vanuit Joods orthodoxe hoek in Israel, dwars tegen de vrijheid van godsdienst in.
Laten we er voor bidden, dat dit voorstel nooit wordt aangenomen !

*** ernstige extra waarschuwing mbt. deze “wachtersgroep” !
Bas van Twist  
schrijft in het volgende artikel, http://wachters.nu/2015/05/de-zoon-van-god/
dat Yeshua een geschapen wezen is en zit daarmee op de leer van het Wachttorengenootschap (ook misleidende wachters dus) en de Godslasterende onzin van Wim Verdouw, Wim Rozestraten, Uri Marcus, Levi Zoutendijk , Kees Bloed e.a..
Ik waarschuw daar al jaren voor, lees:
http://tora-yeshua.nl/2011/11/jhwh-de-god-van-abraham-isaak-en-jacob-alev-en-tav-net-als-yeshua-echad-met-hem/

______________________________________________________________________

De reacties van de leidinggevenden van de “Repko-groep” :

– Bartjan Reinder Repko  heeft tot op heden op geen enkele wijze gereageerd.
-Joke Repko, zijn vrouw, reageerde alleen met: “wil je mijn prive-mailadres niet meer gebruiken” ; daarna vroeg ik om een inhoudelijke reactie, maar daar kwam geen antwoord op
-Ton Nennie beloofde me in mei 2013 per mail nalv mijn bezoek aan Yerushalayim en een muurwandeling met hem een gesprek, had  het te druk  om dat na ruim 2 jaar in te vullen en wilde ook nu geen gesprek, zijn reactie was: lees de boeken van Bart maar, daar sta ik volledig achter.
-Thomas Thomas en Bas van Twist hebben tot op heden niet gereageerd.
-Bert Bax reageerde wel, maar zonder enige inhoudelijke weerlegging van het artikel hierboven, ik heb hem gevraagd dat als nog te doen, maar de enige reactie tot dusver is, dat hij niet wenst te reageren en dat zijn naam uit het artikel moet.
Wel in het openbaar wachtersgroepen aansturen in Zeeland, maar niet bereid om verantwoording van de  “wachters-ideeen” af te leggen.

Conclusie: wie zwijgt stemt toe, blijkbaar blijven de leidinggevenden bij het bekende dogma van de Repko-wachters en dat is: Das Evangelium ist verboten fur Juden.
Of op zijn minst: niet nodig voor Joden, we gaan het ze niet aanreiken.
En dan laten de leidinggevenden hun verweer of onderbouwing dus totaal liggen, niet in staat om voor hun standpunten op te komen en die de toets der kritiek te laten doorstaan.

Bartjan Reinder Repko is vanuit zijn Pinksterachtergrond in de orthodox Joodse beinvloeding geraakt, zit in het bestuur van http://yeshivathsharashim.org/biografieen-nl/het-bestuur-nederlands-dutch/  met allemaal Joods orthodoxe Joden, die Yeshua als valse Mashiach afwijzen.
Vanuit deze club is rabbijn Chaim Eisen actief, een orthodoxe rabbijn, die Yeshua afwijst, maar  wel bij Christenen voor Israel lezingen houdt , 31 maart 2014 zie
https://www.youtube.com/watch?v=sNX5_uyfznw  met vertaling van PKN dominee Kees de Vreugd.
Chaim Eisen geeft via internet onderwijs en zo bereikt hij de nodige christenen in Nederland  en wijst hen een Joodse weg zonder Yeshua; helaas  zijn er nogal wat christenen gevoelig voor.
Zie  https://www.youtube.com/channel/UC006U-bhFMMNfARiNxksUEQ  voor Jodendom zonder Yeshua, waar de achterban van Repko en Chr. voor Israel zich graag door laat misleiden.

Pas ook op voor PKN dominee Henk Poot, die namens Chr.v Israel  op zijn eigen wijze u misleidt, zie mijn eerdere artikel hierover:
http://tora-yeshua.nl/2014/10/de-gruwelijke-onbijbelse-nonsens-van-chr-voor-israel-henk-poot/

Henk sympathiseert met de Repko-wachters, hij hield een spreekbeurt bij de groep van Thomas Thomas in de Zaanstreek en hij maakte een wandeling op de muur met Bart, met kennelijke instemming.
Zie zijn theologie op http://christenenvoorisrael.nl/tag/basisvisie/  , in 5 afleveringen blijkt , dat  Henk uitgaat van het tot behoudenis uitverkoren zijn van heel Israel.
Hij noemt in de 1e aflevering Rom. 9:4 en vergeet dan gemakshalve de rest van het hoofdstuk, waar in vs. 6 n.b. staat: “want niet allen, die van Israel afstammen, zijn Israel en zij zijn ook niet allen kinderen , omdat zij nageslacht zijn van Abraham!”

Navigeer naar andere artikelen

48 Responses to Bart Repko c.s. : valse , misleidende wachters ! Updates:

 1. Ben het probleem met dit soort wachters als Bart Repko, het klinkt ons mooi in de oren, maar niemand in Israël vindt zo Yeshua, omdat die “wachtersgroep” op de muur het volk Israël niet leidt naar Yeshua ha Massias. Als we bidden om de komst van Yeshua [Jesaja 62:1] Kunnen we niet met onze handen over elkaar blijven zitten, “de Heer doet het wel”.
  “Israël en de bijbel” brengt overal waar joden wonen bijbels aan de man {Jood]. De bekende prediker H. Locht is daar actief in bezig. Op deze manier brengen wij het Woord op naar Jeruzalem.

  • Hi Feike, zo is dat, als je dan “proclameert” dat JHWH het volk Israel zal redden en zegenen, breng dan ook het evangelie, de boodschap van die redding in en door Yeshua ha Mashiach.
   Dat doet http://www.israelendebijbel.nl/ wel, zeer te waarderen.
   En Jacob Damkani eveneens en zo zijn er meer, bijv. Chosen People en Jews for Jesus.
   Ook als Tora-Yeshua gemeente brengen we iedereen, zeker ook elke Jood/Israeliet, die het horen wil, het evangelie van Yeshua.
   Shalom
   Ben

 2. Hallo Ben,

  Ik heb er weinig anders aan toe te voegen dan dat je helemaal gelijk hebt.
  JHWH is Echad, een dus. Dus geen drie aparte entiteiten!
  Natuurlijk moet het evangelie gebracht worden aan Joden die niet in Yeshua geloven omdat anders ook zij niet gered worden! Alleen door Yeshua komt men tot de Vader. Yeshua heeft ook gezegd te bidden tot “onze Vader die in de hemelen zijt” ;tot de “God van Abraham, Isaak en Jako’.
  Yeshua is voor een ieder die gelooft gestorven en dus ook voor de niet messiaanse Jood alsmede voor de Griek (niet jood).
  Ik hoop in de nabije toekomst hier een steentje aan te mogen bijdragen.

  Shalom,

  Paul

 3. Op 7 juli 2015 @ 13:59 schreef Ton Kerssens

  Beantwoorden

  Zelf zat ik bij een Israël-gebedsgroep waar ik veel zegen heb mogen ontvangen, maar nu deze groep( waarbij er helaas ook enkele ex-leden v/d Tora Yeshua groep bijzitten) sinds februari bij een “happening” van Bart Repko zijn geweest, is dit besmettelijke virus ook in deze groep binnengetreden, en door deze verandering ligt het accent dan ook weer anders dan voorheen. Ik heb mijn aanwezigheid hierin ook meteen opgezegd. Zelf heb ik met afgrijzen dit fenomeen ook gezien en ervaren op afstand, en werkelijk het deugt van geen kanten. Bij mijn opzegging van deze groep heb ik tevens dit stuk in copy-vorm erbij gedaan.
  Reactie en of het wordt gelezen is nihil, omdat ze er niet aan willen, en mensen “het is zó fijn met elkaar te proclameren” ja gezellig. En dit is nou een vorm van kerkje spelen met elkaar.
  Ik word hier echt misselijk van.
  Shalom Ton

  • Hi Ton,
   Je kunt het weten, je hebt zo’n wachtersbijeenkomst meegemaakt met helaas enkele oude bekenden; ca. 30 groepen, toch een paar honderd mensen, laten zich hierin misleiden, terwijl ze uit de Bijbel beter zouden moeten weten.
   Te gek voor woorden, dat men meegaat met misleiding, die leert dat “das Evangelium fur Juden verboten ist”.
   http://www.annefrankguide.net/de-DE/bronnenbank.asp?aid=10177
   Omdat men geen goede gemeente heeft of wil gaan zoeken of bij wil blijven, gaat men eens per maand bij iemand thuis in een sfeertje van “Israel als hoogste goed” bij elkaar zitten, met de genoemde misleiding als achtergrond.
   Er komt uit wat in de mens zit en hopelijk ontdekken de “wachters” hun misleiding en komen tot inkeer.
   Hartelijk welkom in onze Tora-Yeshua gemeente in dat geval.

   Volgende week gaan we het evangelie verkondigen aan Joden in Amsterdam met de organisatie “Chosen People”, lijkt me meer Bijbels.
   Shalom
   Ben

 4. Op 7 juli 2015 @ 23:20 schreef Richard

  Beantwoorden

  Ben, de manier waarop je kritiek uitoefend op andere Christelijke organisaties, werkt als gif in het Lichaam van Christus, en dat is jammer, omdat je een fantastisch hart hebt voor het Joodse volk, evenals Bart Repko, waarvan ik het voorrecht mocht hebben, om hem op de Muren van Israel te mogen meemaken.

  • Dag Richard,
   -wat is jouw standpunt inzake het evangelie verkondigen aan Joden? ja of nee ? en zo nee, waarom dan wel niet?
   -dwaalleer en duisternis dient ontmaskert te worden, Yeshua deed dat heel scherp en in Ef. 5:11,12 wordt ons dat geboden zelfs.

   Liefde voor Israel is hen juist het evangelie verkondigen, net als naar iedereen toe, met takt en wijsheid, geleid door de Geest.
   Wie Israel daar van uitsluit, is een antisemiet bij uitstek en dat is gif !
   Jij draait het om, je noemt mensen, die terecht kritiek leveren op misleiding, gif, denk es even na voor dat je wat roept.
   Yeshua spreekt diverse keren over “misleiding” in Matth. 24 in de eindtijd, daar staat de wereld en zeker de religieuze wereld, bol van.
   Die misleiding laten doorrotten, dat is gif !!
   Graag verneem ik je standpunt op de gestelde vraag.
   Shalom
   Ben

 5. “Dit zegt de HEER, de Heilige van Israël, die Israël gevormd heeft: Wilden jullie Mij ondervragen over het lot van mijn kinderen, of Mij iets voorschrijven omtrent het werk van Mijn handen? Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep; Mijn handen hebben de hemel uitgespannen, Ik riep het sterrenleger tevoorschijn.”

  • Dag David,
   Dank voor je reactie, je citeert (of “proclameert”) dus Jes. 44:24 , maar met toevoegingen, die ik nergens terug vind.

   Hier de SV, Jes 44:23-25 om enige context aan te geven:
   23 Zingt met vreugde, gij hemelen! want de HEERE heeft het gedaan; juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt in Israël.
   24 Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft van den buik af: Ik ben de HEERE, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven;
   25 Die de tekenen der leugendichters vernietigt, en de waarzeggers dol maakt; Die de wijzen achterwaarts doet keren, en Die hun wetenschap verdwaast;

   Bovendien vermeld je niet waar het staat, je rukt dus sowieso de tekst uit zijn verband, wat kwalijk is.
   Maar misschien wil je zo vriendelijk zijn om aan te geven in welke vertaling deze tekst terug te vinden is en waar ?
   Als je echt dingen hebt toegevoegd en zo je eigen Bijbeltekst hebt gecreerd, is dat zeer kwalijk, maar ik wacht eerst even je antwoord af, laat maar zien, waar deze tekst staat en dan zien we vervolgens hoe die moet worden uitgelegd.

   En ook of je bij zo’n wachtersgroep hoort en het dus met hen eens bent?
   Graag hoor ik van je en ook natuurlijk je reactie op bovenstaand artikel, is het nu Bijbels om het evangelie aan Joden te verkondigen of niet, volgens jou ?
   Shalom
   Ben

 6. Ben, de tekst van David staat in Jes.45:11,12. “De nieuwe Bijbelvert.”
  Ik zou graag van David willen weten hoe hij deze tekst toepast!
  ik lees in de context dat het volk geen bezwaar moet maken tegen het voornemen van de Schepper, net of zij het beter weten.

  • Bedankt Dinie, inderdaad, hier Jes. 45:9-13

   “9 Wee dien, die met zijn Formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven! Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: Wat maakt gij? of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?
   10 Wee dien, die tot den vader zegt: Wat genereert gij? en tot de vrouw: Wat baart gij?
   11 Alzo zegt de HEERE, de Heilige Israëls, en deszelfs Formeerder: Zij hebben Mij van toekomende dingen gevraagd; van Mijn kinderen, zoudt gij Mij van het werk Mijner handen bevel geven?
   12 Ik heb de aarde gemaakt, en Ik heb den mens daarop geschapen; Ik ben het! Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid, en Ik heb al hun heir bevel gegeven.”

   Aan David dan ook mijn vraag: leg es uit, wat deze tekst met het onderwerp van bovenstaand artikel te maken heeft aub.
   Neem dan wel het hele hoofdstuk bij je uitleg.
   Uiteraard heb ik mijn uitleg, geen enkel probleem, maar ik wil je alle ruimte laten, dus we wachten even op je reactie.
   Shalom
   Ben

 7. Op 9 juli 2015 @ 22:06 schreef Sylvester

  Beantwoorden

  Zonder mensen in persoon af te vallen is het volgende mijn inziens een goede gedachte om jezelf voor te houden.

  Hoe ethisch of moreel de leer ook mag zijn, het doet er niet toe, hoe liefdevol en mooi en aantrekkelijk, ook niet hoe logisch, als ze Jezus niet brengt als de Goddelijke Zoon van God, die vlees werd, aan het kruis stierf en zijn bloed vergoot voor de vergeving der zonden en lichamelijk uit de doden opstond, kunt u er zeker van zijn dat u te maken hebt met een valse leer.

  • Sterke uitspraak Sylvester, die houden we er in !
   En waar men Yeshua niet brengt als de enige weg tot de Vader, misleidt men de toehoorders; Yeshua waarschuwt in Zijn eindtijdtoespraak in Matth. 24 herhaaldelijk voor de misleiding.
   Shalom
   Ben

 8. Hallo Ben

  Als ik dit zo lees heb je nogal wat te stellen met Bart Repko en andere wachters. Dat zij lukraak teksten uit het verband trekken en proclameren. Dat zou kunnen, maar ik kan alleen voor mij zelf spreken. Ik neem dus deel aan een wachters groep in Friesland. En ik let er toch wel op dat ik geen losse teksten proclameer en tracht het in de context te blijven. Het is toch een opdracht van JHWH de G’d van Israël zie: Jesaja 62: 6,7. Of wil je beweren dat dit proclameren in jou ogen niet een Bijbelse opdracht is.
  Ik ben het niet met Bart eens dat we de Joden het evangelie niet hoeven te brengen. Maar er zijn organisaties die het nieuwe/2e testament wel brengen aan de man/vrouw. Ik wacht je antwoord af. Shalom Geert

  • Hi Geert,
   Goed weer es wat van je te horen,heb goede (zeil) herinneringen aan je !
   Mbt. Repko: het artikel spreekt voor zich en inderdaad, proclameren (aankondigen, uitroepen) zoals Repko dat leert, is m.i. totaal onBijbels.
   Letterlijk wordt er gezegd:” zoals een secretaresse haar directeur steeds herinnert aan de vele zaken, die hij heeft toegezegd en moet doen, zo moeten we als gelovigen JHWH herinneren aan Zijn beloftes en dan vooral mbt Israel”
   De arrogantie ten top ! JHWH vergeet niets en er zijn nog heel wat meer zaken dan Israel, die Zijn aandacht hebben.
   In die knettergekke gedachte sleept hij 30 “wachtersgroepen ” mee, ca 300 mensen en dan nog leren, dat “Joden het evangelie niet nodig hebben”. Dat laatste onderken je gelukkig ook als dwaasheid, ook hierin leert de Bijbel wel wat anders !
   Mbt. Jes. 62:6,7, dat moet je in context lezen, zoals elke tekst.
   Hier spreekt Jesaja, die bewogen is met het lot van Israel, het volk door JHWH uitgekozen om Zijn heil aan de wereld te verkondigen en daarin gefaald heeft, dus in ballingschappen gaat en vaak niet de zegen , maar de vloek van de Tora ervaart, waar JHWH krachtig voor heeft gewaarschuwd in Dt. 28.
   In Jes. 59 wordt die zonde benoemd en wordt opgeroepen tot bekering, direct aan Israel gericht, misschien kunnen Bart R en al die wachters dat hoofdstuk ook even lezen, alvorens ze in hun misleiding stellen, dat Israel het evangelie van bekering en verlossing niet nodig hebben !!!!!
   Zie vs. 20 nota bene.
   En na bekering volgen de zegenrijke hoofdstukken 60 ,61 en 62, in 63:10 wordt er weer gewezen op de weerspannigheid van Israel en ook in 64:5,6 en 7 en in 65:1-7 stelt JHWH de zonde van Israel opnieuw vast.
   En ook in de laatste hoofdstukken zie je het onderscheid tussen “het oprecht gelovige Israel” en de nepJoden (66:5 , “uw broeders, die u haten, verstoten om Mijns Naams wil”).
   In de hfdst. 60-66 is de opgaande lijn na bekering richting het 1000 jarig rijk met zicht op de eeuwigheid, waarin het overblijfsel van Israel samen met de oprechte gelovigen vanaf Adam tot de laatste mens de bruid van JHWH is en in heerlijkheid met Hem Zijn Koninkrijk vult.
   In 62:1-12 herinnert Jesaja aan die heerlijke toekomst en Jesaja zwijgt daar niet over, verkondigt die. De boodschap dus van bekering en herstel en die boodschap moeten we aan iedereen brengen, uiteraard ook aan de Joden en die boodschap is dan, vanaf 600 jaar na Jesaja, dat JHWH in Yeshua is verschenen als de Verlossing van Israel en de hele wereld.
   Als gelovigen door Yeshua in JHWH zijn we allemaal geroepen wachters te zijn, dwz. verkondigers van het evangelie en het staan op de muren van Yerushalayim is natuurlijk figuurlijk bedoeld, om Israel heen staan in liefde en evangelieverkondiging.
   Denk maar na, Yerushalayim is helemaal verwoest, er was van die muren amper wat over eeuwenlang, dus daar kon je helemaal niet lopen of staan, eeuwenlang.
   Toch waren er altijd mensen, overigens weinig, die met Israel begaan waren en hielpen Israel met evangelieverkondiging en met praktische hulp en bescherming.
   Dat is wachter zijn en dat gaat heel wat verder dan op de inmiddels herstelde muren lopen en teksten uit zijn verband roepen en dan denken, dat je JHWH aan wat dan ook zou moeten herinneren, Hij, die niets vergeet !!!
   Repko is op dit punt totaal misleid en het is typerend, dat jij de enige bent, die een poging doet om via de vraag die je stelt over Jes. 62 het dogma van Repko enigszins te “verdedigen”.
   Dat is te waarderen, maar je ziet wel aan mijn uitleg, dat het niet te verdedigen valt, het is pure misleiding en daar zijn dus enkele honderden wachters ingetrapt.
   De leiders zelf zwijgen, Repko, Nenni, Thomas, Bax, Van Twist, ze zwijgen allemaal, want ze hebben geen verweer, zijn niet in staat hun idee en praktijk Bijbels te onderbouwen.
   Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor de door hen aangerichte geestelijke schade, het is meer dan erg.

   Dan noem je “organisaties die het Nieuwe Verbond (NT) brengen , wie bedoel je? In elk geval is “Israel en de Bijbel” goed bezig en ook “Chosen People”, “Jews for Jesus” en “Trumpet of Salvation, van Jacob Damkani.”
   Ze doen dat vanuit de Tenach en delen de hele Bijbel uit, dus Tenach met NT of zelfs alleen de Tenach, waarin Yeshua in elk van de 39 boeken wordt verkondigd.
   Dat wordt ook gedaan vanuit de 120 Yeshua belijdende gemeentes in Israel gedaan en van uit 400.000 Yeshua belijdende Joden wereldwijd.
   Allemaal fout volgens de Repko-gekte, want “Joden moeten het evangelie niet vernemen, die zijn al van en bij JHWH.
   Misschien kan hij Hebr. 3 nog even lezen? Het is werkelijk bizar, dat iemand zo verdwaalt en ook die “wachters’,die als Bijbelse gelovigen een eigen verantwoordelijkheid hebben en zelf allang hadden kunnen snappen, dat het Repko proclamatie verhaal niet klopt.
   De Nazi’s hadden als visie, dat de Joden de bron van alle kwaad zijn en dus dood maken. Repko heeft als visie, dat alle Joden behouden zijn en dus het evangelie niet nodig hebben, net als Chr. v. Israel en J.W. van der Hoeven overigens, die zitten op dezelfde lijn en net als de PKN, “onopgeefbaar met Israel verbonden” zonder hen het evangelie te verkondigen, dat is de PKN zelf al lang kwijt.
   Rabbijn Lodi vd Kamp leert dezelfde onzin, geen evangelie voor Joden. Maar hij zegt wel terecht: “eerst sloegen ze ons dood (kerken met pogroms en Nazi’s), nu knuffelen ze ons dood” (elke Jood is goed en geweldig).

   Tot zover een eerste reactie, ik praat graag met je verder, jij bent tot dusver de enige van uit de “wachters”, die reageert en dan op een inhoudelijke manier.

   Shalom
   Ben

 9. Op 17 juli 2015 @ 16:30 schreef PeterJW

  Beantwoorden

  Hallo Ben,
  Vorig jaar was ik in de gelegenheid zo’n wandeling over de muren o.l.v. Bart Repko mee te lopen. Ik heb er bijzonder van genoten!
  Zijn enthousiasme spreekt behoorlijk grote groepen aan, mensen die anders misschien in Christ Church op de terrassen hadden gezeten. De boodschap van Bart is, kort samengevat: Israel is okee! het oogappeltje van de Vader. Hij legt een duidelijke link met God de Vader (zie onderaan dit bericht) en de rest klinkt mij dan terwijl ik geniet van het fraaie uitzicht als muziek in de oren, omdat de werking van Gods Geest in die samenkomsten zeker wel aanwezig is, hetgeen dan weer van belang is voor later voor wat betreft het verwerken van de reis, in geest en waarheid. Wij zijn een dynamisch, komend, lichaam van Christus, nietwaar?
  Jouw (Ben) theologische inzichten onderschrijf ik voorzichtig, omdat ‘missionary activities’ in het Heilige Land op grote emotionele weerstanden stuiten. Adolf Hitler wordt er door sommigen gezien als een Xtian, ‘Christian’ (…). Dit zijn onpeilbaar diepe afgronden. Maar als men daar mee denkt te kunnen omgaan… dan zal Yeshua ongetwijfeld voor Zijn Evangelie de juiste wegen banen, er zijn immers al wel Jeshua-belijdende groepen.
  Dit laatste schrijf ik met diepe instemming. Israël staat onder grote druk. Het wordt steeds duidelijker dat er zonder ‘Mosjiach’ geen toekomst kan zijn. Maar Israël is niet mesjogge. Wat heeft het aan ons christelijke verhaal als men ziet dat ‘the christians’ in het Midden-oosten zich niet kunnen verdedigen en massaal worden uitgeroeid?
  Israël is bezig om Zijn hemelse koning te gaan ontmoeten. Dit is het grote nieuws! Dat wij Zijn verhaal kennen, het lijden en sterven als Priester, het verwerven van een volk uit de heidenen… “We believe it when we see it”. Dit is toch logisch? Masschiach komt toch als een KONING (en niet als een theologisch idee uit Holland)?
  John Little ziet het goed, m.i. Hij verwijst naar Ezechiel 36:24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen.
  25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
  26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
  27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

  • Hi PJW,
   Dank voor je reactie, enthousiast over Israel zijn is ok, als men doelt op het uitverkoren zijn tot “het brengen van de Tora en de Mashiach” in deze wereld, grote dank daarvoor.
   Maar als er dan geen zicht meer is op het feit, dat Israel zodanig gefaald heeft in de Torapraktijk en het herkennen en aanvaarden van Yeshua als Mashiach, dan slaat men wel veel over en ontstaat er een afgodische verheerlijking van alles wat Joods is.
   Een soort tegenhanger van het ook heel foute antisemitisme.
   Dat is de fout van Repko c.s., ze misleiden de mensen met een soort “je mag niets van Israel als fout benoemen, dan ben je antisemiet” en verder “moet je het evangelie niet aan Joden verkondigen, die horen al bij JHWH” , alle Israelieten zijn behouden, als ze maar van Abraham afstammen.
   Pas als JHWH verschijnt als Koning in de gestalte van Yeshua, zullen ze zien op “Mij die ze doorstoken hebben” ,Zach, 12:10 en die groep dan zal tot bekering komen.
   Dat geldt dus niet voor de Israelieten , die Hem hebben afgewezen of zouden hebben afgewezen, die zijn net zo verloren als de goyim, die dat doen.
   Daarom had Paulus een voortdurend hartzeer, hij zou zelfs zijn eigen redding willen prijs geven , als het volk maar behouden werd en dat kan hij nooit hebben gezegd, als “alle Joden automatische behouden zijn wegens afstamming”.
   Hoor graag of je met deze gedachte mee kunt gaan en derhalve dan ook moet vaststellen, dat Repko de boel misleidt op 2 punten: Joden hebben het evangelie niet nodig en proclameren om JHWH aan Zijn beloften te herinneren, ook nog volgens exegese van Repko, is wel nodig.
   Shalom
   Ben

 10. Op 17 juli 2015 @ 22:15 schreef Gerlinde

  Beantwoorden

  Bart Repko maakt zeer duidelijk in zijn boeken dat het erg belangrijk is om in daden te laten blijken dat je van Gods volk houdt. Ik ben er van overtuigd dat als hij een Jood zou tegenkomen die openstaat voor een gesprek over Messias Jeshua, hij daar zeker met deze persoon over zou spreken.
  Maar na alles wat het Joodse volk eeuwenlang is overkomen door toedoen van (of zonder tussen koming van) helaas ons christenen, is het passend en juist om eerst het Joodse volk onze spijt daarover en onze pijn om hen, te laten merken. M.i. wordt dit ook zeer duidelijk door Bart uitgelegd in zijn boeken.
  Bijna iedere Jood heeft wel van Jezus gehoord en weet wat het woord “bekering” inhoudt: het is geen inheemse stam die het nog voor het eerst te horen moet krijgen. Maar wie laat hen Gods Vaderhart voor het eerst zien, Zijn mededogen, Zijn pijn, Zijn troost? Ja, het kan enige tijd duren voor er vertrouwen is en misschien komt dat nooit. Maar laten wij dan aan hen ook het geduld van de Vader zien, die ook met ons geduldig is? Kunnen wij naast hen zitten als de vrienden van Job, zeven dagen of als het nodig is zeven weken, maanden, jaren hen troostend met de troost waarmee wij zelf getroost zijn? Of misschien is ons leven wel zo over rozen gegaan dat wij niet naar behoren kunnen troosten… Misschien moeten we het zelf eerst meemaken dat onze kinderen worden afgevoerd en afgemaakt en dat de wereld gewoon verder leeft…
  Mag ik vragen wie van u al plaatsvervangend vergeving heeft gevraagd aan iemand van Gods uitverkoren volk voor het immense lijden eeuwenlang in naam van Kruis, Kerk en Christus? Ik heb het voorrecht gehad dit te mogen doen. Als u al zo graag uw mond open wil doen, kan ik dit (vergeving vragen) van harte aanbevelen. En daarna een beetje geduld, wat troost, wat tijd, wat liefde, wat hulp. En nog steeds oprechte liefde zonder verwijten ook als hun antwoord zou zijn: “Nee, dank je.” Drammen kan toch niet de bedoeling zijn?
  God kent de harten. Laten we niet oordelen als iemand (nog) niet kan kiezen voor Jeshua. Laat dat aan God over en heb slechts lief.
  Jeshua is voor ons gestorven toen wij niet naar hem taalden. Wij hoeven niet eens letterlijk ons leven te geven. Alleen wat liefde, tijd, geduld, troost, gebed.
  Shalom en veel zegen gewenst in het tonen (en op de juiste tijd bespreken) van wie God de Vader en Jeshua Zijn Zoon zijn.

  • Dag Gerlinde,
   Volledig eens met de gedachte, dat elke christen in gesprek met een Jood vergeving dient te vragen voor ons westerse, zgn. “christelijke” verleden vol met antisemitisme.
   Dat heb ik vaak genoeg gedaan en dat blijf ik doen, ook al zeggen ze dan meestal, dat ik dat niet hoef te doen, want ik misdraag me immers niet zo.
   Zeker ook waar, dat er alle wijsheid en leiding van JHWH , die Geest is, nodig is in gesprekken met iedereen en m.n. bij Joden, zie onze betrokkenheid bij een evangelisatie onder Joden 13-16 juli 2015 in Amsterdam:
   http://tora-yeshua.nl/2015/07/evangelisatie-actie-in-amsterdam-onder-joodse-mensen-doe-mee/
   Mbt Repko als misleider, zie mijn vorige antwoorden onder dit artikel.
   Verder is het toch wel heel schokkend, dat geen enkele leidinggevende van de Repko-club, maar ook niet van Chr. v Israel en JWvd Hoeven het aandurven om een duidelijke weerlegging van mijn kritiek hier neer te zetten, terwijl ze er persoonlijk toe zijn uitgenodigd.
   Ze zijn blijkbaar niet in staat hun werkwijze Bijbels te onderbouwen , anders deden ze het wel en met hun “wie zwijgt, stemt toe” houding geven ze aan hoe fout ze zitten.
   Jij probeert Repko c.s. te verdedigen, maar je gaat nergens in op mijn argumenten, nl. dat het een Bijbelse opdracht is , juist de Joden eerst het evangelie te verkondigen !
   Je gaat niet in op mijn kritiek, dat het belachelijk is , “JHWH te herinneren, zoals een secretaresse haar baas, aan Zijn beloftes aangaande Israel” , letterlijk gezegd door Bart, zie mijn artikel.
   Dat soort onzin wordt klakkeloos overgenomen door de mensen bij de wachtersgroepen, bizar, kunnen jullie zelf ook nog Bijbel lezen en nadenken of niet?
   Ik hoor graag, wat je mbt. deze 2 punten van mening bent.
   Shalom,
   Ben

 11. Kom er meer en meer achter dat veel gelovigen zelf nog niet goed weten wie Jezus, de Messias is. Van daaruit ontstaat dan zo veel verwarring. Ook zie ik dat veel mensen in hun bediening, hun deel van het Lichaam zijn, soms behoorlijk kunnen doorslaan en bijzonder fanatiek kunnen zijn tot het kwetsend zijn naar anderen aan toe.
  Persoonlijke ervaring; door het steeds beter te leren kennen van Jezus, de Messias, lukt het steeds beter vanuit Zijn Liefde van Hem te getuigen. Het maakt dan niet meer uit tegen wie: Griek of Jood.
  Een ieder van ons is op weg: met of zonder Hem. Allen hebben gezondigd en derven de Heerlijkheid Gods. We hebben Hem allemaal zo hard nodig. Onze mening doet er helemaal niet toe. Het gaat alleen om Hem! Terug naar het Woord, terug naar Hem, terug naar Jezus, de Messias, het vleesgeworden Woord.

  • Dag Ilona,
   Inderdaad is het een groot probleem, dat velen in de 3 -Goden leer geloven en er daadwerkelijk van uit gaan, dat ze apart tot de Vader, tot Jezus en tot de Geest moeten spreken, terwijl Yeshua ons toch duidelijk leert in het “Onze Vader”, tot Wie we ons dienen te richten.
   Het gebed eindigen “in de Naam van Yeshua” is beslist ook Bijbels, want daarmee zetten we ons zelf in de juiste verhouding tot de Vader, Hij verscheen ons in Yeshua en daarom kunnen we tot de Vader gaan.
   Fanatiek en kwetsend is niet goed, duidelijk en ontmaskerend wel, zie Matth. 23, daarin dienen we Yeshua ook na te volgen, waar dat nodig is.
   Maar wil je als nog ingaan op de 2 punten, die ik in mijn artikel noem en die ik Repko c.s. kwalijk neem:
   -“proclameren” in de zin van JHWH herinneren aan Zijn beloftes mbt. Israel, zoals een secretaresse haar baas.
   -het evangelie niet aan Joden verkondigen, omdat dit niet nodig zou zijn.
   Hoor het graag van je,
   shalom
   Ben

 12. De opdracht om het evangelie te verkondigen aan de Joden is aan de Joden zrlf gegeven. Wij gelovige niet Joden hebben die opdracht niet. Ik voel me dan ook niet geroepen al zal ik altijd openstaan voor een gesprek wanneer een Jood mij zou vragen meer te vertellen over Jezus de Messias, en ik weet zeker dat Bart Repko dat ook doet als de gelegenheid zich voordoet.
  Verder doet het mij verdriet dat een broeder zo lelijk doet over een andere broeder. Vind dit niet echt een jaloers makend evangelie. U vraagt om onderbouwing waarom evangeliseren onder Joden niet Bijbels zou zijn. Ik mis een degelijke onderbouwing waarom het wel een opdracht is.

  • Dag Marjoke,
   Jij bent beter bezig dan de leiders van de Repko-club, want die reageren niet, jij wel.
   Alleen is je reactie nogal tragisch, je vraagt om onderbouwing om aan Joden het evangelie te brengen. Heb je het artikel gelezen, waarop je reageert? Daar staat erg veel onderbouwing in, al was het maar Rom. 1:16 en de toespraken van Petrus en Paulus tot Joden , om Yeshua te aanvaarden.
   En dat wensen Bart Repko c.s. niet te doen, vraag hem even of hij zijn standpunt hieronder wil zetten, ik heb hem e.a. als eerste mijn artikel gestuurd met het verzoek te reageren, waarom legt hij niet uit, dat “hij het evangelie wel zou uitleggen als de gelegenheid zich voordoet”?
   Overigens doet de gelegenheid zich dagelijks voor, wereldwijd en zeker in Israel.
   Ik ben dus zeer verontwaardigd over deze kwalijke, antisemitische gang van zaken, om Joden het evangelie te onthouden !!!
   Terecht verontwaardigd, lijkt me.
   Hoor graag van je.
   Shalom
   Ben

 13. Er viel mij een gedachte op; die door Ben uit het bovenstaande artikel is weergegeven;
  (aanhaling) ‘Bert (Bax) bleek niet bereid, noch in staat om zijn “dogma” te onderbouwen, hij bleef bij zijn mening, dat de Bijbel leert, dat “elke genetische afstammeling van Abraham, Isaak en Jacob” per definitie is behouden” (einde aanhaling).
  Marjoke dan is dat het probleem !
  God had een voornemen daar heeft hij Abraham om zijn GELOOF voor uit gekozen.
  De Wet wees vooruit naar Jezus wel een afstamming van Abraham (genetisch). Door ONGELOOF werd het Israëlitische (Joodse) volk door God verworpen Mat.23:37. God ging verder met een ieder die wel GELOOF stelde, (belangrijkste offer van Jezus) en werd het een ‘geestelijke Israëliet’. Die naam (Israël) is gebaseerd op het GELOOF van Jakob wat ‘Strijder’ betekent. Gen.32:28.
  Paulus noemt het een geestelijke strijd is Ef.6:12.
  Als het bepaalt was door genetische afstamming!
  waarom zegt Paulus dan als Jood ‘dat hij de strijd gestreden had en het geloof behouden’! 2Tim.4:7.
  Marjoke, wat vind jij logisch of overtuigender?
  Vr.gr. D-havila

  • Hi D-havila,
   JHWH kwam in deze wereld in de gestalte van Yeshua, Hij bestaat van eeuwigheid en komt via Mirjam als draagmoeder in deze wereld, stijgt op ten hemel na de opstanding en dan is Yeshua als “afdruk van het wezen van JHWH”, als “het Spiegelbeeld van JHWH in mensengestalte” weer volledig echad, eenheid met JHWH, die Geest is.
   Terecht zeg je, dat het altijd gaat om GELOOF in JHWH, dus genetisch afstammen van Abraham is geen automatische behoudenis, dat dient met “geloof” gepaard te gaan en wel in Yeshua als het ware Pesachlam.
   Dus daarom spreekt de Bijbel in Rom. 11 van “een rest van Israel, een overblijfsel” wat behouden wordt, van Israelieten met een oprecht geloofsleven in en door Yeshua, ziende op Hem als het ware Pesachlam.
   JHWH heeft dus dit tot een taak uitverkoren Israel niet afgeschreven, daarin ga je veel te kort door de bocht, het oprecht gelovige deel wordt immers behouden en bovendien blijft Yerushalayim als stad en het land Israel de stad van JHWH en het land van JHWH, van waaruit de Tora geleerd zal blijven worden.
   Inderdaad bizar, dat Repko c.s. leren, dat aan Israel het evangelie van Yeshua als het ware Pesachlam niet verkondigd hoeft te worden, een Godslasterende schande, die opvatting.
   Shalom,
   Ben

 14. Waarom wordt iedereen die een iets andere uitleg heeft over bepaalde zaken gelijk als ‘vals’ bestempeld? Is dat de manier waarom God wil dat wij met elkaar omgaan? Is dat niet wat sektarisch?
  Paulus ging heel wat anders om met andersdenkenden, lees Romeinen 14. Wij kennen hier slechts ten dele en zullen in de eeuwigheid alles zien zoals het daadwerkelijk is. Dan staan we zij aan zij God te loven.
  We hebben in dit leven elkaar al hard nodig en zullen elkaar nog harder nodig gaan krijgen. Hoogmoed komt voor de val, laten we dan zachtmoedig zijn en nederig van hart, precies zoals Jezus ons geleerd heeft.

  • Dag Marcel,
   Niet veralgemeniseren, dat is dwaasheid, het gaat hier over een concreet punt: Joden wel of niet het evangelie verkondigen en daarbij inbegrepen “wel of niet noodzakelijk voor Joden om Yeshua te aanvaarden om behouden te zijn”.
   Dat is geen kwestie van “een andere mening hebben”, het punt is: wat leert ons de Bijbel hier over?
   Ik maak duidelijk, uit o.a. Hand. 4:12, dat er ook voor Israelieten/Joden geen andere Naam is om behouden te worden.
   Als de Repkoclub anders leert, zit men fout en leg aub even uit, waarom men dat dan toch blijft doen, ga es in op de argumenten in mijn artikel.
   “Wie Joden het evangelie bewust onthoudt, is een antisemiet, uit stomheid of valsheid”.
   Helder?
   Zo niet, dan praat ik graag verder, bij een kop koffie of hier onder dit artikel.
   Shalom
   Ben

 15. Beste Ben,
  Het gaat er mij even om dat we elkaar moeten respecteren, zoals dat ook de leer is van Jezus. Uiteraard kan het zijn dat we het op bepaalde zaken niet met elkaar eens zijn, maar moeten we dan per se allemaal jouw inzicht volgen? En als men dat niet doen, ben je dan gelijk ‘vals’? Dat bedoel ik ook met hoogmoed.
  Ik schrik soms van de stellige manier waarop jullie medebroeders en zusters ‘bestrijden’. Jezus was zelf ook heel stellig, maar dan wel naar de Joodse leiders die het volk lasten oplegden, zonder dat ze zichzelf daaraan hielden. Zeg maar, de hypocrieten. Jezus ging niet tekeer tegen anderen die soms net wat anders tegen zaken aankeken.
  Als je het niet met elkaar eens bent, prima, maar de toon is het die de muziek maakt. Als de toon liefdeloos is, dan moet je je afvragen of dat strookt met het liefdegebod, waar Jezus ook heel duidelijk in is.

  • Dag Marcel,
   Zou je zo vriendelijk willen zijn om op de argumenten in te gaan in dit artikel? De zalvende toon van ” c’est le ton qui fait la musique” vind ik misselijk makend in dit geval.
   Je wilt het graag als volgt, in de lijn van Mark Kinzer, Willem Ouweneel , Lody vd Kamp e.d.:
   “Het gaat natuurlijk om God, zoals in de Bijbel, Die we in Christus hebben leren kennen. Maar Joden kennen God al veel langer, dus die hebben Jezus niet echt nodig om God te leren kennen, Joden horen van nature bij God.
   Sommige christenen menen dat de Bijbel leert (Hand. 4:12 en Joh. 8:44 soortgelijke teksten) dat ook Joden zonder Jezus verloren gaan.
   Natuurlijk mogen we allemaal onze mening hebben, we laten het eindoordeel aan God over”.

   En dan gaan we weer gezellig voort, politiek correct, slap als een vaatdoek en in dit geval antisemitisch.
   Want als het nu es echt zo is, dat elk mens, die Yeshua afwijst als de enige weg tot de Vader of zou afgewezen hebben, verloren is, dan zijn ook Joden dus voor eeuwig verloren in dat geval.
   Sterker nog, genoemde Bijbelteksten laten er geen twijfel over. Maar terwille van de gezellige omgang, na al die eeuwen van antisemitisme, maken we er maar geen punt van en gaan Repko c.s op de muur als valse wachters “vrede, vrede” verkondigen, te midden van vele Israelieten e.a.,die verloren zijn en blijven, omdat hen verteld wordt met uit het verband gerukte Bijbelteksten, dat het met Joden wel goed zit.
   Jij zou graag zien, dat ik als een arts bezig ben, die tegen een terminale patient zegt: “gewoon doorgaan met adem halen, u heeft nog heel lang te gaan en in de eeuwigheid zijn we allemaal gelukkig”.
   Net als de Jezus, die men graag ziet als een “op geiten wollen sokken achter de kudde aanlopende herder en die ze alle kanten op laat lopen, vrijheid blijheid”.
   Je schrijft: “Jezus ging niet tekeer tegen anderen die soms net wat anders tegen zaken aankeken.”
   Ik lees in Joh. 8 (jullie Joden, die Mij niet aanvaarden, hebben de duivel tot vader”) , Matth. 23 (huichelaars, adderengebroed, wit gekalkte graven) en bij de tempelreiniging wel wat anders.
   Wat jij doet, met je goed praten van deze Repko-misleiders, is je met hen vereenzelvigen en daarmee ben je net zo verdwaald als zij.
   En dan heb je het lef om hier te komen zeggen, dat we de Bijbelteksten over “Joden die net als alle mensen verloren zijn zonder Yeshua”, niet zo zwaar moeten nemen en dat we vooral ieder zijn eigen mening moeten laten op dit punt, terwijl het een zaak is van eeuwig leven of dood.
   De toon van jouw muziek en die van Repko is zo vals als wat, omdat je de waarheid van de Bijbel weg wil laten, als het gaat om de eeuwige redding of verlorenheid van Israelieten.
   Te bizar voor woorden !
   Yeshua liet als de echte Wachter de sjofar van waarschuwing duidelijk klinken, juist ook voor de Joden en de valsheid van Repko, Kinzer, Ouweneel om ze het evangelie te onthouden , is misdadig, crimineel, duivels.
   Snap je het zo een beetje?
   Zo niet, heel jammer voor jou en voor de Joden, die je anders had kunnen bereiken met het evangelie, iets, waar je vanuit je huidige denken nooit aan zult beginnen.
   Inhoudelijk reageren deed je al niet, maar mocht het er toch nog van komen om op mijn reactie te reageren, dan zie ik dat graag tegemoet.
   Tot dan,
   Ben

   • Ik ga niet inhoudelijk op jouw artikel in, daar gaat het mij niet om. Het lijkt er op dat iedereen die niet dezelfde uitleg van de bijbel heeft als jij een misleider en valse leraar is. Dat is een enge houding. Op een gegeven moment blijft er niemand anders meer over dan Ben Kok en een paar volgelingen, de rest doet er niet meer toe. Ik lees elders op het web een dergelijke houding van jou. Ik denk niet dat God dát van ons vraagt. Dat heeft niets met zachte heelmeesters te maken, maar met de vrucht van de Geest.

    • Dag Marcel,
     Je antwoord is typerend voor wie je bent. Zonder inhoudelijk op het artikel in te gaan, blijft je hangen in “klinkt niet zo leuk, laten we het toch gezellig houden, Repko mag best een andere mening hebben , die haaks staat op het Bijbelse gebod; daar mag je niet tegen ingaan, want dat is zo confronterend en dat is niet gezellig”.
     En dan nog een vage kreet zonder inhoud of link er achter, zonder enig bewijs, roepen dan ik iedereen valse leraar noem.
     Jammer Marcel, het zegt allemaal veel over jou.
     Shalom , als je weet hoe je die kunt ervaren.
     Ben

 16. Als Paulus en ook Jezus er niet in slaagden de joden te overtuigen waar halen wij dan de arrogantie dat wij het zullen kunnen? Paulus leerde juist in de Romeinenbrief dat daarvoor openbaring nodig is juist zoals de belijdenis van Petrus over wie jezus nu eigenlijk was( Mt 16-16) . Johannes heeft zijn evangelie geschreven omdat we zouden geloven in jezus dat was het doel van zijn evangelie heeft het de joden overtuigd tot op heden niet ( Joh 2O) Maar dat wil nu weer helemaal niet zeggen en dat deed Paulus ook dat we geen getuigenis meer hebben voor de joden juist wel ! Ons leven moet de jood overtuigen! En Paulus en Jezus gingen eerst naar de synagoge want wij heidenen zijn medeerfgenaam mar de joden erven eerst eerst jood dan Griek ! Shalom

  • Hi Willy,
   Inderdaad, wij moeten getuigen, met tact en wijsheid, geleid door de Heilige Geest, onze hemelse Vader dus.
   En uiteraard ook naar Joden toe, door ons leven zeker allereerst, maar ook in gesprek. Bekering is vervolgens altijd een zaak van de persoon zelf in het gebed tot onze hemelse Vader op basis van Zijn offer in Yeshua volbracht.
   Shalom
   Ben

 17. Op 28 februari 2016 @ 19:41 schreef lenie stolze

  Beantwoorden

  Gisteren hebben we film gezien over de Holocaust afschuwelijk wat er gebeurd is
  verschrikkelijk, dat weten we allemaal maar waar waren de christenen?
  Bart die Joodse volk wil troosten en vraag om vergeving.
  Hij maakt je wakker leest het boek steen door de ruit.
  Vind wel hard de uitspraak valse misleider.
  Lees Ezechiël 36-37-38-39
  Shalom Lenie

  • Dag Lenie,
   Verschrikkelijk, die shoa, wat een leed. En vreselijk, dat antisemitisme er achter, vanuit de kerken eeuwen lang.
   Daar heb ik me vaak genoeg over uitgesproken en over geschreven, zie onze site.
   Mozes waarschuwde het volk Israel al: jullie zullen JHWH ongehoorzaam zijn en derhalve uiteindelijk de vloek van de Tora over je heen halen, ipv de zegen bij gehoorzaamheid.
   De profeten hebben dat vaak herhaald en diverse ballingschappen waren het gevolg, dankzij de genade van JHWH heeft Hij toegelaten dat er van uit marxistische Joden een staat is opgericht in 1948, vooral seculier met de ster van Rothschild als symbool ipv de menorah.
   De huidige staat Israel is nog steeds voor 99% afwijzend mbt Yeshua en wil Hem niet erkennen als de Mashiach, als de menselijke verschijning van JHWH, het ware Pesachlam.
   En het ergste komt dan nog:vele christenen, zoals Repko, Chr. v Israel , JW vd Hoeven e.d., de hele PKN, de RK kerk, stellen dat we Joden niet moeten lastig vallen met het evangelie, want “Joden horen al bij de Vader” (Ouweneel, Kinzer) en “JHWH heeft een 2e weg met de Joden” en “dat moeten Joden onderling maar uitzoeken”.
   Arthur Katz, een Yeshua belijdende Jood , stelde:” het is de ergste vorm van antisemitisme, om Israelieten het evangelie te onthouden”.
   En Simon bar Jona oftewel Petrus, ook een Yeshua belijdende Jood, zei:” ons is ook onder de hemelen geen andere Naam gegeven dan die van Yeshua om behouden te worden”, Hand. 4:12
   Kun jij me uitleggen Lenie, waarom er van die valse misleiders zijn, als Repko c.s., die volhouden dat we als christenen het evangelie niet aan Israelieten moeten brengen?
   Hoor graag van je,
   Shalom
   Ben

 18. Op 29 februari 2016 @ 17:02 schreef lenie stolze

  Beantwoorden

  Shalom Ben

  Joodse mensen die in Yeshua geloven sta ik achter evangelie te verspreiden.
  Maar wij als gelovige uit de volkeren je schrijft het al Protestante kerk en de RK
  in de oorlog hebben wij Joodse mensen jaloers gemaakt?
  6 miljoen omgekomen op afschuwelijke manier waar waren wij?
  Daarom sta ik achter om Gods oogappel te troosten. Romeinen 11 is voor mij heel duidelijk. God zal de bedekking van Zijn volk op Zijn tijd wegnemen en allen zullen Hem kennen..
  Bart Repko Christen voor Israël en Jan Willem van de Hoeven sta ik achter.
  Joodse mensen weten dat zij Christenen zijn.
  Jesaja staat niet voor niets Troost troost Mijn volk.Veel meer joodse mensen
  geloven in de Messias.
  Groetjes Lenie

  • Dag Lenie,
   Als je eerst in gesprek met Joodse mensen eerst je excuus aanbiedt voor het antisemitische verleden van de kerken, waartoe we vaak hebben behoord of nog behoren.
   Dan erken je het aangedane leed en meestal zeggen Joden dan terecht: bedankt, maar jij wil een vriend van Israel zijn en dat is ok.
   Dan is allerlei gesprek mogelijk, niet altijd over Yeshua, dat zegt men dan wel, maar vaak genoeg kun je prima over Yeshua praten, uiteraard houdt dat dan niet altijd in, dat men Hem aanvaardt, maar dat is in elk gesprek met wie dan ook zo.
   Repko c.s. maken de ellende alleen maar nog groter, door na al dat antisemitisme uit het kerkelijk verleden, helemaal niet over Yeshua te praten en te doen alsof Joden Hem niet nodig hebben.
   Hoor weer graag van je,
   shalom
   Ben

 19. Beste Ben. Ik denk dat men in het geval van joden beter het evangelie kan voor leven. En als men er meer over wil weten graag verder vertellen. Maar gewoon een voorbeeld zijn zegt meer dan duizend woorden.

  • Hi Mirjam,
   Het is “en en” m.i., uiteraard “daad en woord”, dus zoals Yeshua Zelf leefde, als “de levende Tora”.
   Daarom heet onze gemeente/netwerk ook Tora-Yeshua gemeente, wees welkom.
   Shalom,
   Ben

 20. Normally I don’t read article on blogs, however I wish to say
  that this write-up very compelled me to take a look
  at and do it! Your writing taste has been surprised me.
  Thank you, quite great article.

 21. You are so cool! I don’t believe I have read through anything like that before.
  So good to find another person with a few original thoughts on this topic.
  Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is needed on the internet, someone with a little originality!

 22. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to
  this excellent blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to new updates and will talk about this
  website with my Facebook group. Talk soon!

 23. Op 30 juli 2021 @ 00:12 schreef truus mier

  Beantwoorden

  Meterslange kritiek Ben Kok!
  Vreselijk! JIJ bent natuurlijk helemaal op het goede spoor…
  De respectloze kritiek bah….

  • Dat Truus,
   Verborgen achter een schuilnaam constateer je dat ik nogal kritisch ben over de “wachters in navolging van Bart Repko”.
   Wat jij dan moet doen is die kritiek weerleggen en mij duidelijk maken waarom ik daar mis mee ben.
   Hoor weer graag van je,
   sabbat shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*