Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wie is de Mashiach en wat vraagt Hij van ons ?

Hemelvaartsdag, bevrijdingsdag, wat zegt het u ?
Hemelvaart is 10 dagen voor Shawoeoth oftewel 40 dagen na Pesach,  dus  dat was niet vandaag, dat is
over een paar weken en dat is geen dag , die ons in de Bijbel wordt opgedragen om te vieren, wel een zegenrijk gebeuren en iets om voor te danken.
Want het wijst ons op de wederkomst, deze  Yeshua, dwz. JHWH in menselijke zichtbaarheid , zal opnieuw komen, op Olijfberg, om het overblijfsel van Israel in die tijd te verlossen van de  ondergang.
Lees maar in Zach. 14 en Hand. 1:9-11 en wees elke dag bereid  voor Zijn komst !

Bevrijdingsdag is ook reden tot dankbaarheid, maar met de kantekening, dat onze politieke bevrijding elke dag verder wordt gesloopt door de NWO, die uit is op een totalitair systeem, waarin steeds minder mensen  echt vrij zijn en invloed hebben op de gang van zaken.

Daarom hieronder een eerder geplaatst artikel van grote diepgang, zeker in het kader van Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag goed om te lezen, zie uit naar uw reacties.
Shalom,
Ben Kok  (joods-chr. pastor)

_____________________________________________________________________

Wie is de Mashiach en wat vraagt Hij van ons ?

Een essentiele vraag, die de laatste dagen  van uit meerdere hoeken op me af komt, ook weer tijdens onze samenkomst in Amersfoort .
Ik heb er eerder over geschreven , maar het antwoord verdiept zich nog steeds en is van enorm belang voor elk mens, die een Bijbelse gelovige wil zijn.
In de 2e brief van Johannes staat nl. een waarschuwing tegen misleiders, die een valse Mashiach prediken, heel actueel in deze eindtijd, maar ook in de 1e eeuw blijkbaar.
Je kunt er je geloof door kwijt raken en hoe zeker  ben je van jouw geloof, hoe wel doortimmert is jouw geloofsbouwwerk of “geloof je het wel” en weet je amper antwoord op je eigen vragen te geven, laat staan op die van anderen  ?Hier volgt de Bijbelse standaard in vs. 9 :
“wie niet blijft in de leer van de Mashiach heeft God niet; wie in die leer blijft, heeft zowel God de Vader als de Zoon”

Dus als u weet, wat dat onderwijs is en wie de Mashiach is, dan weet u of u met JHWH en de Zoon verbonden leeft of niet.
Uiterst belangrijke vraag dus, een zaak van eeuwig leven of dood !
Wat leert de Bijbel ons op dit punt?

In vs. 8 van dit gedeelte wordt al direct verwezen naar het onderwijs van de apostelen, waarvan Johannes er eentje was, “let er op, dat gij niet verliest, wat wij  (apostelen) verricht hebben, maar dat gij uw loon ten volle ontvangt”.
Dus wat zeggen die apostelen over de leer van de Mashiach en over wie Hij is?

De Joodse Simon bar Jona, beter bekend als Petrus , legt het haarfijn uit in Hand. 2 op Shawoeoth (Pinksteren) en verwijst daarbij naar  het boek van de profeet Joel in de Tenach (Oude Testament).
Hij zegt dan dat “Yeshua de Nazoreeer” de Mashiach is en bewijst dat met teksten uit Joel 2:28-32 en Psalm 16:8-11 en Psalm 110:1
(een Nazoreer is een lid van de gelijknamige groepering, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazoree%C3%ABrs  en/of
http://www.jcplooy.nl/jezus/docs/betekenis_nazoreeen.html .
Nazoreeers waren mensen , die zich vooral in de komst van het Koninkrijk Gods verdiepten en we lezen  in Matth. 4:23, dat Yeshua “het evangelie van  het Koninkrijk Gods  verkondigde !
Mogelijk verwijst Matteüs 2:23  naar Jesaja 11:1, waarin sprake is van een nezer (“twijg”) uit de stam van Isaï.[15] Het is ook mogelijk dat het betrekking heeft op de uitdrukking notsér chesed (“die goedheid/genade bewijst”) van Exodus 34:7.)

NB: de 11 apostelen waren net als de vele volgelingen van Yeshua ooggetuigen van zijn leven en opstanding, in  1 Cor. 15:3-9   wordt het getal van “ruim 500 getuigen van de opstanding ” genoemd en de tienduizenden (myriads) Tora-getrouwe Joden in Hand. 21:20 bevestigden met hun bekering de waarheid van Yeshua als de Mashiach.

Petrus haalt dan in zijn toespraak in Hand. 2 de kruisiging, dood en opstanding van Yeshua aan en concludeert in 2:36 dat “het hele volk Israel zeker moet weten, dat JHWH deze Yeshua tot Heer en tot Mashiach gemaakt heeft, deze Yeshua, die jullie (Joden ter plekke) gekruisigd hebben”.
De boodschap raakte alle aanwezige Joden diep in het hart en om te beginnen kwamen er 3000 tot bekering en werden gedoopt en “bleven volharden  bij het onderwijs van de apostelen, leefden verbonden met elkaar, aten en baden samen (vs. 42)
Petrus waarschuwt de overige Joden, die nog niet zo ver waren, met de woorden “laat u behouden (redden) uit dit verkeerde geslacht” (vs.40).
Dat roept ook vragen op, want hoe zo “verkeerd geslacht” ?? Yeshua spreekt in Matth. 23 over Joodse leiders, die de de Tora krom draaiden, er van alles bij maken en zo de mensen onnodige  zware lasten opleggen en daardoor was een groot deel van het volk Israel verdwaalt, los van de oorspronkelijke Tora weggeraakt in wetticisme.
In de hele Tenach lezen we niet anders, het is een voortdurende wisseling van goede en slechte momenten, na 2 ballingschappen  een 3e van 2000 jaar lang en voor een deel nog gaande.
Maar het woord “geslacht ” slaat net zo goed op de hele wereld, op de mensensoort als geheel, dus van antisemitisme is  hier geen sprake, de feiten worden slechts vast gesteld.
Zie Gen 6:5-12 , waar het mensengeslacht als zeer verdorven wordt benoemd en na 100 jaar waarschuwen via de bouw van de ark door Noach kwam de zondvloed, waaruit slechts 8 mensen werden gered, omdat ze in geloof en vertrouwen op JHWH in de ark waren gegaan.

Volgens vele Bijbelteksten is de mens na de zondeval van nature slecht , d.w.z. geneigd tot  afwijken van de Tora , om zijn eigen Goddeloze gang te gaan en dat zien we bewezen door de geschiedenis heen  in toenemende mate en ook in onze persoonlijke levens, als we niet tot bekering komen.
Het goede nieuws  (evangelie) is: JHWH heeft het tegengif bedacht ,  al voor de schepping en uit liefde voor Zijn schepping en schepsel veroordeelt Hij elke zondaar  (overtreder van de Tora, dus ieder mens) tot de dood, waarmee de zonde zo grondig mogelijk wordt opgeruimd.
De Schepper en Geneesheer , JHWH, constateert dat er alleen maar mensen op aarde zijn  met de dodelijke zondeziekte en Hij zorgt voor de Nieuwe Mens zonder zonde, die met schoon, reinigend bloed voor nieuw leven zorgt, door voor ons de doodstraf te dragen  en de dood te overwinnen.
Hij verschijnt in Yeshua ha Mashiach in mensengestalte, om ons de Tora duidelijk te maken, het oordeel van de Tora te dragen door de dood heen en staat op ten  3e dage !
En ieder , die zijn schuld erkent en  Yeshua aanvaardt als de enige weg tot de Vader, heeft macht een kind van de Vader te worden, te zijn (Joh. 1:12 ) en dat komt verder  uit de verf naarmate je in het heiligingsproces de Tora praktiseert in gemeenschap met Hem levend !
In verbondenheid met Hem, als een rank aan de wijnstok, kom je dan tot bloei (Joh. 15 ), maar als je het los van Hem probeert, draag je geen vrucht, wordt je afgehakt van de wijnstok en word je als afvalhout verbrand.

Van groot belang dus om duidelijk te weten wie de Mashiach is en wat Zijn leer is.
Mashiach betekent “gezalfde” , iemand met een opdracht om te “verlossen” van het kwade, zoals in de Tenach bijv. ook mensen als  Saul en David   optraden als “verlossers van de vijand van Israel” en “mashiach”  werden genoemd.
Hun “verlossing” was beperkt tot een tijdelijke, aardse situatie, Yeshua is de Mashiach van een veel hogere orde, Hij voorziet in vergeving van zonden en bij  Zijn 2e komst straks in wereldvrede.
  Yeshua noemt Zich dan ook “Zoon van JHWH” , zie Joh. 10:33,36  en de Joodse leiders willen Hem dan doden wegens Godslastering, want “Hij stelt Zich daarmee aan JHWH gelijk”.
Meer specifiek “de eniggeboren Zoon” (Joh. 3:16) ,dus  niet aankomen met onzinargumenten, dat Israel ook een “zoon van God” wordt genoemd en wij ook als mensen na onze bekering ook, dat is duidelijk van een heel ander nivo.
Onbegrijpelijk hoe mensen kunnen beweren, dat Yeshua  Zich nooit als God heeft benoemd,  het staat er echt heel duidelijk en de aanklagers bevestigen het zelf !
En het blijkt uit de vele wonderen, waardoor de grootste profeet ooit, Johannes de Doper ( zie Matth. 11:10-15)  in  zijn twijfel in de  dodencel opnieuw overtuigd wordt; nadat hij bij de doop van Yeshua  (Matth.3) toch echt heel zeker was, wordt zijn korte onzekerheid weer tot zekerheid, als hij op de feiten ziet.
Yeshua wekte de doden op  en genas allerlei ziektes, gaf blinden het gezicht (letterlijk en figuurlijk) en bewees zo dat Hij de Mashiach was, zeker bij de opstanding na Zijn eigen dood.
Bovendien werden tal van profetieën in de Tenach in Yeshua vervuld, zie
http://www.ibstudiehuis.nl/k/n634/news/view/5664/5844/de-messias-in-het-oude-testament.html

Echter,  vanaf de 1e eeuw tot nu toe is er discussie geweest over de positie van Yeshua ha Mashiach t.o.v. JHWH.
Tal van artikelen over de problematiek staan op internet, de belangrijkste punten zijn:
-was Yeshua in mensengestalte  JHWH in Eigen Persoon of een Afgeleide, dwz. een  gevolmachtigde verschijning van JHWH , d.w.z. Zijn Spiegelbeeld, zoals je zou kunnen denken bij de “engel die voor het volk uitgaat bij de uittocht uit Egypte”.

-of het vleesgeworden plan van JHWH, wat als begrip in eeuwigheid bestond en in Yeshua tot werkelijkheid kwam, zoals in dit artikel van uit Hebreeuws denken: http://torahofmessiah.org/preexistence-of-yeshua-jesus/
Daar kom ik verder op  in dit artikel op terug.
Immers , niemand kan JHWH  zien en in leven blijven, bovendien is het onmogelijk JHWH te zien, omdat Hij alomtegenwoordig is , dus te groot om te kunnen zien en ook te heilig, als een verterend vuur.
Maar is Yeshua dan een mens als wij? Daar lijkt het veel op, Hij leed pijn, had emoties als verdriet en vreugde, groeide op van uit de moederschoot, werd volwassen, stierf .
Wat Hem dan weer anders maakt,  is zijn geboorte uit een maagd,  de ongekende wonderen, die Hij deed en dat Hij uit de dood opstond en vervolgens ten hemel voer.
Uiteindelijk kwam de RK kerk met 2 dogma’s, die in zichzelf tegenstrijdig zijn, ze hebben er van gemaakt, dat Yeshua “voor 100% God is en voor 100% mens”  en verder dat “JHWH als 1 Persoon uit 3 Personen bestaat, Vader, Zoon en Heilige Geest” en dat was een mysterie, waar je verder af moest blijven.
Een onbevredigende en vooral ook onBijbelse oplossing, wie het niet vond kloppen , was een ketter, een afvallige.

Andere oplossingen werden  gevonden door het Wachttorengenootschap (Jehova-getuigen):
-Jezus is een aartsengel, meer specifiek Michael, die in mensengestalte is verschenen.
Maar dat klopt natuurlijk niet, want dan zou er een engel voor onze zonden zijn gestorven en volgens Hebr. 1:14 zijn engelen”geesten die ten dienste van de mensen staan”.
Het bloed van bokken en stieren bij de offerdienst was slechts als symboliek geschikt en verder ontoereikend (Hebr.10:1-18) , engelen hebben niet eens bloed en staan onder de mensen en zelfs een mens kan niet voor de zonden van een ander betalen met zijn dood, zie Ez.18.
De Bijbel leert ons, dat er “geen vergeving geschiedt zonder bloedstorting”, Hebr. 9:22 en na de symboliek van het bloed “van stieren en bokken, wat op zich onmogelijk zonden kan wegnemen” (Hebr. 10:4)  komt JHWH met Zijn Eigen bloed in de mensengestalte van Yeshua !
Elk mens zou met zijn eigen leven alleen voor de eigen zonden kunnen boeten en dan nog kan hij ze niet echt wegnemen, de zonden, die je begaan hebt, blijven altijd als gepleegd feit bestaan, je blijft dan dood en eeuwig verloren.
Dus als Yeshua  dan voor ons de zonde kan wegnemen, ons als Enige met JHWH kan verzoenen, Wie is Hij dan?
Meer dan een dier, engel of mens in elk geval.
In Hebr. 1:14 staat nota bene, dat Yeshua  geen engel kon zijn geweest, want JHWH heeft nooit tot een engel gezegd, dat die engel de Zoon (=afspiegeling) van JHWH was.
Dat hele “Vader-Zoon” idee betekent nergens , dat de Zoon een apart geschapen wezen is, maar de Afspiegeling en Menswording van het innerlijk van JHWH,  dus  Vader-Zoon verhouding in de zin van “de Zoon is exact Dezelfde als de Vader”.
En zo was Yeshua zonder zonde, vanaf dat Hij ter wereld kwam t/m Zijn dood, hield volmaakt en op de altijd bedoelde wijze de Tora.

-het Jodendom verwacht een zeer rechtvaardige Jood, een tzadik, die de staat Israel leidinggevend zal maken onder de volken wereldwijd en zo de wereldvrede zal stichten.
Dat idee voorziet echter niet in de zondenvergeving van de mensen en het nationalisme van een volk, dat de macht heeft wereldwijd, is een eeuwenlang bewezen  foute en mislukte zaak.
Yeshua zei tegen Pilatus, dat “Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is”, dus Yeshua is wat het merendeel van de Israelieten betreft, altijd al een valse Mashiach geweest, maar  een minderheid heeft wel degelijk in Hem geloofd en dat neemt toe in deze tijd.
Er zijn rabbijnen, die hun idee van Mashiachverwachting  werkelijkheid menen te zien worden in dit jaar 5776 (sept. 2015 tot sept. 2016), zie http://www.breakingisraelnews.com/55777/turkeysyria-conflict-unfolding-prominent-rabbis-hint-messiah-around-corner-jewish-world/#AMbWkOSzJHKr56tP.97
Zie ook http://www.breakingisraelnews.com/56244/rabbi-sets-out-mission-write-torah-scroll-present-messiah-upon-arrival-jewish-world/#33dkF2WhckVjuhUS.97
Moge het zo zijn, maar dan wel zoals in Zach. 12:10 staat beschreven.

-moslims verwachten de Mahdi, die geassisteerd door Jezus alle Joden en christenen zal doden, zodat er alleen moslims in een kalifaat overblijven; zowel deze Mahdi en Jezus zijn in die knettergekke optiek gewone mensen, net als Mohammed.
Duivelse misleiding, zoals de hele islam is.

Yeshua was dus geen gewoon mens, maar “wie Hem zag, begreep Wie JHWH was”, “wie Mij ziet, heeft de Vader gezien (begrepen)”, Joh. 14:9 en Yeshua is “de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot JHWH dan door Hem”, Joh. 14:6
Hij was JHWH in de eeuwigheid als het diepste innerlijk van JHWH en het Woord is vlees geworden door tijdelijk Zijn God-zijn af te leggen en via Mirjam (Maria) in deze wereld te verschijnen in een mensengestalte. (Joh. 1 , Ph. 2 )
Yeshua is de afdruk van het diepste innerlijk van JHWH (Hebr. 1:3) en het “spiegelbeeld van JHWH” (Col. 1:15) en de profeet Jesaja noemt Hem dan ook “Immanuel” , dwz.  “God met ons”  (Jes. 7:14) en ook
Zie Jes. 42, 49,50 en 53, profetie over de Mashiach,  waarin we Yeshua herkennen en  in Jes. 9:1-6  staat als profetie:
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouders en men noemt Hem Wondere Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.
Opnieuw dus de bevestiging, dat Yeshua inderdaad JHWH Zelf is en ons in mensengestalte is verschenen. In Opb. 1:4-8 wordt Yeshua “de alpha en de omega” genoemd, wat identiek is aan “de alef en de tav”, zoals JHWH genoemd wordt.
Yeshua bestond in eeuwigheid als het diepste innerlijk van JHWH, verscheen ons in mensengestalte als een Embryo in de moederschoot zonder inbreng van Jozef (pleegvader) of Mirjam (slechts draagmoeder), alleen JHWH kan zo’n wonder doen.
JHWH maakte Zichzelf zichtbaar in een lichaam, te beginnen als Embryo en zo kwam Hij bij ons, opgroeiend tot volwassene, stierf voor onze zonden en stond op uit de dood , voer ten hemel in een verheerlijkt lichaam, wat weer eenheid werd met JHWH, Die Geest is.
Het diepste Wezen van JHWH, Zijn gedachten, Zijn Woord werd vlees in Yeshua, leefde onder ons, ging door de dood heen en stond op uit de dood, voer weer ten hemel in een opstandingslichaam en werd weer eenheid met de Geest, JHWH.
Je zou, met alle eerbied, kunnen denken aan het volgende beeld:
“JHWH is Geest en Zijn diepste wezen, Zijn ziel dus, zou je dan als Yeshua kunnen beschouwen, Die af en toe op aarde verschijnt als het heilrijk handelen van JHWH  (Zijn heilrijke rechterhand) in de vorm van de Engel des Heren in een fysieke mensengestalte, zoals bij Abraham, Jacob, ,ouders Simson en in het bijzonder in  Yeshua”.
In Colossenzen vind je diverse zeer duidelijke teksten over Wie de Mashiach is:
1:15 “beeld van de onzichtbare God”
1:19 en ook 2:9 “in Yeshua woont de ganse volheid der Godheid”
2:3   “het geheimenis Gods, dat is de Mashiach, in Wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn”

Van uit die gedachte kun je stellen, dat JHWH ook verscheen als Melchizedek, volgens Hebr. 7:1-10 en ook als de Rots, die voor het volk Israel uitging bij de uittocht uit Egypte en daar “engel, in wiens naam JHWH zit” wordt genoemd, zie Ex.23:20-23
In Yehoshua (Yeshua) zitten de letters jod he waf en zo luidt de Naam van de Schepper: JHWH, jod he waf he, zie Ex. 3:14
Paulus legt uit in 1 Cor. 10:1-5 dat die Rots de Mashiach was !

JHWH werd mens in Yeshua met Sukkkoth, Loofhuttenfeest, “tabernakelde onder ons” (Joh. 1:14) en werd in de voederbak (fatne, vertaalbaar als voederbak voor mens of dier, broodbak dus) gelegd in de loofhut, eind september t.t.v. Sukkoth.
Volgens de Tora wonen we dan in loofhutten, toch zeker in Israel en hebben dan brood in een broodbak in een doek gewikkeld. Geen plaats in de herberg voor  Jozef en Mirjam, dan maar in een loofhut, Kind in doeken gewikkeld als het levende Brood, toen.
Spoedig komt Hij in onze tijd als Koning te Yerushalayim, zie de beschrijving van Zijn verschijning in Opb. 1:12-20 en in die verwachting (advent (!)) leven we Hem tegemoet.

Heel bijzonder, dat Yeshua als de 2e Adam laat zien, dat het zelfs in deze gebroken wereld voor een mens, die zonder de zondeziekte wordt geboren, mogelijk is voor 100% Tora-getrouw te leven en voor geen enkele verleiding te zwichten.
Adam en Eva vielen wel voor de verleiding het gebod van JHWH te overtreden, om “als JHWH te willen zijn” (Gen.3:5) en dat deden ze als volmaakte mensen in een volmaakte schepping.
Dus als wij , zoals Gal. 2:20 zo prachtig weergeeft ” met Yeshua ha Mashiach  gekruisigd zijn en toch leven, dat is niet meer mijn ik, maar de Mashiach leeft in mij” dan hebben we alle mogelijkheden om in verbondenheid met Yeshua als de ware wijnstok de Tora te praktiseren als meer dan overwinnaars.

En wat vraagt Hij van ons? Zie Joh. 14:21   “wie Mijn geboden (Tora) heeft en doet, die is het , die Mij liefheeft”.
Leer Zijn Tora doen, die begint met Zijn genade en dan voorziet in de leefstijl, zoals die voor alle mensen is bedoelt.
Want , zoals we in het begin van dit artikel hebben ontdekt:
wie niet blijft in de leer van de Mashiach heeft God niet; wie in die leer blijft, heeft zowel God de Vader als de Zoon”
Shalom, verschuif de mooie gedachte van JHWH , die mens werd, van de heidense zonnewende (kerst) naar Sukkkoth, waar die zegen openbaar werd.
En ga de zegenrijke Torapraktijk invullen in gehoorzaamheid JHWH, bevestigd  in Yeshua, Matth. 5:27 e.v.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

28 Responses to Wie is de Mashiach en wat vraagt Hij van ons ?

 1. Op 20 december 2015 @ 01:20 schreef F.Dijkstra

  Beantwoorden

  Ben ik kan helemaal met je artikel instemmen, wat zien we vandaag, dat de heidenen van de Thora afdoen en de joden voegen bij en dat is niet goed. we hebben nog altijd dezelfde God als in Exodus 20, Hij is niet veranderd.

 2. Weet je waaraan Israel zal herkennen wie de ware Messias en verlosser van het volk zal zijn als hij zijn voeten op de olijfberg zet? De profeet schrijft:ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben.Jezus zal bij zijn wederkomst nog steeds zijn stigmata dragen de kruiswonden die hij opliep om zijn volk te verlossen ( Zach.12-1O Joh 20-27) Daarom zullen velen opkijken naar de ware Messias en zijn waarmerken. Shalom Israel.

 3. Michaël wordt in de Bijbel beschreven als een machtige Engel (Aartsengel) heeft engelen als medestanders, Openbaring 12:7 ‘Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de Draak’ .
  In Daniël 10:13 wordt hij, ,één van de voornaamste vorsten’, genoemd.
  En Daniel 12:1 zegt ‘ In die tijd zal Michaël opstaan de Grote Vorst om de zonen van uw volk terzijde te staan’
  Van Jezus is ook voorzegt dat hij een ‘Vorst ‘ is, Jesaja 9:6.
  Michaël betekent – Wie is gelijk God-.
  Hoe moet ik dat zien of combineren? B.v.d.
  D-Havila

  • Hi D.havila,
   Zeer te waarderen dat je goed meedenkt over dit belangrijke onderwerp.
   De betekenis van de naam Michael geeft al het antwoord: ” wie is gelijk God” ? een retorische vraag, helemaal niemand.
   Michael is ongetwijfeld een heel belangrijke engel, maar dat is het dan ook wel, met alle respect.
   Satan was ook een belangrijke engel, diep gevallen vervolgens.
   Engelen zijn door JHWH geschapen wezens, dienende geesten.
   Yeshua is geen geschapen wezen, geen engel, maar “de afdruk van het Wezen van JHWH” volgens Hebr. 1:3
   Alleen JHWH Zelf kan voor een mens de doodstraf dragen in een menselijk lichaam, Yeshua.
   En juist dat laatste, de essentie!, wordt in de islam en in orthodox Jodendom en in de RK kerk ontkent !
   Zie https://02-lvl3-pdl.vimeocdn.com/01/3747/4/118736561/333143511.mp4?expires=1450634358&token=074f351a7264f5d0e702b

   Shalom
   Ben

 4. Opgepast hier dat je niet in dwaalleren komt. De Getuigen van Jehova leren ook dat Jezus de engel Michael is. Jezus is meer dan de engelen( Hebr 1-1) Hij is mens geworden incarnatie noemt men dat hij is de Messias voor alle volkeren en Israel! Volgens de profeet Daniel was Michael de vorstengel van het volk Israel ( Dan 12-1) .Beschermer van Israel. En volgens Apocalyps 12-7 , is het vorstengel Michael die strijd voert tegen de duivel en deze wint . Het gaat hier zeker niet over Jezus!!

  • Hi Willy,
   Inderdaad en daarover maak ik ook een opmerking in het artikel; ik neem aan dat je op D.havila reageert.
   Zie ook mijn antwoord aan haar.
   Shalom
   Ben

  • Dag Willy,
   fijn dat je meedenkt,
   Johannes zegt dat Jezus de incarnatie van het ‘Woord” is
   Dat Jezus meer of belangrijker dan een engel is, is logisch omdat hij de Messias (gezalfde) is. In 1 Tim.3:16 staat nog meer over Jezus b.v.’opgenomen in heerlijkheid’ 1Petr3:22 staat wat dat betekent.
   Mijn conclusie is dat Jezus en Michaël een belangrijke rol in ons leven spelen en zullen hebben in de toekomst.
   Vr.gr.D-Havila

   • Hi D.havila,
    De rol, die JHWH in ons leven speelt, is allesomvattend, ook wat Hij in Zijn menswording in Yeshua dan doet. Daarbij is Yeshua dus geen 2e Persoon, maar JHWH Zelf.
    Michael is een engel, geen idee wat hij voor rol speelt , maar die valt in het niet bij wat JHWH voor ons is.
    Niettemin: wat zou die rol van Michael volgens jou dan zijn ?
    Shalom
    Ben

    • Dag Ben,
     Ik heb die Bijbel gedeelten gelezen waar Michaël in genoemd wordt!
     Heb daarom de volgende conclusie getrokken!
     Uit Daniël 10 en 12 blijkt dat Michaël niet maar zo een engel (boodschapper) is. Hij was direct betrokken bij Daniels volk.
     Openbaring 12 geeft inzicht wat er in het geestenrijk gebeurd, Michaël is daar bij betrokken speelt een ondersteunende rol in Gods Koninkrijk. Openb.12:10.
     Ik ben altijd blij als er gereageerd ook als er anders over gedacht wordt want dat zet me juist aan het denken. Spr27:17
     Vr.gr. D-Havila

     • Op 22 december 2015 @ 14:37 schreef Ben

      Hi D.havila,
      Geen enkel probleem als iemand ergens anders over denkt, dan kun je argumenten wisselen om samen door onze hemelse Vader geleid tot iets gemeenschappelijks te komen, als zijnde dichter bij de Bijbelse waarheid.
      Ik noem het grote verschil tussen engelen/aartsengelen/Michael enerzijds als geschapen wezens en anderzijds JHWH als de Enige ware God, die Zijn ziel/Zichzelf in mensengestalte doet verschijnen in bijzondere verschijningen , met als allermooiste verschijning Yeshua.
      Die verschijningen zijn dus geen geschapen wezens, maar daarbij gaat het om de Ene ware God, JHWH.
      Jouw conclusie ” dat Jezus en Michaël een belangrijke rol in ons leven spelen en zullen hebben in de toekomst” maakt dat enorme verschil niet duidelijk en dat blijft wel essentieel, anders zou je verzeilen in de leer van het Wachttorengenootschap e.d., waar Yeshua “de engel Michael is”, wat enorme misleiding is.
      Shalom
      Ben

 5. Hoi Ben,

  Logische, sluitende uitleg.
  Zou mooi zijn als deze uitleg ooit audio visueel op YouTube zou komen. bereikbaar voor zovelen die oprecht zoeken.

  Ik heb nog wel ergens een camera liggen :)

  Moge De Heere je blijven zegenen met inzichten over zijn woord.

  Shalom Maurice

  • Bedankt Maurice,
   Voor jou logisch, omdat je niet te zeer gehinderd wordt door kerkelijke misleiding.Maar voor de meeste kerkmensen is dit revolutie, in de meest goede zin als men bereidt is dit Bijbels te controleren en dan aan te nemen.
   Ik schrijf er nog wat bij straks, ter aanvulling.
   Overigens is “de Heere” wel erg kerkelijk, tot mijn verbazing. Niet erg, goed bedoeld uiteraard.
   Maar als we over de Schepper spreken, hebben we het over “onze Vader in de hemel”, “God van Abraham, Isaak en Jacob” of “Jehovah” met de klemtoon op de laatste lettergreep.
   Blijft een goed idee , video’s, ik weet het, ff geduld.
   Shalom, ook jij en je gezin de zegen van onze Vader in de hemel toegewenst, in elk opzicht.
   Ben

  • Op 26 december 2015 @ 13:14 schreef Josefientje

   Beantwoorden

   Ook ik ben zo blij met Br Ben’s onvermoeibaar strijden voor De Waarheid, Die alleen in Christus Jezus, onze dierbare Heiland, gegeven is.
   Ik denk b.v. zo, dat wij (de Christenheid) De Heiland zó hebben geloochend, sowieso de laatste 40 à 50 jaar, b.v. door z.g. “professoren” als Kuitert en Wiersinga, die bijna zonder tegenstand hun verderf konden uitstorten aan één vd gerenommeerdste universiteiten van ons land, dat wij (als totale Christenheid) nu geen antwoord meer hebben op de tsunami die over ons is uitgestort. Kijk wat men in Polen deed. Ik denk dat daar geen vluchteling heen wil. Ondertiteling kan men aanklikken op het rechthoekig vakje onder de timeline. Men proclameert met duizenden mensen “Geprezen zij onze Heer, Jezus Christus, for ever and ever, Amen” en dat de vijanden van hun geloof/kerk gek zullen worden en niet zullen durven komen als ze deze menigte zullen zien… en even later, …..”onze kracht en moed komt van de enige Heer en Heiland Jezus Christus onze Verlosser”. Luid en duidelijk geproclameerd.
   Hier “viert” men Kerst zonder De Christus, Zijn Naam wordt angstvallig vermeden bijna door de hele media.

   https://www.youtube.com/watch?v=Hakb6S0IpgY

   • Hi Josefientje,
    Dank voor je waardering, hallelu-Yah.
    Aparte video, inderdaad enorm contrast met ons land, Polen. Het gevaar is de RK-basis en het nationalisme, wat kan doorslaan, zoals we ook weten.
    Maar nu slaat de wereld door in multiculti onzin, dat je een land , een natie, een volk wil zijn is al onacceptabel geworden,leve de eenheidswereld en de NWO.
    En God bestaat niet meer voor 90% van de wereldbewoners of is veranderd in een eigen brouwsel, los van de Bijbelse waarheid, waarin JHWH Zichzelf voorstelt.
    Zijn komst is nabij, Hij kent de harten.
    Leven vanuit het aanvaarden van de Mashiach (bekering) en vanuit Zijn leer, dat zijn de duidelijke voorwaarden om JHWH te kunnen ervaren, aldus de 2e brief van Johannes.
    Shalom
    Ben

 6. Ben, ik ben het helemaal met jou eens. Maar dat weet je al. Als je de Bijbel zelf leest en je hebt een goede raadsman die heel goed de dingen kan interpreteren, dan kom je tot de hierboven door jou omschreven conclusies en heb je gelijk een goede uitleg rondom vragen die iemand als ik altijd al had! Dus; onderzoek zelf, behoud het goede en gooi het slechte ver weg!
  Dat bedoel ik dan inclusief de paradoxen die je als leek al lezend tegen denkt te komen. Ik heb het zelf mogen ervaren.

  Shalom,

  Paul

  • Ok Paul, moge het juiste begrip van de Mashiach, dwz. Wie Hij is en hoe je Hem moet volgen, jou en velen tot zegen zijn.
   Shalom,
   Ben

 7. Ook in Israel zelf spelen natuurlijk vele issues rond de door hen verwachte Masjiach waarvan Christenen natuurlijk weten dat het de Here Jezus is:

  http://www.breakingisraelnews.com/tag/prophecy/#viy5Ogax6TvOcrbZ.97

  (Zeer lezenswaardige site met talloze aspecten vanuit (orthodox) Joodse visie.

  Iedereen een zalig Kerstfeest en een gezond, veilig, en betaalbaar nieuwjaar gewenst

  • Dag VBG,
   Zalig kerstfeest is RK-misleiding, is aan mij en de lezers hier niet besteed, dat zou je kunnen weten.
   Maar als je bedoelt, dat we dankbaar mogen zijn voor de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua in deze wereld, dan delen we dat en dat plaatsen we in Sukkoth.
   Oud en Nieuw is RK onzin en heidendom, het nieuwe jaar begint in Bijbels geestelijke zin met Pesach, in burgerlijke zin met Rosh Hashanna in sept.
   Orthodoxe Joden verwachten niet Yeshua, maar een superJood, die als mens de wereldvrede zal brengen met Israel als leidinggevende natie.
   Shalom
   Ben

 8. Ben vooral deze rabbi kan je aanspreken:

  http://www.breakingisraelnews.com/tag/prophecy/#viy5Ogax6TvOcrbZ.97

  Citaat: “There are people who won’t do teshuva (repentance) unless they get scared. The time of doing teshuva from love is past. Now there’s no time! So Hashem is bringing us to to do teshuva from fear.”

  Read more at http://www.breakingisraelnews.com/55024/israeli-mystic-rabbi-amram-vaknin-receives-new-prophetic-like-message-cave-of-elijah-the-prophet-video-jewish-world/#fecb5Q0IrvtmGpqA.99

 9. Op 26 december 2015 @ 02:10 schreef Michel Dillions

  Beantwoorden


  ,,Jezus zag het de Vader doen , en toen deed Hij het ,,

  Jezus wachtte altijd op de aanwijzingen van zijn Vader , en zag ,en ziet erop toe,
  dat Hij doet wat , De Vader , God , van Hem vraagt .

  Wat maken jullie je nu ongerust ?
  je weet toch , dat ik de dingen , van mijn Vader doen moet !
  ehhh , ja , dat zei Hij tegen zijn moeder , toen ze Jezus weer eens aan het
  zoeken waren , en waar vonden ze Hem ?? in De Tempel =) ,,zo mooi ,,

  Jezus , Yeshua ha Mashiach , is de enige ware God ,, JHWH,,

  Jezus Christus , Gekruisigd op een houten kruis ,
  de dood is in gegaan ,
  en binnen 3 dagen uit de dood is opgestaan ,
  door de opstandings kracht van de Heilige Geest .

  Jezus Christus die in het vlees gekomen is , 1 Johannes 4 , vers 1 tm 4

  Een relatie met Jezus elke dag , Geleid door de Heilige Geest 24/7

  Hi Ben , Ben Kok , Gezegende vriend =)
  Wannner ik zo jou schrijven lees en leer , en bevestigd geraakt , meer en meer
  zie ik erop toe , dat Gods zegen duidelijk aanwezig is , in waarheid ,en Leven dat geschonken is vanuit de Levende Relatie , die jij hebt met God , Geleid door de Heilige Geest , dat maakt mij blij en gelukkig =)

  Ga ik dan nu nog in op inhoudelijke texten ? , ja !
  Duidelijke gesproken taal , heeft mij heel wat tijd genomen , en heeft mij
  ook gezegend , punten op de i , tien tallen .

  Voor een nieuwkomer misschien wat veel , en toch , volledig , duidelijk
  want laat ik eerlijk zijn , en dat ben ik , om volledig duidelijk iets te benoemen
  is soms , vaak , wat meer text en openbaring nodig dan gedacht.

  De tijd dat ik onderweg was met lezen en bidden , mmm 2 a 3 uur ,
  wat woordenopgezocht , websites gelezen , tot op zekere hoogte ,
  ja , je laat mij een ,tevreden gevoel , gedachten hebben , bevestigd door
  Gods Geest in mijn Geest , Ziel en Lichaam .

  Dit getuigt voor mij dat er veel tijd en aandacht is gegeven aan , en nog
  voor het Leven samen met God , net als Jezus doet ,
  net als Yeshua ha Mashiach dat doet

  Dankjewel , Broer
  en Gods zegen in Jezus naam , Michel Dillions =)

  • H Michel,
   Dank voor je reactie, hallelu-Yah.
   Altijd weer een bemoediging te ontdekken dat mensen gezegend worden door het lezen van onze website . Hoop je binnenkort te ontmoeten in onze samenkomst, eerstvolgende 9 jan. in Amersfoort en neem gerust mensen mee, die oprecht in het leven met onze hemelse Vader geinteresseerd zijn.
   M.n. dan mensen, die de prijs van het volgen van Yeshua willen betalen, d.w.z. die Hem als de Mashiach willen leren kennen en in Zijn leer willen groeien, want dan wandel je met JHWH.

   Shalom
   Ben

 10. Ben,
  Ik heb net op kerstavond een gezegende ontmoeting gehad met een familie (ik kende ze al wel hoor!) die deels Joods is. Ik heb de moeder en dochter die Joods zijn, als kado een tijd geleden ” Jesaja 53 verklaard” gegeven. De moeder heeft het gelezen en de dochter gaat het nu lezen en af en toe vraag ik hen dan of ze erdoor aan het denken zijn gezet en ook dat ik hen beslist niet wil beledigen en wij hebben inmiddels een goede band met elkaar en ik heb eergisteravond dus een heel goed gesprek met hen gehad en hen verteld hoe blij ik ben dat ik vanuit ons tora-Yeshua denken, misschien hun eigen Messias heb mogen teruggeven. Zij zijn best onder de indruk van het boekje. Ik heb hen ook gezegd dat het zo maar zo zou kunnen zijn dat het hele OT een en al voorspelling is ven de komst van Yeshua. Ze zijn toch echt aan het denken gezet. Mooie vervulling van dingen die ik toch wel graag doe/gedaan heb. Dankbaar ook!

  Shabbat shalom,
  Paul

  • Hi Paul,
   Wat bijzonder gezegend, heel goed dat je het laat weten.
   Neem ze mee 9 jan. naar onze Tora-Yeshua samenkomst, als ze dat willen en wens hen een hartelijk shalom!
   Ben

 11. Op 27 december 2015 @ 15:46 schreef Michiel Berends

  Beantwoorden

  Hallo Ben,

  Dank voor de uitleg, en zo Bijbels. Moge er nog vele mensen door de genade van JHWH tot geloof komen in Zijn Zoon Yeshua Ha’ Mashiach en niet deelnemen aan de onvruchtbare werken van de duisternis gruwelen zoals kerstmis op 25 december, oud & nieuw (met vuurwerk), easter-Ishtar, islam, RK Kerk- (Vaticaan), satanskerk, elke andere kerk waar dwaalleer is, NWO, illuminati, Bilderberg, maar ze juist ontmaskeren.

  Shalom,

  Michiel Berends

 12. Hi Ben,

  Ik kwam onderstaande artikel tegen.
  Hierin werd gesteld, dat het niet de bedoeling is, dat christenen zich als halve joden gaan gedragen.
  De joodse feestdagen zijn voor het joodse volk en niet voor “surrogaat-joden”
  excusez le mot.
  De christenen hebben de feestdagen, die op christus betrekking hebben,
  althans zo wordt daar gesteld.

  Shalom,
  Dolf

  http://www.cip.nl/god/juli-2015/50404-Joodse-feesten-voor-Nederlandse-christenen

  • Hi Dolf,
   Het artikel is van Bart Wallet, ik ken zijn opvattingen, het blad “De Oogst” staat er achter.
   Men gaat uit van 2 geloofsgemeenschappen, de Joods-orthodoxe, die Yeshua afwijst als valse Mashiach en de”gelovigen na Yeshua”, die dan de gemeente vormt, los van de Joodse gelovigen en de Torapraktijk afwijzend als zijnde “vervuld” , hoeft niet meer.
   Knettergek.
   JHWH is volmaakt, ook in Zijn leefprincipes voor de mensen, zoals Hij ze gaf in de Tora, ook al bekend bij Adam/Eva, Noach, Abraham en door Mozes nog es door gegeven en bovendien door Yeshua bevestigd, zie Matth. 5:17 e.v..
   Ook in Hand. 15:19-21 en m.n. vers 21 lezen we, dat “stoppen met afgoderij en elke vorm van sexuele onreinheid, geen kadavervlees eten, geen bloed” de basiszaken zijn om met de Joden om te gaan.
   Verder is natuurlijk allereerst bekering/wedergeboorte in Yeshua de basis voor Jood en niet-Jood, om samen gemeente te zijn en dan staat er in vs. 21 ” dat de niet-Joden elke shabbath in de synagoge de Tora, zoals door Mozes gegeven, kunnen leren”.
   Er is maar 1 God, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob , de enige weg tot Hem is Zijn verschijning als mens in Yeshua en de Bruidsgemeente bestaat uit alle Bijbelse, oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva t/m de laatste, inclusief alle Israelieten , die in geloof op het ware Pesachlam zagen.
   Voor deze Bruidsgemeente gelden natuurlijk dezelfde leefprincipes en verzoening in Yeshua , vooruit ziende en/of terugziende op Hem.
   De dwazen, die er letterlijk “2 huwelijken” op na houden, dwz. JHWH + Israel en daar boven uit Yeshua en de gelovigen in Hem (in Yeshua bekeerde Joden en een grote meerderheid van niet-Joden, die Yeshua hebben aanvaard, de christenen dus), zijn tragisch verdwaald.
   We zijn misleid in het antisemitische RK denken, overgenomen door de Reformatie ! en ik ben dankbaar, dat ik op mijn 50ste doorkreeg hoe dat zat , vier en leef sindsdien de Tora in navolging van Yeshua en de apostelen.
   Dus shabbath en alle moadiem, kosher eten op Bijbelse wijze en klaar dus met die heidense onzin van de zonnegodsdienst, zoals zonne-wende (kerst) , zon-dag en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest.
   Lees het boek van Samuelle Bacchiocchi es: “van shabbath naar zondag”.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*